หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒
พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)
วัดราชคฤห์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๒๙๐๘ , ๐๘ ๑๔๒๔ ๖๐๖๙ , ๐๘ ๙๒๐๔ ๔๑๒๖

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๕๒)
พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.๔)
วัดต้นสน
โทร. ๐๙ ๒๕๔๕ ๗๕๑๕ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๑๙๘

เลขานุการ
พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ)
วัดอ่างทอง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๕๔๖ , ๐๘ ๑๘๑๔ ๐๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๗๒

รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ)
วัดไชโย วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๖๑๙๔ ๘๓๖๗

เลขานุการ
พระครูวิทิตธรรมภาณ (สุเทพ สุรเมธี)
วัดไชโย วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๖๗ ๗๔๙๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง (๒๕๕๒)
พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙)
วัดป่าโมก วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๙๓๕ ๕๔๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

เลขานุการ
พระครูสุวัฒน์วรกิจ (สุพจน์ สุวจฺจโน)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๘๔๘๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา วรปญฺโญ)
วัดท้องคุ้ง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๒๔๔๔

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูสถิตวรธรรม (อดิศักดิ์ )
วัดราชปักษี
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๕๙๓๕

เจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ
พระครูวิบูลธรรมประยุต (ประกอบ )
วัดรุ้ง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๘๙๖

เจ้าคณะตำบลบ้านแห
พระครูสุวัฒน์วรกิจ (สุพจน์ สุวจฺจโน)
วัดช้าง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๘๔๘๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๗ ๒๙๓๗

เจ้าคณะตำบลตลาดกรวด
พระครูปลัด ณรงค์ ธมฺมรโต
วัดต้นสน
โทร. ๐๘ ๑๒๙๓ ๒๕๙๐

เจ้าคณะตำบลศาลาแดง
พระครูนิเทศก์ธรรมรส (ไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม)
วัดโล่ห์สุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๔๓๐๒

เจ้าคณะตำบลหัวไผ่
พระครูพิทักษ์จันทรังษี (วัชรินทร์ )
วัดจันทรังษี
โทร. ๐๘ ๒๑๙๘ ๗๐๒๙

เจ้าคณะตำบลมหาดไทย
พระครูกิตตยาภินันท์ (กิตติศักดิ์ )
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๑๗๕๗

เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ
พระครูปัญญาประโชติ (พายับ )
วัดห้วยโรง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๖ ๗๑๒๑

เลขานุการ
พระครูสุเมธานุวัตร (ประเมษฐ์ ฐานิสฺสโร)
วัดตลาดใหม่
โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๑๕๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ
พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น สุนนฺโท)
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๘๓๒

เลขานุการ
พระเจษฎา สมาหิโต
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๓๙๘๗ ๘๔๒๓

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าโรงทอง
พระครูวิสิฐอาจารวัตร (อำนวย ฐานจาโร)
วัดบางจัก
โทร. ๐๘ ๗๑๖๖ ๓๘๔๑

เจ้าคณะตำบลบางจัก
พระครูวิมลปัญโญภาส (อุดม )
วัดวันอุทิศ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๖๗๖๑

เจ้าคณะตำบลยี่ล้น
พระครูพัฒนกิจจาภรณ์ (ทวี )
วัดอบทม
โทร. ๐๘ ๗๑๒๐ ๘๗๑๕

เจ้าคณะตำบลไผ่วง
พระครูปัญญาสิทธวรวัตร (สมเกียรติ )
วัดสิทธาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๓ ๒๑๓๙

เจ้าคณะตำบลสี่ร้อย
พระครูนิโครธปัญญาวุธ (มาโนช )
วัดไทรยืด
โทร. ๐๘ ๑๘๒๔ ๒๓๗๕

เจ้าคณะตำบลหลักแก้ว
พระครูสุเมธานุวัตร (ประเมษฐ์ ฐานิสฺสโร)
วัดตลาดใหม่
โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๑๕๖๗

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน (๒๕๔๔)
พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น สุนนฺโท)
วัดกลางราชครูธาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๘๓๒

เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
พระมหาบุญสม ปุญฺญสโม ป.ธ.๔
วัดขุมทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๐๐ ๔๘๓๘

เจ้าคณะตำบลไผ่จำศีล
พระครูวิสิฐปริยัติศาสตร์ (ไพฑูรย์ จนฺทโก ป.ธ.๓)
วัดนางชำ
โทร. ๐๘ ๖๐๕๓ ๗๒๒๒

เจ้าคณะตำบลม่วงเตี้ย
พระครูวิสุทธิ์ธรรโมภาส (วิสูตร วชิโร)
วัดคูมะนาวหวาน
โทร. ๐๘ ๖๗๕๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลห้วยคันแหลน
พระปลัด สมชาย ขนฺติสาโร
วัดห้วยโรง
โทร. ๐๘ ๙๐๘๘ ๗๖๙๑

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ วีรญาโณ ป.ธ.๘)
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๙๑๗๘ ๖๖๑๖

เลขานุการ
พระมหานพพร ปญฺญาวฑฺฒโก ป.ธ.๖
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๘๕๓๓ ๙๙๕๗

รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระครูปริยัตยาภินันท์ (สุชาติ ป.ธ.๓)
วัดโคกพุทรา
โทร. ๐๘ ๔๓๔๑ ๐๒๒๐

เลขานุการ
พระมหาเสกสรร ฐานิสฺสโร ป.ธ.๔
วัดนางในธัมมิการาม
โทร. ๐๘ ๘๕๓๓ ๙๙๕๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
พระครูสุกิตติยาภิวัฒน์ (จรุง วชิราวุโธ)
วัดท่าโขลงกิตติยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง (๒๕๖๐)
พระครูสิริจันทไพโรจน์ (สมจิตต์ จนฺทโชโต)
วัดยางซ้าย
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๘๙๖๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง (๒๕๕๙)
พระครูบุญสิริโสภิต (ทองยอด อตฺถสมฺปนฺโน)
วัดบุญศิริวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลอินทประมูล
พระครูสถิตปุญญาภิวัฒน์ (บุญมี )
วัดน้ำอาบ
โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๔๑๖๗

เจ้าคณะตำบลบางพลับ
พระสมุห์ อำนวย สุคนฺโธ
วัดโพธิ์เกรียบ
โทร. ๐๘ ๖๑๖๒ ๖๓๗๐

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
พระครูโสภิตสีลวัตร (ยุทธนาทร )
วัดทองกลาง
โทร. ๐๘ ๙๐๑๓ ๑๓๑๐

เจ้าคณะตำบลโคกพุทรา
พระอธิการสมศักดิ์ สุวณฺโณ
วัดสุวรรณราชหงษ์
โทร. ๐๘ ๘๖๘๙ ๘๐๖๑

เจ้าคณะตำบลบางเจ้าฉ่า
พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์ (สุพจน์ ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ราษฎร์
โทร. ๐๘ ๙๐๘๗ ๖๒๘๙

เจ้าคณะตำบลคำหยาด
พระมหาโตนด กนฺตาโภ ป.ธ.๖
วัดจันทร์
โทร. ๐๘ ๗๐๙๖ ๙๙๘๙

เจ้าคณะตำบลโพธิ์รังนก
พระครูโอภาสธรรมาภิรม (เสนาะ )
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๑๙๒

เจ้าคณะอำเภอป่าโมก
พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๕๗๑๙ ๓๙๑๕

เลขานุการ
พระครูโสภิตกิจจานุกิจ (นภดล กมโล)
วัดป่าโมก วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๒๔๗ ๒๕๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าโมก (๒๕๖๑)
พระครูสุทธิสารนันท์ (เผชิญ นนฺทิสาโร)
วัดท่าสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๕๑๘๙ ๙๙๔๙

เจ้าคณะตำบลป่าโมก
พระครูอุดมประชาสรรค์ (สังข์ )
วัดพานิช
โทร. ๐๘ ๑๗๗๕ ๗๑๖๐

เจ้าคณะตำบลเอกราช
พระครูสมุห์ เดือน ปุญฺญจาโร
วัดโบสถ์วรดิตถ์
โทร. ๐๘ ๑๘๕๑ ๒๐๔๖ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๒ ๓๓๕๖

เจ้าคณะตำบลสายทอง
พระครูประโชติธรรมโฆษิต (ทองหล่อ )
วัดพายทอง
โทร. ๐๘ ๖๕๐๔ ๖๒๕๒

เจ้าคณะอำเภอไชโย
พระครูวิสุทธิชัยคุณ (สอาด สุชีโว)
วัดมหานาม
โทร. ๐๘ ๙๗๔๔ ๑๑๑๘ โทรสาร. ๐ ๓๕๘๖ ๖๑๐๒

เลขานุการ
พระสมุห์ นนทกานต์ ฉนฺทสีโล
วัดมหานาม
โทร. ๐๘ ๐๙๙๙ ๓๓๗๐

เจ้าคณะตำบลไชยภูมิ
พระครูวิวัฒน์เขมคุณ (วัฒนะ )
วัดสระเกษ
โทร. ๐๘ ๙๒๓๙ ๒๓๒๓ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๓ ๙๐๐๙

เจ้าคณะตำบลราชสถิตย์
พระครูโสภณพัฒนวิธาน (ประเสริฐ )
วัดเทวราช
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๓๓๘๑

เจ้าคณะตำบลไชโย
พระครูวิเศษชัยสิทธิ์ (วิเชียร สุภกิจฺโจ)
วัดไชโย วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๘๕๕๒ ๔๑๖๙

เจ้าคณะตำบลจรเข้ร้อง
พระครูวิสิทธิ์สังฆการ (สุชาติ )
วัดมะขาม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๓ ๒๐๑๗

เจ้าคณะอำเภอแสวงหา
พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ)
วัดอ่างทอง วรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๕๔๖ , ๐๘ ๑๘๑๔ ๐๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๗๒

เลขานุการ
พระสมุห์ ศุภมิตร เมตฺตาสโย
วัดหัวสะแกตก
โทร. ๐๘ ๓๗๐๐ ๓๘๓๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแสวงหา (๒๕๕๕)
พระครูสุวรรณธรรมรังษี (ทองหล่อ ปภากโร)
วัดหัวสะแกตก

เจ้าคณะตำบลจำลอง
พระครูพิพัฒน์รัตนานุกูล (สุทัศน์ อตฺตสนฺโต)
วัดรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๒๑๙๒

เจ้าคณะตำบลบ้านพราน
พระครูโกศลศาสนธรรม (ปัญญา )
วัดบ้านพราน
โทร. ๐ ๓๕๘๗ ๐๒๗๓

เจ้าคณะตำบลแสวงหา
พระครูเกษมสุตคุณ (ประเสริฐ )
วัดแสวงหา
โทร. ๐๘ ๖๑๒๑ ๑๒๙๕

เจ้าคณะตำบลสีบัวทอง
พระครูวุฒิพัฒนาภรณ์ (สมศักดิ์ )
วัดเรไร
โทร. ๐๙ ๒๗๓๕ ๙๑๘๒

เจ้าคณะอำเภอสามโก้
พระครูสิริวุฒิกิจ (พิษณุ วุฑฒิโก ป.ธ.๖)
วัดสามโก้
โทร. ๐๙ ๑๒๖๐ ๐๔๗๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๙ ๗๒๕๒

เลขานุการ
พระครูวินิตธรรมานุรักษ์ (มานะ มานิโต)
วัดมงคลธรรมนิมิต
โทร. ๐๙ ๕๙๘๑ ๔๐๑๗

เจ้าคณะตำบลสามโก้
พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ (ทวี )
วัดเกษทอง
โทร. ๐๘ ๗๖๖๓ ๙๐๒๐

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
พระครูกิตติญาณวิสิฐ (ธนา กิตฺติญาโน ป.ธ.๔)
วัดสามขาว
โทร. ๐๘ ๑๐๐๓ ๖๑๗๕

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๔๖)
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เลขานุการ
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ นิพฺภโย
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๙๓๒๓

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง
พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดอ่างทอง - พระสังฆาธิการ