หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓
พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๖๔๒๐ , ๐๘ ๖๐๗๗ ๕๕๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๓
พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙)
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๔๔๐

เลขานุการ
พระครูปลัด วีรวัฒน์ ชิตวีโร ป.ธ.๓
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๐๗๑ ๗๗๒๙

ลพบุรี

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๖)
พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๐๐๘๐ ๒๕๐๘

รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รูปที่ ๑ (๒๕๕๖)
พระภาวนาสมณคุณ วิ. (ทอง ฐานคุโณ ป.ธ.๙)
วัดเขาสมโภชน์
โทร. ๐๘ ๙๑๔๘ ๖๑๐๙

เลขานุการ
พระปลัด ฉัตรชัย สิริจนฺโท
วัดเขาสมโภชน์
โทร. ๐๘ ๗๒๖๔ ๒๘๖๙

รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รูปที่ ๒ (๒๕๖๑)
พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดป่าธรรมโสภณ
โทร. ๐๘ ๑๘๔๖ ๒๓๕๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๙)
พระราชปัญญาโมลี (สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐๘ ๙๙๘๙ ๐๐๘๖ , ๐ ๓๖๔๒ ๐๕๓๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๘)
พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)
วัดชีป่าสิตาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (๒๕๖๑)
พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย ป.ธ.๕)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๖๖๐๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (๒๕๖๐)
พระครูโสภิตนิมมานการ (สำริด ปวโร)
วัดโพธิ์เก้าต้น
โทร. ๐๘ ๙๕๐๙ ๘๗๔๓

เจ้าคณะตำบลท่าหิน
พระครูปลัดวีรวัฒน์ (วิธาร ฐิตวิธาโน)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐๘ ๖๖๖๗ ๑๗๕๑

เจ้าคณะตำบลทะเลชุบศร
พระครูอาทรธรรโมภาส (คชสาร )
วัดป่าธรรมโสภณ
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๕๙๖๖

เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๑
พระครูวรวิหารานุรักษ์ (วันชัย อคควโร)
วัดพรหมมาสตร์
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๗๘๑๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูผาสุกโพธิธรรม (อั้น ป.ธ.๓)
วัดสำราญ
โทร. ๐๘ ๗๑๒๐ ๔๙๓๖

เจ้าคณะตำบลตะลุง
พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ (ประทิน ป.ธ.๓)
วัดตะลุง
โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๙๕๕๙

เจ้าคณะตำบลโก่งธนู
พระครูสันติญาณประยุต
วัดญาณเสน
โทร. ๐๘ ๑๙๘๔ ๓๕๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าตาล (๒๕๖๒)
พระครูโกศลนันทสาร
วัดป่าหวายเก่า
โทร. ๐ ๓๖๖๑ ๒๖๕๑

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก - พรหมมาสตร์
พระครูสุทธิธรรมารักษ์ (จรูญ )
วัดสิงห์ทอง
โทร. ๐๘ ๑๗๒๒ ๘๙๑๗

เจ้าคณะตำบลกกโก
พระครูสถิตรัตนคุณ
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๐๗๐๙ ๐๗๔๗

เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด
พระครูสุวัฒน์กิตติสาร (จรัญ กิตฺติสาโร)
วัดสระมะเกลือ
โทร. ๐๘ ๑๒๐๘ ๕๓๗๒

เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง
พระครูประสิทธิ์บุญโชติ (บุญมา )
วัดใหม่จำปาทอง
โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๙๖๙๐

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
พระครูสุธรรมโฆษิต
วัดเชิงท่า
โทร. ๐๘ ๗๑๑๘ ๕๘๑๕

เจ้าคณะตำบลท้ายตลาด
พระครูสุสีลาภรณ์ (ณรงค์ )
วัดท่าข้าม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๘๕๕๑

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย
พระครูบุญสิริวัฒน์
วัดชีแวะ
โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๙๒๑๑

เจ้าคณะตำบลโคกลำพาน
พระปลัด ประยูร กิตติญาโณ
วัดป่าธรรมโสภณ
โทร. ๐๘ ๕๑๗๔ ๓๖๑๗

เจ้าคณะตำบลท่าแค - ถนนใหญ่
พระมหาณรงค์ วฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดตองปุ
โทร. ๐๘ ๑๕๒๘ ๑๗๓๔

เจ้าคณะตำบลโคกกระเทียม
เจ้าอธิการวันทอง เหมฺมวณฺโณ
วัดหนองเลา
โทร. ๐๘ ๑๕๒๘ ๑๗๓๔

เจ้าคณะตำบลบ้านข่อย
พระครูสุคนธบุญเขต
วัดคุ้งนาบุญ
โทร. ๐๘ ๑๘๐๒ ๘๒๘๔

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑
พระครูอาทรโพธิคุณ (อัญชนะ )
วัดโพธิ์เก้าต้น
โทร. ๐๘ ๑๙๔๘ ๒๖๗๖

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
พระครูสุทธาจารวัฒน์ (สมพงษ์ )
วัดห้วยบง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๐๘๓๒

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๓
พระครูวีรปุญญาทร
วัดชีป่าสิตาราม
โทร. ๐๙ ๐๙๙๕ ๕๒๙๖

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
พระครูอนุยุตศาสนกิจ (สำรวล )
วัดยวด
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๕๔๘๔

เลขานุการ
พระครูพิมลจริยาภรณ์ (เอก เอกธมฺมจารี ป.ธ.๔)
วัดยวด
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๑๗๗๓

รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (ประดิษฐ์ )
วัดภิญโญสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๓๗๑ ๗๔๒๔

เลขานุการ
พระปลัด พรเทพ สิริวฑฺฒโน
วัดเชิงท่า
โทร. ๐๘ ๓๒๕๕ ๒๕๕๙

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง - บางงา
พระครูวรพรตธำรง
วัดคงคาราม
โทร. ๐๘ ๔๕๒๔ ๙๘๑๒

เจ้าคณะตำบลบางคู้
พระครูปัญญาวิสุทธิวัฒน์
วัดสนามไชย
โทร. ๐๘ ๒๐๓๒ ๘๓๑๗

เจ้าคณะตำบลเขาสมอคอน
พระครูผาสุกธรรมโสภิต
วัดบางสำราญ
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๓๔๙๙

เจ้าคณะตำบลโคกสลุด - บางลี่
พระครูสาธุกิจบริหาร (พิพัฒน์ ปณีตจิตฺโต)
วัดบางลี่
โทร. ๐๘ ๙๐๘๑ ๐๗๙๒

เจ้าคณะตำบลบ้านเบิก
พระครูพิมลจริยาภรณ์ (เอก เอกธมฺมจารี ป.ธ.๔)
วัดยวด
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๑๗๗๓

เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง
พระปลัด มานิตย์ ติกฺขวีโร
วัดลาดสาลี่
โทร. ๐๘ ๙๒๒๗ ๒๑๘๗

เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
พระครูสุตคุณากร (เฉลิม คุณกโร ป.ธ.๓)
วัดมหาสอน
โทร. ๐๘ ๖๐๘๖ ๔๖๐๗

เลขานุการ
พระมหาอำนาจ ชินทตฺโต ป.ธ.๗
วัดมหาสอน
โทร. ๐๘ ๙๘๘๗ ๘๓๖๕

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
พระครูวิมลสังวรกิจ (ประทุม )
วัดเทพอำไพ
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระครูสมุห์ โยธิน มหาสกฺโก
วัดเทพอำไพ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ (๒๕๕๗)
พระครูวรกิจจาภิรม (ประทุม สจฺจวโร)
วัดท้องคุ้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ (๒๕๖๒)
พระครูวาปีธรรมรักษ์
วัดวาปีอัมพาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๐๘ ๒๓๓๕

เจ้าคณะตำบลเชียงงา
พระครูพิพัฒน์สีลวงศ์
วัดกลางสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๘๐๒ ๘๕๔๑

เจ้าคณะตำบลสนามแจง
พระครูปิยธรรมธีราภรณ์
วัดคลองสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๙๐๘๕ ๗๘๓๙

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูโสภณปัญญาวุธ (โกมิน )
วัดกัทลีพนาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๕๗ ๗๑๕๑

เจ้าคณะตำบลมหาสอน
พระครูรัตนาธิคุณ (ไพฑูลย์ )
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๓๗ ๘๘๙๖

เจ้าคณะตำบลหินปัก
พระครูพิบูลปัญญากร
วัดหินปักใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๙๐๕ ๔๓๖๓

เจ้าคณะตำบลบางกะพี้ - ดงพลับ
เจ้าอธิการวิชาญ โชติปญฺโญ
วัดดงพลับ
โทร. ๐๙ ๐๔๒๕ ๔๐๓๐

เจ้าคณะตำบลบางขาม
พระครูถาวรวิหารธรรม (ทนงศักดิ์ ถาวรจิตโต)
วัดประชาแสวงธรรม
โทร. ๐๘ ๙๐๘๗ ๔๔๓๐

เจ้าคณะตำบลบ้านชี
พระมหาอำนาจ ชินทตฺโต ป.ธ.๗
วัดมหาสอน
โทร. ๐๘ ๙๘๘๗ ๘๓๖๕

เจ้าคณะตำบลพุคา
พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (วิฑูรย์ )
วัดสระตาแวว
โทร. ๐๘ ๔๓๓๘ ๘๑๐๒

เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
พระครูสีลกันตาภรณ์
วัดบ้านโคก

เจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว
พระครูพิมลปัญญา
วัดหนองทรายขาว
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๕๔๗๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว (๒๕๕๘)
พระครูประภากรวิสุทธิ์ (ธีระ ปภงฺกโร)
วัดเนินยาว

เจ้าคณะตำบลชอนม่วง
พระครูสิริธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ ธมฺมปาโล ป.ธ.๕)
วัดน้ำจั้น
โทร. ๐๘ ๔๕๓๑ ๒๘๔๘

เจ้าคณะตำบลดอนดึง
เจ้าอธิการบุญนำ จนฺทรํสี
วัดศรีอุดม
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๔๐๗๘

เจ้าคณะตำบลไผ่ใหญ่
พระครูสังฆรักษ์ ภัทรภณ เขมปญฺโญ
วัดเกริ่นกฐิน
โทร. ๐๘ ๙๐๘๓ ๘๓๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองกระเบียน
พระครูวิมลธรรมวงศ์ (วันชัย สุกฺกธมฺโม)
วัดสระเตยน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๙๓๙๙

เจ้าคณะตำบลหนองเมือง
พระปลัด สมพงษ์ สมวโร
วัดพุน้อย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๙ ๑๑๐๙

เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
พระครูภัทรปัญญาวุธ
วัดสิงห์คูยาง
โทร. ๐๘ ๑๓๘๓ ๓๔๔๔

เลขานุการ
พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ มหาญาโณ
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
โทร. ๐๙ ๒๖๕๗ ๗๙๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ (ชนิด ฉนฺทโก)
วัดวังจั่น
โทร. ๐๘ ๖๖๒๗ ๐๐๓๖

เลขานุการ
พระสมุห์ มณเทียน โกวิโท
วัดวังจั่น

รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ (ชล จนฺทสาโร)
วัดเขาจรเข้
โทร. ๐๘ ๙๐๔๑ ๔๙๘๕

เลขานุการ
พระชัยวัฒน์ อุตฺตมญาโณ
วัดลิ้นทอง

เจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต ๑
พระครูวิวัฒน์บุญโชติ (บุญถึง ชนาสโภ)
วัดวังกระทุ่ม
โทร. ๐๘ ๑๒๖๘ ๔๑๘๑

เจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต ๒
พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ (ชาตรี ธมฺมคุตฺโต)
วัดนิมิตมงคล
โทร. ๐๘ ๐๖๖๔ ๔๘๗๕

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง เขต ๑
พระครูสังฆรักษ์ สัชจิโรจจ์ ติกฺขวีโร
วัดหนองไผ่สามัคคี
โทร. ๐๘ ๑๘๕๒ ๓๓๙๕

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง เขต ๒
พระครูสัทธาวิริยคุณ (สวัสดิ์ ญาณสาโร)
วัดวรรณวราราม
โทร. ๐๘ ๖๑๓๐ ๘๖๔๗

เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขต ๑
พระครูสุคนธปราการ (วิรัตน์ )
วัดกำแพงประชาราม
โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๖๑๙๘

เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขต ๒
พระครูรัตนวิริยคุณ (ชม มหาปุญฺโญ)
วัดแก้วจันทราราม
โทร. ๐๘ ๙๒๑๐ ๑๘๗๗

เจ้าคณะตำบลหนองแขม เขต ๑
เจ้าอธิการสุนทร ฐานทินฺโน
วัดพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๙๒ ๐๘๑๔

เจ้าคณะตำบลหนองแขม เขต ๒
พระครูสถาพรบุญเขต (บุญธรรม ฐานวุฑฺโฒ)
วัดชอนขุด
โทร. ๐๘ ๖๓๖๙ ๙๗๙๐

เจ้าคณะตำบลดงมะรุม เขต ๑
พระครูโสภาจารวัตร (สุรัตน์ สุภาจาโร)
วัดเกาะรี
โทร. ๐๘ ๑๕๗๒ ๔๒๘๐

เจ้าคณะตำบลดงมะรุม เขต ๒
พระปลัด มานพ ธมฺมโชโต
วัดราษฎร์อุษาราม
โทร. ๐๘ ๑๒๙๑ ๘๔๓๐

เจ้าคณะตำบลวังเพลิง
พระครูรัตนจันทราภิรม (วิสูตร )
วัดแก้วจันทราราม
โทร. ๐๘ ๖๖๖๕ ๘๔๗๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะแกราบ (๒๕๕๘)
พระครูวรธรรมาภิรักษ์ (ขันธ์ วราโภ)
วัดลิ้นทอง

เจ้าคณะตำบลเพนียด
พระมหาพงศธร กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๓
วัดเขาจรเข้
โทร. ๐๘ ๔๗๗๖ ๙๖๗๖

เจ้าคณะตำบลวังขอนขว้าง
พระครูขันติสารโสภณ (สนธยา โสภิโณ)
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๘๐๙

เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว (๒๕๔๖)
พระครูพิทักษ์วิหารการ (อุดร เหมวณฺโณ)
วัดวังโพรงเข้
โทร. ๐๘ ๑๕๗๐ ๓๖๐๔

เจ้าคณะตำบลวังจั้น
พระครูธรรมธร ธนดล สุวณฺโณ
วัดเขาแร่
โทร. ๐๘ ๗๕๐๕ ๘๘๘๒

เจ้าคณะตำบลถลุงเหล็ก
พระมหาอำนาจ อภิปุญฺโญ
วัดสิงห์คูยาง
โทร. ๐๘ ๑๓๘๒ ๘๔๑๗

เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
พระครูสังฆรักษ์ สมบัติ สีลภูสิโต
วัดเขาลังพัฒนา
โทร. ๐๘ ๗๙๒๒ ๖๐๔๒

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน)
วัดพุน้อย
โทร. ๐๘ ๕๒๕๔ ๘๑๑๑

เลขานุการ
พระปลัด สมพงษ์ สมวโร
วัดพุน้อย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๙ ๑๑๐๙

รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
พระครูมโนสิทธิการ (มโนรม )
วัดหนองตะแบก
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๖๐๑๙

เลขานุการ
พระภานุวัฒน์ ภทฺทจาโร
วัดหนองตะแบก

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
เจ้าอธิการสุรเดช มหาปญฺโญ
วัดวาปีอัมพาราม

เจ้าคณะตำบลชอนสารเดช
พระครูประภาตธรรมสุนทร (ทองแถม )
วัดคีรีนาครัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๒ ๔๗๖๕

เจ้าคณะตำบลดงดินแดง
พระครูรัตนาภิราม (บำรุง )
วัดศรีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๓๐๖ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอธิการวินัส อนุตฺตโร
วัดดงดินแดง

เจ้าคณะตำบลยางโทน
พระครูวิสุทธิจิตตานุรักษ์
วัดเขากระทิง
โทร. ๐๘ ๕๖๖๓ ๓๘๕๙

เจ้าคณะตำบลชอนสมบูรณ์ เขต ๑
พระครูใบฎีกา ทรงพล ชยนนฺโท
วัดศรีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๔ ๔๗๕๐

เจ้าคณะตำบลชอนสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ (บุญรัตน์ )
วัดธรรมรักษ์นิเวศน์
โทร. ๐๘ ๙๙๘๙ ๖๘๗๗

เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
พระครูสุวัฒน์จันทโชติ (อำไพ จนฺทโชโต)
วัดสามัคคีประชาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๐๖๐๑

เลขานุการ
พระมโนทัย จนฺทโชโต
วัดทะเลทอง
โทร. ๐๘ ๙๐๘๘ ๕๗๘๕

รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
พระครูสิริธรรมประยุต
วัดหัวเขาสามัคคี
โทร. ๐๘ ๗๐๕๑ ๙๓๕๓

เลขานุการ
พระอภิชาต จตฺตมโล
วัดเขาราบกุตราช

เจ้าคณะตำบลโคกแสมสาร
พระครูเกษมจริยากร (บุญส่ง ธมฺมรโต)
วัดโคกกลุ่ม
โทร. ๐๘ ๙๕๔๐ ๑๙๐๒

เจ้าคณะตำบลหนองมะค่า
พระครูศุภาจารคุณ (ป้อ )
วัดหนองมะค่า
โทร. ๐๘ ๗๙๒๓ ๗๐๕๖

เจ้าคณะตำบลโคกเจริญ
พระครูพิทักษ์สิทธิคุณ (สิทธิวันท์ กิตฺติภทฺรเมโธ)
วัดพุกะชัด
โทร. ๐๘ ๙๐๘๘ ๕๗๘๕

เจ้าคณะตำบลวังทอง
พระใบฎีกา เฉลา ขนฺติสาโร
วัดโคกเจริญ
โทร. ๐๘ ๐๐๐๗ ๙๑๑๙

เจ้าคณะตำบลยางราก
เจ้าอธิการสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ
วัดวังตาอินทร์
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๘๕๔๗

เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์
พระครูคุณสัมบัน
วัดทุ่งท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๗๙๐๓ ๙๓๒๓

เลขานุการ
พระครูวิริยกิจธำรง (สมควร ชยวุฑฺโฒ)
วัดรังเตี้ย
โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๘๖๕๔

เจ้าคณะตำบลสระโบสถ์
พระครูอุดมสราภิรักษ์
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๖๕๗๐

เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
พระครูพิทักษ์ศีลคุณ (พิทักษ์ )
วัดกระดานเลื่อน
โทร. ๐๘ ๗๑๑๙ ๖๘๘๔

เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๑
พระครูสีลพัฒนาภรณ์ (สมประสงค์ สีลวฑฺฒโน)
วัดกุ่มสูง
โทร. ๐๘ ๒๑๙๘ ๘๘๒๕

เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๒
พระครูอนุกูลเหมวรรณ (สังวาลย์ )
วัดร่องเพกา
โทร. ๐๘ ๙๘๓๐ ๘๐๓๖

เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๓
พระอธิการปรีชา ถิรปุญฺโญ
วัดดงหลุ่ม
โทร. ๐๙ ๑๕๙๗ ๔๘๕๕

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ )
วัดพัฒนาธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๗๕

เลขานุการ
พระมหาชินภัทร อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๕
วัดพัฒนาธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๐ ๙๕๗๙

รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูรังษีกิจจาทร
วัดพรหมรังษี
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๘๖๔๔

เลขานุการ
พระมหาอุดร ธมฺมาวุโธ
วัดพรหมรังษี
โทร. ๐๘ ๔๖๓๕ ๓๔๙๗

รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุธรรมนิวิฐ
วัดหนองนา
โทร. ๐๘ ๙๙๐๔ ๘๗๑๕

เลขานุการ
พระมหาอำนาจ ขนฺติวโร
วัดหนองนา
โทร. ๐๘ ๙๕๔๐ ๘๒๐๙

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระปลัด ชัยศักดิ์ ธมฺมธโร
วัดพัฒนาธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๔๒ ๗๘๔๗

เจ้าคณะตำบลดีลัง
พระครูอาภากรวิวัฒน์ (สมศักดิ์ )
วัดพรหมรังษี
โทร. ๐๘ ๔๗๒๒ ๙๘๗๖

เจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๑
พระครูวิสุทธิ์พัฒนคุณ (พายัพ )
วัดหนองโพธิ์
โทร. ๐๘ ๖๐๗๐ ๑๐๓๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูรัตนโชติวัตร
วัดปากช่องสาริกา
โทร. ๐๘ ๑๕๘๗ ๗๙๘๕

เจ้าคณะตำบลน้ำสุด
พระครูนิคมธรรมานุรักษ์ (มะลิต )
วัดน้ำสุด
โทร. ๐๘ ๖๑๓๓ ๐๖๖๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองบัว (๒๕๖๒)
พระครูพิพัฒน์กิตติสาร (สวง )
วัดเขาพระ
โทร. ๐๘ ๙๙๑๙ ๕๕๖๔

เจ้าคณะตำบลโคกสลุง
พระครูผาสุกพัฒนสุนทร (ฉลวย ตนฺติปาโล)
วัดโคกสำราญ
โทร. ๐๘ ๔๓๑๖ ๕๐๐๒

เจ้าคณะตำบลชอนน้อย
พระสมุห์ วิสัญ ผาสุกฺกาโม
วัดพัฒนาธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๖๐๔๖ ๖๐๒๖

เจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม เขต ๑
พระครูอุทุมพรพัฒนคุณ (ฉลวย )
วัดอุทุมพรวนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๓๙ ๓๗๑๑

เจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม เขต ๒
พระครูวิเวกสันติคุณ (สุรพงษ์ )
วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๘๐๕๑

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เตชปุญฺโญ)
วัดลำนารายณ์
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๙๖๖๑

เลขานุการ
พระสมุห์ สมเดช เขมปญฺโญ
วัดลำนารายณ์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๔ ๔๑๑๓

รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูสุนทรธรรมทิน (ดาว ธมฺมทินฺโน)
วัดสิงหาราม
โทร. ๐๘ ๙๒๔๑ ๐๐๔๔

เลขานุการ
พระครูสมุห์ นิพิฐพนธ์ ญาณพโล
วัดลำนารายณ์
โทร. ๐๘ ๒๖๕๙ ๖๙๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูมงคลสุนทร (ทองสุข )
วัดหนองโก
โทร. ๐๘ ๖๑๒๔ ๘๒๖๒

เลขานุการ
พระชัยพร ธีรปญฺโญ
วัดหนองโก

เจ้าคณะตำบลหนองยายโต๊ะ
พระครูชัยกิจจารักษ์ (สมวงศ์ ฐิตธมฺโม)
วัดโพธิ์งาม
โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๖๐๘๑

เจ้าคณะตำบลท่าดินดำ
พระครูพิพิธกิจจานุยุต
วัดท่าดินดำ
โทร. ๐๘ ๙๐๘๓ ๕๗๑๙

เจ้าคณะตำบลมะกอกหวาน
พระครูอนุวัตรนันทสาร
วัดอัมพวันวนาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๑๖ ๐๓๘๙

เจ้าคณะตำบลนิคมลำนารายณ์
พระครูนิคมพัฒนานุรักษ์ (กฤษดา )
วัดนิคมพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๕๗๑ ๓๒๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี
พระครูสุนทรกิจจาทร (ทองคูณ )
วัดลำนารายณ์
โทร. ๐๘ ๙๙๐๒ ๓๑๘๔

เจ้าคณะตำบลลำนารายณ์
พระครูปริยัติธีราภรณ์ (วินัย )
วัดไชยดิตถาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๒๓ ๘๑๒๖

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูสุนทรสิงหกิจ (ธงชัย )
วัดสิงหาราม
โทร. ๐๘ ๖๑๐๕ ๓๕๒๖

เจ้าคณะตำบลเกาะรัง
เจ้าอธิการสม สุธมฺโม
วัดเขาสมโภชน์

เจ้าคณะตำบลห้วยหิน
พระครูบรรพตชยาภินันท์ (สมเดช มหาวีโร)
วัดเขากำพร้า
โทร. ๐๘ ๙๐๙๐ ๓๔๘๒

เจ้าคณะตำบลชัยบาดาล
พระปลัด ทองสุ่น สุธมฺโม
วัดจันทาราม
โทร. ๐๘ ๒๓๔๖ ๖๗๕๕

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
เจ้าอธิการสนธิ ญาณิสฺสโร
วัดซับไทร

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง
พระครูอุดมวรรักษ์ (อัศวิน )
วัดซับจำปา
โทร. ๐๘ ๖๑๓๖ ๔๘๔๔

เลขานุการ
พระปลัด พิชัยยุทธ์ เตชปญฺโญ
วัดทะเลวังวัด
โทร. ๐๘ ๙๙๐๒ ๖๒๙๐

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์
วัดสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๒๔๐๘

เจ้าคณะตำบลซับจำปา
พระครูอมรธรรมรัต (อดุลย์ ยสินฺธโร)
วัดทะเลวังวัด
โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๐๐๖๕

เจ้าคณะตำบลแก่งผักกูด (๒๕๔๕)
พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๐๖๖๗ ๒๐๑๕

เจ้าคณะตำบลหัวลำ
พระครูวิสุทธิ์ญาณวัฒน์ (ทุเรียน )
วัดหัวลำ
โทร. ๐๘ ๑๗๙๕ ๕๗๙๑

เจ้าคณะตำบลหนองผักแว่น
เจ้าอธิการสุเทพ อิทฺธิเตโช
วัดหนองน้ำใส
โทร. ๐๘ ๗๑๒๑ ๐๗๑๖

เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
พระครูสิริธารากร (วิรัตน์ ป.ธ.๕)
วัดซับสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๙๐๘๖ ๖๑๕๖

เลขานุการ
พระปลัด สุรชัย ขนฺติธโร
วัดจงโก
โทร. ๐๙ ๕๖๘๑ ๑๖๘๙

รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
พระครูศีลสังวรพิมล (กำจัด )
วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๙๔๑๒

เลขานุการ
พระณเรศ ญาณวีโร
วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ (๒๕๕๘)
พระครูประดิษฐ์นวการ (ประมุข ปชากุโล)
วัดจงโก

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระอธิการสมหมาย มหาวีโร
วัดใหม่ศรีตาบัว
โทร. ๐๘ ๗๗๓๘ ๙๓๖๓

เจ้าคณะตำบลกุดตาเพชร
พระครูวรจิตตาภิรักษ์ (สมบูรณ์ วรจิตฺโต)
วัดกุดตาเพชร
โทร. ๐๘ ๙๐๘๘ ๖๘๘๐

เจ้าคณะตำบลเขาลวก
พระครูเกษมธารคุณ (จาก ฉนฺทโก)
วัดคลองหิน
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๓๖๐๙

เจ้าคณะตำบลลำสนธิ
พระใบฎีกา สวง สุปญฺโญ
วัดจงโก
โทร. ๐๘ ๙๐๘๙ ๘๑๓๓

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระปลัด สุรชัย ขนฺติธโร
วัดจงโก
โทร. ๐๙ ๕๖๘๑ ๑๖๘๙

สิงห์บุรี

เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๕๒)
พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๑๙๖๑ , ๐ ๓๖๘๑ ๓๔๘๔

เลขานุการ
พระครูสิงหกิจคณาทร (สัมพันธ์ สญฺญจิตฺโต)
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๘๘๗๕ ๕๕๔๙ , ๐๙ ๑๗๒๙ ๖๖๑๓

รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๕๗)
พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร ป.ธ.๔)
วัดพิกุลทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๙๔๑๑

เลขานุการ
พระมหาเนตร ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๘
วัดพิกุลทอง
โทร. ๐๙ ๑๔๐๘ ๕๕๓๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ ป.ธ.๔)
วัดแจ้งพรหมนคร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๓ ๐๖๕๖

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ธำรง ฐิตวิริโย
วัดดาวดึงษ์
โทร. ๐๘ ๐๖๖๗ ๔๕๘๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี (๒๕๕๗)
พระครูสัทธาโสภิต (สนุ่น อธิปุญฺโญ)
วัดศรัทธาภิรม

เจ้าคณะตำบลจักรสีห์ เขต ๑
พระปลัด อภิรัฐ คุณวโร
วัดสังฆราชาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๑ ๗๙๘๔

เจ้าคณะตำบลจักรสีห์ เขต ๒
พระครูสุนทรพัฒนาลังการ
วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๒๐๔๗

เจ้าคณะตำบลต้นโพธิ์
พระครูปริยัติพรหมคุณ
วัดกลางพรหมนคร
โทร. ๐๘ ๙๙๐๒ ๐๙๐๐

เจ้าคณะตำบลบางมัญ เขต ๑
พระครูกิตติสารวิสิฐ (วิรัตน์ กิตฺติสาโร)
วัดตึกราชา
โทร. ๐๘ ๙๐๘๑ ๒๘๑๖

เจ้าคณะตำบลบางมัญ เขต ๒
พระครูถาวรธรรมาภรณ์
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐๘ ๕๐๖๐ ๘๙๗๐

เจ้าคณะตำบลบางกระบือ
พระครูภัทรธรรมโกศล
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๘ ๔๗๔๓

เจ้าคณะตำบลหัวไผ่
พระครูภาวนาวรานุศาสก์ (อุไร อาตาปโก ป.ธ.๓)
วัดข่อยสังฆาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๕๔ ๕๔๓๓

เจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี
พระครูสุวรรณวิโรจน์
วัดทอง
โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๖๐๒๐

เลขานุการ
พระปลัด ยรรยง เขมเทโว
วัดทอง
โทร. ๐๘ ๔๑๓๓ ๕๘๕๖

รองเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี
พระครูโสภณโพธิธรรม (มานัส )
วัดคลองโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๑๓๔๘ ๓๗๖๒

เลขานุการ
พระคงศักดิ์ สุคนฺโธ
วัดเชียงราก
โทร. ๐๘ ๐๓๔๖ ๒๗๕๖

เจ้าคณะตำบลอินทร์ - น้ำตาล
พระครูโสภิตบุญญาคม (สำรวย )
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๙๕๓๙ ๙๗๗๖

เจ้าคณะตำบลท่างาม - ชีน้ำร้าย เขต ๑
พระครูพิพิธโพธิกิจ
วัดโพธิ์ลังกา
โทร. ๐ ๓๖๕๘ ๑๐๕๗

เจ้าคณะตำบลท่างาม - ชีน้ำร้าย เขต ๒
พระครูสุขุมธรรมทัต
วัดเฉลิมมาศ
โทร. ๐๘ ๙๑๓๓ ๐๖๙๗

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูอินทประภากร
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๑๓๖๕ ๕๑๔๖

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย - โพธิ์ชัย (๒๕๓๐)
พระครูสุนทรวชิราภรณ์ (วิเชียร )
วัดโพธิ์สำราญ
โทร. ๐๘ ๙๙๐๕ ๒๑๒๗

เจ้าคณะตำบลห้วยชัน
พระครูโสภิตบุญญาคม (สำรวย )
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๙๕๓๙ ๙๗๗๖

เจ้าคณะตำบลประศุก
พระอธิการสัมพันธ์ ฐิตสมฺปนฺโน
วัดปลาไหล
โทร. ๐๘ ๖๕๖๐ ๐๑๐๖

เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี (๒๕๖๑)
พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๑๒๙ ๘๓๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี (๒๕๕๓)
พระภาวนาพรหมคุณ วิ. (บุญช่วย จิตฺตปญฺโญ)
วัดกุฎีทอง
โทร. ๐ ๓๖๕๙ ๙๓๐๗ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๐๘๐๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง
พระครูปริยัติกิจจานุกูล
วัดจินดามณี
โทร. ๐ ๓๖๕๙ ๙๒๖๓

เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ
พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร ป.ธ.๗
วัดพรหมบุรี
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๕๘๕

เจ้าคณะตำบลบางน้ำเชี่ยว
พระครูวิบูลพรหมานุวัตร (ไพบูลย์ )
วัดหลวง
โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๘๑๙๖

เจ้าคณะตำบลโรงช้าง
พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์ (ประเวช โชติวฒฺโน)
วัดประสาท
โทร. ๐๘ ๖๗๘๘ ๔๔๕๓

เจ้าคณะตำบลพระงาม
พระปลัด ธเนศ สุมโน
วัดชีปะขาว
โทร. ๐๘ ๖๖๐๖ ๒๓๓๔

เจ้าคณะอำเภอบางระจัน
พระครูวิริยโสภิต (ส่วน )
วัดพระปรางค์
โทร. ๐๘ ๑๔๒๐ ๙๔๖๙

เลขานุการ
พระใบฎีกา ปริญญา จารุวณฺโณ
วัดพระปรางค์
โทร. ๐๘ ๖๘๐๙ ๕๔๐๒

รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน
พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ
วัดห้วยเจริญสุข
โทร. ๐๘ ๗๐๕๖ ๘๙๐๙

เลขานุการ
พระประทีป รุจิธมฺโม
วัดห้วยเจริญสุข
โทร. ๐๙ ๐๔๓๐ ๓๒๒๙

เจ้าคณะตำบลเชิงกลัด
พระครูวรธรรมโสภณ
วัดสะเดา
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๗๗๓

เจ้าคณะตำบลไม้ดัด
พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๘
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๖๕๑๓ ๑๗๓๑

เจ้าคณะตำบลสิงห์
พระปลัด เดโชว์ สุคนฺโธ
วัดประสิทธิ์คุณากร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๘ ๕๔๒๗

เจ้าคณะตำบลโพชนไก่ - แม่ลา
เจ้าอธิการเกษม กตสาโร
วัดชันสูตร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๔๑๖๑

เจ้าคณะตำบลสระแจง - บ้านจ่า
พระครูสุนทรโกศล
วัดโพธิ์สุทธาลัย
โทร. ๐๘ ๙๘๐๒ ๖๕๖๖

เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง
พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง ป.ธ.๔)
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๖๕๙ ๕๑๘๘

เลขานุการ
พระครูวิวิธธรรมากร (สุคนธ์ ฐิตธมฺโม)
วัดจำปาทอง
โทร. ๐๘ ๖๑๓๐ ๓๒๖๐

เจ้าคณะตำบลถอนสมอ
พระครูอาทรปริยัติสุกิจ
วัดพิกุลทอง
โทร. ๐๘ ๙๙๐๕ ๔๑๓๐

เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
พระครูวิชิตวุฒิคุณ
วัดโพธิ์เก้าต้น

เลขานุการ
พระอธิการณัฐพัชร์ ปญฺญาทีโป
วัดขุนสงฆ์
โทร. ๐๘ ๒๘๔๘ ๐๒๓๕

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูวัตตสารโสภิต (ประยุทธ )
วัดหนองกระทุ่ม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๒ ๘๑๖๐

เจ้าคณะตำบลบางระจัน
พระครูสถิตธรรมาลังการ
วัดประดับ
โทร. ๐๘ ๑๔๓๔ ๓๕๙๗

เจ้าคณะตำบลโพทะเล
พระครูธรรมาภิวัฒน์
วัดคลองระมาน
โทร. ๐๘ ๗๗๕๑ ๒๗๑๗

เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ
พระครูวิสุทธาภิรักษ์ (สมาน )
วัดสิงห์สุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๕๖ ๑๙๙๖

ชัยนาท

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๖๐)
พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๖๒๓ ๐๘๙๖

เลขานุการ
พระครูอุดมชัยสิทธิ์ (ชำนาญ ปภาโส ป.ธ.๓)
วัดดักคะนน
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๙๔๘

รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๖๑)
พระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์ ชวโร)
วัดเทพหิรัณย์
โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๓๑๑๙ , ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๑๓๙

เลขานุการ
พระครูสิริสุตากร (อธิคุณ สุรสกฺโก ป.ธ.๕)
วัดหนองอ้ายสาม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๖๗๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๕๕)
พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ปภากโร ป.ธ.๔)
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๔๐๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๖๐)
พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล)
วัดสระไม้แดง
โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๔๐๑๐ , ๐๘ ๒๗๖๙ ๔๗๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๕๙)
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดสรรพยาวัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๔๙ ๙๐๒๓ , ๐๘ ๔๕๐๖ ๔๐๑๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙
วัดท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๘๔๘๔ ๙๘๔๔

เลขานุการ
พระครูวิธานสุตาภิรม (ฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๕๘๘๑ ๒๒๗๘

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
พระครูวิชัยกิจจาทร (วิทยา ปญฺญาธโร)
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๙๘๔๓

เลขานุการ
พระปลัด เสกสรรค์ อตฺตทโม
วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๐๔๕ ๔๖๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท (๒๕๕๖)
พระครูสุทธิชยากร (สุทธิศักดิ์ สุปญฺโญ)
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๓๓๔๐

เจ้าคณะตำบลในเมือง - บ้านกล้วย
พระครูอุดมรัตนวิมล (สายัณ พุทฺธสโร)
วัดหลวงพ่อขาว
โทร. ๐๘ ๔๘๑๒ ๙๗๐๗

เจ้าคณะตำบลท่าชัย
พระปลัด ธานินทร์ สิริปญฺโญ
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๓๖๗

เจ้าคณะตำบลนางลือ
พระครูวิวิธชัยคุณ (อุทัย มหาภิญฺโญ)
วัดหนองตาดำ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๐๗๔๕

เจ้าคณะตำบลเสือโฮก
พระมหาบุญมี ฐิตญาโณ ป.ธ.๗
วัดหนองพังนาค
โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๑๐๖๙

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล - หาดท่าเสา
พระครูอุดมชัยสิทธิ์ (ชำนาญ ปภาโส ป.ธ.๓)
วัดดักคะนน
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๙๔๘

เจ้าคณะตำบลชัยนาท
พระครูอรุณปริยัติคุณ (พลชัย กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๓)
วัดอรุณศิริวัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๕๑๗๖ ๒๖๔๗

เจ้าคณะตำบลเขาท่าพระ
เจ้าอธิการนิรุตติ์ ชาคโร
วัดเขาท่าพระ
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๗๑๓๔

เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์
พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชลอ เตชปุญฺโญ)
วัดธรรมขันธ์
โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๓๕๙๓ , ๐๘ ๑๙๗๒ ๘๑๕๙

เลขานุการ
พระปลัด วรเมศวร์ นาควโร
วัดใหญ่
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๔๑๙๐ , ๐๘ ๗๕๕๒ ๒๗๗๗

เจ้าคณะตำบลคุ้งสำเภา
พระครูโสภิตชัยการ (สำเริง อาภรโณ)
วัดพิกุลงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๗ ๐๑๔๑

เจ้าคณะตำบลหางน้ำสาคร
พระครูชัยพัฒนาการ (สายันต์ กตปุญฺโญ)
วัดหัวหว้า
โทร. ๐ ๕๖๔๔ ๗๒๔๘ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๓๖๙๐

เจ้าคณะตำบลอู่ตะเภา
พระใบฎีกา ประเสริฐ ปญฺญาธโร
วัดอู่ตะเภา
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๑๑๗๕ , ๐๘ ๗๘๔๑ ๒๓๓๙

เจ้าคณะตำบลศิลาดาน
พระปลัด วรเมศวร์ นาควโร
วัดใหญ่
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๔๑๙๐ , ๐๘ ๗๕๕๒ ๒๗๗๗

เจ้าคณะตำบลท่าฉนวน
พระปลัด กำพล ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดจวน
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๔๑๒๙-๓๐ , ๐๘ ๓๘๗๒ ๘๔๖๖

เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดท่านจั่น
โทร. ๐๙ ๘๐๔๑ ๒๑๘๘

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ วินัย วฑฺฒโน
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
โทร. ๐๘ ๕๗๓๓ ๕๗๓๐

เจ้าคณะตำบลวัดสิงห์ - มะขามเฒ่า
พระครูเกษมชัยสิทธิ์ (เหลี่ยม ปญฺญาสาโร)
วัดศรัทธาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๓๐๙๔ ๗๘๘๑

เจ้าคณะตำบลบ่อแร่ - หนองขุ่น เขต ๑
พระมหาจำนงค์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓
วัดบ่อแร่
โทร. ๐๙ ๓๐๕๖ ๙๓๗๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ่อแร่ - หนองขุ่น เขต ๒
พระปลัด สุพจน์ ทตฺตมโน
วัดปทุมธาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๕๑๘๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองน้อย
พระสมุห์ บรรจง ถาวโร
วัดโคกสุก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๔๗๖

เจ้าคณะตำบลวังหมัน
พระครูพิพัฒน์ชัยกิจ (พิชัย ปิยาจาโร)
วัดราษฎร์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๕๘๕๒

เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง
พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ (คงฤทธิ์ )
วัดบ้านบ่อ
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๕๔๒๘

เลขานุการ
พระปลัด สมนึก ถิรจิตฺโต
วัดดอนใหญ่
โทร. ๐๙ ๕๓๒๖ ๔๗๐๗

เจ้าคณะตำบลกุดจอก - หนองมะโมง
พระครูพัฒนชัยศีลคุณ (ทิพย์ประชา ฐิตสีโล)
วัดวังน้ำขาว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๗๕๔

รองเจ้าคณะตำบลกุดจอก - หนองมะโมง
พระครูสิทธิชัยวรคุณ (วิศิษฐ์ สุภทฺโท)
วัดหนองหวาย
โทร. ๐๘ ๗๑๙๕ ๔๗๗๕

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน
พระครูสุนทรชัยโสภิต (เกษม ปญฺญาธโร)
วัดหนองเดิ่น
โทร. ๐๘ ๕๑๐๐ ๐๙๕๖

เจ้าคณะตำบลสะพานหิน
พระครูสุธรรมพินิต (สุเนตร สุเนตฺโต)
วัดดงพระเจดีย์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๔ ๓๖๔๔

เจ้าคณะอำเภอหันคา
พระมหาวิสัน จนฺทโชโต ป.ธ.๗
วัดทับขี้เหล็ก
โทร. ๐๘ ๑๗๐๔ ๑๗๑๑

เลขานุการ
พระมหานิวัฒน์ ชยธมฺโม ป.ธ.๓
วัดหนองอ้ายสาม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๘ ๐๘๘๒

รองเจ้าคณะอำเภอหันคา
พระครูสิริชยานุรักษ์ (ประจักษ์ นนฺทโย ป.ธ.๕)
วัดเด่นใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๗๒๖๔

เลขานุการ
พระปลัด ชำนาญ สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าโบสถ์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๓๐๒๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหันคา (๒๕๖๐)
พระครูชัยคณาทร (ประกิต ยโสธโร)
วัดอรัญญวาสี
โทร. ๐๘ ๓๙๕๙ ๖๓๒๗

เจ้าคณะตำบลหันคา
พระมหาสมนึก กิตฺติโก ป.ธ.๕
วัดวิจิตรรังสรรค์
โทร. ๐๘ ๖๖๘๐ ๕๔๒๘

เจ้าคณะตำบลห้วยงู
พระปลัด ชำนาญ สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าโบสถ์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๓๐๒๐

เจ้าคณะตำบลห้วยงู กิตติมศักดิ์
พระครูสุกิตติชัยคุณ (สมศักดิ์ ชินวํโส)
วัดหนองแซง
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๒๘๘๐

เจ้าคณะตำบลเด่นใหญ่
พระครูกิตติพิชัยคุณ (มนูญ จิรสุวณฺโณ)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๓๒๒๘ ๗๐๙๘

เจ้าคณะตำบลไพรนกยูง
พระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ (วินัย ตนฺติปาโล ป.ธ.๓)
วัดพรหมวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๗๑๘๐

เจ้าคณะตำบลวังไก่เถื่อน
พระครูประภากรวรธรรม (อำนาจ ปภากโร)
วัดคลองธรรม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๒๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองแซง เขต ๑
พระครูชยพัฒนาทร (ใน สุนฺทโร)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๕๐๐๗

เจ้าคณะตำบลหนองแซง เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ชยากร (ชูชาติ ฐานกโร)
วัดศรีเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๗ ๔๕๔๓

เจ้าคณะตำบลบ้านเชี่ยน
พระครูสิริสุตากร (อธิคุณ สุรสกฺโก ป.ธ.๕)
วัดหนองอ้ายสาม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๖๗๒๙

เจ้าคณะอำเภอเนินขาม
พระครูวิมลชยาทร (อาทร อาทโร)
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๔๕๓๘

เลขานุการ
พระครูปลัด ณัฏฐเศรษฐาวัฒน์ ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๓
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๓๑ ๘๕๗๒

เจ้าคณะตำบลเนินขาม
พระครูโกศลชัยพัฒน์ (บุญส่ง สิริเตโช ป.ธ.๓)
วัดหนองยาง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๘๓๐๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเนินขาม (๒๕๕๔)
พระครูสิริชโยดม (ขาว อุตฺตมสาโร ป.ธ.๕)
วัดเนินขาม
โทร. ๐๘ ๔๙๕๑ ๑๙๓๑

เจ้าคณะตำบลสุขเดือนห้า
พระครูสุวรรณภัทราภรณ์ (ไพฑูรย์ สิริภทฺโท)
วัดเขาราวเทียนทอง
โทร. ๐๙ ๒๒๘๙ ๔๒๙๘

เจ้าคณะตำบลกะบกเตี้ย
พระสมุห์ สราวุธ ปญฺญาคโม
วัดสุวรรณจันทราราม
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๘๓๙๔

เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
พระครูวิสิฐชัยคุณ (จำรัส อาภากโร)
วัดท่าสมอ
โทร. ๐๘ ๑๘๔๓ ๒๑๗๖

เลขานุการ
พระครูชัยสุตากร (อุกกฤษฏ์ มหิสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสกุณาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๐๑ ๗๘๔๕

รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
พระครูพิมลธรรมพิทักษ์ (ต้อย พลวฑฺโฒ)
วัดโคกดอกไม้
โทร. ๐๘ ๖๒๑๒ ๘๑๒๗

เลขานุการ
พระปลัด เมธี อตฺตสาโร
วัดโคกดอกไม้
โทร. ๐๘ ๙๓๗๓ ๐๑๖๖

รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
พระครูโฆสิตพัฒนคุณ (บุญยัง ฐานวโร)
วัดโฆสิตาราม
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๓๐๖๘

เลขานุการ
พระเศกสิทธิ์ สุขิโต
วัดโฆสิตาราม
โทร. ๐๘ ๓๔๑๘ ๙๘๗๗

เจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๑
พระครูสิทธิชัยรังสรรค์ (สำพัน อินฺทโชโต)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๕๘๐๐

เจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๒
พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์ (ดำเนิน ถามวโร)
วัดหัวตะพาน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๕๖๖๘

เจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูประสิทธิ์ชัยการ (เปลื่อง ปสนฺโต)
วัดกำแพง
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๗๐๒๔

เจ้าคณะตำบลห้วยกรด
พระครูวิชัยบุญญาคม (ปัญญา ฐิตปญฺโญ)
วัดบำเพ็ญบุญ
โทร. ๐๘ ๕๗๒๕ ๑๕๘๒

เจ้าคณะตำบลห้วยกรดพัฒนา
พระครูปทุมกันทรากร (บุญแทน ปุณฺณโก)
วัดหนองบัว
โทร. ๐๙ ๓๓๐๓ ๓๙๙๖

เจ้าคณะตำบลเที่ยงแท้
พระครูโสภณพัฒนวิชัย (บุญช่วย ปภากโร)
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๙ ๓๑๓๑ ๗๑๒๑

เจ้าคณะตำบลดงคอน เขต ๑
พระปลัด เมธี อตฺตสาโร
วัดโคกดอกไม้
โทร. ๐๘ ๙๓๗๓ ๐๑๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงคอน เขต ๑ (๒๕๔๗)
พระมงคลวิจิตร (พร้า อตฺตสนฺโต)
วัดโคกดอกไม้
โทร. ๐ ๕๖๔๘ ๒๙๔๘

เจ้าคณะตำบลดงคอน เขต ๒
พระครูภาวนานุศาสก์ (พยุง เกตุธมฺโม)
วัดทุ่งกระถิน
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๖๗๕๓

เจ้าคณะตำบลดอนกำ
พระครูชัยสุตากร (อุกกฤษฏ์ มหิสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสกุณาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๐๑ ๗๘๔๕

เจ้าคณะตำบลโพงาม เขต ๑
พระครูพิทักษ์ชยาภรณ์ (ณัฐวัฒน์ กนฺตธมฺโม)
วัดท่ากระแส
โทร. ๐๘ ๘๕๔๖ ๓๒๓๔

เจ้าคณะตำบลโพงาม เขต ๒
พระครูวิจิตรชยาทร (สุรัตน์ อคฺคธมฺโม)
วัดพระแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๗๐ ๕๓๒๕

เจ้าคณะตำบลบางขุด
พระครูโกวิทชัยกิจ (วิชัย โกวิโท)
วัดหัวเด่น
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๓๒๑๘

เจ้าคณะอำเภอสรรพยา
พระครูวิธูรชัยกิจ (มานพ เตชปญฺโญ)
วัดตะกู
โทร. ๐๘ ๑๗๐๔ ๑๗๑๑

เลขานุการ
พระมหานิพนธ์ นาควโร ป.ธ.๔
วัดโพธิ์งาม
โทร. ๐๘ ๖๕๕๕ ๓๑๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอสรรพยา
พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี ป.ธ.๖
วัดโพธิ์งาม
โทร. ๐๘ ๑๔๒๖ ๗๖๓๗

เลขานุการ
พระมหาไพรัช ปริยตฺติธาตา ป.ธ.๔
วัดโพธิ์งาม
โทร. ๐๙ ๖๘๐๒ ๖๑๐๑

เจ้าคณะตำบลสรรพยา
พระครูศีลชัยคุณ (บุญมา อาจิณฺณสีโล)
วัดมะปราง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๓๑๒๒

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระครูโกศลภาวนานุสิฐ (ทะนงค์ ชยนฺโต)
วัดกรุณา
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๔๙๓๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลุก (๒๕๖๒)
พระครูไพศาลชัยคุณ (อำไพ ปิยสีโล)
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๐๓๓๗

เจ้าคณะตำบลหาดอาษา
พระครูวิชัยนันทกิจ (ลำยวง นนฺทโก)
วัดนมโฑ
โทร. ๐๘ ๕๗๓๐ ๒๘๔๗

เจ้าคณะตำบลหาดอาษา กิตติมศักดิ์
พระครูสิริชัยมงคลวัฒน์ (สำรวง จนฺทาโภ ป.ธ.๕)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๑๙๒๙ ๔๗๕๑

เจ้าคณะตำบลโพนางดำออก
พระปลัด วิวัต ขนฺติโก
วัดสมอ
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๑๗๔๗

เจ้าคณะตำบลโพนางดำตก
พระครูชัยธรรมาภรณ์ (สมาน จิตฺตธมฺโม)
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๓๑๙๙

อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี (๒๕๕๙)
พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน ป.ธ.๔)
วัดหนองขุนชาติ
โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๑๒๙๖ , ๐๘ ๗๒๐๗ ๒๔๒๓ , ๐๙ ๓๐๔๗ ๓๒๙๕

รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี (๒๕๖๐)
พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดลานสัก
โทร. ๐๙ ๐๖๓๙ ๖๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
พระครูอุทิตศุภการ (สุบิน สนฺติกโร)
วัดอมฤตวารี
โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๐๗๐๑ , ๐๖ ๑๗๔๒ ๑๙๘๓

เลขานุการ
พระครูอาทรจริยวัตร (อาทิตย์ อิสฺสโร)
วัดอมฤตวารี
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๓๘๘๓ , ๐๘ ๖๙๓๙ ๔๓๙๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
พระครูอุเทศธรรมโฆษิต (สำเภา )
วัดอุโปสถาราม
โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๐๒๒๑ , ๐๘ ๙๕๖๕ ๕๗๗๓

เลขานุการ
พระใบฎีกา พุฒิพงษ์ พุทฺธิวํโส
วัดจักษาภัทราราม
โทร. ๐๘ ๔๘๑๔ ๐๘๓๑

เจ้าคณะตำบลอุทัยใหม่
พระครูอุทัยปริยัติโสภณ (นิพนธ์ สุภธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดธรรมโศภิต
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๑๖๘ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๐๔๐๒

เจ้าคณะตำบลท่าซุง
พระครูอุทัยธรรมโสภิต (วินัย )
วัดคลองเคียน
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๓๙๔

เจ้าคณะตำบลน้ำซึม
พระครูอุทัยกาญจนคุณ (สำราญ )
วัดพิชัยปุรณาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๔๗๖ , ๐๘ ๖๒๑๒ ๓๓๓๑

เจ้าคณะตำบลสะแกกรัง
พระครูอุทิตธรรมาภรณ์ (อำพล )
วัดพิชัยปุรณาราม
โทร. ๐๘ ๙๗๐๓ ๖๘๙๑

เจ้าคณะตำบลเกาะเทโพ
พระครูอุทัยวีรากร (ปราโมทย์ อินฺทวีโร)
วัดเกาะเทโพ
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๓๙๘๘

เจ้าคณะตำบลดอนขวาง
พระสมุห์ ธีระ สนฺติธมฺโม
วัดคลองหิน
โทร. ๐๘ ๕๗๒๖ ๕๔๐๕

เจ้าคณะตำบลเนินเหล็ก
พระครูอุทัยธรรมรัตน์ (บุญยงค์ )
วัดหนองไผ่แบน
โทร. ๐๘ ๑๐๔๕ ๓๙๑๔

เจ้าคณะตำบลเนินแจง - หนองไผ่แบน
พระครูอุเทศวรธรรม (ไสว )
วัดหนองโพธิ์
โทร. ๐๙ ๐๖๙๓ ๙๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง
พระครูอุทิศธรรมพินัย (ประดน ปริปุณฺโณ)
วัดหนองขุนชาติ
โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๑๒๖๒ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๔๖๙๔ , ๐๘ ๔๘๑๑ ๙๑๕๕

เลขานุการ
พระปลัด มนตรี รตนญาโณ
วัดหนองขุนชาติ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๑ ๙๑๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง
พระครูศรีรัตนาภิรัต (ปิยะนันท์ ป.ธ.๖)
วัดบ่อทับใต้
โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๓๙๓๘ , ๐๘ ๑๐๔๕ ๐๐๖๙

เจ้าคณะตำบลหนองฉาง
พระครูอุเทศธรรมาภรณ์ (สุชาติ )
วัดใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๕๑๔ ๖๒๒๙

เจ้าคณะตำบลอุทัยเก่า - ทุ่งพง
พระครูอุทัยวรกิจ (ณรงค์ )
วัดปทุมทอง
โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๑๓๕๒ , ๐๘ ๔๔๙๒ ๘๑๑๕

เจ้าคณะตำบลหนองยาง - หนองนานวล
พระครูอุทานธรรมกิจ (ชะอ้อน อคฺควโร)
วัดหนองยาง
โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๑๓๙๘

เจ้าคณะตำบลหนองสรวง
พระปลัด มนตรี รตนญาโณ
วัดหนองขุนชาติ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๑ ๙๑๕๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพ
พระครูปทุมอุทัยรัตน์ (สมเด็จ )
วัดปทุมธาราม
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๕๒๒๙

เจ้าคณะตำบลเขากวางทอง
พระครูอุทัยบุญญาภิวัฒน์ (บุญเรือง กตปุญฺโญ)
วัดถ้ำรัตนคีรี
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๑๙๕

เจ้าคณะตำบลเขาบางแกรก
พระครูอุเทศปริยัตยาทร (สมคิด ป.ธ.๓)
วัดเทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๗๙๙

เจ้าคณะอำเภอทัพทัน (๒๕๕๙)
พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดสาลวนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๙ ๒๐๑๑ , ๐๘ ๙๕๖๓ ๖๒๔๙

เลขานุการ
พระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ (เกรียงศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ)
วัดทัพทันวัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๐๒๙๕ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๖๘๘

รองเจ้าคณะอำเภอทัพทัน
พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ (สุข สุมงฺคโล ป.ธ.๔)
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๑๘ ๘๕๖๖ , ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๔๑

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญยืน มหาปญฺโญ
วัดหนองกระดี่
โทร. ๐๘ ๔๓๘๒ ๒๖๔๒

เจ้าคณะตำบลทัพทัน
พระครูอุทัยนวเขต (อุทัย มงฺคโล)
วัดทุ่งนาไทย
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๒๗๙๕

เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ - หนองยายดา
พระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ (เกรียงศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ)
วัดทัพทันวัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๐๒๙๕ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๖๘๘

เจ้าคณะตำบลหนองกลางดง - หนองสระ
พระครูอุทิตธรรมภาณ (กิตติธัช )
วัดหนองเรือโกลน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๐๖๓๔

เจ้าคณะตำบลตลุกดู่ เขต ๑
พระครูอุทิตธรรมคุณ (ชาญชัย )
วัดผาลาดธาราราม
โทร. ๐๘ ๙๐๒๒ ๙๐๔๒

เจ้าคณะตำบลตลุกดู่ เขต ๒
เจ้าอธิการวิรัตน์ สีลสาโร
วัดเขาปฐวี
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๑๑๕๒

เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
พระครูอุเทศธรรมสาทิส (อดิศักดิ์ )
วัดวังสาริกา
โทร. ๐ ๕๖๕๗ ๙๑๙๑ , ๐๘ ๖๒๑๗ ๗๕๗๗

เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง
พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ (เจริญ ป.ธ.๔)
วัดหลุมเข้า
โทร. ๐ ๕๖๕๐ ๓๕๓๐ , ๐๖ ๑๓๘๑ ๕๓๘๘

เลขานุการ
พระครูอุทิตนวการ (ปริญญา )
วัดเก้านิ้ว
โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๒๑๐๙ , ๐๘ ๑๒๘๔ ๓๘๓๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งพึ่ง - ดอนกลอย
พระครูอุทัยธรรมวิสุทธิ์ (วิโรจน์ )
วัดทุ่งพึ่งใหม่
โทร. ๐๘ ๗๒๐๓ ๒๓๒๒

เจ้าคณะตำบลห้วยรอบ
พระครูอุทิตนวการ (ปริญญา )
วัดเก้านิ้ว
โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๒๑๐๙ , ๐๘ ๑๒๘๔ ๓๘๓๘

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองขาหย่าง - ท่าโพ
พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ (เจริญ ป.ธ.๔)
วัดหลุมเข้า
โทร. ๐ ๕๖๕๐ ๓๕๓๐ , ๐๖ ๑๓๘๑ ๕๓๘๘

เจ้าคณะตำบลดงขวาง - หนองไผ่
พระครูอุทิตกิตติสาร (มนัส กิตฺติสาโร)
วัดคูเมือง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๙๗๕

เจ้าคณะตำบลหลุมเข้า - หมกแถว
พระครูอุเทศธรรมประจักษ์ (บุญเลิศ ถิรปุญฺโญ)
วัดหมกแถว
โทร. ๐๘ ๑๙๐๙ ๔๖๐๔

เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ (๒๕๕๔)
พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บัญหาร ปริสุทฺโธ)
วัดทัพคล้าย
โทร. ๐๘ ๑๙๔๓ ๔๑๑๘

เลขานุการ
พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ ป.ธ.๔
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๕๔๒๕ ๑๘๓๐

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่
พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ ป.ธ.๔
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๕๔๒๕ ๑๘๓๐

เลขานุการ
พระบุญนำ สทฺธาธิโก
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๗๙๙๓ ๔๑๓๗

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ - บ้านบึง
พระครูอุเทศธรรมโสภิต (ประนอม )
วัดวังตอ
โทร. ๐๘ ๖๑๗๓ ๐๖๕๓

เจ้าคณะตำบลบ้านบึง - ทัพหลวง
พระสมุห์ สุรศักดิ์ อุปสนฺโต
วัดทัพหลวง
โทร. ๐๘ ๖๐๑๕ ๗๗๒๔

เจ้าคณะตำบลคอกควาย - เจ้าวัด
เจ้าอธิการกำพล ชินฺนวโร
วัดบ้านบุ่ง
โทร. ๐๘ ๙๐๐๖ ๘๘๘๓

เจ้าคณะตำบลห้วยแห้ง
เจ้าอธิการพยัพย์ วิสุทฺโธ
วัดห้วยแห้ง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๘๓๙๖

เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พระสมุห์ คำมา อินฺทวีโร
วัดทัพหลวง
โทร. ๐๘ ๔๓๗๙ ๔๓๓๗

เจ้าคณะตำบลหูช้าง - หนองจอก
พระครูอุทัยสารโสภิต (พิเชษฐ์ )
วัดคลองโป่ง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๐๖๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองจอก - หนองบ่มกล้วย
พระครูอุทิตศาสนโกศล (วิรัตน์ )
วัดหนองบ่มกล้วย
โทร. ๐๘ ๙๑๖๙ ๑๗๑๘

เจ้าคณะตำบลเมืองการุ้ง
พระครูอุปกิตวรการ (สัมฤทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดเมืองการุ้ง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๕๕๖๖

เจ้าคณะตำบลวังหิน
เจ้าอธิการบุญส่ง ธมฺมทินฺโน
วัดเขาวงษ์พรหมจรรย์
โทร. ๐๘ ๖๑๗๙ ๗๖๘๓

เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์
พระครูอุทัยกิตติวัฒน์ (จำนง )
วัดทุ่งสงบ
โทร. ๐๙ ๓๒๙๒ ๖๕๗๕

เลขานุการ
พระพรเทพ ทีปธมฺโม
วัดทุ่งสงบ
โทร. ๐๘ ๘๑๕๑ ๕๙๘๑

เจ้าคณะตำบลสว่างอารมณ์ - บ่อยาง
พระครูสมุห์ ยงยุทธ ธมฺมธีโร
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๒๔๓๙

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง - สว่างอารมณ์
พระอุทานธรรมาภิวัฒน์
วัดเขาดาวเรือง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๐๙๒๖

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง - ไผ่เขียว
พระอธิการกมล สิลเสฎฺโฐ
วัดคลองโพ
โทร. ๐๙ ๕๗๐๒ ๕๖๘๑

เจ้าคณะตำบลไผ่เขียว เขต ๑
พระครูอุทัยปริยัติโกศล (เสถียร ป.ธ.๔)
วัดคลองข่อย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๓๔๔๗

เจ้าคณะตำบลไผ่เขียว เขต ๒
พระครูอุทัยสิทธิวัฒน์ (อำนาจ )
วัดดอนเพชร
โทร. ๐๙ ๖๓๓๙ ๔๘๘๒

เจ้าคณะตำบลพลวงสองนาง
พระครูอุทิศศีลคุณ (อินทร์ )
วัดเขาหินเทิน
โทร. ๐ ๕๖๕๗ ๙๑๘๐

เจ้าคณะอำเภอลานสัก
พระครูอุทัยวิริยสุนทร (สมยศ สรยโส)
วัดประดู่ยืน
โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๙๐๖๒ , ๐๘ ๙๘๕๙ ๗๒๑๑

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระครูอุทิตปริยัติสุนทร (เจริญ ป.ธ.๓)
วัดปากเหมือง
โทร. ๐๘ ๖๑๑๙ ๓๖๓๗

เจ้าคณะตำบลประดู่ยืน
พระครูอุทัยอรรถโกศล (แกะ )
วัดป่าคา
โทร. ๐ ๕๖๕๗ ๙๐๓๑

เจ้าคณะตำบลทุ่งนางาม เขต ๑
พระครูอุเทศธรรมวิจิตร (สมจิตร )
วัดทุ่งนางาม
โทร. ๐๘ ๔๘๙๕ ๔๘๘๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งนางาม เขต ๒
พระครูอุทิตกิจจาธร (จันทร์ จนฺทสโร)
วัดห้วยโศก
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๑๖๕๑

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต ๑
พระครูอุทิตพัฒนกิจ (ประกอบ )
วัดโกรกลึก
โทร. ๐๘ ๑๙๐๑ ๗๓๑๐

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต ๒
พระครูอุทิตบุญญาภรณ์ (บุญมั่น อคฺคปญฺโญ)
วัดประดู่ยืน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๖๒๐๗

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต ๓
พระครูอุทิตรัตนาภรณ์ (ทองคูณ )
วัดอุดมพร
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๐๙๗๔

เจ้าคณะตำบลระบำ เขต ๑
พระครูอุทิตวิริยากร (ปราโมทย์ )
วัดปางไม้ไผ่
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๐๘๘๓

เจ้าคณะตำบลระบำ เขต ๒
พระครูอุทิตวิริยาภรณ์ (สมบูรณ์ สุนทราจาโร)
วัดเขาดินแดง
โทร. ๐๗ ๖๒๑๒ ๖๙๐๙

เจ้าคณะตำบลป่าอ้อ
พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์ (ฉัตรชัยพัฒน์ อคฺคปสนฺโน ป.ธ.๓)
วัดป่าอ้อ
โทร. ๐๙ ๔๙๑๔ ๕๑๔๙

เจ้าคณะอำเภอห้วยคต
พระครูอุดมวิสุทธิธรรม (สุชาติ )
วัดสามัคคีรังสรรค์
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๓๓๓๙ , ๐๘ ๑๗๐๗ ๑๕๙๖

เลขานุการ
พระปลัด ปัญญา อนาลโย
วัดสามัคคีรังสรรค์
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๓๒๘๙ , ๐๘ ๖๑๘๗ ๐๓๘๖

เจ้าคณะตำบลห้วยคต
พระครูอุทิตธรรมสาร (วิจิตร )
วัดบ้านกลาง
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๘๑๘๒ , ๐๘ ๒๒๒๗ ๕๐๗๕

เจ้าคณะตำบลสุขฤทัย
พระครูอุเทศวิศาลธรรม (สุชาติ สุภาจาโร)
วัดหนองยาง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๑๗๐๓

เจ้าคณะตำบลทองหลาง
พระครูอุทิตสารโสภณ (สำรวม )
วัดสมอทอง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๘๕๕๑

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๙)
พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒ , ๐๘ ๙๑๐๓ ๕๖๙๔

เลขานุการ
พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๔ ๒๔๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๕๑๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (๒๕๖๑)
พระราชธรรมโมลี (ดัชน์ ขนฺติธมฺโม)
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๐๑๔๓

เจ้าคณะเขตพระนคร (๒๕๖๒)
พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑ , ๐๘ ๙๘๑๑ ๐๓๗๓

เลขานุการ
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๕๘๖ , ๐๘ ๑๙๐๐ ๓๕๗๙

เจ้าคณะแขวงโสมนัส
พระกิตติสารมุนี (ประจักษ์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๗ ๘๖๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว
พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
วัดทิพพาวาส
โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๑๑๑๘ , ๐๘ ๔๖๖๖ ๒๗๓๙

เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

เจ้าคณะเขตดุสิต (๒๕๖๒)
พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๑๕๗

เจ้าคณะแขวงบางจาก
พระมหาจำเนียร อติโรจโน ป.ธ.๗
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล
พระปริยัติสารเมธี (สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๙๗๑๕

เจ้าคณะแขวงปทุมวัน
พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๒๗๐๔

เจ้าคณะเขตธนบุรี (๒๕๖๒)
พระกิตติมงคลวัฒน์ (สวัสดิ์ โสปาโก)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐ ๒๔๒๑ ๐๗๔๖

เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์
พระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบุปผาราม วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๐๖๔

เจ้าคณะแขวงบางพลัด
พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดอาวุธวิกสิตาราม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๒ ๗๒๖๙

เจ้าคณะเขตหนองจอก - คลองสามวา (๒๕๖๒)
พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
วัดสัมมาชัญญาวาส
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๐๙๒๔

เจ้าคณะแขวงลำผักชี
พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี ป.ธ.๙)
วัดลำผักชี
โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๒๔๑๐

เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (๒๕๖๒)
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕ , ๐ ๒๒๕๑ ๐๓๕๑ , ๐๘ ๑๗๒๐ ๗๔๕๖

เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - สัมพันธวงศ์ - ราชเทวี (๒๕๖๒)
พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๖)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๖๓๓

เจ้าคณะเขตพระโขนง (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (๒๕๖๒)
พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๑๒ ๕๖๖๘ , ๐ ๒๔๒๔ ๗๗๒๗

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ
พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๗)
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๑๔๖๖ , ๐๘ ๑๗๑๑ ๑๔๗๕

เลขานุการ
พระมหาสุรศักดิ์ ธมฺมิโก ป.ธ.๓
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐๘ ๔๑๐๐ ๗๗๒๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการ
พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก ป.ธ.๓
วัดอโศการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๙๓๖๒

นนทบุรี

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระวินัยโสภณ (เสถียร เมตฺติโก)
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐ ๒๙๘๕ ๕๐๗๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน ป.ธ.๔)
วัดบางขวาง
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘ , ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๑๖๓ โทรสาร. ๐ ๒๕๒๗ ๑๑๗๘

เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี
พระครูเกษมธรรมนิวิฐ (สุธรรม อติชาโต)
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๒๓๔

ปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ ถิรสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๙๘๒ , ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓

เลขานุการ
พระครูปลัด ประทุม ปทุมวณฺโณ
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๗๔๓ , ๐๘ ๙๐๓๔ ๒๕๓๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว - ลำลูกกา
พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดจันทน์กะพ้อ
โทร. ๐ ๒๙๗๗ ๓๔๒๙ , ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑

เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง
พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๘๑๑ , ๐๘ ๙๕๐๕ ๕๒๕๕

เจ้าคณะอำเภอสามโคก
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา สุรเดช ปิยวณฺโณ
วัดสุวรรณจินดาราม
โทร. ๐๘ ๔๓๕๓ ๒๓๓๙ โทรสาร. ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม
พระครูโสภณศาสนคุณ
วัดบางเตยนอก
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๗๖๙๙ ๕๙๙๔

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย
พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
วัดปัญจทายิกาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๔๓๐๒ , ๐ ๒๙๙๔ ๕๓๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (๒๕๕๗)
พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
วัดสำแล

พระนครศรีอยุธยา

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๓๙ , ๐๘ ๑๔๓๔ ๖๕๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๑

เลขานุการ
พระอุดมสารโสภณ (บุญมั่น ปุญฺญถิโร)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๐๐ , ๐๘ ๑๘๐๑ ๕๖๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (๒๕๖๒)
พระปริยัติสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๑๙

เจ้าคณะตำบลหัวรอ
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ )
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๐๒ , ๐๘ ๑๓๗๕ ๔๐๙๗ โทรสาร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางไทร
พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๕๖ , ๐๘ ๗๑๖๖ ๖๘๗๘

เลขานุการ
พระครูสุวรรณธรรมรังสี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๙๐๕ , ๐๘ ๖๓๙๕ ๘๕๙๔ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเชียงราก
พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
วัดเชียงรากน้อย
โทร. ๐ ๒๙๗๙ ๘๕๘๙ , ๐ ๓๕๓๖ ๖๘๑๕ , ๐๘ ๑๑๔๖ ๕๖๕๒

อ่างทอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (๒๕๔๖)
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๘๓๓๒

เลขานุการ
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง
พระครูถาวรวินัยวงศ์ (อำนาจ )
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๙๙๑๑ ๒๗๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤษณะ นิพฺภโย
วัดปลดสัตว์
โทร. ๐๘ ๑๗๕๘ ๙๓๒๓

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง
พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒

สระบุรี

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (๒๕๕๙)
พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)
วัดพระพุทธแสงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๙๐๒ ๓๙๙๕

เลขานุการ
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
พระครูพรหมเทพาจารย์
วัดธารเกษม
โทร. ๐๙ ๔๘๖๕ ๙๕๗๒

เลขานุการ
พระเสนอ ชาคโร
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๕๑๐๗ ๔๑๐๙

เจ้าคณะตำบลธารเกษม
พระมหาวีรศักดิ์ พีรกิตฺติโก
วัดธารเกษม
โทร. ๐๘ ๔๔๖๓ ๕๒๒๐

เจ้าคณะตำบลหน้าพระลาน
พระครูประสาทสารคุณ (คามิน )
วัดศรัทธาประชากร
โทร. ๐๙ ๔๕๕๓ ๕๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
พระครูภาวนาวิทยาคม
วัดศรีเทพนิมิตวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๙๘ ๙๖๙๙

เลขานุการ
พระครูวิบูลสารโกวิท (ทองเจือ )
วัดป่าดงพญาเย็น
โทร. ๐๘ ๔๓๒๙ ๘๖๖๐

เจ้าคณะตำบลชะอม
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (สมชาย ปุญฺญมโน)
วัดป่าสว่างบุญ
โทร. ๐๘ ๔๔๕๕ ๕๖๓๙

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลโคกแย้
พระครูวีรธรรมปวุฒิ
วัดศรีสัจจาวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๒๖ ๗๒๔๙

ลพบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔ , ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๔๐๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (๒๕๕๗)
พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดถ้ำพรหมโลก
โทร. ๐๘ ๕๔๔๑ ๕๐๔๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๙๕๑๒ ๖๙๙๙ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๗๓๘๓

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คงเดช ปยุตฺโต
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๖๙๑๙

เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก
พระครูอมรสมณคุณ
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๗๐๑๙ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
วัดป่าเทพเนรมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๐๐ ๒๖๘๓

เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง
พระครูมนูญธรรมรังสี
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๘๐๘ ๘๙๗๒

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑
พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
วัดพีระภูมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๕๖๘๙

เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ )
วัดนิคมสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๐๖๖๘ ๔๐๖๗

เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่
พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
วัดรัมภาราม
โทร. ๐๘ ๗๑๑๕ ๗๓๕๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ
วัดป่าภัทรปิยาราม
โทร. ๐๘ ๖๓๒๑ ๘๑๒๔

เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง
พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
วัดสว่างจิต
โทร. ๐๘ ๐๐๑๙ ๓๒๕๗

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์
พระครูวิบูลศีลโสภิต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๒๕๐๕

เลขานุการ
พระวันชัย กนฺตวีโร
วัดวงษ์เพชร
โทร. ๐๘ ๗๐๑๓ ๗๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
วัดป่าโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๒ ๖๔๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (๒๕๔๖)
พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดถ้ำสันติสุข

เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๒๐ ๔๕๕๔

เลขานุการ
พระสมุห์ สมใจ วรจิตฺโต
วัดคีรีธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๕๙๕๕

เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม
พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
วัดสุวรรณคูหา
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๙๔๓๙

เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๙๗๙๘ ๕๑๙๓

เลขานุการ
พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
วัดท่ามะนาว
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๔๐๗๗

เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์
พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
วัดธารีรัฐการาม
โทร. ๐๘ ๒๒๓๙ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์
พระครูวิมลปุญญาทร
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๐๕

เจ้าคณะตำบลบัวชุม
พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)
วัดเขาน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๘๗ ๑๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ
พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดพุพะเนียง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๑๑๗๙

เลขานุการ
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์ )
วัดลพบุรีวราราม
โทร. ๐๘ ๖๐๐๐ ๑๕๖๑

เจ้าคณะตำบลหนองรี
พระครูพลญาณวิสุทธิ์
วัดโคกคลีสามัคคี
โทร. ๐๘ ๘๔๖๑ ๙๐๔๔

สิงห์บุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๖๐)
พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๖๐ , ๐๘ ๗๓๔๔ ๘๓๗๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสิงห์บุรี
พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล)
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๘๘๕

เลขานุการ
พระสาโรจน์ ขนฺติสุทฺโธ
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๘๐๐๖ ๔๕๑๕

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูสังฆรักษ์ สมัคร สุทฺธิธมฺโม
วัดเซ่าสิงห์
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๖๑๔

เจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี
พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง )
วัดศรีสำราญ
โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘ , ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๒๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘

ชัยนาท-อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เลขานุการ
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท
พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตฺโต)
วัดป่าสัก
โทร. ๐ ๕๖๕๕ ๓๖๒๙ , ๐๘ ๐๗๘๙ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระสมุห์ มนัสพงษ์ วรธมฺโม
วัดป่าสัก
โทร. ๐๙ ๙๕๒๔ ๖๔๘๐

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑

เลขานุการ
พระถิรนัย ธมฺมฐิตวินโย
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๙ ๘๙๐๓ ๖๖๔๙

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระครูบวรสุวรรณโชติ (แดง โชตโก)
วัดถ้ำทอง
โทร. ๐๙ ๐๐๒๘ ๓๘๕๓

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
เจ้าอธิการสุนัน นิปฺปโก
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๘๘๓๔

ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (๒๕๕๙)
พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)
วัดหนองจรเข้
โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๖๙๒๑

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี - บ้านสร้าง
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร
วัดปวิเวการาม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๐ ๕๔๔๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระปลัด สุริยา ปภสฺสโร
วัดแก้วพิจิตร
โทร. ๐๙ ๒๒๘๓ ๕๔๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านพระ
พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดป่าเนินกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๔๑ ๐๘๕๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม - ศรีมหาโพธิ - ศรีมโหสถ
พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)
วัดพรหมเสนาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๗๕ ๖๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม - โคกปีบ
พระครูสังฆรักษ์ คำพัน สุขวฑฺฒโน
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน
โทร. ๐๘ ๕๒๘๔ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดป่าทรงนิมิตร
โทร. ๐๘ ๗๐๒๕ ๖๐๔๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี - นาดี
พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม
โทร. ๐๘ ๒๕๖๒ ๔๐๒๘

เจ้าคณะตำบลกบินทร์
พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าเกษมสุข
โทร. ๐๘ ๔๐๙๕ ๙๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว
พระครูสมุห์ อำนาจ อคฺควํโส
วัดป่าอรัญวาสี
โทร. ๐๘ ๙๖๘๓ ๓๙๐๕‬

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาลาน
โทร. ๐๘ ๖๒๖๔ ๑๘๑๘

นครนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
พระมุนีนายก (บุญมี อิณมุตฺโต)
วัดตำหนัก
โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๙

เลขานุการ
พระมหามาโนชญ์ สารตฺถิโก ป.ธ.๕
วัดตำหนัก

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก
พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
วัดสันตยาราม

เลขานุการ
พระปลัด อัครเดช อตฺตเตโช
วัดสันตยาราม

เจ้าคณะตำบลพรหมณี
พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๕๒๓

เลขานุการ
พระมหาศศิพิสิฏฐ์ สิทฺธิวชิรเมธี ป.ธ.๔
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (๒๕๕๘)
พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๖๑๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดเทพนิมิตร
โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๘๑๒๑ , ๐ ๓๘๕๑ ๗๒๘๗

เลขานุการ
พระพงษ์ศักดิ์ วรสกฺโข
วัดเทพนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระสุมงคลมุนี (ชม ชินวํโส)
วัดพิมพาวาส (ใต้)
โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๓๕๒

เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
วัดพิมพาวาส (ใต้)

เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
วัดเทพนิมิตร

เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ - แปลงยาว
พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
วัดสมานรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๐๔๐๐

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สมพงษ์ จารุวํโส
วัดสระไม้แดง

เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ
พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
วัดป่าทุ่งส่าย

ชลบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (๒๕๖๒)
พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดเขาบางทราย
โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา
พระครูปัญญาวีรโกศล
วัดเขาบางทราย

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ภูวนาท กิตฺตินาโถ
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลบางทราย
พระครูสิริธรรมโสภิต
วัดอรัญญิกาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์ )
วัดเขาไผ่

เลขานุการ
พระวรวุฒิ นนฺทวโร
วัดเขาบางทราย

เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
พระมหาเกรียงไกร ฐิตโฆสโก
วัดหงษานิตยาราม

เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย )
วัดศรีมหาราชา

เลขานุการ
พระครูสุนทรกิตติสาร
วัดศรีมหาราชา

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
วัดช่องลมนาเกลือ

ระยอง

เจ้าคณะจังหวัดระยอง (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสารนาถธรรมาราม
โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๑๘๔ , ๐ ๓๘๘๘ ๖๕๘๑

เลขานุการ
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เลขานุการ
พระวินัยธร ณฤทธิ์ วรธมฺโม
วัดเขาแกแล

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑
พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน (ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองหว้า

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๒
พระครูปัญญาศุภสิทธิ์ (บัญชา )
วัดคีรีภาวนาราม

เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
พระครูปัญญาธรรมสิริ (พรชัย )
วัดมงคลวุฒาวาส

จันทบุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๒)
พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
วัดจันทนาราม
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๐๙ , ๐๘ ๑๙๘๒ ๙๙๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (๒๕๕๙)
พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ. (เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดป่าคลองกุ้ง
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๙๐ , ๐๘ ๐๐๙๔ ๖๘๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พระครูอุดมธรรมคุณ (ธเนศ )
วัดจันทนาราม

เจ้าคณะตำบลบางกะจะ
พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์
วัดวิเวการาม

เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท )
วัดป่าคีรีเขต

เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
พระครูกันตรัตนาภรณ์
วัดเขาตานก

เจ้าคณะอำเภอขลุง
พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
วัดกลางเก่า

เลขานุการ
พระครูไพศาลวรกิจจาทร (ประวิทย์ อินฺทวํโส)
วัดกลางเก่า

เจ้าคณะตำบลซึ้ง
พระครูศาสนกิจโกวิท (สีธรณ์ )
วัดมณีคีรีวงก์

เจ้าคณะตำบลปะตง
พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
วัดพิกุลรังสรรค์

ตราด

เจ้าคณะจังหวัดตราด (๒๕๕๘)
พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
วัดห้วงพัฒนา
โทร. ๐๙ ๙๑๖๕ ๖๙๐๕

เลขานุการ
พระครูกิตติวัฒนคุณ (เดชา กิตฺติเตโช)
วัดห้วงพัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)
วัดคิรีวิหาร
โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๔๗๙๓

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด
พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
วัดวิสิทธิการาม

เจ้าคณะตำบลชำราก
พระครูสุนทรวรธัช
วัดวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
พระครูบวรศีลคุณ (จรัญ คุณญฺโญ)
วัดคิรีวิหาร


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๓ - พระสังฆาธิการ