หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๖๙ ๖๘๕๑ , ๐ ๒๒๘๐ ๓๖๒๖

รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฐ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙)
วัดประชุมโยธี
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๒๐๙ , ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๙๘ , ๐๘ ๑๓๙๖ ๙๑๙๑

เลขานุการ
พระเมธีธรรมากร (ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดเขาต่อ
โทร. ๐๙ ๘๗๒๗ ๐๕๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ)
วัดตโปทาราม
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๓๘๑ , ๐๘ ๑๘๙๕ ๒๘๘๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก)
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
โทร. ๐๘ ๙๘๗๓ ๑๙๓๖ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๙๐๐๒

ตรัง

เจ้าคณะจังหวัดตรัง (๒๕๕๑)
พระราชวรากร (สงบ วรเสวี ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์
โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๖๑๒๕ , ๐๘ ๖๒๖๖ ๒๓๗๐

เลขานุการ
พระมหาเฉลิมพงษ์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดกะพังสุรินทร์

รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง
พระประสิทธิโสภณ (จำนงค์ อภิชาโต ป.ธ.๖)
วัดประสิทธิชัย
โทร. ๐ ๗๕๕๗ ๐๔๕๐ , ๐๘ ๑๓๙๖ ๔๒๖๙

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ฤทธิ์ สิทฺธิเมธี
วัดประสิทธิชัย

เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ
พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญโญ
วัดพระงาม

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
พระครูเมธีวรวัฒน์ (พิเชษฐ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๖)
วัดนิโครธาราม

เลขานุการ
พระมหาอภิพล อภิพโล
วัดนิโครธาราม

เจ้าคณะตำบลโคกหล่อ
พระครูประยุตอัครธรรม (รัตน์ )
วัดควน

เจ้าคณะตำบลนาโยงใต้
พระครูประภัศร์ธรรมโสภณ (เคลื่อน )
วัดโคกพิกุล

เจ้าคณะตำบลนาโต๊ะหมิง
พระครูพิมลสิริวัฒน์ (อุดม )
วัดน้ำผุดใต้

เจ้าคณะตำบลนาท่ามใต้
พระครูวรสิทธิชัย (สุชาติ )
วัดสิทธิชัยรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูสังวรธรรมวิมล (ณรงค์ )
วัดสาริการาม

เจ้าคณะตำบลทับเที่ยง
พระครูไพบูลวีรธรรม (โชติ )
วัดควนวิเศษ

เจ้าคณะตำบลนาตาล่วง
พระครูสุวัฒนกิจจาทร (วชิระ )
วัดไทรงาม

เจ้าคณะอำเภอห้วยยอด
พระครูสิริรัตนากร (เหิม )
วัดศรีรัตนาราม

เลขานุการ
พระธรรมดล ถิรญาโณ
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยยอด
พระครูสุธรรมโศภน (โสภณ )
วัดเขาห้วยแห้ง

เจ้าคณะตำบลห้วยนาง
พระครูอาทรจันทคุณ (นุชิต )
วัดคีรีวิหาร

เจ้าคณะตำบลนาวง
พระครูโกศลวีรธรรม (นริศ ป.ธ.๔)
วัดนาวง

เจ้าคณะตำบลลำภูรา
พระครูกิตติญาณวิมล (จิตร )
วัดลำภูรา

เจ้าคณะตำบลเขากอบ
พระครูวิริยกิจโสภิต (ประทิพย์ อารทฺธวิริโย)
วัดน้ำพราย

เจ้าคณะอำเภอย่านตาขาว
พระครูอาทรกิตยานุกูล (ศิริ ฐิตวิริโย)
วัดตันตยาภิรม

เลขานุการ
พระครูวรสิทธิชัย (สุชาติ )
วัดสิทธิชัยรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลในควน
พระครูปลัด เริงชัย สุภโร ป.ธ.๔
วัดควนอินทนินงาม

เจ้าคณะตำบลนาชุมเห็ด
พระครูโอภาสรัตนาภิรักษ์ (ชัยรัตน์ สมฺปุณฺโณ)
วัดหนองชุมแสง

เจ้าคณะตำบลเกาะเปียะ
พระครูประภาตสิกขกิจ (เหวียง )
วัดประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลย่านตาขาว
พระครูนิกรธรรมาทร (ดนัย )
วัดนิกรรังสฤษฎิ์

เจ้าคณะอำเภอสิเกา
พระมหาโอทก อริยปคุโณ ป.ธ.๗
วัดมัชฌิมภูมิ

เลขานุการ
พระสมชัย สมชโย
วัดมัชฌิมภูมิ

เจ้าคณะตำบลไม้ฝาด
พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ (สุเทพ ป.ธ.๖)
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลกะลาเส
พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร )
วัดเขาไม้แก้ว

เจ้าคณะอำเภอกันตัง
พระครูถาวรศีลวัฒน์ (ประดับ ป.ธ.๔)
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

เลขานุการ
พระปลัด ชนกพล อินฺทโชโต
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลกันตัง
พระครูใบฎีกา จิระศักดิ์ สิริมงฺคโล
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลควนธานี
พระครูสังวรธรรมโชติ (บุญโชค )
วัดโคกยาง

เจ้าคณะอำเภอปะเหลียน
พระครูธรรมจักรศีลคุณ
วัดคลองน้ำเจ็ด

เลขานุการ
พระสมุห์ โรจน์กสิณ วราสโภ
วัดควนวิเศษ

เจ้าคณะตำบลท่าพญา
พระครูทีฆเขตตาภิรักษ์ (วัชรชัย )
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลปะเหลียน
พระครูจันทสารวรวัฒน์ (สุนทร )
วัดป่าวังเจริญ

เจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ
พระครูสุกิจวิธาน (ธราพงษ์ )
วัดเจริญร่มเมือง

เลขานุการ
พระมหานพรัตน์ ปริชาโน ป.ธ.๕
วัดเจริญร่มเมือง

เจ้าคณะตำบลเขาวิเศษ
พระครูสุภัทรธรรมสาร (ศุภโชค )
วัดหนองคล้า

เจ้าคณะตำบลอ่าวตง
พระครูมหาเขตตารักษ์ (จรัญญา สิริปญฺโญ)
วัดทุ่งหลวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาโยง (๒๕๖๐)
พระครูโอภาสธรรมวิมล (นวน ชุตินฺธโร)
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลนาโยงเหนือ
พระครูโกศลสุตกิจ (สุเชาว์ )
วัดรัตนาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกะช่อง (๒๕๖๐)
พระครูมงคลวีรธรรม (วีระ วีรธโช)
วัดมงคลสถาน

เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย
พระครูสุธรรมสาธก (สมภักดิ์ )
วัดธรรมาราม

เจ้าคณะอำเภอรัษฎา
พระครูรัษฎาเขตคณารักษ์ (บุญทิพย์ ป.ธ.๔)
วัดคลองเขาจันทร์

เลขานุการ
พระขจรศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลคลองปาง
พระครูวิจัยสังฆกิจ (ครื้น )
วัดเขาพระ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระมหารณยุทธ จนฺทโชโต ป.ธ.๓
วัดล่องน้ำ

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
วัดควนกะไหล
โทร. ๐ ๗๖๔๗ ๓๐๕๕ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๗๐๗๘

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ
วัดควนกะไหล
โทร. ๐๘ ๒๐๙๖ ๔๘๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
วัดถาวรคุณาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๓๔๐ , ๐ ๗๖๒๕ ๐๔๘๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดภูเก็ต - กระบี่
พระครูไพศาลสมณคุณ (เสียงสุนีย์ )
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เลขานุการ
พระณัฐวุฒิ จิตฺตสํโร
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน )
วัดอร่ามรัตนาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๙๖๕๒ ๔๑๓๙

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูสุกิตติโสภณ (โสภณ )
วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
โทร. ๐๘ ๗๘๘๓ ๖๙๑๒

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๓
พระครูพิลาสสมาจาร (สอื้น จารุวํโส)
วัดนิโรธรังสี

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดพังงา
พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม (วีรวุฒิ )
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทธิพงษ์ สุปญฺโญ
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดตรัง - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın