หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๙๖ , ๐๘ ๗๘๑๑ ๖๖๗๗

รองเจ้าคณะภาค ๖ รูปที่ ๑
พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๔๐๙๓ , ๐๘ ๖๗๐๗ ๑๙๑๔

เลขานุการ
พระวิสุทธิธีรพงศ์ (วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๘๖๙ ๐๒๖๐ , ๐๘ ๖๕๖๙ ๐๒๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๖๘๔ , ๐๘ ๑๐๒๓ ๓๗๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส)
วัดจองคำ
โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๗๓๐ , ๐๘ ๗๐๘๐ ๖๔๙๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๒๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบุญวาทย์วิหาร

ลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (๒๕๖๑)
พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ ป.ธ.๔)
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๑๕๔ , ๐๘ ๑๘๘๓ ๑๐๗๐

รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง รูปที่ ๑ (๒๕๕๒)
พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย)
วัดต้นธงชัย
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๒๐๒ , ๐๘ ๗๑๘๔ ๐๐๘๗

เลขานุการ
พระมหาธีรวัฒน์ ญาณธีโร
วัดต้นธงชัย
โทร. ๐๘ ๖๑๘๖ ๙๐๓๓

รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง รูปที่ ๒ (๒๕๖๑)
พระปิฎกโมลี (ชลอ ชยสิทฺโธ ป.ธ.๙)
วัดจองคำ
โทร. ๐๘ ๐๘๒๘ ๒๑๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง (๒๕๖๐)
พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม)
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๐๒๓๔ , ๐๘ ๖๑๑๘ ๙๗๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง (๒๕๕๒)
พระครูปัญญาศีลวิมล (สังวร ภทฺทสีโล ป.ธ.๓)
วัดท่าผา
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๑๒๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (๒๕๕๓)
พระครูอนุศาสก์วรธรรม (เมธี ปญฺญาธโร)
วัดบุญวาทย์วิหาร
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๒๒๗๕ , ๐๘ ๓๑๕๒ ๘๐๒๘

เลขานุการ
พระปลัด ประวิน ปวโร
วัดบุญวาทย์วิหาร
โทร. ๐๙ ๐๘๙๓ ๑๗๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
พระครูวรการโกวิท (เรียบ อติชาคโร)
วัดนาก่วมเหนือ
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๑๕๑ , ๐๘ ๑๔๗๒ ๐๓๑๓

เลขานุการ
พระครูโสภณขันตยานุยุต (สมศักดิ์ ขนฺติโสภโณ)
วัดนาก่วมเหนือ
โทร. ๐๘ ๖๖๗๑ ๑๙๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก ป.ธ.๙
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
โทร. ๐๘ ๖๑๘๑ ๘๐๑๔

เลขานุการ
พระพงษ์ธนัช ถาวรจิตฺโต
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
โทร. ๐๘ ๓๕๗๗ ๐๐๑๗

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูสิริรัตนโสภิต (ศรีวรรณ โสวณฺณสิริ ป.ธ.๕)
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๐๕๒ , ๐๘ ๑๙๙๓ ๑๖๕๓

เจ้าคณะตำบลสวนดอก
พระครูสิริธรรมวิภัช (กำจัด ยโสภโณ ป.ธ.๕)
วัดสวนดอก
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๒๐๕๔ , ๐๘ ๖๕๘๖ ๒๗๑๙

เจ้าคณะตำบลสบตุ๋ย
พระครูโสภณพิพัฒนาทร (สมนึก ปิยวณฺโณ)
วัดท่าคราวน้อย
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๑๔๐ , ๐๘ ๖๙๑๘ ๓๓๖๙

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๑
พระครูวิทิตวรเวช (อ่อนแก้ว กนฺตสีโล)
วัดประตูป่อง
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๕๑ , ๐๘ ๕๐๕๐ ๙๙๕๙

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูสุนทรธรรมาภิวัฒน์ (อินคำ อภิวฑฺฒโน)
วัดแจ่งหัวริน
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๔๙๓ , ๐๘ ๔๘๐๙ ๐๐๘๔

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๓
พระครูสุธรรมาจารวัตร (คชกร อาจารธมฺโม)
วัดหัวข่วง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๑๓๗๖ , ๐๘ ๙๖๕๒ ๘๓๓๘

เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๑
พระครูพิบูลสมณธรรม (บูรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดสิงห์ชัย
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๙๑๒๑ , ๐๘ ๙๔๓๐ ๙๕๒๐

เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๒
พระครูไพโรจน์พัฒนโสภิต (สมศักดิ์ อาภากโร)
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๔ ๙๒๑๒

เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๓ กิตติมศักดิ์
พระครูพิศาลพัฒนวิกรม (ชาญศิลป์ ถิรปุญฺโญ)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๘๑๘ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๗๑๑๔

เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต ๑
พระครูวิทิตพัฒนพิธาน (ยุวรัตน์ ธมฺมสโร)
วัดวังหม้อ
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๒๐๘ , ๐๘ ๖๑๙๑ ๐๓๑๙

เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต ๒
พระครูสาทรพัฒนกิจ (ชัยพงษ์ อภโย ป.ธ.๔)
วัดต้นมื่น
โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๕๑๑๖ , ๐๘ ๙๕๕๗ ๕๗๐๐

เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต ๓
เจ้าอธิการมานิตย์ จารุวํโส
วัดเขาแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๒๕๗๙

เจ้าคณะตำบลเสด็จ
พระครูวิสุทธิ์ศีลประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สีลสุทฺโธ)
วัดปงอ้อม
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๒๐๘๗

เจ้าคณะตำบลบ้านแลง เขต ๑
พระครูวีรธรรมโกวิท (สมคิด มหาวีโร)
วัดทรายมูล
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๒๓๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านแลง เขต ๒
พระครูโสภิตพัฒนานุยุต (สุรศักดิ์ สุภทฺโท)
วัดพระธาตุเสด็จ
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๒๑๐๙

เจ้าคณะตำบลต้นธงชัย เขต ๑
พระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจ (น้อย กตปุญฺโญ)
วัดสันป่าลาน
โทร. ๐๘ ๙๙๕๓ ๔๔๕๘

เจ้าคณะตำบลต้นธงชัย เขต ๒
พระใบฎีกา วันไชย วฑฺฒนชโย
วัดนาป้อใต้
โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๐๘๗๖

เจ้าคณะตำบลทุ่งฝาย
พระครูอุดมสิริทัต (เรือน อุตฺตโม ป.ธ.๓)
วัดศรีภูมิมา
โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๘๑๗๕ , ๐๘ ๗๑๘๙ ๔๓๑๔

เจ้าคณะตำบลกล้วยแพะ
พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ (วิสุทธิ์ พุทฺธสโร)
วัดเมืองศาสน์
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๒๙๗ , ๐๘ ๑๗๘๓ ๘๔๘๐

เจ้าคณะตำบลชมพู เขต ๑
พระครูวินิตสังวรคุณ (เอกรินทร์ ถิรจิตฺโต)
วัดบ้านต้า
โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๐๕๘๑ , ๐๘ ๙๖๓๓ ๕๗๐๗

เจ้าคณะตำบลชมพู เขต ๒
พระปลัด ชัยภัทร ขนฺติธโร
วัดศรีปงชัย
โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๒๓๕๓ , ๐๘ ๙๕๕๔ ๒๗๕๔

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อม เขต ๑
พระครูวิมลธรรมคุณากร (นิพนธ์ พุทฺธธมฺโม)
วัดบ้านสัก
โทร. ๐๘ ๑๗๖๔ ๖๐๑๔

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อม เขต ๒
พระครูจักรธรรมนูญ (อนุรักษ์ มนุญฺโญ)
วัดท่าล้อ
โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๒๔๘๕ , ๐๘ ๙๙๙๗ ๔๖๖๓

เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๑
พระครูวิจิตรวรโกศล (ศักดิ์ ทีฆายุโก)
วัดปงแสนทอง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๔๐๒๔ , ๐๘ ๙๗๕๕ ๑๓๖๑

เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๒
พระครูสิริชยาภรณ์ (บุญศรี อริญฺชโย)
วัดไชยสถาน
โทร. ๐๘ ๑๙๕๒ ๙๓๒๘

เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๓
พระครูพิทักษ์วรญาณ (สมพงศ์ ญาณิสฺสโร)
วัดกาศโป่ง
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๗๓๘๗ , ๐๘ ๖๙๑๔ ๑๔๗๓

เจ้าคณะตำบลบ้านค่า
พระครูวิสารทธรรมรัต (วีระเชษฐ์ วิสารโท)
วัดทุ่งโจ้
โทร. ๐๘ ๙๙๕๕ ๖๐๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า เขต ๑
พระครูวาปีธรรมเกษม (เกษม ธมฺมิโก)
วัดหนองร่อง
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๐๕๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า เขต ๒
พระครูสมิทธิพิมล (บุญฤทธิ์ จตฺตมโล)
วัดบ้านแค่
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๐๒๐๘

เจ้าคณะตำบลบ่อแฮ้ว เขต ๑
พระครูวิมลนพการ (สมชาย กตปุญฺโญ)
วัดม่อนกระทิง
โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๑๙๘ , ๐๘ ๗๑๙๒ ๘๓๘๘

เจ้าคณะตำบลบ่อแฮ้ว เขต ๒
พระครูสาทรพิพัฒนกิจ (บุญส่ง สิริธมฺโม)
วัดบ่อแฮ้ว
โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๖๓๔๒ , ๐๘ ๕๖๑๔ ๕๘๗๐

เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา
พระครูพิพัฒนวิธาน (ถนอม ปภสฺสโร)
วัดนิคมสามัคคี
โทร. ๐๘ ๑๗๙๖ ๖๖๐๐

เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ (๒๕๔๑)
พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม (พิพัฒน์ ผลปุญฺโญ)
วัดห้วยคิง
โทร. ๐๘ ๘๔๑๒ ๕๘๒๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา นพฤทธิ์ สิทฺธิญาณเมธี
วัดห้วยคิง

เจ้าคณะตำบลแม่เมาะ เขต ๑
พระครูประทีปปุณณทัศน์ (สมบูรณ์ ปญฺญาทีโป)
วัดสบเติ๋น
โทร. ๐๘ ๕๗๑๔ ๔๘๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่เมาะ เขต ๒
พระครูมนูญกิจปรีชา (ปรีชา ปิยธมฺโม)
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๐๗๓๔ , ๐๘ ๑๘๘๓ ๓๔๘๗

เจ้าคณะตำบลบ้านดง
พระครูสถิตวรพินิต (วินิด ฐานธมฺโม)
วัดท่าสี
โทร. ๐๘ ๒๑๘๑ ๑๙๑๓

เจ้าคณะตำบลจางเหนือ
พระครูสุนทรปุญญาคม (บุญมา อชฺฌาจาโร)
วัดสบจาง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๗ ๙๑๗๐

เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม (๒๕๔๒)
พระครูวินิตวรการ (บุญธรรม จิตฺตธมฺโม)
วัดดงนั่งคีรีชัย
โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๕๔๙ , ๐๘ ๔๘๐๗ ๗๒๖๖

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ชัย อคฺควโร
วัดดงนั่งคีรีชัย
โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๕๔๙ , ๐๘ ๐๑๒๑ ๙๓๑๗

รองเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม
พระครูวิสาลธรรมคุณ (บุญแทน สุธมฺโม)
วัดดงเย็น
โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๐๒๘ , ๐๘ ๕๐๔๐ ๒๘๓๒

เลขานุการ
พระมหาจิราวัฒน์ จิรเมธี ป.ธ.๔
วัดแม่สุก
โทร. ๐๘ ๕๗๐๙ ๕๓๒๒

เจ้าคณะตำบลแจ้ห่ม
พระครูสิริปุญญาภิรัต (สงคราม กตปุญฺโญ)
วัดศรีหลวง
โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๐๑๒๙ , ๐๘ ๔๘๘๕ ๗๙๕๓

เจ้าคณะตำบลวิเชตนคร
พระครูอดุลวีรธรรม (อุดม เขมวโร)
วัดกู่เต้าวนาราม
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๙๓๐๓ , ๐๘ ๙๙๕๕ ๘๘๗๑

เจ้าคณะตำบลแม่สุก
พระครูศีลสารวิสิฐ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธสีโล)
วัดทุ่งคา
โทร. ๐๘ ๕๘๐๕ ๑๐๓๘

เจ้าคณะตำบลบ้านสา
พระครูวิธานสาธุกิจ (สมบัติ กิตฺติวณโณ)
วัดบ้านแป้น
โทร. ๐๘ ๙๘๕๓ ๒๕๖๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งผึ้ง
พระครูสุนทรนวการ (คล้าย ฐิตจาโร)
วัดทุ่งผึ้ง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๑๘๒๔

เจ้าคณะตำบลปงดอน
พระครูวิจิตรพัฒนโชติ (จันทร์ จนฺทรํสี)
วัดแม่ตาหลวง
โทร. ๐๘ ๔๙๕๐ ๙๕๕๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองปาน
พระครูวิจารณ์วรการ (ทอง อภิปุณฺโณ)
วัดปลายนาหลวง
โทร. ๐๘ ๖๑๙๗ ๓๔๙๗

เลขานุการ
พระปลัด อภิชาติ อภิชาโต
วัดปลายนาหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปาน
พระครูโสภณพัฒนวิกรม (เสนาะ กนฺตสีโล)
วัดบ้านทุ่ง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๑ ๖๗๐๗

เลขานุการ
พระดำรงศักดิ์ คุตฺตสีโล
วัดศรีดอนมูล
โทร. ๐๘ ๐๗๙๒ ๗๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเมืองปาน
พระครูวิธานสารกิจ (ชาญ วรปญฺโญ)
วัดแพะก้อม
โทร. ๐๘ ๙๔๐๑ ๗๖๓๕

เจ้าคณะตำบลแจ้ซ้อน
พระปลัด ระฌานนท์ ปสนฺโน
วัดสบลี
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๑๔๗๙

เจ้าคณะตำบลบ้านขอ เขต ๑
พระครูโสภิตพัฒนสาร (บุญสืบ จนฺทปญฺโญ)
วัดทุ่งส้าน
โทร. ๐๘ ๖๑๙๕ ๕๒๑๓

เจ้าคณะตำบลบ้านขอ เขต ๒
พระครูโสภิตวรธรรม (สง่า ฐานธมฺโม)
วัดบ้านหนอง
โทร. ๐๘ ๑๔๗๓ ๑๗๘๐

เจ้าคณะตำบลทุ่งกว๋าว เขต ๑
พระครูอรรถสารโกศล (เสกสรร นริสฺสโร)
วัดทุ่งกว๋าว

เจ้าคณะตำบลทุ่งกว๋าว เขต ๒
พระครูพิพัฒน์วิริยคุณ (เสถียร ฐิตธมฺโม)
วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ
โทร. ๐๘ ๗๑๘๘ ๘๙๕๐

เจ้าคณะตำบลหัวเมือง
พระครูสุจิตบุณยโชติ (บุญยิ่ง สุจิตฺโต)
วัดทุ่งปิ้ง
โทร. ๐๘ ๙๘๕๒ ๖๘๑๙

เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ (อินจันทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๔)
วัดปันง้าว
โทร. ๐๘ ๔๖๑๔ ๘๓๕๕

เลขานุการ
พระครูภัทรศิลปาคม (มงคล สิริภทฺทเมธี)
วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๕๐๓๗ ๘๑๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร (๒๕๕๗)
พระครูพิพิธนพการ (มานพ วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
วัดห้างฉัตร
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๒๑๗๕

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา โสภณภทฺโท
วัดยางอ้อย
โทร. ๐๘ ๙๒๖๖ ๕๙๐๖

รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูอัมพวันสันติวัฒน์ (เจริญ สนฺตจิตฺโต)
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๖๑๘๘ ๔๘๐๕

เจ้าคณะตำบลห้างฉัตร
พระครูประภัศร์วัชรพงษ์ (วัชรพงษ์ อภินนฺโท)
วัดดอนสัก

เลขานุการ
พระใบฎีกา เอกวัฒน์ ธมฺมานนฺโท
วัดดอนสัก

เจ้าคณะตำบลแม่สัน
พระครูอาภากรโสภิต (ราช อาภาธโร)
วัดปันเต้า
โทร. ๐๘ ๙๕๕๔ ๘๒๖๐

เจ้าคณะตำบลปงยางคก เขต ๑
พระครูภัทรศิลปาคม (มงคล สิริภทฺทเมธี)
วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๕๐๓๗ ๘๑๗๔

เจ้าคณะตำบลปงยางคก เขต ๒
พระครูพิมลพิพัฒนกิจ (เดช กตปุญฺโญ)
วัดปงใต้

เจ้าคณะตำบลหนองหล่ม
พระครูโกศลพัฒนวิธาน (นิคม กิตฺติวณฺโณ)
วัดป่าไคร้เหนือ
โทร. ๐๘ ๖๑๘๔ ๖๕๓๕

เจ้าคณะตำบลวอแก้ว
พระครูรัตนสิทธิบวร (ประสพ วรปุญฺโญ)
วัดวอแก้ว
โทร. ๐๘ ๐๑๒๖ ๒๑๘๓

เจ้าคณะตำบลเมืองยาว
เจ้าอธิการมนัสพร ภทฺทวโร
วัดแม่ยามใต้
โทร. ๐๘ ๗๑๘๔ ๖๙๔๗

เจ้าคณะตำบลเวียงตาล
พระครูอาทรพิพัฒนคุณ (สนิท สุภาจาโร)
วัดยางอ้อย
โทร. ๐๘ ๔๐๑๐ ๐๘๑๗

เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
พระครูสิริชัยพิพัฒน์ (สุรชัย สุหชฺโช)
วัดศรีอ้วน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๓๐ , ๐๘ ๖๖๕๗ ๑๒๙๙

เลขานุการ
พระครูปริยัติวัชรานุกูล (วัชรวีร์ วชิรเมธี ป.ธ.๓)
วัดศรีอ้วน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๓๐ , ๐๙ ๑๘๕๖ ๕๒๑๑

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ (๒๕๕๑)
พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน อุชุจาโร ป.ธ.๓)
วัดสันฐาน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๕๙ , ๐๘ ๙๙๕๒ ๑๘๐๕

เลขานุการ
พระประพจน์สรัช ญาณวีโร
วัดสันฐาน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๕๙ , ๐๘ ๐๗๔๖ ๕๗๖๗

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
พระครูสิริรัตนกิจ (ขันแก้ว สิริมงฺคโล)
วัดสามขา
โทร. ๐๘ ๙๙๙๘ ๑๖๗๖

เลขานุการ
พระอธิการสันติสุข ญาณเมธี
วัดบ้านทุ่ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
พระครูนันทวรคุณ (อานนท์ ฐิตาจาโร)
วัดบ้านเหมี้ยง

เจ้าคณะตำบลแม่ทะ
พระครูวิธานพัฒนสุนทร (มนต์ศักดิ์ จนฺทโชโต)
วัดท่าแหน
โทร. ๐๘ ๓๒๐๕ ๓๓๗๘

เจ้าคณะตำบลนาครัว เขต ๑
พระครูปริยัติวัชรานุกูล (วัชรวีร์ วชิรเมธี ป.ธ.๓)
วัดศรีอ้วน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๓๐ , ๐๙ ๑๘๕๖ ๕๒๑๑

เจ้าคณะตำบลนาครัว เขต ๒
พระครูสุนทรสมันตพิทักษ์ (ทรงเดช สมนฺตปาสาทิโก)
วัดบ้านเหมี้ยง
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๕๕ , ๐๘ ๙๔๓๕ ๗๓๔๘

เจ้าคณะตำบลป่าตัน เขต ๑
พระครูพิพิธพัฒนสุนทร (บุญจันทร์ โชติธมฺโม)
วัดสบทะ
โทร. ๐๘ ๖๙๑๕ ๑๕๗๖

เจ้าคณะตำบลป่าตัน เขต ๒
พระครูโกศลอรัญญกิจ (วีระพงษ์ วีรวํโส)
วัดป่าตันหลวง
โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๓๐๓๐ , ๐๘ ๖๙๒๑ ๙๘๔๔

เจ้าคณะตำบลน้ำโจ้
พระครูอุปถัมภ์สมณกิจ (อนุสิทธิ์ สุภทฺโท)
วัดบ้านหนอง
โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๖๒๓๔ , ๐๘ ๙๕๕๘ ๐๗๑๑

เจ้าคณะตำบลหัวเสือ เขต ๒
พระครูสุภัทรบุญเขต (บุญ สุภทฺโท)
วัดสบไร่
โทร. ๐๘ ๓๕๖๘ ๒๑๓๑

เจ้าคณะตำบลดอนไฟ
พระครูดิลกธรรมาภรณ์ (เมธี จารุสิริ)
วัดบ้านเอียก
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๐๓๓๙ , ๐๘ ๙๙๙๘ ๗๘๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านบอม
พระครูไพบูลธรรมกิตติ์ (บรรจบ กิตฺติสมฺปนฺโน)
วัดบอมหลวง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๕ ๐๘๑๗

เจ้าคณะตำบลสันดอนแก้ว
พระครูประสิทธิ์สาธุการ (ศรีไว เตชปุญฺโญ)
วัดสันป่าเปา
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๘๓๑๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกิ่ว
พระครูวิจิตรพัฒนคุณ (ประเสริฐ สุเมโธ)
วัดบ้านฮ่อม

เจ้าคณะตำบลวังเงิน
พระครูอดุลพิพัฒนกิจ (น้อย นรินฺโท)
วัดนาดง
โทร. ๐๘ ๖๕๘๖ ๗๐๙๓ , ๐ ๕๔๒๑ ๐๐๔๙

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา (๒๕๕๑)
พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ภทฺทสิริ ป.ธ.๔)
วัดศาลาดงลาน
โทร. ๐๘ ๑๙๙๘ ๓๘๔๙

เลขานุการ
พระปลัด เกียรติชัย อิสฺสรธมฺโม
วัดนาแก้วตะวันตก
โทร. ๐๘ ๑๖๗๒ ๑๔๓๖

รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูพิธานนพกิจ (นิยม ฐานทตฺโต ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุลำปางหลวง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๘๓๒๗

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ สิริปุญฺโญ
วัดพระธาตุลำปางหลวง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๘๓๒๗

รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์ (มานพ กนฺตธมฺโม)
วัดพระธาตุลำปางหลวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะคา (๒๕๖๐)
พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย ถาวโร)
วัดนาแก้วตะวันตก
โทร. ๐๘ ๙๗๕๗ ๓๔๗๔

เจ้าคณะตำบลไหล่หิน
พระครูสุนทรเสลคุณ (ชัยพร อตฺตสาโร)
วัดไหล่หิน
โทร. ๐๖ ๑๒๙๘ ๒๑๘๔

เจ้าคณะตำบลลำปางหลวง เขต ๑
พระใบฎีกา จรัส อคฺควโร
วัดพระธาตุลำปางหลวง

เจ้าคณะตำบลลำปางหลวง เขต ๒
พระครูปลัด กิตติพันธ์ กิตฺติพโล
วัดม้าเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๑๓๒ ๔๐๑๙

เจ้าคณะตำบลนาแก้ว เขต ๑
พระครูวีรทัศนานุรักษ์ (อุดม วิสารโท)
วัดสองแควใต้
โทร. ๐๘ ๙๕๕๖ ๒๕๔๖

เจ้าคณะตำบลนาแก้ว เขต ๒
พระครูสุจิณศาสนกิจ (ทองคำ ปภสฺสโร)
วัดจอมปิงลุ่ม
โทร. ๐๘ ๑๕๙๔ ๑๔๘๖

รักษาการเจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๑
พระครูวิจิตรพัฒนวิมล (มานิตย์ ฐิตสาโร)
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

เจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๑ กิตติมศักดิ์
พระครูวีรธรรมพิลาศ (ฟอง มหาวีโร)
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๘๔๐๔ ๔๔๙๔

เจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๒
พระครูโสภิตกิตติวงศ์ (ศิริพงษ์ สิริวณฺโณ)
วัดม่อนศรีบุญโยง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๗๖๐๓

เจ้าคณะตำบลศาลา (๒๕๔๔)
พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์ อิทฺธิญาโณ)
วัดศาลาหม้อ
โทร. ๐๘ ๙๕๕๖ ๑๕๘๔

เจ้าคณะตำบลวังพร้าว
พระครูประทีปศาสนกิจ (อนุ ทีปกโร)
วัดสบจาง
โทร. ๐๙ ๓๒๘๒ ๗๓๐๘

เจ้าคณะตำบลนาแส่ง
พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดแม่ไฮ
โทร. ๐๘ ๑๓๘๖ ๖๙๑๐

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา
พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล วิสารโท)
วัดนาโป่งหาญ
โทร. ๐๘ ๗๙๖๑ ๘๐๑๗

เจ้าคณะอำเภอเสริมงาม
พระครูไพโรจน์ปัญญาวุธ (ศรีมูล ปญฺญาธโร)
วัดนาเดา
โทร. ๐๘ ๖๑๘๓ ๓๕๓๐

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร (วินัย ฐานวีโร)
วัดนาเดา
โทร. ๐๘ ๕๖๒๑ ๔๑๔๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งงาม
พระครูชัยสารพิศิษฏ์ (ทองเพชร สมาจาโร)
วัดสาแลไชย
โทร. ๐๘ ๙๕๕๖ ๕๕๐๑

เจ้าคณะตำบลเสริมซ้าย
พระครูสีลสังวรานุรักษ์ (สุทธิพร สีลสํวโร)
วัดนทีวังการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๓๕ ๑๒๒๘

เจ้าคณะตำบลเสริมกลาง
พระครูวิจารณ์พัฒนคุณ (อินปั๋น จกฺกวโร)
วัดทุ่งต๋ำ
โทร. ๐๘ ๑๐๒๑ ๕๑๖๔

เจ้าคณะตำบลเสริมขวา
พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร (วินัย ฐานวีโร)
วัดนาเดา
โทร. ๐๘ ๕๖๒๑ ๔๑๔๘

เจ้าคณะอำเภองาว (๒๕๔๖)
พระครูโสภณบุญญารักษ์ (ผจญศิลป์ รตินฺธโร)
วัดบุญยืน
โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๓๐๒ , ๐๘ ๗๑๘๐ ๓๑๙๓

เลขานุการ
พระกมลภพ กิตฺติโสภโณ
วัดบุญยืน
โทร. ๐๘ ๓๑๕๖ ๓๑๓๓

รองเจ้าคณะอำเภองาว
พระครูพิศาลปัญญาวินิฐ (จรูญรัตน์ อคฺคปญฺโญ)
วัดบ้านร้อง
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๕๔๑๒ , ๐๘ ๑๐๒๔ ๖๒๗๐

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ พงศ์สิริ ปญฺญาธโร
วัดบ้านร้อง
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๕๔๑๒ , ๐๘ ๕๗๐๖ ๙๕๙๓

เจ้าคณะตำบลหลวงเหนือ - แม่ตีบ
พระครูสุนทรวรวงศ์ (พงศ์ปณต สุนฺทโร)
วัดหลวง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๓๑๑ , ๐๘ ๑๐๒๕ ๒๗๘๔

เจ้าคณะตำบลหลวงใต้
พระครูสีหสุวรรณวิจิตร (สิงห์คำ มงฺควิโก)
วัดปงคก
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๑๔๐ , ๐๘ ๒๑๘๑ ๕๓๑๕

เจ้าคณะตำบลนาแก - บ้านอ้อน
พระครูขันติบุญโชติ (บุญหงส์ ขนฺติโก)
วัดบ้านอ้อน
โทร. ๐๘ ๓๓๒๑ ๔๑๔๘

เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
พระครูโกวิทบวรกิจ (อุดม ปญฺญาวชิโร)
วัดสบพลึง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๐ ๘๖๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านแหง
พระครูสถิตธรรมพิทักษ์ (มานะ ฐานรโต)
วัดม่อนทรายนอน
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๗๔๕ , ๐๘ ๙๕๕๖ ๘๐๙๓

เจ้าคณะตำบลบ้านหวด
พระครูจักรวรเขต (บุญศรี จกฺกวโร)
วัดบ้านหวด
โทร. ๐๘ ๖๘๒๔ ๔๔๘๙

เจ้าคณะตำบลปงเตา - บ้านร้อง
พระครูพิเศษธรรมรัต (จรัญ ธมฺมรโต)
วัดบ้านพร้าว
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๕๑๗๖ , ๐๘ ๔๑๗๓ ๕๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอเถิน (๒๕๔๗)
พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ (องอาจ อตฺถกาโม)
วัดคะตึกเชียงมั่น
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๒๗๒ , ๐๘ ๙๘๕๑ ๕๘๘๐

เลขานุการ
พระครูกัลยาณสังฆการ (สวัสดิ์ กลยาณธมฺโม)
วัดล้อมแรด
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๗๗๒ , ๐๘ ๔๙๕๐ ๙๗๖๓

รองเจ้าคณะอำเภอเถิน
พระครูสิริพัฒนพิศาล (จิรวัฒน์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดแม่วะหลวง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๖ ๔๑๘๒

รองเจ้าคณะอำเภอเถิน
พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ (วรากรณ์ ญาณวโร)
วัดล้อมแรด
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๗๗๒

เจ้าคณะตำบลล้อมแรด เขต ๑
พระครูกัลยาณสังฆการ (สวัสดิ์ กลยาณธมฺโม)
วัดล้อมแรด
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๗๗๒ , ๐๘ ๔๙๕๐ ๙๗๖๓

เจ้าคณะตำบลล้อมแรด เขต ๒
พระครูสุวรรณทัศนสุนทร (สุทัศน์ สุวณฺโณ)
วัดอุมลอง
โทร. ๐๘ ๗๐๕๑ ๘๔๔๕

เจ้าคณะตำบลแม่วะ
พระครูประจักษ์นพกิจ (ไสว ปริปุณฺณสีโล)
วัดแม่วะกลาง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๓๑๗๒

เจ้าคณะตำบลเวียงมอก
พระครูพิศาลพัฒนสุนทร (โท ธมฺมวโร)
วัดปางอ้า

เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๑
พระครูวิสุทธิพัฒนกิจ (จม กลยาโณ)
วัดเด่นแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๓๒๗๘

เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๒
พระครูวิธานพัฒนคุณ (ทวี ปภสฺสโร)
วัดสันป่าค่า
โทร. ๐๘ ๑๗๒๔ ๑๐๖๙

เจ้าคณะตำบลแม่ปะ
พระครูพิศาลบวรกิจ (สุพร อภิปุณฺโณ)
วัดแม่ปะดอย
โทร. ๐๘ ๑๒๘๗ ๘๒๕๔

เจ้าคณะตำบลแม่มอก
พระครูพินิจนพการ (ลไม คนฺธโน)
วัดกุ่มเนิ้ง
โทร. ๐๘ ๖๒๒๗ ๔๐๓๐

เจ้าคณะตำบลแม่ถอด
พระครูโสภณศิลปานุรักษ์ (ศรีนวล อินฺทวํโส)
วัดดอนไชย
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๖๓๗๒

เจ้าคณะตำบลเถินบุรี
พระครูวิสิฐพัฒนากร (เดช ญาณเตโช)
วัดป่าตาล
โทร. ๐๙ ๗๙๘๖ ๗๔๓๔

เจ้าคณะอำเภอสบปราบ (๒๕๓๖)
พระครูโสภณจริยานุวัตร (อิ่นคำ ทีฆายุโก)
วัดนาปราบ
โทร. ๐๘ ๑๙๘๐ ๖๙๖๘

เลขานุการ
พระปลัด ทนงศักดิ์ ปญฺญาพหุโล
วัดนาไม้แดง
โทร. ๐๘ ๓๕๗๒ ๘๗๐๙

เจ้าคณะตำบลสบปราบ
พระครูพิศาลพิพัฒนสุนทร (สมพงษ์ ฐิตญาโณ)
วัดหลวงสบปราบ
โทร. ๐๘ ๙๖๓๔ ๗๑๘๖

เจ้าคณะตำบลนายาง
พระครูวิบูลธรรมศาสก์ (เสาร์แก้ว รตนญาโณ)
วัดหนองวัวแดง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๗ ๒๖๔๓

เจ้าคณะตำบลสมัย
พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ อิสิญาโณ)
วัดบ้านจัว
โทร. ๐๙ ๐๔๗๒ ๖๐๔๑

เจ้าคณะตำบลแม่กัวะ
พระครูสิริวรวงศ์ (ศรีวงศ์ ญาณวโร)
วัดปงกา
โทร. ๐๘ ๗๓๐๑ ๙๘๒๔

เจ้าคณะอำเภอแม่พริก (๒๕๔๒)
พระครูปัญญาวโรดม (ศรีทุน ปญฺญาวโร)
วัดแม่ตั๋ง
โทร. ๐๘ ๔๑๕๑ ๔๓๘๒

เลขานุการ
พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล (สวง สุจิตฺโต)
วัดแม่ตั๋ง
โทร. ๐๘ ๖๖๗๒ ๑๕๓๖

เจ้าคณะตำบลแม่พริก
พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล (สวง สุจิตฺโต)
วัดแม่ตั๋ง
โทร. ๐๘ ๖๖๗๒ ๑๕๓๖

เจ้าคณะตำบลแม่ปุ
พระครูสถิตวรการ (สมหมาย สาทโร)
วัดร่มโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๕๕๙๒

เจ้าคณะตำบลผาปัง
พระครูโสภณสาธุกิจ (พันคำ จนฺทสโร)
วัดแม่พริกลุ่ม
โทร. ๐๘ ๙๕๕๙ ๓๖๙๖

เลขาเจ้าคณะตำบลผาปัง
พระครูนิวิฐสุทธิการ (อุเทน สุทธิสทฺโธ)
วัดแม่พริกลุ่ม

เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ (๒๕๔๒)
พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๙๓๒๘ ๐๖๔๒

เลขานุการ
พระอำพล สิริวฑฺฒโน
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๖๖๗๐ ๓๙๐๖

รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พระมหานพดล สุวณฺณเมธี ป.ธ.๗
วัดบรรพตสถิต
โทร. ๐๘ ๖๕๙๖ ๗๕๔๐

เลขานุการ
พระมหาทองคำ อินฺทวํโส
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๕๐๓๙ ๕๑๗๑

เจ้าคณะตำบลวังเหนือ
พระครูสิทธิสุตานุกูล (มิลินท์ อนาคาริโก ป.ธ.๓)
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๖๗๕๕

เจ้าคณะตำบลวังแก้ว
เจ้าอธิการธวัชชัย ชยาลงฺกาโร
วัดป่าแหน่ง

เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ เขต ๑
พระครูเกษมปัญญาวัฒน์ (นพดล เขมปญฺโญ)
วัดห้วยก้อด
โทร. ๐๘ ๙๕๕๙ ๘๖๓๒

เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ เขต ๒
พระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท (ดวงแก้ว ฐานิสฺสโร)
วัดทุ่งฝูง
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๑๗๔๓

เจ้าคณะตำบลวังทรายคำ
พระครูจิรธรรมปรีชา (ปรีชา จิรธมฺโม)
วัดปงวัง

เจ้าคณะตำบลวังใต้
พระครูประภัศร์วัฒนกิจ (ถาวร ธมฺมวโร)
วัดบ้านกวาง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๕ ๘๒๗๗

เจ้าคณะตำบลวังทอง
พระครูสถิตอมรกิตติ์ (นราทิพย์ กิตฺติฐาโน)
วัดร่องเคาะ

เจ้าคณะตำบลวังทอง กิตติมศักดิ์
พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ (ดุสิทธิ์ ธีรวํโส)
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๙๔๒๙ ๙๐๘๙

เจ้าคณะตำบลวังซ้าย
พระครูอรุณปุญโญภาส (บุญ โชติปุญฺโญ)
วัดผาแดง
โทร. ๐๘ ๒๓๕๘ ๖๓๙๓

เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (๒๕๖๒)
พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท)
วัดพระแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๕๓๓ , ๐๘ ๙๘๕๑ ๗๒๘๘ , ๐๘ ๙๘๕๑ ๗๒๘๒

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ ๑
พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ)
วัดศรีทรายมูล
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๖๘๘ , ๐๘ ๑๒๘๘ ๔๐๔๙ , ๐๘ ๙๙๕๐ ๗๗๒๘

เลขานุการ
พระครูสาทรวรการ (คำน้อย )
วัดศรีทรายมูล
โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๖๔๗๘ , ๐๘ ๖๑๙๐ ๐๘๑๕

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ ๒ (๒๕๖๒)
พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร)
วัดพระธาตุผาเงา
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๕๑ , ๐๙ ๘๘๕๔ ๔๕๘๘ , ๐๙ ๙๑๙๕ ๘๖๙๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (๒๕๖๓)
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต)
วัดพระสิงห์
โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๘๘ , ๐๘ ๐๙๕๔ ๕๑๑๓ , ๐๘ ๑๙๖๐ ๒๗๕๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูขันติพลาธร (บุญยวง ขนฺติพโล)
วัดฝั่งหมิ่น
โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๐๘๒ , ๐๘ ๗๑๗๘ ๐๒๑๑

เลขานุการ
พระมหาวรพันธ์ ดิตฺติสมฺปนฺโน
วัดฝั่งหมิ่น
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๗๑๔ , ๐๙ ๘๘๒๙ ๕๘๘๙

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร)
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๒๕๔ , ๐๘ ๗๑๙๒ ๗๓๑๙

เลขานุการ
พระปรีชาวุฒิ ปริสุภาจารี
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๒๕๔ , ๐๘ ๑๕๙๔ ๘๑๙๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูสิริกิจจาทร (สุพรรณ )
วัดศรีเกิด
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๙๘๙ , ๐๘ ๕๐๒๙ ๐๓๖๗

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูโสภณศิลปาคม (สังเวียน )
วัดมิ่งเมือง
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๙๖๐ , ๐๘ ๙๘๕๐ ๗๐๐๔

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต (สมศาสตร์ โฆสิตธมฺโม)
วัดเชตวัน
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๐๘๗ , ๐๘ ๙๙๕๖ ๑๗๔๖ , ๐๘ ๒๓๘๓ ๔๙๑๑

เจ้าคณะตำบลรอบเวียง เขต ๑
พระครูสาทรวรธรรม
วัดดอยพระบาท
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๒๕๖ , ๐๘ ๙๕๕๙ ๘๑๘๔

เจ้าคณะตำบลรอบเวียง เขต ๒
พระครูวิจิตรธรรมาภิรักษ์
วัดเชตุพน
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๙๓๓ , ๐๘ ๑๗๘๔ ๑๙๖๔

เจ้าคณะตำบลแม่ยาว
พระครูบุญเขตพิสณฑ์ (สมบัติ กตปุญฺโญ)
วัดพนาลัย
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๗๒๓๔ , ๐๘ ๑๖๐๒ ๐๐๑๓

เจ้าคณะตำบลริมกก
เจ้าอธิการสุทัศน์ ธีรภทฺโท
วัดสันทรายใหม่
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๑๖๔ , ๐๘ ๘๒๕๒ ๔๐๕๕

เจ้าคณะตำบลบ้านดู่
พระครูวีรสถาพร (ชุมพล )
วัดปางลาว
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๗๕๘๙

เจ้าคณะตำบลดอยฮาง
พระครูสุนทรศิลป์โกศล (อนุกูล )
วัดศรีมิ่งแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๙๐๗๒ , ๐๙ ๐๖๗๕ ๓๒๗๕ , ๐๘ ๙๔๒๙ ๗๑๔๘

เจ้าคณะตำบลนางแล
พระครูเวฬุวันประภากร (บุญทา )
วัดป่ารวก
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๕๗๐๙ , ๐๘ ๙๙๙๘ ๖๐๗๙ , ๐๘ ๙๖๓๗ ๕๔๐๙

เจ้าคณะตำบลท่าสุด
พระอธิการอนุสรณ์ จรณธมฺโม
วัดสันต้นกอก
โทร. ๐๘ ๔๖๐๘ ๓๓๖๑

เจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม เขต๑
พระครูอมรจักรพิมณฑ์ (อินเลื่อน )
วัดแสงพระธาตุ
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๕๐๓๐ , ๐๘ ๙๕๖๐ ๑๔๕๐

เจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม เขต ๒
พระครูประจักษ์วรวัฒน์ (อินหลง )
วัดโล๊ะป่าห้า
โทร. ๐๘ ๑๓๘๗ ๗๑๒๑

เจ้าคณะตำบลห้วยสัก เขต ๑
พระครูพิพัฒน์สุนทรเวช (พรรณทอง ฐิตสีโร)
วัดเขาแก้วดับภัย
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๘๔๑๒ , ๐๘ ๙๕๕๒ ๘๗๒๕

เจ้าคณะตำบลห้วยสัก เขต ๓
พระครูสุภัทรอาจารคุณ (สุคำ )
วัดศรีดอนชุม
โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๗๔๒๔ , ๐๘ ๙๙๕๓ ๓๗๕๓ , ๐๘ ๙๕๕๖ ๒๒๙๘

เจ้าคณะตำบลดอยลาน
พระครูวิสิฐธรรมทิน (สมศักดิ์ )
วัดหัตถีวนาราม
โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๔๑๘๕ , ๐๘ ๖๑๙๕ ๕๓๓๙

เจ้าคณะตำบลท่าสาย
พระครูไพจิตสุวรรณรัตน์ (แก้วมา )
วัดศรีสุพรรณ
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๔๐๙๘ , ๐๘ ๐๘๕๐ ๖๙๘๓

เจ้าคณะตำบลสันทราย
พระครูปรีชาวรพิพัฒน์ (ณัฐวุฒิ )
วัดสันทรายหลวง
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๔๒๖๙ , ๐๘ ๑๖๗๒ ๘๕๔๔

เจ้าคณะตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต ๑
พระครูวิจิตรวรศิลป์
วัดสันทรายน้อย
โทร. ๐๘ ๙๖๓๔ ๖๖๖๗

เจ้าคณะตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ
วัดศรีมงคล
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๓๑๕๙ , ๐๘ ๐๔๙๗ ๖๘๘๘

เจ้าคณะตำบลแม่กรณ์
พระครูอุปถัมภ์ศิลปาคม
วัดปางสนุก
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๖๕๔๔ , ๐๘ ๑๐๒๒ ๔๓๔๖

เจ้าคณะอำเภอแม่จัน
พระครูอุปถัมภ์วรการ (บุญช่วย )
วัดป่าซาง
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๓๑๕ , ๐๘ ๙๘๓๓ ๗๘๓๖

เลขานุการ
พระครูอภิวัฒนวาที (พจนารถ )
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๖๙๒๑ ๖๙๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน
พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ ป.ธ.๔
วัดป่าบงหลวง
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๕๐๖๑ , ๐๘ ๙๘๓๘ ๗๘๓๖

เลขานุการ
เจ้าอธิการธาร ภูริจิตฺโต
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๑๒๓๑ ๑๒๙๒ , ๐๙ ๘๗๗๙ ๘๒๖๕

รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน
พระครูศุภกิจประยุต
วัดสันกอง
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๗๔๐๒ , ๐๘ ๑๐๒๓ ๑๔๖๐

เลขานุการ
พระอธิการภาณุ จนฺทวํโส
วัดดอนมูล
โทร. ๐๘ ๖๗๗๔ ๘๒๗๒

เจ้าคณะตำบลแม่คำ เขต ๒
พระครูสุภัทรธรรมโกวิท (อนันต์ )
วัดม่วงคำ
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๕๗๓๔ , ๐๘ ๕๐๓๙ ๕๒๕๖

เจ้าคณะตำบลศรีค้ำ
พระครูนิวิฐบุญเขต
วัดเหมืองกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๗๒ ๑๖๔๕

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูสิริพัฒนเมธี (วรเวช อคฺคเมธี ป.ธ.๕)
วัดสันคือ
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๐๖๖ , ๐๘ ๖๑๙๑ ๙๔๙๔

เจ้าคณะตำบลป่าตึง
พระครูโสภณภูริพัฒน์ (ภูริพัฒน์ )
วัดป่าตึง
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๐๖๕๓ , ๐๘ ๙๖๓๓ ๑๕๔๗

เจ้าคณะตำบลแม่จัน
พระครูไพโรจน์ธรรมสาธก (ทวี )
วัดหนองแว่น
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๐๕๗๖ , ๐๘ ๑๓๘๗ ๔๒๑๕

เจ้าคณะตำบลสันทราย
พระครูสุภัทรโพธิรัต (ณรงค์ )
วัดโพธนาราม
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๓๒๗๐ , ๐๘ ๖๙๑๙ ๖๓๘๖

เจ้าคณะตำบลจอมสวรรค์
พระครูอรุณโชติวัตร (อุทัย )
วัดแม่สรวย
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๓๑๙๑ , ๐๘ ๑๓๘๗ ๕๕๐๖

เจ้าคณะตำบลจันจว้าใต้ เขต ๑
พระครูประสิทธิ์บุญญาคม
วัดกิ่วพร้าว
โทร. ๐๘ ๑๓๘๗ ๕๗๓๖

เจ้าคณะตำบลจันจว้าใต้ เขต ๒
เจ้าอธิการธาร ภูริจิตฺโต
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๑๒๓๑ ๑๒๙๒ , ๐๙ ๘๗๗๙ ๘๒๖๕

เจ้าคณะตำบลจันจว้า
พระครูเกษมสุนทรเขต (สมพร เขมปญฺโญ)
วัดบ้านดง
โทร. ๐๘ ๗๑๘๔ ๖๐๔๗

เจ้าคณะตำบลท่าข้าวเปลือก
เจ้าอธิการตาล ปุณฺณญาโณ
วัดแม่แพง
โทร. ๐๘ ๘๗๖๘ ๒๓๖๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าข้าวเปลือก (๒๕๕๗)
พระครูสุเทพธรรมสถิต (บุญมา ฐิตสาโร)
วัดศรียางชุม

เจ้าคณะอำเภอพาน
พระครูพิพิธพัฒนโกวิท ป.ธ.๕
วัดทุ่งพร้าว
โทร. ๐๘ ๑๓๖๖ ๘๙๙๕

เลขานุการ
พระครูปลัด เทิดพงษ์ ชยาภินนฺโท
วัดดอนตัน
โทร. ๐๘ ๙๔๓๐ ๒๓๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอพาน
พระครูสุจิณกัลยาณธรรม
วัดศรีเมืองมูล
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๘๓๓๖ , ๐๘ ๙๗๕๕ ๕๘๑๘

เลขานุการ
พระปลัด สุรเชษฐ์ ธมฺมรํสี
วัดศรีเมืองมูล
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๘๓๓๖ , ๐๘ ๖๙๑๖ ๔๖๐๙

รองเจ้าคณะอำเภอพาน
พระครูสุนทรวีรกิจ (ชัยยัณต์ )
วัดป่ากว๋าว
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๒๒๙๗ , ๐๘ ๑๓๖๖ ๙๑๘๙

เลขานุการ
พระสมุห์ วีระเดช อริยวํโส
วัดป่าซาง
โทร. ๐๘ ๓๓๒๕ ๓๕๑๘

เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๑
พระครูพิศาลธรรมานุรักษ์ (จงกล )
วัดเกตุแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๑๖๐๗ , ๐๘ ๙๒๖๒ ๒๐๐๕

เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๒
พระครูโอภาสพัฒนโกศล (ภานุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร)
วัดดอนตัน
โทร. ๐๙ ๗๐๙๕ ๖๔๖๕

เจ้าคณะตำบลสันติสุข
พระครูปลัด เทิดพงษ์ ชยาภินนฺโท
วัดดอนตัน
โทร. ๐๘ ๙๔๓๐ ๒๓๓๑

เจ้าคณะตำบลม่วงคำ เขต ๑
พระครูอมรสังวรกิจ (วิรุต ญาณสํวโร)
วัดสันมะเหม้า
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๒๔๖๑ , ๐๘ ๙๕๕๘ ๓๒๙๙

เจ้าคณะตำบลม่วงคำ เขต ๒
พระครูอัมพวันบัณฑิต (เชียงวาล )
วัดม่วงคำ
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๙๕๑๓ , ๐๘ ๗๖๖๑ ๖๖๔๘

เจ้าคณะตำบลทานตะวัน
พระครูวิสุทธิ์วรศิลป์
วัดอรัญวิเวก
โทร. ๐๘ ๑๖๐๓ ๒๑๗๖

เจ้าคณะตำบลป่าหุ่ง เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรมานุศาสก์ (เหรียญ กิตฺติปญฺโญ)
วัดห้วยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๘๕๔ ๕๒๓๗

เจ้าคณะตำบลป่าหุ่ง เขต ๒
พระครูประภัศรปัญญาวุธ
วัดป่าบงหลวง
โทร. ๐๘ ๙๙๙๘ ๙๘๐๙

เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต ๑
พระครูอดุลย์พิพัฒนาภรณ์
วัดดวงดี
โทร. ๐๙ ๘๗๘๒ ๕๙๐๙

เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต ๒
พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ (พิพัฒน์พงษ์ )
วัดหัวฝาย
โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๔๘๕๓ , ๐๘ ๑๖๐๒ ๗๑๙๗

เจ้าคณะตำบลเจริญเมือง
พระครูสุทัสสนียโสภณ
วัดศรีทรายมูล
โทร. ๐๘ ๙๕๖๑ ๙๕๑๒

เจ้าคณะตำบลทรายขาว
พระครูธีรศาสน์ไพศาล (ไพสน )
วัดแม่คาววัง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๔ ๒๔๓๑

เจ้าคณะตำบลธารทอง
พระครูจันทนิภากร
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
โทร. ๐ ๕๓๑๘ ๔๓๒๕ , ๐๘ ๙๕๖๐ ๔๙๔๘

เจ้าคณะตำบลแม่อ้อ เขต ๑
เจ้าอธิการสุรัตน์ สิริปญฺโญ
วัดโป่งทะลาย
โทร. ๐๘ ๖๑๘๙ ๐๐๒๗

เจ้าคณะตำบลแม่อ้อ เขต ๒
พระครูอุดมพัฒนสุนทร
วัดแม่อ้อใน
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๑๓๙๗ , ๐๘ ๔๙๕๐ ๒๕๙๐

เจ้าคณะตำบลสันมะเค็ด เขต ๑
พระครูสีหวรวัตร (สิงห์ทอง สุจิณฺโณ)
วัดท่าเรือ
โทร. ๐๘ ๑๐๒๑ ๖๗๑๖

เจ้าคณะตำบลสันมะเค็ด เขต ๒
พระครูสุวิธานพัฒนคุณ
วัดกล้วยทรายงาม
โทร. ๐๘ ๕๗๑๕ ๙๕๗๙

เจ้าคณะตำบลดอยงาม เขต ๑
เจ้าอธิการกิตติศักดิ์ กนฺตธมฺโม
วัดจำคาวตอง
โทร. ๐๙ ๑๗๐๘ ๒๐๑๙ , ๐๘ ๔๗๐๗ ๒๙๙๐

เจ้าคณะตำบลดอยงาม เขต ๒
พระครูสุวรรณผาสุกิจ (ทองสุข ถาวรจิตฺโต)
วัดสันช้างตาย
โทร. ๐๘ ๖๑๙๕ ๓๕๙๔

เจ้าคณะตำบลหัวง้ม
พระครูสมุห์ เบ็ญ อรุโณ
วัดป่าคา
โทร. ๐๙ ๙๒๖๗ ๖๙๔๕

เจ้าคณะตำบลแม่เย็น
เจ้าอธิการบุญส่ง ฐานุตฺตโร
วัดปูแกง
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๗๑๔๓ , ๐๘ ๖๕๘๗ ๘๕๐๔

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
พระครูวิสุทธิธรรมภาณี
วัดวิเชตร์มณี
โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๗๑๕๑ , ๐๘ ๑๕๙๕ ๒๐๖๐

เลขานุการ
พระปิยะราช โสภณจิตฺโต
วัดวิเชตร์มณี
โทร. ๐๙ ๓๒๕๘ ๘๖๒๘

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
พระครูอดุลสีลาจาร
วัดป่ายาง
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๘๕๔ , ๐๘ ๕๐๔๐ ๖๗๖๐

เลขานุการ
พระสมุห์ ปรีชา มหาปญฺโญ
วัดป่ายาง
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๘๕๔ , ๐๘ ๖๙๑๖ ๑๘๑๓

เจ้าคณะตำบลห้วยไคร้
พระครูวรเขตโสภิต (สุภัตร )
วัดสันยาว
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๗๘๘๐ , ๐๘ ๙๘๓๕ ๒๒๐๗

เจ้าคณะตำบลเวียงพางคำ
พระครูสุนทรสีลวัตร (เรวัตร สุธมฺโม)
วัดป่าเหมือด
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๗๗๔ , ๐๘ ๗๓๓๒ ๒๓๖๙

เจ้าคณะตำบลแม่สาย
พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ (กิตติมศักดิ์ สุภาจาโร)
วัดแม่สาย
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๓๘๔ , ๐๘ ๔๖๑๒ ๑๐๐๗

เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง เขต ๑
พระครูวิสุทธาจารนิวิฐ (ทวี วิสุทฺธาจาโร)
วัดป่าแดงหลวง
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๕๑๙๑ , ๐๘ ๙๘๕๑ ๔๘๓๕

เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง เขต ๒
พระครูวิจารณ์ศีลวัตร (กฤษณะ )
วัดม่วงทอง
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๕๒๑๐ , ๐๘ ๑๙๙๘ ๙๕๐๔

เจ้าคณะตำบลศรีเมืองชุม
พระครูเกษมวรธาดา (อุดม )
วัดสันถนนใต้
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๘๑๕๐ , ๐๘ ๐๔๙๗ ๗๕๘๑ , ๐๘ ๒๗๖๖ ๔๓๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านด้าย
พระครูโกศลนพการ (อนันต์ )
วัดฮ่องแฮ่ใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๑๙๒ , ๐๘ ๙๕๕๔ ๔๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโป่งงาม
พระครูประภัสร์จิตสังวร (บุญมี )
วัดถ้ำเสาหิน
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๙๑๗๐ , ๐๘ ๑๗๖๕ ๕๕๕๒

เจ้าคณะตำบลโป่งผา
พระครูทิพยบุญญากร (ติ๊บ กตปุญฺโญ)
วัดน้ำจำ
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๔๒๔๖ , ๐๘ ๗๑๗๖ ๖๔๗๕ , ๐๘ ๑๖๐๒ ๔๐๘๗

เจ้าคณะอำเภอเชียงของ
พระครูบวรรัตนธรรม
วัดสบสม
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๑๓๕ , ๐๘ ๖๑๙๑ ๑๓๒๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤศภณ สุจิตฺโต
วัดโจ้โก้
โทร. ๐๘ ๑๖๒๓ ๗๐๙๐

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ
พระครูภัทรวรคุณ
วัดสถาน
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๒๕ , ๐๘ ๙๙๕๒ ๕๗๓๓ , ๐๘ ๖๙๒๓ ๒๗๔๖

เลขานุการ
พระธนกร ขนฺติมโน
วัดแฟน
โทร. ๐๘ ๒๗๖๖ ๘๖๓๙

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ
พระครูสุวัฒน์สิกขการ
วัดศรีดอนชัย
โทร. ๐๘ ๙๙๕๔ ๘๙๙๓

เลขานุการ
พระครูวิโรจน์ภัทรคุณ (ณภัทรภล ญาณธีโร)
วัดหาดไคร้
โทร. ๐๘ ๙๔๓๑ ๕๖๑๑

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
เจ้าอธิการสุทธิมนต์ สุทนฺโต
วัดสบสม
โทร. ๐๘ ๒๓๘๔ ๕๙๔๖

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูจันทสรวงศ์ (สุรพงษ์ จนฺทสโร)
วัดทุ่งงิ้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๕๙๓ , ๐๘ ๖๑๙๖ ๑๘๒๐

เจ้าคณะตำบลริมโขง
พระครูสุศีลาภิวัฒน์
วัดเมืองกาญจน์
โทร. ๐๘ ๙๙๕๓ ๓๗๘๐

เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัย เขต ๑
พระครูสุจิณวรคุณ (กมล )
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
โทร. ๐๘ ๑๙๕๒ ๗๓๒๕

เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัย เขต ๒
เจ้าอธิการกฤษฏ์ วิสุทฺธิสาโร
วัดหวาย
โทร. ๐๘ ๙๕๐๕ ๖๖๓๒

เจ้าคณะตำบลสถาน
พระครูวิมลกิตตยาภรณ์ (แฝงทอง )
วัดเชียงคาน
โทร. ๐๘ ๖๑๘๐ ๔๖๒๑

เจ้าคณะตำบลครึ่ง
เจ้าอธิการพิษณุ วิชฺชรโต
วัดพร้าวกุด
โทร. ๐๘ ๔๗๑๕ ๔๘๑๕

เจ้าคณะตำบลบุญเรือง
พระครูประโชติอิทธิคุณ
วัดห้วยหก
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๓๓๑๓ , ๐๘ ๗๑๘๐ ๙๖๑๘

เจ้าคณะตำบลห้วยซ้อ
พระครูวิชิตวีราภรณ์ (อลงกรณ์ )
วัดเกี๋ยงเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๒๕๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน (๒๕๖๑)
พระครูจิรคุณาธาร (อินทูล อุตฺตมปญฺโญ)
วัดไชยสถาน
โทร. ๐๘ ๑๙๙๒ ๕๔๔๐

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูสิทธิธรรมประจักษ์ (เอกสิทธิ์ )
วัดผ้าขาวป้าน
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๐๔๖ , ๐๘ ๑๒๘๗ ๖๙๕๙

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูไพบูลเจติยาภิรักษ์ (แทน )
วัดพระธาตุภูเข้า
โทร. ๐๘ ๑๗๐๖ ๐๓๑๑

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๓
พระครูสุวรรณวิสุทธิคุณ (ทองสืบ ป.ธ.๓)
วัดพระเจ้าล้านทอง
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๒๙ , ๐๘ ๖๑๘๕ ๗๑๔๒

เจ้าคณะตำบลโยนก
พระครูโอภาสเจติยารักษ์ (ไสว )
วัดสันธาตุ
โทร. ๐๘ ๗๑๘๓ ๐๖๖๓ , ๐๘ ๕๐๔๐ ๑๗๐๐

เจ้าคณะตำบลป่าสัก
พระครูพิศาลธรรมาทร (จรัญ )
วัดป่าสักน้อย
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๕๗๗๕ , ๐๘ ๖๑๘๗ ๖๑๕๘

เจ้าคณะตำบลศรีดอนมูล เขต ๑
พระครูอนุรักษ์วรศิลป์ (สุทัศน์ )
วัดแม่คำหนองบัว
โทร. ๐๘ ๖๑๙๓ ๙๖๕๒

เจ้าคณะตำบลศรีดอนมูล เขต ๒
พระครูรัตนาธิมุต (บุญโตย )
วัดเวียงแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๔๔๖ , ๐๘ ๙๘๓๕ ๒๘๘๘

เจ้าคณะตำบลศรีดอนมูล เขต ๓
พระครูจิรอินโทภาส (ณัฐภูมินท์ )
วัดศรีบุญยืน
โทร. ๐๘ ๔๓๖๖ ๕๓๙๑

เจ้าคณะตำบลบ้านแซว
พระครูอาทรบวรกิจ (แดง )
วัดสันทรายกองงาม
โทร. ๐๘ ๙๔๓๒ ๔๕๔๑

เจ้าคณะตำบลแม่เงิน
พรครูวิศาสธรรมสถิต (ประหยัด )
วัดแม่เงิน
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๐๒๐๘

เจ้าคณะอำเภอเทิง
พระครูอุดมคณาภิรักษ์ (สุทธิพงศ์ สุวีโร ป.ธ.๔)
วัดอำมาตย์
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๕๑๖๑ , ๐๘ ๙๙๕๕ ๓๕๖๙

เลขานุการ
พระครูกิตติวีรวัตร (กฤตยชญ์ เขมปญฺโญ)
วัดปงสนุก
โทร. ๐๘ ๙๔๓๓ ๘๖๘๙ , ๐๘ ๔๖๑๐ ๕๓๕๔

รองเจ้าคณะอำเภอเทิง
พระครูสิริคันธวงศ์
วัดงิ้วใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๔๑๔๗ , ๐๘ ๙๕๕๘ ๗๑๕๕

รองเจ้าคณะอำเภอเทิง
พระครูรัตนธรรมประทีป (ณรงค์ฤทธิ์ )
วัดพระนาคแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๕๐๖๖ , ๐๘ ๑๓๘๗ ๐๒๐๓

เลขานุการ
พระศิราวัฒน์ นนฺทสาโร
วัดอำมาตย์
โทร. ๐๘ ๘๒๕๙ ๙๐๔๒

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูอดิศัยวรวัตร (พิชญาทร อคฺคเมธี)
วัดช้างค้ำ
โทร. ๐๘ ๑๑๖๖ ๙๕๓๐ , ๐๘ ๔๔๘๘ ๙๙๘๙

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูเกษมปัญญาธร (บุญเหลี่ยม เขมปญฺโญ)
วัดห้วยไคร้
โทร. ๐๘ ๑๒๘๙ ๑๙๘๑

เจ้าคณะตำบลหงาว เขต ๑
พระครูวิลาศธรรมานุกูล
วัดใหม่สุขเกษม
โทร. ๐๘ ๙๕๕๗ ๐๕๘๔

เจ้าคณะตำบลหงาว เขต ๒
พระครูประจักษ์ธรรมรักษ์ (จักรพงษ์ )
วัดเอียน
โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๖๐๖๗ , ๐๘ ๑๐๒๔ ๘๓๖๙

เจ้าคณะตำบลปล้อง เขต ๑
พระครูวิสาลศุภกิจ
วัดปงสนุก
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๔๐๗๕ , ๐๘ ๙๒๖๓ ๗๔๐๓

เจ้าคณะตำบลตับเต่า
พระครูวิสิฐศุภการ (สิงห์ทอน )
วัดปางค่า
โทร. ๐๘ ๖๑๙๖ ๗๔๙๕

เจ้าคณะตำบลงิ้ว เขต ๑
เจ้าอธิการบุญญาศาสน์ อหึสโก
วัดป่าไผ่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๔๐๓๒ , ๐๘ ๗๑๗๖ ๗๓๗๑

เจ้าคณะตำบลงิ้ว เขต ๒
พระครูวิจารณ์พุทธิคุณ
วัดสวนดอก
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๙๐๔๓ , ๐๘ ๓๓๒๓ ๔๕๕๙

เจ้าคณะตำบลเชียงเคี่ยน
พระครูประพัฒนโกศล
วัดสันชุม
โทร. ๐๘ ๙๒๖๑ ๗๗๙๔

เจ้าคณะตำบลแม่ลอย
พระครูมนูญธรรมานุยุต
วัดแม่ลอยไร่
โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๔๙๓๙

เจ้าคณะตำบลศรีดอนไชย
พระครูวิบูลนวการ
วัดดอนแท่น
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๔๔๑๐ , ๐๘ ๑๒๕๓ ๖๗๓๑

เจ้าคณะตำบลสันทรายงาม
พระครูโกมุทวรพิพัฒน์ (เอกชัย )
วัดประทุมวราราม
โทร. ๐๘ ๔๐๔๕ ๑๒๓๙

เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า
พระครูนิวิฐสีลสังวร (ขวัญดี ฐิติสีโล)
วัดฮ่างต่ำ
โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๘๒๖๖ , ๐๘ ๑๙๙๓ ๔๐๗๔

เลขานุการ
พระครูโสภณกิตตินิวิฐ (สมเกียรติ ฐิตโสภโณ)
วัดป่างิ้ว
โทร. ๐๘ ๕๐๒๙ ๗๒๐๔

รองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า
พระครูพิพิธสุตธรรม ป.ธ.๔
วัดสันต้นเปา
โทร. ๐๘ ๕๖๙๘ ๕๑๙๘ , ๐๘ ๖๑๙๐ ๐๘๓๙

เลขานุการ
พระอนันต์ ถิรธมฺโม
วัดสันต้นเปา
โทร. ๐๘ ๑๓๘๖ ๕๘๖๕

เจ้าคณะตำบลเวียง
พระครูคัมภีรธรรโมภาส (บรรพต )
วัดศรีสุทธาวาส
โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๘๙๗๗ , ๐๘ ๖๖๕๙ ๙๐๙๓

เจ้าคณะตำบลป่างิ้ว
พระครูชัยการโกวิท (อนุชิต )
วัดบ้านโป่งเทวี
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๑๑๑๙ , ๐๘ ๕๗๑๖ ๐๒๓๗

เจ้าคณะตำบลเวียงกาหลง
พระครูสถิตกิตติสุนทร
วัดสันมะเค็ด
โทร. ๐๖ ๑๔๐๗ ๕๒๙๘

เจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์
พระครูอดิสัยธรรโมภาส (บุญยก )
วัดหนองบัว
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๙๐๒๗ , ๐๘ ๑๙๕๑ ๖๘๕๙

เจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่
พระครูมนูญสุทธิรังสี
วัดปางไคร้
โทร. ๐๘ ๔๑๗๐ ๙๓๓๙

เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย
พระมหาสุบรรณ มหาคมฺภี ป.ธ.๗
วัดเจดีย์หลวง
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๐๒๔๔ , ๐๘ ๔๑๖๙ ๒๕๑๗

เลขานุการ
พระมหาพงษ์ศักดิ์ ปภาธโร ป.ธ.๗
วัดศรีถ้อย
โทร. ๐๘ ๒๔๙๑ ๐๔๓๔

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สรวย
พระครูสุนทรศิลปาคม (พิชัย สิริปุญฺโญ)
วัดแม่สรวยหลวง
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๖๑๑๐ , ๐๘ ๑๓๘๖ ๘๒๙๒

เลขานุการ
พระวิชาลิน จนฺทวํโส
วัดห้วยม่วง
โทร. ๐๘ ๘๔๑๖ ๖๐๗๙

เจ้าคณะตำบลแม่สรวย
พระครูพิพัฒน์เจติยาภิบาล (สุรเชษฐ์ ปญฺญาวุฑโฒ)
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๖๒๙๗ , ๐๘ ๙๙๙๘ ๘๙๗๘ , ๐๘ ๑๗๑๖ ๐๘๙๗

เจ้าคณะตำบลแม่พริก
พระครูสันตจิตตาภิบาล
วัดหัวริน
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๖๖๐๑ , ๐๘ ๙๕๕๓ ๖๘๓๖ , ๐๘ ๕๖๙๔ ๔๖๔๔

เจ้าคณะตำบลเจดีย์หลวง
พระครูสิทธิปริยัติวิมล (อภิสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดห้วยส้ม
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๐๗๔๖ , ๐๘ ๑๐๒๗ ๒๐๔๙

เจ้าคณะตำบลท่าก๊อ
พระครูสุจิณวรกิจ (สุพัฒน์ )
วัดดินดำ
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๔๐๒๗ , ๐๘ ๙๕๕๒ ๗๕๗๐ , ๐๘ ๐๑๓๑ ๕๙๙๘

เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย
พระมหาพงษ์ศักดิ์ ปภาธโร ป.ธ.๗
วัดศรีถ้อย
โทร. ๐๘ ๒๔๙๑ ๐๔๓๔

เจ้าคณะตำบลป่าแดด
พระครูสิริจิรวัฒน์ ป.ธ.๕
วัดบ้านโป่ง
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๘๐๖๗ , ๐๘ ๑๗๑๖ ๐๘๙๗

เจ้าคณะอำเภอป่าแดด
พระครูพิพิธธรรมสาทร (บรรเจิด อคฺคธมฺโม)
วัดป่าแงะเมืองชุม
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๑๗๔๖ ๖๗๓๘

เลขานุการ
พระอธิการสมชาย สุทฺธิมโน
วัดโป่งสลี
โทร. ๐๘ ๗๖๖๐ ๐๑๑๙

เจ้าคณะตำบลสันมะค่า
พระครูโกศลวรศิลป์ (สมบูรณ์ )
วัดสันมะค่า
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๑๕๒๒ , ๐๘ ๑๒๘๙ ๑๙๘๓ , ๐๘ ๔๓๖๘ ๘๙๖๔

เจ้าคณะตำบลป่าแดด
พระครูวรธรรมพิทักษ์ (วีรชน )
วัดท่าน้ำ
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๔๒๗๙ , ๐๘ ๑๐๒๙ ๒๕๓๒

เจ้าคณะตำบลป่าแงะ เขต ๑
พระมหาเผ่าพันธ์ วณฺณคุตฺโต ป.ธ.๖
วัดใหม่พัฒนา
โทร. ๐๘ ๑๗๔๖ ๐๔๔๒

เจ้าคณะตำบลป่าแงะ เขต ๒
พระครูถาวรรัตนเขต
วัดสันเจริญ
โทร. ๐๘ ๙๘๓๘ ๖๐๓๗

เจ้าคณะตำบลโรงช้าง
พระครูวิสิฐปัญญาคุณ (สมัย )
วัดใหม่ใต้
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๑๐๑๕ , ๐๘ ๙๙๕๓ ๘๒๒๙

เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย
พระครูรัตนชัยคุณ (อ่อนแก้ว ปญฺญาวโร)
วัดราษฎร์ชุมพล
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๒๐๔ , ๐๘ ๑๗๖๕ ๘๙๓๒

เลขานุการ
พระจีรพันธ์ อคฺคปญฺโญ
วัดราษฎร์ชุมพล
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๒๐๔ , ๐๘ ๑๖๗๑ ๒๘๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย
พระครูพิธานพิพัฒนคุณ (จรัญ จิตฺตปญฺโญ)
วัดพนาลัยเกษม
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๖๕๑ , ๐ ๕๓๖๖ ๒๐๙๗ , ๐๘ ๔๙๘๐ ๓๖๔๘

เลขานุการ
พระณัฎฐนาท กตปุญฺโญ
วัดศรีดอนเรือง
โทร. ๐๘ ๔๕๗๔ ๕๕๘๒

รองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญโญ)
วัดพนาลัยเกษม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๑ ๓๓๔๕

เลขานุการ
พระกฤษณะ จารุวํโส
วัดพนาลัยเกษม
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๖๕๑ , ๐๘ ๕๗๒๙ ๕๑๔๒

เจ้าคณะตำบลเวียงชัย เขต ๑
พระครูสุจิณวรการ
วัดไชยนารายณ์
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๙๑๑๓ , ๐๘ ๕๗๒๐ ๙๙๒๔

เจ้าคณะตำบลเวียงชัย เขต ๒
พระครูกันตศีลาภิรม (สุวิทย์ กนฺตวณฺโณ)
วัดไชยราษฎร์สำราญ
โทร. ๐๙ ๓๐๔๓ ๕๗๘๓

เจ้าคณะตำบลผางาม เขต ๑
พระครูสุขุมสีลานุกิจ
วัดถ้ำพระผาคอก
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๖๒๓๙ , ๐๘ ๑๗๕๖ ๗๐๓๔

เจ้าคณะตำบลผางาม เขต ๒
เจ้าอธิการอาทอน อุปคุตโต
วัดกู่แก้วพัฒนาราม
โทร. ๐๗ ๗๔๓๕ ๐๐๓๖

เจ้าคณะตำบลดอนศิลา เขต ๑
พระครูสุนทรวรการ
วัดจอเจริญ
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๖๐๐๒ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๙๑๐๔

เจ้าคณะตำบลดอนศิลา เขต ๒
พระครูอัมพวันวิเชียร (ประเสริฐ )
วัดสันม่วงคำ
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๖๑๔๕ , ๐๘ ๑๙๙๘ ๙๗๙๐

เจ้าคณะตำบลเมืองชุม
พระครูโกวิทบวรกิจ (สุรพล )
วัดวังช้าง
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๙๐๗๓ , ๐๘ ๙๘๓๘ ๘๗๙๕

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ
พระครูโบราณบุรานุรักษ์
วัดโบราณเวียงเดิม
โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๕๘๒๐

เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว
พระครูสุนทรปภากร (ประกิต ปภากโร)
วัดบุญเรือง
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๒๙๕ , ๐๘ ๖๑๘๐ ๐๐๑๗ โทรสาร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๙๙๔

เลขานุการ
พระครูสมุห์ เด่นชัย ภูริปญฺโญ
วัดป่ารวก
โทร. ๐๘ ๕๗๑๙ ๒๒๐๔

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว
พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ
วัดดอนจั่น
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๕๑๒ , ๐๘ ๗๑๘๕ ๙๒๙๕

เลขานุการ
พระสิทธิชัย สิริภทฺโท
วัดทุ่งโห้ง
โทร. ๐๘ ๐๑๓๔ ๕๖๖๔

เจ้าคณะตำบลป่าก่อดำ
พระครูประดิษฐ์กรณีย์ (พนม )
วัดโป่งมอญ
โทร. ๐๘ ๖๖๒๓ ๐๗๑๘

เจ้าคณะตำบลบัวสลี
พระครูปิยศีลวราภรณ์
วัดศรีวังมูล
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๓๗๐๗ , ๐๘ ๖๑๘๖ ๑๐๒๐

เจ้าคณะตำบลจอมหมอกแก้ว เขต ๑
พระครูรัตนวรวิทย์ (สุวิทย์ วชิรญาโณ)
วัดท่าต้นตัน
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๖๙๘ , ๐๘ ๖๑๑๘ ๐๓๐๕

เจ้าคณะตำบลดงมะดะ เขต ๑
พระครูปราโมทย์วิรัชกิจ (รรรชกร ปสนฺนจิตฺโต)
วัดดงมะดะ
โทร. ๐๘ ๘๑๘๖ ๘๙๘๒

เจ้าคณะตำบลดงมะดะ เขต ๒
พระครูอุปัตถัมภ์ผาสุกิจ
วัดสันหนองเหลียว
โทร. ๐๘ ๕๑๖๕ ๒๑๓๑

เจ้าคณะตำบลโป่งแพร่
พระครูสถิตธรรมธัช
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๗๑๘๙ ๕๖๑๒

เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น
พระครูสถิตศีลสุนทร
วัดปอกลาง
โทร. ๐๖ ๑๔๐๘ ๔๘๐๘

เลขานุการ
พระอธิการชูศักดิ์ ยสวฑฺฒโก
วัดขวากเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๗๘๔ ๙๕๒๒

เจ้าคณะตำบลม่วงยาย
พระครูบริสุทธิมันตาภรณ์ (มนตรี )
วัดแจมป๋อง
โทร. ๐ ๕๓๑๙ ๖๐๘๑ , ๐๙ ๓๕๘๗ ๕๔๒๒

เจ้าคณะตำบลปอ
พระครูบริหารธรรมประยุต (ประยงค์ ปญฺญาธโร)
วัดโล๊ะ
โทร. ๐๙ ๗๓๓๑ ๔๒๘๓

เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย
พระครูโกศลกิจจานุกิจ
วัดสันหนองบัว
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๙๐๓๔ , ๐๘ ๑๒๘๙ ๐๔๐๔

เลขานุการ
พระปลัด วัชรินทร์ วชิรเมธี
วัดสันเชียงใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๙๒๔๒ , ๐๘ ๓๑๕๓ ๑๖๒๔

รองเจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย
พระครูสิริสันตยากร (บัญญัติ ป.ธ.๕)
วัดสันติคีรี
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๘๑๘๔ , ๐๘ ๖๑๑๖ ๙๑๐๐

เลขานุการ
พระอธิการอาแซ่ อริยวํโส
วัดห้วยก้าง
โทร. ๐๘ ๐๑๓๕ ๖๘๔๘ , ๐๘ ๕๐๔๑ ๐๑๓๐

เจ้าคณะตำบลเม็งราย เขต ๑
พระครูวิลาสสีลาภรณ์
วัดพญาเม็งราย
โทร. ๐๘ ๗๑๙๐ ๘๗๔๓

เจ้าคณะตำบลเม็งราย เขต ๒
พระครูวิสุทธิ์นิมมานการ
วัดดงเวียงหวาย
โทร. ๐๙ ๓๒๙๒ ๖๙๖๘

เจ้าคณะตำบลแม่เปา เขต ๑
พระครูพิศาลธรรมโกวิท (เสาร์แก้ว )
วัดสบเปา
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๘๑๖๐ , ๐๘ ๐๘๐๖ ๔๙๓๙

เจ้าคณะตำบลแม่เปา เขต ๒
พระครูพิพิธพัฒนาทร
วัดสันเชียงใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๙๒๔๒ , ๐๘ ๑๓๘๖ ๘๐๒๙

เจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ
พระปลัด วัชรินทร์ วชิรเมธี
วัดสันเชียงใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๙๒๔๒ , ๐๘ ๓๑๕๓ ๑๖๒๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ
พระครูสุทธาลังการ
วัดแม่ต๋ำน้อย
โทร. ๐๘ ๙๕๖๑ ๐๗๕๒

เจ้าคณะตำบลตาดควัน
พระครูพินิจศุภการ
วัดพระธาตุมงคลแก้วมณี
โทร. ๐๘ ๓๑๕๔ ๙๓๖๗

เจ้าคณะตำบลไม้ยา เขต ๑
พระครูโกศลธรรมภาณ (วิชาญ )
วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๐๒๕ ๕๓๒๑

เจ้าคณะตำบลไม้ยา เขต ๒
พระครูอุดมกิตติวิมล
วัดคูเวียง
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๒๒๖๖ , ๐๘ ๑๐๒๑ ๒๗๙๘

เจ้าคณะอำเภอขุนตาล (๒๕๔๒)
พระครูวรกิตติวิมล (ชูเกียรติ จกฺกวโร ป.ธ.๔)
วัดป่าข่า
โทร. ๐๘ ๑๙๙๒ ๑๒๔๘

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระสมุห์ นิเรศ คมฺภีรเมธี
วัดพระเนตร
โทร. ๐๗ ๖๑๑๕ ๔๓๒๘

เจ้าคณะตำบลป่าตาล (๒๕๕๖)
พระครูปัญญาวนธาดา (เทอด ปญฺญาธโร)
วัดป่าตาลใต้
โทร. ๐๘ ๓๘๖๑ ๒๐๔๔ , ๐๘ ๙๙๙๘ ๘๑๒๖

เจ้าคณะตำบลต้า (๒๕๖๒)
พระครูประพัฒน์ภูมิรัช (รัชภูมิ ภูริวฑฺฒโน)
วัดต้าหัวฝาย

รองเจ้าคณะตำบลต้า (๒๕๔๘)
พระครูไพศาลนพกิจ (ถวัลย์ จนฺทวํโส)
วัดต้าหลวง

เจ้าคณะตำบลต้า กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๐)
พระครูวิมลธรรโมทัย (ทรวง ปภสฺสโร)
วัดพระเนตร
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๗๓๑๕ , ๐๘ ๖๑๙๘ ๙๐๗๘

รองเจ้าคณะตำบลยางฮอม (๒๕๖๑)
พระครูบุญกิจจานุกูล (ประพันธ์ กตปุญฺโญ)
วัดห้วยหลวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลยางฮอม (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์วชิรธรรม (วิเชียร สุมโน)
วัดป่าแดง
โทร. ๐๙ ๓๒๒๖ ๕๔๖๗

เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
พระครูวิสิฐวรนารถ
วัดดงชัย
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๓๔๑๘ , ๐๘ ๑๙๙๘ ๐๑๓๓

เลขานุการ
พระสมคิด ธนิสฺสโร
วัดดงชัย
โทร. ๐๘ ๒๔๘๐ ๑๗๒๓

เจ้าคณะตำบลดงมหาวัน
พระครูประวิตรวิหารการ (รัศมี )
วัดร่องหวาย
โทร. ๐๘ ๐๑๒๑ ๑๕๐๔ , ๐๘ ๖๑๘๒ ๘๖๐๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งก่อ
พระครูพิศาลนวกรรม (เกษม )
วัดศรีศักดิ์พัฒนา
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๔๘๖๒

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูโสภณกิตยานุสรณ์ (สมคิด )
วัดหมากเอียก
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๗๘๕๔

เจ้าคณะอำเภอดอยหลวง
พระครูวิสาลบุญสถิต (ประเสริฐ )
วัดหนองอ้อ
โทร. ๐ ๕๓๑๕ ๓๗๓๒ , ๐๘ ๑๗๖๔ ๙๙๓๘

เลขานุการ
พระแปง สิริปุญฺโญ
วัดปงสนุก
โทร. ๐๘ ๙๖๓๒ ๕๓๒๗

เจ้าคณะตำบลปงน้อย
พระครูบุณยโชติ (เสาร์ )
วัดห้วยไร่เก่า
โทร. ๐๘ ๖๑๙๕ ๔๓๗๓

เจ้าคณะตำบลหนองป่าก่อ
พระครูภัทรศีลวิภูษิต (ภูษิต ลีลเตโช)
วัดหนองกล้วย
โทร. ๐๘ ๖๑๙๒ ๕๙๕๗

เจ้าคณะตำบลโชคชัย
พระครูวรพงศ์ไพโรจน์ (โชติทิพย์ )
วัดดอนงาม
โทร. ๐๙ ๓๑๔๖ ๒๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง
พระครูศรีพัฒนกิตติ์ (เอกชัย กิตฺติวฒฺนเมธี ป.ธ.๖)
วัดแม่สลองใน
โทร. ๐ ๕๓๑๘ ๐๕๔๕ , ๐๘ ๐๙๗๙ ๗๗๙๐ , ๐๘ ๐๙๔๙ ๙๔๙๒

เลขานุการ
พระนรินทร์ รวิวณฺโณ
วัดแม่สลองใน
โทร. ๐๘ ๗๗๘๘ ๓๘๖๕

เจ้าคณะตำบลแม่ไร่
พระครูวิรุฬห์ชยากร (ชัยชนะ อนาลโย)
วัดดงมะตืน
โทร. ๐๘ ๕๐๓๑ ๔๑๘๔

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูบริสุทธิ์คีรีรักษ์ (ฐิติยากร )
วัดจอมคีรีพัทธญา
โทร. ๐๘ ๑๖๗๑ ๙๒๗๗

เจ้าคณะตำบลแม่ฟ้าหลวง
พระครูไพโรจน์สุตรัต (อานนท์ จนฺทปชฺโชโต)
วัดห้วยน้ำขุ่น
โทร. ๐๘ ๓๗๖๑ ๑๖๗๙

พะเยา

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติ (สายัน อรินฺทโม ป.ธ.๙)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๒๑๒๐ , ๐๘ ๑๙๙๒ ๖๗๕๐

เลขานุการ
พระครูพิศาลสรกิจ (สุทิน สุทิโน ป.ธ.๓)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๘๒๕๗ ๒๙๔๔

รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๘)
พระโสภณพัฒโนดม (ศรีเหลา อคฺคปญฺโญ)
วัดโพธาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๙๐๕๑ , ๐๘ ๑๙๖๑ ๕๐๑๗

รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา รูปที่ ๑ (๒๕๕๘)
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๓๐๐๘ ๑๔๔๙

เลขานุการ
พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๓๐๐๘ ๑๕๙๑

รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น ฐิตธมฺโม)
วัดลี
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๘๓๕ , ๐๘ ๙๘๕๒ ๕๘๘๗

เลขานุการ
พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๖๔๓๑ ๕๘๓๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๑๙๕๒ ๗๐๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน ฐานิสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๙๘๕๐ ๔๒๓๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พระครูสังวรวรคุณ (ประเสริญ สงฺวโร)
วัดหัวข่วงแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๓๕ , ๐๘ ๗๑๓๐ ๗๐๔๓

เลขานุการ
พระครูวีรชยานุวัตร (สุรชัย เตชปญฺโญ)
วัดหัวข่วงแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๓๕ , ๐๘ ๖๑๘๖ ๔๕๐๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พระครูสุกิตยากร (ชูเกียรติ สุกิตฺติโก)
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๐๔๙๑ , ๐๘ ๙๕๕๖ ๓๑๖๑

เลขานุการ
พระมหาวุฒิชัย กิตฺติวฑฺฒนเมธี ป.ธ.๓
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐๘ ๘๒๖๓ ๗๗๕๔

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูโสภิตโชติคุณ (จำรัส จนฺทวํโส)
วัดบุญยืน
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๐๐๔๓ , ๐๘ ๖๑๑๘ ๙๔๐๖

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูอุดมพัฒโนภาส (ไพโรจน์ ปภาโส)
วัดหัวข่วงแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๓๕ , ๐๙ ๐๓๑๖ ๓๙๔๙

เลขานุการ
พระสมุห์ คมกฤษ สุทสสโน
วัดหัวข่วงแก้ว

เจ้าคณะตำบลแม่ปืม เขต ๑
พระครูโสภิตบุญญากร
วัดสันหมื่นแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๘๔๔๑ , ๐๘ ๖๑๙๒ ๖๐๖๐

เจ้าคณะตำบลแม่ปืม เขต ๒
พระครูประยุตศุภการ (ยุทธการ )
วัดร่องคือ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๓ ๘๔๙๗

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูใบฎีกา บุญเลื่อน ฐิติญาโณ
วัดท่ากลอง
โทร. ๐๘ ๙๑๕๐ ๒๖๔๓

เจ้าคณะตำบลแม่ใส (๒๕๕๕)
พระครูวิสิฐพัฒนวิกรม (สมบัติ )
วัดสันช้างหิน
โทร. ๐๘ ๕๐๓๕ ๙๖๗๘

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระมหาเสฏฐ์ศิรินทร์ สิริวิญฺญู ป.ธ.๓
วัดสันช้างหิน

เจ้าคณะตำบลต๋อม
พระครูวิสุทธิปัญญารัตน์ (ศักดา )
วัดร่องห้า
โทร. ๐๘ ๕๗๑๔ ๙๘๔๐

เจ้าคณะตำบลบ้านตุ่น
พระครูวิสุทธิศีลากร ( ปิยสีโล)
วัดตุ่นใต้
โทร. ๐๘ ๑๗๔๖ ๖๔๕๖

เจ้าคณะตำบลบ้านสาง
พระครูอาทรนพกิจ (สง่า กตปุญฺโญ)
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๖๔๔๐ ๓๗๑๙ , ๐๘ ๔๙๘๕ ๙๐๙๔

เจ้าคณะตำบลแม่กา
พระครูอาทรพัฒนพิศาล
วัดแม่กาห้วยเคียน
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๒๑๔ , ๐๘ ๙๗๕๕ ๕๑๑๙

เจ้าคณะตำบลจำป่าหวาย
พระครูอุปถัมภ์ธรรมากร
วัดร่องเข็ม
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๓๒๓๒ , ๐๘ ๘๒๕๐ ๐๗๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านต๊ำ เขต ๑
พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ
วัดต๊ำม่อน
โทร. ๐๘ ๙๘๕๒ ๘๒๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านต๊ำ เขต ๒
พระครูวิจิตรวรการ
วัดต๊ำดอนมูล
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๘๑๔๐ , ๐๙ ๔๑๗๐ ๙๕๙๗

เจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ
พระครูวรเวชโกวิท (มนัส ณฏฺฐิโก)
วัดป่าลานคำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๙๑๔ , ๐๘ ๕๐๐๐ ๘๐๖๗

เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง
พระครูสุวิมลปัญญาวุธ ( ปญฺญาธโร)
วัดดอกบัว
โทร. ๐๘ ๕๗๑๗ ๘๒๒๕

เจ้าคณะตำบลท่าจำปี
พระครูวิสาลธรรมโกศล
วัดช้างหิน
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๓๖๗๒ , ๐๘ ๙๕๕๘ ๐๗๐๖

เจ้าคณะตำบลแม่นาเรือ (๒๕๖๑)
พระธรรมธร ศิริชัย ชยสิริ
วัดร่องคำ

เจ้าคณะตำบลสันป่าม่วง
พระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย
วัดสันป่าม่วง
โทร. ๐๘๕ ๗๒๔ ๔๕๗๔

เจ้าคณะอำเภอภูกามยาว
พระครูวิมลขันตยาภรณ์
วัดห้วยทรายขาว
โทร. ๐๖ ๑๓๕๓ ๖๐๔๒

เลขานุการ
พระครูวรวรรณวิฑูรย์ (ไพฑูรย์ อคฺควณฺโณ)
วัดห้วยทรายขาว
โทร. ๐๘ ๐๑๒๑ ๒๕๒๔

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว เขต ๑
พระครูวิสิฐธรรมทัต
วัดมงคลคีรี
โทร. ๐๘ ๖๑๘๒ ๙๖๔๐

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูบุณยากรบัณฑิต (ภาบัณฑิต ปุญฺญภาโค)
วัดกาดถี

เจ้าคณะตำบลแม่อิง
พระครูวิสุทธิวรการ
วัดเมืองอิงหลวง
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๒๐๕๑ , ๐๘ ๑๗๘๔ ๒๔๕๙

เจ้าคณะตำบลดงเจน
พระครูศรีรัตนโสภณ (คุณาสฬาห์ ป.ธ.๖)
วัดม่อนป่าสัก
โทร. ๐๙ ๗๙๙๔ ๑๖๙๑

เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูสุภัทรพรหมคุณ
วัดหย่วน
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๒๖๘ , ๐๘ ๑๗๘๖ ๓๔๕๗

เลขานุการ
พระอธิการบรรจง กิตฺติวํโส
วัดทุ่งมอก
โทร. ๐๘ ๔๔๘๒ ๔๐๐๙ , ๐๙ ๑๖๒๖ ๙๔๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูขันติวชิรธรรม
วัดหนองร่มเย็น
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๒๗๒๙ , ๐๘ ๙๓๗๐ ๘๑๐๒

เลขานุการ
พระปลัด บดินทร์ ฐิตเมธี
วัดดอนเรือง
โทร. ๐๙ ๕๔๔๗ ๑๒๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูวิจิตรพิพัฒน์โกศล
วัดเชียงบาน
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๔๖๓ , ๐๘ ๙๙๙๙ ๕๖๖๕

เลขานุการ
พระวุฒิชัย ชยเมธี
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๙ ๓๑๙๔ ๔๔๗๕

เจ้าคณะตำบลเวียง
พระครูพิศาลนพกิจ
วัดไชยพรม
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๖๑๒ , ๐๘ ๙๒๖๔ ๓๒๓๙

เจ้าคณะตำบลทุ่งผาสุข
พระครูสุตชัยโสภณ (วิชัย สิรินฺธโร ป.ธ.๓)
วัดดอนมูล
โทร. ๐๘ ๙๘๓๕ ๖๗๘๐

เจ้าคณะตำบลหย่วน เขต ๑
พระครูสุนทรวุฒิสาร
วัดแสนเมืองมา
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๓๙๙ , ๐๘ ๙๕๕๕ ๔๕๗๑

เจ้าคณะตำบลหย่วน เขต ๒
พระครูประภัศร์บุญญากร
วัดแช่แห้ง
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๒๕๙ , ๐๘ ๑๗๐๖ ๔๕๓๒

เจ้าคณะตำบลหย่วน เขต ๓
พระครูพิศาลปิยธรรม
วัดใหม่นันทะวงษ์
โทร. ๐๘ ๔๖๑๗ ๘๓๒๔

เจ้าคณะตำบลเจดีย์คำ เขต ๑
พระครูวาปีสุวรรณสุนทร (ทอง วณฺณสิริ)
วัดกว้าน
โทร. ๐๘ ๗๑๘๔ ๒๖๓๓

เจ้าคณะตำบลเจดีย์คำ เขต ๒
พระครูอมรคุณากร (นิคม อมโร)
วัดร่องค้อม
โทร. ๐๘ ๙๗๕๗ ๔๔๔๒

เจ้าคณะตำบลร่มเย็น เขต ๑
พระครูสุตปัญญานุยุต ป.ธ.๓
วัดคุ้ม
โทร. ๐๘ ๙๒๖๑ ๓๓๘๑

เจ้าคณะตำบลร่มเย็น เขต ๒
พระครูสุเมธนพกิจ (สุรศักดิ์ )
วัดร้องใหม่
โทร. ๐๘ ๑๑๑๑ ๒๕๐๖

เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต ๑
พระครูวิบูลนพการ
วัดฝายกวาง
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๐๐๘ , ๐๘ ๑๗๐๖ ๓๒๑๗

เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต ๒
พระครูคัมภีรชยาภิรัต (มนต์ชัย คมฺภีรโต)
วัดทุ่งหล่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๑๗ ๗๖๓๖

เจ้าคณะตำบลน้ำแวน
พระครูโกวิทมงคลการ (สุชาติ ธีรปญฺโญ)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๒๖๐๗ , ๐๘ ๐๗๙๔ ๘๓๖๗

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูปิยธรรมถาวร
วัดปางมดแดง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๗ ๗๑๒๔

เจ้าคณะตำบลแม่ลาว
เจ้าอธิการอัศวิน ธีรญาโณ
วัดผาลาด
โทร. ๐๘ ๙๕๕๘ ๙๑๖๑

เจ้าคณะตำบลเชียงบาน
เจ้าอธิการคำแสง ฉนฺทสีโล
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๔๖๙ , ๐๘ ๗๑๘๙ ๘๑๙๕

เจ้าคณะอำเภอภูซาง
พระมหาจิตการก์ อภิปุญฺโญ ป.ธ.๘
วัดสถาน
โทร. ๐๘ ๙๒๖๖ ๙๙๘๖

เลขานุการ
พระอธิการชูชาติ กนฺตวีโร
วัดบัวหล่าย (ปัว)
โทร. ๐๘ ๘๔๓๕ ๙๖๕๑

เจ้าคณะตำบลเชียงแรง
พระครูกมลวุฒิสาร (สมาน วุฒิสาโร)
วัดร้องเชียงแรง
โทร. ๐๘ ๘๔๑๑ ๙๗๗๔

เจ้าคณะตำบลสบบง
พระมหานอง อานนฺโท ป.ธ.๔
วัดดอนตัน
โทร. ๐๘ ๙๘๕๔ ๔๐๗๖

เจ้าคณะตำบลทุ่งกล้วย เขต ๑
พระครูอุปถัมภ์วรศาสน์
วัดหัวนา
โทร. ๐๘ ๒๘๘๘ ๕๓๘๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งกล้วย เขต ๒
พระครูวิทิตศาสนคุณ (ศรี )
วัดทุ่งกว๋าว
โทร. ๐๘ ๓๓๒๑ ๒๘๔๘

เจ้าคณะตำบลภูซาง
พระครูโกศลอรัญวัตร (พันธ์ ติสฺสวํโส)
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๓๗๘๔

เจ้าคณะตำบลป่าสัก
พระครูประดิษฐ์ธรรมสุนทร (สุวรรณ ฐิตธมฺโม)
วัดทุ่งกล้วย
โทร. ๐๘ ๐๐๓๓ ๘๑๗๓

เจ้าคณะอำเภอปง
พระครูวรพงศ์คณารักษ์ ( ขนฺติพโล)
วัดนาปรัง
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๗๐๘๐ , ๐๘ ๙๒๖๕ ๐๗๓๕

เลขานุการ
พระครูสถาพรพัฒนกิจ (พิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ)
วัดสังคหะราษฎร์
โทร. ๐๖ ๑๕๕๓ ๑๖๒๖

รองเจ้าคณะอำเภอปง
พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรญาโณ ป.ธ.๖)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๑๗๙๖ ๖๑๔๘

เลขานุการ
พระจตุพล วิสุทฺธิจิตฺโต
วัดป่าคา
โทร. ๐๘ ๐๑๒๑ ๓๒๑๕

รองเจ้าคณะอำเภอปง
พระครูพิทักษ์จิตสังวร ( อคฺคจิตฺโต)
วัดทัศนาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๗๑๓๐ , ๐๘ ๕๗๑๐ ๓๓๖๙

เลขานุการ
พระณัฐชัย ธีรวฑฺโน
วัดทัศนาราม
โทร. ๐๙ ๓๒๔๗ ๔๗๑๒

เจ้าคณะตำบลนาปรัง
พระครูสุทธิสันตยานุกิจ (สันต์ วิสุทโธ)
วัดนาปรัง
โทร. ๐๘ ๗๑๘๖ ๕๘๙๕

เจ้าคณะตำบลปง เขต ๑
พระครูสถาพรพัฒนกิจ (พิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ)
วัดสังคหะราษฎร์
โทร. ๐๖ ๑๕๕๓ ๑๖๒๖

เจ้าคณะตำบลปง เขต ๒
พระครูประพัฒน์อรรถากร
วัดบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๕๒๐๐

เจ้าคณะตำบลควร
พระครูอุปถัมภ์ธรรมวงศ์ (เสาร์ )
วัดป่าคาใหม่
โทร. ๐๘ ๑๘๘๕ ๕๑๕๖

เจ้าคณะตำบลขุนควร
พระครูบวรธรรมโสภิต (ศุภชัย )
วัดนาอ้อม
โทร. ๐๘ ๖๑๘๑ ๒๙๗๕

เจ้าคณะตำบลออย เขต ๑
เจ้าอธิการธาดาพงษ์ สุธมฺโม
วัดไชยพฤกษ์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๓ ๗๕๕๔

เจ้าคณะตำบลออย เขต ๒
เจ้าอธิการบุญสม คุณวีโร
วัดพระธาตุกู่ตั้ง
โทร. ๐๙ ๘๗๙๖ ๘๒๕๕

เจ้าคณะตำบลงิม เขต ๑
พระครูธีรชัยสิทธิ์ (ไชยยุทธ ธีรวโร)
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๗๗๔๗

เจ้าคณะตำบลงิม เขต ๒
พระครูสุภัทรชัยโสภณ (วีระชัย )
วัดป่าแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๗๓ ๙๒๒๒

เจ้าคณะตำบลงิม เขต ๓
พระครูอดุลศีลวิมล
วัดปัวเลี้ยววนาราม
โทร. ๐๘ ๑๐๒๘ ๔๘๔๔

เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน (๒๕๒๓)
พระครูนันทบุรีพิทักษ์ ( สมณจิตฺโต)
วัดป่าแขม
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๕๐๖๒ , ๐๘ ๗๑๘๗ ๒๐๙๐

เลขานุการ
พระใบฎีกา บัญชา ปญฺญาวโร
วัดศรีเมืองมาง
โทร. ๐๘ ๙๒๖๖ ๙๓๙๒

เจ้าคณะตำบลสระ
พระครูโชติธรรมาภินันท์
วัดท่าฟ้าใต้
โทร. ๐๘ ๑๗๔๖ ๘๒๙๐

เจ้าคณะตำบลเชียงม่วน
พระครูสุนทรบุญนิวิฐ (วุฒิชัย )
วัดไทยสุภาพ
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๕๓๕๗ , ๐๘ ๑๗๐๖ ๙๖๒๑

เจ้าคณะตำบลบ้านมาง
พระครูจันทวิริโยภาส (ชาญวิทย์ ป.ธ.๓)
วัดศรีเมืองมาง
โทร. ๐๘ ๖๑๘๗ ๐๕๒๒

เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้
พระครูสิริวรนารถ ป.ธ.๕
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๘๙๒๗ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๕๓๖๓

เลขานุการ
พระสมุห์ พิพัฒน์ โสภณเมโธ
วัดจำปาหลวง
โทร. ๐๘ ๕๖๒๕ ๕๓๑๑

รองเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้
พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ
วัดแท่นคำ
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๔๒๔๑ , ๐๘ ๙๙๙๙ ๙๔๘๗

เลขานุการ
พระอภิสิน มุทิตมโม
วัดบุญงาม
โทร. ๐๘ ๔๓๑๗ ๖๑๗๔

เจ้าคณะตำบลดอกคำใต้
พระครูสุวิมลสารคุณ
วัดดอนไชย
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๓๘๔๕ , ๐๘ ๑๐๒๑ ๔๓๕๙

เจ้าคณะตำบลบุญเกิด
พระครูสิวิฐกิจจานุยุต
วัดอนุมัติวงศ์
โทร. ๐๘ ๖๑๘๓ ๗๘๘๔

เจ้าคณะตำบลดอนศรีชุม
พระครูประสิทธิพิมล (อภิสิทธิ์ อนาลโย)
วัดบ้านทุ่ง
โทร. ๐๘ ๗๖๕๙ ๙๗๕๙

เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ
พระครูสุนทรวุฒิคุณ
วัดพระธาตุจอมศีล
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๗๐๓๘ , ๐๙ ๓๒๓๐ ๖๖๑๓

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูวิธานนิมมานกิจ
วัดศรีเมืองมูล
โทร. ๐๘ ๑๐๓๐ ๓๔๙๑

เจ้าคณะตำบลห้วยลาน
พระครูเกษมธรรมโฆสิต (กัมพล )
วัดพระธาตุจอมไคร้
โทร. ๐๘ ๙๙๕๔ ๒๐๖๐

เจ้าคณะตำบลสันโค้ง
พระครูโสภิตบุญญาภรณ์ (เศรษฐพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต)
วัดบุญงาม
โทร. ๐๘ ๑๒๘๙ ๓๗๗๕

เจ้าคณะตำบลปิน - หนองหล่ม
พระมหาอัครวัฒน์ ฐานรโต ป.ธ.๓
วัดศรีดอนมูล
โทร. ๐๘ ๐๖๗๒ ๐๗๖๙

เจ้าคณะตำบลดงสุวรรรณ
เจ้าอธิการสงกรานต์ โชติปญฺโญ
วัดปงสนุก
โทร. ๐๘ ๙๖๓๑ ๘๙๕๖

เจ้าคณะอำเภอจุน
พระครูอดุลสุนทรการ (ชรัณ )
วัดเชียงยืน
โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๘๑๑๖ , ๐๘ ๙๖๓๓ ๓๐๗๒

เลขานุการ
พระครูสุตวุฒิการ (พิพิธวุฒิการ ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๗๑๗ , ๐๖ ๒๔๕๔ ๕๖๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอจุน
พระครูนิปุณพัฒนกิจ (อินพัฒน์ )
วัดพระธาตุขิงแกง
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๔๕๐ , ๐๘ ๙๙๕๒ ๑๓๖๖

เลขานุการ
พระสัตยา สจฺจาภิจินฺโน
วัดพระธาตุขิงแกง
โทร. ๐๘ ๒๑๘๒ ๒๗๙๒

เจ้าคณะตำบลจุน
พระครูสุตวุฒิการ (พิพิธวุฒิการ ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๗๑๗ , ๐๖ ๒๔๕๔ ๕๖๖๔

เจ้าคณะตำบลลอ
พระครูไพศาลพัฒนโสภณ
วัดน้ำจุน
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๓๔๖๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งรวงทอง
พระครูอดุลวุฒิกิจ ( ขนฺติโก)
วัดพญาลอ
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๘๓๑๒ , ๐๙ ๗๙๒๕ ๙๒๗๐

เจ้าคณะตำบลห้วยข้าวก่ำ
พระครูพิบูลสารนิเทศก์ (อนุพันธุ์ ฐิตสทฺโธ)
วัดกิ่วแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๗๔๐ ๓๐๘๐

เจ้าคณะตำบลห้วยยางขาม
พระครูอภัยวีรศาสก์ (วีระทร อภฺโย)
วัดห้วยเกี๋ยง
โทร. ๐๖ ๒๕๖๔ ๕๑๖๕

เจ้าคณะตำบลพระธาตุขิงแกง
พระใบฎีกา ใสพล ปิยวณฺโณ
วัดบ้านธาตุ
โทร. ๐๖ ๒๒๕๖ ๙๕๑๖

เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ
พระครูสิริจันทประโชติ (คงเดช )
วัดศรีดอนตัน
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๓๐๒ , ๐๘ ๙๙๕๕ ๐๒๒๔

เลขานุการ
พระครูสุเมธกิจจาทร (อนุศาสน์ สุเมธโส)
วัดศรีดอนตัน
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๓๐๓ , ๐๘ ๙๗๐๑ ๘๓๗๗

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ใจ
พระครูกิตติปัญญาวุฒิ (คำอ้าย กิตฺติปญฺโญ)
วัดพระธาตุจำม่วง
โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๓๔๓๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา วีนัส มหาวีโร
วัดสีมา
โทร. ๐๘ ๖๗๒๙ ๑๓๘๕

เจ้าคณะตำบลแม่ใจ
พระครูอดุลขันติพลากร
วัดศรีบังวัน
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๘๔๖๘ , ๐๘ ๙๘๕๔ ๓๒๓๙

เจ้าคณะตำบลเจริญราษฎร์
พระครูพิพิธสาธุการ
วัดป่าม่วง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๑๓๐๗

เจ้าคณะตำบลแม่สุก
พระครูศรีปิยโกศล (เสน่ห์ ปุญฺญสมฺปนฺโน ป.ธ.๖)
วัดตาลถ้อย
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๙๔๑๓ , ๐๘ ๑๐๒๐ ๘๑๘๙

เจ้าคณะตำบลป่าแฝก
พระครูประจิตรพนารักษ์
วัดป่าแฝกกลาง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๓๖๙๒

เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย
พระครูภัทรกิจไพศาล
วัดโพธาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๙๑๙๓ , ๐๘ ๖๖๒๗ ๗๙๘๖

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า
พระครูสุทัศน์นพกิจ (บญธรรม )
วัดดงบุญนาค
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๒๓๑๖

แพร่

เจ้าคณะจังหวัดแพร่ (๒๕๕๔)
พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต ป.ธ.๙)
วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๑๔๗๕ , ๐๘ ๙๘๕๔ ๖๕๔๔

เลขานุการ
พระครูโกศัยสุนทรกิจ (สายัน จนฺทวณฺโณ)
วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร

รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุช่อแฮ
โทร. ๐ ๕๔๕๙ ๙๒๐๙ , ๐๘ ๑๙๙๓ ๐๑๓๗

เลขานุการ
พระครูศรีกิตติวงศ์ (วรพงษ์ ป.ธ.๗)
วัดเสด็จ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งกวาว
โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๙๔๔ , ๐๘ ๙๘๕๐ ๐๗๕๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่
พระครูพิบูลพัฒนโกศล (ประเสริฐ ป.ธ.๕)
วัดโศภนาลัย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่
พระครูวรเวทย์สังฆกิจ (นิพนธ์ ภทฺทปญฺโญ)
วัดเมธังกราวาส

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๑
พระครูอมรพุทธิคุณ
วัดร่องซ้อ

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๒ (๒๕๔๓)
พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดหลวง

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๓
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว (๒๕๕๔)
พระครูสิทธิชยาภิรัต (ปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท)
วัดสวรรคนิเวศ

เจ้าคณะตำบลป่าแมต
พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต (พรหมเรศ โชติวโร)
วัดหนองใหม่

เจ้าคณะตำบลป่าแมต
พระครูโสภณกิตติบัณฑิต (บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ)
วัดมหาโพธิ์

เจ้าคณะตำบลนาจักร
พระครูบุญสาราธิคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดบ้านเหล่า

เจ้าคณะตำบลป่าแดง เขต ๑
พระครูถาวรปัญญาคุณ
วัดหนองแขม

เจ้าคณะตำบลป่าแดง เขต ๒
พระครูสุวิมลพัฒนาภรณ์ (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน)
วัดธรรมเมือง

เจ้าคณะตำบลบ้านถิ่น
พระครูพิศาลปิยศีล
วัดโป่งศรี

เจ้าคณะตำบลสวนเขื่อน
พระครูวิจิตรศิลปาคม
วัดดงเหนือ

เจ้าคณะตำบลห้วยม้า - น้ำชำ
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ)
วัดสุนทรนิวาส

เจ้าคณะตำบลแม่หล่าย - แม่คำมี
พระครูสุวิมลธรรมานุศาสก์
วัดศรีภูมิ

เจ้าคณะตำบลวังหงส์ - ท่าข้าม
พระครูวิมลขันติพลากร
วัดวังหงส์ใต้

เจ้าคณะตำบลเหมืองหม้อ
พระครูอดุลพัฒนโสภณ
วัดปทุม

เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น
พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (เสนาะ กตสาโร)
วัดปงท่าข้าม

เลขานุการ
พระใบฎีกา พงศ์ภรณ์ ภทฺทาจาโร
วัดปงท่าข้าม

รองเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น
พระครูวีรการโกวิท (กิจเมธี )
วัดดอนมูล

เจ้าคณะตำบลสูงเม่น - หัวฝาย
พระครูวิบูลสาธุกิจ (ประวัติ )
วัดทุ่งเจริญ

เจ้าคณะตำบลน้ำชำ
พระครูประภัศรสาธุกิจ
วัดร่องแค

เจ้าคณะตำบลบ้านปง - สบสาย
พระครูกิตติธีรสาร (ธีรพงษ์ กตสาโร)
วัดสบสาย

เจ้าคณะตำบลร่องกาศ
พระครูวิธานวิริยคุณ (ชนาธิป )
วัดดอนทัน

เจ้าคณะตำบลดอนมูล - พระหลวง
พระครูรัตนพุทธิสาร
วัดแก้วมงคล

เจ้าคณะตำบลเวียงทอง
พระครูวิจารณ์ธรรมาภิวัฒน์ (อนันต์ )
วัดไชยามาตย์

เลขานุการ
พระครูสมุห์ พนมไพร สิริธมฺโม
วัดไชยามาตย์

รองเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง
พระครูวิทิตธรรมวิมล
วัดแม่ยางเปี้ยว

เลขานุการ
พระครูไพบูลย์ธรรมารักษ์ (เอกรักษ์ )
วัดพระธาตุเลาใต้

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง (๒๕๖๓)
พระครูกิตติชัยวัฒน์ (เหลือง )
วัดวังหม้อ

เจ้าคณะตำบลร้องกวาง
พระครูสิริวรรณรัชต์ (สมบัติ ป.ธ.๕)
วัดร้องกวาง

เจ้าคณะตำบลแม่ยาง
พระครูไพโรจน์ปรีชากร
วัดแม่ยางกวาว

เจ้าคณะตำบลแม่ยางร้อง
พระครูพิศาลพัฒนโชติ (สุมนต์ )
วัดแม่ยางยวง

เจ้าคณะตำบลไผ่โทน
พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์ (สีนวล )
วัดวังหม้อ

เจ้าคณะตำบลร้องเข็ม - ทุ่งศรี (๒๕๖๑)
พระครูโสภิตวิมลการ (รุ่งโรจน์ ชุติโรจโน)
วัดร้องเข็ม

เจ้าคณะอำเภอลอง
พระครูบัณฑิตานุกูล (เมธี )
วัดดงลาน

เลขานุการ
พระครูปัญญาปริยัติสาทร (สนธยา สิริธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอลอง
พระครูสิริสุเมธากร (อ้ม ฐิตเมโธ ป.ธ.๕)
วัดบ้านปง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลอง (๒๕๖๒)
พระครูบุญสารประสิทธิ์ (บุญยัง ชยมงฺคโล)
วัดเชตวัน

เจ้าคณะตำบลห้วยอ้อ เขต ๑
พระครูสิริวรโสภิต (พิรุณ วรปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดศรีดอนคำ

เลขานุการ
พระบริวัฒน์ ฐานวีโร
วัดศรีดอนคำ

เจ้าคณะตำบลห้วยอ้อ เขต ๒
พระครูสุสีลสังวราภิรัต (มิ่ง จิตฺตสํวโร)
วัดสะแล่ง

เลขานุการ
พระปลัด สมบูรณ์ สิริวณฺโณ
วัดสะแล่ง

เจ้าคณะตำบลหัวทุ่ง
พระมหาฤทธิชัย อานนฺโท ป.ธ.๖
วัดต้นม่วงคีรี

เลขานุการ
พระอธิการจตุรภัทร อาภากโร
วัดไผ่ล้อม

เจ้าคณะตำบลเวียงต้า
พระครูพิสณฑ์พัฒนกิจ (ประคอง ฐิตสาโร)
วัดต้าแป้น

เจ้าคณะตำบลบ้านปิน
พระครูนิวิฐจิตสังวร (นิโรธ จิตฺตสํวโร)
วัดโพธิบุปผาราม

เลขานุการ
พระประกิต อุตโม
วัดศรีดอนคำ

เจ้าคณะตำบลปากกาง
พระครูอุดมพิพัฒนาภรณ์ (คำมูล ขนฺติโก)
วัดบุญเย็น

เจ้าคณะตำบลต้าผามอก
พระสมุห์ สมควร อนาลโย
วัดน้ำริน

เลขานุการ
พระจำลอง จนฺทโชโต
วัดผามอก

เจ้าคณะตำบลทุ่งแล้ง
พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ)
วัดทุ่งแล้ง

เลขานุการ
พระผัด ปญฺญาวุฒฺโฑ
วัดทุ่งแล้ง

เจ้าคณะตำบลแม่ปาน
พระครูปัญญาปริยัติสาทร (สนธยา สิริธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

เลขานุการ
พระอธิการอังคาร โชติปญฺโญ
วัดนาสาร

เจ้าคณะตำบลบ่อเหล็กลอง
พระครูบุณยาภิชัย (วิชัย อภิปุญโญ)
วัดนาตุ้ม

เจ้าคณะอำเภอสอง (๒๕๔๙)
พระครูวรธรรมสาร (สมพร สุจิตฺโต)
วัดทุ่งน้าว

เลขานุการ
พระครูคัมภีรปัญญานุยุต (สุรศักดิ์ )
วัดทุ่งน้าว

รองเจ้าคณะอำเภอสอง
พระครูมงคลธรรมรักษ์
วัดคุ้มครองธรรม

เลขานุการ
พระครูประจักษ์คุณานุกูล (สุดใจ จนฺทวํโส)
วัดคุ้มครองธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง - เตาปูน
พระครูกันตสีลพิธาน (นิพนธ์ กนฺตสีโล)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลบ้านหนุน
พระครูประสิทธิ์คุณาธาร (สมฤทธิ์ ป.ธ.๓)
วัดหนุนเหนือ

เจ้าคณะตำบลห้วยหม้าย
พระครูศรีธรรมวิภัช (บุญหมั้น ป.ธ.๖)
วัดห้วยหม้าย

เจ้าคณะตำบลหัวเมือง
พระครูประจักษ์สุนทรกิจ (สมศักดิ์ ปญฺญาธีโร)
วัดแดนชุมพล

เจ้าคณะตำบลสะเอียบ
พระครูวิธานนพกิจ (มานพ ติกฺขวีโร)
วัดพระธาตุหนองจันทร์

เจ้าคณะตำบลทุ่งน้าว - แดนชุมพล
พระครูพินิจสารการ
วัดร่องเย็น

เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย
พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ (กิตติพงษ์ )
วัดพงป่าหวาย

เลขานุการ
พระปลัด กิตติพันธ์ สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย

เจ้าคณะตำบลเด่นชัย เขต ๑
พระครูสิริปัญญาสาร (สุทัศน์ ป.ธ.๕)
วัดชัยเขต

เจ้าคณะตำบลเด่นชัย เขต ๒
พระครูนิสิฐธรรมาวุธ
วัดเด่นชัย

เจ้าคณะตำบลเด่นชัย เขต ๓
พระครูประดิษฐพัฒนคุณ (นิคม )
วัดแม่ยุ้น

เจ้าคณะตำบลเด่นชัย เขต ๔
เจ้าอธิการกรพัศ ปิยธมฺโม
วัดน้ำพร้าว

เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น
พระครูวิจิตรธรรมสาธก (ชาญชัย ป.ธ.๓)
วัดสัมฤทธิบุญ

เจ้าคณะตำบลวังชิ้น
พระครูพินิจสาธุการ
วัดแม่แปง

เจ้าคณะตำบลสรอย
พระครูปัญญาพลากร
วัดศรีบุญนำ

เจ้าคณะตำบลแม่พุง เขต ๑
พระครูประภัสสรธรรม
วัดวังกวาง

เจ้าคณะตำบลแม่พุง เขต ๒
พระครูโสภณวรกิจ (ครรชิตภณ วรชิโต)
วัดป่าม่วง

เจ้าคณะตำบลแม่ป้าก
พระครูจารุศีลากร (ไกรเลิศ )
วัดแช่ฟ้า

เจ้าคณะตำบลป่าสัก
พระครูวิวิตจิตตาภิรม (มานิตย์ จิตฺตสํวโร)
วัดจิตตวิเวการาม

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่
พระครูวิจิตรพัฒนพิมล (เจตน์ )
วัดแม่คำมี

เจ้าคณะตำบลหนองม่วงไข่
พระครูนิทัศน์ธรรมคุณ
วัดทุ่งแค้ว

น่าน

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน (๒๕๖๓)
พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพญาภู
โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๑๖๗๙ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๓๙๓๙

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน รูปที่ ๑
พระสุนทรมุนี (เสน่ห์ ฐานสิริ)
วัดมิ่งเมือง
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๙๓๔ , ๐๘ ๙๕๒๒ ๒๔๕๑

เลขานุการ
พระเพชร อธิปญฺโญ
วัดมิ่งเมือง

เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน (๒๕๕๖)
พระครูสิรินันทวิทย์ (สมบัติ รตนปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดดอนมูล

เลขานุการ
พระวินัยธร กิตติศักดิ์ อภิวฑฺฒโน
วัดสวนตาล

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
พระครูปริยัตินันทสุธี ( ชวนปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดพญาภู

เลขานุการ
พระมหาศราวุธ ฐิติวุฑฺฒิเมธี ป.ธ.๓
วัดพญาภู

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
พระครูอุปถัมภ์นันทวัฒน์ (อรรถพล กิตฺติโสภโณ)
วัดสมุน

เลขานุการ
พระชัยมงคล วิริยมงฺคโล
วัดดอนมูล

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๑
พระครูสุวรรณเจติยานันท์ (ขวัญชัย สิริวฑฺฒโน)
วัดกู่คำ

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๒
พระครูพิเศษนันทวุฒิ
วัดหัวข่วง

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๓
พระครูผาสุกนันทวัฒน์ (ศราวุธ สุขวฑฺฒโน)
วัดสวนหอม

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๔
พระครูนิเทศนันทวุฒิ (อนุตตระ )
วัดเมืองเล็น

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๕
พระครูวิจิตรนันทสาร
วัดพระเกิด

เจ้าคณะตำบลผาสิงห์ - บ่อ
พระครูนิเทศนันทกิจ
วัดหัวเวียงใต้

เจ้าคณะตำบลดู่ใต้ เขต ๑
พระครูวิมลนันทญาณ
วัดเจดีย์

เจ้าคณะตำบลดู่ใต้ เขต ๒
พระครูปริยัติกิตตินันท์ (ณรงค์ศักดิ์ สุวณฺณกิตฺติ ป.ธ.๔)
วัดพญาวัด

เจ้าคณะตำบลกองควาย
พระครูอาทรนันทวัฒน์
วัดน้ำครกใหม่

เจ้าคณะตำบลนาซาว
พระครูปฏิภาณนันทสุนทร ( กิตฺติปญฺโญ)
วัดสะไมย์

เจ้าคณะตำบลบ่อสวก - เรือง
พระครูพิบูลธรรมทัต
วัดเชียงยืน

เจ้าคณะตำบลถืมตอง - สะเนียน
พระครูวิทิตนันทศิลป์ (เกษม )
วัดเขื่อนแก้ว

เจ้าคณะตำบลไชยสถาน
พระครูจักษุธรรมประจิต
วัดตาแก้ว

เจ้าคณะอำเภอภูเพียง
พระชยานันทมุนี (ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุแช่แห้ง
โทร. ๐๘ ๙๔๓๒ ๗๘๐๑

เลขานุการ
พระปลัด นฤดล กิตฺติภทฺโท
วัดพระธาตุแช่แห้ง

รองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง
พระครูอาทรนันทกิจ
วัดหนองแดง

เลขานุการ
พระครูโสภิตเจติยาทร (พัชรพล อริยวํโส ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุแช่แห้ง

เจ้าคณะตำบลม่วงตึ๊ด
พระครูพิบูลนันทวัฒน์ (สนิท )
วัดม่วงตึ๊ด

เจ้าคณะตำบลท่าน้าว
พระครูสุทินนันทนิเทศน์ (ธีรพงษ์ )
วัดหนองรัง

เจ้าคณะตำบลฝายแก้ว เขต ๑
พระมหาธนพล ธมฺมพโล
วัดแสงดาว

เจ้าคณะตำบลฝายแก้ว เขต ๒
พระครูรัตนนันทนิวิฐ (เกตุ )
วัดฝายแก้ว

เจ้าคณะตำบลน้ำแก่น - น้ำเกี๋ยน
พระครูโอภาสนันทสาร
วัดสว่างอรุณ

เจ้าคณะตำบลเมืองจัง
พระครูประภาสธีรพัทธ์ (ธีรพัทธ์ ปภสฺสโร)
วัดหาดเค็ดบน

เจ้าคณะตำบลนาปัง
พระครูฉันทเจติยานุกิจ (ทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม)
วัดพระธาตุแช่แห้ง

เจ้าคณะอำเภอเวียงสา
พระมหาเกรียงไกร อหึสโก ป.ธ.๙
วัดบุญยืน

เลขานุการ
พระณรงค์ ชยาลงกาโร
วัดบุญยืน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา (๒๕๖๑)
พระครูนันทสารคุณ (เสวียน จนฺทวณฺโณ)
วัดบุญนาค

เจ้าคณะตำบลกลางเวียง
พระครูวิธานนันทกิจ
วัดศรีกลางเวียง

เจ้าคณะตำบลส้าน
พระครูวิจิตรนันทศิลป์ (ประเสริฐ ชุติปญฺโญ)
วัดนาส้าน

เจ้าคณะตำบลขึ่ง - น้ำมวบ
พระครูฉันทกิจสุนทร (ไกรพล ฉนฺทกาโม)
วัดน้ำมวบ

เจ้าคณะตำบลอ่ายนาไลย เขต ๑
พระครูไพโรจน์ธรรมสถิต
วัดโปร่ง

เจ้าคณะตำบลอ่ายนาไลย เขต ๒
พระครูโอภาสธรรมถาวร (สว่าง ถิรธมฺโม)
วัดปางมอญ

เจ้าคณะตำบลปงสนุก
พระครูสิริวรรณนันทโชติ
วัดฝายแก้ว

เจ้าคณะตำบลไหล่น่าน
พระครูวิสิฐนันทวัฒน์
วัดบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลนาเหลือง
พระครูสิรินันทสุธี
วัดเมืองราม

เจ้าคณะตำบลน้ำปั้ว
พระครูวิโรจน์นันทคุณ (อภิชาติ )
วัดน้ำปั้ว

เจ้าคณะตำบลตาลชุม
พระครูประโชตินันทศาสน์ (สนั่น โชติธมฺโม)
วัดครกคำ

เจ้าคณะตำบลจอมจันทร์
พระครูจันทบุญกิจ (บุญร่วม จนฺทวณฺโณ)
วัดจอมจันทร์

รองเจ้าคณะอำเภอปัว
พระครูสุภัทรนันทวิทย์ (อนุวัฒน์ สิทฺธิธมฺโม)
วัดป่าตอง

เลขานุการ
พระใบฎีกา กิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ
วัดป่าตอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปัว (๒๕๖๒)
พระครูนันทเขมคุณ (คงฤทธิ์ เขมจาโร)
วัดหนาด

เจ้าคณะตำบลปัว
พระครูนันทวรธรรม
วัดปรางค์

เจ้าคณะตำบลสถาน
พระครูโกวิทนันทเขต (สนอง )
วัดส้าน

เจ้าคณะตำบลแงง
พระครูบวรนันโทภาส (สว่าง )
วัดหนองเงือก

เจ้าคณะตำบลศิลาแลง
พระครูบวรกิตตินันท์ (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดสวนดอก

เจ้าคณะตำบลเจดีย์ชัย
พระครูขันติธีรวัฒน์ (ธีรวัฒน์ ขนฺติโก)
วัดทุ่งชัย

เจ้าคณะตำบลอวน
พระครูสุนันทประภาส (นันท์นภัทร์ )
วัดไร่

เจ้าคณะตำบลวรนคร
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ (สงบ สิริจนฺโท)
วัดร้องแง

เจ้าคณะตำบลไชยวัฒนา
พระครูนันทโชติวัฒน์ (เพทาย พฺรหมฺโชโต)
วัดป่าหัด

เจ้าคณะตำบลศิลาเพชร
พระครูประโชติวรนันท์ (โชคชัย โชติวโร)
วัดดอนแก้ว

เจ้าคณะอำเภอนาน้อย
พระครูวิทิตนันทสาร (สลี อภิปุญฺโญ)
วัดใหม่ไชยสถาน

เลขานุการ
พระสมุห์ สมบัติ เมตฺตจิตฺโต
วัดหนองห้า

รองเจ้าคณะอำเภอนาน้อย
พระครูสุธีปัญญากร (เทวินทะ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
วัดเปา

เลขานุการ
พระจักรพันธ์ อาภานนฺโท
วัดนาหลวง

เจ้าคณะตำบลนาน้อย
พระครูพินิจนันทคุณ
วัดหัวทุ่ง

เจ้าคณะตำบลเชียงของ
เจ้าอธิการทวี อคฺคธมฺโม
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลสันทะ
พระครูนันทคุณาภิวัฒน์ (นิเวศ อภิวฑฺฒโน)
วัดนาแดง

เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่
พระครูธีรนันทสิทธิ์ (บุญฤทธิ์ ธีรปญฺโญ)
วัดสบหลม

เจ้าคณะตำบลสถาน
พระครูบวรธรรมรักษ์ (สุธารักษ์ ธมฺมวโร)
วัดศาลา

เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง - เฉลิมพระเกียรติ
พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สามารถ ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระมหาบุญช่วย สีลโชโต
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลและ
พระครูสุเมธพัฒนเขต (เจริญ สุเมโธ)
วัดสันกลาง

เจ้าคณะตำบลงอบ - ปอน
พระครูถาวรนันทวัตร (พานัด ถิรจิตฺโต)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา
พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ ( ชีวสุทโธ)
วัดนิโครธาราม

เจ้าคณะตำบลริม
พระครูอุปถัมภ์นันทการ (สมาน )
วัดศิริธาดา

เจ้าคณะตำบลท่าวังผา
เจ้าอธิการสมศักดิ์ อินฺทวีโร
วัดมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลผาตอ
พระครูกิติเมธากร
วัดนาทราย

เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ
พระครูโกวิทวรโสภณ (สมศักดิ์ )
วัดดอนตัน

เจ้าคณะตำบลตาลชุม
พระครูวิสุทธิ์นันทสาร
วัดตาลชุม

เจ้าคณะตำบลยม
พระครูวิจิตรนันทวัฒน์ (สมาน อาสโภ)
วัดโพธิ์ไทร

เจ้าคณะตำบลจอมพระ
พระครูเกษมสุวรรณวุฒิ (จรญู )
วัดพิกุลทอง

เจ้าคณะตำบลป่าคา
พระครูพินิจนันทการ (ประสิทธิ์ )
วัดสบย่าง

เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง
พระครูนันทชัยคุณ ( สุมงฺคโล)
วัดรัชดา

เลขานุการ
พระใบฎีกา รำพัน จิรวฑฺโน
วัดรัชดา

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท
พระครูอุดมธรรมนันท์
วัดพรมเมืองสวรรค์

เจ้าคณะตำบลเปือ
พระครูพิบูลนันทวิทย์
วัดหนองแดง

เจ้าคณะตำบลเชียงกลาง
พระครูปุญญากรวิวัฒน์ (สมคิด )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลพญาแก้ว
พระครูศีลนันทโชติ (อินทอง สีลโชโต)
วัดพญาแก้ว

เจ้าคณะตำบลพระธาตุ
พระครูประทีปนันทธรรม (ศิริชัย ทีปธมฺโม)
วัดพร้าว

เจ้าคณะตำบลเชียงคาน
เจ้าอธิการกิตติภพ สจฺจาสโภ
วัดคันนา

เจ้าคณะอำเภอแม่จริม
พระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร ( ปญฺญาธโร)
วัดนาคา

เลขานุการ
พระนเลน ชิตมาโร
วัดพรหม

เจ้าคณะตำบลหมอเมือง
พระครูพิพิธนันทคุณ (บุญชวน )
วัดห้วยซ้อ

เจ้าคณะตำบลหนองแดง
พระครูนันทโชติธรรม (โชติ จิรธมฺโม)
วัดนาเซีย

เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง
พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ ( ธฺมวโร)
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ จักรพล สุเมโธ
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลสวด
พระครูอดุลนันทสาร
วัดฟ้าสวรรค์

เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น
พระครูสุวรรณเจติยานุกูล
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

เลขานุการ (๒๕๔๔)
พระครูสุปุญญานันท์ (อภินันท์ อภิปุญฺโญ)
วัดต้นต้อง

เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
พระครูโอภาสนันทคุณ
วัดคำเรือง

เจ้าคณะตำบลนาทะนุง (๒๕๔๗)
พระครูสุปุญญานันท์ (อภินันท์ อภิปุญฺโญ)
วัดต้นต้อง

เจ้าคณะตำบลเมืองลี
พระครูวิเศษนันทศิลป์ (ประหยัด ญาณวุฑฺโฒ)
วัดนาหวาย

เจ้าคณะอำเภอสันติสุข
พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม)
วัดโป่งคำ

เลขานุการ
พระวิรัช จนฺทสุวณฺโณ
วัดโป่งคำ

เจ้าคณะตำบลดู่พงษ์
พระครูสถิตนันทคุณ
วัดดอนมงคล

เจ้าคณะตำบลป่าแลวหลวง
พระครูวรนันทคุณ
วัดป่าอ้อย

เจ้าคณะอำเภอสองแคว
พระครูไพโรจน์นันทกิจ
วัดสองแคว

เลขานุการ
พระสมุห์ ประสิทธิ์ ถิรจิตฺโต
วัดหางทุ่ง

เจ้าคณะตำบลนาไร่หลวง
พระครูวิสาลนันทกิจ (หมั้น )
วัดปางปุก

เจ้าคณะตำบลยอด
พระครูสุวรรณนันทวิจิตร (ฉลวย สิริสุวณฺโณ)
วัดผาสิงห์

เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ
พระครูสุทินนันทธรรม ( ธมฺมวโร)
วัดภูเก็ต

เลขานุการ
พระธนวัฒน์ จิรวฑฺฒโน
วัดภูเก็ต

เจ้าคณะตำบลบ่อเกลือเหนือ - ใต้
พระครูอุดมนันทสาร (บุญรัตน์ )
วัดสะปัน

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดเทพนิมิตสุดเขต
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

นครสวรรค์

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล กิจฺจปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๔๗๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๔๕

เลขานุการ
พระชัยธวัช อภิวฒฺฑโน
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๘ ๘๑๗๖ ๑๗๐๔

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูปลัด ชำนาญ เตชพโล
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๙๒๐ ๗๕๔๒

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ ฉนฺทโก
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๙ ๐๔๒๙ ๖๖๖๑

เจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูมงคลเทพ (อมร )
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๑๒ ๘๕๖๗

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๐๘๘ ๓๑๕๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี
พระครูสังฆ์รักษ์ ไสว ชยธมฺโม
วัดคูหาโสภณ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๑๐๕๐

เลขานุการ
พระใบฏีกา วัลลภ คุณวโร
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๘๔๑ ๑๕๑๓

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง - เก้าเลี้ยว - บรรพตพิสัย
พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน ธมฺมวโร)
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๕๙๑ ๑๘๖๒

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูธรรมสถาพร ( จตฺตมโล)
วัดใหม่หนองน้ำขุ่น
โทร. ๐๘ ๒๔๑๔ ๕๖๒๘

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๔๕)
พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๘๒๓ , ๐๘ ๗๙๓๒ ๑๔๑๗

เลขานุการ
พระมหาอภิเชษฐ์ สจฺจญาโณ ป.ธ.๕
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐๘ ๓๔๑๐ ๗๖๘๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน )
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๙๓๓๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธมฺมสาโร)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๐๐๗๓ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๔๔๓๐

เลขานุการ
พระมหาพิเชษฐ์ โกวิโท ป.ธ.๗
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐๘ ๙๔๕๖ ๓๘๒๐

เจ้าคณะตำบลสะเดียง
พระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๗๒

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก
พระครูโสภิตพัชรธรรม (อาญาวุฒิ )
วัดติสสมหาวัน
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๐๗๗๓

เจ้าคณะตำบลนาป่า
พระครูวิบูลธรรมจารี (อรรฆพร )
วัดเฉลียงลับ
โทร. ๐๘ ๒๘๕๙ ๗๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เลขานุการ
พระครูสุนทรวรวัชร (สุนทร กตสาโร)
วัดป่าด่านแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๖๑๖๔

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ (ทนงค์ )
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๙๓ ๑๑๒๒

รักษาการเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เจ้าคณะตำบลพุเตย
พระครูสุวรรณรังษี (สมพงษ์ )
วัดป่าแสงทอง
โทร. ๐๘ ๒๗๑๙ ๒๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล)
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๒๘๕ ๗๐๙๒

เลขานุการ
พระจิรพงค์ จิรสุโภ
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๔๐ ๔๖๘๘

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน
พระครูสิริวัชราภรณ์ (ศิริ )
วัดสิริจันทาวาส
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ - วังโป่ง
พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)
วัดป่าไชยชุมพล
โทร. ๐๘ ๙๙๐๑ ๖๐๖๐

เลขานุการ
เจ้าอธิการวิฑูรย์​ เขมิโย
วัดเขาตะเคียนโง๊ะ
โทร. ๐๘ ๕๗๖๕ ๘๑๙๒

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า - น้ำหนาว (๒๕๖๐)
พระครูวินัยคุณโสภณ (สุพล สํวโร)
วัดสีบานเย็น
โทร. ๐๘ ๑๖๗๕ ๔๓๐๓

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
พระครูวิชัยพัชรกิจ (ฉอ้อน )
วัดป่าศิลาวดี
โทร. ๐๘ ๔๕๙๗ ๓๓๐๘

เจ้าคณะตำบลหินฮาว - น้ำหนาว
เจ้าอธิการเกรียงศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๙๒๙๑ ๔๐๔๗

เจ้าคณะตำบลศิลา - นาซำ
เจ้าอธิการชัยณรงค์ อมโร
วัดพระธาตุภูผาชัย
โทร. ๐๘ ๓๕๔๙ ๘๑๓๙

เจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๖๐)
พระครูพิพัฒนมงคล (พิพัฒน์ กิตฺติภทฺโท)
วัดเทพธรรมรังษี
โทร. ๐๘ ๑๐๗๑ ๕๕๘๗

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก (๒๕๖๐)
พระมหาฉลอง อริยวํโส ป.ธ.๖
วัดสันติวัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก - เขาค้อ
พระวินัยวงศาจารย์ (เปรื่อง ฐานงฺกโร)
วัดสันติวัฒนา
โทร. ๐ ๕๖๘๒ ๘๕๓๔ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๑๖๖๑

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก
พระมหาอริญชย์วรรธน์ วีตาลโย
วัดสามัคคีวัฒนา

เจ้าคณะตำบลสักหลง
พระครูมงคลวัชรคุณ (ยงยุทธ )
วัดนาแซงน้อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๓ ๓๔๖๔

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่​
พระครูขันติธรรมโสภณ (จำนงค์ )
วัดป่าบ้านหัวโตก
โทร. ๐๙ ๗๙๓๕ ๕๓๙๗

กำแพงเพชร-พิจิตร

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (๒๕๖๒)
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๑๓๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๓๘๒

เลขานุการ
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย โกวิโท)
วัดเด่นแก้วพัฒนา
โทร. ๐๙ ๕๒๔๕ ๙๙๘๒

เจ้าคณะตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง
พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เลขานุการ
พระอนุชา ฐานิสฺสโร
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๔๗๑๐ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล
พระครูวัชรวรธรรม (จตุรงค์ ติสฺสวโร)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๖๐ ๐๘๙๙

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูญาณฐิติคุณ (บุญมา ฐิตญาโณ)
วัดโนนสมบูรณ์
โทร. ๐๙ ๙๑๓๖ ๒๗๑๖

เลขานุการ
พระบุญ ชิตมาโร
วัดกรุแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๐๕ ๐๕๔๐

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี
พระครูบวรวัชรธรรม (อำนาจ คุตฺตธมฺโม)
วัดเขาวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๒๘๗๗ ๗๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี - จังหวัดพิจิตร
พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ รกฺขิตสจฺโจ)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๘ ๒๗๙๓ ๕๖๔๕

เลขานุการ
พระอุทัย เตชปญฺโญ
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๘ ๑๕๒๐

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - จังหวัดพิจิตร
พระครูจันทรวัชรคุณ (นพพล จนฺทสาโร)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๙ ๘๘๙๒ ๕๑๖๕

สุโขทัย-ตาก

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก
พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๘๖ , ๐๘ ๖๙๘๖ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๗๗๐๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๖)
พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม)
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๗๐๖๕ ๓๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาธิติ สุรธิติ ป.ธ.๕
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๘๒๑๑ ๒๐๓๖ , ๐๘ ๘๒๕๘ ๘๔๐๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุโขทัย
พระครูโกวิทธรรมมงคล (อานนท์ อานนฺทคุโณ ป.ธ.๓)
วัดป่านาบุญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๖๑๖๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๘๙๙ ๙๔๒๓

เลขานุการ
พระวิเชียร ขนฺติวชิโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๕๗๓๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก (๒๕๖๓)
พระครูสีตลาภิรัต (ปราการ )
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๘๖

เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
วัดถ้ำดอยลาน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๒๐๘๖

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ )
วัดป่าขะเนจื้อ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๗๖๕๑

พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๐๖๔

เลขานุการ
พระมหาสวน อุฬาโร
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๕๔๐๔ ๕๐๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์ยอดทอง
โทร. ๐๘ ๗๕๗๑ ๙๐๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (๒๕๖๒)
พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
วัดวชิรธรรมาวาส
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๓๑๐๙

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๘ ๑๗๔๕ ๗๐๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
วัดบางระกำ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๓๘๗๓

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสุนทร
วัดป่าธารทอง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๗๙๔

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอธิการสันติ หิริธมฺโม
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๙ ๘๘๑๙ ๐๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระธีระ ฐิตเมโธ
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๖ ๒๔๙๒ ๕๐๔๕

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
เจ้าอธิการปิยวัชร พนฺธมุตฺโต
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๕๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูพิจิตรธรรมสุนทร (ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๕๗

เลขานุการ
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๙ ๐๐๔๓ ๔๘๕๑

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูภาวนารัตยาธิคุณ (แสวง )
วัดบึงสัมพันธ์
โทร. ๐๘ ๐๘๕๒ ๔๑๗๖

ลำปาง-แพร่

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่
พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์ เมตฺตจิตฺโต)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๒ ๘๑๘๑ , ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕ , ๐๘ ๖๔๒๙ ๒๗๓๗

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (๒๕๕๖)
พระครูวิสุทธิสีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ)
วัดสามัคคีบุญญาราม

เลขานุการ
พระตุ๋ย สนฺตุสฺสโก
วัดสามัคคีบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์ นนฺทโก)
วัดถ้ำพระสบาย

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล)
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาวีรชน อคฺคธมฺโม ป.ธ.๔
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไหล่หิน (๒๕๕๖)
พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)
วัดสันตินิคม

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา
พระครูปลัด อุทินเทพ อติธมฺโม
วัดป่าปงสนุก

เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ สุวีโร ป.ธ.๓)
วัดจำทรายมูล

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สรวิทย์ มตฺตคุตฺโต
วัดจำทรายมูล

เจ้าคณะตำบลปงยางคก
พระครูฐิติธรรมปโพธิ (สมโพธิ สคารโว)
วัดม่อนหินขาว

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่
พระครูภาวนาปัญญาคุณ (สมพงษ์ สุปญฺโญ)
วัดป่าเวียงทอง