หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙)
วัดไตรธรรมาราม

รองเจ้าคณะภาค ๑๖
พระราชศิริธรรมเมธี (นิยม ยามเทโว ป.ธ.๙)
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๑๖๗

เลขานุการ
พระมหาแสง สิวโร ป.ธ.๗
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดขันเงิน
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๓๐๙ , ๐๘ ๑๖๐๖ ๘๓๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๘๔๔๑

นครศรีธรรมราช

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติเวที (เจือ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดมุมป้อม
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๔๘๔๖ , ๐๘ ๙๖๔๘ ๔๒๗๘

เลขานุการ
พระครูสิริวัณณาภรณ์
วัดเทพนมเชือด

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติเวที (เจือ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดมุมป้อม
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๔๘๔๖ , ๐๘ ๙๖๔๘ ๔๒๗๘

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๑
พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย ป.ธ.๔)
วัดประดู่พัฒนาราม

เลขานุการ
พระครูปลัด ณัฐพัชร วชิโร
วัดประดู่พัฒนาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙
วัดแจ้ง

เลขานุการ
พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระราชสิริธรรมมงคล (สอน ฐิตวีโร)
วัดมะนาวหวาน
โทร. ๐ ๗๕๔๘ ๖๕๙๐ , ๐๘ ๑๙๕๖ ๒๕๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๘)
พระสิริวงศาจารย์ (แช่ม ปุญฺญวํโส ป.ธ.๓)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๖๙๐ , ๐๘ ๙๕๘๘ ๐๔๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาธรานุวัตร (เคล้า ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
วัดแดง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูญาณธราภรณ์ (อ่ำ ญาณธโร)
วัดโคกโพธิ์สถิตย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูอินทปัญญากร (อรุณ อินฺทปญฺโญ)
วัดท่าแพ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๖๐)
พระครูอินทวัชรคุณ (เพชร อินฺทวีโร)
วัดสโมสรสันนิบาต

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๘๔๔๒

เลขานุการ
พระมหาบวร ปวรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดบุญนารอบ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระครูประโชติกิจจาภรณ์ (สุริยัญ )
วัดท้าวราษฎร์

เลขานุการ
พระปลัด ธวัชชัย ธมฺมเมธี
วัดท้าวราษฎร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๖๑)
พระครูกาแก้ว (จรัส ขนฺติโก)
วัดหน้าพระลาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๖๑)
พระครูอดิสัยธรรมศาสก์ (ชอบ อติเมโธ)
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลคลัง
พระครูประทีปชัยธรรม (สุวรรณ )
วัดใหญ่ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๓)
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลศาลามีชัย
พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา จารุวํโส)
วัดหน้าพระบรมธาตุ

เจ้าคณะตำบลปากนคร
พระครูอมรธรรมานันท์
วัดนารีประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
พระครูไพศาลพัฒนานุยุต (สกนธ์ สิริวณฺโณ)
วัดประดู่พัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลโพธิ์เสด็จ
พระครูกาเดิม (นิกร )
วัดเตาปูน

เจ้าคณะตำบลกำแพงเซา
พระครูศรีกิตติธำรง
วัดพังสิงห์

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระสมุห์ สมพร ปริญาโณ
วัดหนองหนอน

เจ้าคณะอำเภอปากพนัง (๒๕๖๒)
พระครูขันติศรัทธาคุณ (สุพร )
วัดบ้านงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง (๒๕๖๑)
พระครูพินิตธรรมสุนทร (บัญญัติ มุนินฺโท)
วัดคงคาสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
พระครูปุญญาภิมณฑ์ (บุญสิน อสิญาโณ)
วัดนาควารี

เจ้าคณะตำบลคลองกระบือ
พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ (สมยศ )
วัดปิยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูพิจิตรสรคุณ
วัดนิโครธาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านเพิง
พระครูปัญญาสุทธิคุณ (สุวิช สุรปญฺโญ)
วัดท่าพญา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าระกำ (๒๕๖๑)
พระครูอนันต์คุณาทร (เผียน อโนมคุโณ)
วัดอัฑฒศาสนาราม

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
พระครูพิพัฒนานุการ
วัดเสาธงทอง

เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระครูเนกขัมมาภิราม
วัดเนกขัมมาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สิทธิเดช สิทฺธิเตโช
วัดสุวรรณรังษี

รองเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระมหาภิรมย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดร่อนนา

เลขานุการ
พระมหายุทธพล ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๓
วัดท่าไทร

เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
พระครูธำรงภูมิธรรม (ยงยุทธ เตชธโร)
วัดมัชฌิมภูผา

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระใบฎีกา เมธี ติสฺสเทโว
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะตำบลหินตก
พระครูคีรีรัตนาภิรม (มนตรี ฉนฺทโก)
วัดคีรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลควนชุม
พระครูประทีปสุตากร (คณพศ )
วัดสามัคยาราม

เจ้าคณะตำบลควนพัง
พระครูสุตาพิมล (ชำนาญ ป.ธ.๓)
วัดสโมสรศรัทธาวาส

เจ้าคณะตำบลควนเกย
พระครูพิบูลสุตาลังการ (สนิท ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
วัดควนเกย

เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
พระครูโพธยานุรักษ์
วัดโพธิวงศาราม

เลขานุการ
พระปลัด สำราญ ธมฺมวโร
วัดสมควร

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูประโชติอินทคุณ (สนั่น อินฺทโชโต)
วัดสำนักขัน

เจ้าคณะตำบลสามตำบล
พระครูบุญเขตพิทักษ์ (เรียง )
วัดเจริญบุญญเขต

เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
พระครูจารุวรรณโสภิต
วัดเขาปรีดี

เลขานุการ
พระปลัด ธนพล ธนพโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์

รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
พระครูกิตติสุตากร (ปน )
วัดไทรห้อง

เลขานุการ
พระวรายุทธ ธุวธมฺโม
วัดไทรห้อง

เจ้าคณะตำบลปากแพรก
เจ้าอธิการสมพร ชุตินฺธโร
วัดไตรวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหงส์
พระครูโสภิตสุวาที (สุรศักดิ์ ญาณมุนี)
วัดเขาปรีดี

เจ้าคณะตำบลนาหลวงแสน
พระครูสุทธิเขตตารักษ์ (จีรชัย ปริสุทฺโธ)
วัดสำโรง

เจ้าคณะตำบลถ้ำใหญ่
พระครูสุจิณธรรมโสภิต (ชัยเจริญ )
วัดไตรวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลควนกรด
พระครูมนุญวัฒนโสภณ (ธรรมนูญ มนุญฺโญ)
วัดคงคาเจริญ

เจ้าคณะตำบลเขาโร
พระครูโรจนธรรมาภรณ์ (สุวิทย์ ถิรธมฺโม)
วัดเขาโร

เจ้าคณะตำบลกะปาง
พระมหาวันเชษฐ์ โสภโณ ป.ธ.๔
วัดชัยชุมพล

เจ้าคณะตำบลที่วัง
พระใบฎีกา ชำนาญ เตชปญฺโญ
วัดธรรมเผด็จ

เจ้าคณะอำเภอบางขัน
พระครูวรธรรมวิภัช (เสฎฐี สุธมฺโม)
วัดก้างปลา

เลขานุการ
พระใบฎีกา ภานุพงษ์ ปญฺญาวชิรธมฺโม
วัดก้างปลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขัน (๒๕๖๑)
พระครูวีรสิริคุณ (ศรีเงิน อินฺทวีโร)
วัดวังหิน

เจ้าคณะอำเภอฉวาง
พระครูบัณฑิตธรรมรัต (มานิตย์ )
วัดควนยูง

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมชัย (ประภาท ชยธมฺโม)
วัดสุวรรณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง (๒๕๖๑)
พระครูวิลาศธรรมนิเทศ (ดุสิต ญานธมฺโม)
วัดมะปรางงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง (๒๕๕๐)
พระครูโสภณคณาภิวัฒน์ (พุ่ม โอภาโส)
วัดหาดสูง

เจ้าคณะตำบลฉวาง
พระครูถาวรพิสุทธิ์ (เริงศักดิ์ ถาวโร)
วัดธาตุน้อย

เจ้าคณะตำบลนาแว
พระครูปัญญาธีรธรรม (สมรักษ์ )
วัดควนมะปริง

เจ้าคณะตำบลช้างกลาง
พระครูกิตติวิมล
วัดสวนขัน

เจ้าคณะตำบลนากะชะ
พระครูปัญญาสิริสุนทร (อุดมศักดิ์ )
วัดไม้เรียง

เจ้าคณะตำบลกะเบียด
พระครูพิศิษฏ์วรธรรม (สมพงษ์ )
วัดหาดสูง

เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
พระครูวรดิตถานุรักษ์ (ถาวร )
วัดพระอาสน์

เลขานุการ
พระครูปัญญากิตตยาธร (ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ)
วัดท่าสูง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา (๒๕๖๑)
พระครูประโชติธรรมาวุธ (นิยม ชุตินฺธโร)
วัดนากุน

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
พระครูสิทธิอุดมคุณ (สุนัน )
วัดโคกเหล็ก

เจ้าคณะตำบลไทยบุรี
พระครูอมรธรรมรังษี (เอื้อม )
วัดพระเลียบ

เจ้าคณะตำบลท่าขึ้น
พระครูไพบูลสีลาภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดสาขาชาติพงศ์

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พระครูพิจิตรโพธยาคม (สมโพธิ )
วัดบนถนน

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูสุนทรบุญทัต (บุญให้ )
วัดโคกตะเคียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลาย (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธาจารวัตร (สมพิศ วิสุทฺธิจาโร)
วัดปลักปลา

เจ้าคณะตำบลนบพิตำ
พระครูสิริธรรมวัฒน์ (อนันต์ )
วัดใหม่ไทยเจริญ

เจ้าคณะตำบลกะหรอ
พระครูภาวนารัตนวิสิฐ (วัชรินทร์ )
วัดนพรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
พระครูพิพัฒนวรกิจ (จัด )
วัดโมคลาน

เจ้าคณะอำเภอสิชล
พระครูชลธรรมวงศ์ (วิทยา )
วัดศิลาชลเขต

เลขานุการ
พระสมุห์ พลวัฒน์ พลวฑฺฒโน
วัดสโมสรสันนิบาต

เจ้าคณะตำบลสิชล
พระมหากฤษฎา ธมฺมวาที ป.ธ.๖
วัดประทุมทายการาม

เจ้าคณะตำบลทุ่งปรัง
พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต )
วัดเจดีย์

เจ้าคณะตำบลฉลอง
พระครูวิศาลธรรมจารี (ไพโรจน์ )
วัดเบิก

เจ้าคณะตำบลเสาเภา - เปลี่ยน
พระครูศีลปุญญากร (จรวย ปุญฺญลาโภ)
วัดศิลาชลเขต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวไทร
พระญาณทีปาจารย์ (พ้อง เขมจารี)
วัดนพคุณ
โทร. ๐๘ ๑๐๘๖ ๓๙๓๔

เจ้าคณะตำบลหัวไทร
พระครูจิตตสุนทร (พิชิต )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลทรายขาว
พระครูประพัฒน์ธรรมสิทธิ์
วัดโคกยาง

เจ้าคณะตำบลเขาพังไกร
พระครูรัตนสุตากร (ปราโมทย์ จนฺทโชโต)
วัดคลองแดน

รองเจ้าคณะตำบลเขาพังไกร
พระมหาสมพงศ์ ฐานวโร ป.ธ.๖
วัดบุรณาวาส
โทร. ๐๘ ๗๒๗๕ ๒๙๔๘

เจ้าคณะตำบลแหลม
พระครูสันติคุณาธาร (อุดร สนฺตจิตฺโต)
วัดผาสุการาม

เจ้าคณะตำบลท่าซอม
พระครูกิตติปัญญาสุนทร (สมเกียรติ กิตติปญฺโญ)
วัดบ้านด่าน

เจ้าคณะตำบลท่าซอม กิตติมศักดิ์
พระครูสิริธรรมาภิรักษ์ (จำเริญ สิริธมฺโม)
วัดพัทธสีมา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูสิริคณาพิทักษ์ (บัญญัติ ธมฺมสาโร ป.ธ.๕)
วัดบ่อล้อ

เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่
พระปลัด สนธยา สนฺทิฎฺฐิโก
วัดเขาแก้ววิเชียร

เจ้าคณะตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
พระครูอนุรักษ์สุทธิธรรม (สุทธิ ปณฺฑิโต)
วัดดอนรักษา

เจ้าคณะตำบลท่าขนาน
พระครูโพธิธรรมบาล (ปัญญา ตนฺติปาโล)
วัดโพธิ์ใหม่

เจ้าคณะตำบลบ้านเนิน
พระปลัด สุเทพ เทวธมฺโม
วัดปากเชียร

เจ้าคณะตำบลการะเกด
พระมหาสุพจน์ สุเมโธ ป.ธ.๔
วัดบ่อล้อ

เจ้าคณะอำเภอชะอวด
พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙
วัดดิษฐวราราม

เลขานุการ
พระปลัด ปรีชา อชิโต
วัดรักขิตวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอวด (๒๕๖๑)
พระครูจิรธรรมนิวิฐ (พ่วง จิรตฺถิโก)
วัดห้วยแหยง

เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๑
พระครูสุจิตตากร
วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๒
พระครูอดุลธรรมโกวิท (ประสิทธิ์ ธมฺมสาโร)
วัดรักขิตวัน

เจ้าคณะตำบลท่าประจะ
เจ้าอธิการสมจิตร จิตฺตธมโม
วัดท่าสะท้อน

เจ้าคณะตำบลวังอ่าง
เจ้าอธิการสุวิทย์ ติกขวีโร
วัดสุขาสิทธาราม

เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๑
พระครูปทุมธรรมาภิรม (บัญญัติ ฉนฺทโก)
วัดพรุบัว

เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๒
พระครูโกศลรัตนธรรม (วิรัตน์ )
วัดมัชฌิมวราราม

เจ้าคณะตำบลเคร็ง
พระครูวรธรรมาราม (จรูญ )
วัดเขมาราม

เจ้าคณะอำเภอลานสกา
พระครูสุธรรมคณารักษ์ (ข้อย ป.ธ.๔)
วัดคีรีกันทร์

เลขานุการ
พระจารุวิทย์ เมธิโก
วัดลานสกา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลานสกา (๒๕๖๑)
พระครูสถิตโพธาภิรม (สมปอง ยโสธโร)
วัดโคกโพธิ์สถิตย์

เจ้าคณะตำบลขุนทะเล
พระครูสุตกิจโสภิต (บุญธรรม สิริสาโร ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าดี (๒๕๖๑)
พระครูศรีเมธาวิมล (อำนวย มหาปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดดินดอน

เจ้าคณะตำบลกำโลน
พระครูจันทรัตนคุณ
วัดสมอ

เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่
พระครูสถิตกาญจนคุณ (ประดิษฐ์ กาญฺจนวณฺโณ)
วัดมุขธาราม

เลขานุการ
พระครูวิศาลสังฆกิจ (เทพฤทธิ์ ผลญาโณ)
วัดวังหิน

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
พระครูวิศาลชัยธรรม (ฉัตรชัย )
วัดใหม่

เจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
พระครูปิยสมาธิวัตร
วัดควนคลัง
โทร. ๐๘ ๙๕๙๔ ๔๖๕๓

เจ้าคณะตำบลท่ายาง
พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์ ปภสฺสโร)
วัดภูเขาดิน

เจ้าคณะตำบลกุแหระ
พระครูจิรธรรมานุยุต (อาภรณ์ )
วัดภูเขาหลัก

เจ้าคณะตำบลบางรูป
พระครูพิสิฐปุญญากร (วีรพงศ์ )
วัดประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลขนอม
พระครูอนุรักษ์จันทคุณ (ไพศาล ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดจันทน์ธาตุทาราม

เจ้าคณะอำเภอพิปูน
พระครูสันติธรรมธัช
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ สมศักดิ์ อคฺธมฺโม
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลพิปูน
พระครูปิยสีมารัต (วัชรพงษ์ ปิยวณฺโณ)
วัดศรีมาราม

เจ้าคณะตำบลกะทูน
พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ์ (วิชิต )
วัดทองทำนุ

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี
พระครูบรรหารวุฒิชัย
วัดพรหมโลก

เลขานุการ
พระปลัด บรรชา เตชปญฺโญ
วัดพรหมโลก

เจ้าคณะตำบลพรหมโลก
พระครูสุตพรหมคุณ (บุญนำ )
วัดพรหมโลก

เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์
วัดหลวงครู

เจ้าคณะตำบลทอนหงส์
พระครูวรธรรมนิเทศก์
วัดคลองเมียด

เจ้าคณะอำเภอนาบอน
พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ป.ธ.๙
วัดมะนาวหวาน

เลขานุการ
พระสมุห์ ยศกฤต ยโสธโร
วัดหนองดี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาบอน (๒๕๖๐)
พระครูศรีสิทธิคุณ (พร้อม โอภาโส ป.ธ.๖)
วัดเทพประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลนาบอน
พระครูสีลาภิรักษ์ (พันธ์พิพัฒน์ ฐานสีโล)
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอถ้ำพรรณรา
พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ (กษม )
วัดถ้ำทองพรรณรา

เลขานุการ
พระปลัด พรชัย อตฺถกาโร
วัดถ้ำทองพรรณรา

เจ้าคณะตำบลถ้ำพรรณรา
พระครูสันติธาราทร (กฤติศักดิ์ สนฺติธมฺโม)
วัดมุขธาราม

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๖๒)
พระครูพรหมเขตคณารักษ์ (ชัยสิทธิ์ โชติปญฺโญ)
วัดวังตะวันตก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๖๑)
พระครูปริยัติวุฒิธาดา (ภิญโญ ปนฺตรโต ป.ธ.๕)
วัดนันทาราม

เจ้าคณะตำบลดอนตรอ
พระครูสุทธิเขตตานุรักษ์ (ทวี )
วัดทุ่งเฟื้อ

เจ้าคณะอำเภอพระพรหม (๒๕๖๒)
พระครูวีรสุตากร (ชากรี ปญฺญาวีโร ป.ธ.๓)
วัดพระพรหม

เจ้าคณะตำบลนาสาร
พระครูบัณฑิตธรรมชัย (มาศ ปณฺฑิโต)
วัดน้ำรอบ

เจ้าคณะตำบลนาพรุ
พระครูวิจิตรพรหมคุณ (นิคม นิคโม)
วัดท้ายสำเภา

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

นครศรีธรรมราช

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน ป.ธ.๔)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา อาภาโค
วัดพระนคร

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระพิศิษฏ์วินัยการ (เสรี ฐิตปญฺโญ)
วัดมเหยงคณ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๔๓๑ , ๐๘ ๙๘๗๔ ๔๗๙๘

เลขานุการ
พระปลัด พงศ์พันธ์ อุตฺตมวํโส
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.ธ.๔)
วัดศรีทวี
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๒๔๘ , ๐๘ ๑๑๗๐ ๕๙๙๑

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูธรรมธร สมพงษ์ อุชุจาโร
วัดชลเฉนียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง
พระราชญาณมุนี วิ. (จรัล โอภาโส)
วัดท่าโพธิ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลบางจาก
พระครูสังฆรักษ์ สุดใจ ธมฺมโชโต
วัดเพชรจริก

เจ้าคณะตำบลปากพูน
พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์ (จักรี ขนฺติพโล)
วัดมะม่วงทอง

เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พระครูโอภาสโพธิรัตน์ (วิริทธิพล )
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี - นบพิตำ
พระครูสุรัตวิหารการ (เมษา )
วัดท่าแพ

เลขานุการ
พระปลัด เอกชัย สิริธมฺโม
วัดท่าแพ

เจ้าคณะตำบลอินคิรี
พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สุวิทย์ )
วัดมะม่วงปลายแขน

เจ้าคณะอำเภอปากพนัง
พระครูบริหารสังฆกิจ (ทวี )
วัดรามประดิษฐ์

เลขานุการ
พระอานนท์ กตปุญฺโญ
วัดรามประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลปากพนัง
พระครูวีรกิจโสภณ (เวียง )
วัดโคกมะม่วง

เจ้าคณะตำบลเกาะทวด - บ้านใหม่
พระครูพิศิษฎ์คณาทร (วิมล )
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะอำเภอหัวไทร - เฉลิมพระเกียรติ
พระครูเมธีวรคุณ (สามารถ )
วัดท่าเสริม

เลขานุการ
พระมหาณฐกร กตฺคุโณ
วัดท่าเสริม

เจ้าคณะตำบลเกาะเพชร
พระครูอุทัยธรรมประภาส (สุรีย์ )
วัดเกาะเพชร

เจ้าคณะตำบลเชียรเขา
พระปลัด อรชุน อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า

เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระครูวิจิตรคณาทร (นิพนธ์ )
วัดศรีพิบูลย์

เลขานุการ
พระปลัด ชรินทร์ ปภาโส
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
พระครูวิโรจน์ธรรมโกศล (บุญญฤทธิ์ กุสลจิตฺโต)
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระนคร สุมโณ
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะอำเภอฉวาง
พระครูอรรคธรรมโกวิท (อำนวย )
วัดวังม่วง

เลขานุการ
พระสันติ ญาณวโร
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลฉวาง
พระสมุห์ นภดล ฐิตคุโณ
วัดควนสูง

เจ้าคณะตำบลพิปูน
พระครูบุญการโกศล (นิกร )
วัดมังคลาราม

เจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม
พระครูสุภัทรชยาภรณ์ (ไชยภัทร )
วัดปากด่าน

เลขานุการ
พระปลัด จตุพร ชินวโร
วัดปากด่าน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (๒๕๕๗)
พระครูสุเมธมงคลญาณ (บุนเลี่ยม ฐิตเมโธ ป.ธ.๓)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะตำบลสิชล
พระครูโพธิธรรมวุฒิ (จีระพันธ์ ฐานวุฒฺโฑ)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ - ชะอวด - ทุ่งสง
พระครูสุนทรธรรมวินิฐ (สมพงศ์ )
วัดตรีนิมิตร

เลขานุการ
พระปลัด ธงชัย สนฺตจิตฺโต
วัดตรีนิมิตร

เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่
พระครูสุพัฒนวรกิจ (สมพักต์ )
วัดสระเกษ

เจ้าคณะอำเภอพระพรหม - ลานสกา
พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูเมธีธรรมโภช (ฉลอง กลฺยาณเมธี ป.ธ.๔)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลนาพรุ
พระครูปลัด อัมรินทร์ อคฺคปญฺโญ
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลลานสกา
พระครูเหมเจติยาภิบาล (โสพิทร์ ป.ธ.๓)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - พระสังฆาธิการ