หนกลาง

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

ภาค ๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓
พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๖๔๒๐ , ๐๘ ๖๐๗๗ ๕๕๔๐

รองเจ้าคณะภาค ๓
พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙)
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๔๔๐

เลขานุการ
พระครูปลัด วีรวัฒน์ ชิตวีโร ป.ธ.๓
วัดธรรมามูล วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๕๐๗๑ ๗๗๒๙

อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี (๒๕๕๙)
พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน ป.ธ.๔)
วัดหนองขุนชาติ
โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๑๒๙๖ , ๐๘ ๗๒๐๗ ๒๔๒๓ , ๐๙ ๓๐๔๗ ๓๒๙๕

รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี (๒๕๖๐)
พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดลานสัก
โทร. ๐๙ ๐๖๓๙ ๖๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
พระครูอุทิตศุภการ (สุบิน สนฺติกโร)
วัดอมฤตวารี
โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๐๗๐๑ , ๐๖ ๑๗๔๒ ๑๙๘๓

เลขานุการ
พระครูอาทรจริยวัตร (อาทิตย์ อิสฺสโร)
วัดอมฤตวารี
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๓๘๘๓ , ๐๘ ๖๙๓๙ ๔๓๙๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
พระครูอุเทศธรรมโฆษิต (สำเภา )
วัดอุโปสถาราม
โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๐๒๒๑ , ๐๘ ๙๕๖๕ ๕๗๗๓

เลขานุการ
พระใบฎีกา พุฒิพงษ์ พุทฺธิวํโส
วัดจักษาภัทราราม
โทร. ๐๘ ๔๘๑๔ ๐๘๓๑

เจ้าคณะตำบลอุทัยใหม่
พระครูอุทัยปริยัติโสภณ (นิพนธ์ สุภธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดธรรมโศภิต
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๑๖๘ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๐๔๐๒

เจ้าคณะตำบลท่าซุง
พระครูอุทัยธรรมโสภิต (วินัย )
วัดคลองเคียน
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๓๙๔

เจ้าคณะตำบลน้ำซึม
พระครูอุทัยกาญจนคุณ (สำราญ )
วัดพิชัยปุรณาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๔๗๖ , ๐๘ ๖๒๑๒ ๓๓๓๑

เจ้าคณะตำบลสะแกกรัง
พระครูอุทิตธรรมาภรณ์ (อำพล )
วัดพิชัยปุรณาราม
โทร. ๐๘ ๙๗๐๓ ๖๘๙๑

เจ้าคณะตำบลเกาะเทโพ
พระครูอุทัยวีรากร (ปราโมทย์ อินฺทวีโร)
วัดเกาะเทโพ
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๓๙๘๘

เจ้าคณะตำบลดอนขวาง
พระสมุห์ ธีระ สนฺติธมฺโม
วัดคลองหิน
โทร. ๐๘ ๕๗๒๖ ๕๔๐๕

เจ้าคณะตำบลเนินเหล็ก
พระครูอุทัยธรรมรัตน์ (บุญยงค์ )
วัดหนองไผ่แบน
โทร. ๐๘ ๑๐๔๕ ๓๙๑๔

เจ้าคณะตำบลเนินแจง - หนองไผ่แบน
พระครูอุเทศวรธรรม (ไสว )
วัดหนองโพธิ์
โทร. ๐๙ ๐๖๙๓ ๙๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง
พระครูอุทิศธรรมพินัย (ประดน ปริปุณฺโณ)
วัดหนองขุนชาติ
โทร. ๐ ๕๖๕๒ ๑๒๖๒ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๔๖๙๔ , ๐๘ ๔๘๑๑ ๙๑๕๕

เลขานุการ
พระปลัด มนตรี รตนญาโณ
วัดหนองขุนชาติ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๑ ๙๑๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง
พระครูศรีรัตนาภิรัต (ปิยะนันท์ ป.ธ.๖)
วัดบ่อทับใต้
โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๓๙๓๘ , ๐๘ ๑๐๔๕ ๐๐๖๙

เจ้าคณะตำบลหนองฉาง
พระครูอุเทศธรรมาภรณ์ (สุชาติ )
วัดใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๕๑๔ ๖๒๒๙

เจ้าคณะตำบลอุทัยเก่า - ทุ่งพง
พระครูอุทัยวรกิจ (ณรงค์ )
วัดปทุมทอง
โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๑๓๕๒ , ๐๘ ๔๔๙๒ ๘๑๑๕

เจ้าคณะตำบลหนองยาง - หนองนานวล
พระครูอุทานธรรมกิจ (ชะอ้อน อคฺควโร)
วัดหนองยาง
โทร. ๐ ๕๖๕๓ ๑๓๙๘

เจ้าคณะตำบลหนองสรวง
พระปลัด มนตรี รตนญาโณ
วัดหนองขุนชาติ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๑ ๙๑๕๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพ
พระครูปทุมอุทัยรัตน์ (สมเด็จ )
วัดปทุมธาราม
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๕๒๒๙

เจ้าคณะตำบลเขากวางทอง
พระครูอุทัยบุญญาภิวัฒน์ (บุญเรือง กตปุญฺโญ)
วัดถ้ำรัตนคีรี
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๑๙๕

เจ้าคณะตำบลเขาบางแกรก
พระครูอุเทศปริยัตยาทร (สมคิด ป.ธ.๓)
วัดเทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๗๙๙

เจ้าคณะอำเภอทัพทัน (๒๕๕๙)
พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดสาลวนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๙ ๒๐๑๑ , ๐๘ ๙๕๖๓ ๖๒๔๙

เลขานุการ
พระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ (เกรียงศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ)
วัดทัพทันวัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๐๒๙๕ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๖๘๘

รองเจ้าคณะอำเภอทัพทัน
พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ (สุข สุมงฺคโล ป.ธ.๔)
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๑๘ ๘๕๖๖ , ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๔๑

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญยืน มหาปญฺโญ
วัดหนองกระดี่
โทร. ๐๘ ๔๓๘๒ ๒๖๔๒

เจ้าคณะตำบลทัพทัน
พระครูอุทัยนวเขต (อุทัย มงฺคโล)
วัดทุ่งนาไทย
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๒๗๙๕

เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ - หนองยายดา
พระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ (เกรียงศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ)
วัดทัพทันวัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๐๒๙๕ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๖๘๘

เจ้าคณะตำบลหนองกลางดง - หนองสระ
พระครูอุทิตธรรมภาณ (กิตติธัช )
วัดหนองเรือโกลน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๐๖๓๔

เจ้าคณะตำบลตลุกดู่ เขต ๑
พระครูอุทิตธรรมคุณ (ชาญชัย )
วัดผาลาดธาราราม
โทร. ๐๘ ๙๐๒๒ ๙๐๔๒

เจ้าคณะตำบลตลุกดู่ เขต ๒
เจ้าอธิการวิรัตน์ สีลสาโร
วัดเขาปฐวี
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๑๑๕๒

เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
พระครูอุเทศธรรมสาทิส (อดิศักดิ์ )
วัดวังสาริกา
โทร. ๐ ๕๖๕๗ ๙๑๙๑ , ๐๘ ๖๒๑๗ ๗๕๗๗

เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง
พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ (เจริญ ป.ธ.๔)
วัดหลุมเข้า
โทร. ๐ ๕๖๕๐ ๓๕๓๐ , ๐๖ ๑๓๘๑ ๕๓๘๘

เลขานุการ
พระครูอุทิตนวการ (ปริญญา )
วัดเก้านิ้ว
โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๒๑๐๙ , ๐๘ ๑๒๘๔ ๓๘๓๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งพึ่ง - ดอนกลอย
พระครูอุทัยธรรมวิสุทธิ์ (วิโรจน์ )
วัดทุ่งพึ่งใหม่
โทร. ๐๘ ๗๒๐๓ ๒๓๒๒

เจ้าคณะตำบลห้วยรอบ
พระครูอุทิตนวการ (ปริญญา )
วัดเก้านิ้ว
โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๒๑๐๙ , ๐๘ ๑๒๘๔ ๓๘๓๘

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองขาหย่าง - ท่าโพ
พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ (เจริญ ป.ธ.๔)
วัดหลุมเข้า
โทร. ๐ ๕๖๕๐ ๓๕๓๐ , ๐๖ ๑๓๘๑ ๕๓๘๘

เจ้าคณะตำบลดงขวาง - หนองไผ่
พระครูอุทิตกิตติสาร (มนัส กิตฺติสาโร)
วัดคูเมือง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๙๗๕

เจ้าคณะตำบลหลุมเข้า - หมกแถว
พระครูอุเทศธรรมประจักษ์ (บุญเลิศ ถิรปุญฺโญ)
วัดหมกแถว
โทร. ๐๘ ๑๙๐๙ ๔๖๐๔

เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ (๒๕๕๔)
พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บัญหาร ปริสุทฺโธ)
วัดทัพคล้าย
โทร. ๐๘ ๑๙๔๓ ๔๑๑๘

เลขานุการ
พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ ป.ธ.๔
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๕๔๒๕ ๑๘๓๐

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่
พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ ป.ธ.๔
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๕๔๒๕ ๑๘๓๐

เลขานุการ
พระบุญนำ สทฺธาธิโก
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๗๙๙๓ ๔๑๓๗

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ - บ้านบึง
พระครูอุเทศธรรมโสภิต (ประนอม )
วัดวังตอ
โทร. ๐๘ ๖๑๗๓ ๐๖๕๓

เจ้าคณะตำบลบ้านบึง - ทัพหลวง
พระสมุห์ สุรศักดิ์ อุปสนฺโต
วัดทัพหลวง
โทร. ๐๘ ๖๐๑๕ ๗๗๒๔

เจ้าคณะตำบลคอกควาย - เจ้าวัด
เจ้าอธิการกำพล ชินฺนวโร
วัดบ้านบุ่ง
โทร. ๐๘ ๙๐๐๖ ๘๘๘๓

เจ้าคณะตำบลห้วยแห้ง
เจ้าอธิการพยัพย์ วิสุทฺโธ
วัดห้วยแห้ง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๘๓๙๖

เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พระสมุห์ คำมา อินฺทวีโร
วัดทัพหลวง
โทร. ๐๘ ๔๓๗๙ ๔๓๓๗

เจ้าคณะตำบลหูช้าง - หนองจอก
พระครูอุทัยสารโสภิต (พิเชษฐ์ )
วัดคลองโป่ง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๐๖๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองจอก - หนองบ่มกล้วย
พระครูอุทิตศาสนโกศล (วิรัตน์ )
วัดหนองบ่มกล้วย
โทร. ๐๘ ๙๑๖๙ ๑๗๑๘

เจ้าคณะตำบลเมืองการุ้ง
พระครูอุปกิตวรการ (สัมฤทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดเมืองการุ้ง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๕๕๖๖

เจ้าคณะตำบลวังหิน
เจ้าอธิการบุญส่ง ธมฺมทินฺโน
วัดเขาวงษ์พรหมจรรย์
โทร. ๐๘ ๖๑๗๙ ๗๖๘๓

เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์
พระครูอุทัยกิตติวัฒน์ (จำนง )
วัดทุ่งสงบ
โทร. ๐๙ ๓๒๙๒ ๖๕๗๕

เลขานุการ
พระอธิการสุทัศน์ ฐานุตฺตโม
วัดบึงยาว
โทร. ๐๙ ๖๐๐๓ ๓๔๐๙

เจ้าคณะตำบลสว่างอารมณ์
พระครูสมุห์ ยงยุทธ ธมฺมธีโร
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๒๔๓๙

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
เจ้าอธิการพรเทพ ทีปธมฺมรโต
วัดหนองแขวนกูบ
โทร. ๐๘ ๘๑๕๑ ๕๙๘๑

เจ้าคณะตำบลบ่อยาง
พระอธิการกมล สิลเสฎฺโฐ
วัดคลองโพ
โทร. ๐๙ ๕๗๐๒ ๕๖๘๑

เจ้าคณะตำบลไผ่เขียว เขต ๑
พระครูอุทัยปริยัติโกศล (เสถียร ป.ธ.๔)
วัดคลองข่อย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๓๔๔๗

เจ้าคณะตำบลไผ่เขียว เขต ๒
พระครูอุทัยสิทธิวัฒน์ (อำนาจ )
วัดดอนเพชร
โทร. ๐๙ ๖๓๓๙ ๔๘๘๒

เจ้าคณะตำบลพลวงสองนาง
พระครูอุทิศศีลคุณ (อินทร์ )
วัดเขาหินเทิน
โทร. ๐ ๕๖๕๗ ๙๑๘๐

เจ้าคณะอำเภอลานสัก
พระครูอุทัยวิริยสุนทร (สมยศ สรยโส)
วัดประดู่ยืน
โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๙๐๖๒ , ๐๘ ๙๘๕๙ ๗๒๑๑

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระครูอุทิตปริยัติสุนทร (เจริญ ป.ธ.๓)
วัดปากเหมือง
โทร. ๐๘ ๖๑๑๙ ๓๖๓๗

เจ้าคณะตำบลประดู่ยืน
พระครูอุทัยอรรถโกศล (แกะ )
วัดป่าคา
โทร. ๐ ๕๖๕๗ ๙๐๓๑

เจ้าคณะตำบลทุ่งนางาม เขต ๑
พระครูอุเทศธรรมวิจิตร (สมจิตร )
วัดทุ่งนางาม
โทร. ๐๘ ๔๘๙๕ ๔๘๘๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งนางาม เขต ๒
พระครูอุทิตกิจจาธร (จันทร์ จนฺทสโร)
วัดห้วยโศก
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๑๖๕๑

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต ๑
พระครูอุทิตพัฒนกิจ (ประกอบ )
วัดโกรกลึก
โทร. ๐๘ ๑๙๐๑ ๗๓๑๐

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต ๒
พระครูอุทิตบุญญาภรณ์ (บุญมั่น อคฺคปญฺโญ)
วัดประดู่ยืน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๖๒๐๗

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต ๓
พระครูอุทิตรัตนาภรณ์ (ทองคูณ )
วัดอุดมพร
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๐๙๗๔

เจ้าคณะตำบลระบำ เขต ๑
พระครูอุทิตวิริยากร (ปราโมทย์ )
วัดปางไม้ไผ่
โทร. ๐๘ ๙๘๙๙ ๐๘๘๓

เจ้าคณะตำบลระบำ เขต ๒
พระครูอุทิตวิริยาภรณ์ (สมบูรณ์ สุนทราจาโร)
วัดเขาดินแดง
โทร. ๐๗ ๖๒๑๒ ๖๙๐๙

เจ้าคณะตำบลป่าอ้อ
พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์ (ฉัตรชัยพัฒน์ อคฺคปสนฺโน ป.ธ.๓)
วัดป่าอ้อ
โทร. ๐๙ ๔๙๑๔ ๕๑๔๙

เจ้าคณะอำเภอห้วยคต
พระครูอุดมวิสุทธิธรรม (สุชาติ )
วัดสามัคคีรังสรรค์
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๓๓๓๙ , ๐๘ ๑๗๐๗ ๑๕๙๖

เลขานุการ
พระปลัด ปัญญา อนาลโย
วัดสามัคคีรังสรรค์
โทร. ๐ ๕๖๕๔ ๓๒๘๙ , ๐๘ ๖๑๘๗ ๐๓๘๖

เจ้าคณะตำบลห้วยคต
พระครูอุทิตธรรมสาร (วิจิตร )
วัดบ้านกลาง
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๘๑๘๒ , ๐๘ ๒๒๒๗ ๕๐๗๕

เจ้าคณะตำบลสุขฤทัย
พระครูอุเทศวิศาลธรรม (สุชาติ สุภาจาโร)
วัดหนองยาง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๑๗๐๓

เจ้าคณะตำบลทองหลาง
พระครูอุทิตสารโสภณ (สำรวม )
วัดสมอทอง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๘๕๕๑

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๑-๒-๓ , ๑๒-๑๓

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒

รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕

เลขานุการ
พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๐๐๗ ๗๓๗๙

ชัยนาท-อุทัยธานี

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี
พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์ สมาหิโต)
วัดดอนตูมกมลาวาส
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๓๖ , ๐๘ ๓๙๖๐ ๖๓๙๖

เลขานุการ
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท
พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตฺโต)
วัดป่าสัก
โทร. ๐ ๕๖๕๕ ๓๖๒๙ , ๐๘ ๐๗๘๙ ๒๒๙๕

เลขานุการ
พระสมุห์ มนัสพงษ์ วรธมฺโม
วัดป่าสัก
โทร. ๐๙ ๙๕๒๔ ๖๔๘๐

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ อาภาคโม)
วัดดงไร
โทร. ๐๙ ๗๙๕๙ ๖๑๙๖

เจ้าคณะตำบลธรรมามูล
พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์ )
วัดสร้อยสังข์สถิตย์
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๒๗๖

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ.๓)
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๔๓๓๑

เลขานุการ
พระถิรนัย ธมฺมฐิตวินโย
วัดเขาฆ้องชัย
โทร. ๐๙ ๘๙๐๓ ๖๖๔๙

เจ้าคณะตำบลลานสัก
พระครูบวรสุวรรณโชติ (แดง โชตโก)
วัดถ้ำทอง
โทร. ๐๙ ๐๐๒๘ ๓๘๕๓

เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
เจ้าอธิการสุนัน นิปฺปโก
วัดวิหารธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๖๕ ๘๘๓๔


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดอุทัยธานี - พระสังฆาธิการ