หนใต้

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดกะพังสุรินทร์

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗
วัดกะพังสุรินทร์

ภาค ๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)
วัดดุสิดาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๓๓ ๙๘๕๔ , ๐๘ ๙๙๕๖ ๙๘๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔)
วัดโคกสมานคุณ
โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๙๗๐๕ , ๐๘ ๑๕๙๙ ๘๘๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดชัยมงคล
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๗๘ , ๐๘ ๑๙๖๙ ๑๔๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๖๗๔๘ ๘๐๘๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
พระเทพปริยัติคุณ (สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๑๕ , ๐๘ ๑๐๙๔ ๒๘๙๑ , ๐๘ ๖๖๙๘ ๑๐๕๐

ยะลา

เจ้าคณะจังหวัดยะลา (๒๕๕๓)
พระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ปวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๗๓๒๗ ๔๒๖๖ , ๐๘ ๑๔๗๘ ๙๐๒๗

เลขานุการ
พระครูโสภณสุตาธร (โชคชัย โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเมืองยะลา

รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา
พระโสภณธรรมมุนี (เกษม ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดนิโรธสังฆาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๙๖ ๓๗๑๙ , ๐๘ ๑๙๗๐ ๓๗๘๑

เลขานุการ
พระสมุห์ ธีรภัทร จารุธมฺโม
วัดเมืองยะลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา (๒๕๖๒)
พระครูศรีธรรมธัช (อมร คนฺธอมโต ป.ธ.๖)
วัดเมืองยะลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา (๒๕๖๐)
พระครูอดุลนิคมเขต (จรัญ ปุญฺญลาโภ)
วัดคูหาภิมุข

เจ้าคณะตำบลสะเตง - หน้าถ้ำ
พระครูประโชตธรรมานุยุต (นะรง )
วัดดิตถมงคล

เจ้าคณะตำบลยุโป - ลำใหม่ - ลำพะยา
พระครูนันทนาภิวัฒน์
วัดยูปาราม

เจ้าคณะอำเภอรามัญ
พระครูโสภณสุตาธร (โชคชัย โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเมืองยะลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรามัน (๒๕๖๐)
พระครูวิเชียรกิตติคุณ (ประเสริฐ กิตฺติญาโณ)
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลรามัน
พระครูพิศิษฐธรรมสุนทร
วัดสุนทรประชาราม

เจ้าคณะอำเภอยะหา - กาบัง
พระสิริปัญญาคุณ (สมพล เขมทตฺโต ป.ธ.๗)
วัดเมืองยะลา
โทร. ๐ ๗๓๒๗ ๔๒๖๗

เลขานุการ
พระสมุห์ จรัญ กิตฺติสาโร
วัดยะหาประชาราม

เจ้าคณะตำบลยะหา - กาบัง
พระครูสถิตธีรธรรม
วัดยะหาประชาราม

เจ้าคณะอำเภอธารโต
พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ ป.ธ.๙
วัดคอกช้าง

เลขานุการ
พระมหาสุริยัน เขจารี ป.ธ.๕
วัดคอกช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารโต (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์คงคานิมิต (ดนัยพันธ์ วณฺณามูลิโก ป.ธ.๙)
วัดคงคานิมิตร

เจ้าคณะอำเภอเบตง
พระสุนทรวิสุทธานุวัตร (หวง สุมโน)
วัดพุทธาธิวาส
โทร. ๐ ๗๓๒๓ ๑๒๐๔ , ๐๘ ๔๙๖๘ ๓๕๘๙

เจ้าคณะตำบลเบตง
พระครูเกษมธรรมธาดา
วัดจันทร์ธาดาประชาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบันนังสตา (๒๕๖๑)
พระครูปัญญาวิสารัท (ทนงค์ สิริปญฺโญ)
วัดเนรัญชราวาส

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๘๗๗๙ , ๐๘ ๑๙๐๙ ๗๑๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๑
พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๖๗๗๒ , ๐๘ ๙๖๔๗ ๐๑๖๑

เลขานุการ
พระมหายุทธนันต์ อตฺถจินฺโต ป.ธ.๖
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ รูปที่ ๒
พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบุรณศิริมาตยาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๔๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๔๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๙๐ , ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๙๑๘

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
พระโพธาภิรามมุนี (ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดยะลาธรรมาราม
โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๒๙๒ , ๐๘ ๖๒๘๙ ๘๕๗๗

เลขานุการ
พระครูปลัด คณิตย์ ธมฺมวโร
วัดขจรประชาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (๒๕๕๙)
พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
วัดมะปริงวารีราม

เจ้าคณะตำบลจังหวัดปัตตานี
พระครูนันทธรรมวุฒิ (ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ)
วัดนพวงศาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา
พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
วัดสวนใหม่

เลขานุการ
พระอภิเชษฐ์ โชติโก
วัดสวนใหม่

เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา
พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
วัดปูแหล

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส
พระครูสังฆรักษ์ วีระ อุชุจาโร
วัดพลับพลาวนาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา รัชวรรณ์ รตนวณฺโณ
วัดโต๊ะโมะ


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดยะลา - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın