หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๓๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๑
พระเทพมุนี (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๒๑๖๖ , ๐๘ ๓๕๔๘ ๙๒๙๙

เลขานุการ
พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๙ ๗๘๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๘ ๐๙๖๓

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๒
พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๙๓๕

เลขานุการ
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

นครสวรรค์

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๔๖)
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๙๙๙ , ๐ ๕๖๒๒ ๐๐๐๖

เลขานุการ
พระมหาภราดร อมรเวที ป.ธ.๖
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๔๑๘๐ ๑๔๔๗ , ๐ ๕๖๒๕ ๕๙๙๙

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๑ (๒๕๕๑)
พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๙๑๗ , ๐๘ ๕๙๐๕ ๙๙๖๖

เลขานุการ
พระมหาวันชัย วิภชฺชเมธี
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๓๓๑๐ ๓๕๙๒

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๖๐๙๔ , ๐๘ ๑๓๗๙ ๔๖๖๓

เลขานุการ
พระมหาตรีเนตร อริญชโย ป.ธ.๔
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๙ ๑๔๙๐ ๐๙๗๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๐)
พระราชพุฒิเมธี (กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖)
วัดโพธาราม
โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๒๐๖๕ , ๐๘ ๑๐๔๓ ๗๑๙๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๐)
พระนิโรธรักขิต (สุนทร ขนฺติโก)
วัดท่าพระเจริญพรต
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๒๑๐ , ๐๘ ๗๒๑๒ ๔๐๘๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ ป.ธ.๕)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๗ ๖๙๒๕ ๙๙๐๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี ป.ธ.๖)
วัดไทรเหนือ
โทร. ๐๘ ๗๒๐๐ ๐๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
โทร. ๐๘ ๔๗๗๗ ๑๑๓๑

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ (บรรจง )
วัดปากน้ำโพเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๓๒๗๙

เจ้าคณะตำบลแควใหญ่
พระครูนิพันธ์ปัญญาธร (สายทอง อานนฺโท)
วัดสุบรรณาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๑๘๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
พระครูนิพัทธ์วรกิจ (คำรณ )
วัดบ้านแก่ง
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๕๕๓๔

เจ้าคณะตำบลวัดไทร
พระครูนิรันตร์ศีลคุณ
วัดหาดทรายงาม
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๔๗๕๗

เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก
พระครูศรีนิภากร (สุธีร์ สุธีโร ป.ธ.๖)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๐๓๔๙

เจ้าคณะตำบลกลางแดด
พระครูนิยุตสมาธิวัตร (โอภาส )
วัดเกตุคีรี
โทร. ๐ ๕๖๓๒ ๔๙๔๙

เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก
พระครูสิริพรหมทัต (ลำยวน ป.ธ.๕)
วัดพรหมจริยาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๔๘ ๖๘๒๒

เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
พระครูปริยัติโพธานุกูล (เสด็จ ป.ธ.๔)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๗ ๑๔๕๒

เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๑
พระครูนินนาทสุทธิกร (ประสิทธิ์ สุทธิญาโณ)
วัดพระนอน
โทร. ๐๘ ๙๒๖๙ ๘๕๓๔

เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒ (๒๕๕๒)
พระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช สุรเตโช)
วัดคีรีวงศ์
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๑๕๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑ (๒๕๑๖)
พระครูนิมิตรธรรมสุนทร (ทัน อภิวณฺโณ)
วัดสันติธรรม
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๓๖๔๕

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ )
วัดศรีอุทุมพร
โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๖๐๒๗

เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒
พระครูนิสิตประชารักษ์ (เพ็ชร จตฺตมโล)
วัดบริรักษ์ประชาสาร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๑๓๒

เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร (๒๕๕๕)
พระครูนิวิฐสมาธิคุณ (สมนึก วรจิตฺโต)
วัดเกรียงไกรใต้
โทร. ๐๘ ๕๐๕๓ ๐๕๑๒

เจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระครูนิรุตติธรรมาทร (พิชัย )
วัดห้วยร่วม
โทร. ๐ ๕๖๘๗ ๕๐๙๙

เลขานุการ
พระใบฎีกา ธนกร โฆสธมฺโม
วัดหนองม่วง
โทร. ๐๘ ๕๖๐๓ ๗๐๕๐

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๖๑๐๐ ๒๑๙๕

เลขานุการ
พระไพรัตน์ ฐานกโร
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๖ ๐๖๘๐

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม ฐิตสีโล)
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๓๒๑๓ ๓๒๙๙

เลขานุการ
พระเฉลิมพล ปภากโร
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๘๔๒๒ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูนิกรธรรมวงศ์ (สมพงษ์ )
วัดสหชาติประชาธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๓๖๔

รองเจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๙ ๘๗๘๔ ๘๔๓๖

เจ้าคณะตำบลธารทหาร
พระครูนิยมจันทโพธิ (โพธิศรี จนฺทสาโร)
วัดธารทหาร
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๙๙๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร (๒๕๔๕)
พระครูนิวิฐปุญญากร (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
วัดธารทหาร

เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๒
พระครูนิวุตถ์สีลคุณ
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๘๒๐๒

เจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๑
พระครูนิคมสุวรรณเขต (เวชวิสิฐ )
วัดทุ่งทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๑๔๓๖

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอธิการเกษม ขนฺติธมฺโม
วัดคลองลานใต้
โทร. ๐๙ ๓๐๓๗ ๖๕๔๗

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๑
พระใบฎีกา ธนกร โฆสธมฺโม
วัดหนองม่วง
โทร. ๐๘ ๕๖๐๓ ๗๐๕๐

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒
พระครูนิกรธรรมนาถ (เจียม )
วัดจิกยาวใต้
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๔๔๕๐

เจ้าคณะตำบลห้วยถั่วเหนือ
เจ้าอธิการสะอาด อาคโร
วัดห้วยวารี
โทร. ๐๘ ๕๗๓๖ ๑๙๑๖

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์ )
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๓๑๒๙

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง (๒๕๔๖)
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๒๕๗๘

เลขานุการ (๒๕๕๙)
พระนรินทร์ นราสโภ
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๕๔๙ ๙๙๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๐๗๓๘

เลขานุการ
พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๔
วัดไผ่สิงห์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๑๗๙๗

เจ้าคณะตำบลเกยไชย
พระครูนิรภัยประสิทธิ์
วัดคลองระนง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๑๑๓๒

เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์
พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๔
วัดไผ่สิงห์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๑๗๙๗

เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์ กิตติมศักดิ์
พระครูนิพัทธ์ธรรมคุณ
วัดคลองเกษมกลาง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๖๓๖๒

เจ้าคณะตำบลท่าไม้
พระครูนิคมธรรมทัต (สมทรง )
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๓๔๑๑ ๓๐๒๗

เจ้าคณะตำบลฆะมัง
พระครูนิปุณธรรมประกาศ (ชลอ )
วัดฆะมัง
โทร. ๐๘ ๔๖๒๒ ๒๑๙๕

เจ้าคณะตำบลทับกฤช
พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด )
วัดทุ่งแว่น
โทร. ๐๘ ๖๗๓๗ ๑๐๓๖

เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ
พระครูนิสิตคุณสาร (นิกูล )
วัดทับกฤชใต้
โทร. ๐๘ ๙๖๙๒ ๙๘๗๑

เจ้าคณะตำบลบางเคียน
พระครูศรีภัทรนิโรธ (ประเสริฐ ป.ธ.๖)
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๔๓๘ ๗๔๙๙

เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง )
วัดหนองโก
โทร. ๐๘ ๒๑๖๔ ๘๓๒๙

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูนิยมภัทรธรรม (ทอน )
วัดหางตลาด
โทร. ๐๘ ๔๒๓๗ ๖๐๔๗

เจ้าคณะตำบลพันลาน
พระครูนิมิตบุญโพธิ
วัดโพธิ์หนองยาว
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๐๗๑๙

รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พระครูนิภาธรรมวงศ์ (ประเทือง )
วัดเขาทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๐๒๓

เลขานุการ
พระอุเทน ปริมุตฺโต
วัดเขาทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๐๗๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี (๒๕๖๒)
พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดคลองบางเดื่อ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๕๖๒๘

เจ้าคณะตำบลยางขาว เขต ๑
พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๘๗๘๑

เจ้าคณะตำบลยางขาว เขต ๒
พระครูนิวิฐธรรโมภาส (วิชาญ กตปุญฺโญ)
วัดสระเศรษฐี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๙๗๔๗

เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ (เหวย จนฺทโชโต)
วัดหางน้ำหนองแขม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๓ ๕๘๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล)
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว - เขากะลา เขต ๑
พระครูนิคมรัตนากร (สวรรค์ )
วัดหนองไม้แดง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๗๙๖๓

เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว - เขากะลา เขต ๒
พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมปญฺโญ)
วัดเขาแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๘๓๘๔

เจ้าคณะตำบลย่านมัทรี
พระครูนิติธรรมนาท (บันลือ มหานาโท)
วัดหาดสะแก
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๙๐๗๕

เจ้าคณะตำบลพยุหะ - เนินมะกอก
พระครูนิวิฐบุญขันธ์ (ฉลอง ผลปุญฺโญ)
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๒๙ ๖๓๑๒

เจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (จำนงค์ )
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๖๖๘

เลขานุการ
พระมหาสงกรานต์ สํวุฑโฒ ป.ธ.๔
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐๘ ๕๓๓๑ ๕๒๓๒

รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ป.ธ.๖)
วัดดงพลับ
โทร. ๐๙ ๑๒๘๔ ๗๑๒๘

เลขานุการ
พระภูวไนย อนาลโย
วัดดงพลับ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๘๑๕๗

รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี)
วัดจันเสน
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๕

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมศักดิ์ สุรเตโช
วัดจันเสน
โทร. ๐๘ ๐๕๑๓ ๐๐๕๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)
วัดตาคลี

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๑
พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว )
วัดหัวเขาตาคลี
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๗๖๓

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๒
พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์ (สมศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
วัดโพนทอง
โทร. ๐๘ ๑๓๙๔ ๔๙๑๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๓
พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วันชัย )
วัดหนองสีนวล
โทร. ๐๘ ๗๙๔๓ ๒๓๘๗

เจ้าคณะตำบลหนองหม้อ
พระมหาวิษณุโยธิน จกฺกวโร ป.ธ.๓
วัดตาคลี
โทร. ๐๘ ๙๔๖๑ ๐๒๙๖

เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๑
พระครูนิมิตสันตยากร (บุญฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต)
วัดโบสถ์เทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๓๗๕๔

เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๒
พระครูนิพัทธปัญญาคุณ (พัลลภ )
วัดหัวหวาย
โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๐๐๔๖

เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๑
พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดหนองโพ
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๘๒๒๒

เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๒
พระครูนิวิฐรัตนานุรักษ์ (พลชัย )
วัดห้วยดุก
โทร. ๐๘ ๘๔๒๗ ๖๗๖๒

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๑
พระครูนิเวศน์สีลากร (สมพงษ์ สุจิตฺโต)
วัดเขาฝา
โทร. ๐๙ ๐๖๘๔ ๔๑๘๓

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๒
พระครูนิยมสิริทัต (สงัด )
วัดเขาวงษ์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๖๘๒๙

เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๑
พระครูนิวิฐกิตติวรรณ
วัดหนองดุก
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๐๔

เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๒
พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ (ปัญญา )
วัดกกกว้าว
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๓๒๗๐

เจ้าคณะตำบลพรหมนิมิต
พระครูนิวิฐปัญญากร (สมศักดิ์ )
วัดช่องแค
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๑๔

เจ้าคณะตำบลสร้อยทอง
พระครูนิภาวรญาณ (แป้น )
วัดโคกกร่าง
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๙๕๒๙

เจ้าคณะตำบลจันแสน
พระครูสังฆรักษ์ สมศักดิ์ สุรเตโช
วัดจันเสน
โทร. ๐๘ ๐๕๑๓ ๐๐๕๐

เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส
พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ (สมบัติ ป.ธ.๕)
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๒๖๒๕

เจ้าคณะอำเภอลาดยาว (๒๕๔๒)
พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๓๘๐๐ , ๐ ๕๖๒๗ ๑๓๙๙

เลขานุการ
พระครูนิสิตธรรมานุยุต (ชูชีพ )
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๓๖๒๕ ๐๘๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิติศีลวัตร
วัดลาดยาว
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๑๗๘๐

เลขานุการ
พระนิพนธ์ ธมฺมธโร
วัดลาดยาว
โทร. ๐๘ ๘๗๘๒ ๙๑๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ
วัดสระปทุม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๑๐๑๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลาดยาว (๒๕๖๐)
พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ (แตง เตชธมฺโม)
วัดชัยวนาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๑๕ ๔๔๔๕

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๑
พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ
วัดลาดยาว
โทร. ๐๘ ๖๒๑๓ ๓๗๘๒

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๒
พระมหาพินิจ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๘
วัดหนองจิกรี
โทร. ๐๘ ๑๖๐๙ ๐๗๖๓

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๓
พระครูนิวาตสุทธิคุณ
วัดวังชมพู
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๓๔๙๖

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
พระครูนิสัยวุฒิธรรม
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
โทร. ๐ ๕๖๓๖ ๕๐๘๙

เจ้าคณะตำบลวังม้า
พระครูนิรมิตกิจจาทร
วัดวังม้า
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๗๑๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสร้อยละคร (๒๕๖๐)
พระครูนิติภัทรธรรม (สมจิตร ภทฺทธมฺโม)
วัดยางโทน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๓๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองนมวัว
พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์
วัดนิวิฐธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๓๑๘๖

เจ้าคณะตำบลเนินขี้เหล็ก
พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ (สุพัฒน์ )
วัดสระแก้ว
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๖๕๘๙ ๗๐๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๑
พระครูนิมิตสิทธิการ
วัดหนองนมวัว
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๑๖๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๒
พระครูนิยุตสิริเขต
วัดทุ่งตัน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๙๖๖๓ , ๐๘ ๑๒๘๑ ๙๖๖๓

เจ้าคณะตำบลมาบแก
พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์
วัดมาบแก
โทร. ๐ ๕๖๓๖ ๔๑๙๒

เจ้าคณะตำบลวังเมือง
พระครูนิภาสจิรธรรม
วัดเกาะเปา
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๘๑๐๒

เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ (๒๕๔๓)
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)
วัดมฤคทายวัน
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๙๕๓๕

เลขานุการ
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิคมภัทรกิจ (เลี่ยม )
วัดศรีกัลยาณนิคม
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๐๒๘๘ , ๐๙ ๐๐๕๑ ๖๙๕๙

เลขานุการ
พระวรานนท์ สุเมโธ
วัดวังน้ำขาว
โทร. ๐๘ ๘๔๒๐ ๔๐๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิธานสีลวงศ์ (ยงยุทธ )
วัดแม่วงก์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๕๐๒๒

เลขานุการ
พระมหาแสงสุรีย์ พุทฺธวิริโย
วัดแม่วงก์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๗๐๗๔

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๑ (๒๕๕๒)
พระครูนิภาสสุทธิรักษ์ (สุทธิรักษ์ เตชสุทฺโธ)
วัดวังน้ำขาว
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๒
พระครูนิทานภัทรกิจ (นิติพล สุภทฺโท)
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๓๙๗๖

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๓
พระอธิการมังกร จิรสุโภ
วัดกลางพรมฉิมพลี
โทร. ๐๘ ๖๑๑๘ ๕๓๖๑

เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๑
พระอธิการมนตรี จารุวณฺโณ
วัดตะเคียนงาม
โทร. ๐๘ ๑๑๘๒ ๗๕๘๖

เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๒
พระครูนิปุณสีลวิสุทธิ์ (สมชาย )
วัดยางสองพี่น้อง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๖๖๔๙

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๑
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๒
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๓
พระอธิการพล ฐิตจิตฺโต
วัดปางขนุน
โทร. ๐๙ ๓๓๖๒ ๗๖๘๕

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๔
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๑
พระใบฎีกา ประยูร สติสมฺปนฺโน
วัดปากดงศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๒๑๘๔ ๓๒๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๒
พระอธิการบรรจง รตฺนปญฺโญ
วัดหนองอ้ายสา
โทร. ๐๘ ๑๖๘๘ ๗๙๓๐ , ๐๘ ๑๖๘๘ ๗๙๓๐

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๓
พระอธิการธีรพงศ์ ติสรโณ
วัดสระหลวง
โทร. ๐๘ ๔๓๘๐ ๔๑๓๗

เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก (๒๕๔๖)
พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๔๗๕ , ๐ ๕๖๒๔ ๙๑๔๖

เลขานุการ
พระครูนิคมสุตคุณ (บุญเลิศ รติโก ป.ธ.๔)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๕๔๘๑ , ๐๘ ๕๖๐๕ ๐๖๑๔

รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
พระครูนิทัศนสารโกวิท
วัดสระโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๓๔๔ ๙๐๘๘ , ๐ ๕๖๒๔ ๙๓๑๐

เลขานุการ
พระปลัด กัญจน์ภาส สนฺติกโร
วัดสระโบสถ์
โทร. ๐๘ ๘๔๒๑ ๒๗๙๙ , ๐๙ ๐๔๖๑ ๕๖๑๕

เจ้าคณะตำบลดอนคา
พระครูนิเทศธรรมวัตร (พริ้ง )
วัดหัวถนนใต้
โทร. ๐๙ ๐๔๖๐ ๙๙๐๔ , ๐๘ ๔๓๗๙ ๑๔๖๘

เจ้าคณะตำบลพนมรอก
พระครูนิรุติวุฒิกร (ประเสริฐ )
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๗๕๒๓

เจ้าคณะตำบลพนมเศษ
พระครูนิวาตธรรมาทร (ประยูร สคารโว)
วัดพนมเศษเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๐๔๐๕

เจ้าคณะตำบลท่าตะโก
พระครูนิภาธรรมสิริ (สี )
วัดสามัคยาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๕๑๕๗

เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๑
พระครูนิวาตวิริยธรรม (เพียร )
วัดวังรอ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๖๙๖

เจ้าคณะตำบลวัดมหากร เขต ๒
พระครูนิธานสุตวัฒน์ (วัฒนา ป.ธ.๓)
วัดเขาค้างคาว
โทร. ๐๘ ๔๘๒๑ ๖๔๓๕

เจ้าคณะตำบลสายลำโพง
พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (เดช )
วัดสายลำโพงเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๔๐๒๒ , ๐๘ ๙๕๐๐ ๒๔๓๑

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูนิเทศขันติคุณ (ขรรชัย )
วัดตะเฆ่ค่าย
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๒๔๙ , ๐๘ ๒๒๒๕ ๕๐๖๔

เจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
พระครูนิคมสุตคุณ (บุญเลิศ รติโก ป.ธ.๔)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๕๔๘๑ , ๐๘ ๕๖๐๕ ๐๖๑๔

เจ้าคณะตำบลหัวถนน
เจ้าอธิการสมคิด จนฺทสโร
วัดหัวถนนเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๗๗๒ ๐๕๕๙ , ๐๙ ๘๘๑๐ ๙๘๙๕

เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ (๒๕๖๑)
พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด กนฺตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดจอมคีรีนาคพรต
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๖๘๒๘ , ๐๘ ๑๘๘๗ ๓๖๕๒

เจ้าคณะตำบลโกรกพระ
พระครูนิรุติวรโสภณ (วรชน ป.ธ.๓)
วัดกระจังงาม
โทร. ๐๙ ๐๘๘๗ ๗๙๙๙ , ๐๙ ๑๘๘๗ ๗๙๙๙

เจ้าคณะตำบลเนินศาลา
พระครูนิรันตร์จริยาวัตร (พร )
วัดศาลาแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๑๐๓๕

เจ้าคณะตำบลนากลาง
พระครูนิเทศภัทรคุณ (บุญมี )
วัดท่าซุด
โทร. ๐๘ ๖๒๑๖ ๐๒๘๔

เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ
พระครูนิยมธรรมสาร (บุญชู )
วัดบางมะฝ่อ
โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๒๘๓๔ , ๐๘ ๖๒๐๘ ๙๙๙๒

เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย (๒๕๔๘)
พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต)
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๙๘๒ ๔๔๙๒

เลขานุการ
พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๙๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิทานโพธิวัฒน์ (สมบัติ )
วัดหูกวาง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๕๙๖๑

เลขานุการ
พระสัมพันธ์ ธีรธมฺโม
วัดสังขวิจิตร
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๕๕๘๖

รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิภาสิริคุณ (วิธี ป.ธ.๖)
วัดธรรมรักขิตาราม
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๓๘๑

เลขานุการ
พระพรศักดิ์ คุณวีโร
วัดธรรมรักขิตาราม
โทร. ๐๘ ๐๑๑๖ ๑๑๔๔

เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
พระครูนิสัยจันทสาร (หนึ่ง )
วัดกล่ำหูกวาง
โทร. ๐๘ ๙๒๗๑ ๑๗๖๑

เจ้าคณะตำบลบางตาหงาย
พระครูนิพัทธ์นวกิจ (สุวิทย์ สุวีโร)
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๖๙๗๗

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูนิทานธรรมวิจิตร (สมจิตร )
วัดประสาทวิถี
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๖๔๗

เจ้าคณะตำบลตาขีด
พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน )
วัดท่างิ้ว
โทร. ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๑๖๔

เจ้าคณะตำบลตาสัง
พระครูนิวิฐอาจารวัตร (ไพบูลย์ )
วัดสังขวิจิตร
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๘๘๕๐

เจ้าคณะตำบลบ้านแดน
พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๙๙๕

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูนิมมานประชาพิมล (มงคล )
วัดวิมลประชาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๗๑๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองตางู
พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ (บุญเลิศ )
วัดหนองตางู
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๕๕๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
พระครูนิรันตร์สีลาจาร (กิตติพงษ์ )
วัดหนองกรด
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๒๓๒

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๒
พระใบฎีกา อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก
วัดคลองธรรม
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๒๓๑๗

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๑
พระครูนิภาธรรมาภิรม (จำปี )
วัดวงฆ้อง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๓๙๑๕

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
พระครูนิมิตปริยัติธาดา (วันชัย วิชฺชาธโร ป.ธ.๔)
วัดหนองละมาน

เจ้าคณะตำบลเจริญผล
พระครูนิสัยสุวัฒนกิจ (บุญชู )
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๖๒๑๗ ๒๓๑๓

เจ้าคณะตำบลบึงปลาทู
พระครูนิรมิเวฬุวัน (ประยูร )
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๖๑๑๙ ๕๗๖๘

เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต
วัดโคกขาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๖๘๕๗

เลขานุการ
พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูล (สมนึก สุขวฑฺฒโน)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๖๗๓๘ ๙๘๗๕

รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

เลขานุการ
พระมหาวรากร วรวาที
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๗๗๓๗ ๒๗๖๒

เจ้าคณะตำบลตากฟ้า
พระมหานที สุโชโต ป.ธ.๗
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๐๔๕๗ ๖๙๔๔

เจ้าคณะตำบลสุขสำราญ
พระครูวินัยธร สรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ
วัดประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๑๙๙๕ ๒๔๔๑

เจ้าคณะตำบลลำพยนต์
พระครูนิวาสวุฒิคุณ (วุฒิเมธี )
วัดเทพพนม
โทร. ๐๘ ๐๑๑๗ ๑๑๕๖

เจ้าคณะตำบลพุนกยูง
พระครูนิคมโสตถิวัฒน์
วัดพุนกยูง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๙๖๗๘

เจ้าคณะตำบลหนองพิกุล - หนองชายธง
พระครูนิเวศน์คุณากร
วัดหนองพิกุล
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๒๘๕๕

เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๑
พระครูนิยุตสุตกิจ (ประเสริฐ จารุโก ป.ธ.๔)
วัดสุขสันต์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๗๘๔๗ ๘๔๙๕

เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๒
พระครูนิรภัยวิเทต
วัดแคทราย
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๐๓๐๑

รองเจ้าคณะอำเภอไพศาลี (๒๕๖๐)
พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ (ลำยวง วรปญฺโญ)
วัดไพศาลี
โทร. ๐๘ ๑๔๗๕ ๕๗๕๐

เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ (สมาน )
วัดโคกเดื่อ
โทร. ๐๘ ๓๒๑๔ ๙๘๔๓

เจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต ๑
พระครูนิวาตธรรมคุณ (เสน )
วัดวังน้ำลัด
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๙๕๕

เจ้าคณะตำบลนาขอม
พระครูนิวิฐปรากรม (เขียว )
วัดหนองกระทุ่มทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๔๘๓๘

เจ้าคณะตำบลตะคร้อ
พระครูนิพันธ์ประชามานิต (สมยศ )
วัดประชาสามัคคี
โทร. ๐๘ ๖๙๒๗ ๑๙๘๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประสาท
พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ (ฉวี )
วัดโพธิ์ประสาท
โทร. ๐๘ ๖๒๑๕ ๒๓๓๔

เจ้าคณะตำบลสำโรงชัย
พระครูพิคมพัฒนสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
วัดหนองไผ่
โทร. ๐๙ ๑๑๕๑ ๙๘๗๘

เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๑
พระครูศรีศาสนนิวิฐ (นรายณ์ อคฺควณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดวังข่อยสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๙๐๙๑ ๒๒๑๙

เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๒
พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๓
วัดซับสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๘๑๔๘ ๔๓๖๔

เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว (๒๕๔๖)
พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต)
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๙๑๑๑

เลขานุการ
พระครูนิธารกิจจาทร (อนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๔๖๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส )
วัดหาดเสลา
โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๙๒๓๕

เลขานุการ
พระสุวรรณ์ อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา

เจ้าคณะตำบลหัวดง
พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ )
วัดหัวดงเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๔๐๗๓

เจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
พระครูนิมิตธรรมสาร (สมพร )
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๙๑๑๑

เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
พระครูนิยุตโพธิธรรม
วัดมหาโพธิใต้
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๑๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาดิน
พระครูนิวาสธรรมขันธ์
วัดเขาดินเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๙๐๖ ๒๓๗๒

เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง (๒๕๖๐)
พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดเทพสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลชุมตาบง
พระครูนิรุติวิเชียร (วิเชียร )
วัดปางสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๒๒๐๗

เจ้าคณะตำบลปางสวรรค์
เจ้าอธิการกฤษวี สุรเตโช
วัดศรีอุดมวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๘๑ ๖๘๘๑

เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน (๒๕๖๑)
พระครูศรีโพธานุรักษ์
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๑
พระครูใบฎีกา ประมวล สุจิตฺโต
วัดแม่กะสี
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๐๔๑๑

เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๒
พระใบฎีกา วิเชียร กตฺปุญฺโญ
วัดศรีสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๔๕๑๔

กำแพงเพชร

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ อมโร ป.ธ.๘)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๙๙ , ๐๘ ๑๘๘๗ ๐๔๔๕ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๑ ๗๘๐๕

เลขานุการ
พระครูปริยัติวชิราทร (สอน สุมโน ป.ธ.๔)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๐๓๕๔ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๖๔๗๕

รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร รูปที่ ๑
พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๓๘๒๖ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๙ ๘๑๕๘

เลขานุการ
พระเมธีวชิรภูษิต (จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘ , ๐๘ ๑๗๐๓ ๔๘๘๑ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘

รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร รูปที่ ๒ (๒๕๖๑)
พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย ปญฺญาวโร)
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๓๙๙

เลขานุการ
พระครูสาทรวชิรกิจ (สัมฤทธิ์ )
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๖๙๓๐ ๙๔๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระวิเชียรมุนี (ผดุงกิจ กิตฺติธโร)
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๖๒๑๔ ๔๓๒๒ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๒ ๕๐๓๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโกศลวชิรกิจ
วัดประดู่ลาย
โทร. ๐๕๕๗๐ ๕๕๓๕ , ๐๘ ๖๒๑๓ ๐๑๕๖

เลขานุการ
พระมหาเพชร เขมทตฺโต
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๙ ๓๑๔๐ ๘๙๗๘

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูปริยัติวชิราทร (สอน สุมโน ป.ธ.๔)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๐๓๕๔ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๖๔๗๕

เลขานุการ
พระชลภัทร ชนฺติโก
วัดบาง
โทร. ๐๘ ๔๕๕๗ ๔๑๓๐

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๑
พระครูวิเชียรคุณโชติ
วัดบาง
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๕๓๒ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๖๔๗๕

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๒
พระครูสุทธิวชิรศาสน์
วัดเสด็จ
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๒๖๗ , ๐๘ ๔๑๗๘ ๓๙๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูสิริวชิราทร (ชลอ สิริทตฺโต)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๙๙

เจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๒
พระเมธีวชิรภูษิต (จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘ , ๐๘ ๑๗๐๓ ๔๘๘๑ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘

เจ้าคณะตำบลทรงธรรม
พระครูอุปถัมภ์วชิโรภาส
วัดนิคมสหกรณ์
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๑๔๑๒

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง - ลานดอกไม้ เขต ๑
พระปลัด วิเชียร ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๓๘๗๖ ๒๕๖๕

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง - ลานดอกไม้ เขต ๒
พระครูสิทธิวชิรโสภิต
วัดกัลปพฤกษ์
โทร. ๐๘ ๑๗๐๗ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลท่าขุนราม
พระครูโอภาสวชิรานุกูล (สัญชัย นิสโภ)
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๐๖๐

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๑
พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช )
วัดนาบ่อคำ
โทร. ๐๘ ๕๔๔๖ ๗๘๒๓

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๒
พระครูสมุห์ วีระภัทร เตชธมฺโม
วัดสร้อยสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๑ ๖๕๐๑

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๓
พระครูอาภัสร์วชิรานันท์
วัดบ้านปางขนุน
โทร. ๐๘ ๙๕๕๙ ๘๗๔๕

เจ้าคณะตำบลวังทอง
พระครูสุวรรณวชิรกิจ (เมฆ )
วัดวังทอง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๖๙๐๒

เจ้าคณะตำบลคลองแม่ลาย
พระปลัด ชำนาญ อินฺทปญฺโญ
วัดประดู่ลาย
โทร. ๐๘ ๙๖๔๑ ๗๙๖๖

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๑
พระครูวชิรสุทธิกร
วัดศรีสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๙๗๙๔

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๒
พระครูอาทรวชิโรวาท
วัดไตรตรึงษาราม
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๖๑๓๐

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๓
พระครูสุมนวชิรสาร (ธงชัย )
วัดวังพระธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๕๖๘๗ , ๐๘ ๑๒๘๐ ๖๒๖๓

เจ้าคณะตำบลคณฑี
พระครูวชิรผดุงศาสน์
วัดคณฑีศรีวชิราราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๙๔๗๔

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๑
พระครูอมรวชิรากร (อนุเทพ จนฺทธมฺโม)
วัดโขมงหัก
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๗๘๘๙

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๒
พระครูสาทรวชิรกิจ (สัมฤทธิ์ )
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๖๙๓๐ ๙๔๖๖

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๓
พระครูวิบูลวชิรธรรม
วัดมะกอกหวาน
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๘๔๗๒ , ๐๘ ๕๕๗๐ ๗๖๐๓

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒
พระครูมนูญวชิรานุศาสก์ (บุญเหลือ กตธมฺโม)
วัดมอสำราญ
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๖๖๕๖

เจ้าคณะตำบลนิคมฯ - ทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร์ )
วัดมหาโพธิมงคล
โทร. ๐๘ ๙๒๖๗ ๑๑๙๑

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูอมรวชิรคุณ (มนัส )
วัดอมฤต
โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๒๒๖ , ๐๘ ๗๗๔๘ ๓๙๔๖

เลขานุการ
พระคำภา สิริปญฺโญ
วัดเกาะตำแย
โทร. ๐๘ ๓๑๖๕ ๐๔๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระมหาสุวิทย์ รตินฺธโร ป.ธ.๘
วัดอรัญสถิตย์
โทร. ๐๘ ๓๒๑๒ ๐๒๓๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา อดุลย์ สีลสํวโร
วัดเกาะรากเสียดนอก
โทร. ๐๙ ๘๗๒๓ ๙๘๗๖

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๑
พระครูสุวรรณวชิรสุนทร
วัดหนองวัวดำ
โทร. ๐๘ ๒๗๖๗ ๕๔๔๑

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๒
เจ้าอธิการวิจารณ์ อินฺทปญฺโญ
วัดเขาชัยโพธิ์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๑๓๘๓

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๓
เจ้าอธิการสนอง สุจิตฺโต
วัดนพรัตน์วนาราม
โทร. ๐๘ ๗๓๑๐ ๗๖๐๙

เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตก - เพชรชมภู เขต ๑
พระครูโกวิทวชิรคุปต์
วัดเนินกรวด
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๕๙๒๒

เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตก - เพชรชมภู เขต ๒
เจ้าอธิการอำนวย อายุวฑฺฒโก
วัดป่าภาวนาราม
โทร. ๐๘ ๕๙๐๒ ๐๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน
พระครูวิลาสวชิรธรรม
วัดมอสำราญ
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๕๑๙๖ , ๐๘ ๑๐๓๘ ๑๑๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัด อิทธิกร วรญาโณ
วัดเจริญสุข
โทร. ๐๘ ๐๖๘๙ ๓๔๖๐ , ๐๙ ๓๙๓๙ ๕๑๒๒

รองเจ้าคณะอำเภอคลองลาน
พระครูปรีชาวชิรสิทธิ์
วัดใหม่ธงชัย
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๕๔๓๑

เลขานุการ
พระมหาณัฐวุฒิ ภทฺทวีโร
วัดใหม่ธงชัย
โทร. ๐๘ ๔๕๗๗ ๕๑๒๖

เจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนา เขต ๑
พระปลัด ประดิษฐ์ สคารวโร
วัดคลองลาน
โทร. ๐๘ ๕๘๗๓ ๖๙๓๓

เจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนา เขต ๒
พระครูมงคลพัชรากร (ถาวร ปิยธมฺโม)
วัดคลองน้ำไหลใต้
โทร. ๐๘ ๑๒๕๙ ๑๓๐๕

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล เขต ๑
พระครูพิศาลวัชราภรณ์
วัดคลองน้ำไหลกลาง
โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๒๙๒๑

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล เขต ๒
พระครูบวรวชิรไพจิตร
วัดท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๒๓๔๓

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน
เจ้าอธิการสองเมือง ปภาโส
วัดดอยแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๑๖๓๒

เจ้าคณะตำบลสักงาม
พระครูสุวัฒนวชิรโสภณ (จำเริญ )
วัดสักงาม
โทร. ๐๘ ๘๑๖๐ ๐๖๖๕

เจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูอุดมวชิรกิตติ์
วัดหนองเต่าทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๐๖๔๕

เลขานุการ
พระมหาบุญมา เขมปญฺโญ
วัดโค้งวิไล
โทร. ๐๘ ๒๓๘๑ ๑๕๐๖

รองเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูถาวรวชิรศาสน์
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๑๙๘๑ , ๐ ๕๕๗๘ ๑๐๔๔

เลขานุการ
พระมหาบุญศรี ชุติปญฺโญ
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
โทร. ๐๖ ๑๒๘๐ ๙๖๗๒

รองเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูสุธรรมวชิราทร
วัดศรีภิรมย์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๓๙๕๕

เลขานุการ
พระสมุห์ คมสัน สุทฺธิจิตฺโต
วัดบ่อทอง
โทร. ๐ ๖๑๒๗๓ ๙๙๙๐

เจ้าคณะตำบลวังไทร
พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ์ จตฺตาลโย)
วัดอัมพาพนาราม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๗๘๗๗

เจ้าคณะตำบลคลองขลุง - แม่ลาด เขต ๑
พระมหาบุญมา เขมปญฺโญ
วัดโค้งวิไล
โทร. ๐๘ ๒๓๘๑ ๑๕๐๖

เจ้าคณะตำบลคลองขลุง - แม่ลาด เขต ๒
พระครูนันทวชิโรดม
วัดพรหมประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๑๙๔

เจ้าคณะตำบลท่าพุทรา - วังบัว
พระครูพัชรคุณาภรณ์ (ลำใย ฐานิสฺสโร)
วัดคฤหบดีสงฆ์
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๙๐๗๘

เจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์
พระครูสันติวชิรกิจ
วัดโนนดุม
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๘๒๕๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์ (๒๕๕๐)
พระครูวชิรธรรมโชติ (เสาร์ ธมฺมโชโต)
วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลท่ามะเขือ - วังยาง เขต ๑
พระครูวิบูลวชิรกิจ
วัดอยู่โนนมะกอก
โทร. ๐๘ ๑๒๘๐ ๙๑๑๐

เจ้าคณะตำบลท่ามะเขือ - วังยาง เขต ๒
พระใบฎีกา สมชาย จิรสํโส
วัดคล้ายภู่ทอง
โทร. ๐๘ ๘๒๑๙ ๙๒๙๙

เจ้าคณะตำบลวังแขม
พระครูจันทวชิรเกษม (ทิม เขมจาโร)
วัดจันทาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๐๘๐๙

เจ้าคณะอำเภอปางศิลาทอง
พระครูวชิรชัยวัฒน์
วัดหนองไผ่
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๒๐๗๗

เลขานุการ
พระอธิการจิตรกร ฐานวโร
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๒๘๘๑ ๖๗๓๓

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๑
พระมหาสง่า ธมฺมโสภโณ
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๔๓๒๒ ๑๓๓๙

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๒
พระครูสุตวชิรบรรพต (สิน )
วัดเขาชุมแสง
โทร. ๐๘ ๔๔๙๑ ๖๐๐๙

เจ้าคณะตำบลหินดาต
พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ป.ธ.๓)
วัดหินดาต
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๙๖๐

เจ้าคณะตำบลปางตาไว
พระใบฎีกา สมเกียรติ ฉตฺตปญฺโญ
วัดไพรสวรรค์
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๑๐๒๔

เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ ( คุณวุฑฺโฒ)
วัดถาวรวัฒนา (ใต้)
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๐๑๘

เลขานุการ
พระครูวชิรสารนิวิฐ
วัดบึงสำราญน้อย
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๔๒๘๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งทราย
พระครูโสภณวัชรกิตติ์ (เทวิน กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดแก้วศรีวิไล
โทร. ๐๘ ๗๕๗๔ ๒๒๖๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูวชิรธรรมทัต
วัดทุ่งทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๖๓๕

เจ้าคณะตำบลถาวรวัฒนา
พระครูวชิรสารนิวิฐ
วัดบึงสำราญน้อย
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๔๒๘๒

เจ้าคณะอำเภอไทรงาม
พระครูโสภณวชิรากร
วัดเนินสำราญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๒ ๙๒๙๗

เลขานุการ
พระมหาธงชัย ฌานสมฺปนฺโน
วัดหนองลวกหิรัญญาราม
โทร. ๐๘ ๗๔๙๙ ๑๕๓๔

รองเจ้าคณะอำเภอไทรงาม
พระครูวชิรปัญโญภาส
วัดไทรงามใต้
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๗๒๐๒ , ๐๘ ๑๐๘๒ ๑๙๕๖

เลขานุการ
พระครูสุวัฒน์วชิรโสภณ (เทือง อคฺคจิตฺโต)
วัดคลองเจริญ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๗๓๑๘ ๔๖๐๕

เจ้าคณะตำบลไทรงาม
พระมหาวีรชิต ญาณคุโณ
วัดบ้านดงเย็น
โทร. ๐๙ ๒๑๙๘ ๒๔๕๑

เจ้าคณะตำบลหนองคล้า
พระครูโสภณวชิรกิจ (สง่า อุฏฺฐาโน)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๔๕๕๕ ๙๕๓๔

เจ้าคณะตำบลหนองทอง
พระครูกมลวชิรวิสุทธิ์ (มนัส )
วัดสักขีย์วนาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๓๒ ๖๐๕๒

เจ้าคณะตำบลมหาชัย
พระครูสุภัทรวชิรกิจ (ทองแดง กิจฺจสาโร)
วัดห้วยใหญ่ยางงาม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๕๘๐๐

เจ้าคณะตำบลพานทอง
พระครูประทีปวชิรธรรม
วัดบ่อแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๘๖๒ ๖๓๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองแม่แตง
พระครูอุดมวชิรคุณ (สัมพันธ์ อุตฺตมปญฺโญ)
วัดหนองแม่แตง
โทร. ๐๘ ๗๗๒๙ ๒๙๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองไม้กอง
พระครูเกษมวัชรกิจ (สุพรรณ )
วัดฑีฆายุการาม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๓๔๑๙

รองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน ป.ธ.๕)
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๒๐๗๕

เลขานุการ
พระครูไพโรจน์วชิรากร (นิกร )
วัดหนองกระทุ่มใหม่
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๗๓๖๙

รองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พระครูโอภาสวชิรธรรม
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๕๗๗ ๙๐๒๐ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๐๖๓

เลขานุการ
พระมหาวรเดช วรเตโช ป.ธ.๘
วัดยางสูง
โทร. ๐๘ ๗๘๐๐ ๒๔๗๐ , ๐ ๕๕๗๒ ๕๑๖๙

เจ้าคณะตำบลบ่อถ้ำ
พระครูประทีปวชิรโสภณ (สำเริง ปญฺญาทีโป)
วัดส่องตาแล
โทร. ๐๘ ๑๘๐๒ ๓๓๒๑

เจ้าคณะตำบลสลกบาตร
พระมหาพร้อมเพรียง ภูริญาโณ ป.ธ.๗
วัดสิงคาราม
โทร. ๐๘ ๙๒๒๙ ๔๕๖๒

เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต ๑
พระครูไพโรจน์วชิรากร (นิกร )
วัดหนองกระทุ่มใหม่
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๗๓๖๙

เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต ๒
พระครูสังวรวชิโรภาส (ทนงศักดิ์ )
วัดช่องลม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๔๐๒๙

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๑
พระครูโสภณปุญญวัชร
วัดศรีไพศาล
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๘๓๕

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๒
พระมหาสมนึก ปญฺญาวุโธ
วัดปางมะค่า
โทร. ๐๘ ๑๖๔๒ ๑๓๙๓

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๓
พระครูบรรพตวชิโรภาส
วัดเขาสว่างธรรม

เจ้าคณะตำบลโค้งไผ่
พระครูประสิทธิ์วชิรธรรม
วัดโค้งไผ่
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๘๓๙๗

เจ้าคณะตำบลวังหามแห
พระครูพิสุทธ์วัชรากร
วัดด่านกรวด
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๑๓๙

เจ้าคณะตำบลดอนแตง
พระครูวชิรธรรมนันท์ (ป้อม )
วัดดอนแตง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๗๔๓๒

เจ้าคณะตำบลยางสูง
พระมหาวรเดช วรเตโช ป.ธ.๘
วัดยางสูง
โทร. ๐๘ ๗๘๐๐ ๒๔๗๐ , ๐ ๕๕๗๒ ๕๑๖๙

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - เกาะตาล
พระครูสิทธิวชิรธรรม (บุญชื่น )
วัดน้อยวรลักษณ์
โทร. ๐๙ ๓๒๗๑ ๐๘๒๐

เจ้าคณะตำบลป่าพุทรา
พระครูบรรพตวชิรกิตติ์ (สมเกียรติ )
วัดเขาพิมพาราม
โทร. ๐๘ ๒๒๒๗ ๙๐๕๗

เจ้าคณะอำเภอบึงสามัคคี (๒๕๕๑)
พระมหาน้อม นมการี ป.ธ.๗
วัดก้องประชาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๒๓๓๒

เลขานุการ
พระมหาแสงเพชร สณฺหวาโจ
วัดป่าวังชะโอน
โทร. ๐๘ ๔๔๙๕ ๗๕๓๑

เจ้าคณะตำบลวังชะโอน - บึงสามัคคี
พระครูสุตวชิรสาทร (สุธีรพล ป.ธ.๓)
วัดแสงสุริยาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๗ ๔๕๓๐ , ๐๘ ๙๙๙๔ ๕๕๐๐

เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต เขต ๑
พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู ป.ธ.๗
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๖๙๒๗

เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต เขต ๒
พระครูวชิรชินวงศ์ (ประหยัด ชินวํโส)
วัดวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๒๒๕๓

เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
พระครูวชิรวราภรณ์ (ประสิทธิ์ เตชวโร)
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๘๔๔๒

เลขานุการ
พระครูวิลาศวชิรกิจ (เชาวนะ ถาวโร)
วัดโคศิรการาม
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๖๓๕

รองเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
พระครูวชิรธรรมทัต
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๗๒๒๐

เลขานุการ
พระนนทพัฒน์ กตกุสโล
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๙ ๐๔๕๑ ๑๐๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย (๒๕๕๗)
พระครูวชิรปัญญาคุณ (ประจวบ ปญฺญาคโม)
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๗๓๐๘

เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย - ถ้ำกระต่ายทอง
พระครูอาทรวชิรกิจ
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๙๕๓๐ ๗๗๐๐

เจ้าคณะตำบลคุยบ้านโอง - คลองพิไกร
พระครูวิลาศวชิรกิจ (เชาวนะ ถาวโร)
วัดโคศิรการาม
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๖๓๕

เจ้าคณะตำบลท่าไม้ - วังควง
พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร ป.ธ.๗
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลเขาคีริส
พระครูปรีชาวชิราทร (ถนอม )
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๑๓๗๗ ๑๒๐๘

เจ้าคณะตำบลหนองหัววัว
พระครูวิศาลวชิรกิจ (ดำรงค์ศักดิ์ ธมฺมกาโม)
วัดเทพสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๙๕๕๗

เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ
พระครูรัตนวชิโรภาส
วัดแก้วสุริย์ฉาย
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๗๙๑

เลขานุการ
พระครูสังวรวชิรวิมล (คนอง สีลสํวโร)
วัดปรือพันไถ
โทร. ๐๘ ๘๑๖๐ ๙๐๐๑ , ๐๘ ๔๘๘๖ ๙๔๑๒

รองเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ
พระครูสิริวชิรานุยุต
วัดหนองข่อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๗ ๗๗๒๗

เลขานุการ
พระอภิสิทธิ์ จารุธมฺโม
วัดประดาเจ็ดรัง
โทร. ๐๘ ๗๓๙๓ ๕๑๖๗

เจ้าคณะตำบลลานกระบือ
พระครูวรวรรณวชิรกิจ (อำนวย อคฺคธมฺโม)
วัดแก้วสุริย์ฉาย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๗๒

เจ้าคณะตำบลประชาสุขสันต์
พระครูอภัยวชิรคุณ (สำเภา )
วัดดงอีบุก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๖๐๖

เจ้าคณะตำบลโนนพลวง - ช่องลม
พระครูบริบูรณ์วชิรเขต (ทวีชัย ป.ธ.๓)
วัดฟากทุ่ง
โทร. ๐๙ ๐๐๕๔ ๑๙๓๐

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
เจ้าอธิการมานพ ปาทาโส
วัดประดาเจ็ดรัง
โทร. ๐๘ ๗๓๙๓ ๕๑๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทิมา - บึงทับแรต
เจ้าอธิการสมพงษ์ อนาลโย
วัดเพชรไพรวัลย์
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๘๐๖๓

พิจิตร

เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร (๒๕๕๕)
พระราชสิทธิเวที (วิรัช วิโรจโน ป.ธ.๔)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๖๖๕๘ ๙๘๖๖ , ๐๘ ๑๘๘๖ ๓๖๙๖

เลขานุการ
พระครูพิทูรนคราภิรักษ์ (อนุชาติ นรินฺโท)
วัดนครชุม
โทร. ๐๘ ๑๖๘๘ ๐๖๔๙ , ๐๘ ๖๖๗๘ ๘๙๒๑

รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รูปที่ ๑ (๒๕๕๕)
พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๙)
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๗๘๓๙ ๕๔๘๖

เลขานุการ
พระมหายุทธพล ญาณวิมโล ป.ธ.๔
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๕๗๓๐ ๗๐๓๗

รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รูปที่ ๒ (๒๕๕๕)
พระพิศาลสาธุกิจ (สุรินทร์ เขมภูสิโต)
วัดบึงนาราง
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๔๓๙๐

เลขานุการ
พระมหาพิชัย พลญาโณ ป.ธ.๔
วัดหนองปลิง
โทร. ๐๘ ๐๑๐๘ ๘๕๘๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
พระราชวิจิตรโมลี (บุญมี ปริปุณฺโณ)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๕๒๗ , ๐ ๕๖๖๑ ๑๒๘๕ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๖๐๔๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๕๒๗

เลขานุการ
พระมหาสงกรานต์ เทวนนฺโท ป.ธ.๕
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๙๙๘๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระครูวิภัชธรรมโสภิต (เชือน อติชาโต)
วัดดงชะพลู
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๔๗๐๘

เลขานุการ
พระเสริมพงศ์ พุทธิวํโส
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๖๙๓๙ ๕๖๗๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระมหาเมธี จนฺทวํโส ป.ธ.๕
วัดหาดมูลกระบือ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๒ ๕๔๔๕

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ วชิรญาโณ
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๒๑๖๙ ๗๑๖๑

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - ปากทาง
พระครูวิมลวโรปการ
วัดท่าหลวง
โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๐๕๙ , ๐๘ ๔๐๔๗ ๒๘๙๔

เจ้าคณะตำบลท่าฬ่อ - ไผ่ขวาง - ย่านยาว
พระครูพิจิตรวรเวท
วัดท่าฬ่อ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๖๔๔๘

เจ้าคณะตำบลโรงช้างคลองคะเชนทร์
พระครูพิศาลธรรมนันท์
วัดมูลเหล็ก
โทร. ๐๘ ๙๒๗๑ ๘๒๐๙

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูวิรุฬห์กิตติโชติ
วัดประทม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๔๗๕๙

เจ้าคณะตำบลหัวดง - ฆะมัง เขต ๑
พระครูวิวัฒน์วิริยาภรณ์ (สวัสดิ์ )
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๐๒๙๐

เจ้าคณะตำบลหัวดง - ฆะมัง เขต ๒
พระสมุห์ วิรัจ ธมฺมธีโร
วัดหัวดง
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๑๑๔๔

เจ้าคณะตำบลดงกลาง - ดงป่าคำ
พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (สมจิตร อุฏฐานโน)
วัดเขารูปช้าง
โทร. ๐๘ ๙๖๔๐ ๘๗๑๐

เจ้าคณะตำบลบ้านบุ่ง
พระครูวิวัฒน์วรดิษ
วัดท่ากระดาน
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๕๑๙๖

เจ้าคณะอำเภอสากเหล็ก
พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช )
วัดถ้ำคะนอง
โทร. ๐ ๕๖๖๙ ๘๓๗๕ , ๐๘ ๐๑๑๖ ๔๕๕๘

เลขานุการ
พระคมสันต์ พลวฑฺฒโน
วัดถ้ำคะนอง
โทร. ๐๖ ๑๓๕๔ ๗๕๒๘

เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม
พระครูพินิตปัญญาคุณ
วัดไทรย้อย
โทร. ๐ ๕๖๖๙ ๙๒๕๖

เจ้าคณะตำบลคลองทราย
พระครูพิเศษสมาธิวัตร (ประยงค์ )
วัดตลุกหิน
โทร. ๐๘ ๐๑๑๖ ๔๕๕๘

เจ้าคณะตำบลสากเหล็ก
พระครูวิโรจน์ประภากร
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๘ ๔๐๕๐

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไทร
พระครูพิศิษฏ์ปัญญากร
วัดหนองต้นพลวง
โทร. ๐๘ ๐๖๘๗ ๓๔๕๑

เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน
พระครูพิบูลประชานาถ
วัดยางคอยเกลือ
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๗๗๒๒

เลขานุการ
พระมหาวรพล พลญาโณ ป.ธ.๔
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๕๖๐๖ ๙๔๖๘ , ๐๘ ๕๖๐๖ ๙๔๖๘

เจ้าคณะตำบลหนองพระ (๒๕๖๐)
พระมหาถาวร กตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดบ่อแต้

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูวิจิตรรตโนดม (แก้ว )
วัดหนองปลาไหล
โทร. ๐ ๕๖๖๕ ๘๐๑๒ , ๐๘ ๖๒๐๓ ๔๐๓๘

เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๑
พระครูวิรุฬห์กันตธรรม
วัดวังแสง
โทร. ๐๘ ๙๖๔๒ ๖๔๑๔

เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๒
พระครูพิมลธรรมสุนทร
วัดบุ่งมะกรูด
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๖๖๒๘ , ๐๘ ๑๕๓๓ ๖๖๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองปล้อง
พระครูพิทักษ์คุณากร
วัดคลองน้อย
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๗๒๖๖

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
พระครูวิกรมสมาธิวัตร (จรัญ จนฺทสีโล)
วัดโพธิ์ประทับช้าง
โทร. ๐๘ ๙๘๒๙ ๘๙๘๖

เลขานุการ
พระปลัด ทัศนพล เขมจาโร
วัดโพธิ์ประทับช้าง
โทร. ๐๙ ๕๖๔๒ ๑๕๕๕ , ๐๘ ๙๒๒๒ ๒๓๙๑

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง
พระครูโพธิวรคุณ (ศุภเดช สุภกิจฺโจ)
วัดหนองต้นไทร
โทร. ๐๘ ๔๙๗๓ ๐๙๐๒

เจ้าคณะตำบลไผ่ท่าโพ
พระครูวิบูลโพธิกิจ
วัดไผ่ท่าโพเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๒๐๕๙ , ๐๘ ๙๘๕๗ ๘๒๑๖

เจ้าคณะตำบลวังจิก
พระครูศรีรัตนวิเชียร (ยอดเพชร ป.ธ.๗)
วัดท่าบัวทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๐ ๓๔๙๖

เจ้าคณะตำบลไผ่รอบ
พระครูวิสิฐเวฬุวัน
วัดไผ่รอบ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๗๗๑๑

รองเจ้าคณะตำบลไผ่รอบ
พระครูวิธูรธรรมวิมล
วัดหนองหลวง
โทร. ๐๘ ๖๐๙๐ ๑๒๖๘ , ๐ ๕๖๖๗ ๐๒๕๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
พระครูวิสิฐธรรมสาร (ประเสริฐ )
วัดทุ่งใหญ่
โทร. ๐๙ ๐๖๙๗ ๕๑๙๑

เจ้าคณะตำบลดงเสือเหลือง
พระครูวิโรจน์บุณยากร
วัดดงเสือเหลือง
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๖๒๙๕

เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต ๑
พระครูพิบูลธรรมโกวิท
วัดบึงกอก
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๘๕๗๘

เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต ๒
พระครูวิลาสพลวัฒน์ (ธนพล )
วัดหนองสะแก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๔๖๖๗

เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พระครูพิพัฒน์สิริมงคล
วัดทับปรูพัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๖๘ ๗๒๒๙ , ๐๘ ๗๒๑๒ ๙๑๘๖

เลขานุการ
พระครูศรีวชิรากร (ทวี วชิรญาโณ ป.ธ.๖)
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๕๕๔๑

รองเจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี อนีโฆ)
วัดใหม่ปลายห้วย
โทร. ๐๘ ๕๗๓๖ ๙๗๗๐

เลขานุการ
พระมหาประพนธ์ ฐานธมโม ป.ธ.๓
วัดยางขาวสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๔๘ ๐๑๒๙

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย เขต ๑
พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ ป.ธ.๓
วัดไผ่หลวง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย เขต ๒
พระครูวิศิษฏ์ธรรมโชติ ( สิรินฺธโร)
วัดพฤกษะวันโชติการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๙๒๖๙

เจ้าคณะตำบลหนองพยอม เขต ๑
พระครูพินิตสิริธรรม
วัดพระพุทธบาทเขารวก
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๑๒๐๐

เจ้าคณะตำบลหนองพยอม เขต ๒
พระครูวิภัชธรรมโกวิท
วัดเทศสว่างเจริญ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๙๘๖๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิจารณ์วรธรรม (กมล เตชวโร)
วัดทับหมัน
โทร. ๐๘ ๔๘๑๒ ๒๘๔๕

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๒
พระครูพิพิธธรรมาภรณ์
วัดวังสำโรง
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๐๕๓๒

เจ้าคณะตำบลห้วยเกตุ
พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า )
วัดเทวประสาท
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๗๑๗๑

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูพิทักษ์โพธิธรรม ป.ธ.๓
วัดทุ่งโพธิ์
โทร. ๐๘ ๕๖๐๔ ๔๖๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองคูณ (๒๕๕๘)
พระครูพิพิธธรรมาทร (หวั่น กุสลจิตฺโต)
วัดคลองคูณ
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๔๘๒๘

เจ้าคณะตำบลวังหว้า
พระครูสิริพรหมาภรณ์ (สุวรรณ์ ป.ธ.๕)
วัดพรหมประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๗๐๗ ๓๐๐๗

เจ้าคณะอำเภอโพทะเล
พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต
วัดทะนง
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๑๕๔๐ , ๐๘ ๔๒๒๘ ๗๘๓๙

เลขานุการ
พระครูพินิตธุราธร (ประจวบ )
วัดทะนง
โทร. ๐๘ ๙๔๓๗ ๓๕๖๘

รองเจ้าคณะอำเภอโพทะเล
พระครูพิสุทธิวรากร ป.ธ.๗
วัดหนองดง
โทร. ๐๘ ๑๘๔๒ ๖๐๒๖

เลขานุการ
พระเฉลิม อทิจฺเตโช
วัดหนองดง
โทร. ๐๘ ๐๖๘๖ ๗๙๕๕

เจ้าคณะตำบลโพทะเล
พระครูพินิจสีลคุณ (สนม )
วัดท้ายน้ำ
โทร. ๐ ๕๖๖๓ ๒๑๘๙ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๓๙๑๕

เจ้าคณะตำบลท้ายน้ำ
พระมหาประจักษ์ อาภาธโร ป.ธ.๗
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๘๑๖๖ ๑๔๗๔

เจ้าคณะตำบลท่าบัว
พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์
วัดหลวง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๕๘๑๐

เจ้าคณะตำบลทุ่งน้อย
พระครูวิมลญาณกิจ
วัดบางลายเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๙๔๘๕

เจ้าคณะตำบลท่าเสา
พระครูวิรุฬห์ธรรมทัศน์
วัดท่ามะไฟ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๕๑๖๕

เจ้าคณะตำบลท่านั่ง - บางคลาน
พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์
วัดวังแดง
โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๙๑๑๑ , ๐๘ ๙๙๐๗ ๒๒๕๕

เจ้าคณะตำบลท่าขมิ้น
พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์
วัดท่าขมิ้น
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๗๖๑

เจ้าคณะตำบลวัดขวาง
พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดพร้าว
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๘๘๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบึงนาราง (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (จรูญ ปภสฺสโร)
วัดวังกระสูบ
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๑๒๔๐ , ๐๘ ๔๒๒๘ ๗๘๓๙

เจ้าคณะตำบลบึงนาราง
พระครูพิศาลปุญญาภินันท์
วัดโป่งวัวแดง
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๕๑๗๖

เจ้าคณะตำบลบางลาย
พระครูวิจิตรธรรมโกวิท
วัดบางลายใต้
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ ๖๓๗๖

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทรงาม
พระครูพิพัฒน์วีรธรรม
วัดโพธิ์ไทรงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๔๓๘๕

เจ้าคณะตำบลแหลมรัง
พระครูพิเศษวาปีพิสัย (บรรจบ ปิยาจาโร)
วัดบึงลี
โทร. ๐๘ ๙๕๙๖ ๗๐๙๓

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว
พระครูวิทิตชัยวัฒน์
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๖๓๗๕

เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
พระครูวิฑิตวรธรรม (จรัญ วรธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๙๐๑๔

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุธายุทธ
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก (๒๕๖๐)
พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์ เตชธโร ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๙๗๙๒

เจ้าคณะตำบลบางไผ่
พระครูวิจิตรสังฆไพโรจน์
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๔๒๓๗ ๒๗๔๒

เจ้าคณะตำบลหอไกร
พระครูวิภัชสิริคุณ
วัดหอไกร
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ ๓๙๖๔

เจ้าคณะตำบลภูมิ
พระครูพิศาลสุภัทรคุณ ป.ธ.๓
วัดบางมูลนาก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๒๖๐๕

เจ้าคณะตำบลห้วยเขน
พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุวัตร
วัดห้วยเขน
โทร. ๐๘ ๗๘๔๕ ๘๙๘๐

เจ้าคณะตำบลลำประดา
พระครูพิศาลธรรมวิจิตร
วัดสถานีดงตะขบ
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๐๘๓๗

เจ้าคณะตำบลวังตะกู
พระครูวิมลธรรโมภาส (บุญรัตน์ )
วัดวังขอนซุง
โทร. ๐๘ ๗๑๖๘ ๗๗๐๗

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๑
พระครูพิชัยบัณฑิต (เพชร )
วัดบางลำพู
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๒๒๓๔

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๒
พระครูวิเวกพิริยธาดา
วัดเครือเขาโค้ง
โทร. ๐๘ ๒๓๙๔ ๔๑๐๕

เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ
พระครูสิริสุตโสภณ ป.ธ.๕
วัดสำนักขุนเณร
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๘๓๒๘

เลขานุการ
พระครูวิสิฐนิโครธาภิรักษ์ (ภานุมาศ )
วัดไทรย้อย
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๒๐

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม
พระครูพิมลปุญญาทร
วัดห้วยน้ำโจน
โทร. ๐๘ ๑๔๐๖ ๕๖๘๖ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๑๓๙

เจ้าคณะตำบลสำนักขุนเณร
พระครูวิทิตธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ สุทฺธิมโน)
วัดธรรมสังเวช
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๘๖๑๘

เจ้าคณะตำบลห้วยพุก
พระครูภาวนาธิมุต
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๔๘๑

เจ้าคณะตำบลวังงิ้วไต้
พระครูสิริสุธรรมวงศ์ ป.ธ.๕
วัดกุดประดู่
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๖๐๘๔

เจ้าคณะตำบลวังงิ้ว
พระครูพิธานนวกรรม (ชัยสิทธิ์ )
วัดวังก้านเหลือง
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๖๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอสามง่าม
พระครูวิรุฬห์ปุญญากร ป.ธ.๓
วัดวังแดง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๘๖๕๐

เลขานุการ
พระสมุห์ ประสิทธิภาพ ปญฺญาทีโป
วัดวังปลาทู
โทร. ๐๘ ๗๓๑๕ ๖๐๒๙

รองเจ้าคณะอำเภอสามง่าม
พระครูศรีปริยัติวิธูร ป.ธ.๖
วัดกำแพงดิน
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๔๒๒๓

เลขานุการ
พระสมุห์ ณรงค์ ฐิตสิริ
วัดกำแพงดิน
โทร. ๐๘ ๓๑๘๖ ๙๓๘๘

เจ้าคณะตำบลสามง่าม
พระครูพินิตปัญโญภาส
วัดสามง่าม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๕๕๒๘

เจ้าคณะตำบลรังนก
พระครูวิภาสสิทธิการ
วัดจระเข้ผอม
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๙๒๒๑

เจ้าคณะตำบลเนินปอ
พระครูพิศิษฏ์ผดุงศาสน์ (อัครพันธ์ )
วัดวังกระทึง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๓๔๖๐

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูพิพิธธีรธรรม
วัดเจ็ดหาบ
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๒๑๒๘

รองเจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูวิบูลสิทธิการ
วัดหนองโสน
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๗๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๗)
วัดมงคลทับคล้อ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๐ ๘๔๘๕

เลขานุการ
พระมหาอัมพร อิทฺธิญาโณ ป.ธ.๔
วัดมงคลทับคล้อ
โทร. ๐๘ ๕๘๗๕ ๖๙๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
พระครูวิจิตรธรรมนาท ป.ธ.๓
วัดเขาทราย
โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๘๐๘๓

เลขานุการ
พระบุญชู ชวนปญฺโญ
วัดเขาทราย
โทร. ๐๘ ๕๒๖๘ ๓๒๙๒

เจ้าคณะตำบลทับคล้อ
พระครูสิริปัญโญภาส
วัดจันทรังสี
โทร. ๐ ๕๖๖๕ ๔๕๘๐ , ๐๘ ๙๕๖๔ ๓๖๔๗

เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก เขต ๑
พระครูพิบูลธรรมานุสิฐ ป.ธ.๕
วัดศรีรัตนวราราม
โทร. ๐๘ ๙๖๔๐ ๖๔๘๕

เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก เขต ๒
พระครูพิสณฑ์ตันติรักษ์
วัดคีรีเทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๕๙๑ , ๐๘ ๖๗๓๘ ๒๐๑๖

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๑
พระครูวิธานวรกิจโกศล (วันชัย เตชปญฺโญ)
วัดคายน้อย
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๓๐๔๒

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๒
พระครูสิริวิสุทธิสาร ป.ธ.๕
วัดทรงธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๓๘ ๒๐๑๖

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๓
พระครูวิภัชกิตติสาร
วัดศรีเบญจคาลัย
โทร. ๐๘ ๑๗๐๗ ๔๒๗๔

เจ้าคณะตำบลเขาทราย
พระครูพิริยสาธุกิจ
วัดเขาทราย
โทร. ๐๘ ๖๖๘๑ ๕๖๐๔

รองเจ้าคณะตำบลเขาทราย
พระครูพิศาลธรรมวิมล
วัดวังแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๙๙๕๓

เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี
พระครูพิศาลธรรมวุฒิ
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๑๘๘๗ ๗๑๖๖

เลขานุการ
พระปลัด พายัพ มหาญาโณ
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๓๖๑

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูวิศาลสีลสังวร (เฉลิม )
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๗๗๓๕ ๑๒๓๓

เจ้าคณะตำบลหนองหลุม
พระครูวิจิตรสราภิบาล
วัดหนองหลุม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๗ ๗๑๖๖

รองเจ้าคณะตำบลวังโมกข์
พระมหาฐาปนพงศ์ โรจนธมฺโม ป.ธ.๓
วัดหนองหญ้าปล้อง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๕๗๘๒

เจ้าคณะตำบลบึงบัว
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต
วัดบ้านบึงบัว
โทร. ๐๘ ๔๑๕๓ ๒๔๙๔

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๙๔๕๙ ๑๒๙๙ , ๐๘ ๔๘๙๙ ๖๕๖๗

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๑ (๒๕๔๒)
พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๑๑๓๙ , ๐๘ ๕๑๙๙ ๒๐๕๖

เลขานุการ
พระครูสุตพัชรานุกูล (บุญถิ่น ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๓๗ ๑๘๙๕

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๒ (๒๕๖๐)
พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปญฺโญ)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๑๘๕๙ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๗๖๑๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พระครูสันติพัชรสาร (เสนอ สนฺติกโร)
วัดดงมูลเหล็ก
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๒๑๐ , ๐๘ ๓๘๗๘ ๔๓๘๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (๒๕๖๑)
พระครูวิบูลพัชรธรรม (สุรินทร์ ธมฺมนาโถ)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๘๐๘๖ , ๐๘ ๓๘๘๑ ๗๑๒๖

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สะเดียง เขต ๑
พระครูนิเทศวชิรธรรม
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๖๑๐๙ ๓๕๕๕ , ๐๘ ๔๓๗๙ ๓๔๖๓

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สะเดียง เขต ๒
พระครูอุดมพัชรธรรม
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐ ๕๖๗๔ ๔๑๘๔ , ๐๘ ๑๐๓๙ ๑๑๖๒

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูปัญญาพัชรสิทธิ์
วัดโพธิ์กลาง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๔๕๙๖

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระมหาอธิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดโนนสว่างอารมณ์
โทร. ๐๙ ๓๑๙๕ ๕๕๗๒

เจ้าคณะตำบลนางั่ว
พระครูจันทพัชโรภาส
วัดคลองสาร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๘ ๗๘๖๑

เจ้าคณะตำบลท่าพล
พระครูโพธิพัชรธรรม (ณรงค์ )
วัดโพธิ์กลาง
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๔๐๕๒ , ๐๘ ๑๙๖๒ ๔๐๙๖

เจ้าคณะตำบลดงมูลเหล็ก
พระครูโกศลพัชรเวช (สังเวียน โกสโล)
วัดโนนตะแบก
โทร. ๐๘ ๐๖๘๘ ๒๕๓๑

เจ้าคณะตำบลชอนไพร
พระสมุห์ โพธิพงศ์ ปสนฺโน
วัดภูเขาดิน
โทร. ๐๙ ๓๒๘๔ ๔๐๒๖ , ๐๘ ๙๒๑๒ ๒๗๓๕

เจ้าคณะตำบลวังชมภู เขต ๑
พระครูพิศาลพัชรธรรม
วัดยาวีเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๘๓๑๔ , ๐๘ ๑๐๓๘ ๒๖๖๕

เจ้าคณะตำบลวังชมภู เขต ๒
เจ้าอธิการประมาณ ชินาสโภ
วัดแสนสุข
โทร. ๐๘ ๗๕๗๗ ๗๔๙๐

เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๑
พระครูวัชรสารโกวิท
วัดสามสวน
โทร. ๐ ๕๖๗๔ ๐๒๐๒ , ๐๘ ๖๒๑๒ ๕๑๘๐

เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๒
พระครูศรีพัชรบัณฑิต (สุภาพ ญาณวีโร ป.ธ.๖)
วัดสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๕๘๙๙

เจ้าคณะตำบลป่าเลา
พระครูสถิตพัชรเขต
วัดทุ่งสะเดียง
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๑๒๑๖ , ๐๘ ๑๐๔๒ ๑๙๓๘

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๑
พระครูสุชัยพัชรมงคล (วิษณุ )
วัดใหม่ชัยมงคล
โทร. ๐๙ ๔๖๓๒ ๑๔๘๔

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๒
พระมหาสุริยะ อนาลโย ป.ธ.๘
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๙ ๕๙๕๐ ๗๖๓๐

เจ้าคณะตำบลบ้านโตก (๒๕๔๒)
พระครูปัญญาพัชราศัย (สมศักดิ์ )
วัดสะแกพนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๖๒๑๐ , ๐๘ ๖๙๓๔ ๗๑๑๕

เจ้าคณะตำบลตะเบาะ
พระมหาวรพงษ์ ธีรวํโส ป.ธ.๔
วัดโนนน้ำร้อน
โทร. ๐๘ ๘๑๑๐ ๔๕๕๓

เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน
พระมหาเอกอัมรินทร์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓
วัดโนนสว่างอารมณ์
โทร. ๐๙ ๔๗๔๓ ๗๐๘๖

เจ้าคณะตำบลระวิง
พระมหาวรชิต อชิตชโย ป.ธ.๗
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๖๑๕ ๘๑๖๓

เจ้าคณะตำบลนายม
เจ้าอธิการวิรัช อกฺกวณฺโณ
วัดเกาะแก้ว

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก
พระครูพัชรคณาภิบาล (แคล้ว ป.ธ.๔)
วัดเขาค้อพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๐๗๙๓

เลขานุการ
พระครูสาทรพัชรบรรพต (ไพรัตน์ )
วัดเขาค้อพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๒๒๓๙

รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก
พระครูสารวชิราภรณ์ (กฤษณา )
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๙๘๑๘ , ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๕๙๓

เลขานุการ
พระปลัด ธนเดช สมจิตฺโต
วัดลัฏฐิวนาราม

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๑
พระครูโกศลพัชราศัย (ประทวน )
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๑๖๔๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๕๕๙๓

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๒
พระครูสุพัชราภรณ์ (คูณ )
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๓๖๙๑

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว
พระครูสิริพัชโรทัย (ทองแก้ว )
วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๘๔ ๓๔๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูจารุพัชรกิจ (สุคีบ )
วัดห้วยแสนงา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๓๑๐

เจ้าคณะตำบลน้ำชุน
พระครูโอภาสพัชรสุนทร (สมเดช )
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๐๐๕๒

เจ้าคณะตำบลท่าอิบุญ
พระครูสิริพัชรากร (พงศกร ป.ธ.๕)
วัดศรีภูมิ
โทร. ๐๘ ๐๘๐๒ ๓๓๕๙

เจ้าคณะตำบลน้ำก้อ
พระครูโกศลพัชรคุณ
วัดสันติวิหาร
โทร. ๐ ๕๖๗๙ ๔๑๕๔ , ๐๘ ๗๕๒๕ ๗๐๔๔

เจ้าคณะตำบลลานบ่า
พระครูสุเมธพัชราภรณ์
วัดศรีเมือง
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๘๙๓๔

เจ้าคณะตำบลบ้านติ้ว
พระครูวิบูลพัชราทร
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๐๖๗๔ ๘๗๑๔

เจ้าคณะตำบลบ้านโสก
พระครูพัชรปัญญาวุฒิ
วัดศรีษะเกตุ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๙ ๓๘๓๖

เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
พระครูถาวรพัชรกิจ
วัดโฆษา
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๐๙๑๖

เจ้าคณะตำบลฝายนาแซง
เจ้าอธิการสมคิด ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๙๘๑๘ , ๐๘ ๕๐๐๔ ๘๕๙๓

เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
เจ้าอธิการอธิคม สุภกิจฺโจ
วัดโคกศาลา
โทร. ๐๘ ๙๘๖๒ ๓๒๐๖

เจ้าคณะตำบลช้างตะลูด
พระครูสุธรรมพัชรนิวิฐ (ญาณเดช สุตฺตธมฺโม)
วัดวังยาว
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๓๖๕๔

เจ้าคณะตำบลหนองไขว่
เจ้าอธิการเจริญ สจฺจญาโณ
วัดโนนทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๗๔๙๒

เจ้าคณะตำบลสักหลง (๒๕๖๓)
พระครูโสภณพัชโรทัย ( จิตฺตปาโล)
วัดศรีสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
พระครูสุตพัชโรดม (บุญเชิด ป.ธ.๓)
วัดจอมมณี
โทร. ๐๘ ๐๔๗๔ ๕๑๘๘

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
พระสมุห์ ไพศาล ภทฺรมุนี
วัดท่ากกแก
โทร. ๐๘ ๓๘๗๓ ๗๐๓๙

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๒๑๖๑

เลขานุการ
พระชญานนท์ อธิจิตฺโต
วัดสระเกศ
โทร. ๐๙ ๓๒๖๙ ๑๐๗๒

รองเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
พระมหาสุนทร ธีรธโร ป.ธ.๖
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๘๒๘๓

เลขานุการ
พระประสิทธิ์ ภูริวฑฺฒโณ
วัดสระเกศ

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า (๒๕๖๓)
พระครูวิเชียรวรธรรม ( อภินนฺโท)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลหินหาว
พระครูโสภณพัชรคุณ
วัดศรีชมชื่น
โทร. ๐๘ ๘๒๘๐ ๙๒๕๕ , ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๑๕๕

เจ้าคณะตำบลนาแซง
พระครูกัลยาณพัชรสถิตย์ (ประวิตร )
วัดประชิตกัลยาณมุนี
โทร. ๐๘ ๙๕๙๕ ๗๑๘๙

เจ้าคณะตำบลวังบาล
พระครูปริยัติพัชรกิจ (ประสาร )
วัดศรีฐาน
โทร. ๐๘ ๒๔๐๑ ๖๒๐๕ , ๐๘ ๔๙๘๘ ๘๑๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านเนิน - นาเกาะ
พระครูปริยัติพัชรวิธาน (สหัสพัชกิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๓๐๕๔ ๐๔๒๔

เจ้าคณะตำบลนาซำ
พระครูสิริพัชรมงคล
วัดศรีสุมังค์
โทร. ๐๘ ๘๕๐๙ ๓๑๙๙ , ๐๘ ๙๘๕๗ ๗๙๑๘

เจ้าคณะตำบลศิลา - ตาดกลอย เขต ๑
พระครูโพธิพัชราศัย
วัดห้วยข่อย
โทร. ๐๘ ๕๗๖๘ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลศิลา - ตาดกลอย เขต ๒
พระปลัด สมภพ มหาลาโภ
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๘๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระสุธีวชิราภรณ์ (ถาวร ถาวรเมธี ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๗๓๙๔

เลขานุการ
พระอนุวัฒน์ อนุตฺตโร
วัดประชานิมิต

รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสิทธิพัชรบวร (คำพงษ์ นาควโร)
วัดพุเตยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๘๒๗๒ ๘๐๓๑

เลขานุการ
เจ้าอธิการพันธุ์เทพ ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๙๕๙

รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูพัชรปุญญาภรณ์ (ประจวบ ปุญฺญกาโม)
วัดบุญชัย
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๗๗๙๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี (๒๕๕๐)
พระครูอดุลพัชราภรณ์ (อำคา ถาวโร)
วัดประชานิมิต

เจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต ๑ (๒๕๕๘)
พระมหาอนันต์ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔
วัดประชานิมิต
โทร. ๐๘ ๔๐๔๘ ๐๗๙๑

เจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต ๒
เจ้าอธิการเชาวรัตน์ ฐิตธมฺโม
วัดป่าเรไรทอง

เจ้าคณะตำบลบ่อรัง เขต ๑
เจ้าอธิการไกรสร สุรเตโช
วัดในเรืองศรี
โทร. ๐๙ ๓๘๘๖ ๓๘๔๗

เจ้าคณะตำบลบ่อรัง เขต ๒
เจ้าอธิการสมมาตน์ สนฺตมโน
วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลพุเตย เขต ๑
เจ้าอธิการพันธุ์เทพ ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๙๕๙

เจ้าคณะตำบลพุเตย เขต ๒
พระครูสุวรรณพัชโรภาส (ปานทอง นิลภทฺโท)
วัดสุวรรณรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๕๘๑๗

เจ้าคณะตำบลสามแยก
พระครูกิตติพัชรธำรง (จักรกฤษณ์ กลฺยาณธโร)
วัดไร่ตาพุฒ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๒ ๔๒๒๘

เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน - ยางสาว
พระครูบรรพตพัชรคุปต์ (สาธิต อุปคุตฺโต)
วัดเขาข้าหลวง
โทร. ๐๖ ๑๗๔๘ ๑๐๗๔

เจ้าคณะตำบลสระประดู่
พระครูวิเชียรธีรธรรม (ธีรชาติ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดสามแยก
โทร. ๐๘ ๖๙๒๔ ๗๖๒๗

เจ้าคณะตำบลพุขาม
พระครูโสภณพัชรศาสน์ (สุทิน อิสฺสโร)
วัดโคกสง่า
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๒๖๕๐

เจ้าคณะตำบลโคกปรง เขต ๑
พระครูกิตติพัชรากร (เกียรติศักดิ์ เตชวณฺโณ)
วัดโคกปรง
โทร. ๐๘ ๔๕๗๖ ๗๑๒๔

เจ้าคณะตำบลโคกปรง เขต ๒
พระครูสิทธิพัชรธรรม (ศรีแพง จกฺกธมฺโม)
วัดหนองขาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๒๙๖๐

เจ้าคณะตำบลภูน้ำหยด เขต ๑
พระปลัด ภูชิต ติกฺขปญฺโญ
วัดรวมทรัพย์
โทร. ๐๘ ๔๕๙๑ ๖๗๕๒

เจ้าคณะตำบลภูน้ำหยด เขต ๒
พระครูปริยัติพัชราศัย (ประจวบ ฐานวโร ป.ธ.๔)
วัดศรีประชาธรรม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๙ ๙๗๖๕

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูวาปีพัชราภรณ์ (บรรจบ ชาคโร)
วัดหนองสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๖๓๗๔

เจ้าคณะตำบลซับน้อย
พระครูสุธรรมพัชรประทีป (เชิด ทีปธฺโม)
วัดพรหมาโสฬสาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๘๔๐๘

รองเจ้าคณะตำบลซับน้อย
พระอธิการชะมอน ปวโร
วัดซับน้อยศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลซับสมบูรณ์
พระครูปริยัติพัชโรดม (อนันต์ ญาณาโภ ป.ธ.๔)
วัดใหม่ไร่อุดม
โทร. ๐๘ ๙๕๒๐ ๔๗๗๙

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระมหาธนินทร์ นราสโภ ป.ธ.๘
วัดน้ำวิ่ง
โทร. ๐๙ ๔๒๒๗ ๓๔๙๒

เลขานุการ
พระครูสุธรรมพัชรานุยุต (ทรงศิลป์ ธมฺมจาโร)
วัดเพชราราม
โทร. ๐๘ ๖๒๘๙ ๔๔๒๕

รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระครูพัชรสุภาจาร (สง่า สุภาจาโร ป.ธ.๓)
วัดบ้านโภชน์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๕๖๘๓ , ๐๘ ๑๕๙๖ ๘๙๖๔

เลขานุการ
พระใบฎีกา ธีระศักดิ์ อินฺทปญฺโญ
วัดบ้านโภชน์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๕๖๘๓ , ๐๘ ๑๕๙๖ ๘๙๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระครูวาปีพัชรานุกูล (ยงยุทธ กิตฺติวณฺโณ)
วัดหนองไผ่พิทยาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๙๖๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระครูเวฬุคณารักษ์ (เวิน กลฺยาณธมฺโม)
วัดน้ำวิ่ง

เจ้าคณะตำบลวังท่าดี
พระครูประภากรพัชรศาสน์
วัดบ้านกลาง
โทร. ๐๘ ๐๖๗๘ ๓๙๕๖

เจ้าคณะตำบลนาเฉลียง
พระครูสุวรรณพัชรวิมล (คำหล้า )
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๓๖ ๐๕๒๖

เจ้าคณะตำบลยางงาม
พระครูวรพัชรศาสน์ (เอื้อน วรปญฺโญ)
วัดหนองไลย์
โทร. ๐๘ ๐๐๓๔ ๒๓๕๘

เจ้าคณะตำบลกองทูล - ท่าแดง เขต ๑
พระครูพัชรคุณาวสัย (บัวทอง )
วัดทุ่งเรไร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๗๐๗๑

เจ้าคณะตำบลกองทูล - ท่าแดง เขต ๒
พระครูโอภาสพัชรศาสน์
วัดสว่างคงคา
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๕๓๘

เจ้าคณะตำบลเพชรละคร
พระครูปุณณพัชรสถิตย์ (ประดิษฐ์ )
วัดจันทราราม
โทร. ๐๙ ๓๑๔๙ ๕๘๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พระครูพัชรวรธรรม
วัดคลองกระโบน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๗๔๐๖ , ๐๘ ๓๐๖๓ ๔๘๙๖

เจ้าคณะตำบลวังโบสถ์ (๒๕๖๓)
เจ้าอธิการปรมัติ อภิปญฺโญ
วัดอีสานสามัคคี

เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา
พระครูพัชรประภากร
วัดลำบัววัฒนา
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๖๑๙๔

เจ้าคณะตำบลบ่อไทย
พระครูพิทักษ์พัชราทร
วัดเนินสว่างสามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๙๖๘

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
พระครูพัชรวรกิตติ์
วัดประชาบำรุง
โทร. ๐๙ ๓๒๒๔ ๕๖๓๐ , ๐๙ ๖๗๗๔ ๔๓๘๘

รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน
พระครูปัญญาพัชราธร
วัดวารีวงษ์
โทร. ๐๘ ๔๖๖๖ ๖๑๕๕

เลขานุการ
พระสมพร สมจิตฺโต
วัดวารีวงษ์
โทร. ๐๘ ๗๔๕๑ ๐๔๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน
พระครูสาทรพัชรเขต
วัดพระพุทธบาทชนแดน
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๓๒๘๐

เลขานุการ
พระมหาสุทิศ จิตฺตสญฺญโม
วัดลาดแค
โทร. ๐๙ ๘๒๖๑ ๙๑๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๕๗)
พระครูถาวรพัชรคุณ (สายบัว ถาวรธมฺโม)
วัดจันทาราม

เจ้าคณะตำบลซับพุทรา เขต ๑
เจ้าอธิการถวิล ฉนฺทโก
วัดญาณเมธี
โทร. ๐๙ ๔๐๒๔ ๔๕๒๖

เจ้าคณะตำบลซับพุทรา เขต ๒
เจ้าอธิการไพฑูรย์ เตชวโร
วัดดงเสือเหลือง
โทร. ๐๘ ๗๔๑๓ ๖๓๗๗

เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต ๑
พระครูวิทิตพัชราทร
วัดพระพุทธบาทชนแดน
โทร. ๐๘ ๘๙๐๑ ๔๕๒๒

เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต ๒
พระครูสมุห์ พินิต ปญฺญาสาโร
วัดลาดแค
โทร. ๐๘ ๓๙๕๐ ๗๒๐๖

เจ้าคณะตำบลดงขุย เขต ๑
พระครูวาปีพัชโรภาส
วัดบุ่งคล้า
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๒๔๗๗

เจ้าคณะตำบลดงขุย เขต ๒
พระครูบริรักษ์พัชโรทก (เจษฎ์ )
วัดวารีล้อม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๔๒๑

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๑
พระครูปัญญาพัชราทร
วัดโพธิ์เตี้ย
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๕๗๓๕

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒
พระครูเกษมพัชรคุณ
วัดราษฎร์สุขเกษม
โทร. ๐๘ ๔๖๒๒ ๘๙๖๐

เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย
พระครูโสภิตพัชรกิตติ์
วัดเขาฝาง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๕๓๕๙

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๑
พระปลัด สายใจ กิตฺติปญฺโญ
วัดลาดแค
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๔๓๑๕

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๒
พระครูสุนันท์พัชรเกษม
วัดสำราญราษฎร์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๖๓๒๒

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๓ (๒๕๖๓)
เจ้าอธิการธนบูรณ์ อภินนฺโท
วัดเขาแม่แก่
โทร. ๐๙ ๑๓๙๖ ๖๒๔๙

เจ้าคณะตำบลศาลาลาย
พระครูศุภกิจพัชรสาร (บุญชู กมฺมสุโภ)
วัดโคกสารสัจจธรรม
โทร. ๐๘ ๗๓๑๗ ๘๐๑๐

เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เขต ๑
พระครูขันติพัชโรภาส
วัดพระธาตุเนินสว่าง
โทร. ๐๘ ๗๘๔๐ ๘๒๖๙

เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เขต ๒
พระครูโอภาสพัชรสาร (คเชนทร์ )
วัดสว่างเนตร
โทร. ๐๘ ๔๑๘๑ ๒๑๒๗

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๑
พระครูไพศาลพัชรเขต (ธันวาคม )
วัดบ้านกกจั่น
โทร. ๐๘ ๘๒๗๑ ๖๕๕๑

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๒
พระครูสุทันต์พัชรสุนทร (ประเพิน )
วัดห้วยงาช้าง
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๐๙๔๑

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๓
พระครูพัชรคุณวัฒน์
วัดถ้ำเขาเครือ
โทร. ๐๘ ๕๒๒๐ ๑๖๗๕

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๔
พระครูปิยพัชรกิจ
วัดวังปลาช่อน
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๘๓๘๕

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูสิริพัชโรภาส
วัดซับสมอทอด
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๖๘๔๕ , ๐ ๕๖๗๓ ๑๕๘๐

เลขานุการ
พระครูสุตพัชรบรรพต (สนธ์ ป.ธ.๓)
วัดบรรพตาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๓ ๑๑๗๓ , ๐๘ ๕๗๒๘ ๓๔๗๕

รองเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูสิริพัชรากร (สมบัติ สิริคุตฺโต)
วัดซับบอน
โทร. ๐๙ ๐๓๕๙ ๔๖๔๐

เลขานุการ
พระวิเชียร ตนฺติปาโล
วัดซับบอน
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๖๓๔๙ , ๐๘ ๕๓๒๙ ๓๙๙๗

เจ้าคณะตำบลซับสมอทอด
พระครูสุตพัชรบรรพต (สนธ์ ป.ธ.๓)
วัดบรรพตาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๓ ๑๑๗๓ , ๐๘ ๕๗๒๘ ๓๔๗๕

เจ้าคณะตำบลหนองแจง
พระครูประคุณพัชรสรณ์ (ชาญณรงค์ จนฺทสโร)
วัดหนองแจง
โทร. ๐๘ ๘๒๘๒ ๕๓๘๘

เจ้าคณะตำบลซับไม้แดง
พระครูพัชรปัญญาวุธ
วัดซับไม้แดง
โทร. ๐๘ ๑๒๖๗ ๘๔๘๓

เจ้าคณะตำบลวังพิกุล
พระครูสุนทรพัชรสาร (สายหยุด ภทฺทจาโร)
วัดวังตะเคียนทอง
โทร. ๐๘ ๖๐๓๐ ๒๓๔๒

เจ้าคณะตำบลกันจุ เขต ๑
พระครูกมลพัชรประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
วัดรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๖๕๙๐ ๐๙๑๖

เจ้าคณะตำบลกันจุ เขต ๒
พระครูปริยัติพัชรสุนทร (สุวัฒน์ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดซับไม้แดงใหม่
โทร. ๐๘ ๔๘๒๑ ๗๘๓๐ , ๐๙ ๕๖๕๗ ๔๘๑๙

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน เขต ๑
พระครูพัชรธรรมรักขิต
วัดตะกรุดหิน
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๕๗๒๗ ๙๐๑๙

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน เขต ๒
พระครูธีรพัชรากร
วัดบึงสามพัน
โทร. ๐๙ ๓๐๕๒ ๖๗๑๐

เจ้าคณะตำบลศรีมงคล
พระครูวรพัชรวิสุทธิ์
วัดโคกตายอ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๐ ๓๑๙๐

เจ้าคณะตำบลพญาวัง
พระครูนครพัชรโพธิ
วัดเวียงโพธิ์งาม
โทร. ๐ ๕๖๐๒ ๑๐๒๓ , ๐๘ ๘๒๗๓ ๙๗๐๕

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูถาวรพัชรโสภณ (มานะ )
วัดศิริมงคล
โทร. ๐๙ ๓๑๕๐ ๒๖๔๘ , ๐๘ ๙๒๖๗ ๖๒๖๔

เลขานุการ
พระสมุห์ พรศักดิ์ รํสิโย
วัดศิริมงคล
โทร. ๐๙ ๘๓๓๘ ๓๙๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระภาวนามังคลาจารย์ วิ. (ธนมงคล ฐานสมฺปนฺโน)
วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูสุนทรพัชรสิทธิ์ (มนตรี เตชปุญฺโญ)
วัดวังขาม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๖๒๓๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูวิสุทธิวาที (สมเกียรติ )
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองย่างทอย เขต ๑
พระครูปลัด ชายดอย สุทฺธญาโณ
วัดหนองขามพุทธาราม
โทร. ๐๖ ๒๓๔๙ ๖๔๔๕

เจ้าคณะตำบลหนองย่างทอย เขต ๒
เจ้าอธิการรังสรรค์ โกสโล
วัดเนินถาวร
โทร. ๐๘ ๗๒๔๐ ๙๗๐๖

เจ้าคณะตำบลสระกรวด เขต ๑
พระครูสุนทรพัชรสิทธิ์ (มนตรี เตชปุญฺโญ)
วัดวังขาม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๖๒๓๓

เจ้าคณะตำบลสระกรวด เขต ๒
พระครูวินัยธร สำรวย ธมฺมจาโร
วัดร่องหอย
โทร. ๐๙ ๘๕๐๙ ๓๕๒๕

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูสีลพัชโรภาส (วิชัย )
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๖๔๔๕ ๕๘๘๓

เจ้าคณะตำบลประดู่งาม
พระครูปลัด สนิท ธมฺมโฆสโก
วัดห้วยทรายทอง
โทร. ๐๙ ๔๖๙๑ ๐๑๙๕

เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง เขต ๑
พระครูสังฆรักษ์ สนอง จิตฺตปญฺโญ
วัดวังไทร
โทร. ๐๙ ๘๘๓๑ ๔๓๕๐

เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง เขต ๒
พระครูอรัญพัชรศาสน์ (ลิขิต มหาปุญฺโญ)
วัดเกาะแก้ววนาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๔๔ ๘๘๓๕

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระมหาสมพงษ์ สารคนฺโธ
วัดหนองบัว
โทร. ๐๘ ๗๕๐๒ ๐๔๔๙

เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เขต ๑
พระครูสุธรรมพัชรพินิต (พินิตศักดิ์ )
วัดแม่น้ำแควป่าสัก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๙๒๖๔

เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เขต ๒
พระครูเกษมพัชรสาร (สมคิด )
วัดธุตังคาราม
โทร. ๐๘ ๗๕๒๖ ๔๗๕๓

เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง
พระครูอาทรวชิรคุณ
วัดสว่างสันติวรรณ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๒ ๐๖๕๘

เลขานุการ
พระครูกิตติพัชโรภาส (อำภัย )
วัดเกตุสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๕๑

เจ้าคณะตำบลวังโป่ง
พระครูสัทธาพัชราภิรัต
วัดอรัญญาวาส
โทร. ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๔๕ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๘๕๔๘

เจ้าคณะตำบลท้ายดง
พระครูวิมลพัชรกิจ
วัดสว่างสามัคคี
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๙๐๘๙ , ๐๘ ๙๕๖๖ ๖๒๑๔

เจ้าคณะตำบลวังหิน เขต ๑
พระครูสถิตพัชรากร
วัดไทรงามสามัคคี
โทร. ๐๘ ๕๗๒๕ ๓๐๔๖

เจ้าคณะตำบลวังหิน เขต ๒
พระครูปัญญาพัชรพิศาล (ไพศาล ปญฺญาโภ)
วัดเนินศิลาเพชร
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๗๒๕๑ , ๐๘ ๖๐๔๕ ๘๕๖๗

เจ้าคณะตำบลวังศาล
พระครูบรรพตพัชรกิตติ์
วัดภูเขาทอง
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๒๓๔๘

เจ้าคณะตำบลซับเปิบ
พระครูกิตติพัชโรภาส (อำภัย )
วัดเกตุสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๕๑

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ
พระครูสุเขตพัชรคุณ
วัดบ้านนายาว
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๘๒๖๐

เลขานุการ
พระปลัด จำเนียร อาจาโร
วัดบ้านนายาว
โทร. ๐๘ ๖๙๓๘ ๐๐๔๙

เจ้าคณะตำบลแคมป์สน
พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย )
วัดราชพฤกษ์
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๗๐๒๒ , ๐๘ ๗๓๑๐ ๔๕๗๗

เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว
พระครูพัชรคณาภิรักษ์ (ปัณณธร )
วัดโคกมน
โทร. ๐๘ ๔๘๐๐ ๒๐๓๙

เลขานุการ
พระปลัด จักรี อตฺตทนฺโต
วัดโคกมน
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๘๓๙๖

เจ้าคณะตำบลน้ำหนาว
เจ้าอธิการสุชาติ ฐานกโร
วัดซำม่วง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

นครสวรรค์

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓)
วัดแสงธรรมสุทธาราม
โทร. ๐๖ ๑๓๒๘ ๖๗๕๔ , ๐ ๕๖๒๘ ๒๒๒๗ , ๐๘ ๗๑๒๖ ๓๑๔๒

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครสวรรค์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล ป.ธ.๕)
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๔๗๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๔๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๕๔

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน )
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๕๙๑ ๑๘๖๒

เจ้าคณะตำบลตาคลี
พระครูมงคลเทพ (อมร )
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๑๒ ๘๕๖๗

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๔๕)
พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๘๒๓ , ๐๘ ๗๙๓๒ ๑๔๑๗

เลขานุการ
พระมหาอภิเชษฐ์ สจฺจญาโณ ป.ธ.๕
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐๘ ๓๔๑๐ ๗๖๘๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน )
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๙๓๓๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธมฺมสาโร)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๐๐๗๓ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๔๔๓๐

เลขานุการ
พระมหาพิเชษฐ์ โกวิโท ป.ธ.๗
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐๘ ๙๔๕๖ ๓๘๒๐

เจ้าคณะตำบลสะเดียง
พระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๗๒

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก
พระครูโสภิตพัชรธรรม (อาญาวุฒิ )
วัดติสสมหาวัน
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๐๗๗๓

เจ้าคณะตำบลนาป่า
พระครูวิบูลธรรมจารี (อรรฆพร )
วัดเฉลียงลับ
โทร. ๐๘ ๒๘๕๙ ๗๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เลขานุการ
พระครูสุนทรวรวัชร (สุนทร กตสาโร)
วัดป่าด่านแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๖๑๖๔

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ (ทนงค์ )
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๙๓ ๑๑๒๒

รักษาการเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เจ้าคณะตำบลพุเตย
พระครูสุวรรณรังษี (สมพงษ์ )
วัดป่าแสงทอง
โทร. ๐๘ ๒๗๑๙ ๒๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล)
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๒๘๕ ๗๐๙๒

เลขานุการ
พระจิรพงค์ จิรสุโภ
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๔๐ ๔๖๘๘

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน
พระครูสิริวัชราภรณ์ (ศิริ )
วัดสิริจันทาวาส
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ - วังโป่ง
พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)
วัดป่าไชยชุมพล
โทร. ๐๘ ๙๙๐๑ ๖๐๖๐

เลขานุการ
พระวิฑูรย์ เขมิโย
วัดป่าไชยชุมพล
โทร. ๐๘ ๕๗๖๕ ๘๑๙๒

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า - น้ำหนาว (๒๕๖๐)
พระครูวินัยคุณโสภณ (สุพล สํวโร)
วัดสีบานเย็น
โทร. ๐๘ ๑๖๗๕ ๔๓๐๓

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
พระครูวิชัยพัชรกิจ (ฉอ้อน )
วัดป่าศิลาวดี
โทร. ๐๘ ๔๕๙๗ ๓๓๐๘

เจ้าคณะตำบลศิลา
เจ้าอธิการชัยณรงค์ อมโร
วัดพระธาตุภูผาชัย
โทร. ๐๘ ๓๕๔๙ ๘๑๓๙

เจ้าคณะตำบลหลักด่าน
เจ้าอธิการเกรียงศักดิ์ สุทฺธจิตโต
วัดป่าฟองใต้
โทร. ๐๘ ๙๒๙๑ ๔๐๔๗

เจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๖๐)
พระครูพิพัฒนมงคล (พิพัฒน์ กิตฺติภทฺโท)
วัดเทพธรรมรังษี
โทร. ๐๘ ๑๐๗๑ ๕๕๘๗

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก (๒๕๖๐)
พระมหาฉลอง อริยวํโส ป.ธ.๖
วัดสันติวัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก - เขาค้อ
พระวินัยวงศาจารย์ (เปรื่อง ฐานงฺกโร)
วัดสันติวัฒนา
โทร. ๐ ๕๖๘๒ ๘๕๓๔ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๑๖๖๑

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก
พระครูมงคลวัชรคุณ (ยงยุทธ )
วัดนาแซงน้อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๓ ๓๔๖๔

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ (๒๕๖๐)
พระครูธรรมธร พลวัชร กิตฺติเมธี
วัดพ่อขุนผาเมือง
โทร. ๐๘ ๓๑๖๖ ๗๓๗๔

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูขันติธรรมโสภณ (จำนงค์ )
วัดป่าบ้านหัวโตก
โทร. ๐๙ ๗๙๓๕ ๕๓๙๗

กำแพงเพชร-พิจิตร

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (๒๕๖๒)
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (๒๕๖๒)
พระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม วีรธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐ ๕๕๘๕ ๔๘๘๑ , ๐๘ ๑๙๗๑ ๗๑๗๐

เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๑๓๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๓๘๒

เลขานุการ
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย โกวิโท)
วัดเด่นแก้วพัฒนา
โทร. ๐๙ ๕๒๔๕ ๙๙๘๒

เจ้าคณะตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง
พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เลขานุการ
พระอนุชา ฐานิสฺสโร
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๔๗๑๐ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล
พระครูวัชรวรธรรม (จตุรงค์ ติสฺสวโร)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๖๐ ๐๘๙๙

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูญาณฐิติคุณ (บุญมา ฐิตญาโณ)
วัดโนนสมบูรณ์
โทร. ๐๙ ๙๑๓๖ ๒๗๑๖

เลขานุการ
พระบุญ ชิตมาโร
วัดกรุแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๐๕ ๐๕๔๐

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี
พระครูบวรวัชรธรรม (อำนาจ คุตฺตธมฺโม)
วัดเขาวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๒๘๗๗ ๗๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี - จังหวัดพิจิตร
พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ รกฺขิตสจฺโจ)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๘ ๒๗๙๓ ๕๖๔๕

เลขานุการ
พระอุทัย เตชปญฺโญ
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๘ ๑๕๒๐

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - จังหวัดพิจิตร
พระครูจันทรวัชรคุณ (นพพล จนฺทสาโร)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๙ ๘๘๙๒ ๕๑๖๕

สุโขทัย-ตาก

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก
พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๘๖ , ๐๘ ๖๙๘๖ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๗๗๐๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๖)
พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม)
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๗๐๖๕ ๓๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาธิติ สุรธิติ ป.ธ.๕
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๘๒๑๑ ๒๐๓๖ , ๐๘ ๘๒๕๘ ๘๔๐๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุโขทัย
พระครูโกวิทธรรมมงคล (อานนท์ อานนฺทคุโณ ป.ธ.๓)
วัดป่านาบุญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๖๑๖๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๘๙๙ ๙๔๒๓

เลขานุการ
พระวิเชียร ขนฺติวชิโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๕๗๓๒

เจ้าคณะตำบลระแหง
พระครูสีตลาภิรัต (ปราการ )
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๘๖

เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
วัดถ้ำดอยลาน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๒๐๘๖

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ )
วัดป่าขะเนจื้อ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๗๖๕๑

พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๐๖๔

เลขานุการ
พระมหาสวน อุฬาโร
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๕๔๐๔ ๕๐๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์ยอดทอง
โทร. ๐๘ ๗๕๗๑ ๙๐๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (๒๕๖๒)
พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
วัดวชิรธรรมาวาส
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๓๑๐๙

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๘ ๑๗๔๕ ๗๐๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
วัดบางระกำ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๓๘๗๓

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสุนทร
วัดป่าธารทอง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๗๙๔

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอธิการสันติ หิริธมฺโม
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๙ ๘๘๑๙ ๐๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระธีระ ฐิตเมโธ
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๖ ๒๔๙๒ ๕๐๔๕

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
เจ้าอธิการปิยวัชร พนฺธมุตฺโต
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๕๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูพิจิตรธรรมสุนทร (ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๕๗

เลขานุการ
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๙ ๐๐๔๓ ๔๘๕๑

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูภาวนารัตยาธิคุณ (แสวง )
วัดบึงสัมพันธ์
โทร. ๐๘ ๐๘๕๒ ๔๑๗๖

ลำปาง-แพร่

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่
พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์ เมตฺตจิตฺโต)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๒ ๘๑๘๑ , ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕ , ๐๘ ๖๔๒๙ ๒๗๓๗

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (๒๕๕๖)
พระครูวิสุทธิสีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ)
วัดสามัคคีบุญญาราม

เลขานุการ
พระตุ๋ย สนฺตุสฺสโก
วัดสามัคคีบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์ นนฺทโก)
วัดถ้ำพระสบาย

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล)
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาวีรชน อคฺคธมฺโม ป.ธ.๔
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไหล่หิน (๒๕๕๖)
พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)
วัดสันตินิคม

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา
พระครูปลัด อุทินเทพ อติธมฺโม
วัดป่าปงสนุก

เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ สุวีโร ป.ธ.๓)
วัดจำทรายมูล

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สรวิทย์ มตฺตคุตฺโต
วัดจำทรายมูล

เจ้าคณะตำบลปงยางคก
พระครูฐิติธรรมปโพธิ (สมโพธิ สคารโว)
วัดม่อนหินขาว

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่
พระครูภาวนาปัญญาคุณ (สมพงษ์ สุปญฺโญ)
วัดป่าเวียงทอง

เลขานุการ
พระสมเพชร ผลปุญฺโญ
วัดป่าเวียงทอง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแพร่
พระปลัด เอกราช เขมานนฺโท
วัดแพร่ธรรมาราม

พะเยา-น่าน

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา - น่าน
พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล ชิตมาโร)
วัดรัตนวนาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๗๑

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูปุณณธรรมรักขิต (สมบูรณ์ อติธมฺโม)
วัดถ้ำบุญนาค

เลขานุการ
พระมนูน ปสุโต
วัดถ้ำบุญนาค

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูพิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (วิรัตน์ )
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ - จังหวัดน่าน
พระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย สุตธมฺโม)
วัดดอยหลวง

เลขานุการ
พระมหาวรพัทธ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ - จังหวัดน่าน
พระมหาสุวรรณ ขนฺติโก ป.ธ.๘
วัดอนาลโยทิพยาราม

เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (๒๕๖๑)
พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ กนฺตธมฺโม)
วัดบ้านเหล่า

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูเขมสุทธิธรรม (ศตศักดิ์ )
วัดเม็งรายมหาราช

เจ้าคณะตำบลรอบเวียง
พระครูพิจิตรมงคลวัฒน์ (มงคล )
วัดป่าหัวดอย

เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน
พระครูเขมสุทธิธรรม (ศตศักดิ์ )
วัดเม็งรายมหาราช

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สยาม คุณวโร
วัดเม็งรายมหาราช

เจ้าคณะตำบลโยนก
พระมหาจำนงค์ นราสโภ ป.ธ.๓
วัดป่าอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลทุ่งก่อ
พระครูวิบูลธรรมนิติ (นิรันดร์ นิรนฺตโร)
วัดบ้านเหล่า

เจ้าคณะอำเภอป่าแดด
พระครูปภัสสราธิการ (เผด็จ )
วัดถ้ำผาจรุย

เลขานุการ
พระชลทรัพย์ เกตุธมฺโม
วัดถ้ำผาจรุย

เจ้าคณะตำบลป่าแงะ
พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์ (บุญธรรม )
วัดเทิงเสาหิน

เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า - พญาเม็งราย
พระครูวรธรรมฐิติคุณ (เดชา )
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม

เลขานุการ
พระทวีพร ตปโส
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลเม็งราย
พระครูอุดมสิริคุณ (อินแล )
วัดสันติอุดมธรรม

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
วัดป่าดาราภิรมย์
โทร. ๐ ๕๓๘๖ ๒๗๒๒ , ๐๘ ๗๑๘๗ ๔๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ ป.ธ.๕
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ - หางดง
พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๑๙๐ ๕๖๕๕

เลขานุการ
พระมหาอุดร ทีปวํโส ป.ธ.๕
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระสิงห์
พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร สมตฺถิโก)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๙๙ ๙๓๘๐

เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ)
วัดโรงธรรมสามัคคี

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ กำธร เขมจิตฺโต
วัดโรงธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลสันกำแพง
พระครูวิชิตวรคุณ (วิชิต )
วัดทิพวนาราม

เจ้าคณะอำเภอแม่ริม - สะเมิง
พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (คำหล้า )
วัดป่าน้ำริน

เลขานุการ
พระธนาคาร ธนากโร
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะตำบลริมใต้
พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ป.ธ.๙
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
วัดอรัญญวิเวก

เลขานุการ
พระศราวุธ สติสมฺปนฺโน
วัดอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลแม่แตง
พระครูปัญญาวรคุณ (ทองแดง วรปญฺโญ)
วัดดอยพระเจ้าตนหลวง

เจ้าคณะอำเภอฝาง
พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ สุเมโธ)
วัดสันติวนาราม

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ศรีวรรณ์ ชุติวณฺโณ
วัดสันติวนาราม

เจ้าคณะตำบลแม่คะ
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา )
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เจ้าคณะอำเภอพร้าว - เชียงดาว
พระครูสิริบุญญวัฒน์ (เสวต )
วัดเจติยบรรพต

เลขานุการ
พระธีรวัฒน์ กตปญฺโญ
วัดเจติยบรรพต

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง
พระครูโสภณพัฒนกิจ (โยธิน )
วัดป่าธาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอจอมทอง - สันป่าตอง
พระครูโสภณธรรมประทีป (ประทีป ธมฺมปทีโป)
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ

เลขานุการ
พระอภิเดช อภิญาโณ
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลข่วงเปา
พระครูสุวิมลวรการ (บุญเป็ง )
วัดป่าเจริญธรรม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน
พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓)
วัดสันติธรรม

เลขานุการ
พระมหาอมรเทพ อมรเทโว ป.ธ.๕
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลจังหวัดลำพูน
พระครูโสภณเจติยาภิบาล (บุญล้วน )
วัดหนองดู่

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม )
วัดแม่ปาง

เลขานุการ
พระโชติภัทร์ โชติภทฺโร
วัดแม่ปาง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (สำเริง )
วัดทุ่งเมืองปอน


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๔ - พระสังฆาธิการ