หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒
พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)
วัดราชคฤห์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๒๙๐๘ , ๐๘ ๑๔๒๔ ๖๐๖๙ , ๐๘ ๙๒๐๔ ๔๑๒๖

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๓๖)
พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๖๒๖ ๖๐๒๕

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๐๕๘๓ , ๐๘ ๖๖๖๐ ๖๔๙๐

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๕๔)
พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธฉาย
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๓๑๖๙ , ๐๘ ๑๕๘๕ ๘๕๓๑

เลขานุการ (๒๕๕๕)
พระครูโสภณรัตโนภาส (บุญเพียง รตนาโภ)
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๖๑๒๒ ๕๒๒๕

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๕๔)
พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน)
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๐๑๖

เลขานุการ (๒๕๕๕)
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาพโล ป.ธ.๖
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๕๐๐๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๓)
พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร ป.ธ.๕)
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูโกศลสรกิจ (หวีด จนฺทวณฺโณ)
วัดสร้างบุญ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูภาวนาพิลาศ (วัชระชัย อินฺทวํโส)
วัดเขาวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูรัตนสรคุณ (สมบูรณ์ รตนญาโณ)
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๕๐)
พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.๘
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๓๓๓๕ , ๐๘ ๗๙๑๙ ๗๒๔๘

เลขานุการ (๒๕๕๐)
พระมหาธนจักร สมาหิโต ป.ธ.๖
วัดโนนสภาราม
โทร. ๐๘ ๒๔๐๑ ๑๒๘๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๕๙)
พระมหากมล เขมาสโย ป.ธ.๖
วัดท่าพง
โทร. ๐๘ ๒๒๓๕ ๒๒๑๓

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระวัชรวิทย์ เตชพโล
วัดศรีบุรีรตนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๖๐)
พระครูสังวรกิจจานุการ (วราวุธ สีลสํวโร)
วัดบำรุงธรรม
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๕๓๗๙ , ๐๘ ๔๗๗๕ ๑๓๖๕

เจ้าคณะตำบลปากเพรียว (๒๕๕๓)
พระครูวศินขันติธรรม (สวิล อนาลโย)
วัดดาวเสด็จ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๒๖๖๗

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระสมจิตร กนฺตวณฺโณ
วัดเขาคูบา

เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน (๒๕๔๖)
พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร (บุญส่ง ปสนฺนจิตฺโต)
วัดตะกุด
โทร. ๐๘ ๖๓๙๗ ๘๘๓๗ , ๐ ๓๖๒๓ ๐๔๐๙

เลขานุการ(๒๕๕๒)
พระวีรพล มหาสกฺโก
วัดตลิ่งชัน

เจ้าคณะตำบลหนองโน (๒๕๓๕)
พระครูมงคลธรรมสุนทร (ชัยมงคล ชยมงฺคโล)
วัดหนองโนใต้
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๗๐๓๑ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๑๕๘๑

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระณรงค์ศักดิ์ ฐานุตฺตโร
วัดหนองโนใต้

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล (๒๕๔๙)
พระครูวิศาลธรรมภูษิต (ทวี ธมฺมคุตฺโต)
วัดอรัญญวาสี
โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๕๔๗๐ , ๐๘ ๙๘๒๘ ๒๔๑๕

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระจำปี สีลสุทฺโธ
วัดอรัญญวาสี

เจ้าคณะตำบลปากข้าวสาร (๒๕๖๐)
พระปลัด นิวัฒน์ อกิญฺจโน
วัดเชิงเขา

เลขานุการ(๒๕๔๒)
พระมหาสมัย สมาจาโร ป.ธ.๕
วัดบำรุงธรรม

เจ้าคณะตำบลดาวเรือง (๒๕๔๒)
พระครูปิยธรรมวิสิฐ ( ยโสธโร)
วัดทองพุ่มพวง
โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๐๑๙๙ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๐๖๖๔

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระยงยุทธ์ อนาลโย
วัดทองพุ่มพวง

เจ้าคณะตำบลกุดนกเปล้า (๒๕๔๙)
พระครูเกษมวรวัฒน์ ( เขมาภิรโต)
วัดโคกเพ็ก
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๔๙๖ , ๐๘ ๙๕๓๗ ๓๓๑๔

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระจำนงค์ จนฺทูปโม
วัดโคกเพ็ก

เจ้าคณะตำบลนาโฉง (๒๕๕๔)
พระครูสันตจิตตากร (กมล สนฺตจิตฺโต)
วัดศาลาแดง
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๕๓๗๘ , ๐๘ ๗๘๐๖ ๓๗๗๑

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระครูใบฎีกา อัฐพงษ์ ธมฺมทินฺโน
วัดบ้านบึง

เจ้าคณะตำบลหนองยาว (๒๕๖๑)
พระครูสิทธิสรวัฒน์ ( ยุตฺติโก)
วัดหนองเขื่อนช้าง

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระวรวรรณ กิตฺติสาโร
วัดหนองจักร

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (๒๕๕๕)
พระครูภาวนาวรคุณ ( จกฺกวโร ป.ธ.๕)
วัดเขาพระ
โทร. ๐๘ ๗๑๐๖ ๐๑๕๙ , ๐๘ ๘๕๔๑ ๖๒๒๗

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระปลัด ทรงสิน สิกฺขธโร
วัดบ้านม่วง
โทร. ๐๘ ๙๔๙๔ ๑๕๓๗

รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (๒๕๕๕)
พระครูประภัศร์วรญาณ ( ญาณวโร)
วัดแก่งคอย
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๔๖๔๙ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๙๙๗๒

เลขานุการ (๒๕๕๕)
พระปลัด อุดม อุตฺตโม
วัดแก่งคอย
โทร. ๐๘ ๐๗๘๓ ๑๐๑๗

รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (๒๕๕๙)
พระครูวิมลธรรมานุรักษ์ ( อธิปญฺโญ)
วัดเจริญธรรม
โทร. ๐๙ ๙๓๒๓ ๐๕๖๖

เลขานุการ (๒๕๕๕)
พระครูปลัด ศุภฤกษ์ อธิปญฺโญ
วัดเขาแก้ววนาราม
โทร. ๐๘ ๕๓๘๓ ๑๔๗๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย (๒๕๔๖)
พระครูพิพัฒน์สังฆการ (เสงี่ยม สุธมฺโม)
วัดราษฎร์พัฒนา

เจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑ (๒๕๕๔)
เจ้าอธิการวรรณภพ จิรสีโล
วัดวาลุการาม
โทร. ๐๘ ๔๐๕๕ ๗๑๓๕

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
วัดสามัคคีวราราม

เจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๒ (๒๕๒๓)
พระครูโสภิตวิหารการ (บุญส่ง ขนฺติโก)
วัดเขามันธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๗๐๙๓ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๒๗๐๙

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระเรวัต ฐานวโร
วัดเขามันธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลชะอม (๒๕๕๑)
พระครูวิธานกิจโกศล (โสภณ สารโท)
วัดชำผักแพว
โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๒๕๑๐

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระอธิการมนัส ชิตมโน
วัดกระเหรี่ยงคอม้า

เจ้าคณะตำบลท่ามะปราง (๒๕๒๙)
พระครูโสภณรัตโนภาส (บุญเพียง รตนาโภ)
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๖๑๒๒ ๕๒๒๕

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระปลัด วรเทพ วรสุโภ
วัดโป่งมงคล

เจ้าคณะตำบลแก่งคอย (๒๕๕๙)
พระปลัด ทรงสิน สิกฺขธโร
วัดบ้านม่วง
โทร. ๐๘ ๙๔๙๔ ๑๕๓๗

เลขานุการ
พระกชกร กิตฺติสาโร
วัดบ่อโศรก

เจ้าคณะตำบลบ้านป่า (๒๕๕๐)
พระครูอภิรักษ์สุตธรรม (สมบัติ จนฺทธมฺโม)
วัดใหม่สามัคคี
โทร. ๐๘ ๔๓๓๘ ๓๒๒๘

เลขานุการ
พระสำราญ ฐิตสีโล
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

เจ้าคณะตำบลชำผักแพว (๒๕๓๙)
พระครูสรนันทโสภิต ( มหาปญฺโญ)
วัดวังแพ
โทร. ๐๘ ๑๓๔๘ ๑๒๖๖

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระสุทาวี กลฺยาโณ
วัดวังแพ

เจ้าคณะตำบลห้วยแห้ง (๒๕๕๔)
เจ้าอธิการอนันต์ อภินนฺโท
วัดนาบุญ
โทร. ๐๘ ๖๓๗๘ ๒๖๗๒

เลขานุการ(๒๕๕๖)
พระชัยพงษ์ กนฺตสีโล
วัดนาดี

เจ้าคณะตำบลหินซ้อน (๒๕๕๘)
เจ้าอธิการวสุ อจฺจาทโร
วัดหินซ้อนใต้
โทร. ๐๘ ๕๐๙๘ ๑๘๗๔

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระอุเทน คุณงฺกโร
วัดหินซ้อนใต้

เจ้าคณะตำบลสองคอน (๒๕๔๒)
พระครูวิชิตกิจโกศล (มานะชัย อติธมฺโม)
วัดสองคอนกลาง
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๖๑๙๘ , ๐๘ ๑๒๐๗ ๐๗๑๖

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระใบฏีกา ศิวนารถ ฐานาธโร
วัดสองคอนกลาง

เจ้าคณะตำบลเตาปูน (๒๕๔๗)
พระครูโสภณสุตากร (ณัฏฐ์ณภัทร ขนฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดเตาปูน
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๑๐๗๑-๒ , ๐๘ ๙๕๓๙ ๔๕๕๑

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระบัณฑร กตสาโร
วัดเตาปูน

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๑
พระมหาอำนาจ รตโน ป.ธ.๙
วัดพระพุทธบาทน้อย

เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๒ (๒๕๓๗)
พระครูปิยธรรมพิศิษฐ์ (บุญสุข ปิยธมฺโม)
วัดหาดสองแคว
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๖๐๗๖ , ๐๘ ๖๘๐๔ ๒๑๒๙

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระครูสมุห์ ธรรมศักดิ์ ธนิสฺสโร
วัดท่าศาลา

เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ (๒๕๔๕)
พระครูประภาสปัญญาคุณ (อเนก ปญฺญาทีโป)
วัดบ้านธาตุเหนือ
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๔๗๓๗ , ๐๘ ๖๗๒๐ ๑๓๑๑

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระสมคิด ฐานทตฺโต
วัดท่ากระเบา

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว เขต ๑ (๒๕๕๕)
พระครูวิริยธรรมพิทักษ์ (ทองสุข ธมฺมวิริโย)
วัดจำศีล
โทร. ๐๘ ๒๑๙๙ ๙๑๐๗ , ๐๘ ๙๘๘๘ ๕๔๓๖

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระอธิการพากร วรญาโณ
วัดบ้านช่องใต้

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว เขต ๒ (๒๕๕๕)
พระครูคีรีวรเขต (สายทอง ปณฺฑิโต)
วัดเขาลาดวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๑๓๔

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระหิรัญ สมจิตฺโต
วัดหนองน้ำเขียว

เจ้าคณะอำเภอหนองแค (๒๕๕๖)
พระครูสิริสารวิสิฐ ( อคฺคปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดบ้านลาด
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๖๗๖๒ , ๐๘ ๖๘๙๔ ๘๔๙๙

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระปลัด สมจิตร ปิยวณฺโณ
วัดมุจลินทสราราม
โทร. ๐๘ ๙๑๔๗ ๙๔๓๕

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค (๒๕๔๖)
พระครูประโชติสรกิตติ์ (ปรีดา ชุติธมฺโม)
วัดหนองอ่างทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๙๑๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค (๒๕๕๖)
พระครูโสภณประชากิจ ( อกาลิโก)
วัดกุ่มหัก
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๔๑๑๑

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระสมุห์ ภุมริน ภูริญาโณ
วัดกุ่มหัก
โทร. ๐๘ ๙๑๘๕ ๑๐๘๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแค (๒๕๕๖)
พระครูพัฒนกิจสุนทร ( ยสินธโร)
วัดบัวลอย

เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ (๒๕๕๕)
พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม)
วัดโคกมะตูม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๗๘๒๗

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระสมพร โชติวโร
วัดโคกมะตูม

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง (๒๕๔๗)
พระครูโอภาสวิหารการ (สำราญ อาภสฺสโร)
วัดหนองปลิง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๘๓๘๐

เลขานุการ
พระศิวัช ปิยธโร
วัดหนองขนาก

เจ้าคณะตำบลหนองจิก (๒๕๔๐)
พระครูสุนทรพัฒนานุยุต (สมริด วรธมฺโม)
วัดสันมะค่า
โทร. ๐๙ ๘๙๙๑ ๘๒๐๙

เลขานุการ(๒๕๔๒)
พระครูสมุห์ ชิงชัย อภิชาโต
วัดสันมะค่า

เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ (๒๕๖๒)
พระครูวิบูลบุญวัฒน์ (สมชาย ฐานธมฺโม)
วัดหนองผักชีใต้

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระสัญญา พทฺธญาโณ
วัดสนมไทย

เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๒)
พระครูเกษมสุตาภิรม (พายัพ เขมโก)
วัดหนองปลาหมอ
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๘๓๔๔

เจ้าคณะตำบลคชสิทธิ์ (๒๕๕๕)
พระปลัด บุญรวบ ธมฺมปญฺโญ
วัดชัยเฉลิมมิตร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๗ ๙๒๕๐

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระปรีดา ติสรโณ
วัดชัยเฉลิมมิตร

เจ้าคณะตำบลกุ่มหัก (๒๕๒๖)
พระครูปัญญากิตติคุณ ( กิตฺติปญฺโญ)
วัดหนองโรง
โทร. ๐ ๓๖๓๘ ๓๑๑๑ , ๐๘ ๕๐๖๗ ๐๐๒๙

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระกฤษณะ เตชธมฺโม
วัดหนองโรง

เจ้าคณะตำบลหนองจรเข้ (๒๕๖๑)
พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔
วัดศรีปทุม

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๕
วัดบัวลอย

เจ้าคณะตำบลโคกตูม (๒๕๔๐)
พระครูเกษมสิกขการ (สมศักดิ์ เขมโก)
วัดหนองแซงใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๘๖๗๘

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระอธิการนิพนธ์ ตปสีโล
วัดหนองดินแดง

เจ้าคณะตำบลหนองแค (๒๕๔๐)
พระครูประทีปธรรมมงคล ( อภิพโล)
วัดมงคลทีปาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๗ ๑๐๘๔ , ๐๘ ๙๕๓๘ ๓๑๓๗

เลขานุการ(๒๕๔๗)
พระครูวินัยธร เสมือน อนุจาโร
วัดเสนานฤมิตร

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น (๒๕๕๙)
พระครูโสภณสุทธาจาร ( สุทฺธมโน)
วัดห้วยทราย
โทร. ๐๘ ๔๓๓๗ ๕๖๙๐

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระนิกร อิทฺธิญาโณ
วัดห้วยทราย

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๙)
พระครูปิยธรรมภูษิต ( ปิยธมฺโม)
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลโคกแย้ (๒๕๕๙)
เจ้าอธิการวิสุทธิ์ สุเมธโส
วัดมุจลินทสราราม
โทร. ๐๘ ๕๑๗๒ ๕๕๖๔

เลขานุการ
พระชัชชัย สจฺจวโร
วัดหนองสมัคร

เจ้าคณะตำบลบัวลอย (๒๕๔๗)
พระครูพิทักษ์ธรรมาภรณ์ (บุญจัน นาถปุญฺโญ)
วัดบัวลอย
โทร. ๐๘ ๖๑๒๕ ๔๐๔๔

เลขานุการ(๒๕๔๒)
พระมหาทองคำ สุจิตฺโต ป.ธ.๔
วัดบัวลอย

เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ (๒๕๕๐)
พระครูศุภธรรมคุณ (สำอางค์ คุณธมฺโม)
วัดมะขามเรียง
โทร. ๐ ๓๖๓๙ ๕๗๕๗ , ๐๘ ๑๘๓๕ ๗๕๔๒

เลขานุการ (๒๕๕๔)
พระสมุห์ พงศกร กวิวํโส
วัดมะขามเรียง
โทร. ๐๘ ๕๖๗๘ ๙๓๘๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ (๒๕๕๘)
พระครูเวชคามธรรมานุกิจ (อนุรักษ์ ทีปธมฺโม)
วัดบ้านหมอ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว (๒๕๕๓)
พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ (สมชาย ปิยาจาโร)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๐๑๒๙ , ๐๘ ๑๑๙๑ ๒๕๑๔

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระครูสถิตปัญจาภิรมย์ (วัลลภ โชติโย)
วัดปัญจาภิรมย์

เจ้าคณะตำบลบ้านครัว (๒๕๕๙)
เจ้าอธิการมานิตย์ มุตฺตจิตฺโต
วัดมหาโลก
โทร. ๐๘ ๗๔๙๙ ๙๖๓๖

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระอรรคเดช ธมฺมสาโร
วัดมหาโลก

เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ (๒๕๕๑)
พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ (สนอง ธมฺมทินฺโน)
วัดโคกกุ่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๓๑ ๓๗๘๒

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระครูพิศิษฏ์สุวรรณคุณ (บุญหลง กมฺพุวณฺโณ)
วัดโคกมะขาม

เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ กิตติมศักดิ์ (๒๕๔๔)
พระครูสิริบุญเขต ( อคฺคธมฺโม)
วัดโคกใหญ่

เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
พระครูสังวรสิริธรรม (ประจวบ สํวโร)
วัดสร่างโศก
โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๑๑๑๑ , ๐๘ ๗๙๑๗ ๔๕๑๐

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระปลัด สมบูรณ์ ชนาสโภ
วัดบ้านหมอ

เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย (๒๕๔๗)
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ (เล็ก ฐานุตฺตโร)
วัดโบสถ์แจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๖ ๘๖๙๙

เลขานุการ(๒๕๔๗)
พระปลัด ปัญญา ปญฺญาคโม
วัดโบสถ์แจ้ง

เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท (๒๕๕๙)
พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๔๙๕๗

เลขานุการ (๒๕๖๐)
พระมหาทิวา ทินฺนญาโณ ป.ธ.๕
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท (๒๕๕๕)
พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ ธมฺมวโร)
วัดนิคมวาสี
โทร. ๐๘ ๑๐๐๗ ๓๙๑๘

เลขานุการ (๒๕๖๒)
พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สิทฺเมธี ป.ธ.๓
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท (๒๕๕๘)
พระครูสมบูรณ์ธรรมวัตร (คำพันธ์ อคฺคธมฺโม)
วัดสวนมุตโตทัย
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๕๙๑๕

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระสุรพงศ์ ถาวโร
วัดสวนมุตโตทัย

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๘)
พระครูวิสุทธิวรธรรม ( วิสุทฺธสีโล ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลนายาว (๒๕๕๗)
พระครูใบฎีกา ชาญ จารุวณฺโณ
วัดนายาว
โทร. ๐๘ ๙๕๔๕ ๒๘๘๘

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระเดชณรงค์ ภูริปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลนายาว กิตติมศักดิ์
พระครูสิริปัญญาประยุต ( สิริปญฺโญ)
วัดนายาว

เจ้าคณะตำบลหนองแก (๒๕๕๖)
พระครูอรรถจริยานุรักษ์ (สุจินต์ เตชปญฺโญ)
วัดหนองแก
โทร. ๐๘ ๔๓๔๑ ๒๐๘๔

เลขานุการ
พระสุชิน ฐานวีโร
วัดหนองแก

เจ้าคณะตำบลธารเกษม (๒๕๖๒)
พระครูเกษมเสลธรรม (กฤษฎา สีลธโร)
วัดสวนสำราญ

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระพรชัย ขนฺติพโล
วัดสวนสำราญ

เจ้าคณะตำบลธารเกษม กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๒)
พระครูวิวัฒน์วรคุณ (พิชัย ฐิตสีโล )
วัดซอยสี่
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๙๘๖

เจ้าคณะตำบลห้วยป่าหวาย (๒๕๓๙)
พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์ ( กิจฺจสาโร)
วัดเขตสว่าง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๖๐๑

เลขานุการ
พระครูพิพัฒนาภิรม (ปรีชา ปญฺญาธโร)
วัดหนองสุทธะ

เจ้าคณะตำบลพุกร่าง (๒๕๔๗)
พระครูปริยัติสุนทรกิจ (บันเทิง ฐิตญาโณ ป.ธ.๓)
วัดหนองคณฑี
โทร. ๐๘ ๖๗๖๒ ๘๑๐๒

เลขานุการ
พระสมุห์ สมสิทธิ์ อภิปญฺโญ
วัดเขาพลัด

เจ้าคณะตำบลพุคำจาน เขต ๑ (๒๕๕๕)
พระใบฎีกา นพเดช จนฺทโก
วัดปราสาททรงธรรม
โทร. ๐๘ ๙๗๘๒ ๒๗๓๖

เลขานุการ
พระอธิการลำไพ นรินฺโท
วัดพุขามหวาน

เจ้าคณะตำบลพุคำจาน เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระปลัด บุญยสิทธิ์ สิริปุญฺโญ
วัดบ่อวงครุ

เลขานุการ
พระอธิการสุธีร์ จกฺกวโร
วัดนิคมเขมาราม

เจ้าคณะตำบลเขาวง (๒๕๔๗)
พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทธธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดซับชะอม
โทร. ๐๘ ๙๒๔๙ ๙๑๕๗

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญโชค กิตฺติสาโร
วัดบ้านน้อย

เจ้าคณะตำบลขุนโขลน (๒๕๕๕)
พระครูเกษมธรรมวิธาน (สมนึก เขมกาโม)
วัดหนองโป่ง
โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๖๗๗๖ , ๐๘ ๔๔๗๙ ๙๐๗๘

เลขานุการ
พระสมยศ ยตินฺธโร
วัดหนองโป่ง

เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง (๒๕๕๙)
พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฺฐิวิสุทฺธี ป.ธ.๗
วัดหนองสรวง
โทร. ๐๘ ๓๖๙๔ ๙๔๑๑

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระปลัด สงกรานต์ จนฺทโชโต
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

เจ้าคณะตำบลเจริญธรรม (๒๕๓๖)
พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ (ทวี สิริสาโร)
วัดหนองโพธิ์
โทร. ๐๙ ๑๖๙๓ ๕๑๖๕

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระครูสมุห์ ประเสริฐ ธีรปญฺโญ
วัดหนองโพธิ์

เจ้าคณะตำบลบ้านลำ (๒๕๕๕)
พระครูไพโรจน์สรธรรม ( ธมฺมโชโต)
วัดบ้านดอน
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๖๑๕๒

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระครูสังฆรักษ์ อานนท์ สุวณฺโณ
วัดบ้านดอน

เจ้าคณะตำบลคลองเรือ (๒๕๕๙)
พระครูนันทจริยคุณ ( อานนฺโท)
วัดคลองยาง
โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๗๖๔๘

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโน
วัดวิหารแดง

เจ้าคณะตำบลหนองสรวง (๒๕๔๑)
พระครูอดุลสรกิจ ( ฉวิวณฺโณ)
วัดบ้านลำ
โทร. ๐๘ ๖๗๖๓ ๕๒๗๙

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระสมุห์ สมชาย สิริสมฺปนฺโน
วัดหนองตาบุญ

เจ้าคณะตำบลหนองหมู (๒๕๕๐)
พระครูวิบูลธรรมขันธ์ ( วิสุทฺธสีโล)
วัดหนองหมูใต้
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๓๑๒๖ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๕๕๙๒

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระใบฎีกา อิทธิพล กิตฺติสาโร
วัดคลองใหม่

เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ (๒๕๔๒)
พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ สุขุมาโล ป.ธ.๗)
วัดเขาแก้ว วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๗๑๑ ๐๖๔๗

เลขานุการ (๒๕๕๐)
พระครูศรีรัตนพิศุทธ์ (สุทัศน์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
วัดสมุหประดิษฐาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๔๗ ๗๖๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ (๒๕๕๓)
พระครูสังวรกิจประยุต ( จิตฺตสํวโร)
วัดพะเยาว์
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๓๐๗๕ , ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๕๐๗

เลขานุการ (๒๕๕๓)
พระครูธรรมธร พัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๔๓๖๓ ๕๗๗๗

เจ้าคณะตำบลเสาไห้ (๒๕๔๒)
พระครูสิริธรรมาภิมณฑ์ ( อิสฺสโร)
วัดเสาไห้
โทร. ๐ ๓๖๓๙ ๑๐๓๔ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๕๒๘๔

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระอาชาไนย สีลสํวโร
วัดสูง

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง (๒๕๕๑)
พระครูประดิษฐ์ธรรมวิสิฐ (บัญญัติ ปณฺฑิโต)
วัดบำเพ็ญพรต
โทร. ๐๙ ๔๘๘๖ ๗๖๔๔ , ๐๘ ๙๗๔๔ ๓๙๕๔

เลขานุการ(๒๕๕๙)
พระสิทธิชัย ขนฺติพโล
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลหัวปลวก (๒๕๕๗)
พระปลัด สุริยนต์ สิริวณฺโณ
วัดเขาดินใต้
โทร. ๐๘ ๙๗๘๖ ๘๗๙๕

เลขานุการ
พระสมุห์ เกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก
วัดโคกกระท้อน

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง (๒๕๕๓)
พระครูประสิทธิ์บุญญากร ( วิชโย)
วัดปากบาง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๓๐๖๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๔๗๒๘

เลขานุการ(๒๕๕๖)
พระเกรียงศักดิ์ ยสวฑฺฒโก
วัดบ้านยาง

เจ้าคณะตำบลพระยาทด (๒๕๖๑)
พระครูธรรมธร พัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๔๓๖๓ ๕๗๗๗

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระพุทธชาติ อาภากโร
วัดเขาแก้ว วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระยาทด กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๑)
พระครูสิทธิพิมล (ประจักษ์ จตฺตมโล)
วัดชุ้ง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๒๒๒๓ , ๐๘ ๔๑๐๗ ๐๕๘๔

เจ้าคณะตำบลม่วงงาม (๒๕๒๖)
พระครูประสิทธิ์สรการ ( ชยาลงฺกาโร)
วัดบ้านกลาง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๒๑๙๒ , ๐๘ ๙๐๘๘ ๐๗๓๑

เลขานุการ
พระอธิการประดิษฐ์ โชติโก
วัดตะเฆ่

เจ้าคณะตำบลสวนดอกไม้ (๒๕๔๘)
พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก)
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐ ๓๖๗๓ ๑๗๓๕ , ๐๘ ๙๙๐๐ ๑๒๗๘

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระไพโรจน์ ปณฺฑิโต
วัดไผ่ล้อม

เจ้าคณะอำเภอหนองแซง (๒๕๔๗)
พระครูวชิรธรรมรักษ์ (วิเชียร จนฺทูปโม)
วัดหนองนกชุม
โทร. ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๑๓๐

เลขานุการ (๒๕๕๓)
พระปลัด บัญชา อุปคุตฺโต
วัดหนองนกชุม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๗๗๕๑

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน (๒๕๖๑)
พระครูสุนทรวิมลสีล (ณรงค์ ทีฆายุโก)
วัดอู่ตะเภา

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระศรีรัฐ เตชธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหนองแซง (๒๕๕๒)
พระครูถาวรธรรมกิจ (ทวี ถาวโร)
วัดบ้านโดน
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๙๐๑๒

เลขานุการ(๒๕๕๒)
พระสมุห์ นิกร อตฺตมโน
วัดหนองหอย

เจ้าคณะตำบลหนองสีดา (๒๕๕๓)
พระครูปัญญาสรกิจ ( คมฺภีรปญฺโญ)
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๔๒๗

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระครูสังฆรักษ์ สมพงษ์ จนฺทาโภ
วัดท่าราบ

เจ้าคณะตำบลหนองควายโซ (๒๕๔๑)
พระครูสุวรรณธรรมวัตร (ทองพูล ชนุตฺตโม)
วัดหนองพลับ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๑ ๙๕๘๑

เลขานุการ(๒๕๔๘)
พระวชิรศักดิ์ วชิรญาโณ
วัดหนองพลับ

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด (๒๕๔๙)
พระครูศรีสิมพลีภิรักษ์ (ไพฑูรย์ จนฺทูปโม ป.ธ.๖)
วัดงิ้วงาม
โทร. ๐๙ ๒๓๗๐ ๒๔๒๗

เลขานุการ(๒๕๕๓)
พระอำนวย อาภทฺธโร
วัดหนองนกชุม

เจ้าคณะอำเภอหนองโดน (๒๕๕๙)
พระครูสุธีวรานุสิฐ (สมควร ญาณวีโร ป.ธ.๖)
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๖๐๔๙

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระปลัด อ๊อด ปวฑฺฒโน
วัดหนองพันเรือ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๗ ๐๗๘๗ , ๐๙ ๖๘๑๒ ๐๘๗๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกลับ (๒๕๕๙)
พระครูปัญญาวรานุโยค ( ปญฺญาทีโป)
วัดคลองบุญ
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๑๓๑

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระพลวรรธ อภิปุณฺโณ
วัดคลองบุญ

เจ้าคณะตำบลบ้านกลับ กิตติมศักดิ์
พระครูปิติกันตาภรณ์ ( กนฺตสีโล)
วัดสองคอน

เจ้าคณะตำบลหนองโดน (๒๕๕๙)
พระครูโสภณพัฒนานุกิจ (สมยศ สุทฺธญาโณ)
วัดหนองโดน

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระเรวัต ปภาโส
วัดหนองโดน

เจ้าคณะตำบลบ้านโปร่ง (๒๕๖๑)
พระปลัด พิทักษ์ จินฺตามโย
วัดหลังสวน

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระธนกร กตปุญฺโญ
วัดสองคอน

เจ้าคณะตำบลดอนทอง (๒๕๔๖)
พระครูโอภาสธีรวงศ์ (สาโรจน์ ธีรภทฺโท)
วัดกองทอง
โทร. ๐๘ ๗๑๑๗ ๐๒๓๑

เลขานุการ(๒๕๕๖)
พระอนุรักษ์ กนฺตวีโร
วัดกองทอง

เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก (๒๕๕๑)
พระครูศรีวรกิจจารักษ์ (พิทักษ์ ถิรนาโถ ป.ธ.๖)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๐๘ ๒๔๐๔

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระมหาอาทิตย์ อติภทฺโท ป.ธ.๔
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๙ ๒๕๑๗ ๐๓๘๕

รองเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก (๒๕๕๙)
พระครูสิทธิธรรมานุโยค (วันชัย อคฺคเตโช)
วัดเหวลาด
โทร. ๐๘ ๙๒๔๓ ๑๗๗๓

เลขานุการ (๒๕๖๒)
พระมหาวิเชียร กวิวํโส ป.ธ.๗
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลมวกเหล็ก (๒๕๖๒)
เจ้าอธิการสมเกียรติ สมสีโล
วัดบ้านหินลับ
โทร. ๐๘ ๒๑๓๑ ๒๕๑๕

เลขานุการ
พระพุทธิพงษ์ ฐิตมโน
วัดมวกเหล็กนอก

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ (๒๕๕๘)
เจ้าอธิการปราโมทก์ ขนฺติธมฺโม
วัดมวกเหล็กใน
โทร. ๐๘ ๘๓๗๖ ๔๖๒๖

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระพะเยาว์ ทิตฺตปญฺโญ
วัดมวกเหล็กใน

เจ้าคณะตำบลหนองย่างเสือ เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูปริยัติประสาท ( ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓)
วัดถ้ำธรรมโอสถ
โทร. ๐๘ ๑๐๕๓ ๑๕๙๔

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระตุ้ย กิตฺติโสภโณ
วัดมวกเหล็กนอก

เจ้าคณะตำบลหนองย่างเสือ เขต ๒ (๒๕๕๕)
พระครูพิพัฒน์ปรีชากร (ปรีชา สุเมโธ)
วัดซับตะเคียน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๒ ๘๐๗๙

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระคึกฤทธิ์ กิตฺติวณฺโณ
วัดซับสนุ่น

เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต ๑ (๒๕๕๖)
พระครูถาวรธรรมทัต (สถาพร สุจิตฺโต)
วัดซับสนุ่น
โทร. ๐๙ ๐๑๑๔ ๐๒๗๑

เลขานุการ(๒๕๕๖)
พระอธิการดาว ปริสุทฺโธ
วัดคลองม่วงเหนือ

เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต ๒ (๒๕๕๘)
เจ้าอธิการประยูร อตฺตเปโม
วัดซับดินดำ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๐๔๘๙

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระอธิการณัฐฐา เขมจาโร
วัดซับน้อยเหนือ

เจ้าคณะตำบลซับสนุ่น (๒๕๕๕)
พระครูพิศิษฏ์วีรธรรม (อาจวิชัย ญาณวีโร)
วัดซับกระดาน
โทร. ๐๘ ๔๙๖๑ ๖๐๓๕

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระธีระพงษ์ ธีรวํโส
วัดซับสนุ่น

เจ้าคณะอำเภอดอนพุด (๒๕๕๖)
พระครูสุนันทกิจโกศล (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน)
วัดดอนทอง

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร ป.ธ.๖
วัดดอนทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอนพุด (๒๕๕๕)
พระครูวิเชียรสรคุณ ( วชิรมโน)
วัดไผ่หลิ่ว

เจ้าคณะตำบลดอนพุด (๒๕๖๑)
พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร ป.ธ.๖
วัดดอนทอง

เลขานุการ
พระณรงค์ อจฺจาทโร
วัดดอนพุด

เจ้าคณะตำบลดงตะงาว (๒๕๕๘)
พระปลัด ศักดิ์ เขมจาโร
วัดบ้านรี

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระกฤษณะ ธมฺมเตโช
วัดบ้านรี

เจ้าคณะอำเภอวังม่วง (๒๕๕๕)
พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.๙
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๖๐๑ ๖๒๐๘

เลขานุการ (๒๕๖๒)
พระมหาชลธี วิวชฺชรวํโส ป.ธ.๓
วัดมณีโชติ

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๑ (๒๕๕๘)
พระครูนิรันตร์เสลคุณ (ทัศไนย ฐิตเวโท)
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๖๕๐๖ ๒๒๘๗

เจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๑ กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๘)
พระครูปิยมงคลธรรม ( สุมงฺคโล)
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๒ (๒๕๕๗)
พระครูนิรันตร์เสลคุณ (ทัศไนย ฐิตเวโท)
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๖๕๐๖ ๒๒๘๗

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระอุทัย อภิวโร
วัดวังม่วง

เจ้าคณะตำบลคำพราน (๒๕๔๓)
พระครูวรเขตภิบาล ( โชติปาโล)
วัดภิบาลวังม่วง
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๙๑๐๐ , ๐๘ ๗๐๓๒ ๐๓๐๓

เลขานุการ(๒๕๔๔)
พระครูใบฎีกา เสรี สิริจนฺโท
วัดภิบาลวังม่วง

เจ้าคณะตำบลแสลงพัน (๒๕๔๖)
พระครูกัลยาณธรรมรักษ์ (สมพงษ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดดงน้ำฉ่า
โทร. ๐๘ ๗๙๑๐ ๕๗๘๐

เลขานุการ(๒๕๖๐)
พระแสวง ฐานิสฺสโร
วัดดงน้ำฉ่า

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๕๕๑)
พระศรีปริยัติเวที (ลำใย สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๗๔ ๘๔๔๖

เลขานุการ (๒๕๕๑)
พระครูฐิติสุวรรณวงศ์ (ทองคำ สุวณฺโณ)
วัดห้วยบง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๗ ๗๘๒๙

เจ้าคณะตำบลห้วยบง (๒๕๔๐)
พระครูปัญญาวรรักษ์ (บุญนาค วรปุญฺโญ)
วัดป่าคา
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๙๓๘๑ , ๐๘ ๙๐๗๕ ๖๘๓๖

เลขานุการ(๒๕๕๘)
พระอดิเรก ธมฺมโสโก
วัดป่าคา

เจ้าคณะตำบลพุแค (๒๕๕๗)
พระครูอากรคุณวัฒน์ (ปริวัฒน์ สิริธมฺโม)
วัดซอย ๖ ขวา
โทร. ๐๘ ๔๘๘๒ ๐๑๗๘

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระเจริญ เสฏฺฐคุโณ
วัดซอย ๖ ขวา

เจ้าคณะตำบลพุแค กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๗)
พระครูพิพัฒน์คีรีวงศ์ ( ติกฺขปญฺโญ)
วัดคีรีวง

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง (๒๕๔๒)
พระครูพิทักษ์สุทธิธรรม ( วราสโภ)
วัดสูงยาง
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๑๐๗๙ , ๐๘ ๙๖๐๙ ๙๒๙๓

เลขานุการ(๒๕๖๑)
พระอธิการอภิวัฒน์ อภินนฺโท
วัดประดิษฐ์ธรรม

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน (๒๕๓๙)
พระครูปุญญานุรักษ์ ( ฐานุตฺตโม)
วัดหน้าพระลาน
โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๕๙๓ , ๐๘ ๙๒๔๓ ๑๑๖๔

เลขานุการ(๒๕๔๗)
พระเทิดศักดิ์ เตชวโร
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลเขาดินพัฒนา (๒๕๓๙)
พระครูพัฒนกิตติคุณ (สนอง ฐานธมฺโม)
วัดท่าวัว
โทร. ๐๘ ๑๗๒๒ ๕๙๔๔

เลขานุการ(๒๕๕๗)
พระครูใบฎีกา พิพัฒน์ เขมจาโร
วัดท่าวัว

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดพระพุทธแสงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระครูพรหมเทพาจารย์
วัดธารเกษม
โทร. ๐๙ ๔๘๖๕ ๙๕๗๒

เลขานุการ
พระเสนอ ชาคโร
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๕๑๐๗ ๔๑๐๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน )
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวิทยาคม
วัดศรีเทพนิมิตวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๖๙๙

เลขานุการ
พระครูวิบูลสารโกวิท (ทองเจือ )
วัดป่าดงพญาเย็น
โทร. ๐๘ ๔๓๒๙ ๘๖๖๐

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (สมชาย ปุญฺญมโน)
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
พระครูวีรธรรมปวุฒิ
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสระบุรี - พระสังฆาธิการ