หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๓๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๑
พระเทพมุนี (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๒๑๖๖ , ๐๘ ๓๕๔๘ ๙๒๙๙

เลขานุการ
พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๙ ๗๘๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๘ ๐๙๖๓

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๒
พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๙๓๕

เลขานุการ
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

นครสวรรค์

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๔๖)
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๙๙๙ , ๐ ๕๖๒๒ ๐๐๐๖

เลขานุการ
พระมหาภราดร อมรเวที ป.ธ.๖
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๔๑๘๐ ๑๔๔๗ , ๐ ๕๖๒๕ ๕๙๙๙

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๑ (๒๕๕๑)
พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๙๑๗ , ๐๘ ๕๙๐๕ ๙๙๖๖

เลขานุการ
พระมหาวันชัย วิภชฺชเมธี
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๓๓๑๐ ๓๕๙๒

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๖๐๙๔ , ๐๘ ๑๓๗๙ ๔๖๖๓

เลขานุการ
พระมหาตรีเนตร อริญชโย ป.ธ.๔
วัดวรนาถบรรพต
โทร. ๐๙ ๑๔๙๐ ๐๙๗๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๐)
พระราชพุฒิเมธี (กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖)
วัดโพธาราม
โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๒๐๖๕ , ๐๘ ๑๐๔๓ ๗๑๙๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๐)
พระนิโรธรักขิต (สุนทร ขนฺติโก)
วัดท่าพระเจริญพรต
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๒๑๐ , ๐๘ ๗๒๑๒ ๔๐๘๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ ป.ธ.๕)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๗ ๖๙๒๕ ๙๙๐๑

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี ป.ธ.๖)
วัดไทรเหนือ
โทร. ๐๘ ๗๒๐๐ ๐๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
โทร. ๐๘ ๔๗๗๗ ๑๑๓๑

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ (บรรจง )
วัดปากน้ำโพเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๓๒๗๙

เจ้าคณะตำบลแควใหญ่
พระครูนิพันธ์ปัญญาธร (สายทอง อานนฺโท)
วัดสุบรรณาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๓๑๘๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
พระครูนิพัทธ์วรกิจ
วัดบ้านแก่ง
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๕๕๓๔

เจ้าคณะตำบลวัดไทร
พระครูนิรันตร์ศีลคุณ
วัดหาดทรายงาม
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๔๗๕๗

เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก
พระครูศรีนิภากร (สุธีร์ สุธีโร ป.ธ.๖)
วัดนครสวรรค์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๐๓๔๙

เจ้าคณะตำบลกลางแดด
พระครูนิยุตสมาธิวัตร (โอภาส )
วัดเกตุคีรี
โทร. ๐ ๕๖๓๒ ๔๙๔๙

เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก
พระครูสิริพรหมทัต (ลำยวน ป.ธ.๕)
วัดพรหมจริยาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๔๘ ๖๘๒๒

เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
พระครูปริยัติโพธานุกูล (เสด็จ ป.ธ.๔)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๗ ๑๔๕๒

เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๑
พระสมุห์ ประสิทธิ์ สุทธิญาโณ
วัดพระนอน
โทร. ๐๘ ๙๒๖๙ ๘๕๓๔

เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒ (๒๕๕๒)
พระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช สุรเตโช)
วัดคีรีวงศ์
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๑๕๑๑

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑ (๒๕๑๖)
พระครูนิมิตรธรรมสุนทร (ทัน อภิวณฺโณ)
วัดสันติธรรม
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๓๖๔๕

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ )
วัดศรีอุทุมพร
โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๖๐๒๗

เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒
เจ้าอธิการเพ็ชร จตฺตมโล
วัดบริรักษ์ประชาสาร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๑๓๒

เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร (๒๕๕๕)
พระครูนิวิฐสมาธิคุณ (สมนึก วรจิตฺโต)
วัดเกรียงไกรใต้
โทร. ๐๘ ๕๐๕๓ ๐๕๑๒

เจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระครูนิรุตติธรรมาทร (พิชัย )
วัดห้วยร่วม
โทร. ๐ ๕๖๘๗ ๕๐๙๙

เลขานุการ
พระใบฎีกา ธนกร โฆสธมฺโม
วัดหนองม่วง
โทร. ๐๘ ๕๖๐๓ ๗๐๕๐

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๖๑๐๐ ๒๑๙๕

เลขานุการ
พระไพรัตน์ ฐานกโร
วัดหนองกลับ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๖ ๐๖๘๐

รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม ฐิตสีโล)
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๓๒๑๓ ๓๒๙๙

เลขานุการ
พระเฉลิมพล ปภากโร
วัดเทพสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๘๔๒๒ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูนิกรธรรมวงศ์ (สมพงษ์ )
วัดสหชาติประชาธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๓๖๔

รองเจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๙ ๘๗๘๔ ๘๔๓๖

เจ้าคณะตำบลธารทหาร
พระครูนิยมจันทโพธิ (โพธิศรี จนฺทสาโร)
วัดธารทหาร
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๙๙๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร (๒๕๔๕)
พระครูนิวิฐปุญญากร (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
วัดธารทหาร

เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๒
พระครูนิวุตถ์สีลคุณ
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๘๒๐๒

เจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๑
พระครูนิคมสุวรรณเขต (เวชวิสิฐ )
วัดทุ่งทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๑๔๓๖

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอธิการเกษม ขนฺติธมฺโม
วัดคลองลานใต้
โทร. ๐๙ ๓๐๓๗ ๖๕๔๗

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๑
พระใบฎีกา ธนกร โฆสธมฺโม
วัดหนองม่วง
โทร. ๐๘ ๕๖๐๓ ๗๐๕๐

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒
พระครูนิกรธรรมนาถ (เจียม )
วัดจิกยาวใต้
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๔๔๕๐

เจ้าคณะตำบลห้วยถั่วเหนือ
เจ้าอธิการสะอาด อาคโร
วัดห้วยวารี
โทร. ๐๘ ๕๗๓๖ ๑๙๑๖

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์ )
วัดหนองแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๓๑๒๙

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง (๒๕๔๖)
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๒๕๗๘

เลขานุการ
พระนรินทร์ นราสโภ
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๘๕๔๙ ๙๙๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๐๗๓๘

เลขานุการ
พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๔
วัดทับกฤชกลาง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๑๗๙๗

เจ้าคณะตำบลเกยไชย
พระครูนิรภัยประสิทธิ์
วัดคลองระนง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๑๑๓๒

เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์
พระครูนิพัทธ์ธรรมคุณ
วัดคลองเกษมกลาง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๖๓๖๒

เจ้าคณะตำบลท่าไม้
พระครูนิคมธรรมทัต (สมทรง )
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๓๔๑๑ ๓๐๒๗

เจ้าคณะตำบลฆะมัง
พระครูนิปุณธรรมประกาศ (ชลอ )
วัดฆะมัง
โทร. ๐๘ ๔๖๒๒ ๒๑๙๕

เจ้าคณะตำบลทับกฤช
พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด )
วัดทุ่งแว่น
โทร. ๐๘ ๖๗๓๗ ๑๐๓๖

เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ
พระครูนิสิตคุณสาร (นิกูล )
วัดทับกฤชใต้
โทร. ๐๘ ๙๖๙๒ ๙๘๗๑

เจ้าคณะตำบลบางเคียน
พระครูศรีภัทรนิโรธ (ประเสริฐ ป.ธ.๖)
วัดเกยไชยเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๔๓๘ ๗๔๙๙

เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง )
วัดหนองโก
โทร. ๐๘ ๒๑๖๔ ๘๓๒๙

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูนิยมภัทรธรรม (ทอน )
วัดหางตลาด
โทร. ๐๘ ๔๒๓๗ ๖๐๔๗

เจ้าคณะตำบลพันลาน
พระครูนิมิตบุญโพธิ
วัดโพธิ์หนองยาว
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๐๗๑๙

รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พระครูนิภาธรรมวงศ์ (ประเทือง )
วัดเขาทอง
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๐๒๓

เลขานุการ
พระอุเทน ปริมุตฺโต
วัดเขาทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๐๗๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี (๒๕๖๒)
พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดคลองบางเดื่อ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๕๖๒๘

เจ้าคณะตำบลยางขาว เขต ๑
พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๘๗๘๑

เจ้าคณะตำบลยางขาว เขต ๒
พระครูนิวิฐธรรโมภาส (วิชาญ กตปุญฺโญ)
วัดสระเศรษฐี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๙๗๔๗

เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ (เหวย จนฺทโชโต)
วัดหางน้ำหนองแขม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๓ ๕๘๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล)
วัดเขาแก้ว

เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว - เขากะลา เขต ๑
พระครูนิคมรัตนากร (สวรรค์ )
วัดหนองไม้แดง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๗๙๖๓

เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว - เขากะลา เขต ๒
พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมปญฺโญ)
วัดเขาแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๘๓๘๔

เจ้าคณะตำบลย่านมัทรี
พระครูนิติธรรมนาท (บันลือ มหานาโท)
วัดหาดสะแก
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๙๐๗๕

เจ้าคณะตำบลพยุหะ - เนินมะกอก
พระสมุห์ ฉลอง ผลปุญฺโญ
วัดอินทาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๒๙ ๖๓๑๒

เจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (จำนงค์ )
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๖๖๘

เลขานุการ
พระมหาสงกรานต์ สํวุฑโฒ ป.ธ.๔
วัดสว่างวงษ์
โทร. ๐๘ ๕๓๓๑ ๕๒๓๒

รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ป.ธ.๖)
วัดดงพลับ
โทร. ๐๙ ๑๒๘๔ ๗๑๒๘

เลขานุการ
พระภูวไนย อนาลโย
วัดดงพลับ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๘๑๕๗

รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี)
วัดจันเสน
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๕

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สมศักดิ์ สุรเตโช
วัดจันเสน
โทร. ๐๘ ๐๕๑๓ ๐๐๕๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)
วัดตาคลี

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๑
พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว )
วัดหัวเขาตาคลี
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๗๖๓

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๒
พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์ (สมศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
วัดโพนทอง
โทร. ๐๘ ๑๓๙๔ ๔๙๑๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๓
พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วันชัย )
วัดหนองสีนวล
โทร. ๐๘ ๗๙๔๓ ๒๓๘๗

เจ้าคณะตำบลหนองหม้อ
พระมหาวิษณุโยธิน จกฺกวโร ป.ธ.๓
วัดตาคลี
โทร. ๐๘ ๙๔๖๑ ๐๒๙๖

เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๑
พระครูนิมิตสันตยากร (บุญฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต)
วัดโบสถ์เทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๓๗๕๔

เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๒
พระครูนิพัทธปัญญาคุณ (พัลลภ )
วัดหัวหวาย
โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๐๐๔๖

เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๑
พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดหนองโพ
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๘๒๒๒

เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๒
พระครูนิวิฐรัตนานุรักษ์ (พลชัย )
วัดห้วยดุก
โทร. ๐๘ ๘๔๒๗ ๖๗๖๒

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๑
พระอธิการสมพงษ์ สุจิตฺโต
วัดเขาฝา
โทร. ๐๙ ๐๖๘๔ ๔๑๘๓

เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๒
พระครูนิยมสิริทัต (สงัด )
วัดเขาวงษ์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๖๘๒๙

เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๑
พระครูนิวิฐกิตติวรรณ
วัดหนองดุก
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๐๔

เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๒
พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ (ปัญญา )
วัดกกกว้าว
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๓๒๗๐

เจ้าคณะตำบลพรหมนิมิต
พระครูนิวิฐปัญญากร (สมศักดิ์ )
วัดช่องแค
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๑๔

เจ้าคณะตำบลสร้อยทอง
พระครูนิภาวรญาณ (แป้น )
วัดโคกกร่าง
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๙๕๒๙

เจ้าคณะตำบลจันแสน
พระครูสังฆรักษ์ สมศักดิ์ สุรเตโช
วัดจันเสน
โทร. ๐๘ ๐๕๑๓ ๐๐๕๐

เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส
พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ (สมบัติ ป.ธ.๕)
วัดหลังเขา
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๒๖๒๕

เจ้าคณะอำเภอลาดยาว (๒๕๔๒)
พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๓๘๐๐ , ๐ ๕๖๒๗ ๑๓๙๙

เลขานุการ
พระครูนิสิตธรรมานุยุต (ชูชีพ )
วัดศรีสุธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๓๖๒๕ ๐๘๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิติศีลวัตร
วัดลาดยาว
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๑๗๘๐

เลขานุการ
พระนิพนธ์ ธมฺมธโร
วัดลาดยาว
โทร. ๐๘ ๘๗๘๒ ๙๑๑๖

รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ
วัดสระปทุม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๑๐๑๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลาดยาว (๒๕๖๐)
พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ (แตง เตชธมฺโม)
วัดชัยวนาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๑๕ ๔๔๔๕

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๑
พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ
วัดลาดยาว
โทร. ๐๘ ๖๒๑๓ ๓๗๘๒

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๒
พระมหาพินิจ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๘
วัดหนองจิกรี
โทร. ๐๘ ๑๖๐๙ ๐๗๖๓

เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๓
พระครูนิวาตสุทธิคุณ
วัดวังชมพู
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๓๔๙๖

เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
พระครูนิสัยวุฒิธรรม
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ
โทร. ๐ ๕๖๓๖ ๕๐๘๙

เจ้าคณะตำบลวังม้า
พระครูนิรมิตกิจจาทร
วัดวังม้า
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๗๑๔๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสร้อยละคร (๒๕๖๐)
พระครูนิติภัทรธรรม (สมจิตร ภทฺทธมฺโม)
วัดยางโทน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๓๖๖๔

เจ้าคณะตำบลหนองนมวัว
พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์
วัดนิวิฐธรรมาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๓๑๘๖

เจ้าคณะตำบลเนินขี้เหล็ก
พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ (สุพัฒน์ )
วัดสระแก้ว
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๑๐๑๑ , ๐๘ ๖๕๘๙ ๗๐๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๑
พระครูนิมิตสิทธิการ
วัดหนองนมวัว
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๑๖๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๒
พระครูนิยุตสิริเขต
วัดทุ่งตัน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๙๖๖๓ , ๐๘ ๑๒๘๑ ๙๖๖๓

เจ้าคณะตำบลมาบแก
พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์
วัดมาบแก
โทร. ๐ ๕๖๓๖ ๔๑๙๒

เจ้าคณะตำบลวังเมือง
พระครูนิภาสจิรธรรม
วัดเกาะเปา
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๘๑๐๒

เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ (๒๕๔๓)
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)
วัดมฤคทายวัน
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๙๕๓๕

เลขานุการ
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิคมภัทรกิจ (เลี่ยม )
วัดศรีกัลยาณนิคม
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๐๒๘๘ , ๐๙ ๐๐๕๑ ๖๙๕๙

เลขานุการ
พระวรานนท์ สุเมโธ
วัดวังน้ำขาว
โทร. ๐๘ ๘๔๒๐ ๔๐๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิธานสีลวงศ์ (ยงยุทธ )
วัดแม่วงก์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๕๐๒๒

เลขานุการ
พระมหาแสงสุรีย์ พุทฺธวิริโย
วัดแม่วงก์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๗๐๗๔

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๑ (๒๕๕๒)
พระครูนิภาสสุทธิรักษ์ (สุทธิรักษ์ เตชสุทฺโธ)
วัดวังน้ำขาว
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๙๔๖๐

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๒
พระครูนิทานภัทรกิจ (นิติพล สุภทฺโท)
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๓๙๗๖

เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๓
พระอธิการมังกร จิรสุโภ
วัดกลางพรมฉิมพลี
โทร. ๐๘ ๖๑๑๘ ๕๓๖๑

เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๑
พระอธิการมนตรี จารุวณฺโณ
วัดตะเคียนงาม
โทร. ๐๘ ๑๑๘๒ ๗๕๘๖

เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๒
พระครูนิปุณสีลวิสุทธิ์ (สมชาย )
วัดยางสองพี่น้อง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๖๖๔๙

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๑
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๒
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๓
พระอธิการพล ฐิตจิตฺโต
วัดปางขนุน
โทร. ๐๙ ๓๓๖๒ ๗๖๘๕

เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๔
พระสมุห์ ทองใส สุจิตฺโต
วัดปางสุด
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๘๑๒๓

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๑
พระใบฎีกา ประยูร สติสมฺปนฺโน
วัดปากดงศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๒๑๘๔ ๓๒๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๒
พระอธิการบรรจง รตฺนปญฺโญ
วัดหนองอ้ายสา
โทร. ๐๘ ๑๖๘๘ ๗๙๓๐ , ๐๘ ๑๖๘๘ ๗๙๓๐

เจ้าคณะตำบลแม่วงก์ เขต ๓
พระอธิการธีรพงศ์ ติสรโณ
วัดสระหลวง
โทร. ๐๘ ๔๓๘๐ ๔๑๓๗

เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก (๒๕๔๖)
พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๑๔๗๕ , ๐ ๕๖๒๔ ๙๑๔๖

เลขานุการ
พระครูนิคมสุตคุณ (บุญเลิศ รติโก ป.ธ.๔)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๕๔๘๑ , ๐๘ ๕๖๐๕ ๐๖๑๔

รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
พระครูนิทัศนสารโกวิท
วัดสระโบสถ์
โทร. ๐๘ ๑๓๔๔ ๙๐๘๘ , ๐ ๕๖๒๔ ๙๓๑๐

เลขานุการ
พระปลัด กัญจน์ภาส สนฺติกโร
วัดสระโบสถ์
โทร. ๐๘ ๘๔๒๑ ๒๗๙๙ , ๐๙ ๐๔๖๑ ๕๖๑๕

เจ้าคณะตำบลดอนคา
พระครูนิเทศธรรมวัตร (พริ้ง )
วัดหัวถนนใต้
โทร. ๐๙ ๐๔๖๐ ๙๙๐๔ , ๐๘ ๔๓๗๙ ๑๔๖๘

เจ้าคณะตำบลพนมรอก
พระครูนิรุติวุฒิกร (ประเสริฐ )
วัดวังใหญ่
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๗๕๒๓

เจ้าคณะตำบลพนมเศษ
พระครูนิวาตธรรมาทร (ประยูร สคารโว)
วัดพนมเศษเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๐๔๐๕

เจ้าคณะตำบลท่าตะโก
พระครูนิภาธรรมสิริ (สี )
วัดสามัคยาราม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๗ ๕๑๕๗

เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๑
พระครูนิวาตวิริยธรรม (เพียร )
วัดวังรอ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๘๖๙๖

เจ้าคณะตำบลวัดมหากร เขต ๒
พระครูนิธานสุตวัฒน์ (วัฒนา ป.ธ.๓)
วัดเขาค้างคาว
โทร. ๐๘ ๔๘๒๑ ๖๔๓๕

เจ้าคณะตำบลสายลำโพง
พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (เดช )
วัดสายลำโพงเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๔๐๒๒ , ๐๘ ๙๕๐๐ ๒๔๓๑

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูนิเทศขันติคุณ (ขรรชัย )
วัดตะเฆ่ค่าย
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๕๒๔๙ , ๐๘ ๒๒๒๕ ๕๐๖๔

เจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
พระครูนิคมสุตคุณ (บุญเลิศ รติโก ป.ธ.๔)
วัดท่าตะโก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๕๔๘๑ , ๐๘ ๕๖๐๕ ๐๖๑๔

เจ้าคณะตำบลหัวถนน
เจ้าอธิการสมคิด จนฺทสโร
วัดหัวถนนเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๗๗๒ ๐๕๕๙ , ๐๙ ๘๘๑๐ ๙๘๙๕

เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ (๒๕๖๑)
พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด กนฺตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดจอมคีรีนาคพรต
โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๖๘๒๘ , ๐๘ ๑๘๘๗ ๓๖๕๒

เจ้าคณะตำบลโกรกพระ
พระครูนิรุติวรโสภณ (วรชน ป.ธ.๓)
วัดกระจังงาม
โทร. ๐๙ ๐๘๘๗ ๗๙๙๙ , ๐๙ ๑๘๘๗ ๗๙๙๙

เจ้าคณะตำบลเนินศาลา
พระครูนิรันตร์จริยาวัตร (พร )
วัดศาลาแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๑๐๓๕

เจ้าคณะตำบลนากลาง
พระครูนิเทศภัทรคุณ (บุญมี )
วัดท่าซุด
โทร. ๐๘ ๖๒๑๖ ๐๒๘๔

เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ
พระครูนิยมธรรมสาร (บุญชู )
วัดบางมะฝ่อ
โทร. ๐๘ ๔๔๙๓ ๒๘๓๔ , ๐๘ ๖๒๐๘ ๙๙๙๒

เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย (๒๕๔๘)
พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต)
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๙๘๒ ๔๔๙๒

เลขานุการ
พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๙๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิทานโพธิวัฒน์ (สมบัติ )
วัดหูกวาง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๕๙๖๑

เลขานุการ
พระสัมพันธ์ ธีรธมฺโม
วัดสังขวิจิตร
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๕๕๘๖

รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิภาสิริคุณ (วิธี ป.ธ.๖)
วัดธรรมรักขิตาราม
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๓๘๑

เลขานุการ
พระพรศักดิ์ คุณวีโร
วัดธรรมรักขิตาราม
โทร. ๐๘ ๐๑๑๖ ๑๑๔๔

เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
พระครูนิสัยจันทสาร (หนึ่ง )
วัดกล่ำหูกวาง
โทร. ๐๘ ๙๒๗๑ ๑๗๖๑

เจ้าคณะตำบลบางตาหงาย
พระครูนิพัทธ์นวกิจ (สุวิทย์ สุวีโร)
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๖๙๗๗

เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
พระครูนิทานธรรมวิจิตร (สมจิตร )
วัดประสาทวิถี
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๖๔๗

เจ้าคณะตำบลตาขีด
พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน )
วัดท่างิ้ว
โทร. ๐๘ ๗๒๐๕ ๓๑๖๔

เจ้าคณะตำบลตาสัง
พระครูนิวิฐอาจารวัตร (ไพบูลย์ )
วัดสังขวิจิตร
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๘๘๕๐

เจ้าคณะตำบลบ้านแดน
พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
วัดส้มเสี้ยว
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๙๙๕

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูนิมมานประชาพิมล (มงคล )
วัดวิมลประชาราษฎร์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๗๑๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองตางู
พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ (บุญเลิศ )
วัดหนองตางู
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๕๕๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
พระครูนิรันตร์สีลาจาร (กิตติพงษ์ )
วัดหนองกรด
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๒๓๒

เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๒
พระใบฎีกา อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก
วัดคลองธรรม
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๒๓๑๗

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๑
พระครูนิภาธรรมาภิรม (จำปี )
วัดวงฆ้อง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๓๙๑๕

เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
พระมหาวันชัย วิชฺชาธโร ป.ธ.๔
วัดหนองละมาน

เจ้าคณะตำบลเจริญผล
พระครูนิสัยสุวัฒนกิจ (บุญชู )
วัดเจริญผล
โทร. ๐๘ ๖๒๑๗ ๒๓๑๓

เจ้าคณะตำบลบึงปลาทู
พระครูนิรมิเวฬุวัน (ประยูร )
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๖๑๑๙ ๕๗๖๘

เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต
วัดโคกขาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๖๘๕๗

เลขานุการ
พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูล (สมนึก สุขวฑฺฒโน)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๖๗๓๘ ๙๘๗๕

รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

เลขานุการ
พระมหาวรากร วรวาที
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๗๗๓๗ ๒๗๖๒

เจ้าคณะตำบลตากฟ้า
พระมหานที สุโชโต ป.ธ.๗
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๙ ๐๔๕๗ ๖๙๔๔

เจ้าคณะตำบลสุขสำราญ
พระครูวินัยธร สรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ
วัดประชาสรรค์
โทร. ๐๘ ๑๙๙๕ ๒๔๔๑

เจ้าคณะตำบลลำพยนต์
พระครูนิวาสวุฒิคุณ (วุฒิเมธี )
วัดเทพพนม
โทร. ๐๘ ๐๑๑๗ ๑๑๕๖

เจ้าคณะตำบลพุนกยูง
พระครูนิคมโสตถิวัฒน์
วัดพุนกยูง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๙๖๗๘

เจ้าคณะตำบลหนองพิกุล - หนองชายธง
พระครูนิเวศน์คุณากร
วัดหนองพิกุล
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๒๘๕๕

เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๑
พระครูนิยุตสุตกิจ (ประเสริฐ จารุโก ป.ธ.๔)
วัดสุขสันต์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๗๘๔๗ ๘๔๙๕

เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๒
พระครูนิรภัยวิเทต
วัดแคทราย
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๐๓๐๑

รองเจ้าคณะอำเภอไพศาลี (๒๕๖๐)
พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ (ลำยวง วรปญฺโญ)
วัดไพศาลี
โทร. ๐๘ ๑๔๗๕ ๕๗๕๐

เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ (สมาน )
วัดโคกเดื่อ
โทร. ๐๘ ๓๒๑๔ ๙๘๔๓

เจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต ๑
พระครูนิวาตธรรมคุณ (เสน )
วัดวังน้ำลัด
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๙๕๕

เจ้าคณะตำบลนาขอม
พระครูนิวิฐปรากรม (เขียว )
วัดหนองกระทุ่มทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๔๘๓๘

เจ้าคณะตำบลตะคร้อ
พระครูนิพันธ์ประชามานิต (สมยศ )
วัดประชาสามัคคี
โทร. ๐๘ ๖๙๒๗ ๑๙๘๕

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประสาท
พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ (ฉวี )
วัดโพธิ์ประสาท
โทร. ๐๘ ๖๒๑๕ ๒๓๓๔

เจ้าคณะตำบลสำโรงชัย
พระครูพิคมพัฒนสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
วัดหนองไผ่
โทร. ๐๙ ๑๑๕๑ ๙๘๗๘

เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๑
พระครูศรีศาสนนิวิฐ (นรายณ์ อคฺควณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดวังข่อยสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๙๐๙๑ ๒๒๑๙

เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๒
พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๓
วัดซับสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๘๑๔๘ ๔๓๖๔

เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว (๒๕๔๖)
พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต)
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๙๑๑๑

เลขานุการ
พระครูนิธารกิจจาทร (อนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๔๖๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส )
วัดหาดเสลา
โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๙๒๓๕

เลขานุการ
พระสุวรรณ์ อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา

เจ้าคณะตำบลหัวดง
พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ )
วัดหัวดงเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๔๐๗๓

เจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
พระครูนิมิตธรรมสาร (สมพร )
วัดเก้าเลี้ยว
โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๙๑๑๑

เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
พระครูนิยุตโพธิธรรม
วัดมหาโพธิใต้
โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๗๑๙๙

เจ้าคณะตำบลเขาดิน
พระครูนิวาสธรรมขันธ์
วัดเขาดินเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๙๐๖ ๒๓๗๒

เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง (๒๕๖๐)
พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดเทพสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลชุมตาบง
พระครูนิรุติวิเชียร (วิเชียร )
วัดปางสวรรค์
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๒๒๐๗

เจ้าคณะตำบลปางสวรรค์
เจ้าอธิการกฤษวี สุรเตโช
วัดศรีอุดมวนาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๘๑ ๖๘๘๑

เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน (๒๕๖๑)
พระครูศรีโพธานุรักษ์
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๑
พระครูใบฎีกา ประมวล สุจิตฺโต
วัดแม่กะสี
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๐๔๑๑

เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๒
พระใบฎีกา วิเชียร กตฺปุญฺโญ
วัดศรีสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๔๕๑๔

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

นครสวรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓)
วัดแสงธรรมสุทธาราม
โทร. ๐๖ ๑๓๒๘ ๖๗๕๔ , ๐ ๕๖๒๘ ๒๒๒๗ , ๐๘ ๗๑๒๖ ๓๑๔๒

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครสวรรค์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล ป.ธ.๕)
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๔๗๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๔๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๕๔

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน )
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๕๙๑ ๑๘๖๒

เจ้าคณะตำบลตาคลี
พระครูมงคลเทพ (อมร )
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๑๒ ๘๕๖๗


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ - พระสังฆาธิการ