หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๑๑๒ , ๐ ๒๘๖๙ ๐๔๘๘

รองเจ้าคณะภาค ๕
พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๓๖๑๒

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ สุเทวเมธี ป.ธ.๖)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔)
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๑๐๗

สุโขทัย

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๔๗)
พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดหนองโว้ง
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๒๐๒๒ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๑๗๐

เลขานุการ
พระมหาวีรเทพ โชติธมฺโม ป.ธ.๔
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๒๘๐๔ , ๐๘ ๔๑๗๘ ๓๓๔๙

รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๙)
พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙
วัดบึงครอบศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๓๙๖๐ ๗๔๓๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๗)
พระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล)
วัดสังฆาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๙๐๓๙ , ๐๘ ๑๖๐๔ ๐๔๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (๒๕๔๘)
พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล)
วัดโบสถ์
โทร. ๐๘ ๗๒๐๒ ๑๔๘๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
พระครูสุเมธพัฒโนทัย ( สุรเมโธ)
วัดไทยชุมพล
โทร. ๐๘ ๙๐๒๕ ๒๔๕๑

เจ้าคณะตำบลธานี
พระครูวิบูลศุภกิจ (ลมูล อํสุธโร)
วัดคูหาสุวรรณ
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๐๙๔๐ , ๐๘ ๖๑๓๔ ๓๒๒๘

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูประภาตธรรมานันท์ (สุดา )
วัดบ้านนา
โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๙๖๔

เจ้าคณะตำบลบ้านสวน
พระครูสุจิตเขมาภิรม (พรม )
วัดหัวฝาย
โทร. ๐๘ ๘๒๙๕ ๑๙๗๓

เจ้าคณะตำบลบ้านหลุม
พระครูสุภัทรธีรคุณ (สำราญ สุธีโร)
วัดราชพฤกษ์
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๙๑๑๙ , ๐๘ ๖๒๐๐ ๒๗๖๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย (๒๕๕๕)
พระครูพิทักษ์กิจโกศล (บุญช่วย นนฺทปสาโท)
วัดกำแพงงาม
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๕๐๔ , ๐๘ ๑๙๕๓ ๘๒๖๕

เจ้าคณะตำบลวังทองแดง
พระครูพิพิธพัฒนวิธาน (อ๊อด )
วัดหนองตาโชติ
โทร. ๐๘ ๖๒๑๑ ๒๒๓๕

เจ้าคณะตำบลยางซ้าย
พระครูปัญญากิจโกศล (สมหวัง )
วัดคงคามาลัย
โทร. ๐๘ ๕๐๕๔ ๒๘๒๐

เจ้าคณะตำบลตาลเตี้ย
พระปลัด วิรัตน์ ปญฺญาวโร
วัดยางเอน
โทร. ๐๙ ๐๔๔๙ ๐๕๘๗

เจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ
พระครูสุพัฒนโสภณ (ลำจวน )
วัดบ้านกร่าง
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๑๐๓๘ , ๐๘ ๕๗๒๙ ๔๘๗๔

เลขานุการ
พระทัน สิริธมฺโม
วัดบ้านกร่าง
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๑๐๓๘

รองเจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ
พระครูสุธรรมวโรทัย (สถิตพงษ์ ป.ธ.๔)
วัดคุ้งยาง
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๗๐๑๑ , ๐๘ ๗๘๔๙ ๐๘๗๕

เลขานุการ
พระสมคิด วรปญฺโญ
วัดหนองตูม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๕ ๙๑๗๒

เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๑
พระครูวิรุฬห์ธรรมโชติ (ชุมพร )
วัดป่ามะม่วง
โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๗๐๓๓ , ๐๘ ๗๑๙๗ ๑๘๕๕

เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๒
พระครูพิพิธพัฒนปรากรม (ประโรม ปรกฺกโม)
วัดคลองตะเข้
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๕๒๐๖ , ๐๘ ๑๓๙๕ ๔๙๑๗

เจ้าคณะตำบลกง
พระครูสุจิตธรรมสุนทร (สมจิต )
วัดกงไกรลาศ
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๑๒๐๐ , ๐๘ ๑๘๘๗ ๓๔๖๕

เจ้าคณะตำบลท่าฉนวน
พระครูวรธรรมาทร (สำราญ )
วัดหนองตูม
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๕๒๗๘

เจ้าคณะตำบลป่าแฝก
พระปลัด สุทธิรภัทร ญาณสมฺปนฺโน
วัดบ้านกร่าง
โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๓๖๒๗

เจ้าคณะตำบลดงเดือย
พระครูไพบูลศาสนกิจ (สมาน )
วัดดงยาง
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๔๗๑๓

เจ้าคณะตำบลไกรใน
พระครูพิลาศธรรมคุณ (แสวง )
วัดสิงห์ทอง
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๗๐๑๖ , ๐๘ ๖๒๑๕ ๖๑๖๒

เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ
พระครูสุคันธศีลคุณ (ทอน ฐิตสีโล)
วัดสามพวง
โทร. ๐๘ ๓๑๖๕ ๒๘๑๐ , ๐ ๕๕๙๔ ๕๕๙๑

เลขานุการ
พระปลัด พิพัฒน์ ปิยธมฺโม
วัดสามพวง
โทร. ๐๘ ๕๐๔๙ ๒๐๐๘ , ๐๘ ๐๕๐๕ ๙๕๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ (๒๕๕๖)
พระครูวรธรรมประยุต (ทุเรียน วรธมฺโม)
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลศรีคีรีมาศ
พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุกูล (ประเสริฐ )
วัดหมอสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๙๖๘๔

เจ้าคณะตำบลโตนด (๒๕๖๐)
พระครูธำรงบุญเขต (บุญธรรม ฐิตปุญฺโญ)
วัดวาลุการาม
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๕๑๑๖ , ๐๘ ๗๑๙๖ ๕๓๓๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโตนด (๒๕๖๐)
พระครูอนุชิตธรรมคุณ (เยื้อน อชิโต)
วัดธรรมปัญญาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๗๑๓๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง (๒๕๖๐)
พระครูอุดมปัญญาวุฒิ
วัดบึงภูเต่า

เจ้าคณะตำบลสามพวง
พระครูพิทักษ์วราทร (วิสูตร )
วัดใหม่เจริญผล
โทร. ๐๘ ๔๖๒๒ ๓๔๔๔

เจ้าคณะตำบลบ้านป้อม
พระครูไพศาลกิจจาทร (พนมไพร )
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
โทร. ๐๘ ๓๑๖๒ ๓๖๗๔

เจ้าคณะตำบลหนองจิก
พระครูวิธานธรรมประสิทธิ์ (ดิเรก )
วัดลาย
โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๓๑๕๙ , ๐๘ ๑๘๘๖ ๙๘๙๐

เจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม (๒๕๔๖)
พระมงคลพัฒนพิธาน (พิพัฒน์ คุณยุตฺโต)
วัดพิพัฒน์มงคล
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๙๐๗๒ , ๐๘ ๑๒๘๐ ๖๓๓๐

เลขานุการ
พระมหาจันทร์ ชยาภินนฺโท ป.ธ.๗
วัดพิพัฒน์มงคล
โทร. ๐๘ ๕๖๐๓ ๑๑๗๐ , ๐ ๕๕๖๕ ๙๑๖๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยม เขต ๑
พระครูสุเขตสุทธาลังการ (อลงกรณ์ อนาลโย)
วัดทุ่งเสลี่ยม
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๖๓๗๐ , ๐๘ ๖๖๗๑ ๕๓๓๖

เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยม เขต ๒
พระครูพิศิษฏ์จริยาวัตร (สมศักดิ์ ฉนฺทโก)
วัดฝั่งหมิ่น
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๔๗๐๒ , ๐๘ ๙๕๖๖ ๐๕๙๔

เจ้าคณะตำบลกลางดง เขต ๑
พระครูพิพิธธรรมมงคล (อินทร อินฺทปญฺโญ)
วัดกลางดง
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๙๔๘๑ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๖๐๐๙

เจ้าคณะตำบลกลางดง เขต ๒
พระครูพิทักษ์ชโยดม (อภิชาต อคฺควณฺโณ)
วัดชัยอุดม
โทร. ๐ ๕๕๐๑ ๓๖๔๗ , ๐๘ ๑๐๔๑ ๒๒๓๖

เจ้าคณะตำบลไทยชนะศึก
พระครูวิบูลธรรมานุกูล
วัดเหมืองนา
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๖๒๗๖ , ๐๙ ๘๗๕๒ ๘๔๖๙

เจ้าคณะตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
พระครูสิริปัญญาภิราม ( สิริปญฺโญ)
วัดม่อนศรีสมบุรณาราม
โทร. ๐๘ ๕๗๐๙ ๙๕๖๒

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล
พระครูชัยรัตนบรรพต
วัดเขาแก้วชัยมงคล
โทร. ๐๘ ๕๔๐๐ ๐๑๐๑

เจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย
พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ (สมบูรณ์ วิสารโธ)
วัดลานหอย
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๙๐๔๒ , ๐๘ ๗๒๐๒ ๑๗๑๔

เลขานุการ
พระสมุห์ ธวัฒชัย โกวิโท
วัดห้วยไคร้
โทร. ๐๘๕ ๒๖๙๓๔๖๕

เจ้าคณะตำบลลานหอย
พระครูสังวรสีลาภิรม (เทียว )
วัดเชิงคีรี
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๔๒๑๒

เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
พระครูวีรธรรมรักษ์ (บุญลือ อคฺคธมฺโม)
วัดลานหอย
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๙๐๔๒ , ๐๘ ๙๘๕๘ ๒๒๓๐

เจ้าคณะตำบลวังน้ำขาว
พระครูสุตวิริยสุนทร (บรรจง สุชาโต ป.ธ.๔)
วัดห้วยไคร้
โทร. ๐๘ ๖๒๖๒ ๐๘๖๓

เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง
พระมหาพรเทพ ตนฺติปาโล ป.ธ.๗
วัดสังฆาราม
โทร. ๐๙ ๔๗๕๓ ๐๗๔๕

เจ้าคณะอำเภอศรีนคร
พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ (สุวรรณ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐๘ ๓๓๓๑ ๔๗๒๙ , ๐๘ ๑๕๓๔ ๒๗๔๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีนคร (๒๕๖๑)
พระครูวีรธรรมวิจารณ์ (แดง จนฺทาโภ)
วัดบ่อทองอุดมธรรม
โทร. ๐ ๕๕๖๕ ๒๑๔๐ , ๐๘ ๙๒๗๐ ๒๕๘๙

เจ้าคณะตำบลศรีนคร (๒๕๕๕)
พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร ป.ธ.๙
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โทร. ๐๙ ๖๗๒๗ ๑๖๐๙

เจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย
พระครูไพบูลย์ชัยสิทธิ์ (เสนาะ )
วัดชัยสิทธาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๙๑๕๘ , ๐๘ ๑๐๓๖ ๕๖๕๖

เลขานุการ
พระปลัด นพดล อภินนฺโท
วัดชัยสิทธาราม
โทร. ๐๘ ๙๔๐๙ ๔๖๔๐

รองเจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย
พระครูพิพิธนิมมานการ (ปัญญา )
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๙๒๓๑ , ๐๙ ๔๔๔๕ ๕๔๘๘

เลขานุการ
พระปลัด สมศักดิ์ สุปภาโส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๙๓๐ ๕๔๓๘

เจ้าคณะตำบลดงคู่
พระครูวิบูลวิริยกิจ (ประภาส )
วัดดงคู่
โทร. ๐๘ ๖๒๑๖ ๐๙๓๙ , ๐๘ ๙๒๑๖ ๐๙๓๙

เจ้าคณะตำบลหาดเสี้ยว
พระครูวิมลกิจโกศล (อนันต์ )
วัดหาดสูง
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๑๐๑๓ , ๐๘ ๙๔๓๙ ๖๒๗๐

เจ้าคณะตำบลศรีสัชนาลัย
พระครูประคุณสาธุกิจ (ทวี )
วัดแสนตอ
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๕๑๕๐ , ๐๘ ๔๑๕๒ ๔๗๖๒

เจ้าคณะตำบลแม่สิน เขต ๑
พระครูโสภิตจันทคุณ (จันทร์ศร )
วัดแม่เทินเหนือ
โทร. ๐๘ ๗๘๑๓ ๓๘๐๒

เจ้าคณะตำบลแม่สิน เขต ๒
พระครูสถิตคุณสาทร (เดชา )
วัดป่างิ้ว
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๐๐๘๒ , ๐๘ ๑๐๓๗ ๙๕๑๖

เจ้าคณะตำบลป่างิ้ว
พระครูกิตติวชิราภรณ์ (วิเชียร )
วัดแม่รากสามัคคีธรรม
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๐๗๖๔ , ๐๘ ๑๖๗๕ ๔๔๓๕

เจ้าคณะตำบลบ้านตึก
พระครูกิตติสารนิยุต (กิตติ )
วัดปลายนา
โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๗๓๐๓ , ๐๘ ๙๖๖๒ ๑๗๙๘

เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
พระครูสุภัทรปัญญาคม (คำอ้าย )
วัดปากคะยาง
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๖๐๒๗

เจ้าคณะตำบลแม่สำ
พระครูประกาศปัญญาคม (เอนก )
วัดตอสัก
โทร. ๐๘ ๙๕๒๑ ๗๑๓๕

เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ
พระครูสุทธิวัฒนานุกิจ (จิรวัฒน์ )
วัดหนองอ้อ
โทร. ๐๘ ๐๕๑๔ ๘๔๘๕

เจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง
พระโสภิตธรรมสุนทร (จรัญ )
วัดคลองเขนง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๖๙๗๖

เลขานุการ
พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน
วัดคลองเขนง
โทร. ๐๘ ๓๔๑๑ ๕๐๕๘

รองเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง
พระครูวิชัยคุณาธาร (กฤษณะ วิชโย)
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๕๒๐๐ , ๐๘ ๙๗๐๘ ๒๐๑๐

เลขานุการ
พระสุทิน วิสารโท
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
โทร. ๐๘ ๙๗๐๘ ๒๐๑๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองตาล (๒๕๖๒)
พระครูนิโครธธรรมคุณ (สอง กตสาโร)
วัดศรีนิโครธาราม
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๑๒๒๗

เจ้าคณะตำบลทับผึ้ง
พระครูสิริปัญญารัต (ระเหย )
วัดวังใหญ่
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๑๕๓๒ , ๐๘ ๖๒๐๕ ๐๗๔๘

เจ้าคณะตำบลเกาะตาเลี้ยง
พระครูสุขุมธรรมวิจิตร (สุรศักดิ์ ปญฺญาวโร)
วัดศรีสังวร
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๕๔๑๔ , ๐๘ ๖๗๓๙ ๔๓๒๗

เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
พระครูจารุธรรมสาทร (สมหมาย )
วัดคลองเขนง
โทร. ๐๘ ๑๖๐๕ ๔๒๒๓

เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
พระครูถาวรสีลโสภณ (ดิเรก )
วัดทับผึ้ง
โทร. ๐๘ ๗๐๘๒ ๙๘๒๘

เจ้าคณะตำบลสามเรือน
พระครูปิยกิจบัณฑิต (กรกิจ ปิยธมฺโม)
วัดโพธาราม
โทร. ๐๘ ๔๘๑๓ ๓๗๓๓

เจ้าคณะตำบลวังลึก
พระครูประดิษฐ์สังวรคุณ (วอน )
วัดหนองแหน
โทร. ๐๘ ๙๖๔๓ ๘๑๕๐

เจ้าคณะตำบลนาขุนไกร
พระครูโฆษิตบุญโญปถัมภ์ (บุญช่วย สาทโร)
วัดถ้ำระฆัง
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๕๕๘๓ , ๐ ๕๕๖๐ ๑๑๓๑

เจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก (๒๕๖๐)
พระครูสุขุมธรรมนิเทศก์ (สุทน จนฺทโก)
วัดท่าเกษม
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๗๓๑๙ , ๐๘ ๑๔๗๔ ๔๕๖๐

เจ้าคณะตำบลเมืองสวรรคโลก
พระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี ป.ธ.๙
วัดหนองโว้ง
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๗๓๑๖ , ๐๘ ๖๕๘๙ ๗๗๕๖

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุนทรพัฒนานุกูล (นิมิต )
วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๒๑๗๔ , ๐๘ ๖๙๒๖ ๐๔๙๗

เจ้าคณะตำบลป่ากุมเกาะ
พระครูวิลาศเขมากร (ชูชาติ )
วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๗๓๔ ๓๙๒๙ , ๐๘ ๑๖๐๔ ๕๙๖๘

เจ้าคณะตำบลย่านยาว
พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ (ศุภโชค )
วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๗๒๙๙ , ๐๘ ๑๗๘๕ ๕๐๕๖

เจ้าคณะตำบลคลองกระจง
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา (สายันต์ จนฺทวํโส)
วัดคลองกระจง
โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๓๕๖ , ๐๘ ๔๑๗๘ ๒๒๙๕

เจ้าคณะตำบลหนองกลับ
พระครูโสภิตวินัยสาร (ประทวน )
วัดสวัสติการาม
โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๓๔๓๔ , ๐๘ ๑๙๗๓ ๔๐๔๗

เจ้าคณะตำบลคลองยาง
พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน)
วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลเมืองบางขลัง (๒๕๕๓)
พระครูโอภาสธรรมรักษ์ (ชินกร ถิรปญฺโญ)
วัดท่าเกย
โทร. ๐ ๕๕๖๓ ๑๔๒๕ , ๐๘ ๑๕๓๔ ๓๙๓๔

เจ้าคณะตำบลเมืองบางยม
พระครูปราโมชสิทธานุยุต (วิมล สิทฺธินนฺโท)
วัดหนองโว้ง
โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๗๒๔๔ , ๐๙ ๗๙๕๐ ๒๘๙๕

เจ้าคณะตำบลวังพิณพาทย์
พระมหาสกุล โกสโล ป.ธ.๙
วัดป่าข่อย
โทร. ๐๘ ๙๑๕๖ ๘๑๗๐ , ๐๘ ๓๖๒๘ ๔๗๗๘

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

สุโขทัย-ตาก

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก
พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๘๖ , ๐๘ ๖๙๘๖ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๗๗๐๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๖)
พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม)
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๗๐๖๕ ๓๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาธิติ สุรธิติ ป.ธ.๕
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๘๒๑๑ ๒๐๓๖ , ๐๘ ๘๒๕๘ ๘๔๐๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุโขทัย
พระครูโกวิทธรรมมงคล (อานนท์ อานนฺทคุโณ ป.ธ.๓)
วัดป่านาบุญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๖๑๖๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๘๙๙ ๙๔๒๓

เลขานุการ
พระวิเชียร ขนฺติวชิโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๕๗๓๒

เจ้าคณะตำบลระแหง
พระครูสีตลาภิรัต (ปราการ )
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๘๖

เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
วัดถ้ำดอยลาน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๒๐๘๖

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ )
วัดป่าขะเนจื้อ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๗๖๕๑


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดสุโขทัย - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın