หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๔๖๙ ๖๘๕๑ , ๐ ๒๒๘๐ ๓๖๒๖

รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฐ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙)
วัดประชุมโยธี
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๒๐๙ , ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๙๘ , ๐๘ ๑๓๙๖ ๙๑๙๑

เลขานุการ
พระเมธีธรรมากร (ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
วัดเขาต่อ
โทร. ๐๙ ๘๗๒๗ ๐๕๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ)
วัดตโปทาราม
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๓๘๑ , ๐๘ ๑๘๙๕ ๒๘๘๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก)
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
โทร. ๐๘ ๙๘๗๓ ๑๙๓๖ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๙๐๐๒

ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดระนอง (๒๕๕๔)
พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร โชติวโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๓๙๑๕ , ๐๘ ๗๒๖๘ ๑๖๙๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง
พระครูอุปนันทโสภณ (โสภณ โสภโณ)
วัดอุปนันทาราม

เลขานุการ
พระครูปลัด กิตติศักดิ์ อติเมโธ
วัดอุปนันทาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง (๒๕๖๒)
พระครูประจักษ์สุตสาร (เทียม ธมฺมิโก ป.ธ.๔)
วัดบ้านหงาว

เจ้าคณะตำบลเขานิเวศน์
พระครูสิริตโปทานุรักษ์ (เจษฎา สิริวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดตโปทาราม

เจ้าคณะอำเภอละอุ่น
พระครูวิเชียรธรรมวงศ์
วัดปุญญาราม

เลขานุการ
พระครูวินัยธร เสรี สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม

เจ้าคณะตำบลละอุ่น
พระครูศรีวรปัญญากร
วัดประทุมสาคร

เจ้าคณะอำเภอกระบุรี
พระครูกิตติธรรมพินิจ (ลิขิต )
วัดนิคมปากจั่น

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณรงค์ ฐานุตฺตโร
วัดตรอกปรือ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระบุรี (๒๕๖๒)
พระครูการุณสิกขศาสน์ (เถี้ยม วิจารโณ)
วัดจันทาราม

เจ้าคณะตำบลนำ้จืด
พระครูสังฆรักษ์ ณรงค์ ฐานุตฺตโร
วัดตรอกปรือ

เจ้าคณะตำบลจ.ป.ร.
พระครูภัทรสรคุณ
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะอำเภอกะเปอร์
พระครูสุนทรปริยัติคุณ (บุญเยี่ยม )
วัดวารีบรรพต

เลขานุการ
พระธนพล ธนพโล
วัดสุวรรณคีรีวิหาร

เจ้าคณะตำบลกะเปอร์
พระครูนิยมธรรมาวุธ (วัตร )
วัดธรรมาวุธาราม

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
วัดควนกะไหล
โทร. ๐ ๗๖๔๗ ๓๐๕๕ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๗๐๗๘

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ
วัดควนกะไหล
โทร. ๐๘ ๒๐๙๖ ๔๘๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
วัดถาวรคุณาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๓๔๐ , ๐ ๗๖๒๕ ๐๔๘๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดภูเก็ต - กระบี่
พระครูไพศาลสมณคุณ (เสียงสุนีย์ )
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เลขานุการ
พระณัฐวุฒิ จิตฺตสํโร
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน )
วัดอร่ามรัตนาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๙๖๕๒ ๔๑๓๙

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูสุกิตติโสภณ (โสภณ )
วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
โทร. ๐๘ ๗๘๘๓ ๖๙๑๒

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๓
พระครูพิลาสสมาจาร (สอื้น จารุวํโส)
วัดนิโรธรังสี

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดพังงา
พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม (วีรวุฒิ )
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทธิพงษ์ สุปญฺโญ
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดระนอง - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın