หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๕

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๑๑๒ , ๐ ๒๘๖๙ ๐๔๘๘

รองเจ้าคณะภาค ๕
พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๓๖๑๒

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (สุเทพ สุเทวเมธี ป.ธ.๖)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔)
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๑๐๗

อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (๒๕๕๗)
พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร)
วัดท่าไม้เหนือ
โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๑๒๔๗ , ๐๘ ๑๓๑๔ ๙๐๘๙

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ฤทธิ์ ฐานธมฺโม
วัดท่าไม้เหนือ

รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (๒๕๕๙)
พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐๘ ๙๓๖๐ ๘๗๘๕

เลขานุการ
พระมหาศิริชัย สุเมโธ ป.ธ.๖
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐๘ ๕๕๔๒ ๔๑๒๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)
วัดเจดีย์คีรีวิหาร
โทร. ๐ ๕๕๘๓ ๐๑๕๓

เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
พระครูพิศาลจริยธรรม (มงคล ปคุโณ)
วัดวังกะพี้
โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๔๔๓๒ , ๐๘ ๙๒๗๐ ๖๑๘๘

เลขานุการ
พระปลัด สมพล ฐานวุฑฺโฒ
วัดวังหมู

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (๒๕๔๘)
พระครูวิจิตรธรรมรส (สนั่น ชิโนรโส)
วัดเขาแก้ว
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๘๓๕๐ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๓๓๕๐

เลขานุการ
พระใบฎีกา บุญเจตน์ กตปุญฺโญ
วัดเขาแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
พระครูวิหารกิจจานุยุต (ประสาทพร รกฺขิโต)
วัดหมอนไม้
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๑๙๘๘ , ๐๘ ๙๖๔๒ ๓๓๖๑

เลขานุการ
พระมหาเจษฎา กิตฺติเมธี
วัดหมอนไม้

เจ้าคณะตำบลท่าอิฐ (๒๕๔๗)
พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ (การะเวก กลฺยาโณ)
วัดอรัญญิการาม
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๑๒๗ , ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๙๖๑

เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
พระครูสุภัทรสันติคุณ
วัดดอยท่าเสา

เจ้าคณะตำบลท่าเสา
พระครูอุปถัมภ์ภูริทัต (ไทย สปญฺโญ)
วัดใหญ่ท่าเสา
โทร. ๐๘ ๔๘๑๕ ๒๓๘๐

เจ้าคณะตำบลผาจุก
พระครูเกษมศีลานุยุต (ณรงค์ )
วัดกุมภีร์ทอง
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๖๒๔๙ , ๐๘ ๙๘๕๖ ๗๙๕๔

เจ้าคณะตำบลหาดกรวด - วังกะพี้
พระครูปราโมทย์วรคุณ (บันเทิง )
วัดวังโป่ง
โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๔๓๕๗ , ๐๘ ๙๙๕๙ ๕๓๗๑

รองเจ้าคณะตำบลหาดกรวด - วังกะพี้
พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ (สมบัติ )
วัดท่าทอง

เจ้าคณะตำบลงิ้วงาม
พระครูสุปุญญาภินันท์ ( ปุญฺญนนฺโท)
วัดศรีธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลงิ้วงาม (๒๕๖๒)
พระครูโสภณจิตการ (สมจิตร จิตฺตกาโร)
วัดวังขอน
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๘๒๕๒ , ๐๘ ๙๒๖๘ ๙๓๐๘

เจ้าคณะตำบลขุนฝาง
พระครูอดุลวรธรรม (พลอย )
วัดปากฝาง
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๙๑๑๗ , ๐๘ ๙๒๖๙ ๑๒๓๓

เจ้าคณะตำบลบ้านด่าน
พระครูโสภณสิทธิธรรม (เล็ก )
วัดม่อนหินขาว
โทร. ๐๘ ๑๙๗๒ ๗๔๑๐

เจ้าคณะตำบลหาดงิ้ว
พระครูอินทวีรวงศ์ (วิเชียร )
วัดเกาะเรไร
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๖๓๕๕ , ๐๘ ๑๒๔๕ ๑๒๒๑

เจ้าคณะตำบลน้ำริด
เจ้าอธิการชราวุฒิ วุฑฺฒิโก
วัดชายเขา
โทร. ๐๘ ๖๒๐๐ ๖๘๙๒

เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา (๒๕๔๘)
พระครูสุจิตพัฒนพิธาน (สมพงษ์ สมจิตฺโต)
วัดใหม่เจริญธรรม
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๘๐๓๕ , ๐๘ ๑๓๒๔ ๑๓๖๖

รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา
พระสมุห์ สมชาย จีรปุญฺโญ
วัดคุ้งตะเภา

เจ้าคณะตำบลป่าเซ่า
พระครูวิบูลสมัตถกิจ (สามารถ )
วัดป่าเซ่า
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๑๑๔๙ , ๐๘ ๗๑๙๘ ๑๓๘๓

เจ้าคณะตำบลด่านนาขาม
พระครูสถิตธรรมเวทย์ (สุเวทย์ )
วัดด่านนาขาม
โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๗๓๒๒ , ๐๘ ๗๘๓๘ ๙๔๘๑

เจ้าคณะตำบลวังดิน
พระปลัด ชาญณรงค์ อธิปญฺโญ
วัดวังดิน

เจ้าคณะอำเภอลับแล
พระครูสิริกิจวิธาน (มานัส สิริมงฺคโล)
วัดเสาหิน
โทร. ๐ ๕๕๔๓ ๑๐๘๐ , ๐๙ ๑๒๘๕ ๘๘๙๕

รองเจ้าคณะอำเภอลับแล
พระครูสิริอุทุมพรพิพัฒน์ (เจริญ อตฺถกาโม)
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
โทร. ๐๘ ๒๘๘๒ ๒๖๒๒

เจ้าคณะตำบลชัยจุมพล
พระครูโสภณธรรมาภิรัต (คำตัน )
วัดม่อนนางเหลียว
โทร. ๐ ๕๕๔๓ ๑๑๓๕

เจ้าคณะตำบลฝ่ายหลวง เขต ๑
พระมหาจรูญ เขมธมฺโม ป.ธ.๗
วัดดอนสัก
โทร. ๐๘ ๙๘๓๒ ๗๗๕๘

เจ้าคณะตำบลฝ่ายหลวง เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภิต (บุญธรรม )
วัดใหม่เชียงแสน
โทร. ๐๙ ๙๒๗๑ ๐๘๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่พูล
พระครูสุทธิสีลธาดา (สีมา )
วัดหัวดง
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๗๒๕๐ , ๐๘ ๔๔๙๑ ๘๒๖๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งยั้ง
พระครูพุทธบทบริหาร (อนันต์ )
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
โทร. ๐๘ ๙๕๖๕ ๖๕๐๖

เจ้าคณะอำเภอตรอน (๒๕๔๗)
พระมหามงคล กตปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดธรรมาธิปไตย
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๑๖๘๘ ๙๒๗๘

เลขานุการ
พระปลัด วิสุทธิ์ ฐิตเมโธ
วัดธรรมาธิปไตย
โทร. ๐๘ ๑๐๔๕ ๒๙๖๖

เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
พระครูสุสีลวัตร (ล้อม )
วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น
โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๑๑๔๗ , ๐๘ ๖๒๐๒ ๒๓๑๘

เจ้าคณะตำบลวังแดง
พระครูไพศาลธรรมคุณ (ยอม )
วัดวังแดงหมู่สอง
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๑๐๕๒ , ๐๘ ๔๘๑๖ ๙๓๘๙

เจ้าคณะตำบลน้ำอ่าง
พระครูอดุลจารุวรรณ (พิมพ์ )
วัดไชยมงคล
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๕๑๕๗ , ๐๘ ๗๒๐๘ ๙๕๒๖

เจ้าคณะตำบลข่อยสูง
พระครูศรีบุณยาคม (พเยาว์ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๗)
วัดมงคลนิมิตร

เจ้าคณะตำบลหาดสองแคว
พระครูมงคลสิริวิธาน (บุญเลิศ )
วัดหาดสองแคว
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๖๒๒๒ , ๐๘ ๑๘๘๘ ๔๓๔๑

เจ้าคณะอำเภอพิชัย
พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๒๐๔๙ , ๐๘ ๕๑๔๐ ๓๔๒๖

เลขานุการ
พระปลัด อารมณ์ อนาลโย
วัดโพธาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๔๙ ๘๔๕๙ , ๐๘ ๐๕๑๖ ๘๗๘๗

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุวรรณนันทโกวิท (ละมูล )
วัดกองโค
โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๑๐๖๓ , ๐๘ ๗๒๐๔ ๓๐๔๙

เจ้าคณะตำบลท่าสัก
พระครูนิวิฐตารกานุรักษ์ (สมบัติ อหึสโก)
วัดบ้านดารา
โทร. ๐๘ ๙๗๐๒ ๐๔๗๐

เจ้าคณะตำบลคอรุม
พระครูพิลาสธรรมสาร (บุญมี )
วัดขวางชัยภูมิ
โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๒๐๙๙ , ๐๘ ๑๐๔๒ ๑๙๒๕

เจ้าคณะตำบลบ้านดารา
พระครูประทีปคามเขต (นุกูล )
วัดบ้านเกาะ
โทร. ๐๘ ๙๗๕๓ ๓๑๙๐

เจ้าคณะตำบลไร้อ้อย
พระครูวิสุทธิวิธาน (มาโนช )
วัดคลองละมุง
โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๕๒๗๕

เจ้าคณะตำบลนายาง
พระครูพิมลกิตติคุณ (เบี้ยว )
วัดบ้านดง
โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๕๒๑๒ , ๐๘ ๙๒๖๘ ๐๒๖๗

เจ้าคณะตำบลบ้านโคน
พระครูวาปีธรรมวิจิตร (สุรศักดิ์ )
วัดฟากบึง
โทร. ๐๘ ๖๙๒๖ ๒๗๖๕

เจ้าคณะตำบลท่ามะเฟือง
พระครูอรุณชัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ กมฺพโล)
วัดศรีจำปาศักดิ์
โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๑๘๐๖ , ๐๘ ๑๐๔๑ ๐๐๓๔

เจ้าคณะอำเภอท่าปลา
พระครูพิทักษ์สารคุณ (เสนอ )
วัดผาเลือด
โทร. ๐๘ ๙๙๕๘ ๐๘๔๓

รองเจ้าคณะอำเภอท่าปลา
พระครูปัญญาผาสุกิจ (สำราญ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
วัดท่าปลา
โทร. ๐๘ ๖๒๑๔ ๖๒๗๔

เจ้าคณะตำบลท่าปลา เขต ๑
พระครูสุพิธานพัทธกิจ (สมหมาย )
วัดหาดลั้ง
โทร. ๐๘ ๑๐๔๔ ๙๘๑๑

เจ้าคณะตำบลจริม
พระครูธำรงสีลวัตร (เภา )
วัดท่าแฝก
โทร. ๐๙ ๘๐๐๕ ๑๘๓๖

เจ้าคณะตำบลน้ำหมัน
พระครูสุนทรธรรมนาถ (จันทร์ )
วัดน้ำหมัน
โทร. ๐๘ ๙๕๓๕ ๔๕๗๑

เจ้าคณะตำบลนางพญา
พระครูจารุวรรณวรนาท (ระพิน )
วัดปากลี
โทร. ๐๘ ๓๘๙๙ ๑๑๕๓

เจ้าคณะตำบลผาเลือด
พระครูพิพิธปัญญาโสภณ (สิทธิภูมิ โสภณปญฺโญ)
วัดสิงห์คอมพัฒนา
โทร. ๐๘ ๕๗๓๔ ๔๓๐๖

เจ้าคณะตำบลร่วมจิต
พระครูสุวัจธรรมโชติ (บัญชา )
วัดหาดล้าเหนือ
โทร. ๐๘ ๘๔๓๙ ๗๙๔๖

เจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
พระครูสุมนวีรโสภิต (เดชา )
วัดส่องแดด
โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๑๕๔๗ , ๐๘ ๖๒๐๒ ๕๔๗๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา สาธิต จตฺตมโล
วัดชัยชนะพล
โทร. ๐๙ ๐๑๔๘ ๓๗๑๑

เจ้าคณะตำบลแสนตอ
พระครูประภาตปัญญาธร (รุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ)
วัดช่องลม
โทร. ๐๘ ๑๐๖๗ ๓๓๖๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเด่นเหล็ก (๒๕๕๙)
พระครูอุดมบุญกิจ (กมล กิตฺติโก)
วัดลานชุม
โทร. ๐๘ ๗๑๙๕ ๓๒๙๓

เจ้าคณะตำบลน้ำไคร้
พระครูสุขบทบริหาร (วีระ )
วัดประชาสวรรค์
โทร. ๐๘ ๘๒๖๘ ๐๗๔๗ , ๐๘ ๘๒๖๘ ๐๗๖๗

เจ้าคณะตำบลน้ำไผ่
พระครูชัยศีลวัตร (วินัย )
วัดชัยชนะพล
โทร. ๐๘ ๗๑๙๖ ๙๐๖๖

เจ้าคณะอำเภอฟากท่า
พระครูวรดิตถ์คณารักษ์ (อนันต์ อภิปุญฺโญ)
วัดกกต้อง
โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๗๓ , ๐๘ ๙๕๖๒ ๓๕๖๑

เลขานุการ
พระมหากิตติทัศน์ ธมฺมานนฺโท
วัดกกต้อง
โทร. ๐๘ ๓๙๕๕ ๗๐๒๖

เจ้าคณะตำบลบ้านเสี้ยว
เจ้าอธิการปรีชา ปภากโร
วัดโพธิ์เตี้ย
โทร. ๐๘ ๗๘๔๔ ๕๐๘๙

เจ้าคณะตำบลสองคอน
พระครูมนูญสีลากร
วัดโพนดู่
โทร. ๐๘ ๙๙๐๗ ๙๕๕๗

เจ้าคณะตำบลสองห้อง
เจ้าอธิการนพดล กนฺตวีโร
วัดโพนธาตุ
โทร. ๐๘ ๖๙๒๖ ๘๖๓๕

เจ้าคณะอำเภอบ้านโคก
พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ (ศรีรอด ฐานวีโร)
วัดโพธิ์ชัยศรี
โทร. ๐๘ ๗๘๔๓ ๑๕๑๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา ประดิษฐ์ ถาวรจิตฺโต
วัดโพนหญ้านาง

เจ้าคณะตำบลนาขุม
พระใบฎีกา ประดิษฐ์ ถาวรจิตฺโต
วัดโพนหญ้านาง

เจ้าคณะตำบลม่วงเจ็ดต้น
พระมหาภัทรอภิญญาภรณ์ อาภสฺสโร ป.ธ.๔
วัดโพธิ์ชัยศรี
โทร. ๐๘ ๔๔๙๐ ๓๙๙๐

เจ้าคณะตำบลบ่อเบี้ย
เจ้าอธิการสมบุญ จนฺทปญฺโญ
วัดบ่อเบี้ยวนาราม
โทร. ๐๘ ๕๒๗๐ ๕๖๘๔

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูสถาพรจิตตานุยุต (ประสิทธิ์ มนาโป)
วัดห้วยครั่ง
โทร. ๐๘ ๙๒๗๐ ๒๓๙๔

เจ้าคณะอำเภอทองแสนขัน
พระมหาวิญญู สิริมงฺคโล ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ทอง
โทร. ๐๖ ๑๓๗๒ ๐๕๕๓

เลขานุการ
พระมหาวุฒินันท์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๕
วัดคลองโพธิ์
โทร. ๐๘ ๙๒๖๘ ๐๙๒๖

เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
พระครูนิวิฐธรรมวิมล (สมชัย )
วัดดอนมูลน้ำลอก
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๓๘๒๘

เจ้าคณะตำบลผักขวง
พระครูวรกิจจาภิมณฑ์ (ประเสริฐ )
วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์

เจ้าคณะตำบลน้ำพี้
พระครูอภัยพัฒนาทร (จีรวัฒน์ )
วัดนาลับแลง
โทร. ๐๘ ๖๖๘๐ ๐๐๕๘ , ๐๘ ๙๕๖๓ ๐๔๐๗

เจ้าคณะตำบลป่าคาย
พระครูบรรพตธรรมรุจี (อดุลย์ )
วัดคีรีวงกฎ
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๔๐๖๖

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๐๖๔

เลขานุการ
พระมหาสวน อุฬาโร
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๕๔๐๔ ๕๐๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์ยอดทอง
โทร. ๐๘ ๗๕๗๑ ๙๐๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (๒๕๖๒)
พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
วัดวชิรธรรมาวาส
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๓๑๐๙

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๘ ๑๗๔๕ ๗๐๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
วัดบางระกำ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๓๘๗๓

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสุนทร
วัดป่าธารทอง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๗๙๔

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอธิการสันติ หิริธมฺโม
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๙ ๘๘๑๙ ๐๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระธีระ ฐิตเมโธ
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๖ ๒๔๙๒ ๕๐๔๕

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
เจ้าอธิการปิยวัชร พนฺธมุตฺโต
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๕๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูพิจิตรธรรมสุนทร (ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๕๗

เลขานุการ
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๙ ๐๐๔๓ ๔๘๕๑

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูภาวนารัตยาธิคุณ (แสวง )
วัดบึงสัมพันธ์
โทร. ๐๘ ๐๘๕๒ ๔๑๗๖


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın