หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.๘)
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

ภาค ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๘ , ๐๘ ๑๙๔๓ ๐๕๕๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พระราชรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๖ , ๐๘ ๑๖๒๗ ๐๗๖๑

เลขานุการ
พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๖๘๐ , ๐๘ ๗๐๒๒ ๑๖๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๙๑ , ๐๘ ๑๙๒๐ ๑๔๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๖๔๔ , ๐๘ ๑๓๐๒ ๕๗๔๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๙๗๖

ราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๙๒๘

เลขานุการ
พระมหาสุนทร สุนฺทโร ป.ธ.๗
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๖๑ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระราชวัลภาจารย์ วิ. (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
วัดหนองหอย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๑ ๙๐๘๐ , ๐ ๓๒๘๔ ๒๒๗๕

เลขานุการ
พระมหามนพ กิตฺติมโน ป.ธ.๘
วัดหนองหอย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา ป.ธ.๖)
วัดเทพอาวาส

เลขานุการ
พระครูสมุห์ รัตนะ รตนเทโว
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระมหาสุนทร สุนฺทโร ป.ธ.๗
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

เลขานุการ
พระพิชัย ฐานงฺกโร
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๑
พระครูบริรักษ์คามเขต (สุกิจ )
วัดเขาเหลือ

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
พระครูไพบูลย์ธรรมวงศ์ (ไพฑูรย์ )
วัดดอนตะโก

เจ้าคณะตำบลคูบัว เขต ๑
พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สันติ )
วัดศาลเจ้า

เจ้าคณะตำบลคูบัว เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เฉลิม )
วัดแคทราย

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระมหาสำรวย ปญฺญาสาโร ป.ธ.๖
วัดห้วยชินสีห์

เจ้าคณะตำบลดอนแร่
พระครูกิตติสังวร (อนุวัตร )
วัดอรุณรัตนคีรี

เจ้าคณะตำบลท่าราบ - โคกหม้อ
พระครูโสภณวิภูษิต (บรรจบ )
วัดบางลี่เจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา
พระครูพิพิธธรรมานุยุต (ประชุม )
วัดเขากรวด

เจ้าคณะตำบลหินกอง
พระครูประโชติธรรมวิมล (ประเสริฐ )
วัดหนองกระทุ่ม

เจ้าคณะตำบลคุ้งน้ำวน - คุ้งกระถิน
พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฏ์ )
วัดท่าสุวรรณ

เจ้าคณะตำบลพงสวาย - บางป่า
พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา )
วัดพิกุลทอง

เจ้าคณะตำบลเจดีย์หัก - โคกหม้อ
พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ (มงคล )
วัดท้ายเมือง

เจ้าคณะตำบลเขาแร้ง - หนองกลางนา
พระครูสถิตญาณคุณ (จรัญ )
วัดเขาถ้ำกรวย

เจ้าคณะตำบลน้ำพุ - ห้วยไผ่
พระครูพิทักษ์ถาวรเขต (สุพัฒน์ )
วัดหนองนางแพรว

เจ้าคณะตำบลสามเรือน
พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (บุญเลิศ จิตวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ

เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง ป.ธ.๖)
วัดท่าผา

เลขานุการ
พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.๗
วัดบ้านโป่ง

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ ป.ธ.๖)
วัดบ้านโป่ง

เลขานุการ
พระสมคิด จินฺตสโม
วัดบ้านโป่ง

เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา ป.ธ.๔)
วัดอุทุมพรทาราม

เจ้าคณะตำบลเบิกไพร - ลาดบัวขาว
พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ (หลอด )
วัดปลักแรด

เจ้าคณะตำบลท่าผา
พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ )
วัดบ้านฆ้องน้อย

เจ้าคณะตำบลกรับใหญ่
พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย )
วัดอ้ออีเขียว

เจ้าคณะตำบลหนองกบ
พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร )
วัดประชารังสรรค์

เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ - สวนกล้วย
พระมหาอดุลณัฐฏ์ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๖
วัดหนองอ้อตะวันออก

เจ้าคณะตำบลนครชุมน์
พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
วัดนครชุมน์

เจ้าคณะตำบลคุ้งพยอม - บ้านม่วง
พระครูศรีเมตตานุศาสก์ (นุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต ป.ธ.๖)
วัดโพธิโสภาราม

เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
พระครูสุวัฒน์วรกิจ (ใหม่ )
วัดชมภูพล

เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๑
พระครูอุทัยคีรีรักษ์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๔)
วัดโป่งยอ

เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๒
พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ )
วัดสระสี่มุม

เจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ )
วัดเขาช่องพราน

เลขานุการ
พระครูวิรุฬห์ธรรมวงศ์ (ภาณุพงศ์ พลญาโณ)
วัดเขาช่องพราน

รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช )
วัดโบสถ์

เลขานุการ
พระดิเรก อติเรกสุโภ
วัดนครทิพย์

รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ
วัดหนองโพ

เลขานุการ
พระมหาสมบูรณ์ จนฺทโชโต
วัดพระศรีอารย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระมงคลชัยสิทธิ์ (เขียน สิริมงฺคโล ป.ธ.๓)
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๓๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธาราม เขต ๑
พระมหาพิศิษฐ์ โสภิโต ป.ธ.๖
วัดโพธิ์ไพโรจน์

เจ้าคณะตำบลโพธาราม เขต ๒
พระครูโพธิวราทร (ประทีป )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลโพธาราม เขต ๓
พระครูพัฒนวิหารธรรม (สวัสดิ์ )
วัดม่วง

เจ้าคณะตำบลบ้านเลือก - หนองโพ
พระครูสาธกธรรมกิจ (สมจิตร )
วัดบ้านเลือก

เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ เขต ๑
พระครูโสภณกิตติคุณ (ด้วง )
วัดบ้านฆ้อง

เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ เขต ๒
พระครูสุนทรพิพิธการ (ฉัฏฐ์ )
วัดหนองอ้อ

เจ้าคณะตำบลท่าชุมพล - บางโตนด
พระครูพิทักษ์บุญวิมล (สำลี )
วัดสมถะ

เจ้าคณะตำบลเตาปูน
พระครูวรวิสุทธิวัตร (สวัสดิ์ ป.ธ.๓)
วัดเขาพระ

เจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า - ชำแระ
พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
วัดขนอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธรรมเสน - นางแก้ว (๒๕๕๙)
พระครูรัตนคุณาทร (ละมูล คุณวโร)
วัดแก้วฟ้า

เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม
พระครูภาวนาคุณาธาร (สุชิน คุณธาโร)
วัดเขาส้ม

เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม - นางแก้ว
พระครูพลธรรมาภิรัต (นิพนธ์ )
วัดเขาแหลม

เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม - หนองกวาง
พระครูพิหารปทุมรักษ์ (สถิตย์ อนาวิโล)
วัดหนองใยบัว

เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดโชติทายการาม

เลขานุการ
พระสมุห์ สมกิจ วรธมฺโม
วัดโชติทายการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก (๒๕๖๑)
พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน)
วัดเนกขัมมาราม

เจ้าคณะตำบลดำเนินสะดวก (๒๕๖๐)
พระปลัดประชุม ฌาณสมฺปนฺโน
วัดพิทักษ์เทพาวาส

เจ้าคณะตำบลบัวงาม (๒๕๖๐)
พระมหาประกอบ นิติธโร ป.ธ.๗
วัดบัวงาม

เจ้าคณะตำบลท่านัด (๒๕๖๐)
พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล สิริธมฺโม)
วัดอมรญาติสมาคม

เจ้าคณะตำบลสี่หมื่น - แพงพวย (๒๕๖๐)
พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์ อตฺตคุตฺโต)
วัดท่าเรือ

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ (๒๕๖๐)
พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ)
วัดหลักหกรัตนาราม

เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พระครูสุภัทรญาณวินิฐ (บุญยัง )
วัดปากท่อ

เลขานุการ
พระปลัด จติชัย มหาวายาโม
วัดปากท่อ

รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ (สาโชติ )
วัดหนองกระทุ่ม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ (๒๕๕๖)
พระครูโอภาสพัฒนกิจ (ส่วน โอภาโส)
วัดวังมะนาว

เจ้าคณะตำบลปากท่อ - ดอนทราย
พระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล)
วัดหนองระกำ

เจ้าคณะตำบลวัดยางงาม
พระครูศรีศาสนกิจจากร (อวยชัย ป.ธ.๖)
วัดยางงาม

เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
พระครูบุญญาภิรักษ์ (อนุชัย )
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

เจ้าคณะตำบลบ่อกระดาน
พระครูพัฒนวิสิทธิ์ (สมชาย )
วัดสุขวราราม

เจ้าคณะตำบลวังมะนาว
พระครูสิริภัททาภรณ์ (เพียว )
วัดห้วยยางโทน

เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
พระครูวิโรจน์ญาณธารี (ไสว ญาณจารี)
วัดหนองน้ำใส

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน )
วัดสนามสุทธาวาส

เจ้าคณะอำเภอจอมบึง
พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี )
วัดวาปีสุทธาวาส

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ศักดิ์ ปภากโร
วัดวาปีสุทธาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอจอมบึง
พระครูสุพจน์บุญญากร (สุมนต์ )
วัดรางเฆ่

เลขานุการ
พระสุมิตร ปภสฺสโร
วัดรางเฆ่

เจ้าคณะตำบลจอมบึง - เบิกไพร
พระครูประโชติวิสุทธิธรรม (ชูชาติ โชติกาโร)
วัดจอมบึง

เจ้าคณะตำบลรางบัว - เบิกไพร
พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร )
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม

เจ้าคณะตำบลด่านทับตะโก - แก้มอ้น
พระครูสิงขรพนารักษ์ (ชวลิต ญาณชลิโต)
วัดโกรกสิงขร

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
พระครูโอภาสอรัญวัตร (อรุณ )
วัดนาสมอ

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
พระครูภาวนาโชติคุณ (กุ้ยไฮ้ )
วัดถ้ำสิงโตทอง

เจ้าคณะอำเภอบางแพ
พระครูโสภณอาจารคุณ (เซียน ป.ธ.๔)
วัดกลางวังเย็น

เลขานุการ
พระครูโสภณอาจารวัตร (สมยศ )
วัดกลางวังเย็น

เจ้าคณะตำบลบางแพ - ดอนใหญ่
พระมหาสละ ฉนฺทโก ป.ธ.๗
วัดลำน้ำ

เจ้าคณะตำบลบางแพ - หัวโพ
พระครูสังฆการโกวิท (น้ำวัง )
วัดหัวโพ

เจ้าคณะตำบลวังเย็น
พระครูประสาทวรคุณ (สมศักดิ์ )
วัดบางแพใต้

เจ้าคณะตำบลโพหัก - ดอนคา
พระครูสุนทรปิยาจาร (ละมูล )
วัดดอนสาลี

เจ้าคณะตำบลวัดแก้ว
พระครูปัญญาธิการ (บุญช่วย ป.ธ.๓)
วัดทำนบ

เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์ )
วัดคลองขนอน

เลขานุการ
พระปลัดโชติ จิรโสภโณ
วัดแจ้งเจริญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง (๒๕๕๙)
พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ สีลสํวโร ป.ธ.๔)
วัดแจ้งเจริญ

เจ้าคณะตำบลวัดเพลง
พระปลัดชิน สุนทโร
วัดแจ้งเจริญ

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธฺมโม)
วัดหนองหมี

เลขานุการ
พระปัญญา ปญฺญาวชิโร
วัดหนองหมี

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง เขต ๑
พระอธิการธานิทร์ ถาวโร
วัดทุ่งแหลม

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง เขต ๒
พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋ อิสิญาโณ)
วัดวังน้ำเขียว

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง เขต ๓
พระครูวิบูลภัทรกิจ (อุดม โอภาโส)
วัดหนองหมี

เจ้าคณะอำเภอบ้านคา
พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (นิพนธ์ )
วัดโป่งกระทิงล่าง

เลขานุการ
พระสมุห์สัมพันธ์ ฐานจาโร
วัดโป่งกระทิงล่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านคา - บ้านบึง
เจ้าอธิการองอาจ อธิปุญฺโญ
วัดเก่าต้นมะค่า

เจ้าคณะตำบลหนองพันจันทร์
พระมหาราเชน ธมฺมรโส ป.ธ.๓
วัดหนองพันจันทร์

เพชรบุรี

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร ป.ธ.๕)
วัดหนองจอก
โทร. ๐ ๓๒๔๕ ๒๑๘๔ , ๐๘ ๗๑๖๑ ๙๕๙๔

เลขานุการ
พระปลัด ไพร รวิวํโส
วัดสารหิตาวาส

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย อินฺทวณฺโณ)
วัดพระรูป
โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๒๒๐๔

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์สมโภช ทีปธมฺโม
วัดพระรูป

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต)
วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร

เลขานุการ
พระครูพัชรศิลปาคม (นริศ นริสฺสโร)
วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

เลขานุการ
พระมหาอัสนี มหาเมธี ป.ธ.๕
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูพิศาลวัชรกิจ
วัดนาพรม

เลขานุการ
พระอาคม อาคมธีโร
วัดพระรูป

เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
วัดยาง

เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๒
พระครูปิยวัชราภรณ์
วัดอัมพวันปิยาราม

เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๓
พระครูประโชติวชิรากร
วัดข่อย

เจ้าคณะตำบลหัวสะพาน
พระครูโสภิตวัชรากร (เสรี )
วัดหนองควง

เจ้าคณะตำบลท่าราบ เขต ๑
พระมหาคำรณ รตนนาโถ ป.ธ.๔
วัดนาค

เจ้าคณะตำบลท่าราบ เขต ๒
พระครูวินัยธร ชุ่ม พุทฺธญาโณ
วัดจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม - ธงชัย
พระครูอินทรวชิราภรณ์
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลท่าราบ - ช่องสะแก (๒๕๔๙)
พระครูวัชรชัยธรรม (ศุภชัย ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดเพชรพลี

เจ้าคณะตำบลโพไร่หวาน
พระครูสมุห์อำนวย ปภากโร
วัดถ้ำแก้ว

เจ้าคณะตำบลบางจาน - หนองโสน
พระครูกิตติวัชราภรณ์
วัดโพธิ์ทัยมณี

เจ้าคณะตำบลโพธิ์พระ
พระครูบวรโพธิวิโรจน์
วัดโพธิ์พระใน

เจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
พระครูสังฆรักษ์ ศรัณภิรมย์ กิตฺติธโร
วัดหาดเจ้าสำราญ

เจ้าคณะตำบลไร่ส้ม
พระครูศรีธรรมรัตน์
วัดไร่ดอน

เจ้าคณะตำบลนาพันสาม
พระครูขันติวัชรคุณ
วัดดอนมะขามช้าง

เจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
พระครูปิยวัชรคุณ (เผือน ปิยธมฺโม)
วัดช่อม่วง

เลขานุการ
พระปลัด มนู รตนโชโต
วัดช่อม่วง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด (๒๕๖๐)
พระครูไพศาลพัฒนานุกูล (พัว อสิญาโณ)
วัดห้วยเสือ

เจ้าคณะตำบลบ้านลาด
พระครูวิกรมพัชรธรรม
วัดลาดศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์
พระครูสุนทรวัชรกิจ
วัดถ้ำรงค์

เจ้าคณะตำบลสมอพลือ
พระครูโพธิกิจจาภรณ์
วัดโพธาวาส

เจ้าคณะตำบลตำหรุ
พระครูสุธรรมวชิรากร
วัดม่วงงาม

เจ้าคณะตำบลบ้านทาน
พระครูปุญภัทรปุญญาคม
วัดบ่อบุญ

เจ้าคณะตำบลโรงเข้
พระครูวัชรธรรมนาถ
วัดดอนกอก

เจ้าคณะตำบลหนองกะปุ
พระครูวิรุฬห์ญาณวัชร์
วัดหัวนา

เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
พระครูญาณวัชร์วิมล
วัดห้วยหลวง

เลขานุการ
พระปลัดวอน วรธมฺโม
วัดดอนทราย

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูโสภิตกิตติคุณ (สมชาย )
วัดหนองปลาไหล

เจ้าคณะตำบลเขาย้อย
พระมหาวิสูตร จิตฺตปาโล
วัดพระธาตุศิริชัย

เจ้าคณะตำบลทับคาง
พระครูจันทวชิรคุณ (ประเทือง จนฺทโสภโณ)
วัดดอนทราย

เจ้าคณะตำบลบางเค็ม
พระครูศรีวัชราภรณ์
วัดศีลคุณาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยโรง
พระครูวัชรวีรวงศ์
วัดพุม่วง

เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
พระครูพุทธรัตนาภิบาล
วัดเขาตะเครา

เลขานุการ
พระครูอาทรวรวัฒน์
วัดเขาตะเครา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
พระครูโสภิตวัชรกิจ (สงวน พุทธสีโล)
วัดบางลำภู

เจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
พระครูสิริวชิรธรรม
วัดในกลาง

เจ้าคณะตำบลบางครก
พระมหาอโณทัย พลวฑฺฒโก
วัดบางลำภู

เจ้าคณะตำบลบางตะบูน
พระครูอาทรวัชรานุกิจ
วัดปากอ่าว

เจ้าคณะตำบลบางขุนไทร
เจ้าอธิการจรินทร์ ฐิโตภาโส
วัดดอนผิงแดด

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูบวรรัตนวงศ์
วัดพิกุลแก้ว

เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวัชรชลธรรม
วัดชลธราราม

เลขานุการ
พระสมุห์อำนาจ จนฺทโชโต
วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

รองเจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวัชรินทรขีลารักษ์
วัดเขื่อนเพชร

เลขานุการ
พระสุรชัย อกฺกรํสี
วัดเขื่อนเพชร

เจ้าคณะตำบลหนองจอก
พระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลท่าไม้รวก
พระครูสิริพัชรศาสน์
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

เจ้าคณะตำบลเขากระปุก - กลัดหลวง
พระครูวัชรสารธรรม (ฉลวย )
วัดสารหิตาวาส

เจ้าคณะตำบลวังไคร้
พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์
วัดบางประจันต์

เจ้าคณะตำบลท่ายาง - ท่าคอย
พระครูสิริทัศนียคุณ
วัดท่าคอย

เจ้าคณะตำบลท่าแลง
พระครูประสิทธิ์พัชรสาร
วัดเกษมสุทธาราม

เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน
พระครูวิจักษ์วัชรธรรม (ประจักร )
วัดห้วยกวางจริง

เลขานุการ
พระปลัด นพพร ฐิตปุญฺโญ
วัดธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลแก่งกระจาน - สองพี่น้อง
พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ
วัดถ้ำเสือ

เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
พระครูสิถิวชิรธรรม
วัดหนองมะกอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ (๒๕๖๐)
พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร)
วัดห้วยทรายใต้

เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต ๑
พระครูโอภาสวัชรธรรม
วัดราษฎร์เจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต ๒
พระครูมนูญศีลสังวร (แถม สีลสํวโร)
วัดช้างแทงกระจาด

เจ้าคณะตำบลหนองศาลา
พระครูพิพัฒน์วชิรปัญาวุฒิ
วัดนายาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาใหญ่ (๒๕๖๐)
พระครูพิพิธพัชโรภาส (เหวี่ยน พฺรหฺมจาโร)
วัดหนองเผาถ่าน

เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง
พระครูพิทักษ์วัชรกิจ (หมื่น )
วัดหนองหญ้าปล้อง

เลขานุการ
พระเรวัฒน์ ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๑
พระครูวิบูลวัชรกิจ
วัดพุพลู

รองเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๑
พระเรวัฒน์ ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรวัชรการ ( อพโล)
วัดลิ้นช้าง

สมุทรสงคราม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๐)
พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๗๑๓ , ๐๘ ๑๘๘๐ ๗๐๐๕

เลขานุการ
พระครูสมุทรวชิรานุวัตร (ธนัญชัย อริญฺชโย)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๐)
พระสมุทรธรรมคณี (จำลอง อาสโภ ป.ธ.๕)
วัดกลางเหนือ
โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๘๐๖ , ๐๘ ๙๔๕๗ ๗๐๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมนิเทศ (สุนทร สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
พระราชวชิรดิลก (กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๒๘๙ , ๐๘ ๑๘๑๗ ๓๖๙๕ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๖๓๓

เลขานุการ
พระครูสมุทรวชิราภรณ์ (ปฐมชัย ปชฺโชโต)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม (๒๕๖๑)
พระครูสมุทรวุฒิคุณ (เพิ่ม วุฑฺฒิสาโร)
วัดป้อมแก้ว

เจ้าคณะตำบลแม่กลอง
พระครูสมุทรวชิราภรณ์ (ปฐมชัย ปชฺโชโต)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๑
พระครูสิทธิกิจจากร
วัดบางจะเกร็ง

เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๒
พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล
วัดศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลบางขันแตก
พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ )
วัดนางพิมพ์

เจ้าคณะตำบลบ้านปรก (๒๕๖๐)
พระครูรัตนปัญญาโสภณ (โชคชัย ธมฺมทฺธโช)
วัดจันทร์เจริญสุข

เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูไพศาลสมุทรกิจ (ทวี )
วัดดาวโด่ง

เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูพิศาลสมุทรกิจ
วัดลาดเป้ง

เจ้าคณะอำเภออัมพวา
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.๕)
วัดประดู่
โทร. ๐๙ ๘๙๔๕ ๙๔๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัดวิมลวัฒน์ (นุกูล อนาวิโล)
วัดประดู่

รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา
พระครูประภัศร์วรพินิจ (ศิวกร พุทฺธสโร)
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

เลขานุการ
พระสมุห์กิตติคม สํวโร
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทาจาโร)
วัดจุฬามณี

เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๒
พระครูสมุทรชัยคุณ (วิชัย )
วัดมณีสรรค์

เจ้าคณะตำบลสวนหลวง
พระครูวิกรมปัญญาภรณ์
วัดสวนหลวง

เจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง เขต ๑
พระครูปลัด เกรียงไกร สุทฺธิญาโณ
วัดช่องลมวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง เขต ๒
พระครูใบฎีกาชาญ ปญฺญาโพธิสุวณฺโณ
วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลวัดประดู่ (๒๕๖๐)
พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ
วัดแก้วเจริญ

เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๑
พระครูปิยธรรมากร (เกษม ปิยธมฺโม)
วัดบางเกาะเทพศักดิ์

เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
พระครูโฆสิตสุตคุณ (สมพร )
วัดบางแคใหญ่

เจ้าคณะอำเภอบางคนที
พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโญ)
วัดปราโมทย์

เลขานุการ
พระใบฎีกาสรชัย ชินวโร
วัดปราโมทย์

เจ้าคณะตำบลบางคนที (๒๕๖๐)
พระมหานพพล กนฺตสีโล ป.ธ.๔
วัดตะโหนดราย

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน
วัดตะโหนดราย

เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
พระครูสมุทรปัญญาพล (พงษ์ศักดิ์ ปญฺญาพโล)
วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลกระดังงา
พระครูสมุทรสิทธิวัฒน์ (ปฐวี )
วัดไทร

เจ้าคณะตำบลบางกุ้ง - บางพรม
พระครูสมุห์ บุญหยด วฑฺฒโน
วัดโบสถ์

ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๔๔)
พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต)
วัดคลองวาฬ
โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๑๗๙๐ , ๐๘ ๑๗๐๕ ๕๐๙๑

เลขานุการ
พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
วัดคลองวาฬ
โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๑๗๙๕ , ๐๘ ๙๘๒๓ ๘๓๐๘

รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท ป.ธ.๗)
วัดกุยบุรี
โทร. ๐ ๓๒๖๘ ๑๕๖๖ , ๐๘ ๖๑๔๑ ๐๘๕๙

เลขานุการ
พระครูวิสุทธ์ธรรมโสภิต (ดำรงศักดิ์ ป.ธ.๔)
วัดเกาะหลัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๑)
พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดเขาโบสถ์
โทร. ๐ ๓๒๖๙ ๑๐๓๑ , ๐๘ ๙๕๕๑ ๒๒๓๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๑)
พระครูวินัยธร สุดใจ จิตฺตสุทฺโธ ป.ธ.๘
วัดทุ่งกลาง

เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ ป.ธ.๗)
วัดเกาะหลัก
โทร. ๐ ๓๒๖๐ ๔๒๓๔ , ๐๘ ๙๕๐๐ ๑๐๔๖

เลขานุการ
พระครูปลัด สำรวย ธมฺมสุทฺโธ
วัดอ่าวน้อย

เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ (ทองเติม )
วัดเกาะหลัก

เจ้าคณะตำบลบ่อนอก
พระครูอาทรสาธุกิจ (เอื่อน )
วัดบ่อนอก

เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๑
พระครูประทีปธีรคุณ (จันทร์ ธมฺมธีโร)
วัดคั่นกระได

เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๒
พระครูศรีธรรมสถิต (สวัสดิ์ ป.ธ.๖)
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

เจ้าคณะตำบลคลองวาฬ - ห้วยทราย
พระมหาสุภาพร ฐิตสุเมธี ป.ธ.๗
วัดวังมะเดื่อ

เจ้าคณะอำเภอทับสะแก
พระครูศีลคุณวัฒน์ (กร สีลโชโต)
วัดเขาบ้านกลาง

เลขานุการ
พระปลัด เสรี อตฺตสาโร
วัดเขาบ้านกลาง

เจ้าคณะตำบลเขาล้าน
พระครูโสภณมณฑลบริรักษ์ (มณฑล คุณยุตโต)
วัดนาหูกวาง

เจ้าคณะตำบลนาหูกวาง
พระสมุห์อาทิตย์ อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านทุ่งเคล็ด

เจ้าคณะตำบลทับสะแก
เจ้าอธิการบรรเทิง ถาวโร
วัดทับสะแก

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
พระครูพิศาลปัญญาประโชติ (สำรวย โชติปญฺโญ)
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๑
พระครูวิสิฐสาธุการ (เด่นดวง ธนนาโค)
วัดถ้ำเขาไม้รวก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูพิสุทธิ์ปุญญาคม (เนิ่ม สิริปุญฺโญ)
วัดตะแบกโพรง

รองเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน
พระครูประวิตรพุฒิคุณ (สถาน ฉนฺทลีโล)
วัดเกาะยายฉิม

เลขานุการ
พระธัญญพัทธ์ อชิโต
วัดเกาะยายฉิม

เจ้าคณะตำบลกำเนิดนพคุณ
พระครูวีรธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วีรธมฺโม)
วัดนาผักขวง

เจ้าคณะตำบลพงศ์ประศาสน์
พระครูไพโรจน์สิริมงคล (สถาพร สิริมงฺคโล)
วัดหินกอง

เจ้าคณะตำบลร่อนทอง
พระครูโสภณวนารักษ์ (เอกราช เอกราโช)
วัดดงไม้งาม

เจ้าคณะตำบลชัยเกษม
พระครูถิรธรรมดำรง (เสถียร สิริธโร)
วัดสามขุม

เจ้าคณะตำบลธงชัย
พระครูศุภกิจจาภินันท์ (สุนทร )
วัดดอนยาง

เจ้าคณะตำบลทองมงคล
พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์ (บุญยืน ธมฺมปาโล)
วัดทองมงคล

เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง
เจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ
วัดทางสาย

เจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
พระครูอาทรวรธรรม (บุญธรรม )
วัดดอนมะกอก

เลขานุการ
พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม ป.ธ.๙
วัดดอนมะกอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย (๒๕๖๑)
พระครูวรเวชวิสุทธิ์ (ไข่ ธมฺมวโร)
วัดละหาน

เจ้าคณะตำบลบางสะพาน - ช้างแรก
เจ้าอธิการทรงศักดิ์ ชยวฑฺโน
วัดห้วยสัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางสะพาน (๒๕๕๙)
พระครูประภัสสรพุทธิคุณ (พรหมเมศ ภทฺทสโร)
วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
พระครูประจักษ์สิริคุณ (อำนวย )
วัดเขาราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี
พระครูโกศลสุภกิจ (จำนง ฐิตเวโท)
วัดวังยาว

เลขานุการ
พระครูพิพิธพลาทร (สมชาย )
วัดวังยาว

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๑
พระครูอุดมธรรมวิภาส (วิชิต )
วัดอุดมพลาราม

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๒
พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ำผึ้ง ป.ธ.๔)
วัดทุ่งน้อย

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๓
พระครูถาวรธรรมสาร (วิรัตน์ )
วัดเขาลั่นทม

เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด
พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโญ)
วัดสามร้อยยอด

เลขานุการ
พระมหาบุญกิต สุวณฺโณ ป.ธ.๘
วัดไร่ใหม่สามัคคี

เจ้าคณะตำบลไร่เก่า - ไร่ใหม่
พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน ป.ธ.๓)
วัดธรรมรังสี

เจ้าคณะตำบลศาลาลัย
พระครูสถิตกัลยาณคุณ (เทียน ฐิติสีโล)
วัดศาลาลัย

เจ้าคณะตำบลศิลาลอย
พระครูศรีธรรมาภินันท์ (อภิเษก มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดเขาถ้ำ

เจ้าคณะตำบลสามร้อยยอด
พระครูวิสุทธิธรรมานุรักษ์ (เฉลิม ชีวสุทฺโธ)
วัดพุ

เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
พระครูอาทรคีรีรักษ์ (ประทุม ฉนฺทปาโล)
วัดเขาน้อย

เลขานุการ
พระปลัด สมเพียร ญาณวีโร
วัดเขาน้อย

รองเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
พระครูวิริยาธิการี (ทรงยศ )
วัดหนองตาแต้ม

เลขานุการ
พระสมุห์ทองมา อตฺตสนฺโต
วัดหนองตาแต้ม

เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ลำยง ทีปกโร)
วัดปากคลองปราณ

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูวิบูลพัฒนากร (อดุลย์ )
วัดรังษีนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองตาแต้ม
พระครูสุนทรกิตติวัฒน์ (พนมชัย ป.ธ.๔)
วัดสิทธิสังฆาราม

เจ้าคณะอำเภอหัวหิน
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓)
วัดบุษยะบรรพต

เลขานุการ
พระสุรพล นิปุโณ
วัดบุษยะบรรพต

รองเจ้าคณะอำเภอหัวหิน
พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ ป.ธ.๕)
วัดหนองพลับ

เลขานุการ
พระอภิสิทธิ์ ฐานทินฺโน
วัดหนองยายอ่วม

เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต ๑
พระปลัด เอกดนัย โชติธมฺโม
วัดหัวหิน

เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต ๒
พระครูวิสุทธิ์ปริยัตยานุกูล (สวัสดิ์ ธมฺมปาโล ป.ธ.๔)
วัดไกลกังวล

เจ้าคณะตำบลหนองแก
พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ (ทองใบ มหานาโค)
วัดเขาตะเกียบ

เจ้าคณะตำบลหินเหล็กไฟ
พระครูวิจิตพัฒนานุกูล (สมาน สุขวทฺฒโร)
วัดหนองตะเภา

เจ้าคณะตำบลทับใต้
พระครูปภัสสรวรพินิจ (ไพโรจน์ ปภสฺสโร)
วัดห้วยมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองพลับ
พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร)
วัดห้วยไทรงาม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน ป.ธ.๖)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

เจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

นครปฐม-สุพรรณบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี
พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต)
วัดชุมนุมศรัทธา
โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๓๕๓ , ๐๘ ๑๗๓๖ ๘๐๗๖

เลขานุการ
พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
วัดท่ากระชับ

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย )
วัดสระกะเทียม

เลขานุการ
เจ้าอธิการไพบูลย์ อคฺคธมฺโม
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
เจ้าอธิการไพบูลย์ อคฺคธมฺโม
วัดสระกะเทียม

เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
พระวินัยสังวร (กฤษฎา สุภทฺโท)
วัดท่าตำหนัก
โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๓๒๔๓ , ๐๘ ๙๓๔๔ ๙๒๗๐

เจ้าคณะตำบลท่าตำหนัก
พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
วัดท่ากระชับ

เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พระครูธรรมวินยาลังการ (ธัญวัฒน์ )
วัดเสนหา

เลขานุการ
พระวิโรจน์ ญาณสมฺปนฺโน
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
พระครูวิวัฒนธรรมโชติ (ประทิน )
วัดหนองกร่าง

เจ้าคณะอำเภอบางเลน
พระครูสุนทรธรรมโสภณ (วิเชียร )
วัดเสนหา

เลขานุการ
พระโชคทอง ญาณวโร
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
พระครูปลัด ไพบูลย์ ญาณโสภโณ
วัดอุดมสิทธิกุล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี
พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา )
วัดเสนหา

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี
พระใบฎีกาสมภพ สุภโว
วัดใหม่ศรีสุพรรณ

กาญจนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ.๘)
วัดสิริกาญจนาราม
โทร. ๐ ๓๔๖๒ ๔๘๒๗-๘ , ๐๘ ๑๘๕๗ ๙๔๓๘

เลขานุการ
พระครูปลัดทองสุข สีลคุโณ
วัดสิริกาญจนาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี - ท่าม่วง
พระครูศรีศาสนกิจ (ณรงค์ชัย ป.ธ.๖)
วัดสุทธิกาญจนาราม

เลขานุการ
พระครูใบฎีกาประพันธ์ อภิปุญฺโญ
วัดบ้านยาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๕๒)
พระครูสีลาภิรัต (สงวน ยุตฺตธมฺโม)
วัดธุดงคนิมิต

เจ้าคณะตำบลท่ามะขาม
พระครูปลัดทองสุข สีลคุโณ
วัดสิริกาญจนาราม

เลขานุการ
พระพรเทพ ญาณคุตฺโต
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พระวิสุทธิสารเถร วิ. (ภูสิต ขนฺติธโร)
วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน
โทร. ๐ ๓๔๕๓ ๑๕๕๗ , ๐๘ ๕๕๖๑ ๙๕๕๕ , ๐๘ ๙๑๗๕ ๙๔๔๓

เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม
พระครูโพธิกาญจนธรรม (ทองยุ้ย )
วัดวังโพธิการาม

เลขานุการ
พระสธรรดร เขมรโต
วัดวังโพธิการาม

เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
พระครูประภาสกาญจนคุณ (สุภาพ )
วัดถ้ำวังหิน

เลขานุการ
พระชัชวาล ชวโน
วัดถ้ำเนรมิต

เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ
พระครูปลัดเมธาวัฒน์ (วิฑูรย์ วิทูโล)
วัดรัชดาภิเษก

เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ - สังขละบุรี
พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺติปุญฺโญ)
วัดพุมุด

สมุทรสาคร

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา อกฺนิฏฺโฐ ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
โทร. ๐๘ ๕๒๕๔ ๑๒๔๒

เลขานุการ
พระปลัด พิสิฎษ์ ชยสิทฺโธ
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พระครูโสภณธรรมวัฒน์ (ภิรุณ )
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

เลขานุการ
พระใบฎีกา ปิยพงษ์ เตชพโล
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร (๒๕๕๔)
พระครูรัตนธรรมโสภณ (สุทัศน์ ถิรจิตฺโต)
วัดบ้านไร่เจริญผล

เจ้าคณะตำบลเมืองสมุทรสาคร
พระมหาไพสาร วรสาโร ป.ธ.๔
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว - กระทุ่มแบน
พระครูโอภาสธรรมาภรณ์ (เชียง )
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

เลขานุการ
พระเทพสุทิน สิริมงฺคโร
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

เจ้าคณะตำบลบ้านแพ้ว
พระปลัดสมคิด ธมฺมาวุโธ
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

สมุทรสงคราม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
พระราชธรรมสุธี (ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกตการาม
โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๕๖๗ , ๐๘ ๑๙๘๑ ๕๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ
วัดเกตการาม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๔๒)
พระวิบูลศีลาจาร (พงษ์เจริญ อาทโร ป.ธ.๓)
วัดอมรเทพ
โทร. ๐๘ ๗๑๕๒ ๖๔๔๐

เลขานุการ
พระมหามนูญ อุทโย
วัดนางวัง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม
พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร
วัดธรรมนิมิต

ราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พระปิยทัสสี (วิษณุ ปิยธโน)
วัดอมรินทราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๑๐ ๓๔๘๓

เลขานุการ
พระครูสังฆวิจิตร (วีรยุทธ )
วัดอมรินทราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๕๘)
พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน)
วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๗๑ , ๐๘ ๑๘๕๘ ๒๑๑๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระมงคลธรรมาภรณ์ (ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๑๙๒๔ ๙๔๙๑

เลขานุการ
พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ ป.ธ.๓)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (๒๕๕๙)
พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ฐิตจิตฺโต)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิบูลกิจจาทร (บุญสิน )
วัดเขานกกระจิบ

เจ้าคณะตำบลหลุมดิน
พระครูภัทรกิจวิหารคุณ
วัดท่าโขลง

เจ้าคณะอำเภอบางแพ - บ้านโป่ง
พระมหาณัฐชัย อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดอรัญญิกาวาส

เลขานุการ
พระครูวิชิตธรรมคุณ (พิเชฐ อารยธมฺโม)
วัดป่าโป่งกระทิง

เจ้าคณะตำบลบางแพ
พระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
วัดอริยวงศาราม
โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๘๐๓๕ , ๐๘ ๑๖๒๕ ๐๗๕๗

เจ้าคณะอำเภอปากท่อ - โพธาราม
พระครูวิสุทธิพลญาณ
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกาศุภมิตร ชยธนฺโม
วัดอมรินทราราม

เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
พระครูวิศาลสมณวัตร
วัดเขาพุนก

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
พระครูวิมลธรรมาภินันท์
วัดบ้านบ่อ

เลขานุการ
พระแดง วิสุทฺโธ
วัดบ้านบ่อ

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง
พระครูวิมลธรรมาภินันท์
วัดบ้านบ่อ

เพชรบุรี

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย ป.ธ.๙)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐๘ ๙๐๓๔ ๙๓๓๙

เลขานุการ
พระพรพรต กุลวฑฺฒโน
วัดสนามพราหมณ์

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูอุทัยบุญวัชร์ (บุญยิ่ง จิราภิปุญฺโญ)
วัดอุทัยโพธาราม

เจ้าคณะตำบลท่าราบ
พระครูปิยธรรมาภิยุต
วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะตำบลชะอำ
พระครูจิรพัฒนาทร
วัดหนองหงษ์พัฒนา

เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวินิจสมณการ (ช้าง อินฺทโชโต)
วัดสหธรรมิการาม

เลขานุการ
พระมหาทวีศักดิ์ ติกฺขปญฺโญ
วัดสหธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลท่ายาง
พระครูวัชรญาณโสภิต
วัดสหธรรมิการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ายาง (๒๕๕๕)
พระครูวัชรธรรมโสภิต (ชุบ สุปภาวโต)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านลาด
พระครูอุดมธรรมปโชติ
วัดหนองจอก

ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระราชสุทธิโมลี (สุทิน กโตภาโส ป.ธ.๕)
วัดธรรมิการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๙๘ ๑๒๓๑ , ๐๘ ๖๐๔๕ ๔๕๐๙

เลขานุการ
พระครูโอภาสธรรมวงศ์ (อุดมศักดิ์ )
วัดธรรมิการาม วรวิหาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
พระครูมนูญธรรมากร (ศักดิ์สิทธิ์ )
วัดบางแพ

เลขานุการ
พระครูปลัด สมคิด สุจิตฺโต
วัดธรรมิการาม วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระเนกขัมมมุนี วิ. (ก้าน ฐิตธมฺโม)
วัดราชายตนบรรพต
โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๘๒๐ , ๐ ๓๒๕๓ ๔๔๒๘

เจ้าคณะตำบลประจวบ
พระธรรมธร ประวิทย์ อธิปญฺโญ
วัดดอนสง่า

เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
พระครูปภัสสรวิสุทธิ์
วัดหนองกุ่ม

เจ้าคณะอำเภอหัวหิน
พระครูธรรมานุจารี (ทองพูน )
วัดเขาเต่า

เลขานุการ
พระครูอภัยธรรมสุนทร
วัดเขาเต่า

เจ้าคณะตำบลหัวหิน
พระครูสันติธรรมานุยุต (สุชาติ )
วัดป่าวไลย


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๕ - พระสังฆาธิการ