หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)
วัดดุสิดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๙๘๕๔ , ๐๘ ๙๙๕๖ ๙๘๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔)
วัดโคกสมานคุณ
โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๙๗๐๕ , ๐๘ ๑๕๙๙ ๘๘๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๗๘ , ๐๘ ๑๙๖๙ ๑๔๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๖๗๔๘ ๘๐๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพปริยัติคุณ (สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๑๕ , ๐๘ ๑๐๙๔ ๒๘๙๑ , ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๕๐

ปัตตานี

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๕๗)
พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร ป.ธ.๖)
วัดตานีนรสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๗๘๐๒

เลขานุการ
พระครูสุตกิจสโมสร (จรินทร์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดตานีนรสโมสร

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๑)
พระครูพินิจสมณการ (จวง จนฺทลาโภ)
วัดควนนอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๐)
พระครูนวการโสภณ (จวน อภิวํโส)
วัดมะกรูด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๐)
พระสุทธิสมณวัตร (วิชิต ชวนปญฺโญ)
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
โทร. ๐ ๗๓๔๓ ๗๕๐๒ , ๐๘ ๖๒๘๔ ๒๒๙๕

เจ้าคณะอำเภอเมือง - หนองจิก
พระครูโกศลกิจวิธาน (สุบิน )
วัดมุจลินทวาปีวิหาร

เลขานุการ
พระสมุห์ ปฐาพร นนฺทิโย
วัดโคกหมัก

เจ้าคณะตำบลอาเนาะรู
พระครูสุตกิจสโมสร (จรินทร์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
วัดตานีนรสโมสร

เจ้าคณะตำบลตุยง
พระปลัด วีระ มหาวีโร
วัดมุจลินทวาปีวิหาร

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูพิทักษ์สุวรรณากร (จรัญ )
วัดสุวรรณากร

เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์
พระครูโสภิตโพธิคุณ (จ่าง )
วัดศรีมหาโพธิ์

เลขานุการ
พระครูสมุห์ ชำนาญ ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ (๒๕๖๐)
พระครูจันทวโรภาส (เป้า จนฺทปชฺโชโต)
วัดโรงวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตนิคมธรรม (จวน อภิวฑฺฒโน)
วัดนิคมสถิตย์

เจ้าคณะตำบลโคกโพธิ์
พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดมะกรูด

เจ้าคณะตำบลมะกรูด
พระครูสุนทรธรรมประดิษฐ์ (เจียร )
วัดปุราณประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลนาประดู่
พระสุนทรปริยัติวิธาน (สายัณห์ จนฺทสโร)
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐ ๗๓๓๕ ๘๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๙๐ ๑๕๒๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งพลา
พระครูวรนาถโพธิคุณ (อุดม )
วัดอรัญวาสิการาม

เจ้าคณะตำบลช้างให้ตก
พระครูโกศลกิตติคุณ (ธรรมนูญ พลวโร ป.ธ.๓)
วัดบันลือคชาวาส

เจ้าคณะตำบลปะนาเระ
พระครูสิริพรหมสุนทร (อนุชา อนุชาโต ป.ธ.๕)
วัดพรหมประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลคอกกระบือ
พระครูสุภัทรปัญญาภรณ์ (สิน มหาปญฺโญ)
วัดดอนตะวันออก

เจ้าคณะอำเภอสายบุรี - ไม้แก่น
พระครูเกษมธรรมโสภณ (สันต์ )
วัดจุฬามณี

เลขานุการ
พระครูกิตติวชิรโสภณ (มนัส มหพฺพโล)
วัดโบกขรณี

เจ้าคณะตำบลเตราะบอน
พระครูวิชิตเขตตารักษ์ (นิวัฒน์ )
วัดทุ่งคล้า

เจ้าคณะตำบลตะลุบัน
พระครูศรีวัฒนวิมล (ชวน ป.ธ.๖)
วัดวิมลวัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไม้แก่น (๒๕๖๒)
พระครูบวรญาณคุณ (เจิม ปวรญาโณ)
วัดทุ่งคล้า

เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง
พระครูอุดมธรรมาทร (ประมุข )
วัดปิยาราม

เลขานุการ
พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (เจรียง โฆสธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลยามู - ปิยามุมัง
พระครูประสิทธิ์ธรรมานุรักษ์ (ไสว )
วัดตะเคียนทอง

เจ้าคณะอำเภอยะรัง - มายอ
พระครูปิยกิจจานุกูล (วิเชียร )
วัดปิยาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ นรินทร์ เตชวโร
วัดป่าศรี

เจ้าคณะตำบลยะรัง
พระครูกัลยาณกิจ (ถัด )
วัดสุขาวดี

เจ้าคณะตำบลมายอ
พระครูประโชติสัทธาภิยุต (แจ้ง )
วัดมาลีนิเวศน์

เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน
พระครูนิมิตธรรมธาดา (ชอบ )
วัดบุพพนิมิต

เลขานุการ
พระอุดม ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต

เจ้าคณะตำบลแม่ลาน
พระครูอนุกูลธรรโมทัย (อุทัย อรุโณ)
วัดบุพพนิมิต

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดยะลาธรรมาราม
โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๒๙๒ , ๐๘ ๖๒๘๙ ๘๕๗๗

เลขานุการ
พระครูปลัด คณิตย์ ธมฺมวโร
วัดขจรประชาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (๒๕๕๙)
พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
วัดมะปริงวารีราม

เจ้าคณะตำบลจังหวัดปัตตานี
พระครูนันทธรรมวุฒิ (ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ)
วัดนพวงศาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
วัดสวนใหม่

เลขานุการ
พระอภิเชษฐ์ โชติโก
วัดสวนใหม่

เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
วัดปูแหล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส
พระครูสังฆรักษ์ วีระ อุชุจาโร
วัดพลับพลาวนาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา รัชวรรณ์ รตนวณฺโณ
วัดโต๊ะโมะ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดปัตตานี - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın