หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๙๖ , ๐๘ ๗๘๑๑ ๖๖๗๗

รองเจ้าคณะภาค ๖ รูปที่ ๑
พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๔๐๙๓ , ๐๘ ๖๗๐๗ ๑๙๑๔

เลขานุการ
พระวิสุทธิธีรพงศ์ (วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๘๖๙ ๐๒๖๐ , ๐๘ ๖๕๖๙ ๐๒๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๐๓๘ , ๐๘ ๖๑๘๓ ๙๕๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๖๘๔ , ๐๘ ๑๐๒๓ ๓๗๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส)
วัดจองคำ
โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๗๓๐ , ๐๘ ๗๐๘๐ ๖๔๙๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๒๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบุญวาทย์วิหาร

พะเยา

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา (๒๕๕๘)
พระราชปริยัติ (สายัน อรินฺทโม ป.ธ.๙)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๒๑๒๐ , ๐๘ ๑๙๙๒ ๖๗๕๐

เลขานุการ
พระครูพิศาลสรกิจ (สุทิน สุทิโน ป.ธ.๓)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๘๒๕๗ ๒๙๔๔

รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา กิตติมศักดิ์ (๒๕๕๘)
พระโสภณพัฒโนดม (ศรีเหลา อคฺคปญฺโญ)
วัดโพธาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๙๐๕๑ , ๐๘ ๑๙๖๑ ๕๐๑๗

รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา รูปที่ ๑ (๒๕๕๘)
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๓๐๐๘ ๑๔๔๙

เลขานุการ
พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๓๐๐๘ ๑๕๙๑

รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา รูปที่ ๒ (๒๕๕๘)
พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น ฐิตธมฺโม)
วัดลี
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๘๓๕ , ๐๘ ๙๘๕๒ ๕๘๘๗

เลขานุการ
พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๖๔๓๑ ๕๘๓๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๑๙๕๒ ๗๐๔๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน ฐานิสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๙๘๕๐ ๔๒๓๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พระครูสังวรวรคุณ (ประเสริญ สงฺวโร)
วัดหัวข่วงแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๓๕ , ๐๘ ๗๑๓๐ ๗๐๔๓

เลขานุการ
พระครูวีรชยานุวัตร (สุรชัย เตชปญฺโญ)
วัดหัวข่วงแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๓๕ , ๐๘ ๖๑๘๖ ๔๕๐๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พระครูสุกิตยากร (ชูเกียรติ สุกิตฺติโก)
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๐๔๙๑ , ๐๘ ๙๕๕๖ ๓๑๖๑

เลขานุการ
พระมหาวุฒิชัย กิตฺติวฑฺฒนเมธี ป.ธ.๓
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐๘ ๘๒๖๓ ๗๗๕๔

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูโสภิตโชติคุณ (จำรัส จนฺทวํโส)
วัดบุญยืน
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๐๐๔๓ , ๐๘ ๖๑๑๘ ๙๔๐๖

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูอุดมพัฒโนภาส (ไพโรจน์ ปภาโส)
วัดหัวข่วงแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๕๓๕ , ๐๙ ๐๓๑๖ ๓๙๔๙

เลขานุการ
พระสมุห์ คมกฤษ สุทสสโน
วัดหัวข่วงแก้ว

เจ้าคณะตำบลแม่ปืม เขต ๑
พระครูโสภิตบุญญากร
วัดสันหมื่นแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๘๔๔๑ , ๐๘ ๖๑๙๒ ๖๐๖๐

เจ้าคณะตำบลแม่ปืม เขต ๒
พระครูประยุตศุภการ (ยุทธการ )
วัดร่องคือ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๓ ๘๔๙๗

เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
พระครูใบฎีกา บุญเลื่อน ฐิติญาโณ
วัดท่ากลอง
โทร. ๐๘ ๙๑๕๐ ๒๖๔๓

เจ้าคณะตำบลแม่ใส (๒๕๕๕)
พระครูวิสิฐพัฒนวิกรม (สมบัติ )
วัดสันช้างหิน
โทร. ๐๘ ๕๐๓๕ ๙๖๗๘

เลขานุการ(๒๕๕๕)
พระมหาเสฏฐ์ศิรินทร์ สิริวิญฺญู ป.ธ.๓
วัดสันช้างหิน

เจ้าคณะตำบลต๋อม
พระครูวิสุทธิปัญญารัตน์ (ศักดา )
วัดร่องห้า
โทร. ๐๘ ๕๗๑๔ ๙๘๔๐

เจ้าคณะตำบลบ้านตุ่น
พระครูวิสุทธิศีลากร ( ปิยสีโล)
วัดตุ่นใต้
โทร. ๐๘ ๑๗๔๖ ๖๔๕๖

เจ้าคณะตำบลบ้านสาง
พระครูอาทรนพกิจ (สง่า กตปุญฺโญ)
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๖๔๔๐ ๓๗๑๙ , ๐๘ ๔๙๘๕ ๙๐๙๔

เจ้าคณะตำบลแม่กา
พระครูอาทรพัฒนพิศาล
วัดแม่กาห้วยเคียน
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๒๑๔ , ๐๘ ๙๗๕๕ ๕๑๑๙

เจ้าคณะตำบลจำป่าหวาย
พระครูอุปถัมภ์ธรรมากร
วัดร่องเข็ม
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๓๒๓๒ , ๐๘ ๘๒๕๐ ๐๗๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านต๊ำ เขต ๑
พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ
วัดต๊ำม่อน
โทร. ๐๘ ๙๘๕๒ ๘๒๙๙

เจ้าคณะตำบลบ้านต๊ำ เขต ๒
พระครูวิจิตรวรการ
วัดต๊ำดอนมูล
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๘๑๔๐ , ๐๙ ๔๑๗๐ ๙๕๙๗

เจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ
พระครูวรเวชโกวิท (มนัส ณฏฺฐิโก)
วัดป่าลานคำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๙๑๔ , ๐๘ ๕๐๐๐ ๘๐๖๗

เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง
พระครูสุวิมลปัญญาวุธ ( ปญฺญาธโร)
วัดดอกบัว
โทร. ๐๘ ๕๗๑๗ ๘๒๒๕

เจ้าคณะตำบลท่าจำปี
พระครูวิสาลธรรมโกศล
วัดช้างหิน
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๓๖๗๒ , ๐๘ ๙๕๕๘ ๐๗๐๖

เจ้าคณะตำบลแม่นาเรือ (๒๕๖๑)
พระธรรมธร ศิริชัย ชยสิริ
วัดร่องคำ

เจ้าคณะตำบลสันป่าม่วง
พระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย
วัดสันป่าม่วง
โทร. ๐๘๕ ๗๒๔ ๔๕๗๔

เจ้าคณะอำเภอภูกามยาว
พระครูวิมลขันตยาภรณ์
วัดห้วยทรายขาว
โทร. ๐๖ ๑๓๕๓ ๖๐๔๒

เลขานุการ
พระครูวรวรรณวิฑูรย์ (ไพฑูรย์ อคฺควณฺโณ)
วัดห้วยทรายขาว
โทร. ๐๘ ๐๑๒๑ ๒๕๒๔

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว เขต ๑
พระครูวิสิฐธรรมทัต
วัดมงคลคีรี
โทร. ๐๘ ๖๑๘๒ ๙๖๔๐

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูบุณยากรบัณฑิต (ภาบัณฑิต ปุญฺญภาโค)
วัดกาดถี

เจ้าคณะตำบลแม่อิง
พระครูวิสุทธิวรการ
วัดเมืองอิงหลวง
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๒๐๕๑ , ๐๘ ๑๗๘๔ ๒๔๕๙

เจ้าคณะตำบลดงเจน
พระครูศรีรัตนโสภณ (คุณาสฬาห์ ป.ธ.๖)
วัดม่อนป่าสัก
โทร. ๐๙ ๗๙๙๔ ๑๖๙๑

เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูสุภัทรพรหมคุณ
วัดหย่วน
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๒๖๘ , ๐๘ ๑๗๘๖ ๓๔๕๗

เลขานุการ
พระอธิการบรรจง กิตฺติวํโส
วัดทุ่งมอก
โทร. ๐๘ ๔๔๘๒ ๔๐๐๙ , ๐๙ ๑๖๒๖ ๙๔๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูขันติวชิรธรรม
วัดหนองร่มเย็น
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๒๗๒๙ , ๐๘ ๙๓๗๐ ๘๑๐๒

เลขานุการ
พระปลัด บดินทร์ ฐิตเมธี
วัดดอนเรือง
โทร. ๐๙ ๕๔๔๗ ๑๒๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูวิจิตรพิพัฒน์โกศล
วัดเชียงบาน
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๔๖๓ , ๐๘ ๙๙๙๙ ๕๖๖๕

เลขานุการ
พระวุฒิชัย ชยเมธี
วัดศรีมงคล
โทร. ๐๙ ๓๑๙๔ ๔๔๗๕

เจ้าคณะตำบลเวียง
พระครูพิศาลนพกิจ
วัดไชยพรม
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๖๑๒ , ๐๘ ๙๒๖๔ ๓๒๓๙

เจ้าคณะตำบลทุ่งผาสุข
พระครูสุตชัยโสภณ (วิชัย สิรินฺธโร ป.ธ.๓)
วัดดอนมูล
โทร. ๐๘ ๙๘๓๕ ๖๗๘๐

เจ้าคณะตำบลหย่วน เขต ๑
พระครูสุนทรวุฒิสาร
วัดแสนเมืองมา
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๓๙๙ , ๐๘ ๙๕๕๕ ๔๕๗๑

เจ้าคณะตำบลหย่วน เขต ๒
พระครูประภัศร์บุญญากร
วัดแช่แห้ง
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๒๕๙ , ๐๘ ๑๗๐๖ ๔๕๓๒

เจ้าคณะตำบลหย่วน เขต ๓
พระครูพิศาลปิยธรรม
วัดใหม่นันทะวงษ์
โทร. ๐๘ ๔๖๑๗ ๘๓๒๔

เจ้าคณะตำบลเจดีย์คำ เขต ๑
พระครูวาปีสุวรรณสุนทร (ทอง วณฺณสิริ)
วัดกว้าน
โทร. ๐๘ ๗๑๘๔ ๒๖๓๓

เจ้าคณะตำบลเจดีย์คำ เขต ๒
พระครูอมรคุณากร (นิคม อมโร)
วัดร่องค้อม
โทร. ๐๘ ๙๗๕๗ ๔๔๔๒

เจ้าคณะตำบลร่มเย็น เขต ๑
พระครูสุตปัญญานุยุต ป.ธ.๓
วัดคุ้ม
โทร. ๐๘ ๙๒๖๑ ๓๓๘๑

เจ้าคณะตำบลร่มเย็น เขต ๒
พระครูสุเมธนพกิจ (สุรศักดิ์ )
วัดร้องใหม่
โทร. ๐๘ ๑๑๑๑ ๒๕๐๖

เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต ๑
พระครูวิบูลนพการ
วัดฝายกวาง
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๐๐๘ , ๐๘ ๑๗๐๖ ๓๒๑๗

เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต ๒
พระครูคัมภีรชยาภิรัต (มนต์ชัย คมฺภีรโต)
วัดทุ่งหล่ม
โทร. ๐๘ ๖๑๑๗ ๗๖๓๖

เจ้าคณะตำบลน้ำแวน
พระครูโกวิทมงคลการ (สุชาติ ธีรปญฺโญ)
วัดศรีมงคล
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๒๖๐๗ , ๐๘ ๐๗๙๔ ๘๓๖๗

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูปิยธรรมถาวร
วัดปางมดแดง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๗ ๗๑๒๔

เจ้าคณะตำบลแม่ลาว
เจ้าอธิการอัศวิน ธีรญาโณ
วัดผาลาด
โทร. ๐๘ ๙๕๕๘ ๙๑๖๑

เจ้าคณะตำบลเชียงบาน
เจ้าอธิการคำแสง ฉนฺทสีโล
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๕๔๖๙ , ๐๘ ๗๑๘๙ ๘๑๙๕

เจ้าคณะอำเภอภูซาง
พระมหาจิตการก์ อภิปุญฺโญ ป.ธ.๘
วัดสถาน
โทร. ๐๘ ๙๒๖๖ ๙๙๘๖

เลขานุการ
พระอธิการชูชาติ กนฺตวีโร
วัดบัวหล่าย (ปัว)
โทร. ๐๘ ๘๔๓๕ ๙๖๕๑

เจ้าคณะตำบลเชียงแรง
พระครูกมลวุฒิสาร (สมาน วุฒิสาโร)
วัดร้องเชียงแรง
โทร. ๐๘ ๘๔๑๑ ๙๗๗๔

เจ้าคณะตำบลสบบง
พระมหานอง อานนฺโท ป.ธ.๔
วัดดอนตัน
โทร. ๐๘ ๙๘๕๔ ๔๐๗๖

เจ้าคณะตำบลทุ่งกล้วย เขต ๑
พระครูอุปถัมภ์วรศาสน์
วัดหัวนา
โทร. ๐๘ ๒๘๘๘ ๕๓๘๔

เจ้าคณะตำบลทุ่งกล้วย เขต ๒
พระครูวิทิตศาสนคุณ (ศรี )
วัดทุ่งกว๋าว
โทร. ๐๘ ๓๓๒๑ ๒๘๔๘

เจ้าคณะตำบลภูซาง
พระครูโกศลอรัญวัตร (พันธ์ ติสฺสวํโส)
วัดป่าสัก
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๓๗๘๔

เจ้าคณะตำบลป่าสัก
พระครูประดิษฐ์ธรรมสุนทร (สุวรรณ ฐิตธมฺโม)
วัดแก
โทร. ๐๘ ๐๐๓๓ ๘๑๗๓

เจ้าคณะอำเภอปง
พระครูวรพงศ์คณารักษ์ ( ขนฺติพโล)
วัดนาปรัง
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๗๐๘๐ , ๐๘ ๙๒๖๕ ๐๗๓๕

เลขานุการ
พระครูสถาพรพัฒนกิจ (พิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ)
วัดสังคหะราษฎร์
โทร. ๐๖ ๑๕๕๓ ๑๖๒๖

รองเจ้าคณะอำเภอปง
พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรญาโณ ป.ธ.๖)
วัดศรีโคมคำ
โทร. ๐๘ ๑๗๙๖ ๖๑๔๘

เลขานุการ
พระจตุพล วิสุทฺธิจิตฺโต
วัดป่าคา
โทร. ๐๘ ๐๑๒๑ ๓๒๑๕

รองเจ้าคณะอำเภอปง
พระครูพิทักษ์จิตสังวร ( อคฺคจิตฺโต)
วัดทัศนาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๗๑๓๐ , ๐๘ ๕๗๑๐ ๓๓๖๙

เลขานุการ
พระณัฐชัย ธีรวฑฺโน
วัดทัศนาราม
โทร. ๐๙ ๓๒๔๗ ๔๗๑๒

เจ้าคณะตำบลนาปรัง
พระครูสุทธิสันตยานุกิจ (สันต์ วิสุทโธ)
วัดนาปรัง
โทร. ๐๘ ๗๑๘๖ ๕๘๙๕

เจ้าคณะตำบลปง เขต ๑
พระครูสถาพรพัฒนกิจ (พิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ)
วัดสังคหะราษฎร์
โทร. ๐๖ ๑๕๕๓ ๑๖๒๖

เจ้าคณะตำบลปง เขต ๒
พระครูประพัฒน์อรรถากร
วัดบุญเรือง
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๕๒๐๐

เจ้าคณะตำบลควร
พระครูอุปถัมภ์ธรรมวงศ์ (เสาร์ )
วัดป่าคาใหม่
โทร. ๐๘ ๑๘๘๕ ๕๑๕๖

เจ้าคณะตำบลขุนควร
พระครูบวรธรรมโสภิต (ศุภชัย )
วัดนาอ้อม
โทร. ๐๘ ๖๑๘๑ ๒๙๗๕

เจ้าคณะตำบลออย เขต ๑
เจ้าอธิการธาดาพงษ์ สุธมฺโม
วัดไชยพฤกษ์
โทร. ๐๘ ๑๐๓๓ ๗๕๕๔

เจ้าคณะตำบลออย เขต ๒
เจ้าอธิการบุญสม คุณวีโร
วัดพระธาตุกู่ตั้ง
โทร. ๐๙ ๘๗๙๖ ๘๒๕๕

เจ้าคณะตำบลงิม เขต ๑
พระครูธีรชัยสิทธิ์ (ไชยยุทธ ธีรวโร)
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๗๗๔๗

เจ้าคณะตำบลงิม เขต ๒
พระครูสุภัทรชัยโสภณ (วีระชัย )
วัดป่าแดง
โทร. ๐๘ ๗๑๗๓ ๙๒๒๒

เจ้าคณะตำบลงิม เขต ๓
พระครูอดุลศีลวิมล
วัดปัวเลี้ยววนาราม
โทร. ๐๘ ๑๐๒๘ ๔๘๔๔

เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน (๒๕๒๓)
พระครูนันทบุรีพิทักษ์ ( สมณจิตฺโต)
วัดป่าแขม
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๕๐๖๒ , ๐๘ ๗๑๘๗ ๒๐๙๐

เลขานุการ
พระใบฎีกา บัญชา ปญฺญาวโร
วัดศรีเมืองมาง
โทร. ๐๘ ๙๒๖๖ ๙๓๙๒

เจ้าคณะตำบลสระ
พระครูโชติธรรมาภินันท์
วัดท่าฟ้าใต้
โทร. ๐๘ ๑๗๔๖ ๘๒๙๐

เจ้าคณะตำบลเชียงม่วน
พระครูสุนทรบุญนิวิฐ (วุฒิชัย )
วัดไทยสุภาพ
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๕๓๕๗ , ๐๘ ๑๗๐๖ ๙๖๒๑

เจ้าคณะตำบลบ้านมาง
พระครูจันทวิริโยภาส (ชาญวิทย์ ป.ธ.๓)
วัดศรีเมืองมาง
โทร. ๐๘ ๖๑๘๗ ๐๕๒๒

เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้
พระครูสิริวรนารถ ป.ธ.๕
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๘๙๒๗ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๕๓๖๓

เลขานุการ
พระสมุห์ พิพัฒน์ โสภณเมโธ
วัดจำปาหลวง
โทร. ๐๘ ๕๖๒๕ ๕๓๑๑

รองเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้
พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ
วัดแท่นคำ
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๔๒๔๑ , ๐๘ ๙๙๙๙ ๙๔๘๗

เลขานุการ
พระอภิสิน มุทิตมโม
วัดบุญงาม
โทร. ๐๘ ๔๓๑๗ ๖๑๗๔

เจ้าคณะตำบลดอกคำใต้
พระครูสุวิมลสารคุณ
วัดดอนไชย
โทร. ๐ ๕๔๔๑ ๓๘๔๕ , ๐๘ ๑๐๒๑ ๔๓๕๙

เจ้าคณะตำบลบุญเกิด
พระครูสิวิฐกิจจานุยุต
วัดอนุมัติวงศ์
โทร. ๐๘ ๖๑๘๓ ๗๘๘๔

เจ้าคณะตำบลดอนศรีชุม
พระครูประสิทธิพิมล (อภิสิทธิ์ อนาลโย)
วัดบ้านทุ่ง
โทร. ๐๘ ๗๖๕๙ ๙๗๕๙

เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ
พระครูสุนทรวุฒิคุณ
วัดพระธาตุจอมศีล
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๗๐๓๘ , ๐๙ ๓๒๓๐ ๖๖๑๓

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูวิธานนิมมานกิจ
วัดศรีเมืองมูล
โทร. ๐๘ ๑๐๓๐ ๓๔๙๑

เจ้าคณะตำบลห้วยลาน
พระครูเกษมธรรมโฆสิต (กัมพล )
วัดพระธาตุจอมไคร้
โทร. ๐๘ ๙๙๕๔ ๒๐๖๐

เจ้าคณะตำบลสันโค้ง
พระครูโสภิตบุญญาภรณ์ (เศรษฐพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต)
วัดบุญงาม
โทร. ๐๘ ๑๒๘๙ ๓๗๗๕

เจ้าคณะตำบลปิน - หนองหล่ม
พระมหาอัครวัฒน์ ฐานรโต ป.ธ.๓
วัดศรีดอนมูล
โทร. ๐๘ ๐๖๗๒ ๐๗๖๙

เจ้าคณะตำบลดงสุวรรรณ
เจ้าอธิการสงกรานต์ โชติปญฺโญ
วัดปงสนุก
โทร. ๐๘ ๙๖๓๑ ๘๙๕๖

เจ้าคณะอำเภอจุน
พระครูอดุลสุนทรการ (ชรัณ )
วัดเชียงยืน
โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๘๑๑๖ , ๐๘ ๙๖๓๓ ๓๐๗๒

เลขานุการ
พระครูสุตวุฒิการ (พิพิธวุฒิการ ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๗๑๗ , ๐๖ ๒๔๕๔ ๕๖๖๔

รองเจ้าคณะอำเภอจุน
พระครูนิปุณพัฒนกิจ (อินพัฒน์ )
วัดพระธาตุขิงแกง
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๔๕๐ , ๐๘ ๙๙๕๒ ๑๓๖๖

เลขานุการ
พระสัตยา สจฺจาภิจินฺโน
วัดพระธาตุขิงแกง
โทร. ๐๘ ๒๑๘๒ ๒๗๙๒

เจ้าคณะตำบลจุน
พระครูสุตวุฒิการ (พิพิธวุฒิการ ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๗๑๗ , ๐๖ ๒๔๕๔ ๕๖๖๔

เจ้าคณะตำบลลอ
พระครูไพศาลพัฒนโสภณ
วัดน้ำจุน
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๓๔๖๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งรวงทอง
พระครูอดุลวุฒิกิจ ( ขนฺติโก)
วัดพญาลอ
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๘๓๑๒ , ๐๙ ๗๙๒๕ ๙๒๗๐

เจ้าคณะตำบลห้วยข้าวก่ำ
พระครูพิบูลสารนิเทศก์ (อนุพันธุ์ ฐิตสทฺโธ)
วัดกิ่วแก้ว
โทร. ๐๘ ๔๗๔๐ ๓๐๘๐

เจ้าคณะตำบลห้วยยางขาม
พระครูอภัยวีรศาสก์ (วีระทร อภฺโย)
วัดห้วยเกี๋ยง
โทร. ๐๖ ๒๕๖๔ ๕๑๖๕

เจ้าคณะตำบลพระธาตุขิงแกง
พระใบฎีกา ใสพล ปิยวณฺโณ
วัดบ้านธาตุ
โทร. ๐๖ ๒๒๕๖ ๙๕๑๖

เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ
พระครูสิริจันทประโชติ (คงเดช )
วัดศรีดอนตัน
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๓๐๒ , ๐๘ ๙๙๕๕ ๐๒๒๔

เลขานุการ
พระครูสุเมธกิจจาทร (อนุศาสน์ สุเมธโส)
วัดศรีดอนตัน
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๖๓๐๓ , ๐๘ ๙๗๐๑ ๘๓๗๗

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ใจ
พระครูกิตติปัญญาวุฒิ (คำอ้าย กิตฺติปญฺโญ)
วัดพระธาตุจำม่วง
โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๓๔๓๒

เลขานุการ
พระใบฎีกา วีนัส มหาวีโร
วัดสีมา
โทร. ๐๘ ๖๗๒๙ ๑๓๘๕

เจ้าคณะตำบลแม่ใจ
พระครูอดุลขันติพลากร
วัดศรีบังวัน
โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๘๔๖๘ , ๐๘ ๙๘๕๔ ๓๒๓๙

เจ้าคณะตำบลเจริญราษฎร์
พระครูพิพิธสาธุการ
วัดป่าม่วง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๑๓๐๗

เจ้าคณะตำบลแม่สุก
พระครูศรีปิยโกศล (เสน่ห์ ปุญฺญสมฺปนฺโน ป.ธ.๖)
วัดตาลถ้อย
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๙๔๑๓ , ๐๘ ๑๐๒๐ ๘๑๘๙

เจ้าคณะตำบลป่าแฝก
พระครูประจิตรพนารักษ์
วัดป่าแฝกกลาง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๓๖๙๒

เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย
พระครูภัทรกิจไพศาล
วัดโพธาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๙๑๙๓ , ๐๘ ๖๖๒๗ ๗๙๘๖

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า
พระครูสุทัศน์นพกิจ (บญธรรม )
วัดดงบุญนาค
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๒๓๑๖

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

พะเยา-น่าน

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา - น่าน
พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล ชิตมาโร)
วัดรัตนวนาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๗๑

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูปุณณธรรมรักขิต (สมบูรณ์ อติธมฺโม)
วัดถ้ำบุญนาค

เลขานุการ
พระมนูน ปสุโต
วัดถ้ำบุญนาค

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูพิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (วิรัตน์ )
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ - จังหวัดน่าน
พระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย สุตธมฺโม)
วัดดอยหลวง

เลขานุการ
พระมหาวรพัทธ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ - จังหวัดน่าน
พระมหาสุวรรณ ขนฺติโก ป.ธ.๘
วัดอนาลโยทิพยาราม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดพะเยา - พระสังฆาธิการ