หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓
พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๖๔๒๐ , ๐๘ ๖๐๗๗ ๕๕๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๓
พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙)
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๔๔๐

เลขานุการ
พระครูปลัด วีรวัฒน์ ชิตวีโร ป.ธ.๓
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๐๗๑ ๗๗๒๙

สิงห์บุรี

เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๕๒)
พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๑๙๖๑ , ๐ ๓๖๘๑ ๓๔๘๔

เลขานุการ
พระครูสิงหกิจคณาทร (สัมพันธ์ สญฺญจิตฺโต)
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๘๘๗๕ ๕๕๔๙ , ๐๙ ๑๗๒๙ ๖๖๑๓

รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๕๗)
พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร ป.ธ.๔)
วัดพิกุลทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๐๑ ๙๔๑๑

เลขานุการ
พระมหาเนตร ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๘
วัดพิกุลทอง
โทร. ๐๙ ๑๔๐๘ ๕๕๓๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ ป.ธ.๔)
วัดแจ้งพรหมนคร
โทร. ๐๘ ๑๕๗๓ ๐๖๕๖

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ธำรง ฐิตวิริโย
วัดดาวดึงษ์
โทร. ๐๘ ๐๖๖๗ ๔๕๘๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี (๒๕๕๗)
พระครูสัทธาโสภิต (สนุ่น อธิปุญฺโญ)
วัดศรัทธาภิรม

เจ้าคณะตำบลจักรสีห์ เขต ๑
พระปลัด อภิรัฐ คุณวโร
วัดสังฆราชาวาส
โทร. ๐๘ ๑๘๕๑ ๗๙๘๔

เจ้าคณะตำบลจักรสีห์ เขต ๒
พระครูสุนทรพัฒนาลังการ
วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๒๐๔๗

เจ้าคณะตำบลต้นโพธิ์
พระครูปริยัติพรหมคุณ
วัดกลางพรหมนคร
โทร. ๐๘ ๙๙๐๒ ๐๙๐๐

เจ้าคณะตำบลบางมัญ เขต ๑
พระครูกิตติสารวิสิฐ (วิรัตน์ กิตฺติสาโร)
วัดตึกราชา
โทร. ๐๘ ๙๐๘๑ ๒๘๑๖

เจ้าคณะตำบลบางมัญ เขต ๒
พระครูถาวรธรรมาภรณ์
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐๘ ๕๐๖๐ ๘๙๗๐

เจ้าคณะตำบลบางกระบือ
พระครูภัทรธรรมโกศล
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๑๙๔๘ ๔๗๔๓

เจ้าคณะตำบลหัวไผ่
พระครูภาวนาวรานุศาสก์ (อุไร อาตาปโก ป.ธ.๓)
วัดข่อยสังฆาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๕๔ ๕๔๓๓

เจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี
พระครูสุวรรณวิโรจน์
วัดทอง
โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๖๐๒๐

เลขานุการ
พระปลัด ยรรยง เขมเทโว
วัดทอง
โทร. ๐๘ ๔๑๓๓ ๕๘๕๖

รองเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี
พระครูโสภณโพธิธรรม (มานัส )
วัดคลองโพธิ์ศรี
โทร. ๐๘ ๑๓๔๘ ๓๗๖๒

เลขานุการ
พระคงศักดิ์ สุคนฺโธ
วัดเชียงราก
โทร. ๐๘ ๐๓๔๖ ๒๗๕๖

เจ้าคณะตำบลอินทร์ - น้ำตาล
พระครูโสภิตบุญญาคม (สำรวย )
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๙๕๓๙ ๙๗๗๖

เจ้าคณะตำบลท่างาม - ชีน้ำร้าย เขต ๑
พระครูพิพิธโพธิกิจ
วัดโพธิ์ลังกา
โทร. ๐ ๓๖๕๘ ๑๐๕๗

เจ้าคณะตำบลท่างาม - ชีน้ำร้าย เขต ๒
พระครูสุขุมธรรมทัต
วัดเฉลิมมาศ
โทร. ๐๘ ๙๑๓๓ ๐๖๙๗

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูอินทประภากร
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๑๓๖๕ ๕๑๔๖

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย - โพธิ์ชัย (๒๕๓๐)
พระครูสุนทรวชิราภรณ์ (วิเชียร )
วัดโพธิ์สำราญ
โทร. ๐๘ ๙๙๐๕ ๒๑๒๗

เจ้าคณะตำบลห้วยชัน
พระครูโสภิตบุญญาคม (สำรวย )
วัดม่วง
โทร. ๐๘ ๙๕๓๙ ๙๗๗๖

เจ้าคณะตำบลประศุก
พระอธิการสัมพันธ์ ฐิตสมฺปนฺโน
วัดปลาไหล
โทร. ๐๘ ๖๕๖๐ ๐๑๐๖

เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี (๒๕๖๑)
พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม ป.ธ.๙)
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๑๒๙ ๘๓๔๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี (๒๕๕๓)
พระภาวนาพรหมคุณ วิ. (บุญช่วย จิตฺตปญฺโญ)
วัดกุฎีทอง
โทร. ๐ ๓๖๕๙ ๙๓๐๗ , ๐๘ ๙๘๐๑ ๐๘๐๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง
พระครูปริยัติกิจจานุกูล
วัดจินดามณี
โทร. ๐ ๓๖๕๙ ๙๒๖๓

เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ
พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร ป.ธ.๗
วัดพรหมบุรี
โทร. ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๕๘๕

เจ้าคณะตำบลบางน้ำเชี่ยว
พระครูวิบูลพรหมานุวัตร (ไพบูลย์ )
วัดหลวง
โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๘๑๙๖

เจ้าคณะตำบลโรงช้าง
พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์ (ประเวช โชติวฒฺโน)
วัดประสาท
โทร. ๐๘ ๖๗๘๘ ๔๔๕๓

เจ้าคณะตำบลพระงาม
พระปลัด ธเนศ สุมโน
วัดชีปะขาว
โทร. ๐๘ ๖๖๐๖ ๒๓๓๔

เจ้าคณะอำเภอบางระจัน
พระครูวิริยโสภิต (ส่วน )
วัดพระปรางค์
โทร. ๐๘ ๑๔๒๐ ๙๔๖๙

เลขานุการ
พระใบฎีกา ปริญญา จารุวณฺโณ
วัดพระปรางค์
โทร. ๐๘ ๖๘๐๙ ๕๔๐๒

รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน
พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ
วัดห้วยเจริญสุข
โทร. ๐๘ ๗๐๕๖ ๘๙๐๙

เลขานุการ
พระประทีป รุจิธมฺโม
วัดห้วยเจริญสุข
โทร. ๐๙ ๐๔๓๐ ๓๒๒๙

เจ้าคณะตำบลเชิงกลัด
พระครูวรธรรมโสภณ
วัดสะเดา
โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๔๗๗๓

เจ้าคณะตำบลไม้ดัด
พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน ป.ธ.๘
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๖๕๑๓ ๑๗๓๑

เจ้าคณะตำบลสิงห์
พระปลัด เดโชว์ สุคนฺโธ
วัดประสิทธิ์คุณากร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๘ ๕๔๒๗

เจ้าคณะตำบลโพชนไก่ - แม่ลา
เจ้าอธิการเกษม กตสาโร
วัดชันสูตร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๔๑๖๑

เจ้าคณะตำบลสระแจง - บ้านจ่า
พระครูสุนทรโกศล
วัดโพธิ์สุทธาลัย
โทร. ๐๘ ๙๘๐๒ ๖๕๖๖

เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง
พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง ป.ธ.๔)
วัดโบสถ์
โทร. ๐ ๓๖๕๙ ๕๑๘๘

เลขานุการ
พระครูวิวิธธรรมากร (สุคนธ์ ฐิตธมฺโม)
วัดจำปาทอง
โทร. ๐๘ ๖๑๓๐ ๓๒๖๐

เจ้าคณะตำบลถอนสมอ
พระครูอาทรปริยัติสุกิจ
วัดพิกุลทอง
โทร. ๐๘ ๙๙๐๕ ๔๑๓๐

เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
พระครูวิชิตวุฒิคุณ
วัดโพธิ์เก้าต้น

เลขานุการ
พระอธิการณัฐพัชร์ ปญฺญาทีโป
วัดขุนสงฆ์
โทร. ๐๘ ๒๘๔๘ ๐๒๓๕

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พระครูวัตตสารโสภิต (ประยุทธ )
วัดหนองกระทุ่ม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๒ ๘๑๖๐

เจ้าคณะตำบลบางระจัน
พระครูสถิตธรรมาลังการ
วัดประดับ
โทร. ๐๘ ๑๔๓๔ ๓๕๙๗

เจ้าคณะตำบลโพทะเล
พระครูธรรมาภิวัฒน์
วัดคลองระมาน
โทร. ๐๘ ๗๗๕๑ ๒๗๑๗

เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ
พระครูวิสุทธาภิรักษ์ (สมาน )
วัดสิงห์สุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๑๗๕๖ ๑๙๙๖

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

สิงห์บุรี

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (๒๕๖๐)
พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)
วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๖๐ , ๐๘ ๗๓๔๔ ๘๓๗๙

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสิงห์บุรี
พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล)
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๔๘๘๕

เลขานุการ
พระสาโรจน์ ขนฺติสุทฺโธ
วัดกระทุ่มปี่
โทร. ๐๘ ๘๐๐๖ ๔๕๑๕

เจ้าคณะตำบลทองเอน
พระครูสังฆรักษ์ สมัคร สุทฺธิธมฺโม
วัดเซ่าสิงห์
โทร. ๐๘ ๗๑๒๒ ๙๖๑๔

เจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี
พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง )
วัดศรีสำราญ
โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘ , ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๒๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๓๐๔๘


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสิงห์บุรี - พระสังฆาธิการ