หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๑๑๒ , ๐ ๒๘๖๙ ๐๔๘๘

รองเจ้าคณะภาค ๕
พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๓๖๑๒

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ สุเทวเมธี ป.ธ.๖)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔)
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๑๐๗

ตาก

เจ้าคณะจังหวัดตาก (๒๕๕๒)
พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล)
วัดท่าไม้แดง
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๒๐๖๐ , ๐๘ ๗๘๔๙ ๑๙๘๙

เลขานุการ
พระครูศรีบุญญากร (บุญส่ง ปุญฺญกุสโล ป.ธ.๖)
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๙๗๕๑

รองเจ้าคณะจังหวัดตาก (๒๕๔๖)
พระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร)
วัดโคกพลู
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๑๑๕ , ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๒๖๘

เลขานุการ
พระมหาสุทัศน์ อุชุจาโร
วัดโคกพลู
โทร. ๐๘ ๓๘๗๙ ๑๙๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาก
พระราชวีรากร (วิเชียร ฐานวโร)
วัดตรีรัตนาราม
โทร. ๐๘ ๔๘๒๐ ๘๖๘๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
พระครูโสภณชยาภรณ์
วัดชัยชนะสงคราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๙๙๐ , ๐๘ ๑๙๕๓ ๔๙๔๑

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ เทเวทย์ อคฺคโชโต
วัดชัยชนะสงคราม
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๗๔๘๔

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
พระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดอัมพวัน
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๕๘๓๔

เลขานุการ
พระภัทรษิฐ อคฺคธมโม
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐๘ ๐๖๔๐ ๔๐๐๑

เจ้าคณะตำบลระแหง
พระครูเมธีวรคุณ (ฉลวย กาญจโน ป.ธ.๓)
วัดมณีบรรพต วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๓๖๔ , ๐๘ ๖๙๓๕ ๘๐๕๘

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
พระครูศรีบุญญากร (บุญส่ง ปุญฺญกุสโล ป.ธ.๖)
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๙๗๕๑

เจ้าคณะตำบลไม้งาม
พระครูประทีปจันทรังษี (ถาวร จนฺทธมฺโม)
วัดเกาะตาเถียร

เจ้าคณะตำบลวังหิน - เชียงเงิน
พระครูมนูญกิจจานุวัตร (ฉลองศักดิ์ )
วัดเขาลาน้ำ
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๒๐๖๐ , ๐๘ ๑๖๐๒ ๐๕๗๘

เจ้าคณะตำบลหนองบัวเหนือ
พระมหาประคอง ฐิตายุโก
วัดหนองบัวเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๗๐๖ ๘๔๘๔

เจ้าคณะตำบลตลุกกลางทุ่ง - น้ำรึม
พระครูปริยัติกิตติสุนทร (กิตติ ป.ธ.๔)
วัดคลองสัก
โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๗๙๔๔

เจ้าคณะตำบลวังประจบ
พระมหาสุทัศน์ อุชุจาโร
วัดโคกพลู
โทร. ๐๘ ๓๘๗๙ ๑๙๑๒

เจ้าคณะตำบลโป่งแดง
เจ้าอธิการสัมพันธ์ ญาณวีโร
วัดไผ่สีซอ
โทร. ๐๘ ๔๖๒๑ ๒๑๐๔

เจ้าคณะตำบลป่ามะม่วง
พระครูศรีคีรีรัตน์ (สำเนาว์ ปุณฺณรตโน ป.ธ.๖)
วัดมณีบรรพต วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๒๘๗ , ๐๘ ๗๕๗๓ ๘๗๖๗

เจ้าคณะตำบลหัวเดียด
พระครูประโชติรัตนากร (ไพโรจน์ รตนโชโต)
วัดดอนมูลชัย
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๒๐๙ , ๐๘ ๙๔๖๑ ๐๙๒๗

เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า
พระครูสิริสุตวัฒน์ (วันชัย )
วัดส้มเกลี้ยง
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๘๐๓๒ , ๐๘ ๗๕๗๓ ๘๗๖๗

เลขานุการ
พระดอกดิน นริสฺสโร
วัดส้มเกลี้ยง
โทร. ๐๘ ๒๒๒๖ ๗๔๐๑

เจ้าคณะตำบลนาโบสถ์
พระมหาภาสุ สมาจาโร ป.ธ.๗
วัดนาโบสถ์

เจ้าคณะตำบลประดาง
พระครูพิพัฒน์ปัญญากร (ทองหล่อ )
วัดท่าตะคร้อ
โทร. ๐๘ ๗๒๑๐ ๘๖๐๙

เจ้าคณะตำบลเชียงทอง
พระครูโกวิทบุญเขต
วัดท่านา
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๒๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน ยุตฺตโยโค)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐ ๕๕๕๙ ๑๑๐๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก (๒๕๖๒)
พระครูบวรธรรมวิจารณ์ (บุญศรี ธมฺมจาโร)
วัดวิเศษวานิช
โทร. ๐ ๕๕๕๙ ๑๖๒๓

เจ้าคณะตำบลตากออก
เจ้าอธิการแพลน ทีฆายุโก
วัดวังมะกอก
โทร. ๐๘ ๑๔๖๔ ๐๔๗๗

เจ้าคณะตำบลตากตก
พระครูบรมธาตุกิจจาทร (รัตน์ จิตฺตทนฺโต)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๖๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะตะเภา (๒๕๖๒)
พระครูบรมธาตุธำรง (เชาว์ ญานิโย)
วัดพระบรมธาตุ
โทร. ๐๘ ๐๘๔๒ ๔๖๕๙

เจ้าคณะตำบลทุ่งกระเชาะ
พระครูมงคลประภาวัฒน์
วัดทุ่งกระเชาะ
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๕๔๒๗

เจ้าคณะตำบลท้องฟ้า
เจ้าอธิการสมบุญ จนฺทวํโส
วัดสันป่าลาน
โทร. ๐๘ ๒๗๗๕ ๘๐๗๓

เจ้าคณะตำบลสมอโคน
พระครูสาทรปัญญาวิจิตร (สมจิตร ฐิตปญฺโญ)
วัดวิเศษวานิช
โทร. ๐ ๕๕๕๙ ๑๖๓๒

เจ้าคณะตำบลแม่สลิด
พระครูพิศิษฏ์สุตากร (สุทัศน์ )
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๙๗๐๔ ๑๔๘๖

เจ้าคณะอำเภอสามเงา
พระครูวิศาลกิจจานุวัตร
วัดสามเงาออก
โทร. ๐๘ ๙๗๐๗ ๘๖๑๘

เลขานุการ
พระครูสุปุญญานุวัฒก์ (สมพงษ์ )
วัดป่ายางใต้
โทร. ๐๘ ๖๙๒๕ ๗๔๒๓

เจ้าคณะตำบลสามเงา - ย่านรี
พระครูพิพิธธรรมนาถ (สังวร )
วัดป่ายางตก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๕๕๑๐

เจ้าคณะตำบลวังหมัน
เจ้าอธิการวิชัย เตชพโล
วัดท่าปุย
โทร. ๐๘ ๐๐๒๗ ๑๑๒๐

เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
พระครูวินิตสีลโสภณ
วัดวังไคร้
โทร. ๐๘ ๔๖๒๐ ๘๖๙๔

เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
พระครูสุพพิธานจันโทภาส (ณัฐวัฒน์ จนฺทวณฺโณ)
วัดสองแคว
โทร. ๐๙ ๓๒๑๕ ๖๙๙๘

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุธีวุฒิคุณ (นวปฎล กุสลญาโณ ป.ธ.๖)
วัดโพธิคุณ
โทร. ๐๘ ๘๔๒๘ ๙๙๘๖

เลขานุการ
พระมหาสิทธิกร ธมฺมเตโช
วัดโพธิคุณ
โทร. ๐๘ ๐๐๒๑ ๗๗๑๒

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูไพโรจน์ศาสนานุกูล
วัดแม่ตาว
โทร. ๐ ๕๕๕๓๑๙๘๑

เลขานุการ
พระครูสิทธิจิตตานุยุต (อภิสิทธิ์ )
วัดแม่ตาว
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๕๐๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด (๒๕๖๑)
พระสุนทรสมาจาร (สะอาด ปิยาจาโร)
วัดดอนมูล
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๓๓๘๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๕๗๔๖

เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๑
พระครูประกาศบุญญากร (ศักดิ์ชัย กตปุญฺโญ)
วัดมณีไพรสณฑ์
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๑๘๗

เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๒
พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ป.ธ.๗
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๒๑๖๔ ๖๖๔๕

เจ้าคณะตำบลท่าสายลวด
พระครูสุชาติวรนิเวศน์ (พาเยาว์ อภิชาโต)
วัดวังตะเคียน
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๙๖๙๖

เจ้าคณะตำบลพะวอ - ด่านแม่ละเมา
พระครูสิริขันตยาภิรัต
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๖๒๐๙ ๖๙๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่ปะ
พระครูเวฬุวันจันทรัศมี (เสน่ห์ จนฺทรํสี)
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๙๒๘๔

เจ้าคณะตำบลแม่กาษา
พระครูเมธากิจโกศล (ธรรมจักร กนฺตวีโร)
วัดไทยสามัคคี
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๔๒๑๒

เจ้าคณะตำบลแม่ตาว
พระครูสิทธิจิตตานุยุต (อภิสิทธิ์ )
วัดแม่ตาว
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๕๐๓

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูสิริวรญาณ
วัดสว่างอารมณ์
โทร. ๐๘ ๔๘๑๖ ๔๙๑๖

เจ้าคณะตำบลแม่กุ
พระครูมณีรัตนานุกูล
วัดเกศแก้วบูรพา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๖๗๓๒

เจ้าคณะตำบลมหาวัน
พระครูประดิษฐ์ธรรมานันท์
วัดแดนอาณาเขต
โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๑๐๓๒

เจ้าคณะอำเภอพบพระ
พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล (สุชาติ โอปนยิโก)
วัดราษฎร์เจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๕๖๒ ๓๒๗๔

เจ้าคณะตำบลพบพระ
พระครูปลัด ทองสุข สนฺตจิตฺโต
วัดพบพระ
โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๙๐๐๔

รองเจ้าคณะตำบลพบพระ (๒๕๖๐)
พระอธิการสุรศักดิ์ นรินฺโท
วัดพบพระเหนือ

เจ้าคณะตำบลช่องแคบ
พระครูสมุห์ การัณต์ คุณสํวโร
วัดราษฎร์เจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๗๘๔๘ ๕๔๘๙

เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด
พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ (จุติพร ป.ธ.๖)
วัดท่าปุย
โทร. ๐๘ ๐๐๒๗ ๑๑๒๐

เลขานุการ
พระครูประภัศร์ธรรมวิจิตร (ธีรพงศ์ )
วัดเทพนิมิต
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๔๘๔๙

เจ้าคณะตำบลแม่ระมาด
พระครูอรรถวิธานโกศล
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐ ๕๕๕๘ ๑๐๓๘

เจ้าคณะตำบลแม่จะเรา
พระครูประทีปธรรมาภิรักษ์
วัดอุดมสามัคคี
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๑๑๖๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระธาตุ (๒๕๖๒)
พระครูวิรุฬห์ธรรมโสภณ (คำปัน ทนนฺชโย)
วัดแม่ระมาดน้อย
โทร. ๐๘ ๑๘๘๗ ๙๙๑๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง (๒๕๖๒)
พระครูสุวิมลกิตติสาร (จันทร์หล้า กิตฺติสาโร)
วัดอมราวดี
โทร. ๐๘ ๖๕๖๕ ๑๒๑๗

เจ้าคณะตำบลแม่ต้าน
พระครูสุเขตมงคลการ
วัดมงคลคีรีเขตร์
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๗๕๗๗

เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง
พระครูอนุกูลวรการ (สมนึก ผาสุกาโม ป.ธ.๔)
วัดดอนแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๙๐๖ ๑๗๓๓

เลขานุการ
พระมหามาโนช อภินนฺโท
วัดอุ้มผาง
โทร. ๐๙ ๘๐๐๖ ๘๑๓๗

เจ้าคณะตำบลอุ้มผาง
พระครูสุนทรถิรธรรม (บุญตัน ถิรปุญฺโญ)
วัดไพรสณฑ์สุนทร
โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๔๐๖

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

สุโขทัย-ตาก

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก
พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๘๖ , ๐๘ ๖๙๘๖ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๗๗๐๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๖)
พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม)
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๗๐๖๕ ๓๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาธิติ สุรธิติ ป.ธ.๕
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๘๒๑๑ ๒๐๓๖ , ๐๘ ๘๒๕๘ ๘๔๐๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุโขทัย
พระครูโกวิทธรรมมงคล (อานนท์ อานนฺทคุโณ ป.ธ.๓)
วัดป่านาบุญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๖๑๖๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๘๙๙ ๙๔๒๓

เลขานุการ
พระวิเชียร ขนฺติวชิโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๕๗๓๒

เจ้าคณะตำบลระแหง
พระครูสีตลาภิรัต (ปราการ )
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๘๖

เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
วัดถ้ำดอยลาน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๒๐๘๖

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ )
วัดป่าขะเนจื้อ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๗๖๕๑


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดตาก - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın