หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙)
วัดไตรธรรมาราม

รองเจ้าคณะภาค ๑๖
พระราชศิริธรรมเมธี (นิยม ยามเทโว ป.ธ.๙)
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๑๖๗

เลขานุการ
พระมหาแสง สิวโร ป.ธ.๗
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดขันเงิน
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๓๐๙ , ๐๘ ๑๖๐๖ ๘๓๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๕๖ ๘๔๔๑

สุราษฎร์ธานี

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๑)
พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดไตรธรรมาราม

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ณฎฺฐวํโส)
วัดเวียงสระ

รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๖๑)
พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดกลางใหม่

เลขานุการ
พระมหาศราวุธ สราวุโธ ป.ธ.๖
วัดพัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๕๘)
พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๓๘๓๐

รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๑)
พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม ป.ธ.๗
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดกลางใหม่

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูนิโครธธรรมวิสุทธิ์ (จเร จรณโก)
วัดไทร

เจ้าคณะตำบลบางกุ้ง
พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ (สุจินต์ ทีปธมฺโม)
วัดพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลบางใบไม้ (๒๕๖๑)
พระครูอดุลสีลานุวัตร (ประพฤทธิ์ )
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลวัดประดู่
พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม ป.ธ.๗
วัดพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลขุนทะเล (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมสิทธิ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
วัดสมหวัง

เจ้าคณะตำบลคลองน้อย
พระครูปริยัติธำรงคุณ
วัดบุญบันเทิง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลช้างขวา
พระครูโอภาสรัตนากร (อรุณ )
วัดพ่วง

เจ้าคณะตำบลท่าทอง
พระครูโกศลศุภกิจ
วัดดอนยาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าทอง
พระครูสุคนธธรรม (คลาย คนฺธสุธมฺโม)
วัดจันทาวาส

เจ้าคณะตำบลท่าทองใหม่
พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลช้างซ้าย
พระครูปคุณสัทธาทร (อติชาต )
วัดท่าไทร

เจ้าคณะตำบลพลายวาส
พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์ (ปัญจพล )
วัดอุทัยชนาราม

เจ้าคณะอำเภอพุนพิน
พระครูสถิตวัฒนาภรณ์ (ภาระดา )
วัดท่าตลิ่งชัน

เลขานุการ
พระปลัด อภิสิทธิ์ วิสารโท
วัดน้ำรอบ

รองเจ้าคณะอำเภอพุนพิน (๒๕๖๑)
พระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)
วัดทุ่งเซียด

เจ้าคณะอำเภอพุนพิน (กิตตมศักดิ์)
พระครูสุวิมลสังฆกิจ (พิรุณ ฐานทตฺโต)
วัดดอนกะถิน

เจ้าคณะตำบลศรีวิชัย
พระครูชลาธรธำรง (สุวรรณ ธิติวณฺโณ)
วัดสถลธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๑
พระครูถาวรธรรมากร (สถิต )
วัดดอนกะถิน

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒
พระครูอาคมปัญญาคุณ (นาวี ปญฺญาคโม)
วัดตรณาราม

เจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
พระครูกิตติวัฒนานุกูล (พิสูจน์ศักดิ์ )
วัดทุ่งเซียด

เจ้าคณะตำบลบางงอน
พระครูวีรสังฆานุกูล (สมนึก )
วัดดอนกะถิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางงอน
พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (ล้าน เขมจิตฺโต)
วัดเกษมบำรุง

เจ้าคณะตำบลหัวเตย
พระครูสารธรรมรัต (ชัยวัฒน์ )
วัดหัวสวน

เจ้าคณะตำบลกรูด
พระครูศรัทธาสุนทร ( สุนฺทโร)
วัดอุดมศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองไทร
พระครูนิโครธนันทคุณ
วัดหนองไทร

เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม
พระครูกิตติวรรณวิมล (วัชรินทร์ ป.ธ.๔)
วัดชโลตตมาราม

เลขานุการ
พระปลัด สัญญา สญฺญโม
วัดชโลตตมาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูอุตตมฃลานุยุต (สมเดช )
วัดชโลตตมาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม )
วัดโฉลกศิลาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ วัชรินทร์ ทกฺขญาโณ
วัดโฉลกศิลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร (๒๕๔๓)
พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ)
วัดอภัยเขตตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร (๒๕๖๒)
พระครูวิเวกสุตาคม (สมนึก เขมธโร)
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะตำบลนาสาร
พระครูวิชัยธรรมสาร (สุนทร )
วัดพัฒนารมย์

เจ้าคณะตำบลพรุพี
พระครูวิจิตรธรรมานันท์ (สมหมาย )
วัดสุคนธาวาส

เจ้าคณะตำบลควนสุบรรณ (๒๕๖๑)
พระครูสังฆรักษ์ วิทวัส โชติญาโณ
วัดควนสุบรรณ

เจ้าคณะอำเภอดอนสัก (๒๕๖๑)
พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (วิลาส ป.ธ.๔)
วัดดอนสัก

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระเทพฤทธิ์ ฐิตเมโธ
วัดดอนสัก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอนสัก (๒๕๔๕)
พระครูสิริวัชรากร (วิเชียร วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
วัดชลคราม

เจ้าคณะตำบลดอนสัก (๒๕๖๑)
พระครูสุจิตธรรมวัตร (ศักดิ์ชาย )
วัดท้องอ่าว

เจ้าคณะตำบลชลคราม
พระครูรัตนธารารักษ์ (พิรมณ์ ทีปธมฺโม)
วัดเนาวรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลปากแพรก (๒๕๖๑)
พระปลัด นพรัตน์ ติสฺสโร
วัดเขาพระอินทร์

เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
พระครูสิริทีปคุณากร (ประจวบ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดคุณาราม

เลขานุการ
พระมหาไผ่เทพ ปญฺญาวุโธ
วัดคุณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย (๒๕๕๐)
พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม)
วัดแจ้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
พระมหานุกูล ญาณคุโณ ป.ธ.๘
วัดประเดิม

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูศรีสุวรรณาภรณ์ (จารึก ปภาโส ป.ธ.๖)
วัดแหลมสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (๒๕๑๘)
พระครูประโชติธรรมรักษ์ (ดุสิต โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดละไม

เจ้าคณะตำบลตลิ่งงาม
พระปลัด สมชาย อภินนฺโท
วัดคงคาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลิ่งงาม (๒๕๕๘)
พระครูไพโรจน์คีรีวงศ์ (จำเริญ ฐานภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดคีรีวงการาม

เจ้าคณะตำบลบ่อผุด
พระครูกิตติธรรมสุนทร (สมศักดิ์ )
วัดหน้าพระลาน

เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน
พระครูสิริทีปรัต (นิพนธ์ วรกวินฺโท ป.ธ.๕)
วัดราษฎร์เจริญ

เลขานุการ
พระธรรมธร พนา เขมาภิรโต
วัดภูเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลเกาะพะงัน
พระครูประทีปโพธาภิรักษ์ (ธานียะ จรณธมฺโม)
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลบ้านใต้ (๒๕๖๑)
พระครูวินัยธร สุรศักดิ์ ปญฺญาวโร
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม (๒๕๕๓)
พระครูสุตวราภิยุต (แสวง ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓)
วัดเกษตราราม
โทร. ๐๘ ๑๐๘๖ ๔๘๑๑

เลขานุการ
พระสมุห์ สมหมาย พลญาโณ
วัดเกษตราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
พระครูจารุวรรณวิสุทธิ์ (เนี่ยม จารุวณฺโณ)
วัดน้ำหัก

เจ้าคณะตำบลท่าขนอน
พระปลัด ชัยสิทธิ์ สุชาโต
วัดสถิตคีรีรมย์

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูวุฒิธรรมากร
วัดนิลาราม

เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ณฎฺฐวํโส)
วัดเวียงสระ

เลขานุการ
พระปลัด ธนกฤต ปิยวฑฺฒโน
วัดคลองตาล

เจ้าคณะตำบลเวียงสระ
พระมหาสุนทร อติเมโธ ป.ธ.๙
วัดบ้านส้อง

เจ้าคณะตำบลบ้านส้อง
พระครูวิมลธรรมาภิยุต (จำนรรค์ ชาตเมโธ)
วัดเขานิพันธ์

เจ้าคณะอำเภอพระแสง (๒๕๖๑)
พระครูโอภาสกิจสาร (กัมพล กิจฺจสาโร)
วัดแสงสะท้อน

เจ้าคณะตำบลอิปัน
พระปลัด นนทณัฏฏ์ ชินวโร
ที่พำนักสงฆ์รุ่งโรจนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอิปัน (๒๕๕๙)
พระครูสิริธรรมาธร (อารมณ์ สิริธมฺโม)
วัดย่านดินแดง

เจ้าคณะตำบลบางสวรรค์
พระปลัด โฆษิต โฆสิโต
วัดบางสวรรค์

เจ้าคณะตำบลสองแพรก
พระครูนิคมธรรมพินิต (พินัย สิริธโร)
วัดนิคมคณาราม

เจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน (๒๕๖๑)
พระมหาเดชา ปญฺญาวโร ป.ธ.๗
วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระครูใบฎีกา เรืองศักดิ์ รตนสุทฺโธ
วัดบางสาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน (๒๕๖๐)
พระครูคีรีเขตคณารักษ์ (สมปอง ฐิตญาโณ)
วัดตาขุน

เจ้าคณะตำบลเขาวง
พระปลัด พิชิต ธีรภทฺโท
วัดตาขุน

เจ้าคณะอำเภอเคียนซา
พระครูโกวิทนวการ (ประภาส โกวิโท)
วัดพุนพินใต้

เลขานุการ
พระครูศรีวิชัยธรรมคุณ (พิชัยศิษฐ์ วิชโย ป.ธ.๖)
วัดเกาะธรรมประทีป

เจ้าคณะตำบลเคียนซา
พระครูพิลาศนวกิจ (วิชิต )
วัดควนท่าแร่

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพนม (๒๕๖๑)
พระครูสุทธิภาตารักษ์ (สถิต )
วัดสองพี่น้อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพนม (๒๕๖๐)
พระครูอินทธรรมวงศ์ (ธรรมศักดิ์ อคฺควํโส)
วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพนม
พระสมุห์ ราเมศร์ ฐานวโร
วัดพังกาญจน์

เจ้าคณะตำบลคลองชะอุ่น
พระครูวินัยธร องค์การ สิริปญฺโญ
วัดพนม

เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
พระครูโฆสิตสรคุณ (ประดิษฐ์ )
วัดอัมพาราม

เลขานุการ
พระครูสุภัทรธรรมโชติ (วิริยะ ธมฺมโชโต)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลท่าฉาง
พระครูสุภัทรธรรมโชติ (วิริยะ ธมฺมโชโต)
วัดอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลเสวียด
พระครูพิสุทธิธรรมโชติ (วีระชาติ วิสุทฺโธ)
วัดท่าเสวียด

เจ้าคณะตำบลท่าเคย
พระครูพิพัฒน์สุนทร
วัดน้ำพุ

เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ
พระครูวรกิจโกศล (โกศล )
วัดถ้ำใหญ่

เลขานุการ
พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะตำบลท่าชนะ
พระครูปริยัติวรวุฒิ (สากล โกวิโท ป.ธ.๕)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะตำบลประสงค์
พระครูสุขุมธรรมโกศล
วัดกาฬสินธุ์

เจ้าคณะตำบลคันธุลี (๒๕๖๑)
พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดชัยธาราวาส

เจ้าคณะอำเภอไชยา (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล (สุเทพ สุเทโว ป.ธ.๓)
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไชยา (๒๕๖๐)
พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ (รุ่งเรือง ธมฺมปวโร ป.ธ.๖)
วัดเวียง

เจ้าคณะตำบลตลาดไชยา
พระครูมานิตปุญญากร (น้อม )
วัดป่าลิไลยก์

เจ้าคณะตำบลทุ่ง
พระครูสุตธรรมชัย (พิเชษฐ์ ป.ธ.๓)
วัดจำปา

เจ้าคณะตำบลป่าเว
พระครูไพโรจน์วรธรรม (สว่าง ชิรารกฺโข)
วัดวิโรจนาราม

เจ้าคณะตำบลตะกรบ
พระครูโสภณเจติการาม (อุดมศักดิ์ )
วัดวชิราราม

เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต (ประสิทธิ์ ปุปฺผคนฺโธ)
วัดสมัยสุวรรณ

เลขานุการ (๒๕๖๑)
พระปลัด ปริเชต กิตฺติสมฺปนฺโณ
วัดสมัยสุวรรณ

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

สุราษฏร์ธานี

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
วัดธรรมบูชา
โทร. ๐ ๗๗๒๑ ๑๕๓๘ , ๐๘ ๑๙๕๘ ๐๒๐๘

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (ศิลปชัย วชิรธมฺโม)
วัดธรรมบูชา

เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พระวิสุทธิคณาภรณ์ (สมบูรณ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๔)
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
โทร. ๐๘ ๙๘๖๘ ๗๔๖๑

เลขานุการ
พระมหาอุดม ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๓
วัดสามัคคีผดุงพันธ์

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูธีรธรรมานุยุต (ธีระยุทธ )
วัดวิภาวดีกาญจนา

เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๕๔)
พระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง ญาณุชุโก ป.ธ.๓)
วัดธรรมบูชา

เลขานุการ
พระครูปลัด ธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๖
วัดธรรมบูชา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๕๔)
พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ)
วัดกาญจนาราม

เจ้าคณะตำบลกะแดะ
พระครูอมรวิหารวัตร (สุทธิเวช )
วัดหัวหมาก


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พระสังฆาธิการ