หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๘ , ๐๘ ๑๙๔๓ ๐๕๕๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๖ , ๐๘ ๑๖๒๗ ๐๗๖๑

เลขานุการ
พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๖๘๐ , ๐๘ ๗๐๒๒ ๑๖๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๙๑ , ๐๘ ๑๙๒๐ ๑๔๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๖๔๔ , ๐๘ ๑๓๐๒ ๕๗๔๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๙๗๖

สมุทรสงคราม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๒)
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.๕)
วัดประดู่
โทร. ๐๙ ๘๙๔๕ ๙๔๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๐)
พระสมุทรธรรมคณี (จำลอง อาสโภ ป.ธ.๕)
วัดกลางเหนือ
โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๘๐๖ , ๐๘ ๙๔๕๗ ๗๐๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมนิเทศ (สุนทร สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๖๒)
พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๗๑๓ , ๐๘ ๑๘๘๐ ๗๐๐๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
พระราชวชิรดิลก (กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๒๘๙ , ๐๘ ๑๘๑๗ ๓๖๙๕ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๖๓๓

เลขานุการ
พระครูสมุทรวชิราภรณ์ (ปฐมชัย ปชฺโชโต)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
พระครูสมุทรวชิรานุวัตร (ธนัญชัย อริญฺชโย)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม (๒๕๖๑)
พระครูสมุทรวุฒิคุณ (เพิ่ม วุฑฺฒิสาโร)
วัดป้อมแก้ว

เจ้าคณะตำบลแม่กลอง
พระครูสมุทรวชิราภรณ์ (ปฐมชัย ปชฺโชโต)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๑
พระครูสิทธิกิจจากร
วัดบางจะเกร็ง

เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๒
พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล
วัดศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลบางขันแตก
พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ )
วัดนางพิมพ์

เจ้าคณะตำบลบ้านปรก (๒๕๖๐)
พระครูรัตนปัญญาโสภณ (โชคชัย ธมฺมทฺธโช)
วัดจันทร์เจริญสุข

เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูไพศาลสมุทรกิจ (ทวี )
วัดดาวโด่ง

เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูพิศาลสมุทรกิจ (ไพศาล )
วัดลาดเป้ง

เจ้าคณะอำเภออัมพวา (๒๕๖๒)
พระครูประภัศร์วรพินิจ (ศิวกร พุทฺธสโร)
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

เลขานุการ (๒๕๖๒)
พระสมุห์ กิตติคม สํวโร
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา (๒๕๖๒)
พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย)
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร)
วัดจุฬามณี

เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๒
พระครูสมุทรชัยคุณ (วิชัย )
วัดมณีสรรค์

เจ้าคณะตำบลสวนหลวง
พระครูวิกรมปัญญาภรณ์
วัดสวนหลวง

เจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง เขต ๑
พระครูปลัด เกรียงไกร สุทฺธิญาโณ
วัดช่องลมวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลปลายโพงพาง เขต ๒
พระครูใบฎีกา ชาญ ปญฺญาโพธิสุวณฺโณ
วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลวัดประดู่ (๒๕๖๐)
พระครูสมุห์ คำนวณ ปริสุทฺโธ
วัดแก้วเจริญ

เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๑
พระครูปิยธรรมากร (เกษม ปิยธมฺโม)
วัดบางเกาะเทพศักดิ์

เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
พระครูโฆสิตสุตคุณ (สมพร )
วัดบางแคใหญ่

เจ้าคณะอำเภอบางคนที
พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโญ)
วัดปราโมทย์

เลขานุการ
พระใบฎีกา สรชัย ชินวโร
วัดปราโมทย์

เจ้าคณะตำบลบางคนที (๒๕๖๐)
พระมหานพพล กนฺตสีโล ป.ธ.๔
วัดตะโหนดราย

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน
วัดตะโหนดราย

เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
พระครูสมุทรปัญญาพล (พงษ์ศักดิ์ ปญฺญาพโล)
วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลกระดังงา
พระครูสมุทรสิทธิวัฒน์ (ปฐวี )
วัดไทร

เจ้าคณะตำบลบางกุ้ง - บางพรม
พระครูพิทักษ์สมุทรคุณ (บุญหยด วฑฺฒโน)
วัดโบสถ์

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

สมุทรสงคราม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
พระเทพสุเมธี (ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกตการาม
โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๕๖๗ , ๐๘ ๑๙๘๑ ๕๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ
วัดเกตการาม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม (๒๕๔๒)
พระวิบูลศีลาจาร (พงษ์เจริญ อาทโร ป.ธ.๓)
วัดอมรเทพ
โทร. ๐๘ ๗๑๕๒ ๖๔๔๐

เลขานุการ
พระมหามนูญ อุทโย
วัดนางวัง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม
พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร (ชูชีพ )
วัดธรรมนิมิต


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสมุทรสงคราม - พระสังฆาธิการ