หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๘ , ๐๘ ๑๙๔๓ ๐๕๕๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๖ , ๐๘ ๑๖๒๗ ๐๗๖๑

เลขานุการ
พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๖๘๐ , ๐๘ ๗๐๒๒ ๑๖๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๙๑ , ๐๘ ๑๙๒๐ ๑๔๔๐

ราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๓๗

เลขานุการ
พระมหาสุนทร สุนฺทโร ป.ธ.๗
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๑๓๔ ๔๑๔๐

รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๖๑ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระราชวัลภาจารย์ วิ. (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
วัดหนองหอย
โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๙๐๔๗

เลขานุการ
พระมหามนพ กิตฺติมโน ป.ธ.๘
วัดหนองหอย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดเทพอาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๓๔ ๙๘๑๑

เลขานุการ
พระครูสมุห์ รัตนะ รตนเทโว
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
โทร. ๐๖ ๒๗๕๓ ๘๘๘๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระมหาสุนทร สุนฺทโร ป.ธ.๗
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๑๓๔ ๔๑๔๐

เลขานุการ
พระพิชัย ฐานงฺกโร
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ (ประกอบ ปญฺญาทีโป)
วัดช่องลม
โทร. ๐๘ ๒๒๙๙ ๘๙๙๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๑
พระครูบริรักษ์คามเขต (สุกิจ วรกิจโจ)
วัดเขาเหลือ
โทร. ๐๘ ๖๑๗๒ ๗๘๘๘

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
พระครูธำรงปริยัติวงศ์ (ไพรัช ธมฺมรตโน ป.ธ.๓)
วัดดอนตะโก
โทร. ๐๘ ๙๔๑๑ ๗๗๕๘

เจ้าคณะตำบลคูบัว
พระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เฉลิม จนฺทธมฺโม)
วัดแคทราย
โทร. ๐๘ ๙๒๕๗ ๙๗๒๐

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระมหาสำรวย ปญฺญาสาโร ป.ธ.๖
วัดห้วยชินสีห์
โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๒๖๖

เจ้าคณะตำบลท่าราบ
พระครูโสภณวิภูษิต (บรรจบ สีลภูสิโต)
วัดบางลี่เจริญธรรม
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๕๔๘

เจ้าคณะตำบลหินกอง
พระครูประโชติธรรมวิมล (ประเสริฐ นาควโร)
วัดหนองกระทุ่ม
โทร. ๐๘ ๙๑๗๘ ๔๕๒๘

เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน
พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สันติ คนฺธสีโล)
วัดศาลเจ้า
โทร. ๐๙ ๓๑๑๔ ๐๘๕๓

เจ้าคณะตำบลพงสวาย - บางป่า
พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (บุญเลิศ ฐิตวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๙๘๓๖ ๔๐๕๐

เจ้าคณะตำบลคุ้งน้ำวน
พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฏ์ ญาณจิตฺโต)
วัดท่าสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๙๐๑๗ ๔๗๑๖

เจ้าคณะตำบลเจดีย์หัก - โคกหม้อ
พระครูพิศาลจริยานุกิจ (พรชัย ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
วัดช่องลม

เจ้าคณะตำบลเขาแร้ง - เกาะพลับพลา
พระครูสถิตญาณคุณ (จรัญ พลญาโณ)
วัดเขาถ้ำกรวย
โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๙๓๘๙

เจ้าคณะตำบลน้ำพุ - ห้วยไผ่
พระครูสมุห์ ประดิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดหนองแช่เสา
โทร. ๐๘ ๙๐๗๒ ๕๖๘๑

รองเจ้าคณะตำบลน้ำพุ - ห้วยไผ่
พระอธิการสุชาติ อตฺตสาโร
วัดน้ำพุไชยสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๔๘๐๒ ๖๖๖๕

เจ้าคณะตำบลสามเรือน
พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา จนฺทโชโต)
วัดพิกุลทอง
โทร. ๐๘ ๙๙๘๙ ๘๔๙๓

เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
พระครูกิตติสังวร (อนุวัตร กิตฺติสํวโร)
วัดอรุณรัตนคีรี
โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๐๓๙๙

เจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา - เจดีย์หัก
พระมหาธนพัฒน์ กนฺตธมฺโม
วัดเจติยาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๑๓ ๗๖๐๔

เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง ป.ธ.๖)
วัดท่าผา
โทร. ๐๘ ๑๘๖๘ ๖๔๕๑

เลขานุการ
พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.๗
วัดบ้านโป่ง
โทร. ๐๘ ๔๑๖๖ ๐๒๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก ป.ธ.๖)
วัดบ้านโป่ง
โทร. ๐๘ ๙๕๐๒ ๑๔๔๔

เลขานุการ
พระสมคิด จินฺตสโม
วัดบ้านโป่ง

เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา ป.ธ.๔)
วัดอุทุมพรทาราม
โทร. ๐๘ ๑๐๐๘ ๖๕๓๙

เจ้าคณะตำบลเบิกไพร - ลาดบัวขาว
พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ (หลอด เขมจาโร)
วัดปลักแรด
โทร. ๐๘ ๙๒๕๙ ๐๒๒๐

เจ้าคณะตำบลท่าผา
พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ )
วัดบ้านฆ้องน้อย
โทร. ๐๘ ๑๘๖๙ ๔๙๔๗

เจ้าคณะตำบลกรับใหญ่
พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร (บุญเชิด ฉนฺทธมฺโม)
วัดหนองกลางด่าน
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๓๑๙๐

เจ้าคณะตำบลหนองกบ
พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร )
วัดประชารังสรรค์
โทร. ๐ ๓๒๒๖ ๘๑๘๘

เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ - สวนกล้วย
พระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๖
วัดหนองอ้อตะวันออก
โทร. ๐๘ ๓๙๐๙ ๙๑๘๙

เจ้าคณะตำบลนครชุมน์- บ้านม่วง
พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
วัดนครชุมน์
โทร. ๐๘ ๑๘๕๙ ๖๐๒๑

เจ้าคณะตำบลคุ้งพยอม
พระครูศรีเมตตานุศาสก์ (นุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต ป.ธ.๖)
วัดโพธิโสภาราม
โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๒๕๖๐

เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่ )
วัดชมภูพล
โทร. ๐๘ ๗๔๑๔ ๖๔๒๒

เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๑
พระครูอุทัยคีรีรักษ์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๔)
วัดโป่งยอ
โทร. ๐๘ ๗๑๕๔ ๔๖๑๒

เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๒
พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ )
วัดสระสี่มุม
โทร. ๐๘ ๗๐๕๐ ๒๒๘๐

เจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓)
วัดเขาช่องพราน
โทร. ๐๘ ๔๘๐๑ ๕๘๓๓

เลขานุการ
พระครูวิรุฬห์ธรรมวงศ์ (ภาณุพงศ์ พลญาโณ)
วัดเขาช่องพราน
โทร. ๐๘ ๑๑๙๖ ๙๓๕๓

รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช )
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๙๙๘๕ ๕๓๙๓

เลขานุการ
พระสมุห์ ดิเรก อติเรกสุโภ
วัดนครทิพย์
โทร. ๐๘ ๙๙๙๔ ๓๖๕๑

รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ
วัดหนองโพ
โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๔๖๕๘

เลขานุการ
พระมหาสมบูรณ์ จนฺทโชโต
วัดพระศรีอารย์
โทร. ๐๙ ๒๖๕๘ ๙๓๖๔

เจ้าคณะอำเภอโพธาราม กิตติมศักดิ์
พระมงคลชัยสิทธิ์ (เขียน สิริมงฺคโล ป.ธ.๓)
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๓๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม (๒๕๕๘)
พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (สง่า ฐานิสฺสโร)
วัดพระศรีอารย์
โทร. ๐๘ ๑๗๐๑ ๕๑๗๔

เจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียน - คลองข่อย
พระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล สุทฺธจิตฺโต)
วัดไทรอารีรักษ์
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๒๗๔๖

เจ้าคณะตำบลโพธาราม - บ้านฆ้อง
พระมหาพิสิษฐ์ โสภิโต ป.ธ.๖
วัดโพธิ์ไพโรจน์
โทร. ๐๘ ๒๔๑๙ ๙๙๕๔

เจ้าคณะตำบลบ้านเลือก
พระครูสาธกธรรมกิจ (สมจิตร วิจิตฺตธมฺโม)
วัดบ้านเลือก
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๓๕๘

เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ - หนองโพ
พระครูโสภณกิตติคุณ (ด้วง สวาคโต)
วัดบ้านฆ้อง
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๒๕๖๗

เจ้าคณะตำบลท่าชุมพล
พระครูพัฒนวิหารธรรม (สวัสดิ์ ปวฑฺฒโน)
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๑๗๙๒ ๑๙๔๖

เจ้าคณะตำบลบางโตนด
พระครูพิทักษ์บุญวิมล (สำลี สิริปญฺโญ)
วัดสมถะ
โทร. ๐๘ ๑๙๒๙ ๑๒๙๖

เจ้าคณะตำบลเตาปูน
พระครูวรวิสุทธิวัตร (สวัสดิ์ อธิวโร ป.ธ.๓)
วัดเขาพระ
โทร. ๐๘ ๑๐๑๑ ๙๔๓๘

เจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า - ชำแระ
พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
วัดขนอน
โทร. ๐๘ ๙๕๕๕ ๔๑๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธรรมเสน - นางแก้ว (๒๕๕๙)
พระครูรัตนคุณาทร (ละมูล คุณวโร)
วัดแก้วฟ้า
โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๕๐๖๙

เจ้าคณะตำบลธรรมเสน
พระครูพลธรรมาภิรัต (นิพนธ์ พลวโร)
วัดเขาแหลม
โทร. ๐๘ ๖๐๖๘ ๐๘๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม
พระครูภาวนาคุณาธาร (สุชิน คุณธาโร)
วัดเขาส้ม
โทร. ๐๘ ๙๐๑๘ ๒๘๗๑

เจ้าคณะตำบลหนองกวาง
พระครูพิหารปทุมรักษ์ (สถิตย์ อนาวิโล)
วัดหนองใยบัว
โทร. ๐๘ ๙๐๙๐ ๐๓๗๙

เจ้าคณะตำบลนางแก้ว
พระครูสุวัฒน์รัตนคุณ
วัดนางแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๗๘ ๓๑๗๒

เจ้าคณะตำบลคลองตาคต - ดอนกระเบื้อง
พระครูเวฬุวนาภิรมย์
วัดป่าไผ่
โทร. ๐๘ ๑๕๒๖ ๒๔๕๘

เจ้าคณะตำบลดอนทราย
พระครูสุนทรพิพิธการ (ฉัฏฐ์ อิฏฺฐผโล)
วัดหนองอ้อ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๔ ๗๘๕๒

เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดโชติทายการาม
โทร. ๐๘ ๑๐๑๑ ๘๘๓๕

เลขานุการ
พระครูปลัด สมกิจ วรธมฺโม
วัดโชติทายการาม
โทร. ๐๘ ๙๖๑๖ ๓๔๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก (๒๕๖๑)
พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน)
วัดเนกขัมมาราม
โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๔๖๓๐

เจ้าคณะตำบลดำเนินสะดวก (๒๕๖๐)
พระครูปลัด ประชุม ฌานสมฺปนฺโน
วัดพิทักษ์เทพาวาส
โทร. ๐๘ ๑๒๖๙ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย
วัดพิทักษ์เทพาวาส

เจ้าคณะตำบลบัวงาม (๒๕๖๐)
พระมหาประกอบ นิติธโร ป.ธ.๗
วัดบัวงาม
โทร. ๐๘ ๕๒๐๗ ๓๔๑๙

เลขานุการ
พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ
วัดบัวงาม

เจ้าคณะตำบลท่านัด (๒๕๖๐)
พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล สิริธมฺโม)
วัดอมรญาติสมาคม
โทร. ๐๘ ๗๑๗๑ ๔๗๙๐

เลขานุการ
พระปลัด คงศักดิ์ ปญฺญาสกฺโก
วัดบัวงาม

เจ้าคณะตำบลสี่หมื่น - แพงพวย (๒๕๖๐)
พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์ อตฺตคุตฺโต)
วัดท่าเรือ
โทร. ๐๖ ๓๙๘๙ ๘๙๕๙

เลขานุการ
พระสมุห์ รักศักดิ์ ธีรวํโส
วัดโคกหลวง

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ (๒๕๖๐)
พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ)
วัดหลักหกรัตนาราม
โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๑๐๗

เลขานุการ
พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร ป.ธ.๖)
วัดบัวงาม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๙ ๕๖๙๔

เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พระครูสุภัทรญาณวินิฐ (บุญยัง )
วัดปากท่อ
โทร. ๐๘ ๔๗๐๒ ๖๑๒๒

เลขานุการ
พระปลัด จติชัย มหาวายาโม
วัดปากท่อ
โทร. ๐๖ ๒๓๕๗ ๔๐๙๒

รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ (สาโชติ )
วัดหนองกระทุ่ม
โทร. ๐๘ ๙๒๖๐ ๙๗๒๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ (๒๕๕๖)
พระครูโอภาสพัฒนกิจ (ส่วน โอภาโส)
วัดวังมะนาว
โทร. ๐ ๓๒๒๘ ๑๒๙๒

เจ้าคณะตำบลปากท่อ - ดอนทราย
พระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล)
วัดหนองระกำ
โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๘๑๓๙

รองเจ้าคณะตำบลปากท่อ - ดอนทราย
พระปลัด สุรชัย สุรชโย
วัดหนองระกำ
โทร. ๐๘ ๓๖๓๙ ๙๙๓๙

เจ้าคณะตำบลวัดยางงาม
พระครูศรีศาสนกิจจากร (อวยชัย ป.ธ.๖)
วัดยางงาม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๓ ๑๒๔๗

เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
พระครูบุญญาภิรักษ์ (อนุชัย )
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี
โทร. ๐๘ ๑๗๗๗ ๕๓๖๔

เจ้าคณะตำบลบ่อกระดาน
พระครูพัฒนวิสิทธิ์ (สมชาย )
วัดสุขวราราม
โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๒๒๘

เจ้าคณะตำบลวังมะนาว
พระปลัด จติชัย มหาวายาโม
วัดปากท่อ
โทร. ๐๖ ๒๓๕๗ ๔๐๙๒

เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
พระครูวิโรจน์ญาณธารี (ไสว ญาณจารี)
วัดหนองน้ำใส
โทร. ๐๘ ๙๗๗๑ ๗๘๖๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน )
วัดสนามสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๕๗ ๘๖๗๒

เจ้าคณะอำเภอจอมบึง
พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี )
วัดวาปีสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๙๙๙๑ ๓๕๘๔

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ศักดิ์ ปภากโร
วัดวาปีสุทธาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอจอมบึง
พระครูสุพจน์บุญญากร (สุมนต์ )
วัดรางเฆ่
โทร. ๐๘ ๘๓๕๖ ๔๙๙๔

เลขานุการ
พระสุมิตร ปภสฺสโร
วัดรางเฆ่

เจ้าคณะตำบลจอมบึง - เบิกไพร
พระครูประโชติวิสุทธิธรรม (ชูชาติ โชติกาโร)
วัดจอมบึง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๗ ๙๔๔๘

เจ้าคณะตำบลแก้มอ้น - เบิกไพร
พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร )
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๔๗๗๐

เจ้าคณะตำบลด่านทับตะโก
พระครูอุดมพัฒนโสภณ
วัดเขาแดน
โทร. ๐๘ ๑๘๒๓ ๒๖๓๗

เจ้าคณะตำบลรางบัว
พระครูสุชาตธรรมาภรณ์
วัดหนองนกกะเรียน
โทร. ๐๘ ๙๘๘๔ ๘๖๒๒

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
พระครูโอภาสอรัญวัตร (อรุณ )
วัดนาสมอ
โทร. ๐๘ ๑๐๐๗ ๒๐๑๒

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
พระครูภาวนาโชติคุณ (กุ้ยไฮ้ )
วัดถ้ำสิงโตทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๑๓ ๓๓๑๐

เจ้าคณะอำเภอบางแพ (๒๕๖๓)
พระครูสังฆการโกวิท (น้ำวัง อตฺถโกวิโท)
วัดหัวโพ
โทร. ๐๘ ๑๐๑๔ ๑๒๒๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ (๒๕๖๓)
พระครูโสภณอาจารคุณ (เซียน อาวุธปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดกลางวังเย็น
โทร. ๐ ๓๒๓๘ ๑๐๗๕

เจ้าคณะตำบลบางแพ - ดอนใหญ่
พระมหาสละ ฉนฺทโก ป.ธ.๗
วัดลำน้ำ
โทร. ๐ ๓๒๒๙ ๕๑๐๐

เจ้าคณะตำบลวังเย็น
พระครูประสาทวรคุณ (สมศักดิ์ )
วัดบางแพใต้
โทร. ๐๘ ๗๐๗๓ ๐๒๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพหัก - ดอนคา (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรปิยาจาร (ละมูล ปิยาจาโร)
วัดดอนสาลี
โทร. ๐๘ ๗๐๕๖ ๗๐๐๙

เจ้าคณะตำบลวัดแก้ว
พระครูปัญญาธิการ (บุญช่วย ป.ธ.๓)
วัดทำนบ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๒๐

เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์ )
วัดคลองขนอน
โทร. ๐๖ ๑๗๖๑ ๕๕๕๒

เลขานุการ
พระปลัด โชติ จิรโสภโณ
วัดแจ้งเจริญ
โทร. ๐๘ ๗๑๖๙ ๖๔๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง (๒๕๕๙)
พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ สีลสํวโร ป.ธ.๔)
วัดแจ้งเจริญ
โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๙๒๒๑

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลวัดเพลง
พระปลัด ชิน สุนทโร
วัดแจ้งเจริญ

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธฺมโม)
วัดหนองหมี
โทร. ๐๘ ๔๕๔๒ ๔๔๕๙

เลขานุการ
พระปัญญา ปญฺญาวชิโร
วัดหนองหมี

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง กิตติมศักดิ์
พระครูปทุมาภิรักษ์
วัดชัฎป่าหวาย

เจ้าคณะตำบลป่าหวาย - ท่าเคย
เจ้าอธิการธานินทร์ ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
โทร. ๐๘ ๔๓๑๕ ๙๗๑๗

เจ้าคณะตำบลท่าเคย
พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋ อิสิญาโณ)
วัดวังน้ำเขียว
โทร. ๐๘ ๑๙๔๓ ๐๙๓๙

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง - ตะนาวศรี
พระครูวิบูลภัทรกิจ (อุดม โอภาโส)
วัดหนองหมี
โทร. ๐๘ ๑๙๔๔ ๓๗๑๖

เจ้าคณะอำเภอบ้านคา
พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (นิพนธ์ )
วัดโป่งกระทิงล่าง
โทร. ๐๖ ๑๔๗๐ ๒๕๙๙

เลขานุการ
พระสมุห์ สัมพันธ์ ฐานจาโร
วัดโป่งกระทิงล่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านคา - บ้านบึง
พระปลัด องอาจ อธิปุญฺโญ
วัดเก่าต้นมะค่า
โทร. ๐๘ ๙๐๕๒ ๓๑๒๖

เจ้าคณะตำบลหนองพันจันทร์
พระครูอรัญปริยัติคุณ (ราเชน ธมฺมรโส ป.ธ.๓)
วัดหนองพันจันทร์
โทร. ๐๘ ๙๘๓๖ ๒๐๒๑

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

ราชบุรี

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๕๘)
พระปิยทัสสี (วิษณุ ปิยธโน)
วัดอมรินทราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๑๐ ๓๔๘๓

เลขานุการ
พระครูสังฆวิจิตร (วีรยุทธ )
วัดอมรินทราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (๒๕๕๘)
พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วฑฺฒโน)
วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๗๑ , ๐๘ ๑๘๕๘ ๒๑๑๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พระมงคลธรรมาภรณ์ (ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๑๙๒๔ ๙๔๙๑

เลขานุการ
พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ ป.ธ.๓)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (๒๕๕๙)
พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ฐิตจิตฺโต)
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิบูลกิจจาทร (บุญสิน )
วัดเขานกกระจิบ

เจ้าคณะตำบลหลุมดิน
พระครูภัทรกิจวิหารคุณ
วัดท่าโขลง

เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน
พระครูประกาศธีรคุณ
วัดเกตุน้อยอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอบางแพ - บ้านโป่ง
พระมหาณัฐชัย อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดอรัญญิกาวาส

เลขานุการ
พระครูวิชิตธรรมคุณ (พิเชฐ อารยธมฺโม)
วัดป่าโป่งกระทิง

เจ้าคณะตำบลบางแพ
พระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
วัดอริยวงศาราม
โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๘๐๓๕ , ๐๘ ๑๖๒๕ ๐๗๕๗

เจ้าคณะอำเภอปากท่อ - โพธาราม
พระครูวิสุทธิพลญาณ
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม

เลขานุการ
พระปลัด ศุภมิตร ชยธมฺโม
วัดอมรินทราราม

เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์ (นภดล )
วัดห้วยต้นห้าง

เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
พระครูวิมลธรรมาภินันท์
วัดบ้านบ่อ

เลขานุการ
พระสมุห์ แดง วิสุทฺโธ
วัดป่าหินสูงเจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง
พระครูศาสนกิจจานุรักษ์
วัดหนองปากชัฎ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın