หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๙๖ , ๐๘ ๗๘๑๑ ๖๖๗๗

รองเจ้าคณะภาค ๖ รูปที่ ๑
พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๔๐๙๓ , ๐๘ ๖๗๐๗ ๑๙๑๔

เลขานุการ
พระวิสุทธิธีรพงศ์ (วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๘๖๙ ๐๒๖๐ , ๐๘ ๖๕๖๙ ๐๒๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๐๓๘ , ๐๘ ๖๑๘๓ ๙๕๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๖๘๔ , ๐๘ ๑๐๒๓ ๓๗๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส)
วัดจองคำ
โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๗๓๐ , ๐๘ ๗๐๘๐ ๖๔๙๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๒๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบุญวาทย์วิหาร

น่าน

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน รูปที่ ๑
พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพญาภู
โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๑๖๗๙ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๓๙๓๙

เลขานุการ
พระมหาเกรียงศักดิ์ อาชวปเสฏโฐ ป.ธ.๓
วัดพญาภู

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน รูปที่ ๒
พระสุนทรมุนี (เสน่ห์ ฐานสิริ)
วัดมิ่งเมือง
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๙๓๔ , ๐๘ ๙๕๒๒ ๒๔๕๑

เลขานุการ
พระเพชร อธิปญฺโญ
วัดมิ่งเมือง

เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน (๒๕๕๖)
พระครูสิรินันทวิทย์ (สมบัติ รตนปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดดอนมูล

เลขานุการ
พระวินัยธร กิตติศักดิ์ อภิวฑฺฒโน
วัดสวนตาล

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
พระครูปริยัตินันทสุธี ( ชวนปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดพญาภู

เลขานุการ
พระมหาศราวุธ ฐิติวุฑฺฒิเมธี ป.ธ.๓
วัดพญาภู

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
พระครูอุปถัมภ์นันทวัฒน์ (อรรถพล กิตฺติโสภโณ)
วัดสมุน

เลขานุการ
พระชัยมงคล วิริยมงฺคโล
วัดดอนมูล

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๑
พระครูสุวรรณเจติยานันท์ (ขวัญชัย สิริวฑฺฒโน)
วัดกู่คำ

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๒
พระครูพิเศษนันทวุฒิ
วัดหัวข่วง

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๓
พระครูผาสุกนันทวัฒน์ (ศราวุธ สุขวฑฺฒโน)
วัดสวนหอม

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๔
พระครูนิเทศนันทวุฒิ (อนุตตระ )
วัดเมืองเล็น

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๕
พระครูวิจิตรนันทสาร
วัดพระเกิด

เจ้าคณะตำบลผาสิงห์ - บ่อ
พระครูนิเทศนันทกิจ
วัดหัวเวียงใต้

เจ้าคณะตำบลดู่ใต้ เขต ๑
พระครูวิมลนันทญาณ
วัดเจดีย์

เจ้าคณะตำบลดู่ใต้ เขต ๒
พระครูปริยัติกิตตินันท์ (ณรงค์ศักดิ์ สุวณฺณกิตฺติ ป.ธ.๔)
วัดพญาวัด

เจ้าคณะตำบลกองควาย
พระครูอาทรนันทวัฒน์
วัดน้ำครกใหม่

เจ้าคณะตำบลนาซาว
พระครูปฏิภาณนันทสุนทร ( กิตฺติปญฺโญ)
วัดสะไมย์

เจ้าคณะตำบลบ่อสวก - เรือง
พระครูพิบูลธรรมทัต
วัดเชียงยืน

เจ้าคณะตำบลถืมตอง - สะเนียน
พระครูวิทิตนันทศิลป์ (เกษม )
วัดเขื่อนแก้ว

เจ้าคณะตำบลไชยสถาน
พระครูจักษุธรรมประจิต
วัดตาแก้ว

เจ้าคณะอำเภอภูเพียง
พระชยานันทมุนี (ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุแช่แห้ง
โทร. ๐๘ ๙๔๓๒ ๗๘๐๑

เลขานุการ
พระปลัด นฤดล กิตฺติภทฺโท
วัดพระธาตุแช่แห้ง

รองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง
พระครูอาทรนันทกิจ
วัดหนองแดง

เลขานุการ
พระครูโสภิตเจติยาทร (พัชรพล อริยวํโส ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุแช่แห้ง

เจ้าคณะตำบลม่วงตึ๊ด
พระครูพิบูลนันทวัฒน์ (สนิท )
วัดม่วงตึ๊ด

เจ้าคณะตำบลท่าน้าว
พระครูสุทินนันทนิเทศน์ (ธีรพงษ์ )
วัดหนองรัง

เจ้าคณะตำบลฝายแก้ว เขต ๑
พระมหาธนพล ธมฺมพโล
วัดแสงดาว

เจ้าคณะตำบลฝายแก้ว เขต ๒
พระครูรัตนนันทนิวิฐ (เกตุ )
วัดฝายแก้ว

เจ้าคณะตำบลน้ำแก่น - น้ำเกี๋ยน
พระครูโอภาสนันทสาร
วัดสว่างอรุณ

เจ้าคณะตำบลเมืองจัง
พระครูประภาสธีรพัทธ์ (ธีรพัทธ์ ปภสฺสโร)
วัดหาดเค็ดบน

เจ้าคณะตำบลนาปัง
พระครูฉันทเจติยานุกิจ (ทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม)
วัดพระธาตุแช่แห้ง

เจ้าคณะอำเภอเวียงสา
พระมหาเกรียงไกร อหึสโก ป.ธ.๙
วัดบุญยืน

เลขานุการ
พระณรงค์ ชยาลงกาโร
วัดบุญยืน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา (๒๕๖๑)
พระครูนันทสารคุณ (เสวียน จนฺทวณฺโณ)
วัดบุญนาค

เจ้าคณะตำบลกลางเวียง
พระครูวิธานนันทกิจ
วัดศรีกลางเวียง

เจ้าคณะตำบลส้าน
พระครูวิจิตรนันทศิลป์ (ประเสริฐ ชุติปญฺโญ)
วัดนาส้าน

เจ้าคณะตำบลขึ่ง - น้ำมวบ
พระครูฉันทกิจสุนทร (ไกรพล ฉนฺทกาโม)
วัดน้ำมวบ

เจ้าคณะตำบลอ่ายนาไลย เขต ๑
พระครูไพโรจน์ธรรมสถิต
วัดโปร่ง

เจ้าคณะตำบลอ่ายนาไลย เขต ๒
พระครูโอภาสธรรมถาวร (สว่าง ถิรธมฺโม)
วัดปางมอญ

เจ้าคณะตำบลปงสนุก
พระครูสิริวรรณนันทโชติ
วัดฝายแก้ว

เจ้าคณะตำบลไหล่น่าน
พระครูวิสิฐนันทวัฒน์
วัดบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลนาเหลือง
พระครูสิรินันทสุธี
วัดเมืองราม

เจ้าคณะตำบลน้ำปั้ว
พระครูวิโรจน์นันทคุณ (อภิชาติ )
วัดน้ำปั้ว

เจ้าคณะตำบลตาลชุม
พระครูประโชตินันทศาสน์ (สนั่น โชติธมฺโม)
วัดครกคำ

เจ้าคณะตำบลจอมจันทร์
พระครูจันทบุญกิจ (บุญร่วม จนฺทวณฺโณ)
วัดจอมจันทร์

รองเจ้าคณะอำเภอปัว
พระครูสุภัทรนันทวิทย์ (อนุวัฒน์ สิทฺธิธมฺโม)
วัดป่าตอง

เลขานุการ
พระใบฎีกา กิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ
วัดป่าตอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปัว (๒๕๖๒)
พระครูนันทเขมคุณ (คงฤทธิ์ เขมจาโร)
วัดหนาด

เจ้าคณะตำบลปัว
พระครูนันทวรธรรม
วัดปรางค์

เจ้าคณะตำบลสถาน
พระครูโกวิทนันทเขต (สนอง )
วัดส้าน

เจ้าคณะตำบลแงง
พระครูบวรนันโทภาส (สว่าง )
วัดหนองเงือก

เจ้าคณะตำบลศิลาแลง
พระครูบวรกิตตินันท์ (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดสวนดอก

เจ้าคณะตำบลเจดีย์ชัย
พระครูขันติธีรวัฒน์ (ธีรวัฒน์ ขนฺติโก)
วัดทุ่งชัย

เจ้าคณะตำบลอวน
พระครูสุนันทประภาส (นันท์นภัทร์ )
วัดไร่

เจ้าคณะตำบลวรนคร
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ (สงบ สิริจนฺโท)
วัดร้องแง

เจ้าคณะตำบลไชยวัฒนา
พระครูนันทโชติวัฒน์ (เพทาย พฺรหมฺโชโต)
วัดป่าหัด

เจ้าคณะตำบลศิลาเพชร
พระครูประโชติวรนันท์ (โชคชัย โชติวโร)
วัดดอนแก้ว

เจ้าคณะอำเภอนาน้อย
พระครูวิทิตนันทสาร (สลี อภิปุญฺโญ)
วัดใหม่ไชยสถาน

เลขานุการ
พระสมุห์ สมบัติ เมตฺตจิตฺโต
วัดหนองห้า

รองเจ้าคณะอำเภอนาน้อย
พระครูสุธีปัญญากร (เทวินทะ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
วัดเปา

เลขานุการ
พระจักรพันธ์ อาภานนฺโท
วัดนาหลวง

เจ้าคณะตำบลนาน้อย
พระครูพินิจนันทคุณ
วัดหัวทุ่ง

เจ้าคณะตำบลเชียงของ
เจ้าอธิการทวี อคฺคธมฺโม
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลสันทะ
พระครูนันทคุณาภิวัฒน์ (นิเวศ อภิวฑฺฒโน)
วัดนาแดง

เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่
พระครูธีรนันทสิทธิ์ (บุญฤทธิ์ ธีรปญฺโญ)
วัดสบหลม

เจ้าคณะตำบลสถาน
พระครูบวรธรรมรักษ์ (สุธารักษ์ ธมฺมวโร)
วัดศาลา

เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง - เฉลิมพระเกียรติ
พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สามารถ ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์บำรุง

เลขานุการ
พระมหาบุญช่วย สีลโชโต
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลและ
พระครูสุเมธพัฒนเขต (เจริญ สุเมโธ)
วัดสันกลาง

เจ้าคณะตำบลงอบ - ปอน
พระครูถาวรนันทวัตร (พานัด ถิรจิตฺโต)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา
พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ ( ชีวสุทโธ)
วัดนิโครธาราม

เจ้าคณะตำบลริม
พระครูอุปถัมภ์นันทการ (สมาน )
วัดศิริธาดา

เจ้าคณะตำบลท่าวังผา
เจ้าอธิการสมศักดิ์ อินฺทวีโร
วัดมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลผาตอ
พระครูกิติเมธากร
วัดนาทราย

เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ
พระครูโกวิทวรโสภณ (สมศักดิ์ )
วัดดอนตัน

เจ้าคณะตำบลตาลชุม
พระครูวิสุทธิ์นันทสาร
วัดตาลชุม

เจ้าคณะตำบลยม
พระครูวิจิตรนันทวัฒน์ (สมาน อาสโภ)
วัดโพธิ์ไทร

เจ้าคณะตำบลจอมพระ
พระครูเกษมสุวรรณวุฒิ (จรญู )
วัดพิกุลทอง

เจ้าคณะตำบลป่าคา
พระครูพินิจนันทการ (ประสิทธิ์ )
วัดสบย่าง

เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง
พระครูนันทชัยคุณ ( สุมงฺคโล)
วัดรัชดา

เลขานุการ
พระใบฎีกา รำพัน จิรวฑฺโน
วัดรัชดา

เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท
พระครูอุดมธรรมนันท์
วัดพรมเมืองสวรรค์

เจ้าคณะตำบลเปือ
พระครูพิบูลนันทวิทย์
วัดหนองแดง

เจ้าคณะตำบลเชียงกลาง
พระครูปุญญากรวิวัฒน์ (สมคิด )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลพญาแก้ว
พระครูศีลนันทโชติ (อินทอง สีลโชโต)
วัดพญาแก้ว

เจ้าคณะตำบลพระธาตุ
พระครูประทีปนันทธรรม (ศิริชัย ทีปธมฺโม)
วัดพร้าว

เจ้าคณะตำบลเชียงคาน
เจ้าอธิการกิตติภพ สจฺจาสโภ
วัดคันนา

เจ้าคณะอำเภอแม่จริม
พระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร ( ปญฺญาธโร)
วัดนาคา

เลขานุการ
พระนเลน ชิตมาโร
วัดพรหม

เจ้าคณะตำบลหมอเมือง
พระครูพิพิธนันทคุณ (บุญชวน )
วัดห้วยซ้อ

เจ้าคณะตำบลหนองแดง
พระครูนันทโชติธรรม (โชติ จิรธมฺโม)
วัดนาเซีย

เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง
พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ ( ธฺมวโร)
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

เลขานุการ
พระสมุห์ จักพล สุเมโธ
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลสวด
พระครูอดุลนันทสาร
วัดฟ้าสวรรค์

เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น
พระครูสุวรรณเจติยานุกูล
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

เลขานุการ (๒๕๔๔)
พระครูสุปุญญานันท์ (อภินันท์ อภิปุญฺโญ)
วัดต้นต้อง

เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
พระครูโอภาสนันทคุณ
วัดคำเรือง

เจ้าคณะตำบลนาทะนุง (๒๕๔๗)
พระครูสุปุญญานันท์ (อภินันท์ อภิปุญฺโญ)
วัดต้นต้อง

เจ้าคณะตำบลเมืองลี
พระครูวิเศษนันทศิลป์ (ประหยัด ญาณวุฑฺโฒ)
วัดนาหวาย

เจ้าคณะอำเภอสันติสุข
พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม)
วัดโป่งคำ

เลขานุการ
พระวิรัช จนฺทสุวณฺโณ
วัดโป่งคำ

เจ้าคณะตำบลดู่พงษ์
พระครูสถิตนันทคุณ
วัดดอนมงคล

เจ้าคณะตำบลป่าแลวหลวง
พระครูวรนันทคุณ
วัดป่าอ้อย

เจ้าคณะอำเภอสองแคว
พระครูไพโรจน์นันทกิจ
วัดสองแคว

เลขานุการ
พระสมุห์ ประสิทธิ์ ถิรจิตฺโต
วัดหางทุ่ง

เจ้าคณะตำบลนาไร่หลวง
พระครูวิสาลนันทกิจ (หมั้น )
วัดปางปุก

เจ้าคณะตำบลยอด
พระครูสุวรรณนันทวิจิตร (ฉลวย สิริสุวณฺโณ)
วัดผาสิงห์

เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ
พระครูสุทินนันทธรรม ( ธมฺมวโร)
วัดภูเก็ต

เลขานุการ
พระธนวัฒน์ จิรวฑฺฒโน
วัดภูเก็ต

เจ้าคณะตำบลบ่อเกลือเหนือ - ใต้
พระครูอุดมนันทสาร (บุญรัตน์ )
วัดสะปัน

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

พะเยา-น่าน

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา - น่าน
พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล ชิตมาโร)
วัดรัตนวนาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๗๑

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูปุณณธรรมรักขิต (สมบูรณ์ อติธมฺโม)
วัดถ้ำบุญนาค

เลขานุการ
พระมนูน ปสุโต
วัดถ้ำบุญนาค

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูพิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (วิรัตน์ )
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ - จังหวัดน่าน
พระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย สุตธมฺโม)
วัดดอยหลวง

เลขานุการ
พระมหาวรพัทธ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ - จังหวัดน่าน
พระมหาสุวรรณ ขนฺติโก ป.ธ.๘
วัดอนาลโยทิพยาราม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดน่าน - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın