หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๘ , ๐๘ ๑๙๔๓ ๐๕๕๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๖ , ๐๘ ๑๖๒๗ ๐๗๖๑

เลขานุการ
พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๖๘๐ , ๐๘ ๗๐๒๒ ๑๖๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๙๑ , ๐๘ ๑๙๒๐ ๑๔๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๖๔๔ , ๐๘ ๑๓๐๒ ๕๗๔๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๙๗๖

ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๔๔)
พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต)
วัดคลองวาฬ
โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๑๗๙๐ , ๐๘ ๑๗๐๕ ๕๐๙๑

เลขานุการ
พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
วัดคลองวาฬ
โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๑๗๙๕ , ๐๘ ๙๘๒๓ ๘๓๐๘

รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท ป.ธ.๗)
วัดกุยบุรี
โทร. ๐ ๓๒๖๘ ๑๕๖๖ , ๐๘ ๖๑๔๑ ๐๘๕๙

เลขานุการ
พระครูวิสุทธ์ธรรมโสภิต (ดำรงศักดิ์ ป.ธ.๔)
วัดเกาะหลัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๑)
พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดเขาโบสถ์
โทร. ๐ ๓๒๖๙ ๑๐๓๑ , ๐๘ ๙๕๕๑ ๒๒๓๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๑)
พระครูวินัยธร สุดใจ จิตฺตสุทฺโธ ป.ธ.๘
วัดทุ่งกลาง

เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ ป.ธ.๗)
วัดเกาะหลัก
โทร. ๐ ๓๒๖๐ ๔๒๓๔ , ๐๘ ๙๕๐๐ ๑๐๔๖

เลขานุการ
พระครูปลัด สำรวย ธมฺมสุทฺโธ
วัดอ่าวน้อย

เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ (ทองเติม )
วัดเกาะหลัก

เจ้าคณะตำบลบ่อนอก
พระครูอาทรสาธุกิจ (เอื่อน )
วัดบ่อนอก

เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๑
พระครูประทีปธีรคุณ (จันทร์ ธมฺมธีโร)
วัดคั่นกระได

เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๒
พระครูศรีธรรมสถิต (สวัสดิ์ ป.ธ.๖)
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

เจ้าคณะตำบลคลองวาฬ - ห้วยทราย
พระมหาสุภาพร ฐิตสุเมธี ป.ธ.๗
วัดวังมะเดื่อ

เจ้าคณะอำเภอทับสะแก
พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
วัดคลองวาฬ
โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๑๗๙๕ , ๐๘ ๙๘๒๓ ๘๓๐๘

เจ้าคณะตำบลเขาล้าน
พระครูโสภณมณฑลบริรักษ์ (มณฑล คุณยุตโต)
วัดนาหูกวาง

เจ้าคณะตำบลนาหูกวาง
พระสมุห์ อาทิตย์ อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านทุ่งเคล็ด

เจ้าคณะตำบลทับสะแก
เจ้าอธิการบรรเทิง ถาวโร
วัดทับสะแก

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
พระครูพิศาลปัญญาประโชติ (สำรวย โชติปญฺโญ)
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๑
พระครูวิสิฐสาธุการ (เด่นดวง ธนนาโค)
วัดถ้ำเขาไม้รวก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูพิสุทธิ์ปุญญาคม (เนิ่ม สิริปุญฺโญ)
วัดตะแบกโพรง

รองเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน
พระครูประวิตรพุฒิคุณ (สถาน ฉนฺทลีโล)
วัดเกาะยายฉิม

เลขานุการ
พระธัญญพัทธ์ อชิโต
วัดเกาะยายฉิม

เจ้าคณะตำบลกำเนิดนพคุณ
พระครูวีรธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วีรธมฺโม)
วัดนาผักขวง

เจ้าคณะตำบลพงศ์ประศาสน์
พระครูไพโรจน์สิริมงคล (สถาพร สิริมงฺคโล)
วัดหินกอง

เจ้าคณะตำบลร่อนทอง
พระครูโสภณวนารักษ์ (เอกราช เอกราโช)
วัดดงไม้งาม

เจ้าคณะตำบลชัยเกษม
พระครูถิรธรรมดำรง (เสถียร สิริธโร)
วัดสามขุม

เจ้าคณะตำบลธงชัย
พระครูศุภกิจจาภินันท์ (สุนทร )
วัดดอนยาง

เจ้าคณะตำบลทองมงคล
พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์ (บุญยืน ธมฺมปาโล)
วัดทองมงคล

เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง
เจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ
วัดทางสาย

เจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
พระครูอาทรวรธรรม (บุญธรรม )
วัดดอนมะกอก

เลขานุการ
พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม ป.ธ.๙
วัดดอนมะกอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย (๒๕๖๑)
พระครูวรเวชวิสุทธิ์ (ไข่ ธมฺมวโร)
วัดละหาน

เจ้าคณะตำบลบางสะพาน - ช้างแรก
เจ้าอธิการทรงศักดิ์ ชยวฑฺโน
วัดห้วยสัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางสะพาน (๒๕๕๙)
พระครูประภัสสรพุทธิคุณ (พรหมเมศ ภทฺทสโร)
วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
พระครูประจักษ์สิริคุณ (อำนวย )
วัดเขาราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี
พระครูโกศลสุภกิจ (จำนง ฐิตเวโท)
วัดวังยาว

เลขานุการ
พระครูพิพิธพลาทร (สมชาย )
วัดวังยาว

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๑
พระครูอุดมธรรมวิภาส (วิชิต )
วัดอุดมพลาราม

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๒
พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ำผึ้ง ป.ธ.๔)
วัดทุ่งน้อย

เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๓
พระครูถาวรธรรมสาร (วิรัตน์ )
วัดเขาลั่นทม

เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด
พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโญ)
วัดสามร้อยยอด

เลขานุการ
พระมหาภูกิจ สุวณฺโณ ป.ธ.๘
วัดสามร้อยยอด

เจ้าคณะตำบลไร่เก่า - ไร่ใหม่
พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน ป.ธ.๓)
วัดธรรมรังสี

เจ้าคณะตำบลศาลาลัย
พระครูสถิตกัลยาณคุณ (เทียน ฐิติสีโล)
วัดศาลาลัย

เจ้าคณะตำบลศิลาลอย
พระครูศรีธรรมาภินันท์ (อภิเษก มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดเขาถ้ำ

เจ้าคณะตำบลสามร้อยยอด
พระครูวิสุทธิธรรมานุรักษ์ (เฉลิม ชีวสุทฺโธ)
วัดพุ

เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
พระครูอาทรคีรีรักษ์ (ประทุม ฉนฺทปาโล)
วัดเขาน้อย

เลขานุการ
พระปลัด สมเพียร ญาณวีโร
วัดเขาน้อย

รองเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
พระครูวิริยาธิการี (ทรงยศ )
วัดหนองตาแต้ม

เลขานุการ
พระสมุห์ ทองมา อตฺตสนฺโต
วัดหนองตาแต้ม

เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ลำยง ทีปกโร)
วัดปากคลองปราณ

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูวิบูลพัฒนากร (อดุลย์ )
วัดรังษีนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองตาแต้ม
พระครูสุนทรกิตติวัฒน์ (พนมชัย ป.ธ.๔)
วัดสิทธิสังฆาราม

เจ้าคณะอำเภอหัวหิน
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓)
วัดบุษยะบรรพต

เลขานุการ
พระสุรพล นิปุโณ
วัดบุษยะบรรพต

รองเจ้าคณะอำเภอหัวหิน
พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ ป.ธ.๕)
วัดหนองพลับ

เลขานุการ
พระอภิสิทธิ์ ฐานทินฺโน
วัดหนองยายอ่วม

เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต ๑
พระปลัด เอกดนัย โชติธมฺโม
วัดหัวหิน

เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต ๒
พระครูวิสุทธิ์ปริยัตยานุกูล (สวัสดิ์ ธมฺมปาโล ป.ธ.๔)
วัดไกลกังวล

เจ้าคณะตำบลหนองแก
พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ (ทองใบ มหานาโค)
วัดเขาตะเกียบ

เจ้าคณะตำบลหินเหล็กไฟ
พระครูวิจิตพัฒนานุกูล (สมาน สุขวทฺฒโร)
วัดหนองตะเภา

เจ้าคณะตำบลทับใต้
พระพิศาลสิทธิคุณ (ไพโรจน์ ปภสฺสโร)
วัดห้วยมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองพลับ
พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร)
วัดห้วยไทรงาม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระราชสุทธิโมลี (สุทิน กโตภาโส ป.ธ.๕)
วัดธรรมิการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๙๘ ๑๒๓๑ , ๐๘ ๖๐๔๕ ๔๕๐๙

เลขานุการ
พระครูโอภาสธรรมวงศ์ (อุดมศักดิ์ )
วัดธรรมิการาม วรวิหาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
พระครูมนูญธรรมากร (ศักดิ์สิทธิ์ )
วัดบางแพ

เลขานุการ
พระครูปลัด สมคิด สุจิตฺโต
วัดธรรมิการาม วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระเนกขัมมมุนี วิ. (ก้าน ฐิตธมฺโม)
วัดราชายตนบรรพต
โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๘๒๐ , ๐ ๓๒๕๓ ๔๔๒๘

เจ้าคณะตำบลประจวบ
พระธรรมธร ประวิทย์ อธิปญฺโญ
วัดดอนสง่า

เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
พระครูปภัสสรวิสุทธิ์
วัดหนองกุ่ม

เจ้าคณะอำเภอหัวหิน
พระครูธรรมานุจารี (ทองพูน )
วัดเขาเต่า

เลขานุการ
พระครูอภัยธรรมสุนทร
วัดเขาเต่า

เจ้าคณะตำบลหัวหิน
พระครูสันติธรรมานุยุต (สุชาติ )
วัดป่าวไลย


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - พระสังฆาธิการ