หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)
วัดดุสิดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๙๘๕๔ , ๐๘ ๙๙๕๖ ๙๘๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔)
วัดโคกสมานคุณ
โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๙๗๐๕ , ๐๘ ๑๕๙๙ ๘๘๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๗๘ , ๐๘ ๑๙๖๙ ๑๔๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๖๗๔๘ ๘๐๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพปริยัติคุณ (สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๑๕ , ๐๘ ๑๐๙๔ ๒๘๙๑ , ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๕๐

นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต)
วัดประชุมชลธารา
โทร. ๐ ๗๓๖๕ ๓๐๕๐

เลขานุการ
พระครูบริหารสังฆานุวัตร
วัดประชุมชลธารา

รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน)
วัดทองดีประชาราม
โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๘๘๕๐ , ๐ ๗๓๖๑ ๒๔๓๖ , ๐๘ ๕๐๗๗ ๑๐๐๔

เลขานุการ
พระหวีด คุณวโร
วัดทองดีประชาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส (๒๕๖๑)
พระครูสถิตสีลขันธ์ (เคลื่อน ฉนฺทสีโล)
วัดโบราณสถิตย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส
พระครูพิพัฒนบุญเขต
วัดเขานาคา

เลขานุการ
พระปลัด ธันยากร อธิปญฺโญ
วัดชลธาราสิงเห

เจ้าคณะตำบลบางนาค
พระครูปัญญาภิรมย์
วัดประชาภิรมย์

เจ้าคณะตำบลลำภู
พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล
วัดกำแพง

เจ้าคณะอำเภอตากใบ
พระครูปิยวรคุณ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

เลขานุการ
พระครูสิทธิคุณาทร (สัญญา สญฺญโต)
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตากใบ (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ (นุ้ย ติกฺขวีโร)
วัดธารากร

เจ้าคณะตำบลไพรวัน
พระครูรัตนจันทประโชติ (จันทร์แก้ว )
วัดทรายขาว

เจ้าคณะตำบลพร่อน เขต ๑
พระครูภัทรธรรมภาณี
วัดบุณณาราม

เจ้าคณะตำบลพร่อน เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมาภิรม
วัดบางขุนทอง

เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร
พระครูวรปัญญาประยุต (ประกอบ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)
วัดราษฎร์สโมสร

เลขานุการ
พระไพฑูรย์ จารุวณฺโณ
วัดราษฎร์สโมสร

เจ้าคณะตำบลรือเสาะ - ศรีสาคร
พระปลัด ประดิษฐ์ มณีจนฺโท
วัดศรีสาคร

เจ้าคณะอำเภอระแงะ - จะแนะ - เจาะไอร้อง
พระครูการุณยนิวิฐ
วัดตันหยงมัส

เลขานุการ
พระครูอดุลวีราคม (สุวัฒน์ กนฺตวีโร)
วัดชลธาราวาส

เจ้าคณะตำบลตันหยงมัส
พระครูอนุกิจสุนทร (บุญช่วย ปุญฺญโช)
วัดตันหยงมัส

เจ้าคณะอำเภอสุไหงโก-ลก
พระครูสุนทรเทพวิมล
วัดโก-ลกเทพวิมล

เลขานุการ
พระสุรพล มหาปุญฺโญ
วัดขวัญประชา

เจ้าคณะตำบลสุไหงโก-ลก
พระครูประกาศศาสนคุณ
วัดน้ำขาวยะกา

เจ้าคณะอำเภอแว้ง - สุคิริน
พระครูอาทรศาสนธรรม
วัดนิคมแว้ง

เลขานุการ
พระใบฎีกา เมธา จนฺทโชโต
วัดสุคิรินประชาราม

เจ้าคณะตำบลแว้ง - สุคิริน
พระอธิการคณาธิป รวิวณฺโณ
วัดสุวรรณบรรพต

เจ้าคณะอำเภอยี่งอ - บาเจาะ
พระมหาสมชาย วิริยวโร ป.ธ.๗
วัดชลธาราสิงเห

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอยี่งอ - บาเจาะ (๒๕๖๑)
พระครูสุตธรรมโชติ (พร ธมฺมโชโต ป.ธ.๓)
วัดพนาสณฑ์

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดยะลาธรรมาราม
โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๒๙๒ , ๐๘ ๖๒๘๙ ๘๕๗๗

เลขานุการ
พระครูปลัด คณิตย์ ธมฺมวโร
วัดขจรประชาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (๒๕๕๙)
พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
วัดมะปริงวารีราม

เจ้าคณะตำบลจังหวัดปัตตานี
พระครูนันทธรรมวุฒิ (ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ)
วัดนพวงศาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
วัดสวนใหม่

เลขานุการ
พระอภิเชษฐ์ โชติโก
วัดสวนใหม่

เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
วัดปูแหล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส
พระครูสังฆรักษ์ วีระ อุชุจาโร
วัดพลับพลาวนาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา รัชวรรณ์ รตนวณฺโณ
วัดโต๊ะโมะ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดนราธิวาส - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın