หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙)
วัดไตรธรรมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดขันเงิน
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๓๐๙ , ๐๘ ๑๖๐๖ ๘๓๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๘๔๔๑

นครศรีธรรมราช

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติเวที (เจือ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดมุมป้อม
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๔๘๔๖ , ๐๘ ๙๖๔๘ ๔๒๗๘

เลขานุการ
พระครูสิริวัณณาภรณ์
วัดเทพนมเชือด

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติเวที (เจือ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดมุมป้อม
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๔๘๔๖ , ๐๘ ๙๖๔๘ ๔๒๗๘

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๑
พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย ป.ธ.๔)
วัดประดู่พัฒนาราม

เลขานุการ
พระครูปลัด ณัฐพัชร วชิโร
วัดประดู่พัฒนาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙
วัดแจ้ง

เลขานุการ
พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระราชสิริธรรมมงคล (สอน ฐิตวีโร)
วัดมะนาวหวาน
โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๖๕๙๐ , ๐๘ ๑๙๕๖ ๒๕๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระสิริวงศาจารย์ (แช่ม ปุญฺญวํโส ป.ธ.๓)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๖๙๐ , ๐๘ ๙๕๘๘ ๐๔๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาธรานุวัตร (เคล้า ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
วัดแดง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูญาณธราภรณ์ (อ่ำ ญาณธโร)
วัดโคกโพธิ์สถิตย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูอินทปัญญากร (อรุณ อินฺทปญฺโญ)
วัดท่าแพ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูอินทวัชรคุณ (เพชร อินฺทวีโร)
วัดสโมสรสันนิบาต

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๘๔๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระครูประโชติกิจจาภรณ์ (สุริยัญ )
วัดท้าวราษฎร์

เลขานุการ
พระปลัด ธวัชชัย ธมฺมเมธี
วัดท้าวราษฎร์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๖๓)
พระมหาบวร ปวรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดบุญนารอบ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๖๑)
พระครูกาแก้ว (จรัส ขนฺติโก)
วัดหน้าพระลาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๖๑)
พระครูอดิสัยธรรมศาสก์ (ชอบ อติเมโธ)
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลคลัง
พระครูประทีปชัยธรรม (สุวรรณ )
วัดใหญ่ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๓)
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลศาลามีชัย
พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา จารุวํโส)
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลปากนคร
พระครูอมรธรรมานันท์
วัดนารีประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
พระครูไพศาลพัฒนานุยุต (สกนธ์ สิริวณฺโณ)
วัดประดู่พัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลโพธิ์เสด็จ
พระครูกาเดิม (นิกร )
วัดเตาปูน

เจ้าคณะตำบลกำแพงเซา
พระครูศรีกิตติธำรง
วัดพังสิงห์

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระสมุห์ สมพร ปริญาโณ
วัดหนองหนอน

เจ้าคณะอำเภอปากพนัง (๒๕๖๒)
พระครูขันติศรัทธาคุณ (สุพร )
วัดบ้านงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง (๒๕๖๑)
พระครูพินิตธรรมสุนทร (บัญญัติ มุนินฺโท)
วัดคงคาสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
พระครูปุญญาภิมณฑ์ (บุญสิน อสิญาโณ)
วัดนาควารี

เจ้าคณะตำบลคลองกระบือ
พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ (สมยศ )
วัดปิยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูพิจิตรสรคุณ
วัดนิโครธาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านเพิง
พระครูปัญญาสุทธิคุณ (สุวิช สุรปญฺโญ)
วัดท่าพญา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าระกำ (๒๕๖๑)
พระครูอนันต์คุณาทร (เผียน อโนมคุโณ)
วัดอัฑฒศาสนาราม

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
พระครูพิพัฒนานุการ
วัดเสาธงทอง

รองเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระมหาภิรมย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดร่อนนา

เลขานุการ
พระมหายุทธพล ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๓
วัดท่าไทร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์ (๒๕๖๓)
พระครูเนกขัมมาภิราม
วัดเนกขัมมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์ (๒๕๖๓)
พระครูสุตาพิมล (ชำนาญ ป.ธ.๓)
วัดมุมป้อม

เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
พระครูธำรงภูมิธรรม (ยงยุทธ เตชธโร)
วัดมัชฌิมภูผา

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระใบฎีกา เมธี ติสฺสเทโว
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะตำบลหินตก
พระครูคีรีรัตนาภิรม (มนตรี ฉนฺทโก)
วัดคีรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลควนชุม
พระครูประทีปสุตากร (คณพศ )
วัดสามัคยาราม

เจ้าคณะตำบลควนเกย
พระครูพิบูลสุตาลังการ (สนิท ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
วัดควนเกย

เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
พระครูโพธยานุรักษ์
วัดโพธิวงศาราม

เลขานุการ
พระปลัด สำราญ ธมฺมวโร
วัดสมควร

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูประโชติอินทคุณ (สนั่น อินฺทโชโต)
วัดสำนักขัน

เจ้าคณะตำบลสามตำบล
พระครูบุญเขตพิทักษ์ (เรียง )
วัดเจริญบุญญเขต

เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
พระครูจารุวรรณโสภิต
วัดเขาปรีดี

เลขานุการ
พระปลัด ธนพล ธนพโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์

รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
พระครูกิตติสุตากร (ปน )
วัดไทรห้อง

เลขานุการ
พระวรายุทธ ธุวธมฺโม
วัดไทรห้อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง (๒๕๖๓)
พระครูสัทธาธรรมโสภณ
วัดทุ่งส้าน

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
เจ้าอธิการสมพร ชุตินฺธโร
วัดไตรวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหงส์
พระครูโสภิตสุวาที (สุรศักดิ์ ญาณมุนี)
วัดเขาปรีดี

เจ้าคณะตำบลนาหลวงแสน
พระครูสุทธิเขตตารักษ์ (จีรชัย ปริสุทฺโธ)
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลถ้ำใหญ่
พระครูสุจิณธรรมโสภิต (ชัยเจริญ )
วัดไตรวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลควนกรด
พระครูมนุญวัฒนโสภณ (ธรรมนูญ มนุญฺโญ)
วัดคงคาเจริญ

เจ้าคณะตำบลเขาโร
พระครูโรจนธรรมาภรณ์ (สุวิทย์ ถิรธมฺโม)
วัดเขาโร

เจ้าคณะตำบลกะปาง
พระมหาวันเชษฐ์ โสภโณ ป.ธ.๔
วัดชัยชุมพล

เจ้าคณะตำบลที่วัง
พระใบฎีกา ชำนาญ เตชปญฺโญ
วัดธรรมเผด็จ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขัน (๒๕๖๑)
พระครูวีรสิริคุณ (ศรีเงิน อินฺทวีโร)
วัดวังหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขัน (๒๕๖๓)
พระครูวรธรรมวิภัช (เสฎฐี สุธมฺโม)
วัดก้างปลา

เจ้าคณะอำเภอฉวาง
พระครูบัณฑิตธรรมรัต (มานิตย์ )
วัดควนยูง

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมชัย (ประภาท ชยธมฺโม)
วัดสุวรรณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง (๒๕๖๑)
พระครูวิลาศธรรมนิเทศ (ดุสิต ญานธมฺโม)
วัดมะปรางงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง (๒๕๕๐)
พระครูโสภณคณาภิวัฒน์ (พุ่ม โอภาโส)
วัดหาดสูง

เจ้าคณะตำบลฉวาง
พระครูถาวรพิสุทธิ์ (เริงศักดิ์ ถาวโร)
วัดธาตุน้อย

เจ้าคณะตำบลนาแว
พระครูปัญญาธีรธรรม (สมรักษ์ )
วัดควนมะปริง

เจ้าคณะตำบลช้างกลาง
พระครูกิตติวิมล
วัดสวนขัน

เจ้าคณะตำบลนากะชะ
พระครูปัญญาสิริสุนทร (อุดมศักดิ์ )
วัดไม้เรียง

เจ้าคณะตำบลกะเบียด
พระครูพิศิษฏ์วรธรรม (สมพงษ์ )
วัดหาดสูง

เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
พระครูวรดิตถานุรักษ์ (ถาวร )
วัดพระอาสน์

เลขานุการ
พระครูปัญญากิตตยาธร (ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ)
วัดท่าสูง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา (๒๕๖๑)
พระครูประโชติธรรมาวุธ (นิยม ชุตินฺธโร)
วัดนากุน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา (๒๕๖๓)
พระครูสุวรรณสารธารี
วัดพระอาสน์

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
พระครูสิทธิอุดมคุณ (สุนัน )
วัดโคกเหล็ก

เจ้าคณะตำบลไทยบุรี
พระครูอมรธรรมรังษี (เอื้อม )
วัดพระเลียบ

เจ้าคณะตำบลท่าขึ้น
พระครูไพบูลสีลาภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดสาขาชาติพงศ์

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พระครูพิจิตรโพธยาคม (สมโพธิ )
วัดบนถนน

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูสุนทรบุญทัต (บุญให้ )
วัดโคกตะเคียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลาย (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธาจารวัตร (สมพิศ วิสุทฺธิจาโร)
วัดปลักปลา

เจ้าคณะตำบลนบพิตำ
พระครูสิริธรรมวัฒน์ (อนันต์ )
วัดใหม่ไทยเจริญ

เจ้าคณะตำบลกะหรอ
พระครูภาวนารัตนวิสิฐ (วัชรินทร์ )
วัดนพรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
พระครูพิพัฒนวรกิจ (จัด )
วัดโมคลาน

เจ้าคณะอำเภอสิชล
พระครูชลธรรมวงศ์ (วิทยา )
วัดศิลาชลเขต

เลขานุการ
พระสมุห์ พลวัฒน์ พลวฑฺฒโน
วัดสโมสรสันนิบาต

เจ้าคณะตำบลสิชล
พระมหากฤษฎา ธมฺมวาที ป.ธ.๖
วัดประทุมทายการาม

เจ้าคณะตำบลทุ่งปรัง
พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต )
วัดเจดีย์

เจ้าคณะตำบลฉลอง
พระครูวิศาลธรรมจารี (ไพโรจน์ )
วัดเบิก

เจ้าคณะตำบลเสาเภา - เปลี่ยน
พระครูศีลปุญญากร (จรวย ปุญฺญลาโภ)
วัดศิลาชลเขต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวไทร
พระญาณทีปาจารย์ (พ้อง เขมจารี)
วัดนพคุณ
โทร. ๐๘ ๑๐๘๖ ๓๙๓๔

เจ้าคณะตำบลหัวไทร
พระครูจิตตสุนทร (พิชิต )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลทรายขาว
พระครูประพัฒน์ธรรมสิทธิ์
วัดโคกยาง

เจ้าคณะตำบลเขาพังไกร
พระครูรัตนสุตากร (ปราโมทย์ จนฺทโชโต)
วัดคลองแดน

รองเจ้าคณะตำบลเขาพังไกร
พระมหาสมพงศ์ ฐานวโร ป.ธ.๖
วัดบุรณาวาส
โทร. ๐๘ ๗๒๗๕ ๒๙๔๘

เจ้าคณะตำบลแหลม
พระครูสันติคุณาธาร (อุดร สนฺตจิตฺโต)
วัดผาสุการาม

เจ้าคณะตำบลท่าซอม
พระครูกิตติปัญญาสุนทร (สมเกียรติ กิตติปญฺโญ)
วัดบ้านด่าน

เจ้าคณะตำบลท่าซอม กิตติมศักดิ์
พระครูสิริธรรมาภิรักษ์ (จำเริญ สิริธมฺโม)
วัดพัทธสีมา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูสิริคณาพิทักษ์ (บัญญัติ ธมฺมสาโร ป.ธ.๕)
วัดบ่อล้อ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ (๒๕๖๓)
พระครูสุวรรณาภรณ์ (หนูราย ฐิตปุญฺโญ)
วัดทาบทอง

เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่
พระปลัด สนธยา สนฺทิฎฺฐิโก
วัดเขาแก้ววิเชียร

เจ้าคณะตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
พระครูอนุรักษ์สุทธิธรรม (สุทธิ ปณฺฑิโต)
วัดดอนรักษา

เจ้าคณะตำบลท่าขนาน
พระครูโพธิธรรมบาล (ปัญญา ตนฺติปาโล)
วัดโพธิ์ใหม่

เจ้าคณะตำบลบ้านเนิน
พระปลัด สุเทพ เทวธมฺโม
วัดปากเชียร

เจ้าคณะตำบลการะเกด
พระมหาสุพจน์ สุเมโธ ป.ธ.๔
วัดบ่อล้อ

เจ้าคณะอำเภอชะอวด
พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙
วัดดิษฐวราราม

เลขานุการ
พระปลัด ปรีชา อชิโต
วัดรักขิตวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอวด (๒๕๖๑)
พระครูจิรธรรมนิวิฐ (พ่วง จิรตฺถิโก)
วัดห้วยแหยง

เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๑
พระครูสุจิตตากร
วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๒
พระครูอดุลธรรมโกวิท (ประสิทธิ์ ธมฺมสาโร)
วัดรักขิตวัน

เจ้าคณะตำบลท่าประจะ
เจ้าอธิการสมจิตร จิตฺตธมโม
วัดท่าสะท้อน

เจ้าคณะตำบลวังอ่าง
เจ้าอธิการสุวิทย์ ติกขวีโร
วัดสุขาสิทธาราม

เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๑
พระครูปทุมธรรมาภิรม (บัญญัติ ฉนฺทโก)
วัดพรุบัว

เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๒
พระครูโกศลรัตนธรรม (วิรัตน์ )
วัดมัชฌิมวราราม

เจ้าคณะตำบลเคร็ง
พระครูวรธรรมาราม (จรูญ )
วัดเขมาราม

เจ้าคณะอำเภอลานสกา
พระครูสุธรรมคณารักษ์ (ข้อย ป.ธ.๔)
วัดคีรีกันทร์

เลขานุการ
พระจารุวิทย์ เมธิโก
วัดลานสกา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลานสกา (๒๕๖๑)
พระครูสถิตโพธาภิรม (สมปอง ยโสธโร)
วัดโคกโพธิ์สถิตย์

เจ้าคณะตำบลขุนทะเล
พระครูสุตกิจโสภิต (บุญธรรม สิริสาโร ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าดี (๒๕๖๑)
พระครูศรีเมธาวิมล (อำนวย มหาปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดดินดอน

เจ้าคณะตำบลกำโลน
พระครูสถิตวัฒนานุกูล (ธนาพงศ์ ธนวฑฺฒโก)
วัดโคกโพธิ์สถิตย์

เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่
พระครูสถิตกาญจนคุณ (ประดิษฐ์ กาญฺจนวณฺโณ)
วัดมุขธาราม

เลขานุการ
พระครูวิศาลสังฆกิจ (เทพฤทธิ์ ผลญาโณ)
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
พระครูวิศาลชัยธรรม (ฉัตรชัย )
วัดใหม่

เจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
พระครูปิยสมาธิวัตร
วัดควนคลัง
โทร. ๐๘ ๙๕๙๔ ๔๖๕๓

เจ้าคณะตำบลท่ายาง
พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์ ปภสฺสโร)
วัดภูเขาดิน

เจ้าคณะตำบลกุแหระ
พระครูจิรธรรมานุยุต (อาภรณ์ )
วัดภูเขาหลัก

เจ้าคณะตำบลบางรูป
พระครูพิสิฐปุญญากร (วีรพงศ์ )
วัดประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลขนอม
พระครูอนุรักษ์จันทคุณ (ไพศาล ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดจันทน์ธาตุทาราม

เจ้าคณะอำเภอพิปูน
พระครูสันติธรรมธัช
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สมศักดิ์ อคฺธมฺโม
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลพิปูน
พระครูปิยสีมารัต (วัชรพงษ์ ปิยวณฺโณ)
วัดศรีมาราม

เจ้าคณะตำบลกะทูน
พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ์ (วิชิต )
วัดทองทำนุ

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี
พระครูบรรหารวุฒิชัย
วัดพรหมโลก

เลขานุการ
พระปลัด บรรชา เตชปญฺโญ
วัดพรหมโลก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี (๒๕๖๓)
พระครูวรธรรมนิเทศก์ (เอียด วรธมฺโม)
วัดคลองเมียด

เจ้าคณะตำบลพรหมโลก
พระครูสุตพรหมคุณ (บุญนำ )
วัดพรหมโลก

เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์
วัดหลวงครู

เจ้าคณะอำเภอนาบอน
พระครูสีลาภิรักษ์ (พันธ์พิพัฒน์ ฐานสีโล)
วัดอัมพวัน

เลขานุการ
พระสมุห์ ยศกฤต ยโสธโร
วัดหนองดี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาบอน (๒๕๖๐)
พระครูศรีสิทธิคุณ (พร้อม โอภาโส ป.ธ.๖)
วัดเทพประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลทุ่งสง
พระสมุห์ ยศกฤต ยโสธโร
วัดหนองดี

เจ้าคณะอำเภอถ้ำพรรณรา
พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ (กษม )
วัดถ้ำทองพรรณรา

เลขานุการ
พระปลัด พรชัย อตฺถกาโร
วัดถ้ำทองพรรณรา

เจ้าคณะตำบลถ้ำพรรณรา
พระครูสันติธาราทร (กฤติศักดิ์ สนฺติธมฺโม)
วัดมุขธาราม

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๖๒)
พระครูพรหมเขตคณารักษ์ (ชัยสิทธิ์ โชติปญฺโญ)
วัดวังตะวันตก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๖๑)
พระครูปริยัติวุฒิธาดา (ภิญโญ ปนฺตรโต ป.ธ.๕)
วัดนันทาราม

เจ้าคณะตำบลดอนตรอ
พระครูสุทธิเขตตานุรักษ์ (ทวี )
วัดทุ่งเฟื้อ

เจ้าคณะอำเภอพระพรหม (๒๕๖๒)
พระครูวีรสุตากร (ชากรี ปญฺญาวีโร ป.ธ.๓)
วัดพระพรหม

เจ้าคณะตำบลนาสาร
พระครูบัณฑิตธรรมชัย (มาศ ปณฺฑิโต)
วัดน้ำรอบ

เจ้าคณะตำบลนาพรุ
พระครูวิจิตรพรหมคุณ (นิคม นิคโม)
วัดท้ายสำเภา

เจ้าคณะอำเภอช้างกลาง
พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ป.ธ.๙
วัดมะนาวหวาน

ชุมพร

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๕๘)
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔)
วัดราชบุรณะ
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๙๑๕ , ๐๘ ๑๙๖๘ ๐๙๔๙

เลขานุการ
พระปลัด ประสิทธิ์ ฐานวุฑโฒ
วัดบ้านโหมง

รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๖๓)
พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ.๘
วัดขันเงิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๖๐)
พระมงคลวราจารย์ (จำนันท์ มนาโป ป.ธ.๔)
วัดชุมพรรังสรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๖๓)
พระสิริปริยัติวงศ์ (จันทร์ ฐิตวํโส ป.ธ.๘)
วัดขันเงิน

เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร
พระครูบัณฑิตธรรมธาดา
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สุชาติ โชติธมฺโม
วัดทุ่งหงษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาทุ่ง (๒๕๖๓)
พระครูไพโรจน์พัฒนกิจ (วิโรจน์ อาสโภ)
วัดชุมพรรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลตากแดด
พระมหาสมศักดิ์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๙
วัดท่ายางกลาง

เจ้าคณะตำบลท่ายาง
พระครูวรพุฒิคุณ (ประวิทย์ ติสฺสวโร)
วัดท่ายางเหนือ

เจ้าคณะตำบลบางลึก
พระครูรัตนทีปานุยุต (ชายชาญ )
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์

เจ้าคณะตำบลวังไผ่
พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙
วัดดอนทรายแก้ว

เจ้าคณะตำบลทุ่งคา
พระครูพิพัฒน์ประชาทร (ปัญญา )
วัดถ้ำสิงห์

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
พระครูศรีธรรมวิเทศ (ประเสริฐ )
วัดปากน้ำชุมพร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากน้ำ (๒๕๕๙)
พระครูอาทรประชารักษ์ (หลา ยุตฺติโก)
วัดดอนรวบ

เจ้าคณะตำบลวิสัยเหนือ
พระครูโสภณธรรมจักร (สมชาย )
วัดพระขวาง

เจ้าคณะตำบลบางหมาก
พระครูปลัด ศิริโชค สิริธมฺโม
วัดปากคลอง

เจ้าคณะตำบลขุนกระทิง
พระครูรัตนธรรมานันท์ (ทวี )
วัดคอออม

เจ้าคณะตำบลหาดพันไกร
พระครูพิจิตรพัฒนานุโยค (ไกรสร )
วัดหัวถนน

เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูโสรัจวรปัญญา (ดำเนิน )
วัดสุวรรณคีรี

เลขานุการ
พระปลัด ประเสริฐ กตฺปุญฺโญ
วัดวาลุการาม

รองเจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูนิวิฐปัญญาคุณ
วัดดอนวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (๒๕๕๘)
พระครูวีรกิจจาทร (สมพร สิริธมฺโม)
วัดสว่างมนัส

เจ้าคณะตำบลหลังสวน
พระครูสุเทพโชติคุณ (วัชนะ )
วัดเทพวงศ์วราราม

เจ้าคณะตำบลแหลมทราย
พระครูสถิตสีลานุกูล (สุรชาติ )
วัดบ่อคุณ

รักษาการเจ้าคณะตำบลบางมะพร้าว
พระครูสถิตสีลานุกูล (สุรชาติ )
วัดบ่อคุณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางมะพร้าว (๒๕๕๙)
พระครูอาทรธรรมวัตร (ขาว นาถปุญฺโญ)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ (๒๕๕๖)
พระครูสังฆพินัย (โกวิท โกวิโท)
วัดสว่างมนัส

เจ้าคณะตำบลบ้านควน
พระมหาวีระ วีรปญฺโญ
วัดวาลุการาม

เจ้าคณะตำบลหาดยาย
พระครูพีรปัญญาภิวัฒน์ (ชูศักดิ์ วีรปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดราชบุรณะ

เจ้าคณะตำบลนาขา
พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (สุริยา ป.ธ.๖)
วัดขันเงิน

เจ้าคณะอำเภอสวี
พระครูสิริสุธรรมคุณ (สุขสาคร สุธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดแหลมปอ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร บรรพต ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี

เจ้าคณะตำบลสวี
พระครูสิริจันทรัต ( สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๕)
วัดจันทราวาส

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทัศน์ ทสฺสนธมฺโม
วัดแหลมปอ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวิสัยใต้ (๒๕๖๒)
พระครูวรธรรมพิมล (วิชัย อคฺควโร)
วัดช่องรอ

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูวินัยธร บรรพต ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี

เลขานุการ
พระปลัด รัตนัย วรธมฺโม
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลเขาทะลุ
พระครูสุนทรสิริรัต (อุทัย สุนฺทโร)
วัดถ้ำห้วยกลาง

เลขานุการ
พระไชยวัฒน์ อริยวาที
วัดถ้ำห้วยกลาง

เจ้าคณะตำบลด่านสวี
พระครูนิวิฐสีลวัตร (จรัส จาริโก)
วัดท้องตมใหญ่

เลขานุการ
พระปลัด อดิศักดิ์ อคฺคธมฺโม
วัดเล็บกะรอก

เจ้าคณะตำบลท่าแซะ
พระครูธรรมธร ทนงศักดิ์ โกสโล
วัดศรีสุเทพ

เจ้าคณะตำบลนากระตาม
พระครูศรีศาสนคุณ (วิทยา ป.ธ.๖)
วัดนาสร้าง

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูสุธรรมประกาศ (สุรพันธ์ )
วัดเทพประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลหงษ์เจริญ
พระครูโสภิตธรรมวาที (ประชุม )
วัดภูพางพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลคุริง
พระครูสังฆกิจธำรง (นพดล )
วัดยางฆ้อ

เจ้าคณะอำเภอประทิว
พระครูศรีธรรมโชติ (พงษ์มิตร ป.ธ.๖)
วัดนาทุ่ง

เลขานุการ
พระมหาศุภชัย กิตฺติปาโล ป.ธ.๖
วัดหูรอ

เจ้าคณะตำบลบางสน
พระใบฎีกา สาธร สญฺโม
วัดดอนกุฎี

เจ้าคณะตำบลสะพลี
พระครูสังฆรักษ์ ทวี อสโม
วัดเอราวัณนันทิยาราม

เจ้าคณะตำบลปากคลอง
พระครูสถิตธรรมธร
วัดบางแหวน

เจ้าคณะตำบลชุมโค
พระครูสิริวชิรวงศ์ (วีระ วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
วัดมาบอำมฤต

เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์
พระครูสถิตญาณปยุต (บุญมี )
วัดพรุใหญ่

เจ้าคณะอำเภอละแม
พระครูสุวรรณอินทโชติ (จวน อินฺทโชโต)
วัดสุวรรณธาราราม

เลขานุการ
พระมหาคำเตือน ขนฺติธโร
วัดสุวรรณธาราราม

เจ้าคณะตำบลละแม
พระครูปริยัติกิจวิธาน (ไพสิทธิ์ ป.ธ.๓)
วัดสวนสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระครูวิเชียรปัญญาภรณ์ (สุรินทร์ วชิรปญฺโญ)
วัดโสมสิริวัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอทุ่งตะโก (๒๕๖๐)
พระมหาไพโรจน์ โอภาสจารี ป.ธ.๙
วัดขันเงิน

เจ้าคณะตำบลตะโก
พระครูสุตาภินันท์ (สมพงษ์ )
วัดควนตะโก

เจ้าคณะอำเภอพะโต๊ะ
พระครูสุพัฒนโกศล (สาธร )
วัดหาดสำราญ

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ไสว กนฺตสีโล
วัดหาดสำราญ

เจ้าคณะตำบลพะโต๊ะ
พระครูอรรถวรากร (ทวี )
วัดปังหวาน

สุราษฎร์ธานี

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๑)
พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดพัฒนาราม

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ณฎฺฐวํโส)
วัดเวียงสระ

รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๑)
พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดกลางใหม่

เลขานุการ
พระมหาศราวุธ สราวุโธ ป.ธ.๖
วัดพัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๕๘)
พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๓๘๓๐

รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๑)
พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม ป.ธ.๗
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๓)
พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม)
วัดแจ้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๓)
พระครูสิริวัชรากร (วิเชียร วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
วัดชลคราม

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดกลางใหม่

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูนิโครธธรรมวิสุทธิ์ (จเร จรณโก)
วัดไทร

เจ้าคณะตำบลบางกุ้ง
พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ (สุจินต์ ทีปธมฺโม)
วัดพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลบางใบไม้ (๒๕๖๑)
พระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์ )
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลวัดประดู่
พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม ป.ธ.๗
วัดพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลขุนทะเล (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมสิทธิ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
วัดสมหวัง

เจ้าคณะตำบลคลองน้อย
พระครูปริยัติธำรงคุณ
วัดบุญบันเทิง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ
วัดเขาแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๖๓)
พระครูสุคนธธรรม (คลาย คนฺธสุธมฺโม)
วัดจันทาวาส

เจ้าคณะตำบลช้างขวา
พระครูโอภาสรัตนากร (อรุณ )
วัดพ่วง

เจ้าคณะตำบลท่าทอง
พระครูโกศลศุภกิจ
วัดดอนยาง

เจ้าคณะตำบลท่าทองใหม่
พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลช้างซ้าย
พระครูปคุณสัทธาทร (อติชาต )
วัดท่าไทร

เจ้าคณะตำบลพลายวาส
พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์ (ปัญจพล )
วัดอุทัยชนาราม

เจ้าคณะอำเภอพุนพิน
พระครูสถิตวัฒนาภรณ์ (ภาระดา )
วัดท่าตลิ่งชัน

เลขานุการ
พระปลัด อภิสิทธิ์ วิสารโท
วัดน้ำรอบ

รองเจ้าคณะอำเภอพุนพิน (๒๕๖๑)
พระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)
วัดทุ่งเซียด

เจ้าคณะอำเภอพุนพิน (กิตตมศักดิ์)
พระครูสุวิมลสังฆกิจ (พิรุณ ฐานทตฺโต)
วัดดอนกะถิน

เจ้าคณะตำบลศรีวิชัย
พระครูชลาธรธำรง (สุวรรณ ธิติวณฺโณ)
วัดสถลธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๑
พระครูถาวรธรรมากร (สถิต )
วัดดอนกะถิน

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒
พระครูอาคมปัญญาคุณ (นาวี ปญฺญาคโม)
วัดตรณาราม

เจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
พระครูกิตติวัฒนานุกูล (พิสูจน์ศักดิ์ )
วัดทุ่งเซียด

เจ้าคณะตำบลบางงอน
พระครูวีรสังฆานุกูล (สมนึก )
วัดดอนกะถิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางงอน
พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (ล้าน เขมจิตฺโต)
วัดเกษมบำรุง

เจ้าคณะตำบลหัวเตย
พระครูสารธรรมรัต (ชัยวัฒน์ )
วัดหัวสวน

เจ้าคณะตำบลกรูด
พระครูศรัทธาสุนทร ( สุนฺทโร)
วัดอุดมศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองไทร
พระครูนิโครธนันทคุณ
วัดหนองไทร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองไทร (๒๕๕๕)
พระครูอานันทคุณากร (ซ้าย นนฺทโก)
วัดหาดน้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม (๒๕๖๓)
พระครูกิตติวรรณวิมล (วัชรินทร์ ป.ธ.๔)
วัดชโลตตมาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูอุตตมฃลานุยุต (สมเดช )
วัดชโลตตมาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม )
วัดโฉลกศิลาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ วัชรินทร์ ทกฺขญาโณ
วัดโฉลกศิลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร (๒๕๔๓)
พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ)
วัดอภัยเขตตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร (๒๕๖๒)
พระครูวิเวกสุตาคม (สมนึก เขมธโร)
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะตำบลนาสาร
พระครูวิชัยธรรมสาร (สุนทร )
วัดพัฒนารมย์

เจ้าคณะตำบลพรุพี
พระครูวิจิตรธรรมานันท์ (สมหมาย )
วัดสุคนธาวาส

เจ้าคณะตำบลควนสุบรรณ (๒๕๖๑)
พระครูสังฆรักษ์ วิทวัส โชติญาโณ
วัดควนสุบรรณ

เจ้าคณะอำเภอดอนสัก (๒๕๖๑)
พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (วิลาส ป.ธ.๔)
วัดดอนสัก

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระเทพฤทธิ์ ฐิตเมโธ
วัดดอนสัก

เจ้าคณะตำบลดอนสัก (๒๕๖๑)
พระครูสุจิตธรรมวัตร (ศักดิ์ชาย สุจิตฺโต)
วัดท้องอ่าว

เจ้าคณะตำบลชลคราม
พระครูรัตนธารารักษ์ (พิรมณ์ ทีปธมฺโม)
วัดเนาวรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลปากแพรก (๒๕๖๑)
พระปลัด นพรัตน์ ติสฺสโร
วัดเขาพระอินทร์

เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
พระครูสิริทีปคุณากร (ประจวบ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดคุณาราม

เลขานุการ
พระมหาไผ่เทพ ปญฺญาวุโธ
วัดคุณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย (๒๕๕๘)
พระมหานุกูล ญาณคุโณ ป.ธ.๘
วัดประเดิม

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูศรีสุวรรณาภรณ์ (จารึก ปภาโส ป.ธ.๖)
วัดแหลมสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (๒๕๑๘)
พระครูประโชติธรรมรักษ์ (ดุสิต โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดละไม

เจ้าคณะตำบลตลิ่งงาม
พระปลัด สมชาย อภินนฺโท
วัดคงคาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลิ่งงาม (๒๕๕๘)
พระครูไพโรจน์คีรีวงศ์ (จำเริญ ฐานภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดคีรีวงการาม

เจ้าคณะตำบลบ่อผุด
พระครูกิตติธรรมสุนทร (สมศักดิ์ )
วัดหน้าพระลาน

เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน
พระครูสิริทีปรัต (นิพนธ์ วรกวินฺโท ป.ธ.๕)
วัดราษฎร์เจริญ

เลขานุการ
พระธรรมธร พนา เขมาภิรโต
วัดภูเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลเกาะพะงัน
พระครูประทีปโพธาภิรักษ์ (ธานียะ จรณธมฺโม)
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลบ้านใต้ (๒๕๖๑)
พระครูวินัยธร สุรศักดิ์ ปญฺญาวโร
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม (๒๕๕๓)
พระครูสุตวราภิยุต (แสวง ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓)
วัดเกษตราราม
โทร. ๐๘ ๑๐๘๖ ๔๘๑๑

เลขานุการ
พระสมุห์ สมหมาย พลญาโณ
วัดเกษตราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
พระครูจารุวรรณวิสุทธิ์ (เนี่ยม จารุวณฺโณ)
วัดน้ำหัก

เจ้าคณะตำบลท่าขนอน
พระปลัด ชัยสิทธิ์ สุชาโต
วัดสถิตคีรีรมย์

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูวุฒิธรรมากร
วัดนิลาราม

เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ณฎฺฐวํโส)
วัดเวียงสระ

เลขานุการ
พระปลัด ธนกฤต ปิยวฑฺฒโน
วัดคลองตาล

เจ้าคณะตำบลเวียงสระ
พระมหาสุนทร อติเมโธ ป.ธ.๙
วัดบ้านส้อง

เจ้าคณะตำบลบ้านส้อง
พระครูวิมลธรรมาภิยุต (จำนรรค์ ชาตเมโธ)
วัดเขานิพันธ์

รักษาการเจ้าคณะอำเภอพระแสง (๒๕๖๒)
พระปลัด นนทณัฏฏ์ ชินวโร
ที่พำนักสงฆ์รุ่งโรจนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระแสง (๒๕๖๓)
พระครูสิริธรรมาธร (อารมณ์ สิริธมฺโม)
วัดย่านดินแดง

เจ้าคณะตำบลอิปัน
พระปลัด นนทณัฏฏ์ ชินวโร
ที่พำนักสงฆ์รุ่งโรจนาราม

เจ้าคณะตำบลบางสวรรค์
พระปลัด โฆษิต โฆสิโต
วัดบางสวรรค์

เจ้าคณะตำบลสองแพรก
พระครูนิคมธรรมพินิต (พินัย สิริธโร)
วัดนิคมคณาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน (๒๕๖๑)
พระมหาเดชา ปญฺญาวโร ป.ธ.๗
วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระครูใบฎีกา เรืองศักดิ์ รตนสุทฺโธ
วัดบางสาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน (๒๕๖๐)
พระครูคีรีเขตคณารักษ์ (สมปอง ฐิตญาโณ)
วัดตาขุน

เจ้าคณะตำบลเขาวง
พระปลัด พิชิต ธีรภทฺโท
วัดตาขุน

เจ้าคณะอำเภอเคียนซา
พระครูโกวิทนวการ (ประภาส โกวิโท)
วัดพุนพินใต้

เลขานุการ
พระครูศรีวิชัยธรรมคุณ (พิชัยศิษฐ์ วิชโย ป.ธ.๖)
วัดเกาะธรรมประทีป

เจ้าคณะตำบลเคียนซา
พระครูพิลาศนวกิจ (วิชิต )
วัดควนท่าแร่

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพนม (๒๕๖๑)
พระครูสุทธิภาตารักษ์ (สถิต )
วัดสองพี่น้อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพนม (๒๕๖๐)
พระครูอินทธรรมวงศ์ (ธรรมศักดิ์ อคฺควํโส)
วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพนม
พระสมุห์ ราเมศร์ ฐานวโร
วัดพังกาญจน์

เจ้าคณะตำบลคลองชะอุ่น
พระครูวินัยธร องค์การ สิริปญฺโญ
วัดพนม

เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พระครูโฆสิตสรคุณ (ประดิษฐ์ )
วัดอัมพาราม

เลขานุการ
พระครูสุภัทรธรรมโชติ (วิริยะ ธมฺมโชโต)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลท่าฉาง
พระครูสุภัทรธรรมโชติ (วิริยะ ธมฺมโชโต)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลเสวียด
พระครูพิสุทธิธรรมโชติ (วีระชาติ วิสุทฺโธ)
วัดท่าเสวียด

เจ้าคณะตำบลท่าเคย
พระครูพิพัฒน์สุนทร
วัดน้ำพุ

เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ
พระครูวรกิจโกศล (โกศล )
วัดถ้ำใหญ่

เลขานุการ
พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะตำบลท่าชนะ
พระครูปริยัติวรวุฒิ (สากล โกวิโท ป.ธ.๕)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะตำบลประสงค์
พระครูสุขุมธรรมโกศล
วัดกาฬสินธุ์

เจ้าคณะตำบลคันธุลี (๒๕๖๑)
พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะอำเภอไชยา (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล (สุเทพ สุเทโว ป.ธ.๓)
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไชยา (๒๕๖๐)
พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ (รุ่งเรือง ธมฺมปวโร ป.ธ.๖)
วัดเวียง

เจ้าคณะตำบลตลาดไชยา
พระครูมานิตปุญญากร (น้อม )
วัดป่าลิไลยก์

เจ้าคณะตำบลทุ่ง
พระครูสุตธรรมชัย (พิเชษฐ์ ป.ธ.๓)
วัดจำปา

เจ้าคณะตำบลป่าเว
พระครูไพโรจน์วรธรรม (สว่าง ชิรารกฺโข)
วัดวิโรจนาราม

เจ้าคณะตำบลตะกรบ
พระครูโสภณเจติการาม (อุดมศักดิ์ )
วัดวชิราราม

เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต (ประสิทธิ์ ปุปฺผคนฺโธ)
วัดสมัยสุวรรณ

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระปลัด ปริเชต กิตฺติสมฺปนฺโณ
วัดสมัยสุวรรณ

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

นครศรีธรรมราช

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน ป.ธ.๔)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา อาภาโค
วัดพระนคร

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระพิศิษฏ์วินัยการ (เสรี ฐิตปญฺโญ)
วัดมเหยงคณ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๔๓๑ , ๐๘ ๙๘๗๔ ๔๗๙๘

เลขานุการ
พระปลัด พงศ์พันธ์ อุตฺตมวํโส
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.ธ.๔)
วัดศรีทวี
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๒๔๘ , ๐๘ ๑๑๗๐ ๕๙๙๑

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูธรรมธร สมพงษ์ อุชุจาโร
วัดชลเฉนียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง
พระราชญาณมุนี วิ. (จรัล โอภาโส)
วัดท่าโพธิ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลบางจาก
พระครูสังฆรักษ์ สุดใจ ธมฺมโชโต
วัดเพชรจริก

เจ้าคณะตำบลปากพูน
พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์ (จักรี ขนฺติพโล)
วัดมะม่วงทอง

เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พระครูโอภาสโพธิรัตน์ (วิริทธิพล )
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี - นบพิตำ
พระครูสุรัตวิหารการ (เมษา )
วัดท่าแพ

เลขานุการ
พระปลัด เอกชัย สิริธมฺโม
วัดท่าแพ

เจ้าคณะตำบลอินคิรี
พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สุวิทย์ )
วัดมะม่วงปลายแขน

เจ้าคณะอำเภอปากพนัง
พระครูบริหารสังฆกิจ (ทวี กนฺตสีโล)
วัดรามประดิษฐ์

เลขานุการ
พระอานนท์ กตปุญฺโญ
วัดรามประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลปากพนัง
พระครูวีรกิจโสภณ (เวียง )
วัดโคกมะม่วง

เจ้าคณะตำบลเกาะทวด - บ้านใหม่
พระครูพิศิษฎ์คณาทร (วิมล )
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะอำเภอหัวไทร - เฉลิมพระเกียรติ
พระครูเมธีวรคุณ (สามารถ )
วัดท่าเสริม

เลขานุการ
พระมหาณฐกร กตฺคุโณ
วัดท่าเสริม

เจ้าคณะตำบลเกาะเพชร
พระครูอุทัยธรรมประภาส (สุรีย์ )
วัดเกาะเพชร

เจ้าคณะตำบลเชียรเขา
พระปลัด อรชุน อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า

เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระครูวิจิตรคณาทร (นิพนธ์ )
วัดศรีพิบูลย์

เลขานุการ
พระปลัด ชรินทร์ ปภาโส
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
พระครูวิโรจน์ธรรมโกศล (บุญญฤทธิ์ กุสลจิตฺโต)
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระนคร สุมโณ
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะอำเภอฉวาง
พระครูอรรคธรรมโกวิท (อำนวย )
วัดวังม่วง

เลขานุการ
พระสันติ ญาณวโร
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลฉวาง
พระสมุห์ นภดล ฐิตคุโณ
วัดควนสูง

เจ้าคณะตำบลพิปูน
พระครูบุญการโกศล (นิกร )
วัดมังคลาราม

เจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม
พระครูสุภัทรชยาภรณ์ (ไชยภัทร )
วัดปากด่าน

เลขานุการ
พระปลัด จตุพร ชินวโร
วัดปากด่าน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (๒๕๕๗)
พระครูสุเมธมงคลญาณ (บุนเลี่ยม ฐิตเมโธ ป.ธ.๓)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะตำบลสิชล
พระครูโพธิธรรมวุฒิ (จีระพันธ์ ฐานวุฒฺโฑ)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ - ชะอวด - ทุ่งสง
พระครูสุนทรธรรมวินิฐ (สมพงศ์ )
วัดตรีนิมิตร

เลขานุการ
พระปลัด ธงชัย สนฺตจิตฺโต
วัดตรีนิมิตร

เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่
พระครูสุพัฒนวรกิจ (สมพักต์ )
วัดสระเกษ

เจ้าคณะอำเภอพระพรหม - ลานสกา
พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูเมธีธรรมโภช (ฉลอง กลฺยาณเมธี ป.ธ.๔)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลนาพรุ
พระครูปลัด อัมรินทร์ อคฺคปญฺโญ
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลลานสกา
พระครูเหมเจติยาภิบาล (โสพิทร์ ป.ธ.๓)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สุราษฏร์ธานี

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
วัดธรรมบูชา
โทร. ๐ ๗๗๒๑ ๑๕๓๘ , ๐๘ ๑๙๕๘ ๐๒๐๘

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (ศิลปชัย วชิรธมฺโม)
วัดธรรมบูชา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๓)
พระวิสุทธิคณาภรณ์ (สมบูรณ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๔)
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
โทร. ๐๘ ๙๘๖๘ ๗๔๖๑

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูธีรธรรมานุยุต (ธีระยุทธ )
วัดวิภาวดีกาญจนา

เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๕๔)
พระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง ญาณุชุโก ป.ธ.๓)
วัดธรรมบูชา

เลขานุการ
พระครูปลัด ธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๖
วัดธรรมบูชา

เจ้าคณะตำบลกะแดะ (๒๕๔๖)
พระครูอมรวิหารวัตร (สุทธิเวช )
วัดหัวหมาก

ชุมพร

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๔)
วัดโพธิการาม
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๓๒๒ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๖๒๙๑

เลขานุการ
พระครูอุชชัยธรรมสถิต (เฉลิมชัย )
วัดโพธิการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระอโนมคุณมุนี (พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
วัดสามแก้ว
โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๑๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๔๖)
พระมุนีสารโสภณ (บุญเกียรติ กุลโสภโณ)
วัดธรรมถาวร
โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๖๐๑๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรวิริยาภิวัฒน์ (นิพนธ์ ฉนฺทโก)
วัดอุทัยธรรม

เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง
พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร )
วัดเขาดิน

เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูถาวรธรรมนิเทศ (นิพนธ์ )
วัดเขาหลาง

เลขานุการ
พระครูปลัด ถนอม สิรินฺธโร
วัดโตนด

เจ้าคณะตำบลหลังสวน
พระครูวิจิตรกรณีย์ (สุขุม )
วัดนาทิการาม

เจ้าคณะอำเภอสวี - ทุ่งตะโก
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
วัดควนกะไหล
โทร. ๐ ๗๖๔๗ ๓๐๕๕ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๗๐๗๘

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ
วัดควนกะไหล
โทร. ๐๘ ๒๐๙๖ ๔๘๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
วัดถาวรคุณาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๓๔๐ , ๐ ๗๖๒๕ ๐๔๘๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดภูเก็ต - กระบี่
พระครูไพศาลสมณคุณ (เสียงสุนีย์ )
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เลขานุการ
พระณัฐวุฒิ จิตฺตสํโร
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน )
วัดอร่ามรัตนาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๙๖๕๒ ๔๑๓๙

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูสุกิตติโสภณ (โสภณ )
วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
โทร. ๐๘ ๗๘๘๓ ๖๙๑๒

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๓
พระครูพิลาสสมาจาร (สอื้น จารุวํโส)
วัดนิโรธรังสี

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดพังงา
พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม (วีรวุฒิ )
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทธิพงษ์ สุปญฺโญ
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

สงขลา-สตูล

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล
พระสุทธิสารสุธี (ฉาย ปิยธมฺโม)
วัดดอนรัก
โทร. ๐๘ ๑๙๕๙ ๓๓๑๘ โทรสาร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๕

เลขานุการ
พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล)
วัดโคกเปี้ยว

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)
วัดห้วยพุด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๕๒)
พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๗๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ประกิจ อาทโร)
วัดมัชฌิมาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๑)
พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๓๙๑๗ , ๐๘ ๔๘๕๔ ๑๒๓๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล)
วัดโคกเปี้ยว

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง
พระครูปลัด วุฒิพร ยติโก
วัดสามกอง

เลขานุการ
พระใบฎีกา เอกรินทร์ สุเมโธ
วัดสามกอง

เจ้าคณะอำเภอระโนด
พระครูศาสนการโกวิท (สมพงษ์ )
วัดจาก

เลขานุการ
พระมหาสมหมาย ถิรจิตฺโต ป.ธ.๕
วัดศาลาหลวงล่าง

เจ้าคณะตำบลระโนด
พระครูกิตติสารธรรมวัตร
วัดบ้านขาว

เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
พระครูสุภัทรธรรมากร (ประเทือง ป.ธ.๔)
วัดพระบาท

เลขานุการ
พระรังสรรค์ อนาลโย
วัดพระบาท

เจ้าคณะตำบลคอหงส์
พระครูสันตยาภิยุต
วัดปทุมทราวาส

เจ้าคณะอำเภอจะนะ
พระครูสิริญาณวิมล (อุบ )
วัดน้ำขาวนอก

เลขานุการ
พระมิ่งศิษย์
วัดน้ำขาวนอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำขาว (๒๕๖๑)
พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ (วิชัย อภิวิชโย)
วัดน้ำขาวใน

เจ้าคณะตำบลจะนะ
เจ้าอธิการประจวบ คมฺภีรโต
วัดเชิงคีรี

เจ้าคณะตำบลชะแล้
พระครูสุพัฒนสมาจาร
วัดภูตบรรพต

เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ - นาหม่อม - รัตภูมิ
พระครูพิพัฒน์สิริชัย (เอื้อม )
วัดผาสุกาวาส

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิธรรมประโชติ (ชัยยุทธ )
วัดประดิษฐ์สโมสร

เจ้าคณะตำบลบ่อดาน
พระครูสังฆรักษ์ อำนาจ อิสฺสโร
วัดรัตภูมิธรรมาวาส

เจ้าคณะอำเภอเทพา
พระครูพลปุณยาภิบาล (สุรวุฒิ )
วัดพิกุลบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลเทพา
พระครูสุธรรมวรประสาธน์
วัดลำพดจินดาราม

เจ้าคณะอำเภอสะเดา
พระครูบวรชัยวัฒน์ (วันชัย เมธิโก)
วัดกอบกุลรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลสะเดา - จังหวัดสตูล
พระครูประภัสสรสีลโสภณ (สำราญ )
วัดอมฤตวราราม

พัทลุง

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.๗)
วัดจรณาราม

เจ้าคณะอำเภอเมือง - ควนขนุน
พระครูอุดมปัญญาคุณ (บุญชู )
วัดควนพนางตุง

เลขานุการ
พระแสงอรุณ
วัดควนพนางตุง

เจ้าคณะตำบลคูหาสวรรค์
พระครูพิศาลธรรมภัชน์ (ธานินทร์ )
วัดภูผาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน - ปากพะยูน
พระครูสิริธรรมรุจิ (ถิ่น )
วัดอุดมวราราม

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูสังฆรักษ์ สาวิทย์ อธิโชโต
วัดท่ามะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูสุภัทรศาสนกร (ชัยยา )
วัดปัณณาราม

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดยะลาธรรมาราม
โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๒๙๒ , ๐๘ ๖๒๘๙ ๘๕๗๗

เลขานุการ
พระครูปลัด คณิตย์ ธมฺมวโร
วัดขจรประชาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (๒๕๕๙)
พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
วัดมะปริงวารีราม

เจ้าคณะตำบลจังหวัดปัตตานี
พระครูนันทธรรมวุฒิ (ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ)
วัดนพวงศาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
วัดสวนใหม่

เลขานุการ
พระอภิเชษฐ์ โชติโก
วัดสวนใหม่

เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
วัดปูแหล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส
พระครูสังฆรักษ์ วีระ อุชุจาโร
วัดพลับพลาวนาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา รัชวรรณ์ รตนวณฺโณ
วัดโต๊ะโมะ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๖ - พระสังฆาธิการ