หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒
พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)
วัดราชคฤห์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๒๙๐๘ , ๐๘ ๑๔๒๔ ๖๐๖๙ , ๐๘ ๙๒๐๔ ๔๑๒๖

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๕๔)
พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร)
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๘๖๗-๙ , ๐๘ ๙๕๒๕ ๙๘๘๘

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.๘
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๔๗๕ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๗๔๓๐

รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๑
พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส ป.ธ.๔)
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๗๘ ๑๕๔๙ , ๐๘ ๑๘๓๒ ๖๒๐๔

เลขานุการ
พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ชยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดใหญ่ชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๖๑๓๖ ๙๐๖๐

รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ ๒ (๒๕๕๖)
พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘ , ๐๘ ๑๒๘๖ ๐๖๒๑

เลขานุการ
พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ (รุ่ง สุขุมาโล ป.ธ.๕)
วัดเกาะแก้ว
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๘๙๕ , ๐๘ ๗๑๑๗ ๐๐๑๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๕๙)
พระครูปัญญาวราธรรม (ประทุม ปญฺญาวโร)
วัดบ้านหีบ
โทร. ๐๓๕๗๗ ๐๕๙๙ , ๐๘ ๑๒๙๐ ๙๘๑๕

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก)
วัดศาลาปูน วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๑๖๕ , ๐๘ ๑๒๕๙ ๖๕๘๓

เลขานุการ
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ)
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๙๔ , ๐๘ ๑๘๖๗ ๒๖๔๙

รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปญฺโญ)
วัดท่าการ้อง
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๓๕๓ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๑๖๔๕

เลขานุการ
พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๐๘ , ๐๘ ๔๗๗๖ ๖๘๓๘

รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ชยธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดใหญ่ชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๖๑๓๖ ๙๐๖๐

เลขานุการ
พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
วัดใหญ่ชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๑
พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ )
วัดธรรมิกราช
โทร. ๐๘ ๒๒๓๘ ๒๙๙๙

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๒
พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์
วัดสามวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๖๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๐๐๔

เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓
พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร)
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๗๖๘ , ๐๘ ๑๘๒๘ ๕๐๕๐

เจ้าคณะตำบลเกาะเรียน
พระครูพิชัยเดชารักษ์ (พิชัย )
วัดช่างทอง
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๖๗๒ , ๐๘ ๖๑๗๒ ๐๖๑๔

เจ้าคณะตำบลวัดตูม
พระครูโกศลธรรมโสภิต (ดำรงศักดิ์ ฐิตปุญฺโญ)
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๙๒ , ๐๘ ๙๘๐๔ ๐๙๙๐

เจ้าคณะตำบลสำเภาล่ม
พระครูพิจิตรกิจจาทร (บุญส่ง ธมฺมจารี)
วัดกลางปากกราน
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๕๙ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๙๙๔

เจ้าคณะตำบลภูเขาทอง
พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กำพล สิริภทฺโท)
วัดสำเภาล่ม
โทร. ๐๘ ๙๔๑๐ ๓๐๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูศรีปริยัตยานุยุต (วิทู อตฺตทโม ป.ธ.๖)
วัดเกตุ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๐๔๒ , ๐๘ ๑๘๐๗ ๓๖๔๓

เจ้าคณะตำบลหอรัตนไชย
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ)
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๙๔ , ๐๘ ๑๘๖๗ ๒๖๔๙

เจ้าคณะตำบลสวนพริก
พระครูเวฬุวันพัฒนาทร
วัดไผ่โสมนรินทร์
โทร. ๐ ๓๕๘๘ ๑๓๕๘ , ๐๘ ๑๒๕๑ ๐๐๕๔

เจ้าคณะอำเภอมหาราช
พระครูอรุณวราสัย (สมพร นนฺทโก)
วัดแจ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๖๔๔๓ , ๐๘ ๙๗๙๑ ๘๑๗๑

เลขานุการ
พระครูอรุณปัญโญภาส (นิคม จิตฺตปญฺโญ)
วัดแจ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๖๔๔๓ , ๐๘ ๙๗๙๑ ๘๑๗๑

เจ้าคณะตำบลพิตเพียน
พระครูอรุณปัญโญภาส (นิคม จิตฺตปญฺโญ)
วัดแจ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๖๔๔๓ , ๐๘ ๙๗๙๑ ๘๑๗๑

เจ้าคณะตำบลท่าตอ
พระครูบวรธรรมรส
วัดใหม่ปากบาง
โทร. ๐๘ ๑๙๐๙ ๐๗๖๐

เจ้าคณะตำบลมหาราช
พระครูสุขุมโชติธรรม
วัดอุโลม
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๙๒๓๒ , ๐๘ ๙๕๐๗ ๘๕๙๓

เจ้าคณะตำบลน้ำเต้า
พระครูโฆสิตกิตติคุณ
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๘๙๑ ๑๒๔๘

เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน อติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๗๖๓

เลขานุการ
พระมหาสมบัติ อาภากโร
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๖๙๒๘ ๕๗๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ (๒๕๖๑)
พระครูอุดมภาวนาธิมุต (ลำเพย อุตฺตโม)
วัดบึง
โทร. ๐ ๓๕๗๖ ๒๑๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ (๒๕๖๑)
พระครูนิทัศน์ธรรมธาดา (ประเสริฐ อิสฺสโร)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๕ ๗๙๖๖

เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
พระครูใบฎีกา ระเบียบ สุเมโธ
วัดไม้รวก
โทร. ๐๘ ๗๐๑๘ ๑๑๖๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าเรือ (๒๕๕๘)
พระครูกันตสีลาภรณ์ (อนันต์ กนฺตวาโร)
วัดไม้รวก
โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๑๗๒๗ , ๐๘ ๗๐๑๘ ๑๑๖๒

เจ้าคณะตำบลปากท่า
พระครูพิทักษ์อรัญกิจ (วิชัย ฐิติคุโณ)
วัดแคอรัญญิก
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๕๑๔๓ , ๐๘ ๑๘๕๓ ๙๑๘๖

เจ้าคณะตำบลจำปา
พระมหาสมบัติ อาภากโร
วัดสะตือ
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๒๐ , ๐๘ ๖๙๒๘ ๕๗๔๖

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิสุทธิธรรมากร (ประยูร )
วัดไก่จ้น
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๒๖๑๐ , ๐๘ ๕๑๑๔ ๐๐๑๖

เจ้าคณะอำเภอนครหลวง
พระครูปิยคุณากร (สมบัติ ธมฺมทฺธโช)
วัดปรีดาราม
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๐๓๕ , ๐๘ ๐๑๐๖ ๒๖๘๖

เลขานุการ
พระครูปลัด ทวีศักดิ์ สนฺตกาโย
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
โทร. ๐๘ ๐๖๖๗ ๙๘๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง
พระครูสิริวัฒนธรรม (ธวัช ชาตวีโร ป.ธ.๕)
วัดพระนอน
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๙๕๐ , ๐๘ ๑๙๒๔ ๖๑๒๙

เลขานุการ
พระครูโสภณปริยัตยานุยุต
วัดจันทร์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๐ ๙๐๑๑

เจ้าคณะตำบลแม่ลา
พระครูประโชติสิริคุณ
วัดลาย
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๕๓๓ , ๐๘ ๑๙๐๘ ๗๙๖๙

เจ้าคณะตำบลพระนอน
พระครูสีลวัฒนคุณ (อานัฐชัย สีลธโร)
วัดเรือแข่ง
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๖๑๔ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๕๔๐๕

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูปิยธรรมานันท์ (ปิยวุฒิ )
วัดสำมะกัน
โทร. ๐๘ ๑๑๙๕ ๓๐๘๓

เจ้าคณะตำบลนครหลวง
พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ )
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูฐิติญาณวิสุทธิ์
วัดบันได
โทร. ๐๘ ๑๗๗๒ ๘๙๓๖

เจ้าคณะตำบลบ่อโพง
พระครูวิชิตกิตติคุณ (วิเชียร อาสโก)
วัดมาบพระจันทร์
โทร. ๐๘ ๕๓๗๙ ๘๙๔๐

เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์ ฐิตปญฺโญ)
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๑๘๓๑ ๒๐๘๓

เลขานุการ
พระครูสถิตสมณานุวัตร (ยุทธภูมิ สิริสาโร)
วัดลอดช่อง
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๒๗๘ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๓๒๑๕

รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
พระครูวิจิตรการโกศล (ประดิษฐ์ ป.ธ.๕)
วัดนนทรีย์
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๓๒๗๔ , ๐๘ ๑๒๕๗ ๑๕๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรธรรมโฆสิต (บุญเลื่อน อภิปฺปสนฺโน)
วัดดอกไม้
โทร. ๐๘ ๑๘๔๖ ๒๘๒๘

เจ้าคณะตำบลบางปะหัน
พระครูจินดาพัฒนาภรณ์
วัดเกาะเลิ่ง
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๗๒๘๘ , ๐๘ ๙๙๘๗ ๐๒๐๙

เจ้าคณะตำบลขวัญเมือง
เจ้าอธิการไพบูลย์ มหาปุญฺโญ
วัดศาลาแดง
โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๑๔๔๒ , ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๒๑๔

เจ้าคณะตำบลพุทเลา
พระครูสุกิจสังฆกร
วัดพระงาม
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๖๐๗ , ๐๘ ๙๘๑๒ ๓๒๗๔

เจ้าคณะตำบลโพธิ์สามต้น
พระครูอุปจิตบุญญวัฒน์
วัดโตนด
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๙๙๐๐ ๗๓๙๔

เจ้าคณะตำบลเสาธง
พระครูวิชาญวีรกิจ (ปรีชา มหาวีโร)
วัดนาค
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๖๒๐ , ๐๘ ๔๗๗๕ ๗๖๒๘

เจ้าคณะตำบลบางนางร้า
พระครูโกศลกัลยาณคุณ
วัดอินกัลยา
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๐๕๕ , ๐๘ ๖๑๒๔ ๓๑๐๐

เจ้าคณะอำเภออุทัย
พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์ ฉนฺทชาโต)
วัดโตนดเตี้ย
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๕๓๒๑

เลขานุการ
พระมหาประเมิน ฐิตคุโณ ป.ธ.๔
วัดเทพกุญชร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๒ ๘๐๖๐

เจ้าคณะตำบลอุทัย
พระครูโสภิตสิทธิการ
วัดโคกช้าง
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๖๓๘๐ , ๐๘ ๑๗๒๒ ๒๑๑๐

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำส้ม
พระมหาขจรศักดิ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๔
วัดหนองน้ำส้ม
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๕๒๘๘ , ๐๘ ๒๑๙๙ ๗๔๕๕

เจ้าคณะตำบลธนู
พระครูพิศาลธรรมรักษ์ (สาลี สีลธมฺโม)
วัดสะแก
โทร. ๐๘ ๙๘๒๐ ๖๒๔๑

เจ้าคณะตำบลสามบัณฑิต (๒๕๖๑)
พระครูพิศาลอุทัยสาร (นพวรรณ คุณสาโร)
วัดเสนานิมิต

เจ้าคณะอำเภอภาชี
พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร)
วัดผดุงธรรม
โทร. ๐๘ ๑๒๖๘ ๖๖๑๕

เลขานุการ
พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร )
วัดมาบโพธิ์
โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๓๐๖๕ , ๐๙ ๘๘๙๖ ๖๒๘๒

เจ้าคณะตำบลภาชี
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดเจริญธรรม
โทร. ๐ ๓๕๓๑ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๙๓๙๑

เจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง
พระครูโสภณสันติคุณ (วิชาญ อุปสนฺโต)
วัดหัวคุ้ง
โทร. ๐ ๓๕๗๗ ๔๔๒๙ , ๐๘ ๙๐๘๓ ๘๔๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส
พระครูประทีปปัญญาวิสิฐ (สมจิตร )
วัดธรรมสินธุ์โสภา
โทร. ๐ ๓๕๓๑ ๑๕๑๙ , ๐๘ ๐๐๑๙ ๕๗๙๖

เจ้าคณะตำบลพระแก้ว
พระครูสิริพิพัฒนาภรณ์
วัดดอนกลาง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๓๓๐๙

เจ้าคณะอำเภอวังน้อย
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ป.ธ.๓)
วัดพยอม
โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๓๓๗๒ , ๐๘ ๗๙๓๓ ๐๔๖๕

เจ้าคณะตำบลบ่อตาโล่
พระครูวศินสันติคุณ (เงิน ขนฺติโก)
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๒๑๓ ๕๓๕๕

เจ้าคณะตำบลลำตาเสา
พระครูอภิรมศาสนกิจ (สุรศักดิ์ )
วัดราษฎร์บรรจง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๓๖๕๒

เจ้าคณะตำบลวังน้อย
พระครูปลัด อภิชาติ สุวณฺณโชโต
วัดศรีประชา
โทร. ๐๘ ๔๕๖๘ ๘๗๖๕

เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน
พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงค์ อุทโย ป.ธ.๗)
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๓๕๓๐ , ๐๘ ๖๑๓๖ ๐๙๓๕

เลขานุการ
พระครูวิชาญธรรมโชติ (พิชาชาญ )
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๑๘๖ , ๐๘ ๘๓๘๔ ๖๑๑๕

เจ้าคณะตำบลขนอน
พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดขนอนใต้
โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๖๖๑๖ , ๐๘ ๑๗๕๙ ๓๕๑๒ , ๐๖ ๑๔๙๕ ๕๒๗๕

เจ้าคณะตำบลขนอนหลวง
พระครูพิศาลปัญญาธร (ดิเรก )
วัดบ้านเลนสระกระจับ
โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๓๖๑๗ , ๐๘ ๖๑๓๐ ๘๐๖๕

เจ้าคณะตำบลคลองจิก
พระครูเกษมวุฒิกร
วัดลาดระโหง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๙๐๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านเลน
พระครูวิชาญธรรมโชติ (พิชาชาญ )
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๑๘๖ , ๐๘ ๘๓๘๔ ๖๑๑๕

เลขานุการ
พระมหาสุวัฒน์ ญาณเมธี ป.ธ.๗
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะตำบลตลาดเกรียบ
พระครูสุนทรโชติวัฒน์
วัดตลาดเกรียบ
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๔๐๐๑ , ๐๘ ๑๓๘๓ ๙๒๙๒

เจ้าคณะอำเภอผักไห่
พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย ธุรวาโห)
วัดตูม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๓๖๓

เลขานุการ
พระครูปลัด สราวุธ ปญฺญาวุโธ
วัดลาดชะโด
โทร. ๐๘ ๖๑๓๓ ๔๑๐๐

เจ้าคณะตำบลผักไห่
พระครูพิพัฒน์วรวิทย์ (เฉวียง )
วัดตึกคชหิรัญ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๑๒๔๕ , ๐๘ ๑๕๑๓ ๐๖๗๔

เจ้าคณะตำบลโคกช้าง
พระครูวิบูลประชากิจ
วัดบ้านอ้อ
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๑๒๐๐ , ๐๘ ๑๙๑๓ ๘๓๘๓

เจ้าคณะตำบลกุฎี (๒๕๔๓)
พระครูปัญญาวิรัช
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๗๖๙๕

เจ้าคณะตำบลอมฤต
พระครูอุดมปิยธรรม (เกรียงศักดิ์ )
วัดหน้าโคก
โทร. ๐ ๓๕๗๙ ๔๐๗๙ , ๐๘ ๑๘๓๖ ๑๔๑๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี )
วัดกระแชง
โทร. ๐๘ ๙๐๘๗ ๖๐๐๔

เลขานุการ
พระครูประทีปวัชราภรณ์ (วิเชียร ปญฺญาทีโป)
วัดช่างเหล็ก
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๐๓๗๕

รองเจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส (จรัญ โอภาโส)
วัดเชิงเลน
โทร. ๐๘ ๑๙๐๘ ๐๙๔๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา นพรัตน์ ขนฺติจารี
วัดโบสถ์สมพรชัย
โทร. ๐๘ ๔๙๐๑ ๘๒๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านกลึง
พระครูศุภกิจจาภรณ์
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๔๗๕๒ ๒๒๓๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง
พระมหาสำเริง ธมฺมเตโช ป.ธ.๗
วัดสุนทราราม
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๑๑๙๕ , ๐๘ ๑๗๓๓ ๖๓๐๘

เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
พระครูกันตธรรมาภิรักษ์
วัดศิริสุขาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๔๑๓๘

เจ้าคณะตำบลไม้ตรา
พระครูทักษิณวรกิจ
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โทร. ๐ ๓๕๗๔ ๑๐๗๖ , ๐๘ ๙๙๒๖ ๔๔๙๔

เจ้าคณะตำบลบางไทร
พระปลัด บุญญะโชติ ปภงฺกโร
วัดบางไทร
โทร. ๐๘ ๗๗๑๒ ๘๙๓๙

เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง
พระครูพิพัฒนกิจวิมล (วิจิตร ถาวรสีโล)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
โทร. ๐ ๓๕๘๓ ๐๘๕๘ , ๐๘ ๗๔๑๓ ๒๕๙๙

เลขานุการ
พระปลัด สำเริง สุธมฺโม
วัดลาดบัวหลวง
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๙๔๔๔ , ๐๘ ๖๐๕๗ ๙๑๓๗

เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง (๒๕๕๗)
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์ อนาลโย)
วัดสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๔๗๐๗ ๒๓๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง (๒๕๕๗)
พระครูอนุวัตรวรกิจ (ปรีชา ฉนฺทสีโล)
วัดหลักชัย

เจ้าคณะตำบลคู้สลอด (๒๕๔๙)
พระครูวิศาลพัฒนกิจ
วัดปทุมวัน
โทร. ๐ ๓๕๗๙ ๐๐๘๐ , ๐๘ ๑๘๐๒ ๓๘๖๖

เจ้าคณะอำเภอเสนา (๒๕๕๖)
พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.๘
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๔๗๕ , ๐๘ ๑๓๗๓ ๗๔๓๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ยิ่งยศ อุตฺตมปญฺโญ
วัดบ้านแพน
โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๙๒๕ , ๐๘ ๙๖๖๔ ๒๑๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอเสนา
พระมหาสมชาย ปญฺญาธีโร ป.ธ.๗
วัดหนองลำเจียก
โทร. ๐๙ ๒๔๖๕ ๒๑๒๕

เลขานุการ
พระมหาสรรทาล กตสนฺติ ป.ธ.๔
วัดเจ้าเจ็ดนอก
โทร. ๐๘ ๖๑๓๐ ๗๒๔๙

เจ้าคณะตำบลบ้านแพน
พระครูพิมลบุญญากร
วัดโบสถ์ (ล่าง)
โทร. ๐ ๓๕๒๘ ๘๕๐๙ , ๐๘ ๑๕๕๙ ๑๐๖๙

เจ้าคณะตำบลบางนมโค (๒๕๔๓)
พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ)
วัดสุธาโภชน์
โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๖๓๘ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๔๒๖

เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
พระครูกิตติพัฒนาภรณ์
วัดกลาง
โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๐๓๓๑ , ๐๘ ๑๙๓๙ ๔๐๔๔

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูพิบูลรัตนากร (สมศักดิ์ )
วัดบันไดช้าง
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๖๒๕๓ , ๐๘ ๑๙๔๘ ๖๕๑๖

เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต ๑
พระครูปิยธรรมโฆสิต
วัดไชยภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๕๘๔๔

เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต ๒
พระครูพิศิษฎ์ประชาทร
วัดแก้วสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๗๙๘๙ ๒๐๘๗

เลขานุการ
พระครูพิสิฐสรภาณ (ธนวัฒน์ ชวนปญฺโญ)
วัดบ้านแพน

เจ้าคณะอำเภอบางบาล
พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต)
วัดสีกุก
โทร. ๐ ๓๕๗๘ ๒๖๔๓ , ๐๘ ๑๔๘๕ ๓๓๙๗

เลขานุการ
พระมหาเฉลิมพล อชิโต ป.ธ.๔
วัดโคกหิรัญ
โทร. ๐๘ ๙๙๘๖ ๗๑๔๙

รองเจ้าคณะอำเภอบางบาล
พระครูวิบูลจริยากร (สำราญ )
วัดเสาธง
โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๗๙๕๖ , ๐๘ ๖๑๓๒ ๘๓๙๑

เลขานุการ
พระมหาณัฐพล กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดบางปลาหมอ
โทร. ๐๘ ๕๕๐๔ ๔๒๔๙

เจ้าคณะตำบลพระขาว - น้ำเต้า
พระครูอุดมนวการ
วัดบ้านแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๘๙ ๘๒๓๕

เจ้าคณะตำบลกบเจา
พระครูสันติกัลยาณคุณ
วัดใหม่
โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๘๐๗๗ , ๐๘ ๔๓๔๑ ๗๐๕๐

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระปลัด วิชิต สิริปญฺโญ
วัดกอไผ่
โทร. ๐๘ ๙๒๑๙ ๒๔๘๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
พระครูมงคลประสาธน์
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๒๐

เจ้าคณะตำบลมหาพราหมณ์
พระครูสถิตจิรธรรม
วัดนกกระจาบ
โทร. ๐๘ ๙๘๑๙ ๗๖๘๔

เจ้าคณะตำบลวัดยม
พระมหาสุธีรา ฐิตเวโล ป.ธ.๗
วัดสันติการาม
โทร. ๐๙ ๐๑๑๕ ๔๔๕๕

เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ (สมจิตร ยสปาโล)
วัดบางซ้ายนอก
โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๕๒๑๑ , ๐๘ ๗๑๒๐ ๔๗๓๔

เลขานุการ
พระปลัด ศิวพันธ์ จารุวรรณโน
วัดเศวตศิลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
พระครูขันติธรรมานุวัตร (เอกนารถ )
วัดบางซ้ายใน
โทร. ๐๘ ๙๘๘๐ ๕๕๕๔

เจ้าคณะตำบลปลายกลัด
พระครูศรัทธาบุญกิจ
วัดทางหลวง
โทร. ๐๘ ๕๑๙๖ ๓๙๙๙

เลขานุการ
พระสมุห์ สิทธิชัย ชนาสโภ
วัดคลองตัน

เจ้าคณะตำบลบางซ้าย
พระครูสุพัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ จนฺทโก)
วัดดอนพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๔๔๑ ๖๑๙๔

เลขานุการ
พระปลัด วิรัตน์ ถิรคุโณ
วัดใหม่หนองคต

รองเจ้าคณะตำบลบางซ้าย
พระครูประยุตเขมกิจ
วัดแก้วฟ้า

เจ้าคณะตำบลเทพมงคล
พระครูสิริพุทธิศาสตร์ (นพรักษ์ ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
วัดสุคนธาราม
โทร. ๐๖ ๒๕๒๘ ๙๙๕๑

เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก
พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร)
วัดกษัตราธิราช วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๔๑๘ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๘๔๔๕

เลขานุการ
พระครูวิรุฬห์กิจโกศล (บัณฑิต วชิรญาโณ)
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๕๕ , ๐๘ ๒๒๓๔ ๕๖๖๓

เจ้าคณะตำบลบ้านแพรก
พระครูวิรุฬห์กิจโกศล (บัณฑิต วชิรญาโณ)
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๐๕๕ , ๐๘ ๒๒๓๔ ๕๖๖๓

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๓๙ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๖๕๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๑

เลขานุการ
พระอุดมสารโสภณ (บุญมั่น ปุญฺญถิโร)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๐๐ , ๐๘ ๑๘๐๑ ๕๖๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๒)
พระปริยัติสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๑๙

เจ้าคณะตำบลหัวรอ
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ )
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๐๒ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๔๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๗๑๖๖ ๖๘๗๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมรังสี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๐๕ , ๐๘ ๖๓๙๕ ๘๕๙๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเชียงราก
พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
วัดเชียงรากน้อย
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๕๘๙ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๘๑๕ , ๐๘ ๑๑๔๖ ๕๖๕๒


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın