หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๖๙ ๖๘๕๑ , ๐ ๒๒๘๐ ๓๖๒๖

รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฐ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙)
วัดประชุมโยธี
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๒๐๙ , ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๙๘ , ๐๘ ๑๓๙๖ ๙๑๙๑

เลขานุการ
พระเมธีธรรมากร (ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดเขาต่อ
โทร. ๐๙ ๘๗๒๗ ๐๕๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ)
วัดตโปทาราม
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๓๘๑ , ๐๘ ๑๘๙๕ ๒๘๘๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก)
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
โทร. ๐๘ ๙๘๗๓ ๑๙๓๖ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๙๐๐๒

ภูเก็ต

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต (๒๕๕๒)
พระราชสิริมุนี (สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕)
วัดท่าเรือ
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๓๔๒๖ , ๐๘ ๙๘๓๒ ๓๙๖๖

เลขานุการ
พระครูการุญกิจจานุยุต (ประเวศน์ )
วัดเชิงทะเล

เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต
พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม)
วัดมงคลนิมิตร
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๘๒๔ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๘๑๙๐

เลขานุการ
พระครูลัฎฐิธรรมรัต (ปราโมทย์ )
วัดลัฏฐิวนาราม
โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๑๙๕ , ๐๘ ๙๗๒๘ ๓๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๗๖๒๘ ๓๒๓๒

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่
พระครูปริยัตยานุยุต (แนบ ป.ธ.๔)
วัดวิชิตสังฆาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๒๙ , ๐๘ ๑๘๙๕ ๘๑๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ (๒๕๕๙)
พระครูอาทรธรรมคุณ (วรรณา อคฺควณฺโณ)
วัดมงคลนิมิตร

เจ้าคณะตำบลฉลอง
พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ (เติม ป.ธ.๔)
วัดกิตติสังฆาราม
โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๔๔๙ , ๐๘ ๑๖๐๖ ๓๔๖๘

เจ้าคณะอำเภอกะทู้
พระมหาพงษ์ศักดิ์ เตชวณฺโณ
วัดไชยธาราราม
โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๒๒๖ , ๐๘ ๑๓๙๗ ๓๗๑๖ โทรสาร. ๐ ๗๖๓๘ ๓๗๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้ (๒๕๔๙)
พระครูโกวิทวินัยสาร (เชย จิตฺตสีโล ป.ธ.๕)
วัดกะทู้
โทร. ๐ ๗๖๓๒ ๑๓๒๕ , ๐๘ ๑๗๓๗ ๘๗๓๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้ (๒๕๕๙)
พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ (แผ้ว อภินนฺโท ป.ธ.๓)
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๐ ๒๔๘๘ , ๐๘ ๑๙๕๖ ๑๒๗๘ โทรสาร. ๐ ๗๖๒๐ ๙๓๗๓

เจ้าคณะตำบลกะทู้
พระครูอาทรสุวรรณกิจ
วัดสุวรรณคีรีวงก์

เจ้าคณะอำเภอถลาง
พระครูพรหมประภัสสร (เศวก )
วัดเทพวนาราม

เลขานุการ
พระครูสังฆกิจวิมล (วิชัย ป.ธ.๓) ป.ธ.๓
วัดท่าเรือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีสุนทร (๒๕๕๙)
พระครูสุนทรสิริวัฒน์ (จ้อย ญาณธโร)
วัดศรีสุนทร

เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี
พระครูวิจิตรศุภการ
วัดพระนางสร้าง

ตรัง

เจ้าคณะจังหวัดตรัง (๒๕๕๑)
พระราชวรากร (สงบ วรเสวี ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์
โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๖๑๒๕ , ๐๘ ๖๒๖๖ ๒๓๗๐

เลขานุการ
พระมหาเฉลิมพงษ์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดกะพังสุรินทร์

รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง
พระประสิทธิโสภณ (จำนงค์ อภิชาโต ป.ธ.๖)
วัดประสิทธิชัย
โทร. ๐ ๗๕๕๗ ๐๔๕๐ , ๐๘ ๑๓๙๖ ๔๒๖๙

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ฤทธิ์ สิทฺธิเมธี
วัดประสิทธิชัย

เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ
พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญโญ
วัดพระงาม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
พระครูเมธีวรวัฒน์ (พิเชษฐ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๖)
วัดนิโครธาราม

เลขานุการ
พระมหาอภิพล อภิพโล
วัดนิโครธาราม

เจ้าคณะตำบลโคกหล่อ
พระครูประยุตอัครธรรม (รัตน์ )
วัดควน

เจ้าคณะตำบลนาโยงใต้
พระครูประภัศร์ธรรมโสภณ (เคลื่อน )
วัดโคกพิกุล

เจ้าคณะตำบลนาโต๊ะหมิง
พระครูพิมลสิริวัฒน์ (อุดม )
วัดน้ำผุดใต้

เจ้าคณะตำบลนาท่ามใต้
พระครูวรสิทธิชัย (สุชาติ )
วัดสิทธิชัยรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูสังวรธรรมวิมล (ณรงค์ )
วัดสาริการาม

เจ้าคณะตำบลทับเที่ยง
พระครูไพบูลวีรธรรม (โชติ )
วัดควนวิเศษ

เจ้าคณะตำบลนาตาล่วง
พระครูสุวัฒนกิจจาทร (วชิระ )
วัดไทรงาม

เจ้าคณะอำเภอห้วยยอด
พระครูสิริรัตนากร (เหิม )
วัดศรีรัตนาราม

เลขานุการ
พระธรรมดล ถิรญาโณ
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยยอด
พระครูสุธรรมโศภน (โสภณ )
วัดเขาห้วยแห้ง

เจ้าคณะตำบลห้วยนาง
พระครูอาทรจันทคุณ (นุชิต )
วัดคีรีวิหาร

เจ้าคณะตำบลนาวง
พระครูโกศลวีรธรรม (นริศ ป.ธ.๔)
วัดนาวง

เจ้าคณะตำบลลำภูรา
พระครูกิตติญาณวิมล (จิตร )
วัดลำภูรา

เจ้าคณะตำบลเขากอบ
พระครูวิริยกิจโสภิต (ประทิพย์ อารทฺธวิริโย)
วัดน้ำพราย

เจ้าคณะอำเภอย่านตาขาว
พระครูอาทรกิตยานุกูล (ศิริ ฐิตวิริโย)
วัดตันตยาภิรม

เลขานุการ
พระครูวรสิทธิชัย (สุชาติ )
วัดสิทธิชัยรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลในควน
พระครูปลัด เริงชัย สุภโร ป.ธ.๔
วัดควนอินทนินงาม

เจ้าคณะตำบลนาชุมเห็ด
พระครูโอภาสรัตนาภิรักษ์ (ชัยรัตน์ สมฺปุณฺโณ)
วัดหนองชุมแสง

เจ้าคณะตำบลเกาะเปียะ
พระครูประภาตสิกขกิจ (เหวียง )
วัดประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลย่านตาขาว
พระครูนิกรธรรมาทร (ดนัย )
วัดนิกรรังสฤษฎิ์

เจ้าคณะอำเภอสิเกา
พระมหาโอทก อริยปคุโณ ป.ธ.๗
วัดมัชฌิมภูมิ

เลขานุการ
พระสมชัย สมชโย
วัดมัชฌิมภูมิ

เจ้าคณะตำบลไม้ฝาด
พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ (สุเทพ ป.ธ.๖)
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลกะลาเส
พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร )
วัดเขาไม้แก้ว

เจ้าคณะอำเภอกันตัง
พระครูถาวรศีลวัฒน์ (ประดับ ป.ธ.๔)
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

เลขานุการ
พระปลัด ชนกพล อินฺทโชโต
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลกันตัง
พระครูใบฎีกา จิระศักดิ์ สิริมงฺคโล
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลควนธานี
พระครูสังวรธรรมโชติ (บุญโชค )
วัดโคกยาง

เจ้าคณะอำเภอปะเหลียน
พระครูธรรมจักรศีลคุณ
วัดคลองน้ำเจ็ด

เลขานุการ
พระสมุห์ โรจน์กสิณ วราสโภ
วัดควนวิเศษ

เจ้าคณะตำบลท่าพญา
พระครูทีฆเขตตาภิรักษ์ (วัชรชัย )
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลปะเหลียน
พระครูจันทสารวรวัฒน์ (สุนทร )
วัดป่าวังเจริญ

เจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ
พระครูสุกิจวิธาน (ธราพงษ์ )
วัดเจริญร่มเมือง

เลขานุการ
พระมหานพรัตน์ ปริชาโน ป.ธ.๕
วัดเจริญร่มเมือง

เจ้าคณะตำบลเขาวิเศษ
พระครูสุภัทรธรรมสาร (ศุภโชค )
วัดหนองคล้า

เจ้าคณะตำบลอ่าวตง
พระครูมหาเขตตารักษ์ (จรัญญา สิริปญฺโญ)
วัดทุ่งหลวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาโยง (๒๕๖๐)
พระครูโอภาสธรรมวิมล (นวน ชุตินฺธโร)
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลนาโยงเหนือ
พระครูโกศลสุตกิจ (สุเชาว์ )
วัดรัตนาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกะช่อง (๒๕๖๐)
พระครูมงคลวีรธรรม (วีระ วีรธโช)
วัดมงคลสถาน

เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย
พระครูสุธรรมสาธก (สมภักดิ์ )
วัดธรรมาราม

เจ้าคณะอำเภอรัษฎา
พระครูรัษฎาเขตคณารักษ์ (บุญทิพย์ ป.ธ.๔)
วัดคลองเขาจันทร์

เลขานุการ
พระขจรศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลคลองปาง
พระครูวิจัยสังฆกิจ (ครื้น )
วัดเขาพระ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระมหารณยุทธ จนฺทโชโต ป.ธ.๓
วัดล่องน้ำ

กระบี่

เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ (๒๕๔๗)
พระราชสุทธิวิมล (เลี่ยว ยโสธโร)
วัดกระบี่น้อย
โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๐๖๘๐ , ๐๘ ๙๗๒๔ ๒๘๗๘

เลขานุการ
พระครูพิจิตรศุภการ
วัดกระบี่น้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
พระสุตาวุธวิสิฐ (ขรรค์ชัย อาภากโร)
วัดแก้วโกรวาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก)
วัดแก้วโกรวาราม
โทร. ๐๘ ๑๔๗๖ ๑๔๗๙ , ๐๘ ๙๒๙๑ ๘๐๘๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่
พระครูศรีธรรมาวุธ (ศรีวัง สิริมนุญฺโญ)
วัดโภคาจุฑามาตย์

เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
พระครูประภาสธรรมาวุธ (อรุณ )
วัดคลองสน

เจ้าคณะตำบลกระบี่ใหญ่
พระครูพิจิตรศุภการ
วัดกระบี่น้อย

เจ้าคณะตำบลเขาคราม - ทับปริก
พระครูสังวรสุตคุณ (เกียรติศักดิ์ ป.ธ.๓)
วัดคลองใหญ่

เจ้าคณะอำเภออ่าวลึก
พระครูสุวิมลธรรมานุกูล
วัดนาเหนือ

เลขานุการ
พระมหาทวีสุข สิริภทฺโท ป.ธ.๔
วัดราษฎร์รังสรรค์

เจ้าคณะตำบลอ่าวลึกใต้
พระครูโสภิตธรรมนิเทศ
วัดราษฎร์รังสรรค์

เจ้าคณะตำบลนาเหนือ
พระมหาญาณพล ญาณปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดมหาธาตุวชิรมงคล

เจ้าคณะอำเภอคลองท่อม
พระเมธีธรรมากร (ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดเขาต่อ
โทร. ๐๙ ๘๗๒๗ ๐๕๒๒

เลขานุการ
พระฐานันดร วรปญฺโญ
วัดมหาธาตุวชิรมงคล

เจ้าคณะตำบลคลองท่อมใต้
พระครูสถิตนราธิการ (วิชาญ นราธิโป ป.ธ.๔)
วัดคลองท่อม

เจ้าคณะอำเภอลำทับ
พระศรีรัตนสุธี (สำอางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๙)
วัดแก้วโกรวาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๗๙ ๓๑๙๓

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทา สิริเมโธ
วัดแก้วโกรวาราม

เจ้าคณะตำบลลำทับ
พระครูศรีสุทธาวุธ (อิทธิพล ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดลำทับ

เจ้าคณะตำบลปลายพระยา
พระครูพินิตธรรมาวุธ (น้อย )
วัดบางเหียน

เจ้าคณะตำบลเขาเขน
พระครูบรรพตสิรสิงหารักษ์ (ทนงศักดิ์ )
วัดเขาหัวสิงห์

เจ้าคณะตำบลเขาต่อ
พระครูวิสิฐสังฆคุณ
วัดบ้านตัวอย่าง

เจ้าคณะอำเภอเขาพนม
พระครูศรีรัตนาภิราม (จรูญ รตนราโม ป.ธ.๖)
วัดควนสบาย

เลขานุการ
พระมหาทรงวุฒิ สิริวุฑฺโฒ ป.ธ.๔
วัดแก้วโกรวาราม

เจ้าคณะตำบลเขาพนม
พระครูสถิตเฉลิมเขต
วัดเฉลิมพนมเขต

เจ้าคณะตำบลพรุเตียว
พระครูสถิตพนมวัน (สมศักดิ์ ฐิตวฑฺฒโน)
วัดทุ่งปรือ

เจ้าคณะตำบลหน้าเขา
พระปลัด สำราญ ฐานธมฺโม
วัดถ้ำโกบ

เจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง
พระครูปริยัติธรรมาวุธ
วัดธรรมาวุธสรณาราม

เลขานุการ
พระมหาพงษ์พัฒน์ วรวฑฺโน
วัดธรรมาวุธสรณาราม

เจ้าคณะตำบลเหนือคลอง
พระครูอนุกูลปัญญากิจ
วัดพานิชรัตนานุกูล

เจ้าคณะตำบลปกาสัย
พระครูโอภาสธรรมาวุธ (ประภาส )
วัดบางผึ้ง

พังงา

เจ้าคณะจังหวัดพังงา (๒๕๖๐)
พระครูวิสิฐศาสนการ (สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
วัดนิคมสโมสร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพังงา (๒๕๕๙)
พระสิริธรรมาจารย์ (จิตติ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุคีรีเขต
โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๕๐๘๙ , ๐๘ ๔๑๙๒ ๖๑๑๒

เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา
พระภาวนาธรรมาภิราม วิ. (พงษ์สวัสดิ์ กิตฺติญาโณ)
วัดสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๘๙๒ ๐๒๐๑

เลขานุการ
พระมหาคมกฤษณ์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลท้ายช้าง
พระครูพิพัฒน์ประจิมเขต
วัดประพาสประจิมเขต

เจ้าคณะตำบลนบปริง
พระครูสุทธิเมธคุณ (สุเมธ ปริสุทฺโธ)
วัดปัจจันตคาม

เจ้าคณะอำเภอทับปุด
พระครูถิรธรรมรัต
วัดราษฎร์อุปถัมภ์

เลขานุการ
พระจักริน จนฺทโชโต
วัดราษฎร์อุปถัมภ์

เจ้าคณะตำบลทับปุด
พระครูกิตติธรรมธัช
วัดโคกสวย

เจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง
พระครูวรธรรมวิมล (บวน )
วัดดอน

เลขานุการ
พระปลัด ธนารักษ์ พุทฺธรกฺขิโต
วัดสุวรรณคูหา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระโสม (๒๕๖๒)
พระครูวิเศษสมณคุณ (อำนวย อานนฺโท)
วัดลำธาร

เจ้าคณะตำบลโคกกลอย
พระครูสัจจญาณประยุต
วัดมาตุคุณาราม

เจ้าคณะตำบลท้ายเหมือง
พระครูวรคุณานุกูล (กิจจา )
วัดลุมพินี

เจ้าคณะตำบลทุ่งมะพร้าว
พระครูพิศาลกิจจานุรักษ์
วัดนิคมสโมสร

เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า
พระครูนันทปัญญากร (สมศักดิ์ นนฺทปญฺโญ)
วัดคงคาภิมุข

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์กร เขมทสฺสี
วัดคงคาภิมุข

เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า
พระครูการุณาธิคุณ (อำนวย )
วัดควรนิยม

เจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูพิพัฒน์คมนียเขต (ภราดร )
วัดคมนียเขต

รองเจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูอาทรกิจจาภรณ์
วัดราษฎร์นิรมิต

เจ้าคณะอำเภอกะปง
พระมหาเชษฐ์ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดปาโมกข์

เลขานุการ
พระมหาเดโช ฉนฺทสุโภ ป.ธ.๓
วัดรมณีย์

เจ้าคณะตำบลกะปง
พระครูโสภณประชานุกูล
วัดนารายณิการาม

เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี
พระมหานครินทร์ อนาลโย
วัดบางครั่ง

เลขานุการ
พระใบฎีกา ยุธนา ธมฺมานนฺโท
วัดบางครั่ง

เจ้าคณะตำบลคุระ
พระครูสุนทรธรรมพินิจ
วัดบ้านเตรียม

ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดระนอง (๒๕๕๔)
พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร โชติวโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๙๑๕ , ๐๘ ๗๒๖๘ ๑๖๙๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง
พระครูอุปนันทโสภณ (โสภณ โสภโณ)
วัดอุปนันทาราม

เลขานุการ
พระครูปลัด กิตติศักดิ์ อติเมโธ
วัดอุปนันทาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง (๒๕๖๒)
พระครูประจักษ์สุตสาร (เทียม ธมฺมิโก ป.ธ.๔)
วัดบ้านหงาว

เจ้าคณะตำบลเขานิเวศน์
พระครูสิริตโปทานุรักษ์ (เจษฎา สิริวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดตโปทาราม

เจ้าคณะอำเภอละอุ่น
พระครูวิเชียรธรรมวงศ์
วัดปุญญาราม

เลขานุการ
พระครูวินัยธร เสรี สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม

เจ้าคณะตำบลละอุ่น
พระครูศรีวรปัญญากร
วัดประทุมสาคร

เจ้าคณะอำเภอกระบุรี
พระครูกิตติธรรมพินิจ (ลิขิต )
วัดนิคมปากจั่น

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณรงค์ ฐานุตฺตโร
วัดตรอกปรือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระบุรี (๒๕๖๒)
พระครูการุณสิกขศาสน์ (เถี้ยม วิจารโณ)
วัดจันทาราม

เจ้าคณะตำบลนำ้จืด
พระครูสังฆรักษ์ ณรงค์ ฐานุตฺตโร
วัดตรอกปรือ

เจ้าคณะตำบลจ.ป.ร.
พระครูภัทรสรคุณ
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะอำเภอกะเปอร์
พระครูสุนทรปริยัติคุณ (บุญเยี่ยม )
วัดวารีบรรพต

เลขานุการ
พระธนพล ธนพโล
วัดสุวรรณคีรีวิหาร

เจ้าคณะตำบลกะเปอร์
พระครูนิยมธรรมาวุธ (วัตร )
วัดธรรมาวุธาราม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

นครศรีธรรมราช

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน ป.ธ.๔)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา อาภาโค
วัดพระนคร

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระพิศิษฏ์วินัยการ (เสรี ฐิตปญฺโญ)
วัดมเหยงคณ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๔๓๑ , ๐๘ ๙๘๗๔ ๔๗๙๘

เลขานุการ
พระปลัด พงศ์พันธ์ อุตฺตมวํโส
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.ธ.๔)
วัดศรีทวี
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๒๔๘ , ๐๘ ๑๑๗๐ ๕๙๙๑

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูธรรมธร สมพงษ์ อุชุจาโร
วัดชลเฉนียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง
พระราชญาณมุนี วิ. (จรัล โอภาโส)
วัดท่าโพธิ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลบางจาก
พระครูสังฆรักษ์ สุดใจ ธมฺมโชโต
วัดเพชรจริก

เจ้าคณะตำบลปากพูน
พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์ (จักรี ขนฺติพโล)
วัดมะม่วงทอง

เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พระครูโอภาสโพธิรัตน์ (วิริทธิพล )
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี - นบพิตำ
พระครูสุรัตวิหารการ (เมษา )
วัดท่าแพ

เลขานุการ
พระปลัด เอกชัย สิริธมฺโม
วัดท่าแพ

เจ้าคณะตำบลอินคิรี
พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สุวิทย์ )
วัดมะม่วงปลายแขน

เจ้าคณะอำเภอปากพนัง
พระครูบริหารสังฆกิจ (ทวี )
วัดรามประดิษฐ์

เลขานุการ
พระอานนท์ กตปุญฺโญ
วัดรามประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลปากพนัง
พระครูวีรกิจโสภณ (เวียง )
วัดโคกมะม่วง

เจ้าคณะตำบลเกาะทวด - บ้านใหม่
พระครูพิศิษฎ์คณาทร (วิมล )
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะอำเภอหัวไทร - เฉลิมพระเกียรติ
พระครูเมธีวรคุณ (สามารถ )
วัดท่าเสริม

เลขานุการ
พระมหาณฐกร กตฺคุโณ
วัดท่าเสริม

เจ้าคณะตำบลเกาะเพชร
พระครูอุทัยธรรมประภาส (สุรีย์ )
วัดเกาะเพชร

เจ้าคณะตำบลเชียรเขา
พระปลัด อรชุน อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า

เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระครูวิจิตรคณาทร (นิพนธ์ )
วัดศรีพิบูลย์

เลขานุการ
พระปลัด ชรินทร์ ปภาโส
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
พระครูวิโรจน์ธรรมโกศล (บุญญฤทธิ์ กุสลจิตฺโต)
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระนคร สุมโณ
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะอำเภอฉวาง
พระครูอรรคธรรมโกวิท (อำนวย )
วัดวังม่วง

เลขานุการ
พระสันติ ญาณวโร
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลฉวาง
พระสมุห์ นภดล ฐิตคุโณ
วัดควนสูง

เจ้าคณะตำบลพิปูน
พระครูบุญการโกศล (นิกร )
วัดมังคลาราม

เจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม
พระครูสุภัทรชยาภรณ์ (ไชยภัทร )
วัดปากด่าน

เลขานุการ
พระปลัด จตุพร ชินวโร
วัดปากด่าน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (๒๕๕๗)
พระครูสุเมธมงคลญาณ (บุนเลี่ยม ฐิตเมโธ ป.ธ.๓)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะตำบลสิชล
พระครูโพธิธรรมวุฒิ (จีระพันธ์ ฐานวุฒฺโฑ)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ - ชะอวด - ทุ่งสง
พระครูสุนทรธรรมวินิฐ (สมพงศ์ )
วัดตรีนิมิตร

เลขานุการ
พระปลัด ธงชัย สนฺตจิตฺโต
วัดตรีนิมิตร

เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่
พระครูสุพัฒนวรกิจ (สมพักต์ )
วัดสระเกษ

เจ้าคณะอำเภอพระพรหม - ลานสกา
พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูเมธีธรรมโภช (ฉลอง กลฺยาณเมธี ป.ธ.๔)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลนาพรุ
พระครูปลัด อัมรินทร์ อคฺคปญฺโญ
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลลานสกา
พระครูเหมเจติยาภิบาล (โสพิทร์ ป.ธ.๓)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สุราษฏร์ธานี

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
วัดธรรมบูชา
โทร. ๐ ๗๗๒๑ ๑๕๓๘ , ๐๘ ๑๙๕๘ ๐๒๐๘

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (ศิลปชัย วชิรธมฺโม)
วัดธรรมบูชา

เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พระวิสุทธิคณาภรณ์ (สมบูรณ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๔)
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
โทร. ๐๘ ๙๘๖๘ ๗๔๖๑

เลขานุการ
พระมหาอุดม ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๓
วัดสามัคคีผดุงพันธ์

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูธีรธรรมานุยุต (ธีระยุทธ )
วัดวิภาวดีกาญจนา

เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๕๔)
พระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง ญาณุชุโก ป.ธ.๓)
วัดธรรมบูชา

เลขานุการ
พระครูปลัด ธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๖
วัดธรรมบูชา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๕๔)
พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ)
วัดกาญจนาราม

เจ้าคณะตำบลกะแดะ
พระครูอมรวิหารวัตร (สุทธิเวช )
วัดหัวหมาก

ชุมพร

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๔)
วัดโพธิการาม
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๓๒๒ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๖๒๙๑

เลขานุการ
พระครูอุชชัยธรรมสถิต (เฉลิมชัย )
วัดโพธิการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระอโนมคุณมุนี (พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
วัดสามแก้ว
โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๑๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๔๖)
พระมุนีสารโสภณ (บุญเกียรติ กุลโสภโณ)
วัดธรรมถาวร
โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๖๐๑๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรวิริยาภิวัฒน์ (นิพนธ์ ฉนฺทโก)
วัดอุทัยธรรม

เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง
พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร )
วัดเขาดิน

เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูถาวรธรรมนิเทศ (นิพนธ์ )
วัดเขาหลาง

เลขานุการ
พระครูปลัด ถนอม สิรินฺธโร
วัดโตนด

เจ้าคณะตำบลหลังสวน
พระครูวิจิตรกรณีย์ (สุขุม )
วัดนาทิการาม

เจ้าคณะอำเภอสวี - ทุ่งตะโก
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
วัดควนกะไหล
โทร. ๐ ๗๖๔๗ ๓๐๕๕ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๗๐๗๘

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ
วัดควนกะไหล
โทร. ๐๘ ๒๐๙๖ ๔๘๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
วัดถาวรคุณาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๓๔๐ , ๐ ๗๖๒๕ ๐๔๘๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดภูเก็ต - กระบี่
พระครูไพศาลสมณคุณ (เสียงสุนีย์ )
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เลขานุการ
พระณัฐวุฒิ จิตฺตสํโร
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน )
วัดอร่ามรัตนาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๙๖๕๒ ๔๑๓๙

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูสุกิตติโสภณ (โสภณ )
วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
โทร. ๐๘ ๗๘๘๓ ๖๙๑๒

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๓
พระครูพิลาสสมาจาร (สอื้น จารุวํโส)
วัดนิโรธรังสี

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดพังงา
พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม (วีรวุฒิ )
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทธิพงษ์ สุปญฺโญ
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

สงขลา-สตูล

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล
พระสุทธิสารสุธี (ฉาย ปิยธมฺโม)
วัดดอนรัก
โทร. ๐๘ ๑๙๕๙ ๓๓๑๘ โทรสาร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๕

เลขานุการ
พระครูโกศลอรรถกิจ
วัดโคกเปี้ยว

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)
วัดห้วยพุด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๕๒)
พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๗๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ประกิจ อาทโร)
วัดมัชฌิมาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๑)
พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๓๙๑๗ , ๐๘ ๔๘๕๔ ๑๒๓๓

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง
พระครูโกศลอรรถกิจ
วัดโคกเปี้ยว

เจ้าคณะอำเภอระโนด
พระครูศาสนการโกวิท (สมพงษ์ )
วัดจาก

เลขานุการ
พระมหาสมหมาย ถิรจิตฺโต ป.ธ.๕
วัดศาลาหลวงล่าง

เจ้าคณะตำบลระโนด
พระครูกิตติสารธรรมวัตร
วัดบ้านขาว

เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
พระครูสุภัทรธรรมากร (ประเทือง ป.ธ.๔)
วัดพระบาท

เลขานุการ
พระรังสรรค์ อนาลโย
วัดพระบาท

เจ้าคณะตำบลคอหงส์
พระครูสันตยาภิยุต
วัดปทุมทราวาส

เจ้าคณะอำเภอจะนะ
พระครูสิริญาณวิมล (อุบ )
วัดน้ำขาวนอก

เลขานุการ
พระมิ่งศิษย์
วัดน้ำขาวนอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำขาว (๒๕๖๑)
พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ (วิชัย อภิวิชโย)
วัดน้ำขาวใน

เจ้าคณะตำบลจะนะ
เจ้าอธิการประจวบ คมฺภีรโต
วัดเชิงคีรี

เจ้าคณะตำบลชะแล้
พระครูสุพัฒนสมาจาร
วัดภูตบรรพต

เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ - นาหม่อม - รัตภูมิ
พระครูพิพัฒน์สิริชัย (เอื้อม )
วัดผาสุกาวาส

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิธรรมประโชติ (ชัยยุทธ )
วัดประดิษฐ์สโมสร

เจ้าคณะตำบลบ่อดาน
พระครูสังฆรักษ์ อำนาจ อิสฺสโร
วัดรัตภูมิธรรมาวาส

เจ้าคณะอำเภอเทพา
พระครูพลปุณยาภิบาล (สุรวุฒิ )
วัดพิกุลบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลเทพา
พระครูสุธรรมวรประสาธน์
วัดลำพดจินดาราม

เจ้าคณะอำเภอสะเดา
พระครูบวรชัยวัฒน์ (วันชัย เมธิโก)
วัดกอบกุลรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลสะเดา - จังหวัดสตูล
พระครูประภัสสรสีลโสภณ (สำราญ )
วัดอมฤตวราราม

พัทลุง

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.๗)
วัดจรณาราม

เจ้าคณะอำเภอเมือง - ควนขนุน
พระครูอุดมปัญญาคุณ (บุญชู )
วัดควนพนางตุง

เลขานุการ
พระแสงอรุณ
วัดควนพนางตุง

เจ้าคณะตำบลคูหาสวรรค์
พระครูพิศาลธรรมภัชน์ (ธานินทร์ )
วัดภูผาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน - ปากพะยูน
พระครูสิริธรรมรุจิ (ถิ่น )
วัดอุดมวราราม

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูสังฆรักษ์ สาวิทย์ อธิโชโต
วัดท่ามะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูสุภัทรศาสนกร (ชัยยา )
วัดปัณณาราม

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดยะลาธรรมาราม
โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๒๙๒ , ๐๘ ๖๒๘๙ ๘๕๗๗

เลขานุการ
พระครูปลัด คณิตย์ ธมฺมวโร
วัดขจรประชาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (๒๕๕๙)
พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
วัดมะปริงวารีราม

เจ้าคณะตำบลจังหวัดปัตตานี
พระครูนันทธรรมวุฒิ (ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ)
วัดนพวงศาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
วัดสวนใหม่

เลขานุการ
พระอภิเชษฐ์ โชติโก
วัดสวนใหม่

เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
วัดปูแหล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส
พระครูสังฆรักษ์ วีระ อุชุจาโร
วัดพลับพลาวนาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา รัชวรรณ์ รตนวณฺโณ
วัดโต๊ะโมะ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๗ - พระสังฆาธิการ