หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒
พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)
วัดราชคฤห์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๒๙๐๘ , ๐๘ ๑๔๒๔ ๖๐๖๙ , ๐๘ ๙๒๐๔ ๔๑๒๖

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๕๔)
พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร)
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๘๖๗-๙ , ๐๘ ๙๕๒๕ ๙๘๘๘

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.๘
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๔๗๕ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๗๔๓๐

รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑
พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส ป.ธ.๔)
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๗๘ ๑๕๔๙ , ๐๘ ๑๘๓๒ ๖๒๐๔

เลขานุการ
พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ชยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดใหญ่ชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๖๑๓๖ ๙๐๖๐

รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๒ (๒๕๕๖)
พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘ , ๐๘ ๑๒๘๖ ๐๖๒๑

เลขานุการ
พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ (รุ่ง สุขุมาโล ป.ธ.๕)
วัดเกาะแก้ว
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๘๙๕ , ๐๘ ๗๑๑๗ ๐๐๑๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๕๙)
พระครูปัญญาวราธรรม (ประทุม ปญฺญาวโร)
วัดบ้านหีบ
โทร. ๐๓๕๗๗ ๐๕๙๙ , ๐๘ ๑๒๙๐ ๙๘๑๕

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก)
วัดศาลาปูน วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๑๖๕ , ๐๘ ๑๒๕๙ ๖๕๘๓

เลขานุการ
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ)
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๙๔ , ๐๘ ๑๘๖๗ ๒๖๔๙

รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปญฺโญ)
วัดท่าการ้อง
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๓๕๓ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๑๖๔๕

เลขานุการ
พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘ , ๐๘ ๔๗๗๖ ๖๘๓๘

รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ชยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดใหญ่ชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๖๑๓๖ ๙๐๖๐

เลขานุการ
พระปลัด สมพงษ์ กวิวํโส
วัดท่าการ้อง
โทร. ๐๖ ๑๕๔๗ ๙๘๙๗

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๑
พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ )
วัดธรรมิกราช
โทร. ๐๘ ๒๒๓๘ ๒๙๙๙

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๒
พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์
วัดสามวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๖๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๐๐๔

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓
พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร)
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๗๖๘ , ๐๘ ๑๘๒๘ ๕๐๕๐

เจ้าคณะตำบลเกาะเรียน
พระครูพิชัยเดชารักษ์ (พิชัย )
วัดช่างทอง
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๖๗๒ , ๐๘ ๖๑๗๒ ๐๖๑๔

เจ้าคณะตำบลวัดตูม
พระครูโกศลธรรมโสภิต (ดำรงศักดิ์ ฐิตปุญฺโญ)
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๙๒ , ๐๘ ๙๘๐๔ ๐๙๙๐

เจ้าคณะตำบลสำเภาล่ม
พระครูพิจิตรกิจจาทร (บุญส่ง ธมฺมจารี)
วัดกลางปากกราน
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๕๙ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๙๙๔

เจ้าคณะตำบลภูเขาทอง
พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กำพล สิริภทฺโท)
วัดสำเภาล่ม
โทร. ๐๘ ๙๔๑๐ ๓๐๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูศรีปริยัตยานุยุต (วิทู อตฺตทโม ป.ธ.๖)
วัดเกตุ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๐๔๒ , ๐๘ ๑๘๐๗ ๓๖๔๓

เจ้าคณะตำบลหอรัตนไชย
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ)
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๙๔ , ๐๘ ๑๘๖๗ ๒๖๔๙

เจ้าคณะตำบลสวนพริก
พระครูเวฬุวันพัฒนาทร
วัดไผ่โสมนรินทร์
โทร. ๐ ๓๕๘๘ ๑๓๕๘ , ๐๘ ๑๒๕๑ ๐๐๕๔

เจ้าคณะอำเภอมหาราช
พระครูอรุณวราสัย (สมพร นนฺทโก)
วัดแจ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๖๔๔๓ , ๐๘ ๙๗๙๑ ๘๑๗๑

เลขานุการ
พระปลัด นิคม จิตฺตปญฺโญ
วัดแจ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๖๔๔๓ , ๐๘ ๙๗๙๑ ๘๑๗๑

เจ้าคณะตำบลพิตเพียน
พระปลัด นิคม จิตฺตปญฺโญ
วัดแจ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๖๔๔๓ , ๐๘ ๙๗๙๑ ๘๑๗๑

เจ้าคณะตำบลท่าตอ
พระครูบวรธรรมรส
วัดใหม่ปากบาง
โทร. ๐๘ ๑๙๐๙ ๐๗๖๐

เจ้าคณะตำบลมหาราช
พระครูสุขุมโชติธรรม
วัดอุโลม
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๙๒๓๒ , ๐๘ ๙๕๐๗ ๘๕๙๓

เจ้าคณะตำบลน้ำเต้า
พระครูโฆสิตกิตติคุณ
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๘๙๑ ๑๒๔๘

เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน อติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๗๖๓

เลขานุการ
พระมหาสมบัติ อาภากโร
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๖๙๒๘ ๕๗๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ (๒๕๖๑)
พระครูอุดมภาวนาธิมุต (ลำเพย อุตฺตโม)
วัดบึง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๒๑๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ (๒๕๖๑)
พระครูนิทัศน์ธรรมธาดา (ประเสริฐ อิสฺสโร)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๕ ๗๙๖๖

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูใบฎีกา ระเบียบ สุเมโธ
วัดไม้รวก
โทร. ๐๘ ๗๐๑๘ ๑๑๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าเรือ (๒๕๕๘)
พระครูกันตสีลาภรณ์ (อนันต์ กนฺตวาโร)
วัดไม้รวก
โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๑๗๒๗ , ๐๘ ๗๐๑๘ ๑๑๖๒

เจ้าคณะตำบลปากท่า
พระครูพิทักษ์อรัญกิจ (วิชัย ฐิติคุโณ)
วัดแคอรัญญิก
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๕๑๔๓ , ๐๘ ๑๘๕๓ ๙๑๘๖

เจ้าคณะตำบลจำปา
พระมหาสมบัติ อาภากโร
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๖๙๒๘ ๕๗๔๖

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิสุทธิธรรมากร (ประยูร )
วัดไก่จ้น
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๑๐ , ๐๘ ๕๑๑๔ ๐๐๑๖

เจ้าคณะอำเภอนครหลวง
พระครูปิยคุณากร (สมบัติ ธมฺมทฺธโช)
วัดปรีดาราม
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๐๓๕ , ๐๘ ๐๑๐๖ ๒๖๘๖

เลขานุการ
พระครูปลัด ทวีศักดิ์ สนฺตกาโย
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
โทร. ๐๘ ๐๖๖๗ ๙๘๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง
พระครูสิริวัฒนธรรม (ธวัช ชาตวีโร ป.ธ.๕)
วัดพระนอน
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๙๕๐ , ๐๘ ๑๙๒๔ ๖๑๒๙

เลขานุการ
พระครูโสภณปริยัตยานุยุต
วัดจันทร์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๐ ๙๐๑๑

เจ้าคณะตำบลแม่ลา
พระครูประโชติสิริคุณ
วัดลาย
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๕๓๓ , ๐๘ ๑๙๐๘ ๗๙๖๙

เจ้าคณะตำบลพระนอน
พระครูสีลวัฒนคุณ (อานัฐชัย สีลธโร)
วัดเรือแข่ง
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๖๑๔ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๕๔๐๕

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูปิยธรรมานันท์ (ปิยวุฒิ )
วัดสำมะกัน
โทร. ๐๘ ๑๑๙๕ ๓๐๘๓

เจ้าคณะตำบลนครหลวง
พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ )
วัดบางระกำ

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูฐิติญาณวิสุทธิ์
วัดบันได
โทร. ๐๘ ๑๗๗๒ ๘๙๓๖

เจ้าคณะตำบลบ่อโพง
พระครูวิชิตกิตติคุณ (วิเชียร อาสโก)
วัดมาบพระจันทร์
โทร. ๐๘ ๕๓๗๙ ๘๙๔๐

เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์ ฐิตปญฺโญ)
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๑๘๓๑ ๒๐๘๓

เลขานุการ
พระครูสถิตสมณานุวัตร (ยุทธภูมิ สิริสาโร)
วัดลอดช่อง
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๒๗๘ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๓๒๑๕

รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
พระครูวิจิตรการโกศล (ประดิษฐ์ ป.ธ.๕)
วัดนนทรีย์
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๓๒๗๔ , ๐๘ ๑๒๕๗ ๑๕๖๓

เลขานุการ
พระมหาณรงค์กรณ์ กนฺตสีโล
วัดทอง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๕๒๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรธรรมโฆสิต (บุญเลื่อน อภิปฺปสนฺโน)
วัดดอกไม้
โทร. ๐๘ ๑๘๔๖ ๒๘๒๘

เจ้าคณะตำบลบางปะหัน
พระครูจินดาพัฒนาภรณ์
วัดเกาะเลิ่ง
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๗๒๘๘ , ๐๘ ๙๙๘๗ ๐๒๐๙

เจ้าคณะตำบลขวัญเมือง
เจ้าอธิการไพบูลย์ มหาปุญฺโญ
วัดศาลาแดง
โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๑๔๔๒ , ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๒๑๔

เจ้าคณะตำบลพุทเลา
พระครูสุกิจสังฆกร
วัดพระงาม
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๖๐๗ , ๐๘ ๙๘๑๒ ๓๒๗๔

เจ้าคณะตำบลโพธิ์สามต้น
พระครูอุปจิตบุญญวัฒน์
วัดโตนด
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๙๙๐๐ ๗๓๙๔

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระครูวิชาญวีรกิจ (ปรีชา มหาวีโร)
วัดนาค
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๖๒๐ , ๐๘ ๔๗๗๕ ๗๖๒๘

เจ้าคณะตำบลบางนางร้า
พระครูโกศลกัลยาณคุณ
วัดอินกัลยา
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๐๕๕ , ๐๘ ๖๑๒๔ ๓๑๐๐

เจ้าคณะอำเภออุทัย
พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์ ฉนฺทชาโต)
วัดโตนดเตี้ย
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๕๓๒๑

เลขานุการ
พระมหาประเมิน ฐิตคุโณ ป.ธ.๔
วัดเทพกุญชร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๒ ๘๐๖๐

เจ้าคณะตำบลอุทัย
พระครูโสภิตสิทธิการ
วัดโคกช้าง
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๖๓๘๐ , ๐๘ ๑๗๒๒ ๒๑๑๐

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำส้ม
พระมหาขจรศักดิ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๔
วัดหนองน้ำส้ม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๕๒๘๘ , ๐๘ ๒๑๙๙ ๗๔๕๕

เจ้าคณะตำบลธนู
พระครูพิศาลธรรมรักษ์ (สาลี สีลธมฺโม)
วัดสะแก
โทร. ๐๘ ๙๘๒๐ ๖๒๔๑

เจ้าคณะตำบลสามบัณฑิต (๒๕๖๑)
พระครูพิศาลอุทัยสาร (นพวรรณ คุณสาโร)
วัดเสนานิมิต

เจ้าคณะอำเภอภาชี
พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร)
วัดผดุงธรรม
โทร. ๐๘ ๑๒๖๘ ๖๖๑๕

เลขานุการ
พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร )
วัดมาบโพธิ์
โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๓๐๖๕ , ๐๙ ๘๘๙๖ ๖๒๘๒

เจ้าคณะตำบลภาชี
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดเจริญธรรม
โทร. ๐ ๓๕๓๑ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๙๓๙๑

เจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง
พระครูโสภณสันติคุณ (วิชาญ อุปสนฺโต)
วัดหัวคุ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๗ ๔๔๒๙ , ๐๘ ๙๐๘๓ ๘๔๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส
พระครูประทีปปัญญาวิสิฐ (สมจิตร )
วัดธรรมสินธุ์โสภา
โทร. ๐ ๓๕๓๑ ๑๕๑๙ , ๐๘ ๐๐๑๙ ๕๗๙๖

เจ้าคณะตำบลพระแก้ว
พระครูสิริพิพัฒนาภรณ์
วัดดอนกลาง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๓๓๐๙

เจ้าคณะอำเภอวังน้อย
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ป.ธ.๓)
วัดพยอม
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๓๓๗๒ , ๐๘ ๗๙๓๓ ๐๔๖๕

เลขานุการ
พระบุญยงค์ จิรปุญฺโญ
วัดพยอม
โทร. ๐๙ ๓๐๓๑ ๖๒๘๕

เจ้าคณะตำบลบ่อตาโล่
พระครูวศินสันติคุณ (เงิน ขนฺติโก)
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๒๑๓ ๕๓๕๕

เจ้าคณะตำบลลำตาเสา
พระครูอภิรมศาสนกิจ (สุรศักดิ์ )
วัดราษฎร์บรรจง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๓๖๕๒

เจ้าคณะตำบลวังน้อย
พระครูปลัด อภิชาติ สุวณฺณโชโต
วัดศรีประชา
โทร. ๐๘ ๔๕๖๘ ๘๗๖๕

เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน
พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงค์ อุทโย ป.ธ.๗)
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๓๕๓๐ , ๐๘ ๖๑๓๖ ๐๙๓๕

เลขานุการ
พระครูวิชาญธรรมโชติ (พิชาชาญ )
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๑๘๖ , ๐๘ ๘๓๘๔ ๖๑๑๕

เจ้าคณะตำบลขนอน
พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดขนอนใต้
โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๖๖๑๖ , ๐๘ ๑๗๕๙ ๓๕๑๒ , ๐๖ ๑๔๙๕ ๕๒๗๕

เจ้าคณะตำบลขนอนหลวง
พระครูพิศาลปัญญาธร (ดิเรก )
วัดบ้านเลนสระกระจับ
โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๓๖๑๗ , ๐๘ ๖๑๓๐ ๘๐๖๕

เจ้าคณะตำบลคลองจิก
พระครูเกษมวุฒิกร
วัดลาดระโหง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๙๐๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านเลน
พระครูวิชาญธรรมโชติ (พิชาชาญ )
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๑๘๖ , ๐๘ ๘๓๘๔ ๖๑๑๕

เลขานุการ
พระมหาสุวัฒน์ ญาณเมธี ป.ธ.๗
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะตำบลตลาดเกรียบ
พระครูสุนทรโชติวัฒน์
วัดตลาดเกรียบ
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๔๐๐๑ , ๐๘ ๑๓๘๓ ๙๒๙๒

เจ้าคณะอำเภอผักไห่
พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย ธุรวาโห)
วัดตูม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๓๖๓

เลขานุการ
พระครูปลัด สราวุธ ปญฺญาวุโธ
วัดลาดชะโด
โทร. ๐๘ ๖๑๓๓ ๔๑๐๐

เจ้าคณะตำบลผักไห่
พระครูพิพัฒน์วรวิทย์ (เฉวียง )
วัดตึกคชหิรัญ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๑๒๔๕ , ๐๘ ๑๕๑๓ ๐๖๗๔

เจ้าคณะตำบลโคกช้าง
พระครูวิบูลประชากิจ
วัดบ้านอ้อ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๑๒๐๐ , ๐๘ ๑๙๑๓ ๘๓๘๓

เจ้าคณะตำบลกุฎี (๒๕๔๓)
พระครูปัญญาวิรัช
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๗๖๙๕

เจ้าคณะตำบลอมฤต
พระครูอุดมปิยธรรม (เกรียงศักดิ์ )
วัดหน้าโคก
โทร. ๐ ๓๕๗๙ ๔๐๗๙ , ๐๘ ๑๘๓๖ ๑๔๑๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี )
วัดกระแชง
โทร. ๐๘ ๙๐๘๗ ๖๐๐๔

เลขานุการ
พระครูประทีปวัชราภรณ์ (วิเชียร ปญฺญาทีโป)
วัดช่างเหล็ก
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๐๓๗๕

รองเจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส (จรัญ โอภาโส)
วัดเชิงเลน
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๐๙๔๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา นพรัตน์ ขนฺติจารี
วัดโบสถ์สมพรชัย
โทร. ๐๘ ๔๙๐๑ ๘๒๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านกลึง
พระครูศุภกิจจาภรณ์
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๔๗๕๒ ๒๒๓๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง
พระมหาสำเริง ธมฺมเตโช ป.ธ.๗
วัดสุนทราราม
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๑๑๙๕ , ๐๘ ๑๗๓๓ ๖๓๐๘

เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
พระครูกันตธรรมาภิรักษ์
วัดศิริสุขาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๔๑๓๘

เจ้าคณะตำบลไม้ตรา
พระครูทักษิณวรกิจ
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โทร. ๐ ๓๕๗๔ ๑๐๗๖ , ๐๘ ๙๙๒๖ ๔๔๙๔

เจ้าคณะตำบลบางไทร
พระปลัด บุญญะโชติ ปภงฺกโร
วัดบางไทร
โทร. ๐๘ ๗๗๑๒ ๘๙๓๙

เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง
พระครูพิพัฒนกิจวิมล (วิจิตร ถาวรสีโล)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
โทร. ๐ ๓๕๘๓ ๐๘๕๘ , ๐๘ ๗๔๑๓ ๒๕๙๙

เลขานุการ
พระปลัด สำเริง สุธมฺโม
วัดลาดบัวหลวง
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๙๔๔๔ , ๐๘ ๖๐๕๗ ๙๑๓๗

เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง (๒๕๕๗)
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์ อนาลโย)
วัดสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๔๗๐๗ ๒๓๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง (๒๕๕๗)
พระครูอนุวัตรวรกิจ (ปรีชา ฉนฺทสีโล)
วัดหลักชัย

เจ้าคณะตำบลคู้สลอด (๒๕๔๙)
พระครูวิศาลพัฒนกิจ
วัดปทุมวัน
โทร. ๐ ๓๕๗๙ ๐๐๘๐ , ๐๘ ๑๘๐๒ ๓๘๖๖

เจ้าคณะอำเภอเสนา (๒๕๕๖)
พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.๘
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๔๗๕ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๗๔๓๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ยิ่งยศ อุตฺตมปญฺโญ
วัดบ้านแพน
โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๙๒๕ , ๐๘ ๙๖๖๔ ๒๑๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอเสนา
พระมหาสมชาย ปญฺญาธีโร ป.ธ.๗
วัดหนองลำเจียก
โทร. ๐๙ ๒๔๖๕ ๒๑๒๕

เลขานุการ
พระมหาสรรทาล กตสนฺติ ป.ธ.๔
วัดเจ้าเจ็ดนอก
โทร. ๐๘ ๖๑๓๐ ๗๒๔๙

เจ้าคณะตำบลบ้านแพน
พระครูพิมลบุญญากร
วัดโบสถ์ (ล่าง)
โทร. ๐ ๓๕๒๘ ๘๕๐๙ , ๐๘ ๑๕๕๙ ๑๐๖๙

เจ้าคณะตำบลบางนมโค
พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ)
วัดสุธาโภชน์
โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๖๓๘ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๔๒๖

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูกิตติพัฒนาภรณ์
วัดกลาง
โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๐๓๓๑ , ๐๘ ๑๙๓๙ ๔๐๔๔

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูพิบูลรัตนากร (สมศักดิ์ )
วัดบันไดช้าง
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๖๒๕๓ , ๐๘ ๑๙๔๘ ๖๕๑๖

เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต ๑
พระครูปิยธรรมโฆสิต
วัดไชยภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๕๘๔๔

เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต ๒
พระครูพิศิษฎ์ประชาทร
วัดแก้วสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๗๙๘๙ ๒๐๘๗

เจ้าคณะอำเภอบางบาล
พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต)
วัดสีกุก
โทร. ๐ ๓๕๗๘ ๒๖๔๓ , ๐๘ ๑๔๘๕ ๓๓๙๗

เลขานุการ
พระมหาเฉลิมพล อชิโต ป.ธ.๔
วัดโคกหิรัญ
โทร. ๐๘ ๙๙๘๖ ๗๑๔๙

รองเจ้าคณะอำเภอบางบาล
พระครูวิบูลจริยากร (สำราญ )
วัดเสาธง
โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๗๙๕๖ , ๐๘ ๖๑๓๒ ๘๓๙๑

เลขานุการ
พระมหาณัฐพล กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐๘ ๕๕๐๔ ๔๒๔๙

เจ้าคณะตำบลพระขาว - น้ำเต้า
พระครูอุดมนวการ
วัดบ้านแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๘๙ ๘๒๓๕

เจ้าคณะตำบลกบเจา
พระครูสันติกัลยาณคุณ
วัดใหม่
โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๘๐๗๗ , ๐๘ ๔๓๔๑ ๗๐๕๐

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระปลัด วิชิต สิริปญฺโญ
วัดกอไผ่
โทร. ๐๘ ๙๒๑๙ ๒๔๘๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
พระครูมงคลประสาธน์
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๒๐

เจ้าคณะตำบลมหาพราหมณ์
พระครูสถิตจิรธรรม
วัดนกกระจาบ
โทร. ๐๘ ๙๘๑๙ ๗๖๘๔

เจ้าคณะตำบลวัดยม
พระมหาสุธีรา ฐิตเวโล ป.ธ.๗
วัดสันติการาม
โทร. ๐๙ ๐๑๑๕ ๔๔๕๕

เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ (สมจิตร ยสปาโล)
วัดบางซ้ายนอก
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๕๒๑๑ , ๐๘ ๗๑๒๐ ๔๗๓๔

เจ้าคณะตำบลปลายกลัด
พระครูศรัทธาบุญกิจ
วัดทางหลวง
โทร. ๐๘ ๕๑๙๖ ๓๙๙๙

เจ้าคณะตำบลบางซ้าย
พระครูสุพัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ จนฺทโก)
วัดดอนพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๔๔๑ ๖๑๙๔

เจ้าคณะตำบลเทพมงคล
พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๕
วัดสุคนธาราม
โทร. ๐๖ ๒๕๒๘ ๙๙๕๑

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก
พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร)
วัดกษัตราธิราช วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๔๑๘ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๘๔๔๕

เลขานุการ
พระปลัด บัณฑิต วชิรญาโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๕๕ , ๐๘ ๒๒๓๔ ๕๖๖๓

เจ้าคณะตำบลบ้านแพรก
พระปลัด บัณฑิต วชิรญาโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๕๕ , ๐๘ ๒๒๓๔ ๕๖๖๓

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๕๒)
พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.๔)
วัดต้นสน
โทร. ๐๙ ๒๕๔๕ ๗๕๑๕ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๑๙๘

เลขานุการ
พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ)
วัดอ่างทอง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๕๔๖ , ๐๘ ๑๘๑๔ ๐๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๗๒

รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ)
วัดไชโย วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๖๑๙๔ ๘๓๖๗

เลขานุการ
พระครูวิทิตธรรมภาณ (สุเทพ สุรเมธี)
วัดไชโย วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๖๗ ๗๔๙๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง (๒๕๕๒)
พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙)
วัดป่าโมก วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๙๓๕ ๕๔๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

เลขานุการ
พระครูสุวัฒน์วรกิจ (สุพจน์ สุวจฺจโน)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๘๔๘๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา วรปญฺโญ)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๒๔๔๔

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูสถิตวรธรรม (อดิศักดิ์ )
วัดราชปักษี
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๕๙๓๕

เจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ
พระครูวิบูลธรรมประยุต (ประกอบ )
วัดรุ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๘๙๖

เจ้าคณะตำบลบ้านแห
พระครูสุวัฒน์วรกิจ (สุพจน์ สุวจฺจโน)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๘๔๘๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

เจ้าคณะตำบลตลาดกรวด
พระครูปลัด ณรงค์ ธมฺมรโต
วัดต้นสน
โทร. ๐๘ ๑๒๙๓ ๒๕๙๐

เจ้าคณะตำบลศาลาแดง
พระครูนิเทศก์ธรรมรส (ไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม)
วัดโล่ห์สุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๔๓๐๒

เจ้าคณะตำบลหัวไผ่
พระครูพิทักษ์จันทรังษี (วัชรินทร์ )
วัดจันทรังษี
โทร. ๐๘ ๒๑๙๘ ๗๐๒๙

เจ้าคณะตำบลมหาดไทย
พระครูกิตตยาภินันท์ (กิตติศักดิ์ )
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๑๗๕๗

เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ
พระครูปัญญาประโชติ (พายับ )
วัดห้วยโรง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๖ ๗๑๒๑

เลขานุการ
พระครูสุเมธานุวัตร (ประเมษฐ์ ฐานิสฺสโร)
วัดตลาดใหม่
โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๑๕๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ
พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น สุนนฺโท)
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๘๓๒

เลขานุการ
พระเจษฎา สมาหิโต
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๓๙๘๗ ๘๔๒๓

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าโรงทอง
พระครูวิสิฐอาจารวัตร (อำนวย ฐานจาโร)
วัดบางจัก
โทร. ๐๘ ๗๑๖๖ ๓๘๔๑

เจ้าคณะตำบลบางจัก
พระครูวิมลปัญโญภาส (อุดม )
วัดวันอุทิศ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๖๗๖๑

เจ้าคณะตำบลยี่ล้น
พระครูพัฒนกิจจาภรณ์ (ทวี )
วัดอบทม
โทร. ๐๘ ๗๑๒๐ ๘๗๑๕

เจ้าคณะตำบลไผ่วง
พระครูปัญญาสิทธวรวัตร (สมเกียรติ )
วัดสิทธาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๓ ๒๑๓๙

เจ้าคณะตำบลสี่ร้อย
พระครูนิโครธปัญญาวุธ (มาโนช )
วัดไทรยืด
โทร. ๐๘ ๑๘๒๔ ๒๓๗๕

เจ้าคณะตำบลหลักแก้ว
พระครูสุเมธานุวัตร (ประเมษฐ์ ฐานิสฺสโร)
วัดตลาดใหม่
โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๑๕๖๗

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน (๒๕๔๔)
พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น สุนนฺโท)
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๘๓๒

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พระมหาบุญสม ปุญฺญสโม ป.ธ.๔
วัดขุมทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๐๐ ๔๘๓๘

เจ้าคณะตำบลไผ่จำศีล
พระมหาไพฑูรย์ จนฺทโก ป.ธ.๓
วัดนางชำ
โทร. ๐๘ ๖๐๕๓ ๗๒๒๒

เจ้าคณะตำบลม่วงเตี้ย
พระปลัด วิสูตร วชิโร
วัดคูมะนาวหวาน
โทร. ๐๘ ๖๗๕๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลห้วยคันแหลน
พระปลัด สมชาย ขนฺติสาโร
วัดห้วยโรง
โทร. ๐๘ ๙๐๘๘ ๗๖๙๑

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ วีรญาโณ ป.ธ.๘)
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๙๑๗๘ ๖๖๑๖

เลขานุการ
พระมหานพพร ปญฺญาวฑฺฒโก ป.ธ.๖
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๘๕๓๓ ๙๙๕๗

รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระครูปริยัตยาภินันท์ (สุชาติ ป.ธ.๓)
วัดโคกพุทรา
โทร. ๐๘ ๔๓๔๑ ๐๒๒๐

เลขานุการ
พระมหาเสกสรร ฐานิสฺสโร ป.ธ.๔
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๘๕๓๓ ๙๙๕๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระครูสุกิตติยาภิวัฒน์ (จรุง วชิราวุโธ)
วัดท่าโขลงกิตติยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง (๒๕๖๐)
พระครูสิริจันทไพโรจน์ (สมจิตต์ จนฺทโชโต)
วัดยางซ้าย
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๘๙๖๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง (๒๕๕๙)
พระครูบุญสิริโสภิต (ทองยอด อตฺถสมฺปนฺโน)
วัดบุญศิริวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลอินทประมูล
พระครูสถิตปุญญาภิวัฒน์ (บุญมี )
วัดน้ำอาบ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๔๑๖๗

เจ้าคณะตำบลบางพลับ
พระสมุห์ อำนวย สุคนฺโธ
วัดโพธิ์เกรียบ
โทร. ๐๘ ๖๑๖๒ ๖๓๗๐

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูโสภิตสีลวัตร (ยุทธนาทร )
วัดทองกลาง
โทร. ๐๘ ๙๐๑๓ ๑๓๑๐

เจ้าคณะตำบลโคกพุทรา
พระอธิการสมศักดิ์ สุวณฺโณ
วัดสุวรรณราชหงษ์
โทร. ๐๘ ๘๖๘๙ ๘๐๖๑

เจ้าคณะตำบลบางเจ้าฉ่า
พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์ (สุพจน์ ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ราษฎร์
โทร. ๐๘ ๙๐๘๗ ๖๒๘๙

เจ้าคณะตำบลคำหยาด
พระมหาโตนด กนฺตาโภ ป.ธ.๖
วัดจันทร์
โทร. ๐๘ ๗๐๙๖ ๙๙๘๙

เจ้าคณะตำบลโพธิ์รังนก
พระครูโอภาสธรรมาภิรม (เสนาะ )
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๑๙๒

เจ้าคณะอำเภอป่าโมก
พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๕๗๑๙ ๓๙๑๕

เลขานุการ
พระครูโสภิตกิจจานุกิจ (นภดล กมโล)
วัดป่าโมก วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๒๔๗ ๒๕๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าโมก (๒๕๖๑)
พระครูสุทธิสารนันท์ (เผชิญ นนฺทิสาโร)
วัดท่าสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๕๑๘๙ ๙๙๔๙

เจ้าคณะตำบลป่าโมก
พระครูอุดมประชาสรรค์ (สังข์ )
วัดพานิช
โทร. ๐๘ ๑๗๗๕ ๗๑๖๐

เจ้าคณะตำบลเอกราช
พระครูสมุห์ เดือน ปุญฺญจาโร
วัดโบสถ์วรดิตถ์
โทร. ๐๘ ๑๘๕๑ ๒๐๔๖ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๒ ๓๓๕๖

เจ้าคณะตำบลสายทอง
พระครูประโชติธรรมโฆษิต (ทองหล่อ )
วัดพายทอง
โทร. ๐๘ ๖๕๐๔ ๖๒๕๒

เจ้าคณะอำเภอไชโย
พระครูวิสุทธิชัยคุณ (สอาด สุชีโว)
วัดมหานาม
โทร. ๐๘ ๙๗๔๔ ๑๑๑๘ โทรสาร. ๐ ๓๕๘๖ ๖๑๐๒

เลขานุการ
พระสมุห์ นนทกานต์ ฉนฺทสีโล
วัดมหานาม
โทร. ๐๘ ๐๙๙๙ ๓๓๗๐

เจ้าคณะตำบลไชยภูมิ
พระครูวิวัฒน์เขมคุณ (วัฒนะ )
วัดสระเกษ
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๒๓๒๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๓ ๙๐๐๙

เจ้าคณะตำบลราชสถิตย์
พระครูโสภณพัฒนวิธาน (ประเสริฐ )
วัดเทวราช
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๓๓๘๑

เจ้าคณะตำบลไชโย
พระครูวิเศษชัยสิทธิ์ (วิเชียร สุภกิจฺโจ)
วัดไชโย วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๘๕๕๒ ๔๑๖๙

เจ้าคณะตำบลจรเข้ร้อง
พระครูวิสิทธิ์สังฆการ (สุชาติ )
วัดมะขาม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๓ ๒๐๑๗

เจ้าคณะอำเภอแสวงหา
พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ)
วัดอ่างทอง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๕๔๖ , ๐๘ ๑๘๑๔ ๐๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๗๒

เลขานุการ
พระสมุห์ ศุภมิตร เมตฺตาสโย
วัดหัวสะแกตก
โทร. ๐๘ ๓๗๐๐ ๓๘๓๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแสวงหา (๒๕๕๕)
พระครูสุวรรณธรรมรังษี (ทองหล่อ ปภากโร)
วัดหัวสะแกตก

เจ้าคณะตำบลจำลอง
พระครูพิพัฒน์รัตนานุกูล (สุทัศน์ อตฺตสนฺโต)
วัดรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๒๑๙๒

เจ้าคณะตำบลบ้านพราน
พระครูโกศลศาสนธรรม (ปัญญา )
วัดบ้านพราน
โทร. ๐ ๓๕๘๗ ๐๒๗๓

เจ้าคณะตำบลแสวงหา
พระครูเกษมสุตคุณ (ประเสริฐ )
วัดแสวงหา
โทร. ๐๘ ๖๑๒๑ ๑๒๙๕

เจ้าคณะตำบลสีบัวทอง
พระครูวุฒิพัฒนาภรณ์ (สมศักดิ์ )
วัดเรไร
โทร. ๐๙ ๒๗๓๕ ๙๑๘๒

เจ้าคณะอำเภอสามโก้
พระครูสิริวุฒิกิจ (พิษณุ วุฑฒิโก ป.ธ.๖)
วัดสามโก้
โทร. ๐๙ ๑๒๖๐ ๐๔๗๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๙ ๗๒๕๒

เลขานุการ
พระปลัด มานะ มานิโต
วัดมงคลธรรมนิมิต
โทร. ๐๙ ๕๙๘๑ ๔๐๑๗

เจ้าคณะตำบลสามโก้
พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ (ทวี )
วัดเกษทอง
โทร. ๐๘ ๗๖๖๓ ๙๐๒๐

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
พระครูกิตติญาณวิสิฐ (ธนา กิตฺติญาโน ป.ธ.๔)
วัดสามขาว
โทร. ๐๘ ๑๐๐๓ ๖๑๗๕

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๖๒๖ ๖๐๒๕

เลขานุการ
พระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๐๕๘๓ , ๐๘ ๖๖๖๐ ๖๔๙๐

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๑
พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธฉาย
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๓๑๖๙ , ๐๘ ๑๕๘๕ ๘๕๓๑

เลขานุการ
พระครูโสภณรัตโนภาส (บุญเพียง )
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๖๑๒๒ ๕๒๒๕

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๒
พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน)
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๐๑๖

เลขานุการ
พระมหาสาคร กุลวฑฺฒโน ป.ธ.๘
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๖๘๑๓ ๑๖๘๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร ป.ธ.๕)
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูภาวนาพิลาศ (วัชระชัย อินฺทวํโส)
วัดเขาวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูรัตนสรคุณ (สมบูรณ์ รตนญาโณ)
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.๘
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๓๓๓๕ , ๐๘ ๗๙๑๙ ๗๒๔๘

เลขานุการ
พระมหาณัฐพล สมาหิโต ป.ธ.๖
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐๘ ๒๔๐๑ ๑๒๘๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระมหากมล เขมาสโย ป.ธ.๖
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๕ ๒๒๑๓

เลขานุการ
พระวัชรวิทย์ เตชพโล
วัดศรีบุรีรตนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๖๐)
พระครูสังวรกิจจานุการ (วราวุธ สีลสํวโร)
วัดบำรุงธรรม
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๕๓๗๙ , ๐๘ ๔๗๗๕ ๑๓๖๕

เจ้าคณะตำบลปากเพรียว
พระครูวศินขันติธรรม (สวิล )
วัดดาวเสด็จ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๒๖๖๗

เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร (บุญส่ง )
วัดตะกุด
โทร. ๐๘ ๖๓๙๗ ๘๘๓๗ , ๐ ๓๖๒๓ ๐๔๐๙

เจ้าคณะตำบลหนองโน
พระครูมงคลธรรมสุนทร (ชัยมงคล )
วัดหนองโนใต้
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๗๐๓๑ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๑๕๘๑

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูวิศาลธรรมภูษิต (ทวี )
วัดอรัญญวาสี
โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๕๔๗๐ , ๐๘ ๙๘๒๘ ๒๔๑๕

เจ้าคณะตำบลดาวเรือง
พระครูปิยธรรมวิสิฐ
วัดทองพุ่มพวง
โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๐๑๙๙ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๐๖๖๔

เจ้าคณะตำบลกุดนกเปล้า
พระครูเกษมวรวัฒน์
วัดโคกเพ็ก
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๔๙๖ , ๐๘ ๙๕๓๗ ๓๓๑๔

เจ้าคณะตำบลนาโฉง
พระครูสันตจิตตากร (กมล สนฺตจิตฺโต)
วัดศาลาแดง
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๕๓๗๘ , ๐๘ ๗๘๐๖ ๓๗๗๑

เจ้าคณะตำบลหนองยาว
พระครูประภัสสรธรรมทัต
วัดหนองจักร
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๒๔๑๙ , ๐๘ ๙๙๐๕ ๘๕๐๒

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวรคุณ ป.ธ.๕
วัดเขาพระ
โทร. ๐๘ ๗๑๐๖ ๐๑๕๙ , ๐๘ ๘๕๔๑ ๖๒๒๗

เลขานุการ
พระครูปิยธรรมพิศิษฐ์ (บุญสุข ปิยธมฺโม)
วัดหาดสองแคว
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๖๐๗๖ , ๐๘ ๖๘๐๔ ๒๑๒๙

รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูประภัศร์วรญาณ
วัดแก่งคอย
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๔๖๔๙ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๙๙๗๒

เลขานุการ
พระปลัด อุดม อุตฺตโม
วัดแก่งคอย
โทร. ๐๘ ๐๗๘๓ ๑๐๑๗

รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูวิมลธรรมานุรักษ์
วัดเจริญธรรม
โทร. ๐๙ ๙๓๒๓ ๐๕๖๖

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ศุภฤกษ์ อธิปญฺโญ
วัดเขาแก้ววนาราม
โทร. ๐๘ ๕๓๘๓ ๑๔๗๒

เจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑
เจ้าอธิการวรรณภพ จิรสีโล
วัดวาลุการาม
โทร. ๐๘ ๔๐๕๕ ๗๑๓๕

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
วัดสามัคคีวราราม

เจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๒
พระครูโสภิตวิหารการ (บุญส่ง )
วัดเขามันธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๗๐๙๓ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๒๗๐๙

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิธานกิจโกศล (โสภณ สารโท)
วัดชำผักแพว
โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๒๕๑๐

เจ้าคณะตำบลท่ามะปราง
พระครูโสภณรัตโนภาส (บุญเพียง )
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๖๑๒๒ ๕๒๒๕

เจ้าคณะตำบลแก่งคอย
พระปลัด ทรงสิน สิกฺขธโร
วัดบ้านม่วง
โทร. ๐๘ ๙๔๙๔ ๑๕๓๗

เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
พระครูอภิรักษ์สุตธรรม (สมบัติ ป.ธ.๓)
วัดใหม่สามัคคี
โทร. ๐๘ ๔๓๓๘ ๓๒๒๘

เจ้าคณะตำบลชำผักแพว
พระครูสรนันทโสภิต
วัดวังแพ
โทร. ๐๘ ๑๓๔๘ ๑๒๖๖

เจ้าคณะตำบลห้วยแห้ง
เจ้าอธิการอนันต์ อภินนฺโท
วัดนาบุญ
โทร. ๐๘ ๖๓๗๘ ๒๖๗๒

เจ้าคณะตำบลหินซ้อน
เจ้าอธิการวสุ อจฺจาธโร
วัดหินซ้อนใต้
โทร. ๐๘ ๕๐๙๘ ๑๘๗๔

เจ้าคณะตำบลสองคอน
พระครูวิชิตกิจโกศล (มานะชัย อติธมฺโม)
วัดสองคอนกลาง
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๖๑๙๘ , ๐๘ ๑๒๐๗ ๐๗๑๖

เจ้าคณะตำบลเตาปูน
พระครูโสภณสุตากร (ณัฏฐ์ณภัทร ขนฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดเตาปูน
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๑๐๗๑-๒ , ๐๘ ๙๕๓๙ ๔๕๕๑

เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๑
พระครูสุวรรณเขมาภิรักษ์ (ณัฐพล ฉนฺทกาโม)
วัดสองคอนใต้
โทร. ๐๘ ๕๑๕๔ ๐๒๕๒

เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๒
พระครูปิยธรรมพิศิษฐ์ (บุญสุข ปิยธมฺโม)
วัดหาดสองแคว
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๖๐๗๖ , ๐๘ ๖๘๐๔ ๒๑๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ
พระครูประภาสปัญญาคุณ (อเนก ปญฺญาทีโป)
วัดบ้านธาตุเหนือ
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๔๗๓๗ , ๐๘ ๖๗๒๐ ๑๓๑๑

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว เขต ๑
พระครูวิริยธรรมพิทักษ์ (ทองสุข ธมฺมวิริโย)
วัดจำศีล
โทร. ๐๘ ๒๑๙๙ ๙๑๐๗ , ๐๘ ๙๘๘๘ ๕๔๓๖

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว เขต ๒
พระครูคีรีวรเขต (สายทอง )
วัดเขาลาดวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๑๓๔

เจ้าคณะอำเภอหนองแค
พระครูสิริสารวิสิฐ
วัดบ้านลาด
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๖๗๖๒ , ๐๘ ๖๘๙๔ ๘๔๙๙

เลขานุการ
พระปลัด สมจิตร ปิยวณฺโณ
วัดมุจลินทสราราม
โทร. ๐๘ ๙๑๔๗ ๙๔๓๕

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค
พระครูประโชติสรกิตติ์ (ปรีดา ชุติธมฺโม)
วัดหนองอ่างทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๙๑๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค
พระครูโสภณประชากิจ
วัดกุ่มหัก
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๔๑๑๑

เลขานุการ
พระสมุห์ ภุมริน ภูริญาโณ
วัดกุ่มหัก
โทร. ๐๘ ๙๑๘๕ ๑๐๘๒

เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ
พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม)
วัดโคกมะตูม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๗๘๒๗

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง
พระครูโอภาสวิหารการ (สำราญ )
วัดหนองปลิง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๘๓๘๐

เจ้าคณะตำบลหนองจิก
พระครูสุนทรพัฒนานุยุต (สมริด วรธมฺโม)
วัดสันมะค่า
โทร. ๐๙ ๘๙๙๑ ๘๒๐๙

เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
พระครูเกษมสุตาภิรม (พายัพ เขมโก)
วัดหนองปลาหมอ
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๘๓๔๔

เจ้าคณะตำบลคชสิทธิ์
พระปลัด บุญรวบ ธมฺมปญฺโญ
วัดชัยเฉลิมมิตร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๗ ๙๒๕๐

เจ้าคณะตำบลกุ่มหัก
พระครูปัญญากิตติคุณ
วัดหนองโรง
โทร. ๐ ๓๖๓๘ ๓๑๑๑ , ๐๘ ๕๐๖๗ ๐๐๒๙

เจ้าคณะตำบลหนองจระเข้
พระครูประกิตวรคุณ
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๒๖๑

เจ้าคณะตำบลโคกตูม
พระครูเกษมสิกขการ (สมศักดิ์ )
วัดหนองแซงใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๘๖๗๘

เจ้าคณะตำบลหนองแค
พระครูประทีปธรรมมงคล
วัดมงคลทีปาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๗ ๑๐๘๔ , ๐๘ ๙๕๓๘ ๓๑๓๗

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น
พระครูโสภณสุทธาจาร
วัดห้วยทราย
โทร. ๐๘ ๔๓๓๗ ๕๖๙๐

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
เจ้าอธิการวิสุทธิ์ สุเมธโส
วัดมุจลินทสราราม
โทร. ๐๘ ๕๑๗๒ ๕๕๖๔

เจ้าคณะตำบลบัวลอย
พระครูพิทักษ์ธรรมาภรณ์ (บุญจัน )
วัดบัวลอย
โทร. ๐๘ ๖๑๒๕ ๔๐๔๔

เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระครูศุภธรรมคุณ (สำอางค์ )
วัดมะขามเรียง
โทร. ๐ ๓๖๓๙ ๕๗๕๗ , ๐๘ ๑๘๓๕ ๗๕๔๒

เลขานุการ
พระสมุห์ พงศกร กวิวํโส
วัดมะขามเรียง
โทร. ๐๘ ๕๖๗๘ ๙๓๘๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ (๒๕๕๘)
พระครูเวชคามธรรมานุกิจ (อนุรักษ์ ทีปธมฺโม)
วัดบ้านหมอ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ (สมชาย )
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๐๑๒๙ , ๐๘ ๑๑๙๑ ๒๕๑๔

เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอธิการมานิตย์ มุตฺตจิตฺโต
วัดบ้านครัว
โทร. ๐๘ ๗๔๙๙ ๙๖๓๖

เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ (สนอง )
วัดโคกกุ่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๓๑ ๓๗๘๒

เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
พระครูสังวรสิริธรรม (ประจวบ )
วัดสร่างโศก
โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๑๑๑๑ , ๐๘ ๗๙๑๗ ๔๕๑๐

เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย (๒๕๔๗)
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ (เล็ก ฐานุตฺตโร)
วัดโบสถ์แจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๖ ๘๖๙๙

เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๔๙๕๗

เลขานุการ
พระมหาคงธวัช วชิรญาโณ ป.ธ.๗
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๐๔๒๗ ๗๗๖๖

รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ )
วัดนิคมวาสี
โทร. ๐๘ ๑๐๐๗ ๓๙๑๘

เลขานุการ
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาพโล ป.ธ.๖
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๕๐๐๓

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท
พระครูสมบูรณ์ธรรมวัตร (คำพันธ์ )
วัดสวนมุตโตทัย
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๕๙๑๕

เจ้าคณะตำบลนายาว
พระครูใบฎีกา ชาญ จารุวณฺโณ
วัดนายาว
โทร. ๐๘ ๙๕๔๕ ๒๘๘๘

เจ้าคณะตำบลหนองแก
พระครูวินัยธร สุจินต์ เตชปญฺโญ
วัดหนองแก
โทร. ๐๘ ๔๓๔๑ ๒๐๘๔

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระครูวิวัฒน์วรคุณ (พิชัย ฐิตสีโล )
วัดซอยสี่
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๙๘๖

เจ้าคณะตำบลห้วยป่าหวาย
พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์
วัดเขตสว่าง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๖๐๑

เจ้าคณะตำบลพุกร่าง
พระครูปริยัติสุนทรกิจ (บันเทิง ฐิตญาโณ ป.ธ.๓)
วัดหนองคณฑี
โทร. ๐๘ ๖๗๖๒ ๘๑๐๒

เจ้าคณะตำบลพุคำจาน เขต ๑
พระใบฎีกา นพเดช จนฺทโก
วัดปราสาททรงธรรม
โทร. ๐๘ ๙๗๘๒ ๒๗๓๖

เจ้าคณะตำบลพุคำจาน เขต ๒
พระครูโสภณภาวนานุวัตร (อุทัย )
วัดนิคมเขมาราม
โทร. ๐๘ ๔๔๗๙ ๙๐๗๘

เจ้าคณะตำบลเขาวง
พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทธธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดซับชะอม
โทร. ๐๘ ๙๒๔๙ ๙๑๕๗

เจ้าคณะตำบลขุนโขลน
พระครูเกษมธรรมวิธาน (สมนึก เขมกาโม)
วัดหนองโป่ง
โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๖๗๗๖ , ๐๘ ๔๔๗๙ ๙๐๗๘

เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง
พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฐิวิสุทธิ
วัดพระพุทธฉาย
โทร. ๐๘ ๓๖๙๔ ๙๔๑๑

เจ้าคณะตำบลเจริญธรรม
พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ (ทวี สิริสาโร)
วัดหนองโพธิ์
โทร. ๐๙ ๑๖๙๓ ๕๑๖๕

เจ้าคณะตำบลบ้านลำ
พระครูไพโรจน์สรธรรม
วัดบ้านดอน
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๖๑๕๒

เจ้าคณะตำบลคลองเรือ
พระครูนันทจริยคุณ
วัดคลองยาง
โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๗๖๔๘

เจ้าคณะตำบลหนองสรวง
พระครูอดุลสรกิจ
วัดบ้านลำ
โทร. ๐๘ ๖๗๖๓ ๕๒๗๙

เจ้าคณะตำบลหนองหมู
พระครูวิบูลธรรมขันธ์
วัดหนองหมูใต้
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๓๑๒๖ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๕๕๙๒

เจ้าคณะอำเภอเสาไห้
พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ สุขุมาโล ป.ธ.๗)
วัดเขาแก้ว วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๗๑๑ ๐๖๔๗

เลขานุการ
พระครูศรีรัตนพิศุทธ์ (สุทัศน์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
วัดสมุหประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๙๕๔๗ ๗๖๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้
พระครูสังวรกิจประยุต
วัดพะเยาว์
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๓๐๗๕ , ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๕๐๗

เลขานุการ
พระครูสมุห์ พัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๔๓๖๓ ๕๗๗๗

เจ้าคณะตำบลเสาไห้
พระครูสิริธรรมาภิมณฑ์
วัดเสาไห้
โทร. ๐ ๓๖๓๙ ๑๐๓๔ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๕๒๘๔

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูประดิษฐ์ธรรมวิสิฐ (บัญญัติ )
วัดบำเพ็ญพรต
โทร. ๐๙ ๔๘๘๖ ๗๖๔๔ , ๐๘ ๙๗๔๔ ๓๙๕๔

เจ้าคณะตำบลหัวปลวก
พระปลัด สุริยนต์ สิริวณฺโณ
วัดเขาดินใต้
โทร. ๐๘ ๙๗๘๖ ๘๗๙๕

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูประสิทธิ์บุญญากร
วัดปากบาง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๓๐๖๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๔๗๒๘

เจ้าคณะตำบลพระยาทด
พระครูสิทธิพิมล (ประจักษ์ จตฺตมโล)
วัดชุ้ง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๒๒๒๓ , ๐๘ ๔๑๐๗ ๐๕๘๔

เจ้าคณะตำบลม่วงงาม
พระครูประสิทธิ์สรการ
วัดบ้านกลาง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๒๑๙๒ , ๐๘ ๙๐๘๘ ๐๗๓๑

เจ้าคณะตำบลสวนดอกไม้
พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ )
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐ ๓๖๗๓ ๑๗๓๕ , ๐๘ ๙๙๐๐ ๑๒๗๘

เจ้าคณะอำเภอหนองแซง
พระครูวชิรธรรมรักษ์ (วิเชียร จนฺทูปโม)
วัดหนองนกชุม
โทร. ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๑๓๐

เลขานุการ
พระบัญชา อุปคุตฺโต
วัดหนองนกชุม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๗๗๕๑

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน
พระครูไกรลาศวุฒิคุณ (แต้ม )
วัดเขาไกรลาศ
โทร. ๐๘ ๖๑๓๑ ๓๙๓๙

เจ้าคณะตำบลหนองแซง
พระครูถาวรธรรมกิจ (ทวี )
วัดบ้านโดน
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๙๐๑๒

เจ้าคณะตำบลหนองสีดา
พระครูปัญญาสรกิจ
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๔๒๗

เจ้าคณะตำบลหนองควายโซ
พระครูสุวรรณธรรมวัตร (ทองพูล )
วัดหนองพลับ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๑ ๙๕๘๑

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูศรีสิมพลีภิรักษ์ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๖)
วัดงิ้วงาม
โทร. ๐๙ ๒๓๗๐ ๒๔๒๗

เจ้าคณะอำเภอหนองโดน
พระครูสุธีวรานุสิฐ (สมควร ป.ธ.๖)
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๖๐๔๙

เลขานุการ
พระปลัด อ๊อด ปวฑฺฒโน
วัดหนองพันเรือ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๗ ๐๗๘๗ , ๐๙ ๖๘๑๒ ๐๘๗๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกลับ
พระครูปัญญาวรานุโยค
วัดคลองบุญ
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๑๓๑

เจ้าคณะตำบลบ้านโปร่ง
พระครูปิยสีลสังวรคุณ (อนันท์ ปิยสีโล)
วัดป่าแหน
โทร. ๐๙ ๑๕๙๓ ๕๘๕๙

เจ้าคณะตำบลดอนทอง
พระครูโอภาสธีรวงศ์ (สาโรจน์ )
วัดกองทอง
โทร. ๐๘ ๗๑๑๗ ๐๒๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนทอง (๒๕๔๗)
พระครูภัทรศีลาภรณ์ (เพิ่ม ภทฺทิโย)
วัดบ้านครัว

เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก
พระครูศรีวรกิจจารักษ์ (พิทักษ์ ถิรนาโถ ป.ธ.๖)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๐๘ ๒๔๐๔

เลขานุการ
พระมหาอาทิตย์ อติภทฺโท ป.ธ.๔
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๙ ๒๕๑๗ ๐๓๘๕

รองเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก
พระครูสิทธิธรรมานุโยค (วันชัย )
วัดเหวลาด
โทร. ๐๘ ๙๒๔๓ ๑๗๗๓

เลขานุการ
พระอธิการสมเกียรติ สมสีโล
วัดบ้านหินลับ
โทร. ๐๘ ๒๑๓๑ ๒๕๑๕

เจ้าคณะตำบลมวกเหล็ก
พระครูวิสิฐกิจจานุกูล (ปัญจง )
วัดมวกเหล็กนอก
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๙๙๔๗

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ
เจ้าอธิการปราโมทก์ ขนฺติธมฺโม
วัดมวกเหล็กใน
โทร. ๐๘ ๘๓๗๖ ๔๖๒๖

เจ้าคณะตำบลหนองย่างเสือ เขต ๑
พระครูปริยัติประสาท
วัดถ้ำธรรมโอสถ
โทร. ๐๘ ๑๐๕๓ ๑๕๙๔

เจ้าคณะตำบลหนองย่างเสือ เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ปรีชากร (ปรีชา )
วัดซับตะเคียน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๒ ๘๐๗๙

เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต ๑
พระครูธรรมธร สถาพร สุจิตฺโต
วัดซับสนุ่น
โทร. ๐๙ ๐๑๑๔ ๐๒๗๑

เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต ๒
เจ้าอธิการประยูร อตฺตเปโม
วัดซับดินดำ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๐๔๘๙

เจ้าคณะตำบลซับสนุ่น
พระครูพิศิษฏ์วีรธรรม (อาจวิชัย ญาณวีโร)
วัดซับกระดาน
โทร. ๐๘ ๔๙๖๑ ๖๐๓๕

เจ้าคณะอำเภอดอนพุด
พระครูสุนันทกิจโกศล (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน)
วัดดอนทอง

เลขานุการ
พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓
วัดดอนทอง

เจ้าคณะตำบลดอนพุด
พระครูสังฆกิจวิธาน (พยุง จนฺทภาโส)
วัดช้าง

เจ้าคณะตำบลดงตะงาว
พระปลัด ศักดิ์ เขมจาโร
วัดบ้านรี

เจ้าคณะอำเภอวังม่วง
พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.๙
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๖๐๑ ๖๒๐๘

เจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๑
พระครูนิรันตร์เสลคุณ (ทัศไนย )
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๖๕๐๖ ๒๒๘๗

เจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๒
พระครูนิรันตร์เสลคุณ (ทัศไนย )
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๖๕๐๖ ๒๒๘๗

เจ้าคณะตำบลคำพราน
พระครูวรเขตภิบาล
วัดภิบาลวังม่วง
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๙๑๐๐ , ๐๘ ๗๐๓๒ ๐๓๐๓

เจ้าคณะตำบลแสลงพัน
พระครูกัลยาณธรรมรักษ์ (สมพงษ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดดงน้ำฉ่า
โทร. ๐๘ ๗๙๑๐ ๕๗๘๐

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
พระศรีปริยัติเวที (ลำใย สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๗๔ ๘๔๔๖

เลขานุการ
พระครูฐิติสุวรรณวงศ์ (ทองคำ สุวณฺโณ)
วัดห้วยบง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๗ ๗๘๒๙

เจ้าคณะตำบลห้วยบง
พระครูปัญญาวรรักษ์ (บุญนาค )
วัดป่าคา
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๙๓๘๑ , ๐๘ ๙๐๗๕ ๖๘๓๖

เจ้าคณะตำบลพุแค (๒๕๕๗)
พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (ปริวัฒน์ สิริธมฺโม)
วัดซอย ๖ ขวา
โทร. ๐๘ ๔๘๘๒ ๐๑๗๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
พระครูพิทักษ์สุทธิธรรม
วัดสูงยาง
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๑๐๗๙ , ๐๘ ๙๖๐๙ ๙๒๙๓

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูปุญญานุรักษ์
วัดหน้าพระลาน
โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๕๙๓ , ๐๘ ๙๒๔๓ ๑๑๖๔

เจ้าคณะตำบลเขาดินพัฒนา
พระครูพัฒนกิตติคุณ (สนอง ฐานธมฺโม)
วัดท่าวัว
โทร. ๐๘ ๑๗๒๒ ๕๙๔๔

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๙)
พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

เลขานุการ
พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๔ ๒๔๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะเขตพระนคร (๒๕๖๒)
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงโสมนัส
พระกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๗ ๘๖๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

เจ้าคณะเขตดุสิต (๒๕๖๒)
พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๑๕๗

เจ้าคณะแขวงบางจาก
พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระปริยัติสารเมธี (สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๙๗๑๕

เจ้าคณะแขวงปทุมวัน
พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๒๗๐๔

เจ้าคณะเขตธนบุรี (๒๕๖๒)
พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๐๗๔๖

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบุปผาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๐๖๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดอาวุธวิกสิตาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๒ ๗๒๖๙

เจ้าคณะเขตหนองจอก - คลองสามวา (๒๕๖๒)
พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
วัดสัมมาชัญญาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๐๙๒๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
วัดลำผักชี
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๒๔๑๐

เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (๒๕๖๒)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - สัมพันธวงศ์ - ราชเทวี (๒๕๖๒)
พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

เจ้าคณะเขตพระโขนง (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (๒๕๖๒)
พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๕๖๖๘ , ๐ ๒๔๒๔ ๗๗๒๗

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ ธมฺมิโก ป.ธ.๓
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐๘ ๔๑๐๐ ๗๗๒๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก)
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน ป.ธ.๔)
วัดบางขวาง
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๑๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘

เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ (สุธรรม อติชาโต)
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๒๓๔

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๙๘๒ , ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓

เลขานุการ
พระครูปลัด ประทุม ปทุมวณฺโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓ , ๐๘ ๙๐๓๔ ๒๕๓๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว - ลำลูกกา
พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดจันทน์กะพ้อ
โทร. ๐ ๒๙๗๗ ๓๔๒๙ , ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑

เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง
พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๘๑๑ , ๐๘ ๙๕๐๕ ๕๒๕๕

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สุรเดช ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐๘ ๔๓๕๓ ๒๓๓๙ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม
พระครูโสภณศาสนคุณ
วัดบางเตยนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๗๖๙๙ ๕๙๙๔

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (๒๕๕๗)
พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
วัดสำแล

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๓๙ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๖๕๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๑

เลขานุการ
พระอุดมสารโสภณ (บุญมั่น ปุญฺญถิโร)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๐๐ , ๐๘ ๑๘๐๑ ๕๖๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-ลาดบัวหลวง-วังน้อย-ท่าเรือ-มหาราช (๒๕๖๒)
พระปริยัติสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๑๙

เจ้าคณะตำบลหัวรอ
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ )
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๐๒ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๔๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๗๑๖๖ ๖๘๗๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมรังสี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๐๕ , ๐๘ ๖๓๙๕ ๘๕๙๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเชียงราก
พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
วัดเชียงรากน้อย
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๕๘๙ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๘๑๕ , ๐๘ ๑๑๔๖ ๕๖๕๒

อ่างทอง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๔๖)
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๔๖)
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เลขานุการ
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ นิพฺภโย
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๙๓๒๓

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง
พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดพระพุทธแสงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระครูพรหมเทพาจารย์
วัดธารเกษม
โทร. ๐๙ ๔๘๖๕ ๙๕๗๒

เลขานุการ
พระเสนอ ชาคโร
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๕๑๐๗ ๔๑๐๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน )
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวิทยาคม
วัดศรีเทพนิมิตวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๖๙๙

เลขานุการ
พระครูวิบูลสารโกวิท (ทองเจือ )
วัดป่าดงพญาเย็น
โทร. ๐๘ ๔๓๒๙ ๘๖๖๐

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (สมชาย ปุญฺญมโน)
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระครูปลัด ทักษิณ ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
พระครูวีรธรรมปวุฒิ
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙

ลพบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดถ้ำพรหมโลก
โทร. ๐๘ ๕๔๔๑ ๕๐๔๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๒ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๘๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คงเดช ปยุตฺโต
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก
พระครูอมรสมณคุณ
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๖๘๓

เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง
พระครูมนูญธรรมรังสี
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๘๙๗๒

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ )
วัดนิคมสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๔๐๖๗

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่
พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
วัดรัมภาราม
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๓๕๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ
วัดป่าภัทรปิยาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๒๑ ๘๑๒๔

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง
พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
วัดสว่างจิต
โทร. ๐๘ ๐๐๑๙ ๓๒๕๗

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์
พระครูวิบูลศีลโสภิต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๕๐๕

เลขานุการ
พระวันชัย กนฺตวีโร
วัดวงษ์เพชร
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
พระครูปลัด ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ
วัดป่าโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๒ ๖๔๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๔๖)
พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดถ้ำสันติสุข

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระสมุห์ สมใจ วรจิตฺโต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๕๙๕๕

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
วัดสุวรรณคูหา
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๙๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๙๗๙๘ ๕๑๙๓

เลขานุการ
พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์
พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
วัดธารีรัฐการาม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๙ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
พระครูวิมลปุญญาทร
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๐๕

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๑๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ
พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดพุพะเนียง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๑๑๗๙

เลขานุการ
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์ )
วัดลพบุรีวราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๑๕๖๑

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

สิงห์บุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๖๐)
พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๖๐ , ๐๘ ๗๓๔๔ ๘๓๗๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสิงห์บุรี
พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล)
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๘๘๕

เลขานุการ
พระสาโรจน์ ขนฺติสุทฺโธ
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๘๐๐๖ ๔๕๑๕

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูสังฆรักษ์ สมัคร สุทฺธิธมฺโม
วัดเซ่าสิงห์
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๖๑๔

เจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี
พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง )
วัดศรีสำราญ
โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘ , ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๒๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘

ชัยนาท-อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เลขานุการ
พระสมุห์ อำพล พุทฺธสโร
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๐๖ ๖๕๔๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท
พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตฺโต)
วัดป่าสัก
โทร. ๐ ๕๖๕๕ ๓๖๒๙ , ๐๘ ๐๗๘๙ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระสิทธิชัย สมาจาโร
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๑๐๕๓ ๗๕๒๑

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูโสภิตธรรมศาสน์
วัดหนองขนาก
โทร. ๐ ๕๖๔๔ ๘๕๑๑ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๐๖๔

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑

เลขานุการ
พระครูปลัด เอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ
วัดโคนอน
โทร. ๐๘ ๕๒๕๑ ๕๖๕๕

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระวินัยธร แดง โชตโก
วัดถ้ำทอง
โทร. ๐๙ ๐๐๒๘ ๓๘๕๓

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
เจ้าอธิการสุนัน นิปฺปโก
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๘๘๓๔

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (๒๕๕๙)
พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดหนองจรเข้
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๖๙๒๑

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูสมุห์ อำนาจ อคฺควํโส
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระมุนีนายก (บุญมี อิณมุตฺโต)
วัดตำหนัก
โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๙

เลขานุการ
พระมหามาโนชญ์ สารตฺถิโก ป.ธ.๕
วัดตำหนัก

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก
พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
วัดสันตยาราม

เลขานุการ
พระปลัด อัครเดช อตฺตเตโช
วัดสันตยาราม

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระมหาศศิพิสิฏฐ์ สิทฺธิวชิรเมธี ป.ธ.๔
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๘)
พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๖๑๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ วรสกฺโข
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระสุมงคลมุนี (ชม ชินวํโส)
วัดพิมพาวาส (ใต้)
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๓๕๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
วัดพิมพาวาส (ใต้)

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ - แปลงยาว
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
วัดสมานรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๐๔๐๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สมพงษ์ จารุวํโส
วัดสระไม้แดง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ
พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
วัดป่าทุ่งส่าย

ชลบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดเขาบางทราย
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา
พระครูปัญญาวีรโกศล
วัดเขาบางทราย

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ภูวนาท กิตฺตินาโถ
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลบางทราย
พระครูสิริธรรมโสภิต
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
วัดเขาไผ่

เลขานุการ
พระวรวุฒิ นนฺทวโร
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระมหาเกรียงไกร ฐิตโฆสโก
วัดหงษานิตยาราม

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
วัดศรีมหาราชา

เลขานุการ
พระครูสุนทรกิตติสาร
วัดศรีมหาราชา

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
วัดช่องลมนาเกลือ

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสารนาถธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๔ , ๐ ๓๘๘๘ ๖๕๘๑

เลขานุการ
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง
พระครูปลัด ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน
วัดหนองหว้า

เลขานุการ
พระวินัยธร ณฤทธิ์ วรธมฺโม
วัดเขาแกแล

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑
พระครูปลัด ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
พระครูปัญญาธรรมสิริ (พรชัย )
วัดมงคลวุฒาวาส

จันทบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
วัดจันทนาราม
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๐๙ , ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๙๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๕๙)
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ. (เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองกุ้ง
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๙๐ , ๐๘ ๐๐๙๔ ๖๘๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูอุดมธรรมคุณ (ธเนศ )
วัดจันทนาราม

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ
พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท )
วัดป่าคีรีเขต

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
วัดกลางเก่า

เลขานุการ
พระปลัด ประวิทย์ อินฺทวํโส
วัดกลางเก่า

เจ้าคณะตำบลซึ้ง
พระครูศาสนกิจโกวิท (สีธรณ์ )
วัดมณีคีรีวงก์

เจ้าคณะตำบลปะตง
พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
วัดพิกุลรังสรรค์

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด (๒๕๕๘)
พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
วัดห้วงพัฒนา
โทร. ๐๙ ๙๑๖๕ ๖๙๐๕

เลขานุการ
พระครูกิตติวัฒนคุณ (เดชา กิตฺติเตโช)
วัดห้วงพัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)
วัดคิรีวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
วัดวิสิทธิการาม

เจ้าคณะตำบลชำราก
พระครูสุนทรวรธัช
วัดวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูใบฎีกา จรัญ คุณญฺโญ
วัดคิรีวิหาร


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๒ - พระสังฆาธิการ