หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)
วัดดุสิดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๙๘๕๔ , ๐๘ ๙๙๕๖ ๙๘๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔)
วัดโคกสมานคุณ
โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๙๗๐๕ , ๐๘ ๑๕๙๙ ๘๘๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๗๘ , ๐๘ ๑๙๖๙ ๑๔๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๖๗๔๘ ๘๐๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพปริยัติคุณ (สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๑๕ , ๐๘ ๑๐๙๔ ๒๘๙๑ , ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๕๐

พัทลุง

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระครูสิริสุตคุณ (บุญนำ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดอัมพวนาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต ชิโต ป.ธ.๗)
วัดคูหาสวรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๑)
พระศรีปัญญาจารย์ (ลำดวน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดอินทราวาส
โทร. ๐๘ ๖๒๘๙ ๕๖๑๔

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (ธีรภัทร เตชธมฺโม)
วัดจินตาวาส

เลขานุการ
พระมหาภักดี ปญฺญิสโร ป.ธ.๗
วัดตำนาน

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
พระครูกาแก้ว (วิเชียร ป.ธ.๕)
วัดโคกชะงาย

เลขานุการ
พระมหาสมพร ภูริปญฺโญ
วัดโคกชะงาย

เจ้าคณะตำบลท่ามิหรำ
พระครูพิสิฐพัฒนคุณ (ประคอง ธมฺมปาโล)
วัดอภยาราม

เจ้าคณะตำบลท่าแค
พระครูสิรินิติสาร (ช้อย ป.ธ.๕)
วัดไทรห้อย

รักษาการเจ้าคณะตำบลเขาเจียก
พระครูกาแก้ว (วิเชียร ป.ธ.๕)
วัดโคกชะงาย

เจ้าคณะตำบลชัยบุรี
พระครูพิสิฐวรธัช (จิตร์ ทีปธมฺโม)
วัดเขาเมืองเก่า

เจ้าคณะตำบลควนมะพร้าว
พระครูกวีวราภรณ์
วัดบ้านสวน

เจ้าคณะตำบลลำปำ
พระครูนิยมวิหารธรรม (อุดมเดช อุตฺตมเตโช)
วัดวิหารเบิก

เจ้าคณะตำบลตำนาน
พระครูสุมนศาสนาทร (สมใจ )
วัดทุ่งลาน

เจ้าคณะตำบลนาโหนด
พระครูอุดมสังฆคุณ
วัดศาลาไม้ไผ่

เจ้าคณะตำบลปรางหมู่
พระครูการาม (แอบ )
วัดปรางหมู่นอก

เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์
พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ (ฟอง ป.ธ.๔)
วัดลำกะ

เลขานุการ
พระอธิการสำเริง ฐิตญาโณ
วัดปุณณาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านนา (๒๕๖๒)
พระครูสุธรรมวัตร (พยอม อนาลโย)
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลลำสินธุ์
พระครูประพัฒน์นิคมเขต (สมใจ ภูริปญฺโญ)
วัดเกษตรนิคม

เจ้าคณะอำเภอควนขนุน
พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขนฺติโก ป.ธ.๓)
วัดบ้านสวน

รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน
พระมหาเชยศักดิ์ สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดสุนทราวาส

เลขานุการ
พระมหาสุวรรณ อธิวโร
วัดคูหาสวรรค์

เจ้าคณะตำบลชะมวง
พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์ (เสถียร )
วัดโคกโดน

เจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือ
พระครูโสภณกิตยาทร (พงษ์ศิริ )
วัดบ้านสวน

เจ้าคณะตำบลนาขยาด
พระครูสุภัทรธรรมาทร
วัดเขาโพรกเพลง

เจ้าคณะตำบลแพรกหา
พระครูกิตติธรรมาวุธ
วัดท้ายวัง

เจ้าคณะตำบลพนมวังก์
พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ )
วัดลานแซะ

เจ้าคณะตำบลปันแต
พระมหาประสิทธิ์ ปสฏฺโฐ ป.ธ.๓
วัดทะเลน้อย

เจ้าคณะตำบลทะเลน้อย
พระครูกาชาด (วิษณุ )
วัดประดู่หอม

เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน
พระครูปภัศร์คุณาทร (สัมผัส )
วัดท่าลาด

เลขานุการ
พระครูอุดมสุวรรณสถิต
วัดสุวรรณประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูชยานุกิจโกศล
วัดโคกพญาราม

เจ้าคณะตำบลหานโพธิ์
พระครูอุดมสุวรรณสถิต
วัดสุวรรณประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลควนขนุน
พระครูสีลวิสุทธารักษ์ (ดวน )
วัดท่าควาย

เจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
พระครูขันตยาภิวัฒน์ (ครื้น )
วัดดอนประดู่

เลขานุการ
พระปลัด เปรมชัย สุธมฺโม
วัดดอนประดู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
พระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จนฺทูปโม ป.ธ.๖)
วัดพรุพ้อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูประโชติสิรธรรม (สมศักดิ์ )
วัดหัวควนตก

เจ้าคณะตำบลควนฝาละมี
พระครูขันติคุณากร
วัดอัมพะวัน

เจ้าคณะตำบลหารเทา
พระครูอดุลธรรมโชติ
วัดห้วยเรือ

เจ้าคณะตำบลดอนประดู่
พระครูประภัศร์ธรรมวาที (สันทัด )
วัดหัวเตย

เจ้าคณะตำบลเกาะนางคำ
พระครูสุวัฒน์ปิยคุณ
วัดสุภาษิตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าบอน (๒๕๖๒)
พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสฺสโร)
วัดทุ่งนารี

เจ้าคณะตำบลป่าบอน
พระครูวิสุทธิธรรมวัชร์ (วิรัตน์ ฉนฺทกาโม)
วัดป่าบอน

เจ้าคณะตำบลโคกทราย
พระครูรัตนศีลคุณ
วัดควนแสวง

เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว
พระครูรัตนกิจจานุกูล (สุธรรม )
วัดรัตนวราราม

เลขานุการ
พระชัยพร จารุธมฺโม
วัดรัตนวราราม

เจ้าคณะตำบลนาปะขอ
พระครูปิยเขตรัตนารักษ์ (ปรีชา )
วัดนาปะขอ

เจ้าคณะตำบลท่ามะเดื่อ
พระครูขันติธรรมานันท์
วัดห้วยเนียง

เจ้าคณะอำเภอตะโหมด
พระครูสุนทรกิจจานุโยค
วัดตะโหมด

เลขานุการ
พระปลัด บุญเชิด อาทโร
วัดตะโหมด

เจ้าคณะตำบลตะโหมด
พระครูประยุตธรรมกิจ (วิชาญ )
วัดตะโหมด

เจ้าคณะอำเภอกงหรา
พระครูวิจิตรคณานุกูล (รมย์ )
วัดหัวหมอน

เลขานุการ
พระครูสิรธรรมานุยุต (อภิรมย์ )
วัดหัวหมอน

เจ้าคณะตำบลกงหรา
พระครูสุตธรรมวิภัช
วัดพังกิ่ง

เจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต
พระครูสุธรรมวัฒน์ (เสวียน )
วัดพิกุลทอง

เลขานุการ
พระมหาศักดิ์ศรี สิริธมฺโม
วัดคูหาสวรรค์

เจ้าคณะตำบลเขาปู่
พระครูบรรพตบุญญากร (บุญฤทธิ์ )
วัดถ้ำ

เจ้าคณะอำเภอป่าพะยอม
พระครูสิริวันคณารักษ์ (ประพัฒน์ )
วัดป่าพะยอม

เลขานุการ
พระครูวุฒิสาครธรรม (สาคร )
วัดโดนคลาน

เจ้าคณะตำบลป่าพะยอม
พระครูสุตกิจจาทร
วัดลานข่อย

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

พัทลุง

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (๒๕๖๒)
พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.๗)
วัดจรณาราม

เจ้าคณะอำเภอเมือง - ควนขนุน
พระครูอุดมปัญญาคุณ (บุญชู )
วัดควนพนางตุง

เลขานุการ
พระแสงอรุณ
วัดควนพนางตุง

เจ้าคณะตำบลคูหาสวรรค์
พระครูพิศาลธรรมภัชน์ (ธานินทร์ )
วัดภูผาภิมุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน - ปากพะยูน
พระครูสิริธรรมรุจิ (ถิ่น )
วัดอุดมวราราม

เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
พระครูสังฆรักษ์ สาวิทย์ อธิโชโต
วัดท่ามะเดื่อ

เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
พระครูสุภัทรศาสนกร (ชัยยา )
วัดปัณณาราม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดพัทลุง - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın