หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓
พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๖๔๒๐ , ๐๘ ๖๐๗๗ ๕๕๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๓
พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙)
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๔๔๐

เลขานุการ
พระครูปลัด วีรวัฒน์ ชิตวีโร ป.ธ.๓
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๐๗๑ ๗๗๒๙

ชัยนาท

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๖๐)
พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๓๖๒๓ ๐๘๙๖

เลขานุการ
พระครูอุดมชัยสิทธิ์ (ชำนาญ ปภาโส ป.ธ.๓)
วัดดักคะนน
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๙๔๘

รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๖๑)
พระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์ ชวโร)
วัดเทพหิรัณย์
โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๓๑๑๙ , ๐๘ ๑๘๗๕ ๖๑๓๙

เลขานุการ
พระครูสิริสุตากร (อธิคุณ สุรสกฺโก ป.ธ.๕)
วัดหนองอ้ายสาม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๖๗๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๕๕)
พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ปภากโร ป.ธ.๔)
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๔๐๐๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๖๐)
พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล)
วัดสระไม้แดง
โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๔๐๑๐ , ๐๘ ๒๗๖๙ ๔๗๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (๒๕๕๙)
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดสรรพยาวัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๔๙ ๙๐๒๓ , ๐๘ ๔๕๐๖ ๔๐๑๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙
วัดท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๘๔๘๔ ๙๘๔๔

เลขานุการ
พระครูวิธานสุตาภิรม (ฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๙ ๕๘๘๑ ๒๒๗๘

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
พระครูวิชัยกิจจาทร (วิทยา ปญฺญาธโร)
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๙๘๔๓

เลขานุการ
พระปลัด เสกสรรค์ อตฺตทโม
วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๐๔๕ ๔๖๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท (๒๕๕๖)
พระครูสุทธิชยากร (สุทธิศักดิ์ สุปญฺโญ)
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๓๓๔๐

เจ้าคณะตำบลในเมือง - บ้านกล้วย
พระครูอุดมรัตนวิมล (สายัณ พุทฺธสโร)
วัดหลวงพ่อขาว
โทร. ๐๘ ๔๘๑๒ ๙๗๐๗

เจ้าคณะตำบลท่าชัย
พระปลัด ธานินทร์ สิริปญฺโญ
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๓๖๗

เจ้าคณะตำบลนางลือ
พระครูวิวิธชัยคุณ (อุทัย มหาภิญฺโญ)
วัดหนองตาดำ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๐๗๔๕

เจ้าคณะตำบลเสือโฮก
พระมหาบุญมี ฐิตญาโณ ป.ธ.๗
วัดหนองพังนาค
โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๑๐๖๙

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล - หาดท่าเสา
พระครูอุดมชัยสิทธิ์ (ชำนาญ ปภาโส ป.ธ.๓)
วัดดักคะนน
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๙๔๘

เจ้าคณะตำบลชัยนาท
พระครูอรุณปริยัติคุณ (พลชัย กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๓)
วัดอรุณศิริวัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๕๑๗๖ ๒๖๔๗

เจ้าคณะตำบลเขาท่าพระ
เจ้าอธิการนิรุตติ์ ชาคโร
วัดเขาท่าพระ
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๗๑๓๔

เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์
พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชลอ เตชปุญฺโญ)
วัดธรรมขันธ์
โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๓๕๙๓ , ๐๘ ๑๙๗๒ ๘๑๕๙

เลขานุการ
พระปลัด วรเมศวร์ นาควโร
วัดใหญ่
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๔๑๙๐ , ๐๘ ๗๕๕๒ ๒๗๗๗

เจ้าคณะตำบลคุ้งสำเภา
พระครูโสภิตชัยการ (สำเริง อาภรโณ)
วัดพิกุลงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๗ ๐๑๔๑

เจ้าคณะตำบลหางน้ำสาคร
พระครูชัยพัฒนาการ (สายันต์ กตปุญฺโญ)
วัดหัวหว้า
โทร. ๐ ๕๖๔๔ ๗๒๔๘ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๓๖๙๐

เจ้าคณะตำบลอู่ตะเภา
พระใบฎีกา ประเสริฐ ปญฺญาธโร
วัดอู่ตะเภา
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๑๑๗๕ , ๐๘ ๗๘๔๑ ๒๓๓๙

เจ้าคณะตำบลศิลาดาน
พระปลัด วรเมศวร์ นาควโร
วัดใหญ่
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๔๑๙๐ , ๐๘ ๗๕๕๒ ๒๗๗๗

เจ้าคณะตำบลท่าฉนวน
พระปลัด กำพล ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดจวน
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๔๑๒๙-๓๐ , ๐๘ ๓๘๗๒ ๘๔๖๖

เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดท่านจั่น
โทร. ๐๙ ๘๐๔๑ ๒๑๘๘

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ วินัย วฑฺฒโน
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
โทร. ๐๘ ๕๗๓๓ ๕๗๓๐

เจ้าคณะตำบลวัดสิงห์ - มะขามเฒ่า
พระครูเกษมชัยสิทธิ์ (เหลี่ยม ปญฺญาสาโร)
วัดศรัทธาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๓๐๙๔ ๗๘๘๑

เจ้าคณะตำบลบ่อแร่ - หนองขุ่น เขต ๑
พระมหาจำนงค์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓
วัดบ่อแร่
โทร. ๐๙ ๓๐๕๖ ๙๓๗๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ่อแร่ - หนองขุ่น เขต ๒
พระปลัด สุพจน์ ทตฺตมโน
วัดปทุมธาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๕๑๘๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองน้อย
พระสมุห์ บรรจง ถาวโร
วัดโคกสุก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๔๗๖

เจ้าคณะตำบลวังหมัน
พระครูพิพัฒน์ชัยกิจ (พิชัย ปิยาจาโร)
วัดราษฎร์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๕๘๕๒

เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง
พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ (คงฤทธิ์ )
วัดบ้านบ่อ
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๕๔๒๘

เลขานุการ
พระปลัด สมนึก ถิรจิตฺโต
วัดดอนใหญ่
โทร. ๐๙ ๕๓๒๖ ๔๗๐๗

เจ้าคณะตำบลกุดจอก - หนองมะโมง
พระครูพัฒนชัยศีลคุณ (ทิพย์ประชา ฐิตสีโล)
วัดวังน้ำขาว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๗๕๔

รองเจ้าคณะตำบลกุดจอก - หนองมะโมง
พระครูสิทธิชัยวรคุณ (วิศิษฐ์ สุภทฺโท)
วัดหนองหวาย
โทร. ๐๘ ๗๑๙๕ ๔๗๗๕

เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน
พระครูสุนทรชัยโสภิต (เกษม ปญฺญาธโร)
วัดหนองเดิ่น
โทร. ๐๘ ๕๑๐๐ ๐๙๕๖

เจ้าคณะตำบลสะพานหิน
พระครูสุธรรมพินิต (สุเนตร สุเนตฺโต)
วัดดงพระเจดีย์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๔ ๓๖๔๔

เจ้าคณะอำเภอหันคา
พระมหาวิสัน จนฺทโชโต ป.ธ.๗
วัดทับขี้เหล็ก
โทร. ๐๘ ๑๗๐๔ ๑๗๑๑

เลขานุการ
พระมหานิวัฒน์ ชยธมฺโม ป.ธ.๓
วัดหนองอ้ายสาม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๘ ๐๘๘๒

รองเจ้าคณะอำเภอหันคา
พระครูสิริชยานุรักษ์ (ประจักษ์ นนฺทโย ป.ธ.๕)
วัดเด่นใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๗๒๖๔

เลขานุการ
พระปลัด ชำนาญ สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าโบสถ์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๓๐๒๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหันคา (๒๕๖๐)
พระครูชัยคณาทร (ประกิต ยโสธโร)
วัดอรัญญวาสี
โทร. ๐๘ ๓๙๕๙ ๖๓๒๗

เจ้าคณะตำบลหันคา
พระมหาสมนึก กิตฺติโก ป.ธ.๕
วัดวิจิตรรังสรรค์
โทร. ๐๘ ๖๖๘๐ ๕๔๒๘

เจ้าคณะตำบลห้วยงู
พระปลัด ชำนาญ สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าโบสถ์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๓๐๒๐

เจ้าคณะตำบลห้วยงู กิตติมศักดิ์
พระครูสุกิตติชัยคุณ (สมศักดิ์ ชินวํโส)
วัดหนองแซง
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๒๘๘๐

เจ้าคณะตำบลเด่นใหญ่
พระครูกิตติพิชัยคุณ (มนูญ จิรสุวณฺโณ)
วัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๓๒๒๘ ๗๐๙๘

เจ้าคณะตำบลไพรนกยูง
พระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ (วินัย ตนฺติปาโล ป.ธ.๓)
วัดพรหมวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๗๑๘๐

เจ้าคณะตำบลวังไก่เถื่อน
พระครูประภากรวรธรรม (อำนาจ ปภากโร)
วัดคลองธรรม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๒๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองแซง เขต ๑
พระครูชยพัฒนาทร (ใน สุนฺทโร)
วัดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๕๐๐๗

เจ้าคณะตำบลหนองแซง เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ชยากร (ชูชาติ ฐานกโร)
วัดศรีเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๗ ๔๕๔๓

เจ้าคณะตำบลบ้านเชี่ยน
พระครูสิริสุตากร (อธิคุณ สุรสกฺโก ป.ธ.๕)
วัดหนองอ้ายสาม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๖๗๒๙

เจ้าคณะอำเภอเนินขาม
พระครูวิมลชยาทร (อาทร อาทโร)
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๔๕๓๘

เลขานุการ
พระครูปลัด ณัฏฐเศรษฐาวัฒน์ ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๓
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๓๑ ๘๕๗๒

เจ้าคณะตำบลเนินขาม
พระครูโกศลชัยพัฒน์ (บุญส่ง สิริเตโช ป.ธ.๓)
วัดหนองยาง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๘๓๐๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเนินขาม (๒๕๕๔)
พระครูสิริชโยดม (ขาว อุตฺตมสาโร ป.ธ.๕)
วัดเนินขาม
โทร. ๐๘ ๔๙๕๑ ๑๙๓๑

เจ้าคณะตำบลสุขเดือนห้า
พระครูสุวรรณภัทราภรณ์ (ไพฑูรย์ สิริภทฺโท)
วัดเขาราวเทียนทอง
โทร. ๐๙ ๒๒๘๙ ๔๒๙๘

เจ้าคณะตำบลกะบกเตี้ย
พระสมุห์ สราวุธ ปญฺญาคโม
วัดสุวรรณจันทราราม
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๘๓๙๔

เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
พระครูวิสิฐชัยคุณ (จำรัส อาภากโร)
วัดท่าสมอ
โทร. ๐๘ ๑๘๔๓ ๒๑๗๖

เลขานุการ
พระครูชัยสุตากร (อุกกฤษฏ์ มหิสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสกุณาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๐๑ ๗๘๔๕

รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
พระครูพิมลธรรมพิทักษ์ (ต้อย พลวฑฺโฒ)
วัดโคกดอกไม้
โทร. ๐๘ ๖๒๑๒ ๘๑๒๗

เลขานุการ
พระปลัด เมธี อตฺตสาโร
วัดโคกดอกไม้
โทร. ๐๘ ๙๓๗๓ ๐๑๖๖

รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
พระครูโฆสิตพัฒนคุณ (บุญยัง ฐานวโร)
วัดโฆสิตาราม
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๓๐๖๘

เลขานุการ
พระเศกสิทธิ์ สุขิโต
วัดโฆสิตาราม
โทร. ๐๘ ๓๔๑๘ ๙๘๗๗

เจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๑
พระครูสิทธิชัยรังสรรค์ (สำพัน อินฺทโชโต)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๕๘๐๐

เจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๒
พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์ (ดำเนิน ถามวโร)
วัดหัวตะพาน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๕๖๖๘

เจ้าคณะตำบลแพรกศรีราชา เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูประสิทธิ์ชัยการ (เปลื่อง ปสนฺโต)
วัดกำแพง
โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๗๐๒๔

เจ้าคณะตำบลห้วยกรด
พระครูวิชัยบุญญาคม (ปัญญา ฐิตปญฺโญ)
วัดบำเพ็ญบุญ
โทร. ๐๘ ๕๗๒๕ ๑๕๘๒

เจ้าคณะตำบลห้วยกรดพัฒนา
พระครูปทุมกันทรากร (บุญแทน ปุณฺณโก)
วัดหนองบัว
โทร. ๐๙ ๓๓๐๓ ๓๙๙๖

เจ้าคณะตำบลเที่ยงแท้
พระครูโสภณพัฒนวิชัย (บุญช่วย ปภากโร)
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๙ ๓๑๓๑ ๗๑๒๑

เจ้าคณะตำบลดงคอน เขต ๑
พระปลัด เมธี อตฺตสาโร
วัดโคกดอกไม้
โทร. ๐๘ ๙๓๗๓ ๐๑๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงคอน เขต ๑ (๒๕๔๗)
พระมงคลวิจิตร (พร้า อตฺตสนฺโต)
วัดโคกดอกไม้
โทร. ๐ ๕๖๔๘ ๒๙๔๘

เจ้าคณะตำบลดงคอน เขต ๒
พระครูภาวนานุศาสก์ (พยุง เกตุธมฺโม)
วัดทุ่งกระถิน
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๖๗๕๓

เจ้าคณะตำบลดอนกำ
พระครูชัยสุตากร (อุกกฤษฏ์ มหิสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสกุณาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๐๑ ๗๘๔๕

เจ้าคณะตำบลโพงาม เขต ๑
พระครูพิทักษ์ชยาภรณ์ (ณัฐวัฒน์ กนฺตธมฺโม)
วัดท่ากระแส
โทร. ๐๘ ๘๕๔๖ ๓๒๓๔

เจ้าคณะตำบลโพงาม เขต ๒
พระครูวิจิตรชยาทร (สุรัตน์ อคฺคธมฺโม)
วัดพระแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๗๐ ๕๓๒๕

เจ้าคณะตำบลบางขุด
พระครูโกวิทชัยกิจ (วิชัย โกวิโท)
วัดหัวเด่น
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๓๒๑๘

เจ้าคณะอำเภอสรรพยา
พระครูวิธูรชัยกิจ (มานพ เตชปญฺโญ)
วัดตะกู
โทร. ๐๘ ๑๗๐๔ ๑๗๑๑

เลขานุการ
พระมหานิพนธ์ นาควโร ป.ธ.๔
วัดโพธิ์งาม
โทร. ๐๘ ๖๕๕๕ ๓๑๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอสรรพยา
พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี ป.ธ.๖
วัดโพธิ์งาม
โทร. ๐๘ ๑๔๒๖ ๗๖๓๗

เลขานุการ
พระมหาไพรัช ปริยตฺติธาตา ป.ธ.๔
วัดโพธิ์งาม
โทร. ๐๙ ๖๘๐๒ ๖๑๐๑

เจ้าคณะตำบลสรรพยา
พระครูศีลชัยคุณ (บุญมา อาจิณฺณสีโล)
วัดมะปราง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๓๑๒๒

เจ้าคณะตำบลบางหลวง
พระครูโกศลภาวนานุสิฐ (ทะนงค์ ชยนฺโต)
วัดกรุณา
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๔๙๓๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลุก (๒๕๖๒)
พระครูไพศาลชัยคุณ (อำไพ ปิยสีโล)
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๐๓๓๗

เจ้าคณะตำบลหาดอาษา
พระครูวิชัยนันทกิจ (ลำยวง นนฺทโก)
วัดนมโฑ
โทร. ๐๘ ๕๗๓๐ ๒๘๔๗

เจ้าคณะตำบลหาดอาษา กิตติมศักดิ์
พระครูสิริชัยมงคลวัฒน์ (สำรวง จนฺทาโภ ป.ธ.๕)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๑๙๒๙ ๔๗๕๑

เจ้าคณะตำบลโพนางดำออก
พระปลัด วิวัต ขนฺติโก
วัดสมอ
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๑๗๔๗

เจ้าคณะตำบลโพนางดำตก
พระครูชัยธรรมาภรณ์ (สมาน จิตฺตธมฺโม)
วัดไผ่ล้อม
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๓๑๙๙

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ชัยนาท-อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เลขานุการ
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท
พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตฺโต)
วัดป่าสัก
โทร. ๐ ๕๖๕๕ ๓๖๒๙ , ๐๘ ๐๗๘๙ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระสมุห์ มนัสพงษ์ วรธมฺโม
วัดป่าสัก
โทร. ๐๙ ๙๕๒๔ ๖๔๘๐

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑

เลขานุการ
พระถิรนัย ธมฺมฐิตวินโย
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๙ ๘๙๐๓ ๖๖๔๙

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระครูบวรสุวรรณโชติ (แดง โชตโก)
วัดถ้ำทอง
โทร. ๐๙ ๐๐๒๘ ๓๘๕๓

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
เจ้าอธิการสุนัน นิปฺปโก
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๘๘๓๔


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดชัยนาท - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın