หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๖๙ ๖๘๕๑ , ๐ ๒๒๘๐ ๓๖๒๖

รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฐ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙)
วัดประชุมโยธี
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๒๐๙ , ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๙๘ , ๐๘ ๑๓๙๖ ๙๑๙๑

เลขานุการ
พระเมธีธรรมากร (ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดเขาต่อ
โทร. ๐๙ ๘๗๒๗ ๐๕๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ)
วัดตโปทาราม
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๓๘๑ , ๐๘ ๑๘๙๕ ๒๘๘๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก)
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
โทร. ๐๘ ๙๘๗๓ ๑๙๓๖ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๙๐๐๒

พังงา

เจ้าคณะจังหวัดพังงา (๒๕๖๐)
พระครูวิสิฐศาสนการ (สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
วัดนิคมสโมสร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพังงา (๒๕๕๙)
พระสิริธรรมาจารย์ (จิตติ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุคีรีเขต
โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๕๐๘๙ , ๐๘ ๔๑๙๒ ๖๑๑๒

เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา
พระภาวนาธรรมาภิราม วิ. (พงษ์สวัสดิ์ กิตฺติญาโณ)
วัดสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๘๙๒ ๐๒๐๑

เลขานุการ
พระมหาคมกฤษณ์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลท้ายช้าง
พระครูพิพัฒน์ประจิมเขต
วัดประพาสประจิมเขต

เจ้าคณะตำบลนบปริง
พระครูสุทธิเมธคุณ (สุเมธ ปริสุทฺโธ)
วัดปัจจันตคาม

เจ้าคณะอำเภอทับปุด
พระครูถิรธรรมรัต
วัดราษฎร์อุปถัมภ์

เลขานุการ
พระจักริน จนฺทโชโต
วัดราษฎร์อุปถัมภ์

เจ้าคณะตำบลทับปุด
พระครูกิตติธรรมธัช
วัดโคกสวย

เจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง
พระครูวรธรรมวิมล (บวน )
วัดดอน

เลขานุการ
พระปลัด ธนารักษ์ พุทฺธรกฺขิโต
วัดสุวรรณคูหา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระโสม (๒๕๖๒)
พระครูวิเศษสมณคุณ (อำนวย อานนฺโท)
วัดลำธาร

เจ้าคณะตำบลโคกกลอย
พระครูสัจจญาณประยุต
วัดมาตุคุณาราม

เจ้าคณะตำบลท้ายเหมือง
พระครูวรคุณานุกูล (กิจจา )
วัดลุมพินี

เจ้าคณะตำบลทุ่งมะพร้าว
พระครูพิศาลกิจจานุรักษ์
วัดนิคมสโมสร

เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า
พระครูนันทปัญญากร (สมศักดิ์ นนฺทปญฺโญ)
วัดคงคาภิมุข

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์กร เขมทสฺสี
วัดคงคาภิมุข

เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า
พระครูการุณาธิคุณ (อำนวย )
วัดควรนิยม

เจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูพิพัฒน์คมนียเขต (ภราดร )
วัดคมนียเขต

รองเจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูอาทรกิจจาภรณ์
วัดราษฎร์นิรมิต

เจ้าคณะอำเภอกะปง
พระมหาเชษฐ์ ภูริจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดปาโมกข์

เลขานุการ
พระมหาเดโช ฉนฺทสุโภ ป.ธ.๓
วัดรมณีย์

เจ้าคณะตำบลกะปง
พระครูโสภณประชานุกูล
วัดนารายณิการาม

เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี
พระมหานครินทร์ อนาลโย
วัดบางครั่ง

เลขานุการ
พระใบฎีกา ยุธนา ธมฺมานนฺโท
วัดบางครั่ง

เจ้าคณะตำบลคุระ
พระครูสุนทรธรรมพินิจ
วัดบ้านเตรียม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
วัดควนกะไหล
โทร. ๐ ๗๖๔๗ ๓๐๕๕ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๗๐๗๘

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ
วัดควนกะไหล
โทร. ๐๘ ๒๐๙๖ ๔๘๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
วัดถาวรคุณาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๓๔๐ , ๐ ๗๖๒๕ ๐๔๘๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดภูเก็ต - กระบี่
พระครูไพศาลสมณคุณ (เสียงสุนีย์ )
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เลขานุการ
พระณัฐวุฒิ จิตฺตสํโร
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน )
วัดอร่ามรัตนาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๙๖๕๒ ๔๑๓๙

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูสุกิตติโสภณ (โสภณ )
วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
โทร. ๐๘ ๗๘๘๓ ๖๙๑๒

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๓
พระครูพิลาสสมาจาร (สอื้น จารุวํโส)
วัดนิโรธรังสี

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดพังงา
พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม (วีรวุฒิ )
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทธิพงษ์ สุปญฺโญ
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดพังงา - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın