หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๙๖ , ๐๘ ๗๘๑๑ ๖๖๗๗

รองเจ้าคณะภาค ๖ รูปที่ ๑
พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๔๐๙๓ , ๐๘ ๖๗๐๗ ๑๙๑๔

เลขานุการ
พระวิสุทธิธีรพงศ์ (วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๘๖๙ ๐๒๖๐ , ๐๘ ๖๕๖๙ ๐๒๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๐๓๘ , ๐๘ ๖๑๘๓ ๙๕๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๖๘๔ , ๐๘ ๑๐๒๓ ๓๗๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส)
วัดจองคำ
โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๗๓๐ , ๐๘ ๗๐๘๐ ๖๔๙๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๒๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบุญวาทย์วิหาร

เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (๒๕๖๒)
พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท)
วัดพระแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๕๓๓ , ๐๘ ๙๘๕๑ ๗๒๘๘ , ๐๘ ๙๘๕๑ ๗๒๘๒

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ ๑
พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ)
วัดศรีทรายมูล
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๖๘๘ , ๐๘ ๑๒๘๘ ๔๐๔๙ , ๐๘ ๙๙๕๐ ๗๗๒๘

เลขานุการ
พระครูสาทรวรการ (คำน้อย )
วัดศรีทรายมูล
โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๖๔๗๘ , ๐๘ ๖๑๙๐ ๐๘๑๕

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ ๒ (๒๕๖๒)
พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร)
วัดพระธาตุผาเงา
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๕๑ , ๐๙ ๘๘๕๔ ๔๕๘๘ , ๐๙ ๙๑๙๕ ๘๖๙๘

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูขันติพลาธร (บุญยวง ขนฺติพโล)
วัดฝั่งหมิ่น
โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๐๘๒ , ๐๘ ๗๑๗๘ ๐๒๑๑

เลขานุการ
พระมหาวรพันธ์ ดิตฺติสมฺปนฺโน
วัดฝั่งหมิ่น
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๗๑๔ , ๐๙ ๘๘๒๙ ๕๘๘๙

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร)
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๒๕๔ , ๐๘ ๗๑๙๒ ๗๓๑๙

เลขานุการ
พระปรีชาวุฒิ ปริสุภาจารี
วัดศรีบุญเรือง
โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๒๕๔ , ๐๘ ๑๕๙๔ ๘๑๙๗

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูสิริกิจจาทร (สุพรรณ )
วัดศรีเกิด
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๙๘๙ , ๐๘ ๕๐๒๙ ๐๓๖๗

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูโสภณศิลปาคม (สังเวียน )
วัดมิ่งเมือง
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๙๖๐ , ๐๘ ๙๘๕๐ ๗๐๐๔

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต (สมศาสตร์ โฆสิตธมฺโม)
วัดเชตวัน
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๐๘๗ , ๐๘ ๙๙๕๖ ๑๗๔๖ , ๐๘ ๒๓๘๓ ๔๙๑๑

เจ้าคณะตำบลรอบเวียง เขต ๑
พระครูสาทรวรธรรม
วัดดอยพระบาท
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๒๕๖ , ๐๘ ๙๕๕๙ ๘๑๘๔

เจ้าคณะตำบลรอบเวียง เขต ๒
พระครูวิจิตรธรรมาภิรักษ์
วัดเชตุพน
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๙๓๓ , ๐๘ ๑๗๘๔ ๑๙๖๔

เจ้าคณะตำบลแม่ยาว
พระครูบุญเขตพิสณฑ์ (สมบัติ กตปุญฺโญ)
วัดพนาลัย
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๗๒๓๔ , ๐๘ ๑๖๐๒ ๐๐๑๓

เจ้าคณะตำบลริมกก
เจ้าอธิการสุทัศน์ ธีรภทฺโท
วัดสันทรายใหม่
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๑๖๔ , ๐๘ ๘๒๕๒ ๔๐๕๕

เจ้าคณะตำบลบ้านดู่
พระครูวีรสถาพร (ชุมพล )
วัดปางลาว
โทร. ๐๘ ๙๙๕๒ ๗๕๘๙

เจ้าคณะตำบลดอยฮาง
พระครูสุนทรศิลป์โกศล (อนุกูล )
วัดศรีมิ่งแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๙๐๗๒ , ๐๙ ๐๖๗๕ ๓๒๗๕ , ๐๘ ๙๔๒๙ ๗๑๔๘

เจ้าคณะตำบลนางแล
พระครูเวฬุวันประภากร (บุญทา )
วัดป่ารวก
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๕๗๐๙ , ๐๘ ๙๙๙๘ ๖๐๗๙ , ๐๘ ๙๖๓๗ ๕๔๐๙

เจ้าคณะตำบลท่าสุด
พระอธิการอนุสรณ์ จรณธมฺโม
วัดสันต้นกอก
โทร. ๐๘ ๔๖๐๘ ๓๓๖๑

เจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม เขต๑
พระครูอมรจักรพิมณฑ์ (อินเลื่อน )
วัดแสงพระธาตุ
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๕๐๓๐ , ๐๘ ๙๕๖๐ ๑๔๕๐

เจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม เขต ๒
พระครูประจักษ์วรวัฒน์ (อินหลง )
วัดโล๊ะป่าห้า
โทร. ๐๘ ๑๓๘๗ ๗๑๒๑

เจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม เขต ๓
พระครูสุเมธปริยัติกิจ (ณัฏฐภูมินทร์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๔)
วัดทรายมูล
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๕๐๗๓ , ๐๘ ๔๓๖๕ ๑๖๓๙

เจ้าคณะตำบลห้วยสัก เขต ๑
พระครูพิพัฒน์สุนทรเวช (พรรณทอง )
วัดเขาแก้วดับภัย
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๘๔๑๒ , ๐๘ ๙๕๕๒ ๘๗๒๕

เจ้าคณะตำบลห้วยสัก เขต ๓
พระครูสุภัทรอาจารคุณ (สุคำ )
วัดศรีดอนชุม
โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๗๔๒๔ , ๐๘ ๙๙๕๓ ๓๗๕๓ , ๐๘ ๙๕๕๖ ๒๒๙๘

เจ้าคณะตำบลดอยลาน
พระครูวิสิฐธรรมทิน (สมศักดิ์ )
วัดหัตถีวนาราม
โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๔๑๘๕ , ๐๘ ๖๑๙๕ ๕๓๓๙

เจ้าคณะตำบลท่าสาย
พระครูไพจิตสุวรรณรัตน์ (แก้วมา )
วัดศรีสุพรรณ
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๔๐๙๘ , ๐๘ ๐๘๕๐ ๖๙๘๓

เจ้าคณะตำบลสันทราย
พระครูปรีชาวรพิพัฒน์ (ณัฐวุฒิ )
วัดสันทรายหลวง
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๔๒๖๙ , ๐๘ ๑๖๗๒ ๘๕๔๔

เจ้าคณะตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต ๑
พระครูวิจิตรวรศิลป์
วัดสันทรายน้อย
โทร. ๐๘ ๙๖๓๔ ๖๖๖๗

เจ้าคณะตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต ๒
พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ
วัดศรีมงคล
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๓๑๕๙ , ๐๘ ๐๔๙๗ ๖๘๘๘

เจ้าคณะตำบลแม่กรณ์
พระครูอุปถัมภ์ศิลปาคม
วัดปางสนุก
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๖๕๔๔ , ๐๘ ๑๐๒๒ ๔๓๔๖

เจ้าคณะอำเภอแม่จัน
พระครูอุปถัมภ์วรการ (บุญช่วย )
วัดป่าซาง
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๓๑๕ , ๐๘ ๙๘๓๓ ๗๘๓๖

เลขานุการ
พระครูอภิวัฒนวาที (พจนารถ )
วัดราษฎร์บูรณะ
โทร. ๐๘ ๖๙๒๑ ๖๙๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน
พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ ป.ธ.๔
วัดป่าบงหลวง
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๕๐๖๑ , ๐๘ ๙๘๓๘ ๗๘๓๖

เลขานุการ
เจ้าอธิการธาร ภูริจิตฺโต
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๑๒๓๑ ๑๒๙๒ , ๐๙ ๘๗๗๙ ๘๒๖๕

รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน
พระครูศุภกิจประยุต
วัดสันกอง
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๗๔๐๒ , ๐๘ ๑๐๒๓ ๑๔๖๐

เลขานุการ
พระอธิการภาณุ จนฺทวํโส
วัดดอนมูล
โทร. ๐๘ ๖๗๗๔ ๘๒๗๒

เจ้าคณะตำบลแม่คำ เขต ๒
พระครูสุภัทรธรรมโกวิท (อนันต์ )
วัดม่วงคำ
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๕๗๓๔ , ๐๘ ๕๐๓๙ ๕๒๕๖

เจ้าคณะตำบลศรีค้ำ
พระครูนิวิฐบุญเขต
วัดเหมืองกลาง
โทร. ๐๘ ๗๑๗๒ ๑๖๔๕

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูสิริพัฒนเมธี (วรเวช อคฺคเมธี ป.ธ.๕)
วัดสันคือ
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๐๖๖ , ๐๘ ๖๑๙๑ ๙๔๙๔

เจ้าคณะตำบลป่าตึง
พระครูโสภณภูริพัฒน์ (ภูริพัฒน์ )
วัดป่าตึง
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๐๖๕๓ , ๐๘ ๙๖๓๓ ๑๕๔๗

เจ้าคณะตำบลแม่จัน
พระครูไพโรจน์ธรรมสาธก (ทวี )
วัดหนองแว่น
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๐๕๗๖ , ๐๘ ๑๓๘๗ ๔๒๑๕

เจ้าคณะตำบลสันทราย
พระครูสุภัทรโพธิรัต (ณรงค์ )
วัดโพธนาราม
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๓๒๗๐ , ๐๘ ๖๙๑๙ ๖๓๘๖

เจ้าคณะตำบลจอมสวรรค์
พระครูอรุณโชติวัตร (อุทัย )
วัดแม่สรวย
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๓๑๙๑ , ๐๘ ๑๓๘๗ ๕๕๐๖

เจ้าคณะตำบลจันจว้าใต้ เขต ๑
พระครูประสิทธิ์บุญญาคม
วัดกิ่วพร้าว
โทร. ๐๘ ๑๓๘๗ ๕๗๓๖

เจ้าคณะตำบลจันจว้าใต้ เขต ๒
เจ้าอธิการธาร ภูริจิตฺโต
วัดม่วงชุม
โทร. ๐๘ ๑๒๓๑ ๑๒๙๒ , ๐๙ ๘๗๗๙ ๘๒๖๕

เจ้าคณะตำบลจันจว้า
พระครูเกษมสุนทรเขต (สมพร เขมปญฺโญ)
วัดบ้านดง
โทร. ๐๘ ๗๑๘๔ ๖๐๔๗

เจ้าคณะตำบลท่าข้าวเปลือก
เจ้าอธิการตาล ปุณฺณญาโณ
วัดแม่แพง
โทร. ๐๘ ๘๗๖๘ ๒๓๖๖

เจ้าคณะอำเภอพาน
พระครูพิพิธพัฒนโกวิท ป.ธ.๕
วัดทุ่งพร้าว
โทร. ๐๘ ๑๓๖๖ ๘๙๙๕

เลขานุการ
พระครูปลัด เทิดพงษ์ ชยาภินนฺโท
วัดดอนตัน
โทร. ๐๘ ๙๔๓๐ ๒๓๓๑

รองเจ้าคณะอำเภอพาน
พระครูสุจิณกัลยาณธรรม
วัดศรีเมืองมูล
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๘๓๓๖ , ๐๘ ๙๗๕๕ ๕๘๑๘

เลขานุการ
พระปลัด สุรเชษฐ์ ธมฺมรํสี
วัดศรีเมืองมูล
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๘๓๓๖ , ๐๘ ๖๙๑๖ ๔๖๐๙

รองเจ้าคณะอำเภอพาน
พระครูสุนทรวีรกิจ (ชัยยัณต์ )
วัดป่ากว๋าว
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๒๒๙๗ , ๐๘ ๑๓๖๖ ๙๑๘๙

เลขานุการ
พระสมุห์ วีระเดช อริยวํโส
วัดป่าซาง
โทร. ๐๘ ๓๓๒๕ ๓๕๑๘

เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๑
พระครูพิศาลธรรมานุรักษ์ (จงกล )
วัดเกตุแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๑๖๐๗ , ๐๘ ๙๒๖๒ ๒๐๐๕

เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๒
พระครูโอภาสพัฒนโกศล (ภานุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร)
วัดดอนตัน
โทร. ๐๙ ๗๐๙๕ ๖๔๖๕

เจ้าคณะตำบลสันติสุข
พระครูปลัด เทิดพงษ์ ชยาภินนฺโท
วัดดอนตัน
โทร. ๐๘ ๙๔๓๐ ๒๓๓๑

เจ้าคณะตำบลม่วงคำ เขต ๑
พระครูอมรสังวรกิจ (วิรุต ญาณสํวโร)
วัดสันมะเหม้า
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๒๔๖๑ , ๐๘ ๙๕๕๘ ๓๒๙๙

เจ้าคณะตำบลม่วงคำ เขต ๒
พระครูอัมพวันบัณฑิต (เชียงวาล )
วัดม่วงคำ
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๙๕๑๓ , ๐๘ ๗๖๖๑ ๖๖๔๘

เจ้าคณะตำบลทานตะวัน
พระครูวิสุทธิ์วรศิลป์
วัดอรัญวิเวก
โทร. ๐๘ ๑๖๐๓ ๒๑๗๖

เจ้าคณะตำบลป่าหุ่ง เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรมานุศาสก์ (เหรียญ กิตฺติปญฺโญ)
วัดห้วยประสิทธิ์
โทร. ๐๘ ๙๘๕๔ ๕๒๓๗

เจ้าคณะตำบลป่าหุ่ง เขต ๒
พระครูประภัศรปัญญาวุธ
วัดป่าบงหลวง
โทร. ๐๘ ๙๙๙๘ ๙๘๐๙

เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต ๑
พระครูอดุลย์พิพัฒนาภรณ์
วัดดวงดี
โทร. ๐๙ ๘๗๘๒ ๕๙๐๙

เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต ๒
พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ (พิพัฒน์พงษ์ )
วัดหัวฝาย
โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๔๘๕๓ , ๐๘ ๑๖๐๒ ๗๑๙๗

เจ้าคณะตำบลเจริญเมือง
พระครูสุทัสสนียโสภณ
วัดศรีทรายมูล
โทร. ๐๘ ๙๕๖๑ ๙๕๑๒

เจ้าคณะตำบลทรายขาว
พระครูธีรศาสน์ไพศาล (ไพสน )
วัดแม่คาววัง
โทร. ๐๘ ๙๙๕๔ ๒๔๓๑

เจ้าคณะตำบลธารทอง
พระครูจันทนิภากร
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
โทร. ๐ ๕๓๑๘ ๔๓๒๕ , ๐๘ ๙๕๖๐ ๔๙๔๘

เจ้าคณะตำบลแม่อ้อ เขต ๑
เจ้าอธิการสุรัตน์ สิริปญฺโญ
วัดโป่งทะลาย
โทร. ๐๘ ๖๑๘๙ ๐๐๒๗

เจ้าคณะตำบลแม่อ้อ เขต ๒
พระครูอุดมพัฒนสุนทร
วัดแม่อ้อใน
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๑๓๙๗ , ๐๘ ๔๙๕๐ ๒๕๙๐

เจ้าคณะตำบลสันมะเค็ด เขต ๑
พระครูสีหวรวัตร (สิงห์ทอง สุจิณฺโณ)
วัดท่าเรือ
โทร. ๐๘ ๑๐๒๑ ๖๗๑๖

เจ้าคณะตำบลสันมะเค็ด เขต ๒
พระครูสุวิธานพัฒนคุณ
วัดกล้วยทรายงาม
โทร. ๐๘ ๕๗๑๕ ๙๕๗๙

เจ้าคณะตำบลดอยงาม เขต ๑
เจ้าอธิการกิตติศักดิ์ กนฺตธมฺโม
วัดจำคาวตอง
โทร. ๐๙ ๑๗๐๘ ๒๐๑๙ , ๐๘ ๔๗๐๗ ๒๙๙๐

เจ้าคณะตำบลดอยงาม เขต ๒
พระครูสุวรรณผาสุกิจ (ทองสุข ถาวรจิตฺโต)
วัดสันช้างตาย
โทร. ๐๘ ๖๑๙๕ ๓๕๙๔

เจ้าคณะตำบลหัวง้ม
พระครูสมุห์ เบ็ญ อรุโณ
วัดป่าคา
โทร. ๐๙ ๙๒๖๗ ๖๙๔๕

เจ้าคณะตำบลแม่เย็น
เจ้าอธิการบุญส่ง ฐานุตฺตโร
วัดปูแกง
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๗๑๔๓ , ๐๘ ๖๕๘๗ ๘๕๐๔

เจ้าคณะอำเภอแม่สาย
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต)
วัดพระสิงห์
โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๘๘ , ๐๘ ๐๙๕๔ ๕๑๑๓ , ๐๘ ๑๙๖๐ ๒๗๕๘

เลขานุการ
พระครูสุวิชานสุตสุนทร (สมชาย ป.ธ.๓)
วัดบ้านจ้อง
โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๖๔๕๓ , ๐๘ ๙๔๒๙ ๗๐๔๘

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
พระครูวิสุทธิธรรมภาณี
วัดวิเชตร์มณี
โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๗๑๕๑ , ๐๘ ๑๕๙๕ ๒๐๖๐

เลขานุการ
พระปิยะราช โสภณจิตฺโต
วัดวิเชตร์มณี
โทร. ๐๙ ๓๒๕๘ ๘๖๒๘

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
พระครูอดุลสีลาจาร
วัดป่ายาง
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๘๕๔ , ๐๘ ๕๐๔๐ ๖๗๖๐

เลขานุการ
พระสมุห์ ปรีชา มหาปญฺโญ
วัดป่ายาง
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๘๕๔ , ๐๘ ๖๙๑๖ ๑๘๑๓

เจ้าคณะตำบลห้วยไคร้
พระครูวรเขตโสภิต (สุภัตร )
วัดสันยาว
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๗๘๘๐ , ๐๘ ๙๘๓๕ ๒๒๐๗

เจ้าคณะตำบลเวียงพางคำ
พระครูสุนทรสีลวัตร (เรวัตร สุธมฺโม)
วัดป่าเหมือด
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๗๗๔ , ๐๘ ๗๓๓๒ ๒๓๖๙

เจ้าคณะตำบลแม่สาย
พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ (กิตติมศักดิ์ สุภาจาโร)
วัดแม่สาย
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๓๘๔ , ๐๘ ๔๖๑๒ ๑๐๐๗

เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง เขต ๑
พระครูวิสุทธาจารนิวิฐ (ทวี วิสุทฺธาจาโร)
วัดป่าแดงหลวง
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๕๑๙๑ , ๐๘ ๙๘๕๑ ๔๘๓๕

เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง เขต ๒
พระครูวิจารณ์ศีลวัตร (กฤษณะ )
วัดม่วงทอง
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๕๒๑๐ , ๐๘ ๑๙๙๘ ๙๕๐๔

เจ้าคณะตำบลศรีเมืองชุม
พระครูเกษมวรธาดา (อุดม )
วัดสันถนนใต้
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๘๑๕๐ , ๐๘ ๐๔๙๗ ๗๕๘๑ , ๐๘ ๒๗๖๖ ๔๓๓๙

เจ้าคณะตำบลบ้านด้าย
พระครูโกศลนพการ (อนันต์ )
วัดฮ่องแฮ่ใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๑๙๒ , ๐๘ ๙๕๕๔ ๔๔๕๕

เจ้าคณะตำบลโป่งงาม
พระครูประภัสร์จิตสังวร (บุญมี )
วัดถ้ำเสาหิน
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๙๑๗๐ , ๐๘ ๑๗๖๕ ๕๕๕๒

เจ้าคณะตำบลโป่งผา
พระครูทิพยบุญญากร (ติ๊บ )
วัดน้ำจำ
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๔๒๔๖ , ๐๘ ๗๑๗๖ ๖๔๗๕ , ๐๘ ๑๖๐๒ ๔๐๘๗

เจ้าคณะอำเภอเชียงของ
พระครูบวรรัตนธรรม
วัดสบสม
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๑๓๕ , ๐๘ ๖๑๙๑ ๑๓๒๕

เลขานุการ
พระครูปลัด กฤศภณ สุจิตฺโต
วัดโจ้โก้
โทร. ๐๘ ๑๖๒๓ ๗๐๙๐

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ
พระครูภัทรวรคุณ
วัดสถาน
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๒๕ , ๐๘ ๙๙๕๒ ๕๗๓๓ , ๐๘ ๖๙๒๓ ๒๗๔๖

เลขานุการ
พระธนกร ขนฺติมโน
วัดแฟน
โทร. ๐๘ ๒๗๖๖ ๘๖๓๙

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ
พระครูสุวัฒน์สิกขการ
วัดศรีดอนชัย
โทร. ๐๘ ๙๙๕๔ ๘๙๙๓

เลขานุการ
พระครูวิโรจน์ภัทรคุณ (ณภัทรภล ญาณธีโร)
วัดหาดไคร้
โทร. ๐๘ ๙๔๓๑ ๕๖๑๑

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
เจ้าอธิการสุทธิมนต์ สุทนฺโต
วัดสบสม
โทร. ๐๘ ๒๓๘๔ ๕๙๔๖

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูจันทสรวงศ์ (สุรพงษ์ จนฺทสโร)
วัดทุ่งงิ้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๕๙๓ , ๐๘ ๖๑๙๖ ๑๘๒๐

เจ้าคณะตำบลริมโขง
พระครูสุศีลาภิวัฒน์
วัดเมืองกาญจน์
โทร. ๐๘ ๙๙๕๓ ๓๗๘๐

เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัย เขต ๑
พระครูสุจิณวรคุณ (กมล )
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
โทร. ๐๘ ๑๙๕๒ ๗๓๒๕

เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัย เขต ๒
เจ้าอธิการกฤษฏ์ วิสุทฺธิสาโร
วัดหวาย
โทร. ๐๘ ๙๕๐๕ ๖๖๓๒

เจ้าคณะตำบลสถาน
พระครูวิมลกิตตยาภรณ์ (แฝงทอง )
วัดเชียงคาน
โทร. ๐๘ ๖๑๘๐ ๔๖๒๑

เจ้าคณะตำบลครึ่ง
เจ้าอธิการพิษณุ วิชฺชรโต
วัดพร้าวกุด
โทร. ๐๘ ๔๗๑๕ ๔๘๑๕

เจ้าคณะตำบลบุญเรือง
พระครูประโชติอิทธิคุณ
วัดห้วยหก
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๓๓๑๓ , ๐๘ ๗๑๘๐ ๙๖๑๘

เจ้าคณะตำบลห้วยซ้อ
พระครูวิชิตวีราภรณ์ (อลงกรณ์ )
วัดเกี๋ยงเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๒๕๐๗

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน (๒๕๖๑)
พระครูจิรคุณาธาร (อินทูล อุตฺตมปญฺโญ)
วัดไชยสถาน
โทร. ๐๘ ๑๙๙๒ ๕๔๔๐

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูสิทธิธรรมประจักษ์ (เอกสิทธิ์ )
วัดผ้าขาวป้าน
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๐๔๖ , ๐๘ ๑๒๘๗ ๖๙๕๙

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูไพบูลเจติยาภิรักษ์ (แทน )
วัดพระธาตุภูเข้า
โทร. ๐๘ ๑๗๐๖ ๐๓๑๑

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๓
พระครูสุวรรณวิสุทธิคุณ (ทองสืบ ป.ธ.๓)
วัดพระเจ้าล้านทอง
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๒๙ , ๐๘ ๖๑๘๕ ๗๑๔๒

เจ้าคณะตำบลโยนก
พระครูโอภาสเจติยารักษ์ (ไสว )
วัดสันธาตุ
โทร. ๐๘ ๗๑๘๓ ๐๖๖๓ , ๐๘ ๕๐๔๐ ๑๗๐๐

เจ้าคณะตำบลป่าสัก
พระครูพิศาลธรรมาทร (จรัญ )
วัดป่าสักน้อย
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๕๗๗๕ , ๐๘ ๖๑๘๗ ๖๑๕๘

เจ้าคณะตำบลศรีดอนมูล เขต ๑
พระครูอนุรักษ์วรศิลป์ (สุทัศน์ )
วัดแม่คำหนองบัว
โทร. ๐๘ ๖๑๙๓ ๙๖๕๒

เจ้าคณะตำบลศรีดอนมูล เขต ๒
พระครูรัตนาธิมุต (บุญโตย )
วัดเวียงแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๔๔๖ , ๐๘ ๙๘๓๕ ๒๘๘๘

เจ้าคณะตำบลศรีดอนมูล เขต ๓
พระครูจิรอินโทภาส (ณัฐภูมินท์ )
วัดศรีบุญยืน
โทร. ๐๘ ๔๓๖๖ ๕๓๙๑

เจ้าคณะตำบลบ้านแซว
พระครูอาทรบวรกิจ (แดง )
วัดสันทรายกองงาม
โทร. ๐๘ ๙๔๓๒ ๔๕๔๑

เจ้าคณะตำบลแม่เงิน
พรครูวิศาสธรรมสถิต (ประหยัด )
วัดแม่เงิน
โทร. ๐๘ ๑๐๒๒ ๐๒๐๘

เจ้าคณะอำเภอเทิง
พระครูอุดมคณาภิรักษ์ (สุทธิพงศ์ สุวีโร ป.ธ.๔)
วัดอำมาตย์
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๕๑๖๑ , ๐๘ ๙๙๕๕ ๓๕๖๙

เลขานุการ
พระครูกิตติวีรวัตร (กฤตยชญ์ เขมปญฺโญ)
วัดปงสนุก
โทร. ๐๘ ๙๔๓๓ ๘๖๘๙ , ๐๘ ๔๖๑๐ ๕๓๕๔

รองเจ้าคณะอำเภอเทิง
พระครูสิริคันธวงศ์
วัดงิ้วใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๔๑๔๗ , ๐๘ ๙๕๕๘ ๗๑๕๕

เลขานุการ
พระครูอดิศัยวรวัตร (พิชญาทร อคฺคเมธี)
วัดช้างค้ำ
โทร. ๐๘ ๑๑๖๖ ๙๕๓๐ , ๐๘ ๔๔๘๘ ๙๙๘๙

รองเจ้าคณะอำเภอเทิง
พระครูรัตนธรรมประทีป (ณรงค์ฤทธิ์ )
วัดพระนาคแก้ว
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๕๐๖๖ , ๐๘ ๑๓๘๗ ๐๒๐๓

เลขานุการ
พระศิราวัฒน์ นนฺทสาโร
วัดอำมาตย์
โทร. ๐๘ ๘๒๕๙ ๙๐๔๒

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูวีรศาสน์พิทักษ์
วัดอุธราราม
โทร. ๐๘ ๑๗๔๖ ๗๖๔๕

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูเกษมปัญญาธร (บุญเหลี่ยม )
วัดห้วยไคร้
โทร. ๐๘ ๑๒๘๙ ๑๙๘๑

เจ้าคณะตำบลหงาว เขต ๑
พระครูวิลาศธรรมานุกูล
วัดใหม่สุขเกษม
โทร. ๐๘ ๙๕๕๗ ๐๕๘๔

เจ้าคณะตำบลหงาว เขต ๒
พระครูประจักษ์ธรรมรักษ์ (จักรพงษ์ )
วัดเอียน
โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๖๐๖๗ , ๐๘ ๑๐๒๔ ๘๓๖๙

เจ้าคณะตำบลปล้อง เขต ๑
พระครูวิสาลศุภกิจ
วัดปงสนุก
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๔๐๗๕ , ๐๘ ๙๒๖๓ ๗๔๐๓

เจ้าคณะตำบลตับเต่า
พระครูวิสิฐศุภการ (สิงห์ทอน )
วัดปางค่า
โทร. ๐๘ ๖๑๙๖ ๗๔๙๕

เจ้าคณะตำบลงิ้ว เขต ๑
เจ้าอธิการบุญญาศาสน์ อหึสโก
วัดป่าไผ่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๔๐๓๒ , ๐๘ ๗๑๗๖ ๗๓๗๑

เจ้าคณะตำบลงิ้ว เขต ๒
พระครูวิจารณ์พุทธิคุณ
วัดสวนดอก
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๙๐๔๓ , ๐๘ ๓๓๒๓ ๔๕๕๙

เจ้าคณะตำบลเชียงเคี่ยน
พระครูประพัฒนโกศล
วัดสันชุม
โทร. ๐๘ ๙๒๖๑ ๗๗๙๔

เจ้าคณะตำบลแม่ลอย
พระครูมนูญธรรมานุยุต
วัดแม่ลอยไร่
โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๔๙๓๙

เจ้าคณะตำบลศรีดอนไชย
พระครูวิบูลนวการ
วัดดอนแท่น
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๔๔๑๐ , ๐๘ ๑๒๕๓ ๖๗๓๑

เจ้าคณะตำบลสันทรายงาม
พระครูโกมุทวรพิพัฒน์ (เอกชัย )
วัดประทุมวราราม
โทร. ๐๘ ๔๐๔๕ ๑๒๓๙

เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า
พระครูนิวิฐสีลสังวร (ขวัญดี ฐิติสีโล)
วัดฮ่างต่ำ
โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๘๒๖๖ , ๐๘ ๑๙๙๓ ๔๐๗๔

เลขานุการ
พระครูโสภณกิตตินิวิฐ (สมเกียรติ ฐิตโสภโณ)
วัดป่างิ้ว
โทร. ๐๘ ๕๐๒๙ ๗๒๐๔

รองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า
พระครูพิพิธสุตธรรม ป.ธ.๔
วัดสันต้นเปา
โทร. ๐๘ ๕๖๙๘ ๕๑๙๘ , ๐๘ ๖๑๙๐ ๐๘๓๙

เลขานุการ
พระอนันต์ ถิรธมฺโม
วัดสันต้นเปา
โทร. ๐๘ ๑๓๘๖ ๕๘๖๕

เจ้าคณะตำบลเวียง
พระครูคัมภีรธรรโมภาส (บรรพต )
วัดศรีสุทธาวาส
โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๘๙๗๗ , ๐๘ ๖๖๕๙ ๙๐๙๓

เจ้าคณะตำบลป่างิ้ว
พระครูชัยการโกวิท (อนุชิต )
วัดบ้านโป่งเทวี
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๑๑๑๙ , ๐๘ ๕๗๑๖ ๐๒๓๗

เจ้าคณะตำบลเวียงกาหลง
พระครูสถิตกิตติสุนทร
วัดสันมะเค็ด
โทร. ๐๖ ๑๔๐๗ ๕๒๙๘

เจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์
พระครูอดิสัยธรรโมภาส (บุญยก )
วัดหนองบัว
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๙๐๒๗ , ๐๘ ๑๙๕๑ ๖๘๕๙

เจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่
พระครูมนูญสุทธิรังสี
วัดปางไคร้
โทร. ๐๘ ๔๑๗๐ ๙๓๓๙

เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย
พระมหาสุบรรณ มหาคมฺภี ป.ธ.๗
วัดเจดีย์หลวง
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๐๒๔๔ , ๐๘ ๔๑๖๙ ๒๕๑๗

เลขานุการ
พระมหาพงษ์ศักดิ์ ปภาธโร ป.ธ.๗
วัดศรีถ้อย
โทร. ๐๘ ๒๔๙๑ ๐๔๓๔

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สรวย
พระครูสุนทรศิลปาคม (พิชัย สิริปุญฺโญ)
วัดแม่สรวยหลวง
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๖๑๑๐ , ๐๘ ๑๓๘๖ ๘๒๙๒

เลขานุการ
พระวิชาลิน จนฺทวํโส
วัดห้วยม่วง
โทร. ๐๘ ๘๔๑๖ ๖๐๗๙

เจ้าคณะตำบลแม่สรวย
พระครูพิพัฒน์เจติยาภิบาล (สุรเชษฐ์ ปญฺญาวุฑโฒ)
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๖๒๙๗ , ๐๘ ๙๙๙๘ ๘๙๗๘ , ๐๘ ๑๗๑๖ ๐๘๙๗

เจ้าคณะตำบลแม่พริก
พระครูสันตจิตตาภิบาล
วัดหัวริน
โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๖๖๐๑ , ๐๘ ๙๕๕๓ ๖๘๓๖ , ๐๘ ๕๖๙๔ ๔๖๔๔

เจ้าคณะตำบลเจดีย์หลวง
พระครูสิทธิปริยัติวิมล (อภิสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดห้วยส้ม
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๐๗๔๖ , ๐๘ ๑๐๒๗ ๒๐๔๙

เจ้าคณะตำบลท่าก๊อ
พระครูสุจิณวรกิจ (สุพัฒน์ )
วัดดินดำ
โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๔๐๒๗ , ๐๘ ๙๕๕๒ ๗๕๗๐ , ๐๘ ๐๑๓๑ ๕๙๙๘

เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย
พระมหาพงษ์ศักดิ์ ปภาธโร ป.ธ.๗
วัดศรีถ้อย
โทร. ๐๘ ๒๔๙๑ ๐๔๓๔

เจ้าคณะตำบลป่าแดด
พระครูสิริจิรวัฒน์ ป.ธ.๕
วัดบ้านโป่ง
โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๘๐๖๗ , ๐๘ ๑๗๑๖ ๐๘๙๗

เจ้าคณะอำเภอป่าแดด
พระครูพิพิธธรรมสาทร (บรรเจิด อคฺคธมฺโม)
วัดป่าแงะเมืองชุม
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๑๐๕๐ , ๐๘ ๑๗๔๖ ๖๗๓๘

เลขานุการ
พระอธิการสมชาย สุทฺธิมโน
วัดโป่งสลี
โทร. ๐๘ ๗๖๖๐ ๐๑๑๙

เจ้าคณะตำบลสันมะค่า
พระครูโกศลวรศิลป์ (สมบูรณ์ )
วัดสันมะค่า
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๑๕๒๒ , ๐๘ ๑๒๘๙ ๑๙๘๓ , ๐๘ ๔๓๖๘ ๘๙๖๔

เจ้าคณะตำบลป่าแดด
พระครูวรธรรมพิทักษ์ (วีรชน )
วัดท่าน้ำ
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๔๒๗๙ , ๐๘ ๑๐๒๙ ๒๕๓๒

เจ้าคณะตำบลป่าแงะ เขต ๑
พระมหาเผ่าพันธ์ วณฺณคุตฺโต ป.ธ.๖
วัดใหม่พัฒนา
โทร. ๐๘ ๑๗๔๖ ๐๔๔๒

เจ้าคณะตำบลป่าแงะ เขต ๒
พระครูถาวรรัตนเขต
วัดสันเจริญ
โทร. ๐๘ ๙๘๓๘ ๖๐๓๗

เจ้าคณะตำบลโรงช้าง
พระครูวิสิฐปัญญาคุณ (สมัย )
วัดใหม่ใต้
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๑๐๑๕ , ๐๘ ๙๙๕๓ ๘๒๒๙

เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย
พระครูรัตนชัยคุณ (อ่อนแก้ว ปญฺญาวโร)
วัดราษฎร์ชุมพล
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๒๐๔ , ๐๘ ๑๗๖๕ ๘๙๓๒

เลขานุการ
พระจีรพันธ์ อคฺคปญฺโญ
วัดราษฎร์ชุมพล
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๒๐๔ , ๐๘ ๑๖๗๑ ๒๘๙๙

รองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย
พระครูพิธานพิพัฒนคุณ (จรัญ จิตฺตปญฺโญ)
วัดพนาลัยเกษม
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๖๕๑ , ๐ ๕๓๖๖ ๒๐๙๗ , ๐๘ ๔๙๘๐ ๓๖๔๘

เลขานุการ
พระณัฎฐนาท กตปุญฺโญ
วัดศรีดอนเรือง
โทร. ๐๘ ๔๕๗๔ ๕๕๘๒

รองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญโญ)
วัดพนาลัยเกษม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๑ ๓๓๔๕

เลขานุการ
พระกฤษณะ จารุวํโส
วัดพนาลัยเกษม
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๖๕๑ , ๐๘ ๕๗๒๙ ๕๑๔๒

เจ้าคณะตำบลเวียงชัย เขต ๑
พระครูสุจิณวรการ
วัดไชยนารายณ์
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๙๑๑๓ , ๐๘ ๕๗๒๐ ๙๙๒๔

เจ้าคณะตำบลเวียงชัย เขต ๒
พระครูกันตศีลาภิรม (สุวิทย์ กนฺตวณฺโณ)
วัดไชยราษฎร์สำราญ
โทร. ๐๙ ๓๐๔๓ ๕๗๘๓

เจ้าคณะตำบลผางาม เขต ๑
พระครูสุขุมสีลานุกิจ
วัดถ้ำพระผาคอก
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๖๒๓๙ , ๐๘ ๑๗๕๖ ๗๐๓๔

เจ้าคณะตำบลผางาม เขต ๒
เจ้าอธิการอาทอน อุปคุตโต
วัดกู่แก้วพัฒนาราม
โทร. ๐๗ ๗๔๓๕ ๐๐๓๖

เจ้าคณะตำบลดอนศิลา เขต ๑
พระครูสุนทรวรการ
วัดจอเจริญ
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๖๐๐๒ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๙๑๐๔

เจ้าคณะตำบลดอนศิลา เขต ๒
พระครูอัมพวันวิเชียร (ประเสริฐ )
วัดสันม่วงคำ
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๖๑๔๕ , ๐๘ ๑๙๙๘ ๙๗๙๐

เจ้าคณะตำบลเมืองชุม
พระครูโกวิทบวรกิจ (สุรพล )
วัดวังช้าง
โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๙๐๗๓ , ๐๘ ๙๘๓๘ ๘๗๙๕

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ
พระครูโบราณบุรานุรักษ์
วัดโบราณเวียงเดิม
โทร. ๐๘ ๑๐๒๐ ๕๘๒๐

เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว
พระครูสุนทรปภากร (ประกิต ปภากโร)
วัดบุญเรือง
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๒๙๕ , ๐๘ ๖๑๘๐ ๐๐๑๗ โทรสาร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๙๙๔

เลขานุการ
พระครูสมุห์ เด่นชัย ภูริปญฺโญ
วัดป่ารวก
โทร. ๐๘ ๕๗๑๙ ๒๒๐๔

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว
พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ
วัดดอนจั่น
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๕๑๒ , ๐๘ ๗๑๘๕ ๙๒๙๕

เลขานุการ
พระสิทธิชัย สิริภทฺโท
วัดทุ่งโห้ง
โทร. ๐๘ ๐๑๓๔ ๕๖๖๔

เจ้าคณะตำบลป่าก่อดำ
พระครูประดิษฐ์กรณีย์ (พนม )
วัดโป่งมอญ
โทร. ๐๘ ๖๖๒๓ ๐๗๑๘

เจ้าคณะตำบลบัวสลี
พระครูปิยศีลวราภรณ์
วัดศรีวังมูล
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๓๗๐๗ , ๐๘ ๖๑๘๖ ๑๐๒๐

เจ้าคณะตำบลจอมหมอกแก้ว เขต ๑
พระครูรัตนวรวิทย์ (สุวิทย์ วชิรญาโณ)
วัดท่าต้นตัน
โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๖๙๘ , ๐๘ ๖๑๑๘ ๐๓๐๕

เจ้าคณะตำบลดงมะดะ เขต ๑
พระครูปราโมทย์วิรัชกิจ (รรรชกร ปสนฺนจิตฺโต)
วัดดงมะดะ
โทร. ๐๘ ๘๑๘๖ ๘๙๘๒

เจ้าคณะตำบลดงมะดะ เขต ๒
พระครูอุปัตถัมภ์ผาสุกิจ
วัดสันหนองเหลียว
โทร. ๐๘ ๕๑๖๕ ๒๑๓๑

เจ้าคณะตำบลโป่งแพร่
พระครูสถิตธรรมธัช
วัดเวฬุวัน
โทร. ๐๘ ๗๑๘๙ ๕๖๑๒

เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น
พระครูสถิตศีลสุนทร
วัดปอกลาง
โทร. ๐๖ ๑๔๐๘ ๔๘๐๘

เลขานุการ
พระอธิการชูศักดิ์ ยสวฑฺฒโก
วัดขวากเหนือ
โทร. ๐๙ ๘๗๘๔ ๙๕๒๒

เจ้าคณะตำบลม่วงยาย
พระครูบริสุทธิมันตาภรณ์ (มนตรี )
วัดแจมป๋อง
โทร. ๐ ๕๓๑๙ ๖๐๘๑ , ๐๙ ๓๕๘๗ ๕๔๒๒

เจ้าคณะตำบลปอ
พระครูบริหารธรรมประยุต (ประยงค์ ปญฺญาธโร)
วัดโล๊ะ
โทร. ๐๙ ๗๓๓๑ ๔๒๘๓

เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย
พระครูโกศลกิจจานุกิจ
วัดสันหนองบัว
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๙๐๓๔ , ๐๘ ๑๒๘๙ ๐๔๐๔

เลขานุการ
พระปลัด วัชรินทร์ วชิรเมธี
วัดสันเชียงใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๙๒๔๒ , ๐๘ ๓๑๕๓ ๑๖๒๔

รองเจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย
พระครูสิริสันตยากร ป.ธ.๕
วัดสันติคีรี
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๘๑๘๔ , ๐๘ ๖๑๑๖ ๙๑๐๐

เลขานุการ
พระอธิการอาแซ่ อริยวํโส
วัดห้วยก้าง
โทร. ๐๘ ๐๑๓๕ ๖๘๔๘ , ๐๘ ๕๐๔๑ ๐๑๓๐

เจ้าคณะตำบลเม็งราย เขต ๑
พระครูวิลาสสีลาภรณ์
วัดพญาเม็งราย
โทร. ๐๘ ๗๑๙๐ ๘๗๔๓

เจ้าคณะตำบลเม็งราย เขต ๒
พระครูวิสุทธิ์นิมมานการ
วัดดงเวียงหวาย
โทร. ๐๙ ๓๒๙๒ ๖๙๖๘

เจ้าคณะตำบลแม่เปา เขต ๑
พระครูพิศาลธรรมโกวิท (เสาร์แก้ว )
วัดสบเปา
โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๘๑๖๐ , ๐๘ ๐๘๐๖ ๔๙๓๙

เจ้าคณะตำบลแม่เปา เขต ๒
พระครูพิพิธพัฒนาทร
วัดสันเชียงใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๙๒๔๒ , ๐๘ ๑๓๘๖ ๘๐๒๙

เจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ
พระปลัด วัชรินทร์ วชิรเมธี
วัดสันเชียงใหม่
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๙๒๔๒ , ๐๘ ๓๑๕๓ ๑๖๒๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ
พระครูสุทธาลังการ
วัดแม่ต๋ำน้อย
โทร. ๐๘ ๙๕๖๑ ๐๗๕๒

เจ้าคณะตำบลตาดควัน
พระครูพินิจศุภการ
วัดพระธาตุมงคลแก้วมณี
โทร. ๐๘ ๓๑๕๔ ๙๓๖๗

เจ้าคณะตำบลไม้ยา เขต ๑
พระครูโกศลธรรมภาณ (วิชาญ )
วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๐๒๕ ๕๓๒๑

เจ้าคณะตำบลไม้ยา เขต ๒
พระครูอุดมกิตติวิมล
วัดคูเวียง
โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๒๒๖๖ , ๐๘ ๑๐๒๑ ๒๗๙๘

เจ้าคณะอำเภอขุนตาล
พระครูวรกิตติวิมล (ชูเกียรติ จกฺกวโร ป.ธ.๔)
วัดป่าข่า
โทร. ๐๘ ๑๙๙๒ ๑๒๔๘

เลขานุการ
พระสมุห์ นิเรศ คมฺภีรเมธี
วัดพระเนตร
โทร. ๐๗ ๖๑๑๕ ๔๓๒๘

เจ้าคณะตำบลป่าตาล
พระครูปัญญาวนธาดา (เทอด ปญฺญาธโร)
วัดป่าตาลใต้
โทร. ๐๘ ๓๘๖๑ ๒๐๔๔ , ๐๘ ๙๙๙๘ ๘๑๒๖

เจ้าคณะตำบลต้า (๒๕๖๒)
พระครูประพัฒน์ภูมิรัช (รัชภูมิ ภูริวฑฺฒโน)
วัดต้าหัวฝาย

รองเจ้าคณะตำบลต้า
พระครูไพศาลนพกิจ (ถวัลย์ จนฺทวํโส)
วัดต้าหลวง

เจ้าคณะตำบลต้า กิตติมศักดิ์ (๒๕๖๑)
พระครูวิมลธรรโมทัย (ทรวง ปภสฺสโร)
วัดพระเนตร
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๗๓๑๕ , ๐๘ ๖๑๙๘ ๙๐๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลยางฮอม (๒๕๖๑)
พระครูพิทักษ์วชิรธรรม (วิเชียร สุมโน)
วัดป่าแดง
โทร. ๐๙ ๓๒๒๖ ๕๔๖๗

เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
พระครูวิสิฐวรนารถ
วัดดงชัย
โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๓๔๑๘ , ๐๘ ๑๙๙๘ ๐๑๓๓

เลขานุการ
พระสมคิด ธนิสฺสโร
วัดดงชัย
โทร. ๐๘ ๒๔๘๐ ๑๗๒๓

เจ้าคณะตำบลดงมหาวัน
พระครูประวิตรวิหารการ (รัศมี )
วัดร่องหวาย
โทร. ๐๘ ๐๑๒๑ ๑๕๐๔ , ๐๘ ๖๑๘๒ ๘๖๐๕

เจ้าคณะตำบลทุ่งก่อ
พระครูพิศาลนวกรรม (เกษม )
วัดศรีศักดิ์พัฒนา
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๔๘๖๒

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูโสภณกิตยานุสรณ์ (สมคิด )
วัดหมากเอียก
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๗๘๕๔

เจ้าคณะอำเภอดอยหลวง
พระครูวิสาลบุญสถิต (ประเสริฐ )
วัดหนองอ้อ
โทร. ๐ ๕๓๑๕ ๓๗๓๒ , ๐๘ ๑๗๖๔ ๙๙๓๘

เลขานุการ
พระแปง สิริปุญฺโญ
วัดปงสนุก
โทร. ๐๘ ๙๖๓๒ ๕๓๒๗

เจ้าคณะตำบลปงน้อย
พระครูบุณยโชติ (เสาร์ )
วัดห้วยไร่เก่า
โทร. ๐๘ ๖๑๙๕ ๔๓๗๓

เจ้าคณะตำบลหนองป่าก่อ
พระครูภัทรศีลวิภูษิต (ภูษิต ลีลเตโช)
วัดหนองกล้วย
โทร. ๐๘ ๖๑๙๒ ๕๙๕๗

เจ้าคณะตำบลโชคชัย
พระครูวรพงศ์ไพโรจน์ (โชติทิพย์ )
วัดดอนงาม
โทร. ๐๙ ๓๑๔๖ ๒๔๖๕

เจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง
พระครูศรีพัฒนกิตติ์ (เอกชัย กิตฺติวฒฺนเมธี ป.ธ.๖)
วัดแม่สลองใน
โทร. ๐ ๕๓๑๘ ๐๕๔๕ , ๐๘ ๐๙๗๙ ๗๗๙๐ , ๐๘ ๐๙๔๙ ๙๔๙๒

เลขานุการ
พระนรินทร์ รวิวณฺโณ
วัดแม่สลองใน
โทร. ๐๘ ๗๗๘๘ ๓๘๖๕

เจ้าคณะตำบลแม่ไร่
พระครูวิรุฬห์ชยากร (ชัยชนะ อนาลโย)
วัดดงมะตืน
โทร. ๐๘ ๕๐๓๑ ๔๑๘๔

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูบริสุทธิ์คีรีรักษ์ (ฐิติยากร )
วัดจอมคีรีพัทธญา
โทร. ๐๘ ๑๖๗๑ ๙๒๗๗

เจ้าคณะตำบลแม่ฟ้าหลวง
พระครูไพโรจน์สุตรัต (อานนท์ จนฺทปชฺโชโต)
วัดห้วยน้ำขุ่น
โทร. ๐๘ ๓๗๖๑ ๑๖๗๙

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (๒๕๖๑)
พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ กนฺตธมฺโม)
วัดบ้านเหล่า

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูเขมสุทธิธรรม (ศตศักดิ์ )
วัดเม็งรายมหาราช

เจ้าคณะตำบลรอบเวียง
พระครูพิจิตรมงคลวัฒน์ (มงคล )
วัดป่าหัวดอย

เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน
พระครูเขมสุทธิธรรม (ศตศักดิ์ )
วัดเม็งรายมหาราช

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สยาม คุณวโร
วัดเม็งรายมหาราช

เจ้าคณะตำบลโยนก
พระมหาจำนงค์ นราสโภ ป.ธ.๓
วัดป่าอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลทุ่งก่อ
พระครูวิบูลธรรมนิติ (นิรันดร์ นิรนฺตโร)
วัดบ้านเหล่า

เจ้าคณะอำเภอป่าแดด
พระครูปภัสสราธิการ (เผด็จ )
วัดถ้ำผาจรุย

เลขานุการ
พระชลทรัพย์ เกตุธมฺโม
วัดถ้ำผาจรุย

เจ้าคณะตำบลป่าแงะ
พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์ (บุญธรรม )
วัดเทิงเสาหิน

เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า - พญาเม็งราย
พระครูวรธรรมฐิติคุณ (เดชา )
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม

เลขานุการ
พระทวีพร ตปโส
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลเม็งราย
พระครูอุดมสิริคุณ (อินแล )
วัดสันติอุดมธรรม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดเชียงราย - พระสังฆาธิการ