หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๔

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๓๙๕

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๑
พระเทพมุนี (ประชัน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๒๑๖๖ , ๐๘ ๓๕๔๘ ๙๒๙๙

เลขานุการ
พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู ป.ธ.๗)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐๘ ๙๐๔๙ ๗๘๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๕๘ ๐๙๖๓

รองเจ้าคณะภาค ๔ รูปที่ ๒
พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
วัดตากฟ้า
โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๑๙๓๕

เลขานุการ
พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
วัดตากฟ้า
โทร. ๐๘ ๙๙๖๘ ๑๘๕๓

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๙๔๕๙ ๑๒๙๙ , ๐๘ ๔๘๙๙ ๖๕๖๗

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๑ (๒๕๔๒)
พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๑๑๓๙ , ๐๘ ๕๑๙๙ ๒๐๕๖

เลขานุการ
พระครูสุตพัชรานุกูล (บุญถิ่น ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
โทร. ๐๘ ๖๗๓๗ ๑๘๙๕

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๒ (๒๕๖๐)
พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปญฺโญ)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๑๘๕๙ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๗๖๑๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พระครูสันติพัชรสาร
วัดดงมูลเหล็ก
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๒๑๐ , ๐๘ ๓๘๗๘ ๔๓๘๓

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (๒๕๖๑)
พระครูวิบูลพัชรธรรม (สุรินทร์ ธมฺมนาโถ)
วัดเสาธงทอง
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๘๐๘๖ , ๐๘ ๓๘๘๑ ๗๑๒๖

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สะเดียง เขต ๑
พระครูนิเทศวชิรธรรม
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐๘ ๖๑๐๙ ๓๕๕๕ , ๐๘ ๔๓๗๙ ๓๔๖๓

เจ้าคณะตำบลในเมือง - สะเดียง เขต ๒
พระครูอุดมพัชรธรรม
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐ ๕๖๗๔ ๔๑๘๔ , ๐๘ ๑๐๓๙ ๑๑๖๒

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูปัญญาพัชรสิทธิ์
วัดโพธิ์กลาง
โทร. ๐๘ ๗๙๑๒ ๔๕๙๖

เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
พระมหาอธิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดโนนสว่างอารมณ์
โทร. ๐๙ ๓๑๙๕ ๕๕๗๒

เจ้าคณะตำบลนางั่ว
พระครูจันทพัชโรภาส
วัดคลองสาร
โทร. ๐๘ ๙๕๓๘ ๗๘๖๑

เจ้าคณะตำบลท่าพล
พระครูโพธิพัชรธรรม (ณรงค์ )
วัดโพธิ์กลาง
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๔๐๕๒ , ๐๘ ๑๙๖๒ ๔๐๙๖

เจ้าคณะตำบลดงมูลเหล็ก
พระครูโกศลพัชรเวช (สังเวียน )
วัดโนนตะแบก
โทร. ๐๘ ๐๖๘๘ ๒๕๓๑

เจ้าคณะตำบลชอนไพร
พระสมุห์ โพธิพงศ์ ปสนฺโน
วัดภูเขาดิน
โทร. ๐๙ ๓๒๘๔ ๔๐๒๖ , ๐๘ ๙๒๑๒ ๒๗๓๕

เจ้าคณะตำบลวังชมภู เขต ๑
พระครูพิศาลพัชรธรรม
วัดยาวีเหนือ
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๘๓๑๔ , ๐๘ ๑๐๓๘ ๒๖๖๕

เจ้าคณะตำบลวังชมภู เขต ๒
เจ้าอธิการประมาณ ชินาสโภ
วัดแสนสุข
โทร. ๐๘ ๗๕๗๗ ๗๔๙๐

เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๑
พระครูวัชรสารโกวิท
วัดสามสวน
โทร. ๐ ๕๖๗๔ ๐๒๐๒ , ๐๘ ๖๒๑๒ ๕๑๘๐

เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๒
พระครูศรีพัชรบัณฑิต (สุภาพ ญาณวีโร ป.ธ.๖)
วัดสามัคคีชัย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๕๘๙๙

เจ้าคณะตำบลป่าเลา
พระครูสถิตพัชรเขต
วัดทุ่งสะเดียง
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๑๒๑๖ , ๐๘ ๑๐๔๒ ๑๙๓๘

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๑
พระครูสุชัยพัชรมงคล (วิษณุ )
วัดใหม่ชัยมงคล
โทร. ๐๙ ๔๖๓๒ ๑๔๘๔

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๒
พระมหาสุริยะ อนาลโย ป.ธ.๘
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๙ ๕๙๕๐ ๗๖๓๐

เจ้าคณะตำบลบ้านโตก (๒๕๔๒)
พระครูปัญญาพัชราศัย (สมศักดิ์ )
วัดสะแกพนาราม
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๖๒๑๐ , ๐๘ ๖๙๓๔ ๗๑๑๕

เจ้าคณะตำบลตะเบาะ
พระมหาวรพงษ์ ธีรวํโส ป.ธ.๔
วัดโนนน้ำร้อน
โทร. ๐๘ ๘๑๑๐ ๔๕๕๓

เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน
พระมหาเอกอัมรินทร์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓
วัดโนนสว่างอารมณ์
โทร. ๐๙ ๔๗๔๓ ๗๐๘๖

เจ้าคณะตำบลระวิง
พระมหาวรชิต อชิตชโย ป.ธ.๗
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๖๑๕ ๘๑๖๓

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก
พระครูพัชรคณาภิบาล (แคล้ว ป.ธ.๔)
วัดเขาค้อพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๐๗๙๓

เลขานุการ
พระครูสาทรพัชรบรรพต (ไพรัตน์ )
วัดเขาค้อพัฒนาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๒๒๓๙

รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก
พระครูสารวชิราภรณ์
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๙๘๑๘ , ๐๘ ๙๘๕๙ ๘๕๙๓

เลขานุการ
เจ้าอธิการสมคิด ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๙๘๑๘ , ๐๘ ๕๐๐๔ ๘๕๙๓

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๑
พระครูโกศลพัชราศัย (ประทวน )
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๑๖๔๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๕๕๙๓

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๒
พระครูสุพัชราภรณ์ (คูณ )
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๓๖๙๑

เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว
พระครูสิริพัชโรทัย (ทองแก้ว )
วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๘๔ ๓๔๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูจารุพัชรกิจ (สุคีบ )
วัดห้วยแสนงา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๓๑๐

เจ้าคณะตำบลน้ำชุน
พระครูโอภาสพัชรสุนทร (สมเดช )
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๐๐๕๒

เจ้าคณะตำบลท่าอิบุญ
พระครูสิริพัชรากร (พงศกร )
วัดศรีภูมิ
โทร. ๐๘ ๐๘๐๒ ๓๓๕๙

เจ้าคณะตำบลน้ำก้อ
พระครูโกศลพัชรคุณ
วัดสันติวิหาร
โทร. ๐ ๕๖๗๙ ๔๑๕๔ , ๐๘ ๗๕๒๕ ๗๐๔๔

เจ้าคณะตำบลลานบ่า
พระครูสุเมธพัชราภรณ์
วัดศรีเมือง
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๘๙๓๔

เจ้าคณะตำบลบ้านติ้ว
พระครูวิบูลพัชราทร
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๐๖๗๔ ๘๗๑๔

เจ้าคณะตำบลบ้านโสก
พระครูพัชรปัญญาวุฒิ
วัดศรีษะเกตุ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๙ ๓๘๓๖

เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
พระครูถาวรพัชรกิจ
วัดโฆษา
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๐๙๑๖

เจ้าคณะตำบลฝายนาแซง
เจ้าอธิการสมคิด ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๙๘๑๘ , ๐๘ ๕๐๐๔ ๘๕๙๓

เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
เจ้าอธิการอธิคม สุภกิจฺโจ
วัดโคกศาลา
โทร. ๐๘ ๙๘๖๒ ๓๒๐๖

เจ้าคณะตำบลช้างตะลูด
พระครูสุธรรมพัชรนิวิฐ (ญาณเดช สุตฺตธมฺโม)
วัดวังยาว
โทร. ๐๘ ๙๙๕๙ ๓๖๕๔

เจ้าคณะตำบลหนองไขว่
เจ้าอธิการเจริญ สจฺจญาโณ
วัดโนนทอง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๗๔๙๒

เจ้าคณะตำบลสักหลง
พระครูประทีปพัชรคุณ
วัดไตรภูมิ
โทร. ๐ ๕๖๗๔ ๖๑๗๐ , ๐๘ ๓๙๕๒ ๑๙๓๑

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
พระครูสุตพัชโรดม (บุญเชิด ป.ธ.๓)
วัดจอมมณี
โทร. ๐๘ ๐๔๗๔ ๕๑๘๘

เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
พระสมุห์ ไพศาล ภทฺรมุนี
วัดท่ากกแก
โทร. ๐๘ ๓๘๗๓ ๗๐๓๙

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๒๑๖๑

เลขานุการ
พระชญานนท์ อธิจิตฺโต
วัดสระเกศ
โทร. ๐๙ ๓๒๖๙ ๑๐๗๒

รองเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
พระมหาสุนทร ธีรธโร ป.ธ.๖
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๘๒๘๓

เลขานุการ
พระประสิทธิ์ ภูริวฑฺฒโณ
วัดสระเกศ

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
พระครูพัชรธรรมภาณี
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๘๑๔๗ ๓๕๔๙

เจ้าคณะตำบลหินหาว
พระครูโสภณพัชรคุณ
วัดศรีชมชื่น
โทร. ๐๘ ๘๒๘๐ ๙๒๕๕ , ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๑๕๕

เจ้าคณะตำบลนาแซง
พระครูกัลยาณพัชรสถิตย์ (ประวิตร )
วัดประชิตกัลยาณมุนี
โทร. ๐๘ ๙๕๙๕ ๗๑๘๙

เจ้าคณะตำบลวังบาล
พระครูปริยัติพัชรกิจ (ประสาร )
วัดศรีฐาน
โทร. ๐๘ ๒๔๐๑ ๖๒๐๕ , ๐๘ ๔๙๘๘ ๘๑๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านเนิน - นาเกาะ
พระมหาสหัสพัชกิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๔
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๓๐๕๔ ๐๔๒๔

เจ้าคณะตำบลนาซำ
พระครูสิริพัชรมงคล
วัดศรีสุมังค์
โทร. ๐๘ ๘๕๐๙ ๓๑๙๙ , ๐๘ ๙๘๕๗ ๗๙๑๘

เจ้าคณะตำบลศิลา - ตาดกลอย เขต ๑
พระครูโพธิพัชราศัย
วัดห้วยข่อย
โทร. ๐๘ ๕๗๖๘ ๙๑๙๙

เจ้าคณะตำบลศิลา - ตาดกลอย เขต ๒
พระปลัด สมภพ มหาลาโภ
วัดสระเกศ
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๘๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระสุธีวชิราภรณ์ (ถาวร ถาวรเมธี ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๗๓๙๔

รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสิทธิพัชรบวร (คำพงษ์ )
วัดพุเตยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๘๒๗๒ ๘๐๓๑

เลขานุการ
เจ้าอธิการพันธุ์เทพ ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๙๕๙

เจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต ๑ (๒๕๕๘)
พระมหาอนันต์ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔
วัดประชานิมิต
โทร. ๐๘ ๔๐๔๘ ๐๗๙๑

เจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต ๒
พระครูพัชรปุญญาภรณ์ (ประจวบ )
วัดบุญชัย
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๗๗๙๕

เจ้าคณะตำบลบ่อรัง เขต ๑
เจ้าอธิการไกรสร สุรเตโช
วัดในเรืองศรี
โทร. ๐๙ ๓๘๘๖ ๓๘๔๗

เจ้าคณะตำบลพุเตย เขต ๑
เจ้าอธิการพันธุ์เทพ ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๙๕๙

เจ้าคณะตำบลพุเตย เขต ๒
พระครูสุวรรณพัชโรภาส (ปานทอง )
วัดรวมทรัพย์
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๕๘๑๗

เจ้าคณะตำบลสามแยก
พระครูกิตติพัชรธำรง (จักรกฤษณ์ )
วัดไร่ตาพุฒ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๒ ๔๒๒๘

เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน - ยางสาว
พระครูบรรพตพัชรคุปต์ (สาธิต )
วัดเขาข้าหลวง
โทร. ๐๖ ๑๗๔๘ ๑๐๗๔

เจ้าคณะตำบลสระประดู่
พระครูวิเชียรธีรธรรม (ธีรชาติ ป.ธ.๓)
วัดสามแยก
โทร. ๐๘ ๖๙๒๔ ๗๖๒๗

เจ้าคณะตำบลพุขาม
พระครูโสภณพัชรศาสน์ (สุทิน อิสฺสโร)
วัดโคกสง่า
โทร. ๐๘ ๖๕๓๖ ๒๖๕๐

เจ้าคณะตำบลโคกปรง เขต ๑
พระครูกิตติพัชรากร (เกียรติศักดิ์ )
วัดโคกปรง
โทร. ๐๘ ๔๕๗๖ ๗๑๒๔

เจ้าคณะตำบลโคกปรง เขต ๒
พระครูสิทธิพัชรธรรม (ศรีแพง จกฺกธมฺโม)
วัดหนองขาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๒๙๖๐

เจ้าคณะตำบลภูน้ำหยด เขต ๑
พระใบฎีกา ภูชิต ติกฺขปญฺโญ
วัดรวมทรัพย์
โทร. ๐๘ ๔๕๙๑ ๖๗๕๒

เจ้าคณะตำบลภูน้ำหยด เขต ๒
พระครูปริยัติพัชราศัย (ประจวบ ฐานวโร ป.ธ.๔)
วัดศรีประชาธรรม
โทร. ๐๘ ๗๘๓๙ ๙๗๖๕

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูวาปีพัชราภรณ์ (บรรจบ )
วัดหนองสมบูรณ์
โทร. ๐๘ ๖๙๓๓ ๖๓๗๔

เจ้าคณะตำบลซับน้อย
พระครูสุธรรมพัชรประทีป (เชิด ทีปธฺโม)
วัดพรหมาโสฬสาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๑ ๘๔๐๘

เจ้าคณะตำบลซับสมบูรณ์
พระครูปริยัติพัชโรดม (อนันต์ )
วัดใหม่ไร่อุดม
โทร. ๐๘ ๙๕๒๐ ๔๗๗๙

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระมหาธนินทร์ นราสโภ ป.ธ.๘
วัดน้ำวิ่ง
โทร. ๐๙ ๔๒๒๗ ๓๔๙๒

เลขานุการ
พระครูสุธรรมพัชรานุยุต (ทรงศิลป์ ธมฺมจาโร)
วัดเพชราราม
โทร. ๐๘ ๖๒๘๙ ๔๔๒๕

รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
พระครูพัชรสุภาจาร (สง่า สุภาจาโร ป.ธ.๓)
วัดบ้านโภชน์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๕๖๘๓ , ๐๘ ๑๕๙๖ ๘๙๖๔

เลขานุการ
พระธีระศักดิ์ อินฺทปญฺโญ
วัดบ้านโภชน์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๕๖๘๓ , ๐๘ ๑๕๙๖ ๘๙๖๔

เจ้าคณะตำบลวังท่าดี
พระครูประภากรพัชรศาสน์
วัดบ้านกลาง
โทร. ๐๘ ๐๖๗๘ ๓๙๕๖

เจ้าคณะตำบลนาเฉลียง
พระครูสุวรรณพัชรวิมล
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๗๓๖ ๐๕๒๖

เจ้าคณะตำบลยางงาม
พระครูวรพัชรศาสน์ (เอื้อน วรปญฺโญ)
วัดหนองไลย์
โทร. ๐๘ ๐๐๓๔ ๒๓๕๘

เจ้าคณะตำบลกองทูล - ท่าแดง เขต ๑
พระครูพัชรคุณาวสัย (บัวทอง )
วัดทุ่งเรไร
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๗๐๗๑

เจ้าคณะตำบลกองทูล - ท่าแดง เขต ๒
พระครูโอภาสพัชรศาสน์
วัดสว่างคงคา
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๕๓๘

เจ้าคณะตำบลกองทูล - ท่าแดง เขต ๓
พระครูวาปีพัชรานุกูล (ยงยุทธ กิตฺติวณฺโณ)
วัดหนองไผ่พิทยาราม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๙๖๘

เจ้าคณะตำบลเพชรละคร
พระครูปุณณพัชรสถิตย์ (ประดิษฐ์ )
วัดจันทราราม
โทร. ๐๙ ๓๑๔๙ ๕๘๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พระครูพัชรวรธรรม
วัดคลองกระโบน
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๗๔๐๖ , ๐๘ ๓๐๖๓ ๔๘๙๖

เจ้าคณะตำบลวังโบสถ์
พระครูประโชติพัชราทร (สมพงษ์ )
วัดเขาชุมทอง
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๙๒๒๗

เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา
พระครูพัชรประภากร
วัดลำบัววัฒนา
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๖๑๙๔

เจ้าคณะตำบลบ่อไทย
พระครูพิทักษ์พัชราทร
วัดเนินสว่างสามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๗ ๐๙๖๘

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
พระครูพัชรวรกิตติ์
วัดประชาบำรุง
โทร. ๐๙ ๓๒๒๔ ๕๖๓๐ , ๐๙ ๖๗๗๔ ๔๓๘๘

รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน
พระครูปัญญาพัชราธร
วัดวารีวงษ์
โทร. ๐๘ ๔๖๖๖ ๖๑๕๕

เลขานุการ
พระสมพร สมจิตฺโต
วัดวารีวงษ์
โทร. ๐๘ ๗๔๕๑ ๐๔๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน
พระครูสาทรพัชรเขต
วัดพระพุทธบาทชนแดน
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๓๒๘๐

เลขานุการ
พระมหาสุทิศ จิตฺตสญฺญโม
วัดลาดแค
โทร. ๐๙ ๘๒๖๑ ๙๑๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๕๗)
พระครูถาวรพัชรคุณ (สายบัว ถาวรธมฺโม)
วัดจันทาราม

เจ้าคณะตำบลซับพุทรา เขต ๑
เจ้าอธิการถวิล ฉนฺทโก
วัดญาณเมธี
โทร. ๐๙ ๔๐๒๔ ๔๕๒๖

เจ้าคณะตำบลซับพุทรา เขต ๒
เจ้าอธิการไพฑูรย์ เตชวโร
วัดดงเสือเหลือง
โทร. ๐๘ ๗๔๑๓ ๖๓๗๗

เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต ๑
พระครูวิทิตพัชราทร
วัดพระพุทธบาทชนแดน
โทร. ๐๘ ๘๙๐๑ ๔๕๒๒

เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต ๒
พระครูสมุห์ พินิต ปญฺญาสาโร
วัดลาดแค
โทร. ๐๘ ๓๙๕๐ ๗๒๐๖

เจ้าคณะตำบลดงขุย เขต ๑
พระครูวาปีพัชโรภาส
วัดบุ่งคล้า
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๒๔๗๗

เจ้าคณะตำบลดงขุย เขต ๒
พระครูบริรักษ์พัชโรทก (เจษฎ์ )
วัดวารีล้อม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๔๒๑

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๑
พระครูปัญญาพัชราทร
วัดโพธิ์เตี้ย
โทร. ๐๘ ๖๒๐๘ ๕๗๓๕

เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒
พระครูเกษมพัชรคุณ
วัดราษฎร์สุขเกษม
โทร. ๐๘ ๔๖๒๒ ๘๙๖๐

เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย
พระครูโสภิตพัชรกิตติ์
วัดเขาฝาง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๕๓๕๙

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๑
พระปลัด สายใจ กิตฺติปญฺโญ
วัดลาดแค
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๔๓๑๕

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๒
พระครูสุนันท์พัชรเกษม
วัดสำราญราษฎร์สามัคคี
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๖๓๒๒

เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๓
พระธนบูลย์ อภินนฺโท
วัดเขาแม่แก่
โทร. ๐๙ ๑๓๙๖ ๖๒๔๙

เจ้าคณะตำบลศาลาลาย
พระครูศุภกิจพัชรสาร (บุญชู กมฺมสุโภ)
วัดโคกสารสัจจธรรม
โทร. ๐๘ ๗๓๑๗ ๘๐๑๐

เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เขต ๑
พระครูขันติพัชโรภาส
วัดพระธาตุเนินสว่าง
โทร. ๐๘ ๗๘๔๐ ๘๒๖๙

เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เขต ๒
พระครูโอภาสพัชรสาร (คเชนทร์ )
วัดสว่างเนตร
โทร. ๐๘ ๔๑๘๑ ๒๑๒๗

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๑
พระครูไพศาลพัชรเขต (ธันวาคม )
วัดบ้านกกจั่น
โทร. ๐๘ ๘๒๗๑ ๖๕๕๑

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๒
พระครูสุทันต์พัชรสุนทร
วัดห้วยงาช้าง
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๐๙๔๑

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๓
พระครูพัชรคุณวัฒน์
วัดถ้ำเขาเครือ
โทร. ๐๘ ๕๒๒๐ ๑๖๗๕

เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๔
พระครูปิยพัชรกิจ
วัดวังปลาช่อน
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๘๓๘๕

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูสิริพัชโรภาส
วัดซับสมอทอด
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๖๘๔๕ , ๐ ๕๖๗๓ ๑๕๘๐

เลขานุการ
พระครูสุตพัชรบรรพต (สนธ์ )
วัดบรรพตาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๓ ๑๑๗๓ , ๐๘ ๕๗๒๘ ๓๔๗๕

รองเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูสิริพัชรากร (สมบัติ )
วัดซับบอน
โทร. ๐๙ ๐๓๕๙ ๔๖๔๐

เลขานุการ
พระวิเชียร ตนฺติปาโล
วัดซับบอน
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๖๓๔๙ , ๐๘ ๕๓๒๙ ๓๙๙๗

เจ้าคณะตำบลซับสมอทอด
พระครูสุตพัชรบรรพต (สนธ์ )
วัดบรรพตาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๓ ๑๑๗๓ , ๐๘ ๕๗๒๘ ๓๔๗๕

เจ้าคณะตำบลหนองแจง
พระครูประคุณพัชรสรณ์
วัดหนองแจง
โทร. ๐๘ ๘๒๘๒ ๕๓๘๘

เจ้าคณะตำบลซับไม้แดง
พระครูพัชรปัญญาวุธ
วัดซับไม้แดง
โทร. ๐๘ ๑๒๖๗ ๘๔๘๓

เจ้าคณะตำบลวังพิกุล
พระครูสุนทรพัชรสาร (สายหยุด ภทฺทจาโร)
วัดวังตะเคียนทอง
โทร. ๐๘ ๖๐๓๐ ๒๓๔๒

เจ้าคณะตำบลกันจุ เขต ๑
พระครูกมลพัชรประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
วัดรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๖๕๙๐ ๐๙๑๖

เจ้าคณะตำบลกันจุ เขต ๒
พระครูปริยัติพัชรสุนทร (สุวัฒน์ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดซับไม้แดงใหม่
โทร. ๐๘ ๔๘๒๑ ๗๘๓๐ , ๐๙ ๕๖๕๗ ๔๘๑๙

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน เขต ๑
พระครูพัชรธรรมรักขิต
วัดตะกรุดหิน
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๑๒๖๓ , ๐๘ ๕๗๒๗ ๙๐๑๙

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน เขต ๒
พระครูธีรพัชรากร
วัดบึงสามพัน
โทร. ๐๙ ๓๐๕๒ ๖๗๑๐

เจ้าคณะตำบลศรีมงคล
พระครูวรพัชรวิสุทธิ์
วัดโคกตายอ
โทร. ๐๘ ๑๗๔๐ ๓๑๙๐

เจ้าคณะตำบลพญาวัง
พระครูนครพัชรโพธิ
วัดเวียงโพธิ์งาม
โทร. ๐ ๕๖๐๒ ๑๐๒๓ , ๐๘ ๘๒๗๓ ๙๗๐๕

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูถาวรพัชรโสภณ (มานะ )
วัดศิริมงคล
โทร. ๐๙ ๓๑๕๐ ๒๖๔๘ , ๐๘ ๙๒๖๗ ๖๒๖๔

เลขานุการ
พระสมุห์ พรศักดิ์ รํสิโย
วัดศิริมงคล
โทร. ๐๙ ๘๓๓๘ ๓๙๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระภาวนามังคลาจารย์ วิ. (ธนมงคล ฐานสมฺปนฺโน)
วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ (๒๕๕๙)
พระครูสิริพัชรานุศาสน์ (ทวีป ธมฺมิโก ป.ธ.๕)
วัดสว่างสามัคคี
โทร. ๐๘ ๖๔๔๐ ๔๘๖๕

เลขานุการ
พระทวีศักดิ์ โชติโย
วัดสว่างสามัคคี
โทร. ๐๘ ๗๕๐๒ ๐๔๔๙

เจ้าคณะตำบลหนองย่างทอย เขต ๑
พระครูวินัยธร ชายดอย สุทฺธญาโณ
วัดหนองขามพุทธาราม
โทร. ๐๖ ๒๓๔๙ ๖๔๔๕

เจ้าคณะตำบลหนองย่างทอย เขต ๒
เจ้าอธิการรังสรรค์ โกสโล
วัดเนินถาวร
โทร. ๐๘ ๗๒๔๐ ๙๗๐๖

เจ้าคณะตำบลสระกรวด เขต ๑
พระครูสุนทรพัชรสิทธิ์ (มนตรี )
วัดวังขาม
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๖๒๓๓

เจ้าคณะตำบลสระกรวด เขต ๒
พระครูวินัยธร สำรวย ธมฺมจาโร
วัดร่องหอย
โทร. ๐๙ ๘๕๐๙ ๓๕๒๕

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูสีลพัชโรภาส (วิชัย )
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๖๔๔๕ ๕๘๘๓

เจ้าคณะตำบลประดู่งาม
พระครูปลัด สนิท ธมฺมโฆสโก
วัดห้วยทรายทอง
โทร. ๐๙ ๔๖๙๑ ๐๑๙๕

เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง เขต ๑
พระครูสังฆรักษ์ สนอง จิตฺตปญฺโญ
วัดวังไทร
โทร. ๐๙ ๘๘๓๑ ๔๓๕๐

เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง เขต ๒
พระครูอรัญพัชรศาสน์ (ลิขิต )
วัดเกาะแก้ววนาราม
โทร. ๐๘ ๙๖๔๔ ๘๘๓๕

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระมหาสมพงษ์ สารคนฺโธ
วัดหนองบัว
โทร. ๐๘ ๗๕๐๒ ๐๔๔๙

เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เขต ๑
พระครูสุธรรมพัชรพินิต (พินิตศักดิ์ )
วัดแม่น้ำแควป่าสัก
โทร. ๐๘ ๖๒๐๒ ๙๒๖๔

เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เขต ๒
พระครูเกษมพัชรสาร (สมคิด )
วัดธุตังคาราม
โทร. ๐๘ ๗๕๒๖ ๔๗๕๓

เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง
พระครูอาทรวชิรคุณ
วัดสว่างสันติวรรณ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๒ ๐๖๕๘

เลขานุการ
พระครูกิตติพัชโรภาส (อำภัย )
วัดเกตุสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๕๑

เจ้าคณะตำบลวังโป่ง
พระครูสัทธาพัชราภิรัต
วัดอรัญญาวาส
โทร. ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๔๕ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๘๕๔๘

เจ้าคณะตำบลท้ายดง
พระครูวิมลพัชรกิจ
วัดสว่างสามัคคี
โทร. ๐ ๕๖๕๖ ๙๐๘๙ , ๐๘ ๙๕๖๖ ๖๒๑๔

เจ้าคณะตำบลวังหิน เขต ๑
พระครูสถิตพัชรากร
วัดไทรงามสามัคคี
โทร. ๐๘ ๕๗๒๕ ๓๐๔๖

เจ้าคณะตำบลวังหิน เขต ๒
พระสมุห์ ไพศาล ปญฺญาโภ
วัดเนินศิลาเพชร
โทร. ๐๘ ๐๑๑๕ ๗๒๕๑ , ๐๘ ๖๐๔๕ ๘๕๖๗

เจ้าคณะตำบลวังศาล
พระครูบรรพตพัชรกิตติ์
วัดภูเขาทอง
โทร. ๐๘ ๗๒๐๗ ๒๓๔๘

เจ้าคณะตำบลซับเปิบ
พระครูกิตติพัชโรภาส (อำภัย )
วัดเกตุสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๖๙๓๖ ๓๕๕๑

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ
พระครูสุเขตพัชรคุณ
วัดบ้านนายาว
โทร. ๐๘ ๑๐๓๙ ๘๒๖๐

เลขานุการ
พระปลัด จำเนียร อาจาโร
วัดบ้านนายาว
โทร. ๐๘ ๖๙๓๘ ๐๐๔๙

เจ้าคณะตำบลแคมป์สน
พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย )
วัดราชพฤกษ์
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๗๐๒๒ , ๐๘ ๗๓๑๐ ๔๕๗๗

เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว
พระครูพัชรคณาภิรักษ์
วัดโคกมน
โทร. ๐๘ ๔๘๐๐ ๒๐๓๙

เลขานุการ
พระปลัด จักรี อตฺตทนฺโต
วัดโคกมน
โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๘๓๙๖

เจ้าคณะตำบลน้ำหนาว
พระครูโอภาสพัชรเขต (ไพบูลย์ )
วัดนาพ่อสอง
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๔๕๐

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๔๕)
พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๘๒๓ , ๐๘ ๗๙๓๒ ๑๔๑๗

เลขานุการ
พระมหาอภิเชษฐ์ สจฺจญาโณ ป.ธ.๕
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐๘ ๓๔๑๐ ๗๖๘๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน )
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๙๓๓๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธมฺมสาโร)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๐๐๗๓ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๔๔๓๐

เลขานุการ
พระมหาพิเชษฐ์ โกวิโท ป.ธ.๗
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐๘ ๙๔๕๖ ๓๘๒๐

เจ้าคณะตำบลสะเดียง
พระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๗๒

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก
พระครูโสภิตพัชรธรรม (อาญาวุฒิ )
วัดติสสมหาวัน
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๐๗๗๓

เจ้าคณะตำบลนาป่า
พระครูวิบูลธรรมจารี (อรรฆพร )
วัดเฉลียงลับ
โทร. ๐๘ ๒๘๕๙ ๗๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เลขานุการ
พระครูสุนทรวรวัชร (สุนทร กตสาโร)
วัดป่าด่านแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๖๑๖๔

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระครูไพบูลศาสนกิจ (ทนงค์ )
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๙๓ ๑๑๒๒

รักษาการเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เจ้าคณะตำบลพุเตย
พระครูสุวรรณรังษี (สมพงษ์ )
วัดป่าแสงทอง
โทร. ๐๘ ๒๗๑๙ ๒๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล)
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๒๘๕ ๗๐๙๒

เลขานุการ
พระจิรพงค์ จิรสุโภ
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๔๐ ๔๖๘๘

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน
พระครูสิริวัชราภรณ์ (ศิริ )
วัดสิริจันทาวาส
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ - วังโป่ง
พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)
วัดป่าไชยชุมพล
โทร. ๐๘ ๙๙๐๑ ๖๐๖๐

เลขานุการ
พระวิฑูรย์ เขมิโย
วัดป่าไชยชุมพล
โทร. ๐๘ ๕๗๖๕ ๘๑๙๒

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า - น้ำหนาว (๒๕๖๐)
พระครูวินัยคุณโสภณ (สุพล สํวโร)
วัดสีบานเย็น
โทร. ๐๘ ๑๖๗๕ ๔๓๐๓

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
พระครูวิชัยพัชรกิจ (ฉอ้อน )
วัดป่าศิลาวดี
โทร. ๐๘ ๔๕๙๗ ๓๓๐๘

เจ้าคณะตำบลศิลา
เจ้าอธิการชัยณรงค์ อมโร
วัดพระธาตุภูผาชัย
โทร. ๐๘ ๓๕๔๙ ๘๑๓๙

เจ้าคณะตำบลหลักด่าน
เจ้าอธิการเกรียงศักดิ์ สุทฺธจิตโต
วัดป่าฟองใต้
โทร. ๐๘ ๙๒๙๑ ๔๐๔๗

เจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๖๐)
พระครูพิพัฒนมงคล (พิพัฒน์ กิตฺติภทฺโท)
วัดเทพธรรมรังษี
โทร. ๐๘ ๑๐๗๑ ๕๕๘๗

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก (๒๕๖๐)
พระมหาฉลอง อริยวํโส ป.ธ.๖
วัดสันติวัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก - เขาค้อ
พระวินัยวงศาจารย์ (เปรื่อง ฐานงฺกโร)
วัดสันติวัฒนา
โทร. ๐ ๕๖๘๒ ๘๕๓๔ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๑๖๖๑

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก
พระครูมงคลวัชรคุณ (ยงยุทธ )
วัดนาแซงน้อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๓ ๓๔๖๔

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ (๒๕๖๐)
พระครูธรรมธร พลวัชร กิตฺติเมธี
วัดพ่อขุนผาเมือง
โทร. ๐๘ ๓๑๖๖ ๗๓๗๔

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูขันติธรรมโสภณ (จำนงค์ )
วัดป่าบ้านหัวโตก
โทร. ๐๙ ๗๙๓๕ ๕๓๙๗


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - พระสังฆาธิการ