หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)
วัดดุสิดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๙๘๕๔ , ๐๘ ๙๙๕๖ ๙๘๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔)
วัดโคกสมานคุณ
โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๙๗๐๕ , ๐๘ ๑๕๙๙ ๘๘๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๗๘ , ๐๘ ๑๙๖๙ ๑๔๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๖๗๔๘ ๘๐๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพปริยัติคุณ (สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๑๕ , ๐๘ ๑๐๙๔ ๒๘๙๑ , ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๕๐

สงขลา

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา (๒๕๕๖)
พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดโคกสมานคุณ
โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๘๓๘๔ , ๐๘ ๑๖๐๘ ๐๓๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร (กฤตพรต กนฺตสีโล)
วัดโคกสมานคุณ

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รูปที่ ๑
พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.๗)
วัดโพธิ์ปฐมาวาส

เลขานุการ
พระมหาณรงค์ชัย สุวณฺณวํโส ป.ธ.๓
วัดหัวป้อมใน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (๒๕๕๙)
พระราชปริยัติธาดา (สมโภชน์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๕)
วัดหาดใหญ่สิตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (๒๕๕๙)
พระพิศาลสิกขกิจ (สุทิน ฉนฺทธมฺโม)
วัดแจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๘๙๘ ๔๗๕๖ , ๐๘ ๑๘๙๘ ๒๙๖๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย พุทฺธสุภโร)
วัดชัยมงคล

เลขานุการ
พระปลัด จักรพรรดิ์ ปญฺญาวโร
วัดโรงวาส

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ
วัดทุ่งหวังใน

เลขานุการ
พระปลัด ประเสริฐ สมาจาโร
วัดอ่างทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา (๒๕๖๑)
พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๑
พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม )
วัดแหลมทราย

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๒
พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ อติชาคโร ป.ธ.๔)
วัดชัยมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๓ (๒๕๖๒)
พระครูประคุณกิจจานุยุต (อุทัย สหอุทโย)
วัดโพธิ์ปฐมาวาส

เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง
พระครูสถิตรัตนบรรพต (ณพฤทธิ์ )
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลพะวง
พระครูสังฆรักษ์ สุทัศน์ มุนินนฺโท
วัดสระเกษ

เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง
พระครูปลัด ยอดโดม สิริปญฺโญ
วัดไทรงาม

รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญฺโญ)
วัดพะโคะ

เลขานุการ
พระปลัด กิจจา กิตฺติญาโณ
วัดพะโคะ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ (๒๕๖๑)
พระครูภัทรกิจจานุยุต ( ญานธมฺโม)
วัดจะทิ้งพระ

เจ้าคณะตำบลจะทิ้งพระ
พระครูนันทสารกิจ
วัดประเจียก

เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์
วัดบ่อประดู่

เจ้าคณะตำบลคูขุด เขต ๑
พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์
วัดคูขุด

เจ้าคณะตำบลคูขุด เขต ๒
พระครูสุทธิธรรมวาที
วัดประดู่หอม

เจ้าคณะตำบลชุมพล
พระครูจุมพลวรพินิต
วัดชุมพล

เจ้าคณะตำบลสนามชัย
พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์
วัดสนามชัย

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
พระครูอุทัยธรรมธาดา
วัดม่วงค่อม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ (๒๕๖๐)
พระครูอาทรวรคุณ (สุนทร เตชธมฺโม)
วัดโคกสมานคุณ

เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ กิตติมศักดิ์
พระครูสมานคุณารักษ์
วัดโคกสมานคุณ

เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต ๑
พระปลัด พลกฤต กลฺยาณธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต ๒
พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน สนฺตจิตโต)
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลควนลัง
พระครูสุเมธสุตคุณ
วัดมหัตตมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งตำเสา
พระปลัด สุภวัฒ สุวฺโณ
วัดเกาะวัด

เจ้าคณะตำบลบ้านพรุ
พระครูสุนทรสุตาภรณ์ (ชัชรินทร์ จตฺตภโย ป.ธ.๓)
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลน้ำน้อย
พระครูศรีธรรมคุณากร
วัดศรีษะคีรี

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูชยุตสุตคุณ (ชยันต์ ป.ธ.๓)
วัดท่าข้าม

เจ้าคณะตำบลคูเต่า
พระครูพิพัฒนโชติ
วัดดอน

เจ้าคณะตำบลพะตง
พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร
วัดทุ่งลุง

เจ้าคณะอำเภอระโนด (๒๕๔๓)
พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)
วัดราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระโกมา ณฏฺฐวีโร
วัดราษฎร์บำรุง

รองเจ้าคณะอำเภอระโนด
พระครูวรสุตาธิคุณ
วัดสามบ่อ

เลขานุการ
พระครูสมุห์ มหิทธิสักก์ ฐิตธมฺโม
วัดแจ้ง

เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๑
พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์
วัดเฉียงพง

เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๒
พระครูรัตนวรากร (สมศักดิ์ )
วัดเถรแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูปาโมกข์คณานุรักษ์ (สมบูรณ์ อโสโก)
วัดวารีปาโมกข์

เจ้าคณะตำบลท่าบอน
เจ้าอธิการประจวบ ปญฺญาธโร
วัดหัวคุ้ง

เจ้าคณะตำบลระวะ
พระครูปริยัติสิกขการ (สะพรั่ง กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔)
วัดใหญ่

เจ้าคณะตำบลพังยาง
พระสมุห์ กิตติพงษ์ ฐิตสีโล
วัดหน้าเมือง

เจ้าคณะตำบลวัดสน
พระครูโกวิทปัญญารัตน์
วัดสีหยัง

เจ้าคณะอำเภอจะนะ
พระครูธีรสุตคุณ
วัดขุนทอง

เลขานุการ
พระปลัด วิรัตน์ ฉนฺทโก
วัดกาญจนาวาส

เจ้าคณะตำบลสะพานไม้แก่น
พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ )
วัดสะพานไม้แก่น

เจ้าคณะตำบลจะโหนง
พระครูประภัสสรปัญญาคุณ (ไสว ชวนปญฺโญ)
วัดทุ่งแนะ

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระครูปัญญาศาสนกิจ
วัดสะกอม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาทวี (๒๕๖๑)
พระครูสิริจันทโชติ (ปาน จนฺทสุวณฺโณ)
วัดเขตตาราม

เจ้าคณะตำบลนาทวี
พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร อริโย)
วัดนาทวี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทับช้าง (๒๕๖๑)
พระครูสุธรรมานุรักษ์ (จร ธมฺมปาโล)
วัดสะท้อน

เจ้าคณะตำบลคลองทราย
พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร
วัดลำชิง

เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
พระครูโอภาสวุฒิคุณ
วัดนาปรังประชาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา (๒๕๖๑)
พระครูภัทรคุณาภรณ์ (แดง ภทฺทวโร)
วัดสุริยาราม

เจ้าคณะตำบลเทพา
พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ (พิภพ )
วัดควนหมาก

เจ้าคณะตำบลลำไพล - ท่าม่วง
พระครูเมตตาธรรมรัต
วัดสุริยาราม

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูวรคุณโสภณ (สุขสวน )
วัดวังใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรธรรมานุกิจ (จำลอง สุนฺทโร)
วัดคูหา

เจ้าคณะตำบลสะบ้าย้อย
พระครูอรรถกิจไพศาล (อนันต์ )
วัดสะบ้าย้อย

เจ้าคณะตำบลบ้านโหนด
พระครูอินทปัญญาทร
วัดตำแย

เจ้าคณะอำเภอสะเดา
พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์ )
วัดยางทอง

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ศุภชัย สุภธมฺโม
วัดหัวถนน

เจ้าคณะตำบลปริก
พระครูประโชติกิจโกศล
วัดหัวถนน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพังลา (๒๕๖๑)
พระครูอรุณวิริยานุศาสก์ (สว่าง วิริยาโม)
วัดวังปริง

เจ้าคณะตำบลทุ่งหมอ
พระอธิการบุญมี คุณากโร
วัดต้นพยอม

เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ
พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง )
วัดใหม่ทุ่งคา

เลขานุการ
พระครูบรรพตกิตตยาทร (วิชิต )
วัดเขามีเกียรติ

เจ้าคณะตำบลกำแพงเพชร
พระมหาไพรัตน์ ธมฺมโชโต ป.ธ.๔
วัดธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลคูหาใต้
พระครูสิริญาณวิมล
วัดเกาะบกรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลควนรู
พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม ป.ธ.๔)
วัดไสท้อน

เจ้าคณะตำบลท่าชะมวง
พระครูกิตติธรรมานุรักษ์
วัดเขารักเกียรติ

เจ้าคณะตำบลเขาพระ
พระครูโกศลกิจจาทร
วัดเขาตกน้ำ

รักษการเจ้าคณะอำเภอควนเนียง
พระครูโพธิธรรมญาณ (ผิน )
วัดโพธิธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลควนเนียง
พระครูโพธิธรรมญาณ (ผิน )
วัดโพธิธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลบางเหรียง
พระครูกิตติธำรง (ดำ )
วัดบางเหรียง

เจ้าคณะตำบลควนโส
พระปลัด บุญคง เหมวณฺโณ
วัดปากจ่า

เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
พระมหาบุญทิพย์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗
วัดธรรมโฆษณ์

เลขานุการ
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล )
วัดวาส

รองเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
พระครูปริยัติกิจจาภิรม
วัดเขาน้อย

เลขานุการ
พระอนุฉัตร ถาวโร
วัดเขาน้อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
พระวิสุทธาจารคุณ (อ่วม ปญฺญาวโร)
วัดโลการาม
โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๑๕๒๘

เจ้าคณะตำบลทำนบ
พระครูไพบูลกัลยาณวัตร
วัดสลักป่าเก่า

เจ้าคณะตำบลป่าขาด
พระครูโสภณภัทรธรรม
วัดบ่อทราย

เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๑
พระครูกิตติธราภรณ์
วัดเลียบ

เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๒
พระครูสุวัฒนธรรมคุณ
วัดบ่อสระ

เจ้าคณะตำบลวัดขนุน
พระครูประโชติกิตติสาร (จรูญ )
วัดวาส

เจ้าคณะตำบลม่วงงาม
พระครูอรุณสิงหธรรม
วัดอรุณดาราราม

เจ้าคณะตำบลสทิงหม้อ
พระครูสิริเมตตาภรณ์ (จบ )
วัดสลักป่าใหม่

เจ้าคณะตำบลหัวเขา
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล )
วัดวาส

เจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์
พระสิริพัฒโนดม (มนัส คุณธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดเอก
โทร. ๐ ๗๔๓๙ ๙๐๗๕

เลขานุการ
พระครูภัทรกิจจานุกูล (เจริญ วฑฺฒโน)
วัดเอก

เจ้าคณะตำบลเกาะใหญ่
พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ
วัดโตนดด้วน

เจ้าคณะตำบลเชิงแส
พระมหามานพ ปภสฺสโร ป.ธ.๕
วัดเชิงแสกลาง

เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ
พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์
วัดท่าเมรุ

เลขานุการ
พระสถาพร สุมิตฺโต
วัดบางหยี

เจ้าคณะตำบลบางกล่ำ
พระครูประกิตศาสนการ
วัดบางหยี

เจ้าคณะตำบลแม่ทอม
พระครูโพธิสุตรักษ์ (พิศ ป.ธ.๔)
วัดศาลาโพธิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง (๒๕๖๒)
พระครูโสภณคณาภิบาล (กล่อม ปญฺญาคโม)
วัดโคกเหรียง

เจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง
พระครูสิทธิสุตากร
วัดเลียบ

เจ้าคณะตำบลทุ่งลาน
พระครูสุตรัตนคุณ
วัดปรางแก้ว

รักษาการเจ้าคณะอำเภอนาหม่อม
พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม ป.ธ.๗
วัดนาหม่อม

เจ้าคณะตำบลนาหม่อม
พระครูสุวรรณธรรมรักขิต (นิพนธ์ ฐิติโก)
วัดป่ากอสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งขมิ้น
พระครูกิตติปริยัติสุนทร (สนอง กิตฺตปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดแม่เปียะ

พัทลุง

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระครูสิริสุตคุณ (บุญนำ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดอัมพวนาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต ชิโต ป.ธ.๗)
วัดคูหาสวรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๑)
พระศรีปัญญาจารย์ (ลำดวน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดอินทราวาส
โทร. ๐๘ ๖๒๘๙ ๕๖๑๔

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (ธีรภัทร เตชธมฺโม)
วัดจินตาวาส

เลขานุการ
พระมหาภักดี ปญฺญิสโร ป.ธ.๗
วัดตำนาน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
พระครูกาแก้ว (วิเชียร ป.ธ.๕)
วัดโคกชะงาย

เลขานุการ
พระมหาสมพร ภูริปญฺโญ
วัดโคกชะงาย

เจ้าคณะตำบลท่ามิหรำ
พระครูพิสิฐพัฒนคุณ (ประคอง ธมฺมปาโล)
วัดอภยาราม

เจ้าคณะตำบลท่าแค
พระครูสิรินิติสาร (ช้อย ป.ธ.๕)
วัดไทรห้อย

รักษาการเจ้าคณะตำบลเขาเจียก
พระครูกาแก้ว (วิเชียร ป.ธ.๕)
วัดโคกชะงาย

เจ้าคณะตำบลชัยบุรี
พระครูพิสิฐวรธัช (จิตร์ ทีปธมฺโม)
วัดเขาเมืองเก่า

เจ้าคณะตำบลควนมะพร้าว
พระครูกวีวราภรณ์
วัดบ้านสวน

เจ้าคณะตำบลลำปำ
พระปลัด อุดมเดช อุตฺตมเตโช
วัดวิหารเบิก

เจ้าคณะตำบลตำนาน
พระครูสุมนศาสนาทร (สมใจ )
วัดทุ่งลาน

เจ้าคณะตำบลนาโหนด
พระครูอุดมสังฆคุณ
วัดศาลาไม้ไผ่

เจ้าคณะตำบลปรางหมู่
พระครูการาม (แอบ )
วัดปรางหมู่นอก

เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์
พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ (ฟอง ป.ธ.๔)
วัดลำกะ

เลขานุการ
พระอธิการสำเริง ฐิตญาโณ
วัดปุณณาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านนา (๒๕๖๒)
พระครูสุธรรมวัตร (พยอม อนาลโย)
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลลำสินธุ์
พระครูประพัฒน์นิคมเขต (สมใจ ภูริปญฺโญ)
วัดเกษตรนิคม

เจ้าคณะอำเภอควนขนุน
พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขนฺติโก ป.ธ.๓)
วัดบ้านสวน

รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน
พระมหาเชยศักดิ์ สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดสุนทราวาส

เลขานุการ
พระมหาสุวรรณ อธิวโร
วัดคูหาสวรรค์

เจ้าคณะตำบลชะมวง
พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์ (เสถียร )
วัดโคกโดน

เจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือ
พระครูโสภณกิตยาทร (พงษ์ศิริ )
วัดบ้านสวน

เจ้าคณะตำบลนาขยาด
พระครูสุภัทรธรรมาทร
วัดเขาโพรกเพลง

เจ้าคณะตำบลแพรกหา
พระครูกิตติธรรมาวุธ
วัดท้ายวัง

เจ้าคณะตำบลพนมวังก์
พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ )
วัดลานแซะ

เจ้าคณะตำบลปันแต
พระมหาประสิทธิ์ ปสฏฺโฐ ป.ธ.๓
วัดทะเลน้อย

เจ้าคณะตำบลทะเลน้อย
พระครูกาชาด (วิษณุ )
วัดประดู่หอม

เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน
พระครูปภัศร์คุณาทร (สัมผัส )
วัดท่าลาด

เลขานุการ
พระครูอุดมสุวรรณสถิตย์
วัดสุวรรณประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูชยานุกิจโกศล
วัดโคกพญาราม

เจ้าคณะตำบลหานโพธิ์
พระครูอุดมสุวรรณสถิตย์
วัดสุวรรณประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลควนขนุน
พระครูสีลวิสุทธารักษ์ (ดวน )
วัดท่าควาย

เจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
พระครูขันตยาภิวัฒน์ (ครื้น )
วัดดอนประดู่

เลขานุการ
พระปลัด เปรมชัย สุธมฺโม
วัดดอนประดู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
พระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จนฺทูปโม ป.ธ.๖)
วัดพรุพ้อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูประโชติสิรธรรม (สมศักดิ์ )
วัดหัวควนตก

เจ้าคณะตำบลควนฝาละมี
พระครูขันติคุณากร
วัดอัมพะวัน

เจ้าคณะตำบลหารเทา
พระครูอดุลธรรมโชติ
วัดห้วยเรือ

เจ้าคณะตำบลดอนประดู่
พระครูประภัศร์ธรรมวาที (สันทัด )
วัดหัวเตย

เจ้าคณะตำบลเกาะนางคำ
พระครูสุวัฒน์ปิยคุณ
วัดสุภาษิตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าบอน (๒๕๖๒)
พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสฺสโร)
วัดทุ่งนารี

เจ้าคณะตำบลป่าบอน
พระครูวิสุทธิธรรมวัชร์ (วิรัตน์ ฉนฺทกาโม)
วัดป่าบอน

เจ้าคณะตำบลโคกทราย
พระครูรัตนศีลคุณ
วัดควนแสวง

เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว
พระครูรัตนกิจจานุกูล (สุธรรม )
วัดรัตนวราราม

เลขานุการ
พระชัยพร จารุธมฺโม
วัดรัตนวราราม

เจ้าคณะตำบลนาปะขอ
พระครูปิยเขตรัตนารักษ์ (ปรีชา )
วัดนาปะขอ

เจ้าคณะตำบลท่ามะเดื่อ
พระครูขันติธรรมานันท์
วัดห้วยเนียง

เจ้าคณะอำเภอตะโหมด
พระครูสุนทรกิจจานุโยค
วัดตะโหมด

เลขานุการ
พระปลัด บุญเชิด อาทโร
วัดตะโหมด

เจ้าคณะตำบลตะโหมด
พระครูประยุตธรรมกิจ (วิชาญ )
วัดตะโหมด

เจ้าคณะอำเภอกงหรา
พระครูวิจิตรคณานุกูล (รมย์ )
วัดหัวหมอน

เลขานุการ
พระครูสิรธรรมานุยุต (อภิรมย์ )
วัดหัวหมอน

เจ้าคณะตำบลกงหรา
พระครูสุตธรรมวิภัช
วัดพังกิ่ง

เจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต
พระครูสุธรรมวัฒน์ (เสวียน )
วัดพิกุลทอง

เลขานุการ
พระมหาศักดิ์ศรี สิริธมฺโม
วัดคูหาสวรรค์

เจ้าคณะตำบลเขาปู่
พระครูบรรพตบุญญากร (บุญฤทธิ์ )
วัดถ้ำ

เจ้าคณะอำเภอป่าพะยอม
พระครูสิริวันคณารักษ์ (ประพัฒน์ )
วัดป่าพะยอม

เลขานุการ
พระครูวุฒิสาครธรรม (สาคร )
วัดโดนคลาน

เจ้าคณะตำบลป่าพะยอม
พระครูสุตกิจจาทร
วัดลานข่อย

สตูล

เจ้าคณะจังหวัดสตูล (๒๕๖๐)
พระมหาคลี จารุวํโส ป.ธ.๙
วัดชนาธิปเฉลิม

รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล (๒๕๖๐)
พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ สุภาจาโร)
วัดอาทรรังสฤษฎิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล (๒๕๕๙)
พระมงคลวรนายก (ทรงวุฒิ สุธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดมงคลมิ่งเมือง
โทร. ๐๘ ๙๘๗๘ ๗๑๕๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล
พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา ชวโน)
วัดชนาธิปเฉลิม

เลขานุการ
พระมหาวชิราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๖
วัดมงคลมิ่งเมือง

เจ้าคณะตำบลพิมาน
พระครูสังฆรักษ์ กลวิชร พุทฺธิสาโร
วัดมงคลมิ่งเมือง

เจ้าคณะอำเภอควนกาหลง
พระครูวุฒิญาณโสภณ (น้อย )
วัดปาล์มพัฒนาราม

เลขานุการ
พระครูปลัด อาทิตย์ โพธิธมฺโม
วัดชนาธิปเฉลิม

เจ้าคณะตำบลควนกาหลง
พระครูอดุลยสามัคคยาธร (แสงจันทร์ ขนฺติธมฺโม)
วัดวังผาสามัคคี

เจ้าคณะตำบลกำแพง
พระครูอดุลกิตตยาภรณ์ (นัญธพงศ์ กิตฺติญาโณ)
วัดทุ่งนางแก้ว

เจ้าคณะอำเภอมะนัง
พระครูโสภณปัญญาสาร (พิศัลย์ ป.ธ.๓)
วัดนิคมพัฒนาราม

เลขานุการ
พระปลัด อาคม อคฺคธมฺโม
วัดนิคมพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา
พระครูนิคมพัฒนานุกิจ (แสวง โพธิกาโม)
วัดผังปาล์ม ๓

เจ้าคณะอำเภอท่าแพ
พระครูชลมุขวิธาน (จบ )
วัดปากบารา

เลขานุการ
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม
วัดหน้าเมืองสตูล

เจ้าคณะตำบลท่าแพ
พระครูวินัยธร สุวิจักขณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดดุลยาราม

เจ้าคณะอำเภอทุ่งหว้า
พระครูโสภณวิริยกิตติ (เลี่ยน )
วัดทุ่งขมิ้น

เลขานุการ
พระปรีชา ฐิตสีโล
วัดทุ่งขมิ้น

เจ้าคณะตำบลทุ่งหว้า
พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ (วรพล ฐิติคุโณ ป.ธ.๓)
วัดชนาธิปเฉลิม

ปัตตานี

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๕๗)
พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร ป.ธ.๖)
วัดตานีนรสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๘๐๒

เลขานุการ
พระครูสุตกิจสโมสร (จรินทร์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดตานีนรสโมสร

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๑)
พระครูพินิจสมณการ (จวง จนฺทลาโภ)
วัดควนนอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๐)
พระครูนวการโสภณ (จวน อภิวํโส)
วัดมะกรูด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๐)
พระสุทธิสมณวัตร (วิชิต ชวนปญฺโญ)
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
โทร. ๐ ๗๓๔๓ ๗๕๐๒ , ๐๘ ๖๒๘๔ ๒๒๙๕

เจ้าคณะอำเภอเมือง - หนองจิก
พระครูโกศลกิจวิธาน (สุบิน )
วัดมุจลินทวาปีวิหาร

เลขานุการ
พระสมุห์ ปฐาพร นนฺทิโย
วัดโคกหมัก

เจ้าคณะตำบลอาเนาะรู
พระครูสุตกิจสโมสร (จรินทร์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดตานีนรสโมสร

เจ้าคณะตำบลตุยง
พระปลัด วีระ มหาวีโร
วัดมุจลินทวาปีวิหาร

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูพิทักษ์สุวรรณากร (จรัญ )
วัดสุวรรณากร

เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์
พระครูโสภิตโพธิคุณ (จ่าง )
วัดศรีมหาโพธิ์

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ชำนาญ ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ (๒๕๖๐)
พระครูจันทวโรภาส (เป้า จนฺทปชฺโชโต)
วัดโรงวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตนิคมธรรม (จวน อภิวฑฺฒโน)
วัดนิคมสถิตย์

เจ้าคณะตำบลโคกโพธิ์
พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดมะกรูด

เจ้าคณะตำบลมะกรูด
พระครูสุนทรธรรมประดิษฐ์ (เจียร )
วัดปุราณประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลนาประดู่
พระสุนทรปริยัติวิธาน (สายัณห์ จนฺทสโร)
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐ ๗๓๓๕ ๘๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๙๐ ๑๕๒๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งพลา
พระครูวรนาถโพธิคุณ (อุดม )
วัดอรัญวาสิการาม

เจ้าคณะตำบลช้างให้ตก
พระครูโกศลกิตติคุณ (ธรรมนูญ พลวโร ป.ธ.๓)
วัดบันลือคชาวาส

เจ้าคณะตำบลปะนาเระ
พระครูสิริพรหมสุนทร (อนุชา อนุชาโต ป.ธ.๕)
วัดพรหมประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลคอกกระบือ
พระครูสุภัทรปัญญาภรณ์ (สิน มหาปญฺโญ)
วัดดอนตะวันออก

เจ้าคณะอำเภอสายบุรี - ไม้แก่น
พระครูเกษมธรรมโสภณ (สันต์ )
วัดจุฬามณี

เลขานุการ
พระครูกิตติวชิรโสภณ (มนัส มหพฺพโล)
วัดโบกขรณี

เจ้าคณะตำบลเตราะบอน
พระครูวิชิตเขตตารักษ์ (นิวัฒน์ )
วัดทุ่งคล้า

เจ้าคณะตำบลตะลุบัน
พระครูศรีวัฒนวิมล (ชวน ป.ธ.๖)
วัดวิมลวัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไม้แก่น (๒๕๖๒)
พระครูบวรญาณคุณ (เจิม ปวรญาโณ)
วัดทุ่งคล้า

เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง
พระครูอุดมธรรมาทร (ประมุข )
วัดปิยาราม

เลขานุการ
พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (เจรียง โฆสธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลยามู - ปิยามุมัง
พระครูประสิทธิ์ธรรมานุรักษ์ (ไสว )
วัดตะเคียนทอง

เจ้าคณะอำเภอยะรัง - มายอ
พระครูปิยกิจจานุกูล (วิเชียร )
วัดปิยาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ นรินทร์ เตชวโร
วัดป่าศรี

เจ้าคณะตำบลยะรัง
พระครูกัลยาณกิจ (ถัด )
วัดสุขาวดี

เจ้าคณะตำบลมายอ
พระครูประโชติสัทธาภิยุต (แจ้ง )
วัดมาลีนิเวศน์

เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน
พระครูนิมิตธรรมธาดา (ชอบ )
วัดบุพพนิมิต

เลขานุการ
พระอุดม ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต

เจ้าคณะตำบลแม่ลาน
พระครูสมุห์ อุทัย อรุโณ
วัดบุพพนิมิต

ยะลา

เจ้าคณะจังหวัดยะลา (๒๕๕๓)
พระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ปวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๗๓๒๗ ๔๒๖๖ , ๐๘ ๑๔๗๘ ๙๐๒๗

เลขานุการ
พระครูโสภณสุตาธร (โชคชัย โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเมืองยะลา

รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา
พระโสภณธรรมมุนี (เกษม ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดนิโรธสังฆาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๙๖ ๓๗๑๙ , ๐๘ ๑๙๗๐ ๓๗๘๑

เลขานุการ
พระสมุห์ ธีรภัทร จารุธมฺโม
วัดเมืองยะลา

เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา
พระครูศรีธรรมธัช (อมร ป.ธ.๖)
วัดเมืองยะลา

เลขานุการ
พระครูเวฬุวันสถิต (วิศาล วิสารโท)
วัดเวฬุวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา (๒๕๖๐)
พระครูอดุลนิคมเขต (จรัญ ปุญฺญลาโภ)
วัดคูหาภิมุข

เจ้าคณะตำบลสะเตง - หน้าถ้ำ
พระครูประโชตธรรมานุยุต (นะรง )
วัดดิตถมงคล

เจ้าคณะตำบลยุโป - ลำใหม่ - ลำพะยา
พระครูนันทนาภิวัฒน์
วัดยูปาราม

เจ้าคณะอำเภอรามัญ
พระครูโสภณสุตาธร (โชคชัย โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเมืองยะลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรามัน (๒๕๖๐)
พระครูวิเชียรกิตติคุณ (ประเสริฐ กิตฺติญาโณ)
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลรามัน
พระครูพิศิษฐธรรมสุนทร
วัดสุนทรประชาราม

เจ้าคณะอำเภอยะหา - กาบัง
พระสิริปัญญาคุณ (สมพล เขมทตฺโต ป.ธ.๗)
วัดเมืองยะลา
โทร. ๐ ๗๓๒๗ ๔๒๖๗

เลขานุการ
พระสมุห์ จรัญ กิตฺติสาโร
วัดยะหาประชาราม

เจ้าคณะตำบลยะหา - กาบัง
พระครูสถิตธีรธรรม
วัดยะหาประชาราม

เจ้าคณะอำเภอธารโต
พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดคอกช้าง

เลขานุการ
พระมหาสุริยัน เขจารี ป.ธ.๕
วัดคอกช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารโต (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์คงคานิมิต (ดนัยพันธ์ วณฺณามูลิโก ป.ธ.๙)
วัดคงคานิมิตร

เจ้าคณะอำเภอเบตง
พระสุนทรวิสุทธานุวัตร (หวง สุมโน)
วัดพุทธาธิวาส
โทร. ๐ ๗๓๒๓ ๑๒๐๔ , ๐๘ ๔๙๖๘ ๓๕๘๙

เจ้าคณะตำบลเบตง
พระครูเกษมธรรมธาดา
วัดจันทร์ธาดาประชาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบันนังสตา (๒๕๖๑)
พระครูปัญญาวิสารัท (ทนงค์ สิริปญฺโญ)
วัดเนรัญชราวาส

นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต)
วัดประชุมชลธารา
โทร. ๐ ๗๓๖๕ ๓๐๕๐

เลขานุการ
พระครูบริหารสังฆานุวัตร
วัดประชุมชลธารา

รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน)
วัดทองดีประชาราม
โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๘๘๕๐ , ๐ ๗๓๖๑ ๒๔๓๖ , ๐๘ ๕๐๗๗ ๑๐๐๔

เลขานุการ
พระหวีด คุณวโร
วัดทองดีประชาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส (๒๕๖๑)
พระครูสถิตสีลขันธ์ (เคลื่อน ฉนฺทสีโล)
วัดโบราณสถิตย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส
พระครูพิพัฒนบุญเขต
วัดเขานาคา

เลขานุการ
พระปลัด ธันยากร อธิปญฺโญ
วัดชลธาราสิงเห

เจ้าคณะตำบลบางนาค
พระครูปัญญาภิรมย์
วัดประชาภิรมย์

เจ้าคณะตำบลลำภู
พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล
วัดกำแพง

เจ้าคณะอำเภอตากใบ
พระครูปิยวรคุณ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

เลขานุการ
พระครูสิทธิคุณาทร (สัญญา สญฺญโต)
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตากใบ (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ (นุ้ย ติกฺขวีโร)
วัดธารากร

เจ้าคณะตำบลไพรวัน
พระครูรัตนจันทประโชติ (จันทร์แก้ว )
วัดทรายขาว

เจ้าคณะตำบลพร่อน เขต ๑
พระครูภัทรธรรมภาณี
วัดบุณณาราม

เจ้าคณะตำบลพร่อน เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมาภิรม
วัดบางขุนทอง

เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร
พระครูวรปัญญาประยุต (ประกอบ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)
วัดราษฎร์สโมสร

เลขานุการ
พระไพฑูรย์ จารุวณฺโณ
วัดราษฎร์สโมสร

เจ้าคณะตำบลรือเสาะ - ศรีสาคร
พระปลัด ประดิษฐ์ มณีจนฺโท
วัดศรีสาคร

เจ้าคณะอำเภอระแงะ - จะแนะ - เจาะไอร้อง
พระครูการุณยนิวิฐ
วัดตันหยงมัส

เลขานุการ
พระปลัด สุวัฒน์ กนฺตวีโร
วัดชลธาราวาส

เจ้าคณะตำบลตันหยงมัส
พระครูอนุกิจสุนทร (บุญช่วย ปุญฺญโช)
วัดตันหยงมัส

เจ้าคณะอำเภอสุไหงโก-ลก
พระครูสุนทรเทพวิมล
วัดโก-ลกเทพวิมล

เลขานุการ
พระสุรพล มหาปุญฺโญ
วัดขวัญประชา

เจ้าคณะตำบลสุไหงโก-ลก
พระครูประกาศศาสนคุณ
วัดน้ำขาวยะกา

เจ้าคณะอำเภอแว้ง - สุคิริน
พระครูอาทรศาสนธรรม
วัดนิคมแว้ง

เลขานุการ
พระใบฎีกา เมธา จนฺทโชโต
วัดสุคิรินประชาราม

เจ้าคณะตำบลแว้ง - สุคิริน
พระอธิการคณาธิป รวิวณฺโณ
วัดสุวรรณบรรพต

เจ้าคณะอำเภอยี่งอ - บาเจาะ
พระมหาสมชาย วิริยวโร ป.ธ.๗
วัดชลธาราสิงเห

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอยี่งอ - บาเจาะ (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมโชติ (พร ธมฺมโชโต ป.ธ.๓)
วัดพนาสณฑ์

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

นครศรีธรรมราช

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน ป.ธ.๔)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา อาภาโค
วัดพระนคร

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พระพิศิษฏ์วินัยการ (เสรี ฐิตปญฺโญ)
วัดมเหยงคณ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๔๓๑ , ๐๘ ๙๘๗๔ ๔๗๙๘

เลขานุการ
พระปลัด พงศ์พันธ์ อุตฺตมวํโส
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗)
พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.ธ.๔)
วัดศรีทวี
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๒๔๘ , ๐๘ ๑๑๗๐ ๕๙๙๑

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูธรรมธร สมพงษ์ อุชุจาโร
วัดชลเฉนียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง
พระราชญาณมุนี วิ. (จรัล โอภาโส)
วัดท่าโพธิ์
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลบางจาก
พระครูสังฆรักษ์ สุดใจ ธมฺมโชโต
วัดเพชรจริก

เจ้าคณะตำบลปากพูน
พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์ (จักรี ขนฺติพโล)
วัดมะม่วงทอง

เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พระครูโอภาสโพธิรัตน์ (วิริทธิพล )
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี - นบพิตำ
พระครูสุรัตวิหารการ (เมษา )
วัดท่าแพ

เลขานุการ
พระปลัด เอกชัย สิริธมฺโม
วัดท่าแพ

เจ้าคณะตำบลอินคิรี
พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สุวิทย์ )
วัดมะม่วงปลายแขน

เจ้าคณะอำเภอปากพนัง
พระครูบริหารสังฆกิจ (ทวี )
วัดรามประดิษฐ์

เลขานุการ
พระอานนท์ กตปุญฺโญ
วัดรามประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลปากพนัง
พระครูวีรกิจโสภณ (เวียง )
วัดโคกมะม่วง

เจ้าคณะตำบลเกาะทวด - บ้านใหม่
พระครูพิศิษฎ์คณาทร (วิมล )
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะอำเภอหัวไทร - เฉลิมพระเกียรติ
พระครูเมธีวรคุณ (สามารถ )
วัดท่าเสริม

เลขานุการ
พระมหาณฐกร กตฺคุโณ
วัดท่าเสริม

เจ้าคณะตำบลเกาะเพชร
พระครูอุทัยธรรมประภาส (สุรีย์ )
วัดเกาะเพชร

เจ้าคณะตำบลเชียรเขา
พระปลัด อรชุน อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า

เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
พระครูวิจิตรคณาทร (นิพนธ์ )
วัดศรีพิบูลย์

เลขานุการ
พระปลัด ชรินทร์ ปภาโส
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
พระปลัด บุญญฤทธิ์ กุสลจิตฺโต
วัดเขาน้อย

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระนคร สุมโณ
วัดศรีพิบูลย์

เจ้าคณะอำเภอฉวาง
พระครูอรรคธรรมโกวิท (อำนวย )
วัดวังม่วง

เลขานุการ
พระสันติ ญาณวโร
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลฉวาง
พระสมุห์ นภดล ฐิตคุโณ
วัดควนสูง

เจ้าคณะตำบลพิปูน
พระครูบุญการโกศล (นิกร )
วัดมังคลาราม

เจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม
พระครูสุภัทรชยาภรณ์ (ไชยภัทร )
วัดปากด่าน

เลขานุการ
พระปลัด จตุพร ชินวโร
วัดปากด่าน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (๒๕๕๗)
พระครูสุเมธมงคลญาณ (บุนเลี่ยม ฐิตเมโธ ป.ธ.๓)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะตำบลสิชล
พระครูโพธิธรรมวุฒิ (จีระพันธ์ ฐานวุฒฺโฑ)
วัดท่าโพธิ์

เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ - ชะอวด - ทุ่งสง
พระครูสุนทรธรรมวินิฐ (สมพงศ์ )
วัดตรีนิมิตร

เลขานุการ
พระปลัด ธงชัย สนฺตจิตฺโต
วัดตรีนิมิตร

เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่
พระครูสุพัฒนวรกิจ (สมพักต์ )
วัดสระเกษ

เจ้าคณะอำเภอพระพรหม - ลานสกา
พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี ป.ธ.๔
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลนาพรุ
พระครูปลัด อัมรินทร์ อคฺคปญฺโญ
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลลานสกา
พระครูเหมเจติยาภิบาล (โสพิทร์ ป.ธ.๓)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สุราษฏร์ธานี

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
วัดธรรมบูชา
โทร. ๐ ๗๗๒๑ ๑๕๓๘ , ๐๘ ๑๙๕๘ ๐๒๐๘

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (ศิลปชัย วชิรธมฺโม)
วัดธรรมบูชา

เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พระวิสุทธิคณาภรณ์ (สมบูรณ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๔)
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
โทร. ๐๘ ๙๘๖๘ ๗๔๖๑

เลขานุการ
พระมหาอุดม ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๓
วัดสามัคคีผดุงพันธ์

เจ้าคณะตำบลตลาด
พระครูธีรธรรมานุยุต (ธีระยุทธ )
วัดวิภาวดีกาญจนา

เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๕๔)
พระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง ญาณุชุโก ป.ธ.๓)
วัดธรรมบูชา

เลขานุการ
พระครูปลัด ธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๖
วัดธรรมบูชา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (๒๕๕๔)
พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ)
วัดกาญจนาราม

เจ้าคณะตำบลกะแดะ
พระครูอมรวิหารวัตร (สุทธิเวช )
วัดหัวหมาก

ชุมพร

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๔)
วัดโพธิการาม
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๒๓๒๒ , ๐๘ ๑๘๙๑ ๖๒๙๑

เลขานุการ
พระครูอุชชัยธรรมสถิต (เฉลิมชัย )
วัดโพธิการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พระอโนมคุณมุนี (พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
วัดสามแก้ว
โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๑๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (๒๕๔๖)
พระมุนีสารโสภณ (บุญเกียรติ กุลโสภโณ)
วัดธรรมถาวร
โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๖๐๑๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรวิริยาภิวัฒน์ (นิพนธ์ ฉนฺทโก)
วัดอุทัยธรรม

เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง
พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร )
วัดเขาดิน

เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
พระครูถาวรธรรมนิเทศ (นิพนธ์ )
วัดเขาหลาง

เลขานุการ
พระครูปลัด ถนอม สิรินฺธโร
วัดโตนด

เจ้าคณะตำบลหลังสวน
พระครูวิจิตรกรณีย์ (สุขุม )
วัดนาทิการาม

เจ้าคณะอำเภอสวี - ทุ่งตะโก
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูเมตตาธรรมจารี
วัดนาสัก

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
วัดควนกะไหล
โทร. ๐ ๗๖๔๗ ๓๐๕๕ , ๐๘ ๑๘๙๓ ๗๐๗๘

เลขานุการ
พระครูวินัยธร วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ
วัดควนกะไหล
โทร. ๐๘ ๒๐๙๖ ๔๘๗๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
วัดถาวรคุณาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๓๔๐ , ๐ ๗๖๒๕ ๐๔๘๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดภูเก็ต - กระบี่
พระครูไพศาลสมณคุณ (เสียงสุนีย์ )
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เลขานุการ
พระณัฐวุฒิ จิตฺตสํโร
วัดป่าปลายคลอง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๐ ๗๕๗๐ , ๐ ๗๗๘๗ ๐๔๙๖

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๑
พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน )
วัดอร่ามรัตนาราม
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๙๖๕๒ ๔๑๓๙

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๒
พระครูสุกิตติโสภณ (โสภณ )
วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
โทร. ๐๘ ๗๘๘๓ ๖๙๑๒

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๓
พระครูพิลาสสมาจาร (สอื้น จารุวํโส)
วัดนิโรธรังสี

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดพังงา
พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม (วีรวุฒิ )
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

เลขานุการ
พระสมุห์ สุทธิพงษ์ สุปญฺโญ
วัดป่าสวนงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๘๕๒๕

สงขลา-สตูล

เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล
พระสุทธิสารสุธี (ฉาย ปิยธมฺโม)
วัดดอนรัก
โทร. ๐๘ ๑๙๕๙ ๓๓๑๘ โทรสาร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๕

เลขานุการ
พระครูโกศลอรรถกิจ
วัดโคกเปี้ยว

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)
วัดห้วยพุด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๕๒)
พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๗๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๑)
พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๓๙๑๗ , ๐๘ ๔๘๕๔ ๑๒๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (๒๕๖๒)
พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ประกิจ อาทโร)
วัดมัชฌิมาวาส

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง
พระครูโกศลอรรถกิจ
วัดโคกเปี้ยว

เจ้าคณะอำเภอระโนด
พระครูศาสนการโกวิท (สมพงษ์ )
วัดจาก

เลขานุการ
พระมหาสมหมาย ถิรจิตฺโต ป.ธ.๕
วัดศาลาหลวงล่าง

เจ้าคณะตำบลระโนด
พระครูกิตติสารธรรมวัตร
วัดบ้านขาว

เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
พระครูสุภัทรธรรมากร (ประเทือง ป.ธ.๔)
วัดพระบาท

เลขานุการ
พระรังสรรค์ อนาลโย
วัดพระบาท

เจ้าคณะตำบลคอหงส์
พระครูสันตยาภิยุต
วัดปทุมทราวาส

เจ้าคณะอำเภอจะนะ
พระครูสิริญาณวิมล (อุบ )
วัดน้ำขาวนอก

เลขานุการ
พระมิ่งศิษย์
วัดน้ำขาวนอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำขาว (๒๕๖๑)
พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ (วิชัย อภิวิชโย)
วัดน้ำขาวใน

เจ้าคณะตำบลจะนะ
เจ้าอธิการประจวบ คมฺภีรโต
วัดเชิงคีรี

เจ้าคณะตำบลชะแล้
พระครูสุพัฒนสมาจาร
วัดภูตบรรพต

เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ - นาหม่อม - รัตภูมิ
พระครูพิพัฒน์สิริชัย (เอื้อม )
วัดผาสุกาวาส

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิธรรมประโชติ (ชัยยุทธ )
วัดประดิษฐ์สโมสร

เจ้าคณะตำบลบ่อดาน
พระครูสังฆรักษ์ อำนาจ อิสฺสโร
วัดรัตภูมิธรรมาวาส

เจ้าคณะอำเภอเทพา
พระครูพลปุณยาภิบาล (สุรวุฒิ )
วัดพิกุลบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลเทพา
พระครูสุธรรมวรประสาธน์
วัดลำพดจินดาราม

เจ้าคณะอำเภอสะเดา
พระครูบวรชัยวัฒน์ (วันชัย เมธิโก)
วัดกอบกุลรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลสะเดา - จังหวัดสตูล
พระครูประภัสสรสีลโสภณ (สำราญ )
วัดอมฤตวราราม

พัทลุง

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.๗)
วัดจรณาราม

เจ้าคณะอำเภอเมือง - ควนขนุน
พระครูอุดมปัญญาคุณ (บุญชู )
วัดควนพนางตุง

เลขานุการ
พระแสงอรุณ
วัดควนพนางตุง

เจ้าคณะตำบลคูหาสวรรค์
พระครูพิศาลธรรมภัชน์ (ธานินทร์ )
วัดภูผาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน - ปากพะยูน
พระครูสิริธรรมรุจิ (ถิ่น )
วัดอุดมวราราม

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูสังฆรักษ์ สาวิทย์ อธิโชโต
วัดท่ามะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูสุภัทรศาสนกร (ชัยยา )
วัดปัณณาราม

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดยะลาธรรมาราม
โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๒๙๒ , ๐๘ ๖๒๘๙ ๘๕๗๗

เลขานุการ
พระครูปลัด คณิตย์ ธมฺมวโร
วัดขจรประชาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (๒๕๕๙)
พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
วัดมะปริงวารีราม

เจ้าคณะตำบลจังหวัดปัตตานี
พระครูสังฆรักษ์ ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ
วัดนพวงศาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
วัดสวนใหม่

เลขานุการ
พระอภิเชษฐ์ โชติโก
วัดสวนใหม่

เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
วัดปูแหล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส
พระครูสังฆรักษ์ วีระ อุชุจาโร
วัดพลับพลาวนาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา รัชวรรณ์ รตนวณฺโณ
วัดโต๊ะโมะ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๑๘ - พระสังฆาธิการ