หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๘ , ๐๘ ๑๙๔๓ ๐๕๕๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๓๙

รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๖ , ๐๘ ๑๖๒๗ ๐๗๖๑

เลขานุการ
พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๖๘๐ , ๐๘ ๗๐๒๒ ๑๖๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๙๑ , ๐๘ ๑๙๒๐ ๑๔๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๖๔๔ , ๐๘ ๑๓๐๒ ๕๗๔๐ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๙๗๖

เพชรบุรี

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (๒๕๕๕)
พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร ป.ธ.๕)
วัดหนองจอก
โทร. ๐ ๓๒๔๕ ๒๑๘๔ , ๐๘ ๗๑๖๑ ๙๕๙๔

เลขานุการ
พระปลัด ไพร รวิวํโส
วัดสารหิตาวาส

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย อินฺทวณฺโณ)
วัดพระรูป
โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๒๒๐๔

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมโภช ทีปธมฺโม
วัดพระรูป

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต)
วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร

เลขานุการ
พระครูพัชรศิลปาคม (นริศ นริสฺสโร)
วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน)
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

เลขานุการ
พระมหาอัศนี มหาเมธี ป.ธ.๕
วัดมหาธาตุ วรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูพิศาลวัชรกิจ
วัดนาพรม

เลขานุการ
พระอาคม อาคมธีโร
วัดพระรูป

เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
วัดยาง

เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๒
พระครูปิยวัชราภรณ์
วัดอัมพวันปิยาราม

เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๓
พระครูประโชติวชิรากร
วัดข่อย

เจ้าคณะตำบลหัวสะพาน
พระครูโสภิตวัชรากร (เสรี )
วัดหนองควง

เจ้าคณะตำบลท่าราบ เขต ๑
พระมหาคำรณ รตนนาโถ ป.ธ.๔
วัดนาค

เจ้าคณะตำบลท่าราบ เขต ๒
พระครูวินัยธร ชุ่ม พุทฺธญาโณ
วัดจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม - ธงชัย
พระครูอินทรวชิราภรณ์
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลท่าราบ - ช่องสะแก (๒๕๔๙)
พระครูวัชรชัยธรรม (ศุภชัย ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดเพชรพลี

เจ้าคณะตำบลโพไร่หวาน
พระครูสมุห์ อำนวย ปภากโร
วัดถ้ำแก้ว

เจ้าคณะตำบลบางจาน - หนองโสน
พระครูกิตติวัชราภรณ์
วัดโพธิ์ทัยมณี

เจ้าคณะตำบลโพธิ์พระ
พระครูบวรโพธิวิโรจน์
วัดโพธิ์พระใน

เจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
พระครูสังฆรักษ์ ศรัณภิรมย์ กิตฺติธโร
วัดหาดเจ้าสำราญ

เจ้าคณะตำบลไร่ส้ม
พระครูศรีธรรมรัตน์
วัดไร่ดอน

เจ้าคณะตำบลนาพันสาม
พระครูขันติวัชรคุณ
วัดดอนมะขามช้าง

เจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
พระครูปิยวัชรคุณ (เผือน ปิยธมฺโม)
วัดช่อม่วง

เลขานุการ
พระครูวิจิตรสรคุณ (มนู รตนโชโต)
วัดช่อม่วง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด (๒๕๖๐)
พระครูไพศาลพัฒนานุกูล (พัว อสิญาโณ)
วัดห้วยเสือ

เจ้าคณะตำบลบ้านลาด
พระครูวิกรมพัชรธรรม
วัดลาดศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์
พระครูสุนทรวัชรกิจ
วัดถ้ำรงค์

เจ้าคณะตำบลสมอพลือ
พระครูโพธิกิจจาภรณ์
วัดโพธาวาส

เจ้าคณะตำบลตำหรุ
พระครูสุธรรมวชิรากร
วัดม่วงงาม

เจ้าคณะตำบลบ้านทาน
พระครูปุญภัทรปุญญาคม
วัดบ่อบุญ

เจ้าคณะตำบลโรงเข้
พระครูวัชรธรรมนาถ
วัดดอนกอก

เจ้าคณะตำบลหนองกะปุ
พระครูวิรุฬห์ญาณวัชร์
วัดหัวนา

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูโสภิตกิตติคุณ (สมชาย )
วัดหนองปลาไหล

เจ้าคณะตำบลเขาย้อย
พระมหาวิสูตร จิตฺตปาโล ป.ธ.๓
วัดพระธาตุศิริชัย

เจ้าคณะตำบลทับคาง
พระครูจันทวชิรคุณ (ประเทือง จนฺทโสภโณ)
วัดดอนทราย

เจ้าคณะตำบลบางเค็ม
พระครูศรีวัชราภรณ์
วัดศีลคุณาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยโรง
พระครูวัชรวีรวงศ์
วัดพุม่วง

เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
พระครูพุทธรัตนาภิบาล
วัดเขาตะเครา

เลขานุการ
พระครูอาทรวรวัฒน์
วัดเขาตะเครา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
พระครูโสภิตวัชรกิจ (สงวน พุทธสีโล)
วัดบางลำภู

เจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
พระครูสิริวชิรธรรม
วัดในกลาง

เจ้าคณะตำบลบางครก
พระมหาอโณทัย พลวฑฺฒโก ป.ธ.๓
วัดบางลำภู

เจ้าคณะตำบลบางตะบูน
พระครูอาทรวัชรานุกิจ
วัดปากอ่าว

เจ้าคณะตำบลบางขุนไทร
เจ้าอธิการจรินทร์ ฐิโตภาโส
วัดดอนผิงแดด

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูบวรรัตนวงศ์
วัดพิกุลแก้ว

เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวัชรชลธรรม
วัดชลธราราม

เลขานุการ
พระสมุห์ อำนาจ จนฺทโชโต
วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

รองเจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวัชรินทรขีลารักษ์
วัดเขื่อนเพชร

เลขานุการ
พระสุรชัย อกฺกรํสี
วัดเขื่อนเพชร

เจ้าคณะตำบลหนองจอก
พระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลท่าไม้รวก
พระครูสิริพัชรศาสน์
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

เจ้าคณะตำบลเขากระปุก - กลัดหลวง
พระครูวัชรสารธรรม (ฉลวย )
วัดสารหิตาวาส

เจ้าคณะตำบลวังไคร้
พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์
วัดบางประจันต์

เจ้าคณะตำบลท่ายาง - ท่าคอย
พระครูสิริทัศนียคุณ
วัดท่าคอย

เจ้าคณะตำบลท่าแลง
พระครูประสิทธิ์พัชรสาร
วัดเกษมสุทธาราม

เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน
พระครูวิจักษ์วัชรธรรม (ประจักร )
วัดห้วยกวางจริง

เลขานุการ
พระปลัด นพพร ฐิตปุญฺโญ
วัดธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลแก่งกระจาน - สองพี่น้อง
พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ
วัดถ้ำเสือ

เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
พระครูสิถิวชิรธรรม
วัดหนองมะกอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ (๒๕๖๐)
พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร)
วัดห้วยทรายใต้

เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต ๑
พระครูโอภาสวัชรธรรม
วัดราษฎร์เจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต ๒
พระครูมนูญศีลสังวร (แถม สีลสํวโร)
วัดช้างแทงกระจาด

เจ้าคณะตำบลหนองศาลา
พระครูพิพัฒน์วชิรปัญาวุฒิ
วัดนายาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาใหญ่ (๒๕๖๐)
พระครูพิพิธพัชโรภาส (เหวี่ยน พฺรหฺมจาโร)
วัดหนองเผาถ่าน

เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง
พระครูพิทักษ์วัชรกิจ (หมื่น )
วัดหนองหญ้าปล้อง

เลขานุการ
พระเรวัฒน์ ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๑
พระครูวิบูลวัชรกิจ
วัดพุพลู

รองเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๑
พระเรวัฒน์ ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรวัชรการ ( อพโล)
วัดลิ้นช้าง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๔ - ๑๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕
พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๖๐๑

เพชรบุรี

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (๒๕๕๑)
พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย ป.ธ.๙)
วัดสนามพราหมณ์
โทร. ๐๘ ๙๐๓๔ ๙๓๓๙

เลขานุการ
พระพรพรต กุลวฑฺฒโน
วัดสนามพราหมณ์

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พระครูอุทัยบุญวัชร์ (บุญยิ่ง จิราภิปุญฺโญ)
วัดอุทัยโพธาราม

เจ้าคณะตำบลท่าราบ
พระครูปิยธรรมาภิยุต
วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะตำบลชะอำ
พระครูจิรพัฒนาทร
วัดหนองหงษ์พัฒนา

เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
พระครูวินิจสมณการ (ช้าง อินฺทโชโต)
วัดสหธรรมิการาม

เลขานุการ
พระมหาทวีศักดิ์ ติกฺขปญฺโญ
วัดสหธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลท่ายาง
พระครูวัชรญาณโสภิต
วัดสหธรรมิการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ายาง (๒๕๕๕)
พระครูวัชรธรรมโสภิต (ชุบ สุปภาวโต)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลบ้านลาด
พระครูอุดมธรรมปโชติ
วัดหนองจอก


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี - พระสังฆาธิการ