หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๙๖ , ๐๘ ๗๘๑๑ ๖๖๗๗

รองเจ้าคณะภาค ๖ รูปที่ ๑
พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๔๐๙๓ , ๐๘ ๖๗๐๗ ๑๙๑๔

เลขานุการ
พระวิสุทธิธีรพงศ์ (วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๘๖๙ ๐๒๖๐ , ๐๘ ๖๕๖๙ ๐๒๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๐๓๘ , ๐๘ ๖๑๘๓ ๙๕๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๖๘๔ , ๐๘ ๑๐๒๓ ๓๗๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส)
วัดจองคำ
โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๗๓๐ , ๐๘ ๗๐๘๐ ๖๔๙๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๒๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบุญวาทย์วิหาร

ลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (๒๕๖๑)
พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ ป.ธ.๔)
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๑๕๔ , ๐๘ ๑๘๘๓ ๑๐๗๐

รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง รูปที่ ๑ (๒๕๕๒)
พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย)
วัดต้นธงชัย
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๒๐๒ , ๐๘ ๗๑๘๔ ๐๐๘๗

เลขานุการ
พระมหาธีรวัฒน์ ญาณธีโร
วัดต้นธงชัย
โทร. ๐๘ ๖๑๘๖ ๙๐๓๓

รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง รูปที่ ๒ (๒๕๖๑)
พระปิฎกโมลี (ชลอ ชยสิทฺโธ ป.ธ.๙)
วัดจองคำ
โทร. ๐๘ ๐๘๒๘ ๒๑๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง (๒๕๖๐)
พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม)
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๐๒๓๔ , ๐๘ ๖๑๑๘ ๙๗๕๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง (๒๕๕๒)
พระครูปัญญาศีลวิมล (สังวร ภทฺทสีโล ป.ธ.๓)
วัดท่าผา
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๑๒๑

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (๒๕๕๓)
พระครูอนุศาสก์วรธรรม (เมธี ปญฺญาธโร)
วัดบุญวาทย์วิหาร
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๒๒๗๕ , ๐๘ ๓๑๕๒ ๘๐๒๘

เลขานุการ
พระปลัด ประวิน ปวโร
วัดบุญวาทย์วิหาร
โทร. ๐๙ ๐๘๙๓ ๑๗๔๒

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
พระครูวรการโกวิท (เรียบ อติชาคโร)
วัดนาก่วมเหนือ
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๑๕๑ , ๐๘ ๑๔๗๒ ๐๓๑๓

เลขานุการ
พระครูโสภณขันตยานุยุต (สมศักดิ์ ขนฺติโสภโณ)
วัดนาก่วมเหนือ
โทร. ๐๘ ๖๖๗๑ ๑๙๗๖

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก ป.ธ.๙
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
โทร. ๐๘ ๖๑๘๑ ๘๐๑๔

เลขานุการ
พระพงษ์ธนัช ถาวรจิตฺโต
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
โทร. ๐๘ ๓๕๗๗ ๐๐๑๗

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูสิริรัตนโสภิต (ศรีวรรณ โสวณฺณสิริ ป.ธ.๕)
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๐๕๒ , ๐๘ ๑๙๙๓ ๑๖๕๓

เจ้าคณะตำบลสวนดอก
พระครูสิริธรรมวิภัช (กำจัด ยโสภโณ ป.ธ.๕)
วัดสวนดอก
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๒๐๕๔ , ๐๘ ๖๕๘๖ ๒๗๑๙

เจ้าคณะตำบลสบตุ๋ย
พระครูโสภณพิพัฒนาทร (สมนึก ปิยวณฺโณ)
วัดท่าคราวน้อย
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๑๔๐ , ๐๘ ๖๙๑๘ ๓๓๖๙

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๑
พระครูวิทิตวรเวช (อ่อนแก้ว กนฺตสีโล)
วัดประตูป่อง
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๕๑ , ๐๘ ๕๐๕๐ ๙๙๕๙

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๒ กิตติมศักดิ์
พระครูสุนทรธรรมาภิวัฒน์ (อินคำ อภิวฑฺฒโน)
วัดแจ่งหัวริน
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๔๙๓ , ๐๘ ๔๘๐๙ ๐๐๘๔

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๓
พระครูสุธรรมาจารวัตร (คชกร อาจารธมฺโม)
วัดหัวข่วง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๑๓๗๖ , ๐๘ ๙๖๕๒ ๘๓๓๘

เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๑
พระครูพิบูลสมณธรรม (บูรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดสิงห์ชัย
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๙๑๒๑ , ๐๘ ๙๔๓๐ ๙๕๒๐

เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๒
พระครูไพโรจน์พัฒนโสภิต (สมศักดิ์ อาภากโร)
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๔ ๙๒๑๒

เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๓ กิตติมศักดิ์
พระครูพิศาลพัฒนวิกรม (ชาญศิลป์ ถิรปุญฺโญ)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๘๑๘ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๗๑๑๔

เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต ๑
พระครูวิทิตพัฒนพิธาน (ยุวรัตน์ ธมฺมสโร)
วัดวังหม้อ
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๒๐๘ , ๐๘ ๖๑๙๑ ๐๓๑๙

เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต ๒
พระครูสาทรพัฒนกิจ (ชัยพงษ์ อภโย ป.ธ.๔)
วัดต้นมื่น
โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๕๑๑๖ , ๐๘ ๙๕๕๗ ๕๗๐๐

เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต ๓
เจ้าอธิการมานิตย์ จารุวํโส
วัดเขาแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๒๕๗๙

เจ้าคณะตำบลเสด็จ
พระครูวิสุทธิ์ศีลประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สีลสุทฺโธ)
วัดปงอ้อม
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๒๐๘๗

เจ้าคณะตำบลบ้านแลง เขต ๑
พระครูวีรธรรมโกวิท (สมคิด มหาวีโร)
วัดทรายมูล
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๒๓๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านแลง เขต ๒
พระครูโสภิตพัฒนานุยุต (สุรศักดิ์ สุภทฺโท)
วัดพระธาตุเสด็จ
โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๒๑๐๙

เจ้าคณะตำบลต้นธงชัย เขต ๑
พระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจ (น้อย กตปุญฺโญ)
วัดสันป่าลาน
โทร. ๐๘ ๙๙๕๓ ๔๔๕๘

เจ้าคณะตำบลต้นธงชัย เขต ๒
พระใบฎีกา วันไชย วฑฺฒนชโย
วัดนาป้อใต้
โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๐๘๗๖

เจ้าคณะตำบลทุ่งฝาย
พระครูอุดมสิริทัต (เรือน อุตฺตโม ป.ธ.๓)
วัดศรีภูมิมา
โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๘๑๗๕ , ๐๘ ๗๑๘๙ ๔๓๑๔

เจ้าคณะตำบลกล้วยแพะ
พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ (วิสุทธิ์ พุทฺธสโร)
วัดเมืองศาสน์
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๒๙๗ , ๐๘ ๑๗๘๓ ๘๔๘๐

เจ้าคณะตำบลชมพู เขต ๑
พระครูวินิตสังวรคุณ (เอกรินทร์ ถิรจิตฺโต)
วัดบ้านต้า
โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๐๕๘๑ , ๐๘ ๙๖๓๓ ๕๗๐๗

เจ้าคณะตำบลชมพู เขต ๒
พระปลัด ชัยภัทร ขนฺติธโร
วัดศรีปงชัย
โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๒๓๕๓ , ๐๘ ๙๕๕๔ ๒๗๕๔

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อม เขต ๑
พระครูวิมลธรรมคุณากร (นิพนธ์ พุทฺธธมฺโม)
วัดบ้านสัก
โทร. ๐๘ ๑๗๖๔ ๖๐๑๔

เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อม เขต ๒
พระครูจักรธรรมนูญ (อนุรักษ์ มนุญฺโญ)
วัดท่าล้อ
โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๒๔๘๕ , ๐๘ ๙๙๙๗ ๔๖๖๓

เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๑
พระครูวิจิตรวรโกศล (ศักดิ์ ทีฆายุโก)
วัดปงแสนทอง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๔๐๒๔ , ๐๘ ๙๗๕๕ ๑๓๖๑

เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๒
พระครูสิริชยาภรณ์ (บุญศรี อริญฺชโย)
วัดไชยสถาน
โทร. ๐๘ ๑๙๕๒ ๙๓๒๘

เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๓
พระครูพิทักษ์วรญาณ (สมพงศ์ ญาณิสฺสโร)
วัดกาศโป่ง
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๗๓๘๗ , ๐๘ ๖๙๑๔ ๑๔๗๓

เจ้าคณะตำบลบ้านค่า
พระครูวิสารทธรรมรัต (วีระเชษฐ์ วิสารโท)
วัดทุ่งโจ้
โทร. ๐๘ ๙๙๕๕ ๖๐๒๙

เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า เขต ๑
พระครูวาปีธรรมเกษม (เกษม ธมฺมิโก)
วัดหนองร่อง
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๐๕๐๕

เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า เขต ๒
พระครูสมิทธิพิมล (บุญฤทธิ์ จตฺตมโล)
วัดบ้านแค่
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๐๒๐๘

เจ้าคณะตำบลบ่อแฮ้ว เขต ๑
พระครูวิมลนพการ (สมชาย กตปุญฺโญ)
วัดม่อนกระทิง
โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๑๙๘ , ๐๘ ๗๑๙๒ ๘๓๘๘

เจ้าคณะตำบลบ่อแฮ้ว เขต ๒
พระครูสาทรพิพัฒนกิจ (บุญส่ง สิริธมฺโม)
วัดบ่อแฮ้ว
โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๖๓๔๒ , ๐๘ ๕๖๑๔ ๕๘๗๐

เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา
พระครูพิพัฒนวิธาน (ถนอม ปภสฺสโร)
วัดนิคมสามัคคี
โทร. ๐๘ ๑๗๙๖ ๖๖๐๐

เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ (๒๕๔๑)
พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม (พิพัฒน์ ผลปุญฺโญ)
วัดห้วยคิง
โทร. ๐๘ ๘๔๑๒ ๕๘๒๖

เลขานุการ
พระใบฎีกา นพฤทธิ์ สิทฺธิญาณเมธี
วัดห้วยคิง

เจ้าคณะตำบลแม่เมาะ เขต ๑
พระครูประทีปปุณณทัศน์ (สมบูรณ์ ปญฺญาทีโป)
วัดสบเติ๋น
โทร. ๐๘ ๕๗๑๔ ๔๘๖๓

เจ้าคณะตำบลแม่เมาะ เขต ๒
พระครูมนูญกิจปรีชา (ปรีชา ปิยธมฺโม)
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๐๗๓๔ , ๐๘ ๑๘๘๓ ๓๔๘๗

เจ้าคณะตำบลบ้านดง
พระครูสถิตวรพินิต (วินิด ฐานธมฺโม)
วัดท่าสี
โทร. ๐๘ ๒๑๘๑ ๑๙๑๓

เจ้าคณะตำบลจางเหนือ
พระครูสุนทรปุญญาคม (บุญมา อชฺฌาจาโร)
วัดสบจาง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๗ ๙๑๗๐

เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม (๒๕๔๒)
พระครูวินิตวรการ (บุญธรรม จิตฺตธมฺโม)
วัดดงนั่งคีรีชัย
โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๕๔๙ , ๐๘ ๔๘๐๗ ๗๒๖๖

เลขานุการ
พระปลัด ณรงค์ชัย อคฺควโร
วัดดงนั่งคีรีชัย
โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๕๔๙ , ๐๘ ๐๑๒๑ ๙๓๑๗

รองเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม
พระครูวิสาลธรรมคุณ (บุญแทน สุธมฺโม)
วัดดงเย็น
โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๑๐๒๘ , ๐๘ ๕๐๔๐ ๒๘๓๒

เลขานุการ
พระมหาจิราวัฒน์ จิรเมธี ป.ธ.๔
วัดแม่สุก
โทร. ๐๘ ๕๗๐๙ ๕๓๒๒

เจ้าคณะตำบลแจ้ห่ม
พระครูสิริปุญญาภิรัต (สงคราม กตปุญฺโญ)
วัดศรีหลวง
โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๐๑๒๙ , ๐๘ ๔๘๘๕ ๗๙๕๓

เจ้าคณะตำบลวิเชตนคร
พระครูอดุลวีรธรรม (อุดม เขมวโร)
วัดกู่เต้าวนาราม
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๙๓๐๓ , ๐๘ ๙๙๕๕ ๘๘๗๑

เจ้าคณะตำบลแม่สุก
พระครูศีลสารวิสิฐ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธสีโล)
วัดทุ่งคา
โทร. ๐๘ ๕๘๐๕ ๑๐๓๘

เจ้าคณะตำบลบ้านสา
พระครูวิธานสาธุกิจ (สมบัติ กิตฺติวณโณ)
วัดบ้านแป้น
โทร. ๐๘ ๙๘๕๓ ๒๕๖๒

เจ้าคณะตำบลทุ่งผึ้ง
พระครูสุนทรนวการ (คล้าย ฐิตจาโร)
วัดทุ่งผึ้ง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๑๘๒๔

เจ้าคณะตำบลปงดอน
พระครูวิจิตรพัฒนโชติ (จันทร์ จนฺทรํสี)
วัดแม่ตาหลวง
โทร. ๐๘ ๔๙๕๐ ๙๕๕๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองปาน
พระครูวิจารณ์วรการ (ทอง อภิปุณฺโณ)
วัดปลายนาหลวง
โทร. ๐๘ ๖๑๙๗ ๓๔๙๗

เลขานุการ
พระปลัด อภิชาติ อภิชาโต
วัดปลายนาหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปาน
พระครูโสภณพัฒนวิกรม (เสนาะ กนฺตสีโล)
วัดบ้านทุ่ง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๑ ๖๗๐๗

เลขานุการ
พระดำรงศักดิ์ คุตฺตสีโล
วัดศรีดอนมูล
โทร. ๐๘ ๐๗๙๒ ๗๒๖๒

เจ้าคณะตำบลเมืองปาน
พระครูวิธานสารกิจ (ชาญ วรปญฺโญ)
วัดแพะก้อม
โทร. ๐๘ ๙๔๐๑ ๗๖๓๕

เจ้าคณะตำบลแจ้ซ้อน
พระปลัด ระฌานนท์ ปสนฺโน
วัดสบลี
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๑๔๗๙

เจ้าคณะตำบลบ้านขอ เขต ๑
พระครูโสภิตพัฒนสาร (บุญสืบ จนฺทปญฺโญ)
วัดทุ่งส้าน
โทร. ๐๘ ๖๑๙๕ ๕๒๑๓

เจ้าคณะตำบลบ้านขอ เขต ๒
พระครูโสภิตวรธรรม (สง่า ฐานธมฺโม)
วัดบ้านหนอง
โทร. ๐๘ ๑๔๗๓ ๑๗๘๐

เจ้าคณะตำบลทุ่งกว๋าว เขต ๑
พระครูอรรถสารโกศล (เสกสรร นริสฺสโร)
วัดทุ่งกว๋าว

เจ้าคณะตำบลทุ่งกว๋าว เขต ๒
พระครูพิพัฒน์วิริยคุณ (เสถียร ฐิตธมฺโม)
วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ
โทร. ๐๘ ๗๑๘๘ ๘๙๕๐

เจ้าคณะตำบลหัวเมือง
พระครูสุจิตบุณยโชติ (บุญยิ่ง สุจิตฺโต)
วัดทุ่งปิ้ง
โทร. ๐๘ ๙๘๕๒ ๖๘๑๙

เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ (อินจันทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๔)
วัดปันง้าว
โทร. ๐๘ ๔๖๑๔ ๘๓๕๕

เลขานุการ
พระครูภัทรศิลปาคม (มงคล สิริภทฺทเมธี)
วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม
โทร. ๐๘ ๕๐๓๗ ๘๑๗๔

รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร (๒๕๕๗)
พระครูพิพิธนพการ (มานพ วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
วัดห้างฉัตร
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๒๑๗๕

เลขานุการ
พระปลัด สุริยา โสภณภทฺโท
วัดยางอ้อย
โทร. ๐๘ ๙๒๖๖ ๕๙๐๖

รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูอัมพวันสันติวัฒน์ (เจริญ สนฺตจิตฺโต)
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๖๑๘๘ ๔๘๐๕

เจ้าคณะตำบลห้างฉัตร
พระครูประภัศร์วัชรพงษ์ (วัชรพงษ์ อภินนฺโท)
วัดดอนสัก

เลขานุการ
พระใบฎีกา เอกวัฒน์ ธมฺมานนฺโท
วัดดอนสัก

เจ้าคณะตำบลแม่สัน
พระครูอาภากรโสภิต (ราช อาภาธโร)
วัดปันเต้า
โทร. ๐๘ ๙๕๕๔ ๘๒๖๐

เจ้าคณะตำบลปงยางคก เขต ๑
พระครูโสภณพัฒนรัต (ประพันธ์ อิทฺธิโชโต)
วัดสันหนองบง
โทร. ๐๘ ๖๑๑๘ ๘๖๕๙

เจ้าคณะตำบลปงยางคก เขต ๒
พระครูพิมลพิพัฒนกิจ (เดช กตปุญฺโญ)
วัดปงใต้

เจ้าคณะตำบลหนองหล่ม
พระครูโกศลพัฒนวิธาน (นิคม กิตฺติวณฺโณ)
วัดป่าไคร้เหนือ
โทร. ๐๘ ๖๑๘๔ ๖๕๓๕

เจ้าคณะตำบลวอแก้ว
พระครูรัตนสิทธิบวร (ประสพ วรปุญฺโญ)
วัดวอแก้ว
โทร. ๐๘ ๐๑๒๖ ๒๑๘๓

เจ้าคณะตำบลเมืองยาว
เจ้าอธิการมนัสพร ภทฺทวโร
วัดแม่ยามใต้
โทร. ๐๘ ๗๑๘๔ ๖๙๔๗

เจ้าคณะตำบลเวียงตาล
พระครูอาทรพิพัฒนคุณ (สนิท สุภาจาโร)
วัดยางอ้อย
โทร. ๐๘ ๔๐๑๐ ๐๘๑๗

เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
พระครูสิริชัยพิพัฒน์ (สุรชัย สุหชฺโช)
วัดศรีอ้วน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๓๐ , ๐๘ ๖๖๕๗ ๑๒๙๙

เลขานุการ
พระครูปริยัติวัชรานุกูล (วัชรวีร์ วชิรเมธี ป.ธ.๓)
วัดศรีอ้วน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๓๐ , ๐๙ ๑๘๕๖ ๕๒๑๑

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ (๒๕๕๑)
พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน อุชุจาโร ป.ธ.๓)
วัดสันฐาน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๕๙ , ๐๘ ๙๙๕๒ ๑๘๐๕

เลขานุการ
พระประพจน์สรัช ญาณวีโร
วัดสันฐาน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๕๙ , ๐๘ ๐๗๔๖ ๕๗๖๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
พระครูนันทวรคุณ (อานนท์ ฐิตาจาโร)
วัดบ้านเหมี้ยง

เจ้าคณะตำบลแม่ทะ
พระครูวิธานพัฒนสุนทร (มนต์ศักดิ์ จนฺทโชโต)
วัดท่าแหน
โทร. ๐๘ ๓๒๐๕ ๓๓๗๘

เจ้าคณะตำบลนาครัว เขต ๑
พระครูปริยัติวัชรานุกูล (วัชรวีร์ วชิรเมธี ป.ธ.๓)
วัดศรีอ้วน
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๓๐ , ๐๙ ๑๘๕๖ ๕๒๑๑

เจ้าคณะตำบลนาครัว เขต ๒
พระครูสุนทรสมันตพิทักษ์ (ทรงเดช สมนฺตปาสาทิโก)
วัดบ้านเหมี้ยง
โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๙๐๕๕ , ๐๘ ๙๔๓๕ ๗๓๔๘

เจ้าคณะตำบลป่าตัน เขต ๑
พระครูพิพิธพัฒนสุนทร (บุญจันทร์ โชติธมฺโม)
วัดสบทะ
โทร. ๐๘ ๖๙๑๕ ๑๕๗๖

เจ้าคณะตำบลป่าตัน เขต ๒
พระครูโกศลอรัญญกิจ (วีระพงษ์ วีรวํโส)
วัดป่าตันหลวง
โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๓๐๓๐ , ๐๘ ๖๙๒๑ ๙๘๔๔

เจ้าคณะตำบลน้ำโจ้
พระครูอุปถัมภ์สมณกิจ (อนุสิทธิ์ สุภทฺโท)
วัดบ้านหนอง
โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๖๒๓๔ , ๐๘ ๙๕๕๘ ๐๗๑๑

เจ้าคณะตำบลหัวเสือ เขต ๑
พระครูสิริรัตนกิจ (ขันแก้ว สิริมงฺคโล)
วัดสามขา
โทร. ๐๘ ๙๙๙๘ ๑๖๗๖

เจ้าคณะตำบลหัวเสือ เขต ๒
พระครูสุภัทรบุญเขต (บุญ สุภทฺโท)
วัดสบไร่
โทร. ๐๘ ๓๕๖๘ ๒๑๓๑

เจ้าคณะตำบลดอนไฟ
พระครูดิลกธรรมาภรณ์ (เมธี จารุสิริ)
วัดบ้านเอียก
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๐๓๓๙ , ๐๘ ๙๙๙๘ ๗๘๙๕

เจ้าคณะตำบลบ้านบอม เขต ๑
พระครูประสิทธิ์สาธุการ (ศรีไว เตชปุญฺโญ)
วัดสันป่าเปา
โทร. ๐๘ ๗๙๙๗ ๘๓๑๗

เจ้าคณะตำบลบ้านบอม เขต ๒
พระครูไพบูลธรรมกิตติ์ (บรรจบ กิตฺติสมฺปนฺโน)
วัดบอมหลวง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๕ ๐๘๑๗

เจ้าคณะตำบลบ้านกิ่ว
เจ้าอธิการศรีทูน อนุจารี
วัดสันนารินทร์
โทร. ๐๘ ๖๑๑๕ ๐๖๒๒

เจ้าคณะตำบลวังเงิน
พระครูอดุลพิพัฒนกิจ (น้อย นรินฺโท)
วัดนาดง
โทร. ๐๘ ๖๕๘๖ ๗๐๙๓ , ๐ ๕๔๒๑ ๐๐๔๙

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา (๒๕๕๑)
พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ภทฺทสิริ ป.ธ.๔)
วัดศาลาดงลาน
โทร. ๐๘ ๑๙๙๘ ๓๘๔๙

เลขานุการ
พระปลัด เกียรติชัย อิสฺสรธมฺโม
วัดนาแก้วตะวันตก
โทร. ๐๘ ๑๖๗๒ ๑๔๓๖

รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูพิธานนพกิจ (นิยม ฐานทตฺโต ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุลำปางหลวง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๘๓๒๗

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ สิริปุญฺโญ
วัดพระธาตุลำปางหลวง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๘๓๒๗

รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์ (มานพ กนฺตธมฺโม)
วัดพระธาตุลำปางหลวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะคา (๒๕๖๐)
พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย ถาวโร)
วัดนาแก้วตะวันตก
โทร. ๐๘ ๙๗๕๗ ๓๔๗๔

เจ้าคณะตำบลไหล่หิน
พระครูสุนทรเสลคุณ (ชัยพร อตฺตสาโร)
วัดไหล่หิน
โทร. ๐๖ ๑๒๙๘ ๒๑๘๔

เจ้าคณะตำบลลำปางหลวง เขต ๑
พระใบฎีกา จรัส อคฺควโร
วัดพระธาตุลำปางหลวง

เจ้าคณะตำบลลำปางหลวง เขต ๒
พระครูปลัด กิตติพันธ์ กิตฺติพโล
วัดม้าเหนือ
โทร. ๐๘ ๙๑๓๒ ๔๐๑๙

เจ้าคณะตำบลนาแก้ว เขต ๑
พระครูวีรทัศนานุรักษ์ (อุดม วิสารโท)
วัดสองแควใต้
โทร. ๐๘ ๙๕๕๖ ๒๕๔๖

เจ้าคณะตำบลนาแก้ว เขต ๒
พระครูสุจิณศาสนกิจ (ทองคำ ปภสฺสโร)
วัดจอมปิงลุ่ม
โทร. ๐๘ ๑๕๙๔ ๑๔๘๖

รักษาการเจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๑
พระครูวิจิตรพัฒนวิมล (มานิตย์ ฐิตสาโร)
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

เจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๑ กิตติมศักดิ์
พระครูวีรธรรมพิลาศ (ฟอง มหาวีโร)
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๘๔๐๔ ๔๔๙๔

เจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๒
พระครูโสภิตกิตติวงศ์ (ศิริพงษ์ สิริวณฺโณ)
วัดม่อนศรีบุญโยง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๗๖๐๓

เจ้าคณะตำบลศาลา (๒๕๔๔)
พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์ อิทฺธิญาโณ)
วัดศาลาหม้อ
โทร. ๐๘ ๙๕๕๖ ๑๕๘๔

เจ้าคณะตำบลวังพร้าว
พระครูประทีปศาสนกิจ (อนุ ทีปกโร)
วัดสบจาง
โทร. ๐๙ ๓๒๘๒ ๗๓๐๘

เจ้าคณะตำบลนาแส่ง
พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดแม่ไฮ
โทร. ๐๘ ๑๓๘๖ ๖๙๑๐

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา
พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล วิสารโท)
วัดนาโป่งหาญ
โทร. ๐๘ ๗๙๖๑ ๘๐๑๗

เจ้าคณะอำเภอเสริมงาม
พระครูไพโรจน์ปัญญาวุธ (ศรีมูล ปญฺญาธโร)
วัดนาเดา
โทร. ๐๘ ๖๑๘๓ ๓๕๓๐

เลขานุการ
พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร (วินัย ฐานวีโร)
วัดนาเดา
โทร. ๐๘ ๕๖๒๑ ๔๑๔๘

เจ้าคณะตำบลทุ่งงาม
พระครูชัยสารพิศิษฏ์ (ทองเพชร สมาจาโร)
วัดสาแลไชย
โทร. ๐๘ ๙๕๕๖ ๕๕๐๑

เจ้าคณะตำบลเสริมซ้าย
พระครูสีลสังวรานุรักษ์ (สุทธิพร สีลสํวโร)
วัดนทีวังการาม
โทร. ๐๘ ๙๘๓๕ ๑๒๒๘

เจ้าคณะตำบลเสริมกลาง
พระครูวิจารณ์พัฒนคุณ (อินปั๋น จกฺกวโร)
วัดทุ่งต๋ำ
โทร. ๐๘ ๑๐๒๑ ๕๑๖๔

เจ้าคณะตำบลเสริมขวา
พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร (วินัย ฐานวีโร)
วัดนาเดา
โทร. ๐๘ ๕๖๒๑ ๔๑๔๘

เจ้าคณะอำเภองาว (๒๕๔๖)
พระครูโสภณบุญญารักษ์ (ผจญศิลป์ รตินฺธโร)
วัดบุญยืน
โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๑๓๐๒ , ๐๘ ๗๑๘๐ ๓๑๙๓

เลขานุการ
พระกมลภพ กิตฺติโสภโณ
วัดบุญยืน
โทร. ๐๘ ๓๑๕๖ ๓๑๓๓

รองเจ้าคณะอำเภองาว
พระครูพิศาลปัญญาวินิฐ (จรูญรัตน์ อคฺคปญฺโญ)
วัดบ้านร้อง
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๕๔๑๒ , ๐๘ ๑๐๒๔ ๖๒๗๐

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ พงศ์สิริ ปญฺญาธโร
วัดบ้านร้อง
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๕๔๑๒ , ๐๘ ๕๗๐๖ ๙๕๙๓

เจ้าคณะตำบลหลวงเหนือ - แม่ตีบ
พระครูสุนทรวรวงศ์ (พงศ์ปณต สุนฺทโร)
วัดหลวง
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๓๑๑ , ๐๘ ๑๐๒๕ ๒๗๘๔

เจ้าคณะตำบลหลวงใต้
พระครูสีหสุวรรณวิจิตร (สิงห์คำ มงฺควิโก)
วัดปงคก
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๑๔๐ , ๐๘ ๒๑๘๑ ๕๓๑๕

เจ้าคณะตำบลนาแก - บ้านอ้อน
พระครูขันติบุญโชติ (บุญหงส์ ขนฺติโก)
วัดบ้านอ้อน
โทร. ๐๘ ๓๓๒๑ ๔๑๔๘

เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
พระครูโกวิทบวรกิจ (อุดม ปญฺญาวชิโร)
วัดสบพลึง
โทร. ๐๘ ๑๐๓๐ ๘๖๐๗

เจ้าคณะตำบลบ้านแหง
พระครูสถิตธรรมพิทักษ์ (มานะ ฐานรโต)
วัดม่อนทรายนอน
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๙๗๔๕ , ๐๘ ๙๕๕๖ ๘๐๙๓

เจ้าคณะตำบลบ้านหวด
พระครูจักรวรเขต (บุญศรี จกฺกวโร)
วัดบ้านหวด
โทร. ๐๘ ๖๘๒๔ ๔๔๘๙

เจ้าคณะตำบลปงเตา - บ้านร้อง
พระครูพิเศษธรรมรัต (จรัญ ธมฺมรโต)
วัดบ้านพร้าว
โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๕๑๗๖ , ๐๘ ๔๑๗๓ ๕๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอเถิน (๒๕๔๗)
พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ (องอาจ อตฺถกาโม)
วัดคะตึกเชียงมั่น
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๒๗๒ , ๐๘ ๙๘๕๑ ๕๘๘๐

เลขานุการ
พระครูกัลยาณสังฆการ (สวัสดิ์ กลยาณธมฺโม)
วัดล้อมแรด
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๗๗๒ , ๐๘ ๔๙๕๐ ๙๗๖๓

รองเจ้าคณะอำเภอเถิน
พระครูสิริพัฒนพิศาล (จิรวัฒน์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดแม่วะหลวง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๖ ๔๑๘๒

รองเจ้าคณะอำเภอเถิน
พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ (วรากรณ์ ญาณวโร)
วัดล้อมแรด
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๗๗๒

เจ้าคณะตำบลล้อมแรด เขต ๑
พระครูกัลยาณสังฆการ (สวัสดิ์ กลยาณธมฺโม)
วัดล้อมแรด
โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๗๗๒ , ๐๘ ๔๙๕๐ ๙๗๖๓

เจ้าคณะตำบลล้อมแรด เขต ๒
พระครูสุวรรณทัศนสุนทร (สุทัศน์ สุวณฺโณ)
วัดอุมลอง
โทร. ๐๘ ๗๐๕๑ ๘๔๔๕

เจ้าคณะตำบลแม่วะ
พระครูประจักษ์นพกิจ (ไสว ปริปุณฺณสีโล)
วัดแม่วะกลาง
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๓๑๗๒

เจ้าคณะตำบลเวียงมอก
พระครูพิศาลพัฒนสุนทร (โท ธมฺมวโร)
วัดปางอ้า

เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๑
พระครูวิสุทธิพัฒนกิจ (จม กลยาโณ)
วัดเด่นแก้ว
โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๓๒๗๘

เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๒
พระครูวิธานพัฒนคุณ (ทวี ปภสฺสโร)
วัดสันป่าค่า
โทร. ๐๘ ๑๗๒๔ ๑๐๖๙

เจ้าคณะตำบลแม่ปะ
พระครูพิศาลบวรกิจ (สุพร อภิปุณฺโณ)
วัดแม่ปะดอย
โทร. ๐๘ ๑๒๘๗ ๘๒๕๔

เจ้าคณะตำบลแม่มอก
พระครูพินิจนพการ (ลไม คนฺธโน)
วัดกุ่มเนิ้ง
โทร. ๐๘ ๖๒๒๗ ๔๐๓๐

เจ้าคณะตำบลแม่ถอด
พระครูโสภณศิลปานุรักษ์ (ศรีนวล อินฺทวํโส)
วัดดอนไชย
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๖๓๗๒

เจ้าคณะตำบลเถินบุรี
พระครูวิสิฐพัฒนากร (เดช ญาณเตโช)
วัดป่าตาล
โทร. ๐๙ ๗๙๘๖ ๗๔๓๔

เจ้าคณะอำเภอสบปราบ (๒๕๓๖)
พระครูโสภณจริยานุวัตร (อิ่นคำ ทีฆายุโก)
วัดนาปราบ
โทร. ๐๘ ๑๙๘๐ ๖๙๖๘

เลขานุการ
พระปลัด ทนงศักดิ์ ปญฺญาพหุโล
วัดนาไม้แดง
โทร. ๐๘ ๓๕๗๒ ๘๗๐๙

เจ้าคณะตำบลสบปราบ
พระครูพิศาลพิพัฒนสุนทร (สมพงษ์ ฐิตญาโณ)
วัดหลวงสบปราบ
โทร. ๐๘ ๙๖๓๔ ๗๑๘๖

เจ้าคณะตำบลนายาง
พระครูวิบูลธรรมศาสก์ (เสาร์แก้ว รตนญาโณ)
วัดหนองวัวแดง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๗ ๒๖๔๓

เจ้าคณะตำบลสมัย
พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ อิสิญาโณ)
วัดบ้านจัว
โทร. ๐๙ ๐๔๗๒ ๖๐๔๑

เจ้าคณะตำบลแม่กัวะ
พระครูสิริวรวงศ์ (ศรีวงศ์ ญาณวโร)
วัดปงกา
โทร. ๐๘ ๗๓๐๑ ๙๘๒๔

เจ้าคณะอำเภอแม่พริก (๒๕๔๒)
พระครูปัญญาวโรดม (ศรีทุน ปญฺญาวโร)
วัดแม่ตั๋ง
โทร. ๐๘ ๔๑๕๑ ๔๓๘๒

เลขานุการ
พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล (สวง สุจิตฺโต)
วัดแม่ตั๋ง
โทร. ๐๘ ๖๖๗๒ ๑๕๓๖

เจ้าคณะตำบลแม่พริก
พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล (สวง สุจิตฺโต)
วัดแม่ตั๋ง
โทร. ๐๘ ๖๖๗๒ ๑๕๓๖

เจ้าคณะตำบลแม่ปุ
พระครูสถิตวรการ (สมหมาย สาทโร)
วัดร่มโพธิ์ทอง
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๕๕๙๒

เจ้าคณะตำบลผาปัง
พระครูโสภณสาธุกิจ (พันคำ จนฺทสโร)
วัดแม่พริกลุ่ม
โทร. ๐๘ ๙๕๕๙ ๓๖๙๖

เลขาเจ้าคณะตำบลผาปัง
พระครูนิวิฐสุทธิการ (อุเทน สุทธิสทฺโธ)
วัดแม่พริกลุ่ม

เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ (๒๕๔๒)
พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๙๓๒๘ ๐๖๔๒

เลขานุการ
พระอำพล สิริวฑฺฒโน
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๖๖๗๐ ๓๙๐๖

รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พระมหานพดล สุวณฺณเมธี ป.ธ.๗
วัดบรรพตสถิต
โทร. ๐๘ ๖๕๙๖ ๗๕๔๐

เลขานุการ
พระมหาทองคำ อินฺทวํโส
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๕๐๓๙ ๕๑๗๑

เจ้าคณะตำบลวังเหนือ
พระครูสิทธิสุตานุกูล (มิลินท์ อนาคาริโก ป.ธ.๓)
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๖๗๕๕

เจ้าคณะตำบลวังแก้ว
เจ้าอธิการธวัชชัย ชยาลงฺกาโร
วัดป่าแหน่ง

เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ เขต ๑
พระครูเกษมปัญญาวัฒน์ (นพดล เขมปญฺโญ)
วัดห้วยก้อด
โทร. ๐๘ ๙๕๕๙ ๘๖๓๒

เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ เขต ๒
พระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท (ดวงแก้ว ฐานิสฺสโร)
วัดทุ่งฝูง
โทร. ๐๘ ๙๙๙๗ ๑๗๔๓

เจ้าคณะตำบลวังทรายคำ
พระครูจิรธรรมปรีชา (ปรีชา จิรธมฺโม)
วัดปงวัง

เจ้าคณะตำบลวังใต้
พระครูประภัศร์วัฒนกิจ (ถาวร ธมฺมวโร)
วัดบ้านกวาง
โทร. ๐๘ ๙๕๕๕ ๘๒๗๗

เจ้าคณะตำบลวังทอง
พระครูสถิตอมรกิตติ์ (นราทิพย์ กิตฺติฐาโน)
วัดร่องเคาะ

เจ้าคณะตำบลวังทอง กิตติมศักดิ์
พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ (ดุสิทธิ์ ธีรวํโส)
วัดบ้านใหม่
โทร. ๐๘ ๙๔๒๙ ๙๐๘๙

เจ้าคณะตำบลวังซ้าย
พระครูอรุณปุญโญภาส (บุญ โชติปุญฺโญ)
วัดผาแดง
โทร. ๐๘ ๒๓๕๘ ๖๓๙๓

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

ลำปาง-แพร่

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่
พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์ เมตฺตจิตฺโต)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๒ ๘๑๘๑ , ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕ , ๐๘ ๖๔๒๙ ๒๗๓๗

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (๒๕๕๖)
พระครูวิสุทธิสีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ)
วัดสามัคคีบุญญาราม

เลขานุการ
พระตุ๋ย สนฺตุสฺสโก
วัดสามัคคีบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์ นนฺทโก)
วัดถ้ำพระสบาย

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล)
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาวีรชน อคฺคธมฺโม ป.ธ.๔
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไหล่หิน (๒๕๕๖)
พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)
วัดสันตินิคม

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา
พระครูปลัด อุทินเทพ อติธมฺโม
วัดป่าปงสนุก

เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ สุวีโร ป.ธ.๓)
วัดจำทรายมูล

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สรวิทย์ มตฺตคุตฺโต
วัดจำทรายมูล

เจ้าคณะตำบลปงยางคก
พระครูฐิติธรรมปโพธิ (สมโพธิ สคารโว)
วัดม่อนหินขาว

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่
พระครูภาวนาปัญญาคุณ (สมพงษ์ สุปญฺโญ)
วัดป่าเวียงทอง

เลขานุการ
พระสมเพชร ผลปุญฺโญ
วัดป่าเวียงทอง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแพร่
พระปลัด เอกราช เขมานนฺโท
วัดแพร่ธรรมาราม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดลำปาง - พระสังฆาธิการ