หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒
พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)
วัดราชคฤห์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๒๙๐๘ , ๐๘ ๑๔๒๔ ๖๐๖๙ , ๐๘ ๙๒๐๔ ๔๑๒๖

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๓๖๒๖ ๖๐๒๕

เลขานุการ
พระมหาสุเมธา ถิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๐๕๘๓ , ๐๘ ๖๖๖๐ ๖๔๙๐

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๑
พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธฉาย
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๓๑๖๙ , ๐๘ ๑๕๘๕ ๘๕๓๑

เลขานุการ
พระครูโสภณรัตโนภาส (บุญเพียง )
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๖๑๒๒ ๕๒๒๕

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๒
พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน)
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๐๑๖

เลขานุการ
พระมหาสาคร กุลวฑฺฒโน ป.ธ.๘
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๖๘๑๓ ๑๖๘๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร ป.ธ.๕)
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๖๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูภาวนาพิลาศ (วัชระชัย อินฺทวํโส)
วัดเขาวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๘)
พระครูรัตนสรคุณ (สมบูรณ์ รตนญาโณ)
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.๘
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๓๓๓๕ , ๐๘ ๗๙๑๙ ๗๒๔๘

เลขานุการ
พระมหาณัฐพล สมาหิโต ป.ธ.๖
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐๘ ๒๔๐๑ ๑๒๘๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระมหากมล เขมาสโย ป.ธ.๖
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๕ ๒๒๑๓

เลขานุการ
พระวัชรวิทย์ เตชพโล
วัดศรีบุรีรตนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (๒๕๖๐)
พระครูสังวรกิจจานุการ (วราวุธ สีลสํวโร)
วัดบำรุงธรรม
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๕๓๗๙ , ๐๘ ๔๗๗๕ ๑๓๖๕

เจ้าคณะตำบลปากเพรียว
พระครูวศินขันติธรรม
วัดดาวเสด็จ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๒๖๖๗

เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร (บุญส่ง )
วัดตะกุด
โทร. ๐๘ ๖๓๙๗ ๘๘๓๗ , ๐ ๓๖๒๓ ๐๔๐๙

เจ้าคณะตำบลหนองโน
พระครูมงคลธรรมสุนทร (ชัยมงคล )
วัดหนองโนใต้
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๗๐๓๑ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๑๕๘๑

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูวิศาลธรรมภูษิต (ทวี )
วัดอรัญญวาสี
โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๕๔๗๐ , ๐๘ ๙๘๒๘ ๒๔๑๕

เจ้าคณะตำบลดาวเรือง
พระครูปิยธรรมวิสิฐ
วัดทองพุ่มพวง
โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๐๑๙๙ , ๐๘ ๑๙๒๖ ๐๖๖๔

เจ้าคณะตำบลกุดนกเปล้า
พระครูเกษมวรวัฒน์
วัดโคกเพ็ก
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๔๙๖ , ๐๘ ๙๕๓๗ ๓๓๑๔

เจ้าคณะตำบลนาโฉง
พระครูสันตจิตตากร (กมล สนฺตจิตฺโต)
วัดศาลาแดง
โทร. ๐ ๓๖๓๑ ๕๓๗๘ , ๐๘ ๗๘๐๖ ๓๗๗๑

เจ้าคณะตำบลหนองยาว
พระครูประภัสสรธรรมทัต
วัดหนองจักร
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๒๔๑๙ , ๐๘ ๙๙๐๕ ๘๕๐๒

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวรคุณ ป.ธ.๕
วัดเขาพระ
โทร. ๐๘ ๗๑๐๖ ๐๑๕๙ , ๐๘ ๘๕๔๑ ๖๒๒๗

เลขานุการ
พระครูปิยธรรมพิศิษฐ์ (บุญสุข ปิยธมฺโม)
วัดหาดสองแคว
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๖๐๗๖ , ๐๘ ๖๘๐๔ ๒๑๒๙

รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูประภัศร์วรญาณ
วัดแก่งคอย
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๔๖๔๙ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๙๙๗๒

เลขานุการ
พระปลัด อุดม อุตฺตโม
วัดแก่งคอย
โทร. ๐๘ ๐๗๘๓ ๑๐๑๗

รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูวิมลธรรมานุรักษ์
วัดเจริญธรรม
โทร. ๐๙ ๙๓๒๓ ๐๕๖๖

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ศุภฤกษ์ อธิปญฺโญ
วัดเขาแก้ววนาราม
โทร. ๐๘ ๕๓๘๓ ๑๔๗๒

เจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑
เจ้าอธิการวรรณภพ จิรสีโล
วัดวาลุการาม
โทร. ๐๘ ๔๐๕๕ ๗๑๓๕

เลขานุการ(๒๕๕๔)
พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
วัดสามัคคีวราราม

เจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๒
พระครูโสภิตวิหารการ (บุญส่ง )
วัดเขามันธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๗๐๙๓ , ๐๘ ๑๖๖๕ ๒๗๐๙

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิธานกิจโกศล (โสภณ สารโท)
วัดชำผักแพว
โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๒๕๑๐

เจ้าคณะตำบลท่ามะปราง
พระครูโสภณรัตโนภาส (บุญเพียง )
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๖๑๒๒ ๕๒๒๕

เจ้าคณะตำบลแก่งคอย
พระปลัด ทรงสิน สิกฺขธโร
วัดบ้านม่วง
โทร. ๐๘ ๙๔๙๔ ๑๕๓๗

เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
พระครูอภิรักษ์สุตธรรม (สมบัติ ป.ธ.๓)
วัดใหม่สามัคคี
โทร. ๐๘ ๔๓๓๘ ๓๒๒๘

เจ้าคณะตำบลชำผักแพว
พระครูสรนันทโสภิต
วัดวังแพ
โทร. ๐๘ ๑๓๔๘ ๑๒๖๖

เจ้าคณะตำบลห้วยแห้ง
เจ้าอธิการอนันต์ อภินนฺโท
วัดนาบุญ
โทร. ๐๘ ๖๓๗๘ ๒๖๗๒

เจ้าคณะตำบลหินซ้อน
เจ้าอธิการวสุ อจฺจาธโร
วัดหินซ้อนใต้
โทร. ๐๘ ๕๐๙๘ ๑๘๗๔

เจ้าคณะตำบลสองคอน
พระครูวิชิตกิจโกศล (มานะชัย อติธมฺโม)
วัดสองคอนกลาง
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๖๑๙๘ , ๐๘ ๑๒๐๗ ๐๗๑๖

เจ้าคณะตำบลเตาปูน
พระครูโสภณสุตากร (ณัฏฐ์ณภัทร ขนฺติธโร ป.ธ.๔)
วัดเตาปูน
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๑๐๗๑-๒ , ๐๘ ๙๕๓๙ ๔๕๕๑

เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๑
พระครูสุวรรณเขมาภิรักษ์ (ณัฐพล ฉนฺทกาโม)
วัดสองคอนใต้
โทร. ๐๘ ๕๑๕๔ ๐๒๕๒

เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๒
พระครูปิยธรรมพิศิษฐ์ (บุญสุข ปิยธมฺโม)
วัดหาดสองแคว
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๖๐๗๖ , ๐๘ ๖๘๐๔ ๒๑๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ
พระครูประภาสปัญญาคุณ (อเนก ปญฺญาทีโป)
วัดบ้านธาตุเหนือ
โทร. ๐ ๓๖๒๔ ๔๗๓๗ , ๐๘ ๖๗๒๐ ๑๓๑๑

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว เขต ๑
พระครูวิริยธรรมพิทักษ์ (ทองสุข ธมฺมวิริโย)
วัดจำศีล
โทร. ๐๘ ๒๑๙๙ ๙๑๐๗ , ๐๘ ๙๘๘๘ ๕๔๓๖

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว เขต ๒
พระครูคีรีวรเขต (สายทอง )
วัดเขาลาดวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๑๓๔

เจ้าคณะอำเภอหนองแค
พระครูสิริสารวิสิฐ
วัดบ้านลาด
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๖๗๖๒ , ๐๘ ๖๘๙๔ ๘๔๙๙

เลขานุการ
พระปลัด สมจิตร ปิยวณฺโณ
วัดมุจลินทสราราม
โทร. ๐๘ ๙๑๔๗ ๙๔๓๕

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค
พระครูประโชติสรกิตติ์ (ปรีดา ชุติธมฺโม)
วัดหนองอ่างทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๙๑๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค
พระครูโสภณประชากิจ
วัดกุ่มหัก
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๔๑๑๑

เลขานุการ
พระสมุห์ ภุมริน ภูริญาโณ
วัดกุ่มหัก
โทร. ๐๘ ๙๑๘๕ ๑๐๘๒

เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ
พระครูวิทิตอรรถการ (ชม เตชธมฺโม)
วัดโคกมะตูม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๗๘๒๗

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง
พระครูโอภาสวิหารการ (สำราญ )
วัดหนองปลิง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๘๓๘๐

เจ้าคณะตำบลหนองจิก
พระครูสุนทรพัฒนานุยุต (สมริด วรธมฺโม)
วัดสันมะค่า
โทร. ๐๙ ๘๙๙๑ ๘๒๐๙

เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
พระครูเกษมสุตาภิรม (พายัพ เขมโก)
วัดหนองปลาหมอ
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๘๓๔๔

เจ้าคณะตำบลคชสิทธิ์
พระปลัด บุญรวบ ธมฺมปญฺโญ
วัดชัยเฉลิมมิตร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๗ ๙๒๕๐

เจ้าคณะตำบลกุ่มหัก
พระครูปัญญากิตติคุณ
วัดหนองโรง
โทร. ๐ ๓๖๓๘ ๓๑๑๑ , ๐๘ ๕๐๖๗ ๐๐๒๙

เจ้าคณะตำบลหนองจระเข้
พระครูประกิตวรคุณ
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๒๖๑

เจ้าคณะตำบลโคกตูม
พระครูเกษมสิกขการ
วัดหนองแซงใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๘๖๗๘

เจ้าคณะตำบลหนองแค
พระครูประทีปธรรมมงคล
วัดมงคลทีปาราม
โทร. ๐ ๓๖๓๗ ๑๐๘๔ , ๐๘ ๙๕๓๘ ๓๑๓๗

เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น
พระครูโสภณสุทธาจาร
วัดห้วยทราย
โทร. ๐๘ ๔๓๓๗ ๕๖๙๐

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
เจ้าอธิการวิสุทธิ์ สุเมธโส
วัดมุจลินทสราราม
โทร. ๐๘ ๕๑๗๒ ๕๕๖๔

เจ้าคณะตำบลบัวลอย
พระครูพิทักษ์ธรรมาภรณ์
วัดบัวลอย
โทร. ๐๘ ๖๑๒๕ ๔๐๔๔

เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระครูศุภธรรมคุณ (สำอางค์ )
วัดมะขามเรียง
โทร. ๐ ๓๖๓๙ ๕๗๕๗ , ๐๘ ๑๘๓๕ ๗๕๔๒

เลขานุการ
พระสมุห์ พงศกร กวิวํโส
วัดมะขามเรียง
โทร. ๐๘ ๕๖๗๘ ๙๓๘๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ (๒๕๕๘)
พระครูเวชคามธรรมานุกิจ (อนุรักษ์ ทีปธมฺโม)
วัดบ้านหมอ

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ (สมชาย )
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๓๖๓๐ ๐๑๒๙ , ๐๘ ๑๑๙๑ ๒๕๑๔

เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอธิการมานิตย์ มุตฺตจิตฺโต
วัดบ้านครัว
โทร. ๐๘ ๗๔๙๙ ๙๖๓๖

เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ (สนอง )
วัดโคกกุ่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๓๑ ๓๗๘๒

เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
พระครูสังวรสิริธรรม (ประจวบ )
วัดสร่างโศก
โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๑๑๑๑ , ๐๘ ๗๙๑๗ ๔๕๑๐

เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย (๒๕๔๗)
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ (เล็ก ฐานุตฺตโร)
วัดโบสถ์แจ้ง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๖ ๘๖๙๙

เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๔๙๕๗

เลขานุการ
พระมหาคงธวัช วชิรญาโณ ป.ธ.๗
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๐๔๒๗ ๗๗๖๖

รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
พระครูพิสณฑ์สิทธิการ
วัดนิคมวาสี
โทร. ๐๘ ๑๐๐๗ ๓๙๑๘

เลขานุการ
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาพโล ป.ธ.๖
วัดมงคลชัยพัฒนา
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๕๐๐๓

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท
พระครูสมบูรณ์ธรรมวัตร (คำพันธ์ )
วัดสวนมุตโตทัย
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๕๙๑๕

เจ้าคณะตำบลนายาว
พระครูใบฎีกา ชาญ จารุวณฺโณ
วัดนายาว
โทร. ๐๘ ๙๕๔๕ ๒๘๘๘

เจ้าคณะตำบลหนองแก
พระครูวินัยธร สุจินต์ เตชปญฺโญ
วัดหนองแก
โทร. ๐๘ ๔๓๔๑ ๒๐๘๔

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระครูวิวัฒน์วรคุณ (พิชัย ฐิตสีโล )
วัดซอยสี่
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๙๘๖

เจ้าคณะตำบลห้วยป่าหวาย
พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์
วัดเขตสว่าง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๖๐๑

เจ้าคณะตำบลพุกร่าง
พระครูปริยัติสุนทรกิจ (บันเทิง ฐิตญาโณ ป.ธ.๓)
วัดหนองคณฑี
โทร. ๐๘ ๖๗๖๒ ๘๑๐๒

เจ้าคณะตำบลพุคำจาน เขต ๑
พระใบฎีกา นพเดช จนฺทโก
วัดปราสาททรงธรรม
โทร. ๐๘ ๙๗๘๒ ๒๗๓๖

เจ้าคณะตำบลพุคำจาน เขต ๒
พระครูโสภณภาวนานุวัตร (อุทัย )
วัดนิคมเขมาราม
โทร. ๐๘ ๔๔๗๙ ๙๐๗๘

เจ้าคณะตำบลเขาวง
พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทธธมฺโม)
วัดซับชะอม
โทร. ๐๘ ๙๒๔๙ ๙๑๕๗

เจ้าคณะตำบลขุนโขลน
พระครูเกษมธรรมวิธาน (สมนึก เขมกาโม)
วัดหนองโป่ง
โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๖๗๗๖ , ๐๘ ๔๔๗๙ ๙๐๗๘

เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง
พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฐิวิสุทธิ
วัดพระพุทธฉาย
โทร. ๐๘ ๓๖๙๔ ๙๔๑๑

เจ้าคณะตำบลเจริญธรรม
พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ (ทวี สิริสาโร)
วัดหนองโพธิ์
โทร. ๐๙ ๑๖๙๓ ๕๑๖๕

เจ้าคณะตำบลบ้านลำ
พระครูไพโรจน์สรธรรม
วัดบ้านดอน
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๖๑๕๒

เจ้าคณะตำบลคลองเรือ
พระครูนันทจริยคุณ
วัดคลองยาง
โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๗๖๔๘

เจ้าคณะตำบลหนองสรวง
พระครูอดุลสรกิจ
วัดบ้านลำ
โทร. ๐๘ ๖๗๖๓ ๕๒๗๙

เจ้าคณะตำบลหนองหมู
พระครูวิบูลธรรมขันธ์
วัดหนองหมูใต้
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๓๑๒๖ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๕๕๙๒

เจ้าคณะอำเภอเสาไห้
พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ สุขุมาโล ป.ธ.๗)
วัดเขาแก้ว วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๗๑๑ ๐๖๔๗

เลขานุการ
พระครูศรีรัตนพิศุทธ์ (สุทัศน์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
วัดสมุหประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๙๕๔๗ ๗๖๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้
พระครูสังวรกิจประยุต
วัดพะเยาว์
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๓๐๗๕ , ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๕๐๗

เลขานุการ
พระครูสมุห์ พัฒน์โอทอง ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๔๓๖๓ ๕๗๗๗

เจ้าคณะตำบลเสาไห้
พระครูสิริธรรมาภิมณฑ์
วัดเสาไห้
โทร. ๐ ๓๖๓๙ ๑๐๓๔ , ๐๘ ๑๘๕๒ ๕๒๘๔

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
พระครูประดิษฐ์ธรรมวิสิฐ (บัญญัติ )
วัดบำเพ็ญพรต
โทร. ๐๙ ๔๘๘๖ ๗๖๔๔ , ๐๘ ๙๗๔๔ ๓๙๕๔

เจ้าคณะตำบลหัวปลวก
พระปลัด สุริยนต์ สิริวณฺโณ
วัดเขาดินใต้
โทร. ๐๘ ๙๗๘๖ ๘๗๙๕

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูประสิทธิ์บุญญากร
วัดปากบาง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๓๐๖๑ , ๐๘ ๑๙๙๑ ๔๗๒๘

เจ้าคณะตำบลพระยาทด
พระครูสิทธิพิมล (ประจักษ์ จตฺตมโล)
วัดชุ้ง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๒๒๒๓ , ๐๘ ๔๑๐๗ ๐๕๘๔

เจ้าคณะตำบลม่วงงาม
พระครูประสิทธิ์สรการ
วัดบ้านกลาง
โทร. ๐ ๓๖๓๓ ๒๑๙๒ , ๐๘ ๙๐๘๘ ๐๗๓๑

เจ้าคณะตำบลสวนดอกไม้
พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ )
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐ ๓๖๗๓ ๑๗๓๕ , ๐๘ ๙๙๐๐ ๑๒๗๘

เจ้าคณะอำเภอหนองแซง
พระครูวชิรธรรมรักษ์ (วิเชียร จนฺทูปโม)
วัดหนองนกชุม
โทร. ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๑๓๐

เลขานุการ
พระบัญชา อุปคุตฺโต
วัดหนองนกชุม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๗๗๕๑

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน
พระครูไกรลาศวุฒิคุณ (แต้ม )
วัดเขาไกรลาศ
โทร. ๐๘ ๖๑๓๑ ๓๙๓๙

เจ้าคณะตำบลหนองแซง
พระครูถาวรธรรมกิจ (ทวี )
วัดบ้านโดน
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๙๐๑๒

เจ้าคณะตำบลหนองสีดา
พระครูปัญญาสรกิจ
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๔๒๗

เจ้าคณะตำบลหนองควายโซ
พระครูสุวรรณธรรมวัตร (ทองพูล )
วัดหนองพลับ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๑ ๙๕๘๑

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูศรีสิมพลีภิรักษ์ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๖)
วัดงิ้วงาม
โทร. ๐๙ ๒๓๗๐ ๒๔๒๗

เจ้าคณะอำเภอหนองโดน
พระครูสุธีวรานุสิฐ (สมควร ป.ธ.๖)
วัดศรีบุรีรตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๖๐๔๙

เลขานุการ
พระปลัด อ๊อด ปวฑฺฒโน
วัดหนองพันเรือ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๗ ๐๗๘๗ , ๐๙ ๖๘๑๒ ๐๘๗๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกลับ
พระครูปัญญาวรานุโยค
วัดคลองบุญ
โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๑๓๑

เจ้าคณะตำบลบ้านโปร่ง
พระครูปิยสีลสังวรคุณ (อนันท์ ปิยสีโล)
วัดป่าแหน
โทร. ๐๙ ๑๕๙๓ ๕๘๕๙

เจ้าคณะตำบลดอนทอง
พระครูโอภาสธีรวงศ์ (สาโรจน์ )
วัดกองทอง
โทร. ๐๘ ๗๑๑๗ ๐๒๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนทอง (๒๕๔๗)
พระครูภัทรศีลาภรณ์ (เพิ่ม ภทฺทิโย)
วัดบ้านครัว

เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก
พระครูศรีวรกิจจารักษ์ (พิทักษ์ ถิรนาโถ ป.ธ.๖)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๐๘ ๒๔๐๔

เลขานุการ
พระมหาอาทิตย์ อติภทฺโท ป.ธ.๔
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๙ ๒๕๑๗ ๐๓๘๕

รองเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก
พระครูสิทธิธรรมานุโยค (วันชัย )
วัดเหวลาด
โทร. ๐๘ ๙๒๔๓ ๑๗๗๓

เลขานุการ
พระอธิการสมเกียรติ สมสีโล
วัดบ้านหินลับ
โทร. ๐๘ ๒๑๓๑ ๒๕๑๕

เจ้าคณะตำบลมวกเหล็ก
พระครูวิสิฐกิจจานุกูล (ปัญจง )
วัดมวกเหล็กนอก
โทร. ๐๘ ๗๑๑๖ ๙๙๔๗

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ
เจ้าอธิการปราโมทก์ ขนฺติธมฺโม
วัดมวกเหล็กใน
โทร. ๐๘ ๘๓๗๖ ๔๖๒๖

เจ้าคณะตำบลหนองย่างเสือ เขต ๑
พระครูปริยัติประสาท
วัดถ้ำธรรมโอสถ
โทร. ๐๘ ๑๐๕๓ ๑๕๙๔

เจ้าคณะตำบลหนองย่างเสือ เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ปรีชากร (ปรีชา )
วัดซับตะเคียน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๒ ๘๐๗๙

เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต ๑
พระครูธรรมธร สถาพร สุจิตฺโต
วัดซับสนุ่น
โทร. ๐๙ ๐๑๑๔ ๐๒๗๑

เจ้าคณะตำบลลำพญากลาง เขต ๒
เจ้าอธิการประยูร อตฺตเปโม
วัดซับดินดำ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๐๔๘๙

เจ้าคณะตำบลซับสนุ่น
พระครูพิศิษฏ์วีรธรรม (อาจวิชัย ญาณวีโร)
วัดซับกระดาน
โทร. ๐๘ ๔๙๖๑ ๖๐๓๕

เจ้าคณะอำเภอดอนพุด
พระครูสุนันทกิจโกศล (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน)
วัดดอนทอง

เลขานุการ
พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓
วัดดอนทอง

เจ้าคณะตำบลดอนพุด
พระครูสังฆกิจวิธาน (พยุง จนฺทภาโส)
วัดช้าง

เจ้าคณะตำบลดงตะงาว
พระปลัด ศักดิ์ เขมจาโร
วัดบ้านรี

เจ้าคณะอำเภอวังม่วง
พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.๙
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๖๐๑ ๖๒๐๘

เจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๑
พระครูนิรันตร์เสลคุณ (ทัศไนย )
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๖๕๐๖ ๒๒๘๗

เจ้าคณะตำบลวังม่วง เขต ๒
พระครูนิรันตร์เสลคุณ (ทัศไนย )
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๖๕๐๖ ๒๒๘๗

เจ้าคณะตำบลคำพราน
พระครูวรเขตภิบาล
วัดภิบาลวังม่วง
โทร. ๐ ๓๖๓๕ ๙๑๐๐ , ๐๘ ๗๐๓๒ ๐๓๐๓

เจ้าคณะตำบลแสลงพัน
พระครูกัลยาณธรรมรักษ์ (สมพงษ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดดงน้ำฉ่า
โทร. ๐๘ ๗๙๑๐ ๕๗๘๐

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
พระศรีปริยัติเวที (ลำใย สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๕๗๔ ๘๔๔๖

เลขานุการ
พระครูฐิติสุวรรณวงศ์ (ทองคำ สุวณฺโณ)
วัดห้วยบง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๗ ๗๘๒๙

เจ้าคณะตำบลห้วยบง
พระครูปัญญาวรรักษ์ (บุญนาค )
วัดป่าคา
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๙๓๘๑ , ๐๘ ๙๐๗๕ ๖๘๓๖

เจ้าคณะตำบลพุแค (๒๕๕๗)
พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (ปริวัฒน์ สิริธมฺโม)
วัดซอย ๖ ขวา
โทร. ๐๘ ๔๘๘๒ ๐๑๗๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
พระครูพิทักษ์สุทธิธรรม
วัดสูงยาง
โทร. ๐ ๓๖๓๖ ๑๐๗๙ , ๐๘ ๙๖๐๙ ๙๒๙๓

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูปุญญานุรักษ์
วัดหน้าพระลาน
โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๕๙๓ , ๐๘ ๙๒๔๓ ๑๑๖๔

เจ้าคณะตำบลเขาดินพัฒนา
พระครูพัฒนกิตติคุณ (สนอง ฐานธมฺโม)
วัดท่าวัว
โทร. ๐๘ ๑๗๒๒ ๕๙๔๔

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดพระพุทธแสงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระครูพรหมเทพาจารย์
วัดธารเกษม
โทร. ๐๙ ๔๘๖๕ ๙๕๗๒

เลขานุการ
พระเสนอ ชาคโร
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๕๑๐๗ ๔๑๐๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน )
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวิทยาคม
วัดศรีเทพนิมิตวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๖๙๙

เลขานุการ
พระครูวิบูลสารโกวิท (ทองเจือ )
วัดป่าดงพญาเย็น
โทร. ๐๘ ๔๓๒๙ ๘๖๖๐

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (สมชาย ปุญฺญมโน)
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระครูปลัด ทักษิณ ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
พระครูวีรธรรมปวุฒิ
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสระบุรี - พระสังฆาธิการ