หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙)
วัดไตรธรรมาราม

รองเจ้าคณะภาค ๑๖
พระราชศิริธรรมเมธี (นิยม ยามเทโว ป.ธ.๙)
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๑๖๗

เลขานุการ
พระมหาแสง สิวโร ป.ธ.๗
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดขันเงิน
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๓๐๙ , ๐๘ ๑๖๐๖ ๘๓๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๘๔๔๑

ชุมพร

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๕๘)
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔)
วัดราชบุรณะ
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๙๑๕ , ๐๘ ๑๙๖๘ ๐๙๔๙

เลขานุการ
พระปลัด ประสิทธิ์ ฐานวุฑโฒ
วัดบ้านโหมง

รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๕๘)
พระสิริปริยัติวงศ์ (จันทร์ ฐิตวํโส ป.ธ.๘)
วัดขันเงิน

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระครูปลัด ธวัช ธวชฺโช
วัดถ้ำบางน้ำจืด
โทร. ๐๘ ๖๐๑๒ ๓๓๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๖๐)
พระมงคลวราจารย์ (จำนันท์ มนาโป ป.ธ.๔)
วัดชุมพรรังสรรค์

เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร
พระครูบัณฑิตธรรมธาดา
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สุชาติ โชติธมฺโม
วัดทุ่งหงษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (๒๕๖๑)
พระครูวรธรรมาภิวัฒน์ (สำรวล ฐิตธมฺโม)
วัดวังไผ่

เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง
พระครูไพโรจน์พัฒนกิจ (วิโรจน์ อาสโภ)
วัดชุมพรรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลตากแดด
พระมหาสมศักดิ์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๙
วัดท่ายางกลาง

เจ้าคณะตำบลท่ายาง
พระครูวรพุฒิคุณ (ประวิทย์ ติสฺสวโร)
วัดท่ายางเหนือ

เจ้าคณะตำบลบางลึก
พระครูรัตนทีปานุยุต (ชายชาญ )
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์

เจ้าคณะตำบลวังไผ่
พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙
วัดดอนทรายแก้ว

เจ้าคณะตำบลทุ่งคา
พระครูพิพัฒน์ประชาทร (ปัญญา )
วัดถ้ำสิงห์

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
พระครูศรีธรรมวิเทศ (ประเสริฐ )
วัดปากน้ำชุมพร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากน้ำ (๒๕๕๙)
พระครูอาทรประชารักษ์ (หลา ยุตฺติโก)
วัดดอนรวบ

เจ้าคณะตำบลวิสัยเหนือ
พระครูโสภณธรรมจักร (สมชาย )
วัดพระขวาง

เจ้าคณะตำบลบางหมาก
พระครูปลัด ศิริโชค สิริธมฺโม
วัดปากคลอง

เจ้าคณะตำบลขุนกระทิง
พระครูรัตนธรรมานันท์ (ทวี )
วัดคอออม

เจ้าคณะตำบลหาดพันไกร
พระครูพิจิตรพัฒนานุโยค (ไกรสร )
วัดหัวถนน

เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูโสรัจวรปัญญา (ดำเนิน )
วัดสุวรรณคีรี

เลขานุการ
พระปลัด ประเสริฐ กตฺปุญฺโญ
วัดวาลุการาม

รองเจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูนิวิฐปัญญาคุณ
วัดดอนวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลังสวน (๒๕๕๘)
พระครูวีรกิจจาทร (สมพร สิริธมฺโม)
วัดสว่างมนัส

เจ้าคณะตำบลหลังสวน
พระครูสุเทพโชติคุณ (วัชนะ )
วัดเทพวงศ์วราราม

เจ้าคณะตำบลแหลมทราย
พระครูสถิตสีลานุกูล (สุรชาติ )
วัดบ่อคุณ

รักษาการเจ้าคณะตำบลบางมะพร้าว
พระครูสถิตสีลานุกูล (สุรชาติ )
วัดบ่อคุณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางมะพร้าว (๒๕๕๙)
พระครูอาทรธรรมวัตร (ขาว นาถปุญฺโญ)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ (๒๕๕๖)
พระครูสังฆพินัย (โกวิท โกวิโท)
วัดสว่างมนัส

เจ้าคณะตำบลบ้านควน
พระมหาวีระ วีรปญฺโญ
วัดวาลุการาม

เจ้าคณะตำบลหาดยาย
พระครูพีรปัญญาภิวัฒน์ (ชูศักดิ์ วีรปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดราชบุรณะ

เจ้าคณะตำบลนาขา
พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (สุริยา ป.ธ.๖)
วัดขันเงิน

เจ้าคณะอำเภอสวี
พระครูสิริสุธรรมคุณ (สุขสาคร สุธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดแหลมปอ

เลขานุการ
พระครูวินัยธร บรรพต ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี

เจ้าคณะตำบลสวี
พระครูสิริจันทรัต ( สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๕)
วัดจันทราวาส

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทัศน์ ทสฺสนธมฺโม
วัดแหลมปอ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ (๒๕๖๑)
พระครูปิยธัญญารัต (เสวก เปสโล)
วัดธัญญาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวิสัยใต้ (๒๕๖๒)
พระครูวรธรรมพิมล (วิชัย อคฺควโร)
วัดช่องรอ

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูวินัยธร บรรพต ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี

เลขานุการ
พระปลัด รัตนัย วรธมฺโม
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลเขาทะลุ
พระครูสุนทรสิริรัต (อุทัย สุนฺทโร)
วัดถ้ำห้วยกลาง

เลขานุการ
พระไชยวัฒน์ อริยวาที
วัดถ้ำห้วยกลาง

เจ้าคณะตำบลด่านสวี
พระครูนิวิฐสีลวัตร (จรัส จาริโก)
วัดท้องตมใหญ่

เลขานุการ
พระปลัด อดิศักดิ์ อคฺคธมฺโม
วัดเล็บกะรอก

เจ้าคณะอำเภอท่าแซะ
พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ.๘
วัดขันเงิน

เลขานุการ
พระครูสังฆกิจธำรง (นพดล )
วัดยางฆ้อ

เจ้าคณะตำบลท่าแซะ
พระครูธรรมธร ทนงศักดิ์ โกสโล
วัดศรีสุเทพ

เจ้าคณะตำบลนากระตาม
พระครูศรีศาสนคุณ (วิทยา ป.ธ.๖)
วัดนาสร้าง

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูสุธรรมประกาศ (สุรพันธ์ )
วัดเทพประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลหงษ์เจริญ
พระครูโสภิตธรรมวาที (ประชุม )
วัดภูพางพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลคุริง
พระครูสังฆกิจธำรง (นพดล )
วัดยางฆ้อ

เจ้าคณะอำเภอประทิว
พระครูศรีธรรมโชติ (พงษ์มิตร ป.ธ.๖)
วัดนาทุ่ง

เลขานุการ
พระมหาศุภชัย กิตฺติปาโล ป.ธ.๖
วัดหูรอ

เจ้าคณะตำบลบางสน
พระใบฎีกา สาธร สญฺโม
วัดดอนกุฎี

เจ้าคณะตำบลสะพลี
พระครูสังฆรักษ์ ทวี อสโม
วัดเอราวัณนันทิยาราม

เจ้าคณะตำบลปากคลอง
พระครูสถิตธรรมธร
วัดบางแหวน

เจ้าคณะตำบลชุมโค
พระครูสิริวชิรวงศ์ (วีระ วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
วัดมาบอำมฤต

เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์
พระครูสถิตญาณปยุต (บุญมี )
วัดพรุใหญ่

เจ้าคณะอำเภอละแม
พระครูสุวรรณอินทโชติ
วัดสุวรรณธาราราม

เลขานุการ
พระมหาคำเตือน ขนฺติธโร
วัดสุวรรณธาราราม

เจ้าคณะตำบลละแม
พระครูปริยัติกิจวิธาน (ไพสิทธิ์ ป.ธ.๓)
วัดสวนสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระครูวิเชียรปัญญาภรณ์ (สุรินทร์ วชิรปญฺโญ)
วัดโสมสิริวัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอทุ่งตะโก
พระมหาไพโรจน์ โอภาสจารี ป.ธ.๙
วัดขันเงิน

เจ้าคณะตำบลตะโก
พระครูสุตาภินันท์ (สมพงษ์ )
วัดควนตะโก

เจ้าคณะอำเภอพะโต๊ะ
พระครูสุพัฒนโกศล (สาธร )
วัดหาดสำราญ

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ไสว กนฺตสีโล
วัดหาดสำราญ

เจ้าคณะตำบลพะโต๊ะ
พระครูอรรถวรากร (ทวี )
วัดปังหวาน

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

ชุมพร

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๔)
วัดโพธิการาม
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๓๒๒ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๖๒๙๑

เลขานุการ
พระครูอุชชัยธรรมสถิต (เฉลิมชัย )
วัดโพธิการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระอโนมคุณมุนี (พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
วัดสามแก้ว
โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๑๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๔๖)
พระมุนีสารโสภณ (บุญเกียรติ กุลโสภโณ)
วัดธรรมถาวร
โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๖๐๑๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรวิริยาภิวัฒน์ (นิพนธ์ ฉนฺทโก)
วัดอุทัยธรรม

เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง
พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร )
วัดเขาดิน

เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูถาวรธรรมนิเทศ (นิพนธ์ )
วัดเขาหลาง

เลขานุการ
พระครูปลัด ถนอม สิรินฺธโร
วัดโตนด

เจ้าคณะตำบลหลังสวน
พระครูวิจิตรกรณีย์ (สุขุม )
วัดนาทิการาม

เจ้าคณะอำเภอสวี - ทุ่งตะโก
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดชุมพร - พระสังฆาธิการ