หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๑๑๒ , ๐ ๒๘๖๙ ๐๔๘๘

รองเจ้าคณะภาค ๕
พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๓๖๑๒

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ สุเทวเมธี ป.ธ.๖)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔)
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๑๐๗

พิษณุโลก

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก (๒๕๖๑)
พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๖๒๔๘

รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก รูปที่ ๑ (๒๕๕๙)
พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
วัดมะขามเตี้ย
โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๔๔๔๘

เลขานุการ
พระครูปลัด บุญเรือง สุทฺธสีโล
วัดมะขามเตี้ย
โทร. ๐๘ ๖๑๑๙ ๑๖๘๙

รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก รูปที่ ๒ (๒๕๖๒)
พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๑๖๙๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก (๒๕๖๐)
พระราชธรรมคณี (นารถ ลวณรกฺโข)
วัดศรีรัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๓๓ ๓๐๖๐ , ๐ ๕๕๒๖ ๑๖๖๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
พระครูปัญญารัตนาทร (เชาว์ )
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๔๑๘๑ ๔๖๒๔

เลขานุการ
พระมหาพิทักษ์ วรญาโณ ป.ธ.๔
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๖ ๑๓๙๕ ๙๓๕๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
พระครูเกษมวาปีพิสัย (ณัฐพล )
วัดบึงกระดาน
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๒๐๑๒

เลขานุการ
พระครูประทีปธรรมานุรักษ์
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๘๖๔๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี ป.ธ.๘
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูวินัยธร สิงห์ ปภากโร ป.ธ.๓
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๖ ๒๙๙๘ ๘๙๓๒

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูกิตติรัตนานุกูล (จันดี )
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๙๑๖๒

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูประภัสสรสันติคุณ (ศักดิ์นรินทร์ กตสาโร)
วัดจันทร์ตะวันตก
โทร. ๐๘ ๙๒๗๑ ๓๔๔๗

เจ้าคณะตำบลบึงพระ
พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)
วัดสันติวัน
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๑๐๒๒

เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
พระครูปริยัติกิจจานุกรม (พิน ฉินฺนาลโย ป.ธ.๓)
วัดจันทร์ตะวันออก
โทร. ๐๘ ๓๒๑๕ ๑๔๑๑

เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์ (จง )
วัดพระขาวชัยสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๐๔๒๒

เจ้าคณะตำบลปากโทก
พระครูรัตนเวฬุวัน (ชัยพร )
วัดไผ่ค่อมรัตนาราม
โทร. ๐๙ ๔๖๐๗ ๘๕๖๖

เจ้าคณะตำบลมะขามสูง
พระครูปัญญาวราภิรัต (เศรษฐวุฒิ )
วัดจอมทอง
โทร. ๐๘ ๙๖๕๔ ๕๐๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
พระครูสุเมธธรรมโสภณ (สำอางค์ )
วัดพิกุลวราราม
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๗๖๒๓

เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์
พระปลัด เอกอุดม อุตฺตมสกฺโก
วัดท่ามะปราง
โทร. ๐๙ ๐๖๙๕ ๓๓๓๕

เจ้าคณะตำบลสมอแข
พระครูอาทรอรรถสาร (ศรีไพร อตฺตสาโร)
วัดสมอแข
โทร. ๐๘ ๗๓๑๓ ๓๗๑๑

เจ้าคณะตำบลจอมทอง
พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนุโท)
วัดสุดสวาสดิ์
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๓๗๖๑

เจ้าคณะตำบลท่าทอง
พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์ (พรหมสวรรค์ ป.ธ.๔)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลหัวรอ เขต ๑
พระครูประทีปธรรมานุรักษ์
วัดคูหาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๘๖๔๗

เจ้าคณะตำบลหัวรอ เขต ๒
พระมหาพิชัย ธมฺมวํโส
วัดตาปะขาวหาย
โทร. ๐๘ ๖๙๓๑ ๓๒๔๓

เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๑
พระครูมนูญจันทสาร (ภราดร จนฺทสาโร)
วัดเขื่อนขันธ์
โทร. ๐๘ ๑๕๙๖ ๒๕๐๓

เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๒
พระครูนิทัศน์บุญญากร (บำรุง ป.ธ.๓)
วัดธรรมจักร
โทร. ๐๘ ๑๗๘๕ ๑๙๖๗

เจ้าคณะตำบลพลายชุมพล
พระครูรัตนเสนาภิมุข (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๓๗๖๐

เจ้าคณะตำบลวัดพริก
พระครูอภัยจริยาภรณ์ (บุญชู ชินวํโส)
วัดบางทราย
โทร. ๐ ๕๕๓๘ ๖๐๓๐

เจ้าคณะตำบลวังน้ำคู้
พระครูโกวิทพัฒนาทร (ณรงค์ )
วัดบางทราย
โทร. ๐ ๕๕๓๘ ๖๐๔๙

เจ้าคณะตำบลอรัญญิก
พระครูสุนทรโรจนคุณ (ปิยะพงษ์ )
วัดโพธิญาณ
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๙๙๔๙

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูวิบูลสิทธิธรรม (บุญชัย จนฺทธมฺโม)
วัดหนองพยอม
โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๘๐๕๘

เลขานุการ
พระมหาสว่าง โชติโก
วัดดงยาง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๖ ๖๕๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูนิวิฐวีรธรรม (วิรัช )
วัดสุนทรประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๔๘๑๒ ๒๔๘๕

เลขานุการ
พระอดิศักดิ์ ปญฺญาวโร
วัดสุนทรประดิษฐ์
โทร. ๐๙ ๒๐๓๗ ๘๖๒๕

รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์ (ถนอม )
วัดสุนทรประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๔๑๓๙

เลขานุการ
พระใบฎีกา สิทธา จนฺทสาโร
วัดปลักแรด
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๐๘๖๐

เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๑
พระครูวิลาสธรรมประทีป (ทวีป ทีปธมฺโม)
วัดสุนทรประดิษฐ์
โทร. ๐๘ ๗๑๙๙ ๗๙๗๘

เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๒
พระครูประโชติวราคม (อาคม )
วัดยางแขวนอู่
โทร. ๐๘ ๙๐๙๖ ๗๒๕๕

เจ้าคณะตำบลท่านางงาม เขต ๑
พระครูวีรนิคมเขต (อาจหาญ )
วัดย่านใหญ่
โทร. ๐๘ ๘๙๐๔ ๑๓๒๗

เจ้าคณะตำบลท่านางงาม เขต ๒
พระมหาสว่าง โชติโก
วัดดงยาง
โทร. ๐๘ ๕๐๕๖ ๖๕๗๔

เจ้าคณะตำบลปลักแรด
พระครูประภัศร์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ )
วัดหล่ายโพธิ์
โทร. ๐๘ ๑๖๘๐ ๑๘๐๗

เจ้าคณะตำบลพันเสา
พระมหาสี ปญฺญาวชิโร
วัดหนองนา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๗๙๘๒

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูฉันทธรรมานุสิฐ (ประวิทย์ )
วัดปลักแรด
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๕๙๓๗

เจ้าคณะตำบลวังอิทก
พระครูสุวิธานธรรมรักขิต (จิรวัฒน์ )
วัดกลางสุริยวงศ์
โทร. ๐๘ ๗๓๐๙ ๙๗๕๖

เจ้าคณะตำบลบึงกอก เขต ๑
พระครูวรธรรมานุยุต (สุวรรณ )
วัดตะโม่
โทร. ๐๘ ๖๐๐๙ ๑๒๘๕

เจ้าคณะตำบลบึงกอก เขต ๒
พระครูวินัยธร ประเสริฐ อารยธมฺโม
วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์
โทร. ๐๘ ๒๒๑๒ ๑๓๓๑

เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๑
พระครูสุวิมลธรรมคุณ (สุชาติ )
วัดดงกวาง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๑ ๓๑๘๙

เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๒
พระครูไพโรจน์กิตติคุณ (สง่า กิตฺตินธโร)
วัดเกาะจันทร์
โทร. ๐๘ ๙๕๖๖ ๙๙๖๙

เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๓
พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๘๑๕๗ ๔๘๑๑

เจ้าคณะตำบลชุมแสงสงคราม เขต ๑
พระครูนิวิฐธรรมทัต (ชัยกฤช ทสฺสนธมฺโม)
วัดหนองอ้อ
โทร. ๐๘ ๖๗๓๒ ๐๒๘๒

เจ้าคณะตำบลชุมแสงสงคราม เขต ๒
เจ้าอธิการสิโนทัย วิชโย
วัดหนองพยอม
โทร. ๐๘ ๗๗๙๒ ๔๑๕๘

เจ้าคณะตำบลคุยม่วง
พระครูพรหมกิจโกศล (ประดิษฐ์ )
วัดดงหนองอ้อ
โทร. ๐๘ ๙๖๓๘ ๖๓๙๐

เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๑
พระครูสถาพรบุญสาร (จันทร์ )
วัดทุ่งสาวน้อย
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๙๙๗๖

เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๒
พระครูเมธาประยุตต์ (สุเมธ สุเมโธ)
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕

เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร )
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐ ๕๕๓๙ ๑๐๔๒

เลขานุการ
พระปลัด รัฐชัย อคฺคปญฺโญ
วัดห้วยแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๓๘๒ ๐๓๓๙

รองเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
พระครูพิพัฒน์นวกิจ (สมปอง )
วัดราษฎร์เจริญ
โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๙๖๒๑

เลขานุการ
พระอำนวย นาควโร
วัดราษฎร์เจริญ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๘ ๔๕๐๐

เจ้าคณะตำบลนครป่าหมาก
พระครูวิบูลธรรมโชติ (บุญสม )
วัดสามเรือน
โทร. ๐๘ ๙๖๔๓ ๑๓๐๕

เจ้าคณะตำบลเนินกุ่ม
พระครูสังวราภินันท์ (สำเริง )
วัดดงหมี
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๑๓๘

เจ้าคณะตำบลวัดตายม
พระครูพิพิธพัฒนกิจ (จำลอง )
วัดราษฎร์นิยม
โทร. ๐๘ ๑๕๓๔ ๒๖๑๑

เจ้าคณะตำบลสนามคลี
พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ )
วัดกำแพงมณี
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๖๑๓๒

เจ้าคณะตำบลท่าตาล
พระครูอนุรักษ์นิติสาร (บุญส่ง )
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๔ ๒๕๓๒

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
พระครูพิพัฒน์อาจารคุณ (สมชาย )
วัดโคกสลุด
โทร. ๐๘ ๔๓๘๒ ๗๑๙๑

เจ้าคณะตำบลไผ่ล้อม
พระครูสุเมธบุญเขต (มนตรี )
วัดท่านา
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๙๕๖๗

เจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
พระครูสุวิมลชัยคุณ (มนู ชยปาโล)
วัดช่างเหล็ก
โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๒๙๗๙

รองเจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
พระครูสังวรยติวัฒน์ (ทะนัง สงฺวโร)
วัดบ้านเนินมะครึด
โทร. ๐๘ ๖๑๙๙ ๖๙๐๕

เลขานุการ
พระสมุห์ ฐาปกรณ์ เขมจิตฺโต
วัดช่างเหล็ก

เจ้าคณะตำบลคันโช้ง
พระครูสุนทรพัฒนพิธาน (แร่ รกฺขิตสีโล)
วัดหินลาด
โทร. ๐๘ ๖๙๒๘ ๐๗๔๓

เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
พระมหาประหยัด ฐานวโร
วัดกุญชรทรงธรรม
โทร. ๐๘ ๙๖๑๕ ๘๗๔๒

เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
เจ้าอธิการบุญเสริม ธีรชโย
วัดท่าแก่ง

เจ้าคณะตำบลหินลาด
พระครูถาวรคามเขต (ลำไย ถาวโร)
วัดบ้านน้อย
โทร. ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๓๕๗

เจ้าคณะตำบลท่างาม
เจ้าอธิการดิเรก ธีรธมฺโม
วัดเสนาสน์
โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๒๙๘๓

เจ้าคณะตำบลท้อแท้ (๒๕๖๒)
พระใบฎีกา มีศักดิ์ จิรสุโภ
วัดคุ้งใหญ่
โทร. ๐๘ ๗๒๑๑ ๗๗๑๙

เลขานุการ(๒๕๖๒)
พระปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ
วัดเหล่าขวัญ
โทร. ๐๘ ๐๕๑๐ ๔๙๓๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม
พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ (ธวัช )
วัดมะต้อง
โทร. ๐๘ ๙๔๖๐ ๐๕๑๐

เจ้าคณะตำบลหอกลอง
พระครูสิริวัฒนานุยุต (ประดับ )
วัดหอกลอง
โทร. ๐๘ ๓๕๑๘ ๗๔๔๗

เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม
พระครูอุภัยโกศล (เจริญ )
วัดกรับพวงเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๑๒๖๓

เจ้าคณะตำบลหนองแขม (๒๕๔๒)
พระครูศุภกิจจาภิรัต (สมโชค ตาณรโต)
วัดคลองตาล
โทร. ๐๘ ๑๐๔๑ ๒๑๑๑

เจ้าคณะตำบลมะต้อง
พระครูถาวรกิจจานุยุต (กฤษณพงษ์ )
วัดย่านขาด
โทร. ๐๘ ๙๘๙๓ ๓๖๙๐

เจ้าคณะตำบลวังวน
พระครูปิยวรรณสุนทร (สนอง )
วัดห้วยดั้ง
โทร. ๐๘ ๖๔๔๑ ๙๕๒๒

เลขานุการ
พระครูขันติบุรีกร
วัดวังวน

เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
พระครูสุจิณวรธรรม (สุวรรณ )
วัดนาขุม
โทร. ๐๘ ๔๗๐๑ ๐๖๕๕

เจ้าคณะตำบลมะตูม
พระครูพิทักษ์สีลาจาร (สมบัติ )
วัดวังปลาดุก
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๐๕๖๔

เจ้าคณะตำบลศรีภิรมย์
พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ)
วัดสวนร่มบารมี
โทร. ๐๘ ๙๐๘๐ ๓๔๓๔

เจ้าคณะตำบลตลุกเทียม
พระครูบริบูรณ์โกวิท (วัลลพ )
วัดสันติกาวาส
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๓๖๒๙

เจ้าคณะตำบลทับยายเชียง
พระครูสุภกิจชยาภรณ์ (ศุภชัย )
วัดหนองมะคัง
โทร. ๐๙ ๔๖๕๔ ๕๔๕๙

เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๑
พระครูพิพิธพัฒโนดม (บุญธรรม )
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๖๖๗๖ ๑๑๖๕

เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๒
พระครูธีรศาสน์กิจจาทร (ธีระพง )
วัดใหม่พรหมพิราม
โทร. ๐๙ ๗๙๕๗ ๑๔๖๓

เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๑
พระครูสันติวนานุรักษ์ (ชูชาติ อภิวฑฺฒโน)
วัดพุทธสถานสันติวัน
โทร. ๐๘ ๖๙๒๙ ๖๔๖๙

เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๒
พระครูอดุลสุตวัฒน์
วัดเขาปรัง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๘๗๕๘

เจ้าคณะอำเภอชาติตระการ
พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ (เสนอ )
วัดโพนไทรงาม
โทร. ๐๘ ๑๒๘๐ ๐๑๘๙

เลขานุการ
พระใบฎีกา ประเทือง อนิญฺชโต
วัดโพนไทรงาม

เจ้าคณะตำบลป่าแดง
พระครูอดุลธรรมกิจ (ธรรมนูญ อารยธมฺโม)
วัดป่าแดง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๙๓๔๘

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑
พระครูจันทปัญญาวิมล (คูณ )
วัดน้ำทองน้อย
โทร. ๐๘ ๗๒๑๒ ๓๓๖๐

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
พระครูประกาศขันติคุณ (จำรัส ขนฺติพโล)
วัดบ้านดง
โทร. ๐๘ ๓๓๓๐ ๕๘๘๖

เจ้าคณะตำบลบ่อภาค
พระครูพิสุทธิ์เขมาภินันท์ (อวน )
วัดน้ำปุ้น
โทร. ๐๘ ๖๒๐๑ ๙๓๕๑

เจ้าคณะตำบลชาติตระการ
พระครูวิจิตรศีลสังวร (บุญล้ำ กนฺตสีโล)
วัดนาเปอะ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๓ ๕๙๑๕

เจ้าคณะตำบลท่าสะแก
พระครูโอภาสสถาพร (วานิช )
วัดชุมแสง
โทร. ๐๘ ๗๘๔๐ ๒๒๓๗

เจ้าคณะตำบลสวนเมี่ยง
พระครูนิวิฐจันทประโชติ (บุญหลาย จนฺทาโภ)
วัดโคกใหญ่
โทร. ๐๘ ๓๓๓๑ ๓๑๐๐

เจ้าคณะอำเภอวังทอง
พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ (นวล )
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๗๓๙๓

เลขานุการ
พระปลัด ชยธร โชติปญฺโญ
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๙๔๖๕

รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
พระครูวิมลธรรมรักขิต (สมหวัง )
วัดวังทองวราราม
โทร. ๐๘ ๙๙๐๖ ๗๓๘๑

เลขานุการ
พระใบฎีกา วารินทร์ มหาปุญฺโญ
วัดวังทองวราราม
โทร. ๐๘ ๔๗๗๔ ๗๐๙๑

รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
พระครูสุวิธานสาธุกิจ (ดำรงค์ )
วัดบัวทอง
โทร. ๐๘ ๙๕๙๕ ๓๐๐๒

เลขานุการ
พระดนัย ตนโย
วัดบัวทอง
โทร. ๐๘ ๘๑๕๖ ๒๓๑๐

เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๑
พระใบฎีกา วารินทร์ มหาปุญฺโญ
วัดวังทองวราราม
โทร. ๐๘ ๔๗๗๔ ๗๐๙๑

เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๒
พระครูใบฎีกา วสันต์ ปญฺญาธโร
วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
โทร. ๐๘ ๘๑๔๗ ๐๙๔๗

เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๑
พระครูอรรถธรรมาภรณ์ (ผล )
วัดคลองเมือง
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๓๗๓๙

เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๒
พระครูพิศาลธรรมรังสี (รุ่ง )
วัดวังสำโรง
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๑๖๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
พระครูอุดมธรรมสาร (สมพร )
วัดหนองปรือ
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๒๐๒๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๒
เจ้าอธิการปรีชา ถิรญาโณ
วัดซำหวาย
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๐๐๗๐

เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๑
พระครูไพบูลจันทสาร (บัวศรี จนฺทสาโร)
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม
โทร. ๐๙ ๐๐๖๑ ๒๗๘๕

เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๒
พระครูสุพัฒนโสภิต (อาคเนย์ )
วัดคลองดู่
โทร. ๐๘ ๖๓๕๗ ๐๓๗๙

เจ้าคณะตำบลท่าหมื่นราม เขต ๑
พระครูมานัสวรดิตถ์ (มณู )
วัดท่าหมื่นราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๗ ๔๙๕๙

เจ้าคณะตำบลท่าหมื่นราม เขต ๒
เจ้าอธิการระเดิม อาจาโร
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๓๑๖๗ ๙๓๔๒

เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๑
พระปลัด ชยธร โชติปญฺโญ
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๙๔๖๕

เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๒
พระครูวิรุฬห์จันทโชติ (พยับ จนฺทโชโต)
วัดปากยาง
โทร. ๐๙ ๔๒๘๓ ๘๙๔๔

เจ้าคณะตำบลดินทอง
พระครูถาวรคุณวัตร (พล )
วัดสะเดา
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๑๕๘๖

เจ้าคณะตำบลหนองพระ
พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ (สังเวียน ถิรธมฺโม)
วัดบัวทอง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๗ ๐๕๐๓

เจ้าคณะตำบลแม่ระกา
พระครูพิษณุกิตติธาดา (เสนาะ )
วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๒๓๐๐

เจ้าคณะตำบลวังนกแอ่น
พระครูผาสุกวรนิเวศน์ (สำราญ )
วัดวังนกแอ่น
โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๗๔๐๐

เจ้าคณะตำบลชัยนาม
พระสมุห์ มณู มนาโป
วัดบึงพร้าว
โทร. ๐๘ ๑๒๘๔ ๔๒๗๗

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูพิบูลธรรมวงศ์
วัดบ้านพร้าว
โทร. ๐๘ ๔๘๒๒ ๗๐๗๔

เลขานุการ
พระคมสัน กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านพร้าว
โทร. ๐๘ ๒๑๗๒ ๔๖๔๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครไทย (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์บุรีเขต (กุมาร ปทุมวณฺโณ)
วัดนาเมือง
โทร. ๐๘ ๖๒๐๓ ๑๓๘๐

เจ้าคณะตำบลนครไทย
พระครูเมธากิตตยาทร (ณัฏฐ์ธน )
วัดกลาง
โทร. ๐๘ ๐๐๐๑ ๙๙๓๓

เจ้าคณะตำบลนครชุม
พระครูประคุณธรรมวิจารณ์ (แช่ม )
วัดนาลานข้าว
โทร. ๐๘ ๙๕๒๑ ๓๓๗๒

เจ้าคณะตำบลนาบัว
พระครูวินิตศีลขันธ์ (นิ่ม )
วัดหนองลาน
โทร. ๐๘ ๕๐๕๑ ๕๖๐๗

เจ้าคณะตำบลเนินเพิ่ม
พระครูสุตจันทเขต (สมพงษ์ ป.ธ.๓)
วัดโป่งกะเฌอ
โทร. ๐๘ ๓๓๓๑ ๓๐๒๖

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
พระปลัด คมสัน ฐานุตฺตโร
วัดลาดผาทอง
โทร. ๐๙ ๓๑๓๕ ๐๙๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว
เจ้าอธิการคำรณ ฉนฺทกโร
วัดเนินสว่าง
โทร. ๐๘ ๘๒๙๓ ๐๐๒๑

เจ้าคณะตำบลบ้านแยง
พระครูสุวิธานศีลวัตร (ฉลอง อธิสีโล)
วัดเกษตรสุขวนาราม
โทร. ๐๘ ๕๒๒๑ ๘๒๕๗

เจ้าคณะตำบลยางโกลน
พระครูนครวรานุสิทธิ์ (ทวีป )
วัดนครไทยวราราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๖ ๘๗๑๗

เจ้าคณะตำบลหนองกะท้าว เขต ๑
พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร
วัดน้ำพริก
โทร. ๐๘ ๙๔๑๑ ๙๖๒๐

เจ้าคณะตำบลหนองกะท้าว เขต ๒
พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต (ธีระพงษ์ )
วัดหน้าพระธาตุ
โทร. ๐๘ ๙๔๓๗ ๔๑๕๕

เจ้าคณะตำบลห้วยเฮี้ย เขต ๑
พระครูอนุกูลบุญสาร (ประเสริฐ ปุญฺญผโล)
วัดป่าคาย
โทร. ๐๘ ๔๕๗๙ ๑๙๐๙

เจ้าคณะตำบลห้วยเฮี้ย เขต ๒
พระมหาบุญช่วย ปุญฺญสุโก
วัดเกษตรสุขวนาราม
โทร. ๐๘ ๔๕๓๕ ๓๕๑๔

เจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
พระครูอดุลธรรมสาร (บัญญัติ โอภาโส)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐ ๕๕๓๙ ๙๑๑๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา สมาน คุณกโร
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๘ ๒๔๐๔ ๙๔๖๑

รองเจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
พระครูประจักษ์สารธรรม (อภิชัย )
วัดวังไทรย้อย
โทร. ๐๘ ๑๖๗๔ ๐๙๑๗

เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง
พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (สุทิน )
วัดเนินมะปราง
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๗๓๙๘

เจ้าคณะตำบลชมพู
พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต (สมบูรณ์ )
วัดซำรัง
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๘๙๕๕

เจ้าคณะตำบลวังโพรง
พระครูวิมลขันติสาร (จันทร์ทรา )
วัดวังโพรง
โทร. ๐๘ ๕๖๕๑ ๔๑๘๙

เจ้าคณะตำบลบ้านน้อย - วังยาง
พระครูโสภณปัญญาภิสุทธิ์ (สุภี )
วัดสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๐๘๐๙

เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๑
พระครูสุกิตติพิลาส
วัดหนองขมิ้น
โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๙๐๖๖

เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๒
พระครูอาทรธรรมประพุฒิ (รังสัน ธมฺมธีโป)
วัดพุกระโดน
โทร. ๐๘ ๙๙๒๙ ๔๙๗๑

เจ้าคณะตำบลบ้านมุง
พระครูสุภาจารประสิทธิ์ (ไสว คมฺภีโร)
วัดอัมพรินทร์คูหา
โทร. ๐๘ ๙๖๙๐ ๐๖๘๖

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๐๖๔

เลขานุการ
พระมหาสวน อุฬาโร
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๕๔๐๔ ๕๐๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์ยอดทอง
โทร. ๐๘ ๗๕๗๑ ๙๐๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (๒๕๖๒)
พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
วัดวชิรธรรมาวาส
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๓๑๐๙

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๘ ๑๗๔๕ ๗๐๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
วัดบางระกำ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๓๘๗๓

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสุนทร
วัดป่าธารทอง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๗๙๔

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอธิการสันติ หิริธมฺโม
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๙ ๘๘๑๙ ๐๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระธีระ ฐิตเมโธ
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๖ ๒๔๙๒ ๕๐๔๕

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
เจ้าอธิการปิยวัชร พนฺธมุตฺโต
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๕๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูพิจิตรธรรมสุนทร (ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๕๗

เลขานุการ
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๙ ๐๐๔๓ ๔๘๕๑

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูภาวนารัตยาธิคุณ (แสวง )
วัดบึงสัมพันธ์
โทร. ๐๘ ๐๘๕๒ ๔๑๗๖


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın