หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๓๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๑
พระเทพมุนี (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๒๑๖๖ , ๐๘ ๓๕๔๘ ๙๒๙๙

เลขานุการ
พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๙ ๗๘๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๘ ๐๙๖๓

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๒
พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๙๓๕

เลขานุการ
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

กำแพงเพชร

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ อมโร ป.ธ.๘)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๙๙ , ๐๘ ๑๘๘๗ ๐๔๔๕ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๑ ๗๘๐๕

เลขานุการ
พระครูปริยัติวชิราทร (สอน สุมโน ป.ธ.๔)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๐๓๕๔ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๖๔๗๕

รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร รูปที่ ๑
พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๓๘๒๖ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๙ ๘๑๕๘

เลขานุการ
พระเมธีวชิรภูษิต (จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘ , ๐๘ ๑๗๐๓ ๔๘๘๑ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘

รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร รูปที่ ๒ (๒๕๖๑)
พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย ปญฺญาวโร)
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๓๙๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระวิเชียรมุนี (ผดุงกิจ กิตฺติธโร)
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
โทร. ๐๘ ๖๒๑๔ ๔๓๒๒ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๒ ๕๐๓๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโกศลวชิรกิจ
วัดประดู่ลาย
โทร. ๐๕๕๗๐ ๕๕๓๕ , ๐๘ ๖๒๑๓ ๐๑๕๖

เลขานุการ
พระมหาเพชร เขมทตฺโต
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๙ ๓๑๔๐ ๘๙๗๘

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูปริยัติวชิราทร (สอน สุมโน ป.ธ.๔)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๐๓๕๔ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๖๔๗๕

เลขานุการ
พระชลภัทร ชนฺติโก
วัดบาง
โทร. ๐๘ ๔๕๕๗ ๔๑๓๐

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๑
พระครูวิเชียรคุณโชติ
วัดบาง
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๕๓๒ , ๐๘ ๗๒๐๕ ๖๔๗๕

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๒
พระครูสุทธิวชิรศาสน์
วัดเสด็จ
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๒๖๗ , ๐๘ ๔๑๗๘ ๓๙๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูสิริวชิราทร (ชลอ สิริทตฺโต)
วัดคูยาง
โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๙๙

เจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๒
พระเมธีวชิรภูษิต (จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘ , ๐๘ ๑๗๐๓ ๔๘๘๑ โทรสาร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๒๑๘

เจ้าคณะตำบลทรงธรรม
พระครูอุปถัมภ์วชิโรภาส
วัดนิคมสหกรณ์
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๑๔๑๒

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง - ลานดอกไม้ เขต ๑
พระปลัด วิเชียร ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๓๘๗๖ ๒๕๖๕

เจ้าคณะตำบลหนองปลิง - ลานดอกไม้ เขต ๒
พระครูสิทธิวชิรโสภิต
วัดกัลปพฤกษ์
โทร. ๐๘ ๑๗๐๗ ๕๓๐๗

เจ้าคณะตำบลท่าขุนราม
พระครูโอภาสวชิรานุกูล (สัญชัย นิสโภ)
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๐๖๐

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๑
พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช )
วัดนาบ่อคำ
โทร. ๐๘ ๕๔๔๖ ๗๘๒๓

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๒
พระครูสมุห์ วีระภัทร เตชธมฺโม
วัดสร้อยสุวรรณ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๑ ๖๕๐๑

เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๓
พระครูอาภัสร์วชิรานันท์
วัดบ้านปางขนุน
โทร. ๐๘ ๙๕๕๙ ๘๗๔๕

เจ้าคณะตำบลวังทอง
พระครูสุวรรณวชิรกิจ (เมฆ )
วัดวังทอง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๖๙๐๒

เจ้าคณะตำบลคลองแม่ลาย
พระปลัด ชำนาญ อินฺทปญฺโญ
วัดประดู่ลาย
โทร. ๐๘ ๙๖๔๑ ๗๙๖๖

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๑
พระครูวชิรสุทธิกร
วัดศรีสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๙๗๙๔

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๒
พระครูอาทรวชิโรวาท
วัดไตรตรึงษาราม
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๖๑๓๐

เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๓
พระครูสุมนวชิรสาร (ธงชัย )
วัดวังพระธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๕๖๘๗ , ๐๘ ๑๒๘๐ ๖๒๖๓

เจ้าคณะตำบลคณฑี
พระครูวชิรผดุงศาสน์
วัดคณฑีศรีวชิราราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๙๔๗๔

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๑
พระครูอมรวชิรากร
วัดโขมงหัก
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๗๘๘๙

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๒
พระครูสาทรวชิรกิจ (สัมฤทธิ์ )
วัดบ่อสามแสน
โทร. ๐๘ ๖๙๓๐ ๙๔๖๖

เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๓
พระครูวิบูลวชิรธรรม
วัดมะกอกหวาน
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๘๔๗๒ , ๐๘ ๕๕๗๐ ๗๖๐๓

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒
พระครูมนูญวชิรานุศาสก์ (บุญเหลือ กตธมฺโม)
วัดมอสำราญ
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๖๖๕๖

เจ้าคณะตำบลนิคมฯ - ทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร์ )
วัดมหาโพธิมงคล
โทร. ๐๘ ๙๒๖๗ ๑๑๙๑

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูอมรวชิรคุณ (มนัส )
วัดอมฤต
โทร. ๐๘ ๖๘๒๙ ๖๒๒๖ , ๐๘ ๗๗๔๘ ๓๙๔๖

เลขานุการ
พระคำภา สิริปญฺโญ
วัดเกาะตำแย
โทร. ๐๘ ๓๑๖๕ ๐๔๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระมหาสุวิทย์ รตินฺธโร ป.ธ.๘
วัดอรัญสถิตย์
โทร. ๐๘ ๓๒๑๒ ๐๒๓๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา อดุลย์ สีลสํวโร
วัดเกาะรากเสียดนอก
โทร. ๐๙ ๘๗๒๓ ๙๘๗๖

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๑
พระครูสุวรรณวชิรสุนทร
วัดหนองวัวดำ
โทร. ๐๘ ๒๗๖๗ ๕๔๔๑

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๒
เจ้าอธิการวิจารณ์ อินฺทปญฺโญ
วัดเขาชัยโพธิ์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๑๓๘๓

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๓
เจ้าอธิการสนอง สุจิตฺโต
วัดนพรัตน์วนาราม
โทร. ๐๘ ๗๓๑๐ ๗๖๐๙

เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตก - เพชรชมภู เขต ๑
พระครูโกวิทวชิรคุปต์
วัดเนินกรวด
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๕๙๒๒

เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตก - เพชรชมภู เขต ๒
เจ้าอธิการอำนวย อายุวฑฺฒโก
วัดป่าภาวนาราม
โทร. ๐๘ ๕๙๐๒ ๐๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน
พระครูวิลาสวชิรธรรม
วัดมอสำราญ
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๕๑๙๖ , ๐๘ ๑๐๓๘ ๑๑๕๕

เลขานุการ
พระครูปลัด อิทธิกร วรญาโณ
วัดเจริญสุข
โทร. ๐๘ ๐๖๘๙ ๓๔๖๐ , ๐๙ ๓๙๓๙ ๕๑๒๒

รองเจ้าคณะอำเภอคลองลาน
พระครูปรีชาวชิรสิทธิ์
วัดใหม่ธงชัย
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๕๔๓๑

เลขานุการ
พระมหาณัฐวุฒิ ภทฺทวีโร
วัดใหม่ธงชัย
โทร. ๐๘ ๔๕๗๗ ๕๑๒๖

เจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนา เขต ๑
พระปลัด ประดิษฐ์ สคารวโร
วัดคลองลาน
โทร. ๐๘ ๕๘๗๓ ๖๙๓๓

เจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนา เขต ๒
พระครูมงคลพัชรากร
วัดคลองน้ำไหลใต้
โทร. ๐๘ ๑๒๕๙ ๑๓๐๕

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล เขต ๑
พระครูพิศาลวัชราภรณ์
วัดคลองน้ำไหลกลาง
โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๒๙๒๑

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล เขต ๒
พระครูบวรวชิรไพจิตร
วัดท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๒๓๔๓

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน
เจ้าอธิการสองเมือง ปภาโส
วัดดอยแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๑๖๓๒

เจ้าคณะตำบลสักงาม
พระครูสุวัฒนวชิรโสภณ (จำเริญ )
วัดสักงาม
โทร. ๐๘ ๘๑๖๐ ๐๖๖๕

เจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูอุดมวชิรกิตติ์
วัดหนองเต่าทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๐๖๔๕

เลขานุการ
พระมหาบุญมา เขมปญฺโญ
วัดโค้งวิไล
โทร. ๐๘ ๒๓๘๑ ๑๕๐๖

รองเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูถาวรวชิรศาสน์
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๑๙๘๑ , ๐ ๕๕๗๘ ๑๐๔๔

เลขานุการ
พระมหาบุญศรี ชุติปญฺโญ
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
โทร. ๐๖ ๑๒๘๐ ๙๖๗๒

รองเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
พระครูสุธรรมวชิราทร
วัดศรีภิรมย์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๓๙๕๕

เลขานุการ
พระสมุห์ คมสัน สุทฺธิจิตฺโต
วัดบ่อทอง
โทร. ๐ ๖๑๒๗๓ ๙๙๙๐

เจ้าคณะตำบลวังไทร
พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ์ )
วัดอัมพาพนาราม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๗๘๗๗

เจ้าคณะตำบลคลองขลุง - แม่ลาด เขต ๑
พระมหาบุญมา เขมปญฺโญ
วัดโค้งวิไล
โทร. ๐๘ ๒๓๘๑ ๑๕๐๖

เจ้าคณะตำบลคลองขลุง - แม่ลาด เขต ๒
พระครูนันทวชิโรดม
วัดพรหมประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๑๙๔

เจ้าคณะตำบลท่าพุทรา - วังบัว
พระครูพัชรคุณาภรณ์ (ลำใย ฐานิสฺสโร)
วัดคฤหบดีสงฆ์
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๙๐๗๘

เจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์
พระครูสันติวชิรกิจ
วัดโนนดุม
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๘๒๕๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์ (๒๕๕๐)
พระครูวชิรธรรมโชติ (เสาร์ ธมฺมโชโต)
วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลท่ามะเขือ - วังยาง เขต ๑
พระครูวิบูลวชิรกิจ
วัดอยู่โนนมะกอก
โทร. ๐๘ ๑๒๘๐ ๙๑๑๐

เจ้าคณะตำบลท่ามะเขือ - วังยาง เขต ๒
พระใบฎีกา สมชาย จิรสํโส
วัดคล้ายภู่ทอง
โทร. ๐๘ ๘๒๑๙ ๙๒๙๙

เจ้าคณะตำบลวังแขม
พระครูจันทวชิรเกษม (ทิม )
วัดจันทาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๐๘๐๙

เจ้าคณะอำเภอปางศิลาทอง
พระครูวชิรชัยวัฒน์
วัดหนองไผ่
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๒๐๗๗

เลขานุการ
พระอธิการจิตรกร ฐานวโร
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๒๘๘๑ ๖๗๓๓

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๑
พระมหาสง่า ธมฺมโสภโณ
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๔๓๒๒ ๑๓๓๙

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๒
พระครูสุตวชิรบรรพต (สิน )
วัดเขาชุมแสง
โทร. ๐๘ ๔๔๙๑ ๖๐๐๙

เจ้าคณะตำบลหินดาต
พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ป.ธ.๓)
วัดหินดาต
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๙๖๐

เจ้าคณะตำบลปางตาไว
พระใบฎีกา สมเกียรติ ฉตฺตปญฺโญ
วัดไพรสวรรค์
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๑๐๒๔

เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ ( คุณวุฑฺโฒ)
วัดถาวรวัฒนา (ใต้)
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๐๑๘

เลขานุการ
พระครูวชิรสารนิวิฐ
วัดบึงสำราญน้อย
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๔๒๘๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งทราย
พระครูโสภณวัชรกิตติ์ (เทวิน ป.ธ.๓)
วัดแก้วศรีวิไล
โทร. ๐๘ ๗๕๗๔ ๒๒๖๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูวชิรธรรมทัต
วัดทุ่งทอง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๖๓๕

เจ้าคณะตำบลถาวรวัฒนา
พระครูวชิรสารนิวิฐ
วัดบึงสำราญน้อย
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๔๒๘๒

เจ้าคณะอำเภอไทรงาม
พระครูโสภณวชิรากร
วัดเนินสำราญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๒ ๙๒๙๗

เลขานุการ
พระมหาธงชัย ฌานสมฺปนฺโน
วัดหนองลวกหิรัญญาราม
โทร. ๐๘ ๗๔๙๙ ๑๕๓๔

รองเจ้าคณะอำเภอไทรงาม
พระครูวชิรปัญโญภาส
วัดไทรงามใต้
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๗๒๐๒ , ๐๘ ๑๐๘๒ ๑๙๕๖

เลขานุการ
พระครูสุวัฒน์วชิรโสภณ (เทือง อคฺคจิตฺโต)
วัดคลองเจริญ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๑ ๓๘๐๖ , ๐๘ ๗๓๑๘ ๔๖๐๕

เจ้าคณะตำบลไทรงาม
พระมหาวีรชิต ญาณคุโณ
วัดบ้านดงเย็น
โทร. ๐๙ ๒๑๙๘ ๒๔๕๑

เจ้าคณะตำบลหนองคล้า
พระครูโสภณวชิรกิจ (สง่า อุฏฺฐาโน)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๔๕๕๕ ๙๕๓๔

เจ้าคณะตำบลหนองทอง
พระครูกมลวชิรวิสุทธิ์ (มนัส )
วัดสักขีย์วนาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๓๒ ๖๐๕๒

เจ้าคณะตำบลมหาชัย
พระครูสุภัทรวชิรกิจ (ทองแดง กิจฺจสาโร)
วัดห้วยใหญ่ยางงาม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๕๘๐๐

เจ้าคณะตำบลพานทอง
พระครูประทีปวชิรธรรม
วัดบ่อแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๘๖๒ ๖๓๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองแม่แตง
พระครูอุดมวชิรคุณ
วัดหนองแม่แตง
โทร. ๐๘ ๗๗๒๙ ๒๙๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองไม้กอง
พระครูเกษมวัชรกิจ (สุพรรณ )
วัดฑีฆายุการาม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๓๔๑๙

รองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน ป.ธ.๕)
วัดบ้านไร่
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๒๐๗๕

เลขานุการ
พระครูไพโรจน์วชิรากร (นิกร )
วัดหนองกระทุ่มใหม่
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๗๓๖๙

รองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พระครูโอภาสวชิรธรรม
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๕๗๗ ๙๐๒๐ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๕๐๖๓

เลขานุการ
พระมหาวรเดช วรเตโช ป.ธ.๘
วัดยางสูง
โทร. ๐๘ ๗๘๐๐ ๒๔๗๐ , ๐ ๕๕๗๒ ๕๑๖๙

เจ้าคณะตำบลบ่อถ้ำ
พระครูประทีปวชิรโสภณ (สำเริง ปญฺญาทีโป)
วัดส่องตาแล
โทร. ๐๘ ๑๘๐๒ ๓๓๒๑

เจ้าคณะตำบลสลกบาตร
พระมหาพร้อมเพรียง ภูริญาโณ ป.ธ.๗
วัดสิงคาราม
โทร. ๐๘ ๙๒๒๙ ๔๕๖๒

เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต ๑
พระครูไพโรจน์วชิรากร (นิกร )
วัดหนองกระทุ่มใหม่
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๗๓๖๙

เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต ๒
พระครูสังวรวชิโรภาส (ทนงศักดิ์ )
วัดช่องลม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๔๐๒๙

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๑
พระครูโสภณปุญญวัชร
วัดศรีไพศาล
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๘๓๕

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๒
พระมหาสมนึก ปญฺญาวุโธ
วัดปางมะค่า
โทร. ๐๘ ๑๖๔๒ ๑๓๙๓

เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๓
พระครูบรรพตวชิโรภาส
วัดเขาสว่างธรรม

เจ้าคณะตำบลโค้งไผ่
พระครูประสิทธิ์วชิรธรรม
วัดโค้งไผ่
โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๘๓๙๗

เจ้าคณะตำบลวังหามแห
พระครูพิสุทธ์วัชรากร
วัดด่านกรวด
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๑๓๙

เจ้าคณะตำบลดอนแตง
พระครูวชิรธรรมนันท์ (ป้อม )
วัดดอนแตง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๗๔๓๒

เจ้าคณะตำบลยางสูง
พระมหาวรเดช วรเตโช ป.ธ.๘
วัดยางสูง
โทร. ๐๘ ๗๘๐๐ ๒๔๗๐ , ๐ ๕๕๗๒ ๕๑๖๙

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - เกาะตาล
พระครูสิทธิวชิรธรรม
วัดน้อยวรลักษณ์
โทร. ๐๙ ๓๒๗๑ ๐๘๒๐

เจ้าคณะตำบลป่าพุทรา
พระครูบรรพตวชิรกิตติ์ (สมเกียรติ )
วัดเขาพิมพาราม
โทร. ๐๘ ๒๒๒๗ ๙๐๕๗

เจ้าคณะอำเภอบึงสามัคคี (๒๕๕๑)
พระมหาน้อม นมการี ป.ธ.๗
วัดก้องประชาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๒๓๓๒

เลขานุการ
พระมหาแสงเพชร สณฺหวาโจ
วัดป่าวังชะโอน
โทร. ๐๘ ๔๔๙๕ ๗๕๓๑

เจ้าคณะตำบลวังชะโอน - บึงสามัคคี
พระครูสุตวชิรสาทร (สุธีรพล ป.ธ.๓)
วัดแสงสุริยาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๗ ๔๕๓๐ , ๐๘ ๙๙๙๔ ๕๕๐๐

เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต เขต ๑
พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู ป.ธ.๗
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๖๙๒๗

เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต เขต ๒
พระครูวชิรชินวงศ์
วัดวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๒๒๕๓

เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
พระครูวชิรวราภรณ์ (ประสิทธิ์ เตชวโร)
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๘๔๔๒

เลขานุการ
พระครูวิลาศวชิรกิจ
วัดโคศิรการาม
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๖๓๕

รองเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
พระครูวชิรธรรมทัต
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๗๒๒๐

เลขานุการ
พระนนทพัฒน์ กตกุสโล
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๙ ๐๔๕๑ ๑๐๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย (๒๕๕๗)
พระครูวชิรปัญญาคุณ (ประจวบ ปญฺญาคโม)
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๗๓๐๘

เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย - ถ้ำกระต่ายทอง
พระครูอาทรวชิรกิจ
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๙๕๓๐ ๗๗๐๐

เจ้าคณะตำบลคุยบ้านโอง - คลองพิไกร
พระครูวิลาศวชิรกิจ
วัดโคศิรการาม
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๖๓๕

เจ้าคณะตำบลท่าไม้ - วังควง
พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร ป.ธ.๗
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลเขาคีริส
พระครูปรีชาวชิราทร (ถนอม )
วัดกุฏิการาม
โทร. ๐๘ ๑๓๗๗ ๑๒๐๘

เจ้าคณะตำบลหนองหัววัว
พระครูวิศาลวชิรกิจ
วัดเทพสโมสร
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๙๕๕๗

เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ
พระครูรัตนวชิโรภาส
วัดแก้วสุริย์ฉาย
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๗๙๑

เลขานุการ
พระครูวินัยธร คนอง สีลสํวโร
วัดปรือพันไถ
โทร. ๐๘ ๘๑๖๐ ๙๐๐๑ , ๐๘ ๔๘๘๖ ๙๔๑๒

รองเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ
พระครูสิริวชิรานุยุต
วัดหนองข่อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๗ ๗๗๒๗

เลขานุการ
พระอภิสิทธิ์ จารุธมฺโม
วัดประดาเจ็ดรัง
โทร. ๐๘ ๗๓๙๓ ๕๑๖๗

เจ้าคณะตำบลลานกระบือ
พระครูวรวรรณวชิรกิจ
วัดแก้วสุริย์ฉาย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๗๒

เจ้าคณะตำบลประชาสุขสันต์
พระครูอภัยวชิรคุณ (สำเภา )
วัดดงอีบุก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๖๐๖

เจ้าคณะตำบลโนนพลวง - ช่องลม
พระครูบริบูรณ์วชิรเขต (ทวีชัย ป.ธ.๓)
วัดฟากทุ่ง
โทร. ๐๙ ๐๐๕๔ ๑๙๓๐

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
เจ้าอธิการมานพ ปาทาโส
วัดประดาเจ็ดรัง
โทร. ๐๘ ๗๓๙๓ ๕๑๖๗

เจ้าคณะตำบลจันทิมา - บึงทับแรต
เจ้าอธิการสมพงษ์ อนาลโย
วัดเพชรไพรวัลย์
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๘๐๖๓

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

กำแพงเพชร-พิจิตร

เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร
พระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม วีรธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐ ๕๕๘๕ ๔๘๘๑ , ๐๘ ๑๙๗๑ ๗๑๗๐

เลขานุการ
พระวงศ์ธร สิทฺธิญาโณ
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐๙ ๖๖๒๑ ๗๑๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๑๓๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๓๘๒

เลขานุการ
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย โกวิโท)
วัดเด่นแก้วพัฒนา
โทร. ๐๙ ๕๒๔๕ ๙๙๘๒

เจ้าคณะตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง
พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เลขานุการ
พระอนุชา ฐานิสฺสโร
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๔๗๑๐ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล
พระครูวัชรวรธรรม (จตุรงค์ ติสฺสวโร)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๖๐ ๐๘๙๙

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูญาณฐิติคุณ (บุญมา ฐิตญาโณ)
วัดโนนสมบูรณ์
โทร. ๐๙ ๙๑๓๖ ๒๗๑๖

เลขานุการ
พระบุญ ชิตมาโร
วัดกรุแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๐๕ ๐๕๔๐

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี
พระครูบวรวัชรธรรม (อำนาจ คุตฺตธมฺโม)
วัดเขาวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๒๘๗๗ ๗๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี - จังหวัดพิจิตร
พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ รกฺขิตสจฺโจ)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๘ ๒๗๙๓ ๕๖๔๕

เลขานุการ
พระอุทัย เตชปญฺโญ
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๘ ๑๕๒๐

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - จังหวัดพิจิตร
พระครูจันทรวัชรคุณ (นพพล จนฺทสาโร)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๙ ๘๘๙๒ ๕๑๖๕


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดกำแพงเพชร - พระสังฆาธิการ