หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๓๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๑
พระเทพมุนี (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๒๑๖๖ , ๐๘ ๓๕๔๘ ๙๒๙๙

เลขานุการ
พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๙ ๗๘๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๘ ๐๙๖๓

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๒
พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๙๓๕

เลขานุการ
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

พิจิตร

เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร (๒๕๕๕)
พระราชสิทธิเวที (วิรัช วิโรจโน ป.ธ.๔)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๖๖๕๘ ๙๘๖๖ , ๐๘ ๑๘๘๖ ๓๖๙๖

เลขานุการ
พระครูพิทูรนคราภิรักษ์ (อนุชาติ นรินฺโท)
วัดนครชุม
โทร. ๐๘ ๑๖๘๘ ๐๖๔๙ , ๐๘ ๖๖๗๘ ๘๙๒๑

รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รูปที่ ๑ (๒๕๕๕)
พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๙)
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๗๘๓๙ ๕๔๘๖

เลขานุการ
พระมหายุทธพล ญาณวิมโล ป.ธ.๔
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๕๗๓๐ ๗๐๓๗

รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รูปที่ ๒ (๒๕๕๕)
พระพิศาลสาธุกิจ (สุรินทร์ เขมภูสิโต)
วัดบึงนาราง
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๔๓๙๐

เลขานุการ
พระมหาพิชัย พลญาโณ ป.ธ.๔
วัดหนองปลิง
โทร. ๐๘ ๐๑๐๘ ๘๕๘๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙)
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๕๒๗

เลขานุการ
พระมหาสงกรานต์ เทวนนฺโท ป.ธ.๕
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๙๙๘๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระครูวิภัชธรรมโสภิต (เชือน อติชาโต)
วัดดงชะพลู
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๔๗๐๘

เลขานุการ
พระเสริมพงศ์ พุทธิวํโส
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๖๙๓๙ ๕๖๗๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
พระมหาเมธี จนฺทวํโส ป.ธ.๕
วัดหาดมูลกระบือ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๒ ๕๔๔๕

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ วชิรญาโณ
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๒๑๖๙ ๗๑๖๑

เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - ปากทาง
พระครูวิมลวโรปการ
วัดท่าหลวง
โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๐๕๙ , ๐๘ ๔๐๔๗ ๒๘๙๔

เจ้าคณะตำบลท่าฬ่อ - ไผ่ขวาง - ย่านยาว
พระครูพิจิตรวรเวท
วัดท่าฬ่อ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๖๔๔๘

เจ้าคณะตำบลโรงช้างคลองคะเชนทร์
พระครูพิศาลธรรมนันท์
วัดมูลเหล็ก
โทร. ๐๘ ๙๒๗๑ ๘๒๐๙

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูวิรุฬห์กิตติโชติ
วัดประทม
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๔๗๕๙

เจ้าคณะตำบลหัวดง - ฆะมัง เขต ๑
พระครูวิวัฒน์วิริยาภรณ์ (สวัสดิ์ )
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๖ ๐๒๙๐

เจ้าคณะตำบลหัวดง - ฆะมัง เขต ๒
พระสมุห์ วิรัจ ธมฺมธีโร
วัดหัวดง
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๑๑๔๔

เจ้าคณะตำบลดงกลาง - ดงป่าคำ
พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (สมจิตร อุฏฐานโน)
วัดเขารูปช้าง
โทร. ๐๘ ๙๖๔๐ ๘๗๑๐

เจ้าคณะตำบลบ้านบุ่ง
พระครูวิวัฒน์วรดิษ
วัดท่ากระดาน
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๕๑๙๖

เจ้าคณะอำเภอสากเหล็ก
พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช )
วัดถ้ำคะนอง
โทร. ๐ ๕๖๖๙ ๘๓๗๕ , ๐๘ ๐๑๑๖ ๔๕๕๘

เลขานุการ
พระคมสันต์ พลวฑฺฒโน
วัดถ้ำคะนอง
โทร. ๐๖ ๑๓๕๔ ๗๕๒๘

เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม
พระครูพินิตปัญญาคุณ
วัดไทรย้อย
โทร. ๐ ๕๖๖๙ ๙๒๕๖

เจ้าคณะตำบลคลองทราย
พระครูพิเศษสมาธิวัตร (ประยงค์ )
วัดตลุกหิน
โทร. ๐๘ ๐๑๑๖ ๔๕๕๘

เจ้าคณะตำบลสากเหล็ก
พระครูวิโรจน์ประภากร
วัดหนองสองห้อง
โทร. ๐๘ ๙๒๓๘ ๔๐๕๐

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไทร
พระครูพิศิษฏ์ปัญญากร
วัดหนองต้นพลวง
โทร. ๐๘ ๐๖๘๗ ๓๔๕๑

เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน
พระครูพิบูลประชานาถ
วัดยางคอยเกลือ
โทร. ๐๘ ๕๐๕๒ ๗๗๒๒

เลขานุการ
พระมหาวรพล พลญาโณ ป.ธ.๔
วัดท่าหลวง
โทร. ๐๘ ๕๖๐๖ ๙๔๖๘ , ๐๘ ๕๖๐๖ ๙๔๖๘

เจ้าคณะตำบลหนองพระ (๒๕๖๐)
พระมหาถาวร กตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดบ่อแต้

เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
พระครูวิจิตรรตโนดม (แก้ว )
วัดหนองปลาไหล
โทร. ๐ ๕๖๖๕ ๘๐๑๒ , ๐๘ ๖๒๐๓ ๔๐๓๘

เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๑
พระครูวิรุฬห์กันตธรรม
วัดวังแสง
โทร. ๐๘ ๙๖๔๒ ๖๔๑๔

เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๒
พระครูพิมลธรรมสุนทร
วัดบุ่งมะกรูด
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๖๖๒๘ , ๐๘ ๑๕๓๓ ๖๖๒๘

เจ้าคณะตำบลหนองปล้อง
พระครูพิทักษ์คุณากร
วัดคลองน้อย
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๗๒๖๖

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
พระครูวิกรมสมาธิวัตร (จรัญ จนฺทสีโล)
วัดโพธิ์ประทับช้าง
โทร. ๐๘ ๙๘๒๙ ๘๙๘๖

เลขานุการ
พระปลัด ทัศนพล เขมจาโร
วัดโพธิ์ประทับช้าง
โทร. ๐๙ ๕๖๔๒ ๑๕๕๕ , ๐๘ ๙๒๒๒ ๒๓๙๑

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง
พระครูโพธิวรคุณ (ศุภเดช สุภกิจฺโจ)
วัดหนองต้นไทร
โทร. ๐๘ ๔๙๗๓ ๐๙๐๒

เจ้าคณะตำบลไผ่ท่าโพ
พระครูวิบูลโพธิกิจ
วัดไผ่ท่าโพเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๒๐๕๙ , ๐๘ ๙๘๕๗ ๘๒๑๖

เจ้าคณะตำบลวังจิก
พระครูศรีรัตนวิเชียร (ยอดเพชร ป.ธ.๗)
วัดท่าบัวทอง
โทร. ๐๘ ๙๗๔๐ ๓๔๙๖

เจ้าคณะตำบลไผ่รอบ
พระครูวิสิฐเวฬุวัน
วัดไผ่รอบ
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๗๗๑๑

รองเจ้าคณะตำบลไผ่รอบ
พระครูวิธูรธรรมวิมล
วัดหนองหลวง
โทร. ๐๘ ๖๐๙๐ ๑๒๖๘ , ๐ ๕๖๖๗ ๐๒๕๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
พระครูวิสิฐธรรมสาร (ประเสริฐ )
วัดทุ่งใหญ่
โทร. ๐๙ ๐๖๙๗ ๕๑๙๑

เจ้าคณะตำบลดงเสือเหลือง
พระครูวิโรจน์บุณยากร
วัดดงเสือเหลือง
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๖๒๙๕

เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต ๑
พระครูพิบูลธรรมโกวิท
วัดบึงกอก
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๘๕๗๘

เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต ๒
พระครูวิลาสพลวัฒน์ (ธนพล )
วัดหนองสะแก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๔๖๖๗

เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พระครูพิพัฒน์สิริมงคล
วัดทับปรูพัฒนาราม
โทร. ๐ ๕๖๖๘ ๗๒๒๙ , ๐๘ ๗๒๑๒ ๙๑๘๖

เลขานุการ
พระครูศรีวชิรากร (ทวี วชิรญาโณ ป.ธ.๖)
วัดตะพานหิน
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๕๕๔๑

รองเจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี อนีโฆ)
วัดใหม่ปลายห้วย
โทร. ๐๘ ๕๗๓๖ ๙๗๗๐

เลขานุการ
พระมหาประพนธ์ ฐานธมโม ป.ธ.๓
วัดยางขาวสุทธาวาส
โทร. ๐๘ ๗๘๔๘ ๐๑๒๙

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย เขต ๑
พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ ป.ธ.๓
วัดไผ่หลวง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๑๔๐๔

เจ้าคณะตำบลงิ้วราย เขต ๒
พระครูวิศิษฏ์ธรรมโชติ ( สิรินฺธโร)
วัดพฤกษะวันโชติการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๙๒๖๙

เจ้าคณะตำบลหนองพยอม เขต ๑
พระครูพินิตสิริธรรม
วัดพระพุทธบาทเขารวก
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๑๒๐๐

เจ้าคณะตำบลหนองพยอม เขต ๒
พระครูวิภัชธรรมโกวิท
วัดเทศสว่างเจริญ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๙๘๖๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิจารณ์วรธรรม (กมล เตชวโร)
วัดทับหมัน
โทร. ๐๘ ๔๘๑๒ ๒๘๔๕

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๒
พระครูพิพิธธรรมาภรณ์
วัดวังสำโรง
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๐๕๓๒

เจ้าคณะตำบลห้วยเกตุ
พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า )
วัดเทวประสาท
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๗๑๗๑

เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
พระครูพิทักษ์โพธิธรรม ป.ธ.๓
วัดทุ่งโพธิ์
โทร. ๐๘ ๕๖๐๔ ๔๖๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองคูณ (๒๕๕๘)
พระครูพิพิธธรรมาทร (หวั่น กุสลจิตฺโต)
วัดคลองคูณ
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๔๘๒๘

เจ้าคณะตำบลวังหว้า
พระครูสิริพรหมาภรณ์ (สุวรรณ์ ป.ธ.๕)
วัดพรหมประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๗๐๗ ๓๐๐๗

เจ้าคณะอำเภอโพทะเล
พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต
วัดทะนง
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๑๕๔๐ , ๐๘ ๔๒๒๘ ๗๘๓๙

เลขานุการ
พระครูพินิตธุราธร (ประจวบ )
วัดทะนง
โทร. ๐๘ ๙๔๓๗ ๓๕๖๘

รองเจ้าคณะอำเภอโพทะเล
พระครูพิสุทธิวรากร ป.ธ.๗
วัดหนองดง
โทร. ๐๘ ๑๘๔๒ ๖๐๒๖

เลขานุการ
พระเฉลิม อทิจฺเตโช
วัดหนองดง
โทร. ๐๘ ๐๖๘๖ ๗๙๕๕

เจ้าคณะตำบลโพทะเล
พระครูพินิจสีลคุณ (สนม )
วัดท้ายน้ำ
โทร. ๐ ๕๖๖๓ ๒๑๘๙ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๓๙๑๕

เจ้าคณะตำบลท้ายน้ำ
พระมหาประจักษ์ อาภาธโร ป.ธ.๗
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๘๑๖๖ ๑๔๗๔

เจ้าคณะตำบลท่าบัว
พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์
วัดหลวง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๕๘๑๐

เจ้าคณะตำบลทุ่งน้อย
พระครูวิมลญาณกิจ
วัดบางลายเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๙๔๘๕

เจ้าคณะตำบลท่าเสา
พระครูวิรุฬห์ธรรมทัศน์
วัดท่ามะไฟ
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๕๑๖๕

เจ้าคณะตำบลท่านั่ง - บางคลาน
พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์
วัดวังแดง
โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๙๑๑๑ , ๐๘ ๙๙๐๗ ๒๒๕๕

เจ้าคณะตำบลท่าขมิ้น
พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์
วัดท่าขมิ้น
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๗๖๑

เจ้าคณะตำบลวัดขวาง
พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดพร้าว
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๘๘๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบึงนาราง (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (จรูญ ปภสฺสโร)
วัดวังกระสูบ
โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๑๒๔๐ , ๐๘ ๔๒๒๘ ๗๘๓๙

เจ้าคณะตำบลบึงนาราง
พระครูพิศาลปุญญาภินันท์
วัดโป่งวัวแดง
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๕๑๗๖

เจ้าคณะตำบลบางลาย
พระครูวิจิตรธรรมโกวิท
วัดบางลายใต้
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ ๖๓๗๖

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทรงาม
พระครูพิพัฒน์วีรธรรม
วัดโพธิ์ไทรงาม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๔๓๘๕

เจ้าคณะตำบลแหลมรัง
พระครูพิเศษวาปีพิสัย (บรรจบ ปิยาจาโร)
วัดบึงลี
โทร. ๐๘ ๙๕๙๖ ๗๐๙๓

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว
พระครูวิทิตชัยวัฒน์
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๖๓๗๕

เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
พระครูวิฑิตวรธรรม (จรัญ วรธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดท่าช้าง
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๙๐๑๔

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุธายุทธ
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

รองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก (๒๕๖๐)
พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์ เตชธโร ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๑๗๘๖ ๙๗๙๒

เจ้าคณะตำบลบางไผ่
พระครูวิจิตรสังฆไพโรจน์
วัดชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๔๒๓๗ ๒๗๔๒

เจ้าคณะตำบลหอไกร
พระครูวิภัชสิริคุณ
วัดหอไกร
โทร. ๐๘ ๙๘๕๖ ๓๙๖๔

เจ้าคณะตำบลภูมิ
พระครูพิศาลสุภัทรคุณ ป.ธ.๓
วัดบางมูลนาก
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๒๖๐๕

เจ้าคณะตำบลห้วยเขน
พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุวัตร
วัดห้วยเขน
โทร. ๐๘ ๗๘๔๕ ๘๙๘๐

เจ้าคณะตำบลลำประดา
พระครูพิศาลธรรมวิจิตร
วัดสถานีดงตะขบ
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๐๘๓๗

เจ้าคณะตำบลวังตะกู
พระครูวิมลธรรโมภาส (บุญรัตน์ )
วัดวังขอนซุง
โทร. ๐๘ ๗๑๖๘ ๗๗๐๗

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๑
พระครูพิชัยบัณฑิต (เพชร )
วัดบางลำพู
โทร. ๐๘ ๙๒๗๒ ๒๒๓๔

เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๒
พระครูวิเวกพิริยธาดา
วัดเครือเขาโค้ง
โทร. ๐๘ ๒๓๙๔ ๔๑๐๕

เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ
พระครูสิริสุตโสภณ ป.ธ.๕
วัดสำนักขุนเณร
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๘๓๒๘

เลขานุการ
พระครูวิสิฐนิโครธาภิรักษ์ (ภานุมาศ )
วัดไทรย้อย
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๒๐

เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม
พระครูพิมลปุญญาทร
วัดห้วยน้ำโจน
โทร. ๐๘ ๑๔๐๖ ๕๖๘๖ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๑๓๙

เจ้าคณะตำบลสำนักขุนเณร
พระครูวิทิตธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ สุทฺธิมโน)
วัดธรรมสังเวช
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๘๖๑๘

เจ้าคณะตำบลห้วยพุก
พระครูภาวนาธิมุต
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม
โทร. ๐๘ ๑๗๘๐ ๘๔๘๑

เจ้าคณะตำบลวังงิ้วไต้
พระครูสิริสุธรรมวงศ์ ป.ธ.๕
วัดกุดประดู่
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๖๐๘๔

เจ้าคณะตำบลวังงิ้ว
พระครูพิธานนวกรรม (ชัยสิทธิ์ )
วัดวังก้านเหลือง
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๖๖๐๕

เจ้าคณะอำเภอสามง่าม
พระครูวิรุฬห์ปุญญากร ป.ธ.๓
วัดวังแดง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๘๖๕๐

เลขานุการ
พระสมุห์ ประสิทธิภาพ ปญฺญาทีโป
วัดวังปลาทู
โทร. ๐๘ ๗๓๑๕ ๖๐๒๙

รองเจ้าคณะอำเภอสามง่าม
พระครูศรีปริยัติวิธูร ป.ธ.๖
วัดกำแพงดิน
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๔๒๒๓

เลขานุการ
พระสมุห์ ณรงค์ ฐิตสิริ
วัดกำแพงดิน
โทร. ๐๘ ๓๑๘๖ ๙๓๘๘

เจ้าคณะตำบลสามง่าม
พระครูพินิตปัญโญภาส
วัดสามง่าม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๕๕๒๘

เจ้าคณะตำบลรังนก
พระครูวิภาสสิทธิการ
วัดจระเข้ผอม
โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๙๒๒๑

เจ้าคณะตำบลเนินปอ
พระครูพิศิษฏ์ผดุงศาสน์ (อัครพันธ์ )
วัดวังกระทึง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๓๔๖๐

เจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูพิพิธธีรธรรม
วัดเจ็ดหาบ
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๒๑๒๘

รองเจ้าคณะตำบลหนองโสน
พระครูวิบูลสิทธิการ
วัดหนองโสน
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๗๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๗)
วัดมงคลทับคล้อ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๐ ๘๔๘๕

เลขานุการ
พระมหาอัมพร อิทฺธิญาโณ ป.ธ.๔
วัดมงคลทับคล้อ
โทร. ๐๘ ๕๘๗๕ ๖๙๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
พระครูวิจิตรธรรมนาท ป.ธ.๓
วัดเขาทราย
โทร. ๐ ๕๖๖๖ ๘๐๘๓

เลขานุการ
พระบุญชู ชวนปญฺโญ
วัดเขาทราย
โทร. ๐๘ ๕๒๖๘ ๓๒๙๒

เจ้าคณะตำบลทับคล้อ
พระครูสิริปัญโญภาส
วัดจันทรังสี
โทร. ๐ ๕๖๖๕ ๔๕๘๐ , ๐๘ ๙๕๖๔ ๓๖๔๗

เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก เขต ๑
พระครูพิบูลธรรมานุสิฐ ป.ธ.๕
วัดศรีรัตนวราราม
โทร. ๐๘ ๙๖๔๐ ๖๔๘๕

เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก เขต ๒
พระครูพิสณฑ์ตันติรักษ์
วัดคีรีเทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๕๙๑ , ๐๘ ๖๗๓๘ ๒๐๑๖

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๑
พระครูวิธานวรกิจโกศล (วันชัย เตชปญฺโญ)
วัดคายน้อย
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๓๐๔๒

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๒
พระครูสิริวิสุทธิสาร ป.ธ.๕
วัดทรงธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๓๘ ๒๐๑๖

เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๓
พระครูวิภัชกิตติสาร
วัดศรีเบญจคาลัย
โทร. ๐๘ ๑๗๐๗ ๔๒๗๔

เจ้าคณะตำบลเขาทราย
พระครูพิริยสาธุกิจ
วัดเขาทราย
โทร. ๐๘ ๖๖๘๑ ๕๖๐๔

รองเจ้าคณะตำบลเขาทราย
พระครูพิศาลธรรมวิมล
วัดวังแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๙๙๕๓

เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี
พระครูพิศาลธรรมวุฒิ
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๑๘๘๗ ๗๑๖๖

เลขานุการ
พระปลัด พายัพ มหาญาโณ
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๓๖๑

เจ้าคณะตำบลบ้านนา
พระครูวิศาลสีลสังวร (เฉลิม )
วัดหนองสะเดา
โทร. ๐๘ ๗๗๓๕ ๑๒๓๓

เจ้าคณะตำบลหนองหลุม
พระครูวิจิตรสราภิบาล
วัดหนองหลุม
โทร. ๐๘ ๑๘๘๗ ๗๑๖๖

รองเจ้าคณะตำบลวังโมกข์
พระมหาฐาปนพงศ์ โรจนธมฺโม ป.ธ.๓
วัดหนองหญ้าปล้อง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๕๗๘๒

เจ้าคณะตำบลบึงบัว
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต
วัดบ้านบึงบัว
โทร. ๐๘ ๔๑๕๓ ๒๔๙๔

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

กำแพงเพชร-พิจิตร

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (๒๕๖๒)
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (๒๕๖๒)
พระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม วีรธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐ ๕๕๘๕ ๔๘๘๑ , ๐๘ ๑๙๗๑ ๗๑๗๐

เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๑๓๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๓๘๒

เลขานุการ
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย โกวิโท)
วัดเด่นแก้วพัฒนา
โทร. ๐๙ ๕๒๔๕ ๙๙๘๒

เจ้าคณะตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง
พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เลขานุการ
พระอนุชา ฐานิสฺสโร
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๔๗๑๐ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล
พระครูวัชรวรธรรม (จตุรงค์ ติสฺสวโร)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๖๐ ๐๘๙๙

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูญาณฐิติคุณ (บุญมา ฐิตญาโณ)
วัดโนนสมบูรณ์
โทร. ๐๙ ๙๑๓๖ ๒๗๑๖

เลขานุการ
พระบุญ ชิตมาโร
วัดกรุแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๐๕ ๐๕๔๐

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี
พระครูบวรวัชรธรรม (อำนาจ คุตฺตธมฺโม)
วัดเขาวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๒๘๗๗ ๗๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี - จังหวัดพิจิตร
พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ รกฺขิตสจฺโจ)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๘ ๒๗๙๓ ๕๖๔๕

เลขานุการ
พระอุทัย เตชปญฺโญ
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๘ ๑๕๒๐

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - จังหวัดพิจิตร
พระครูจันทรวัชรคุณ (นพพล จนฺทสาโร)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๙ ๘๘๙๒ ๕๑๖๕


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดพิจิตร - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın