หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙)
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๙๖ , ๐๘ ๗๘๑๑ ๖๖๗๗

รองเจ้าคณะภาค ๖ รูปที่ ๑
พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๔๐๙๓ , ๐๘ ๖๗๐๗ ๑๙๑๔

เลขานุการ
พระวิสุทธิธีรพงศ์ (วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดนางชี
โทร. ๐ ๒๘๖๙ ๐๒๖๐ , ๐๘ ๖๕๖๙ ๐๒๖๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๐๓๘ , ๐๘ ๖๑๘๓ ๙๕๗๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)
วัดศรีอุโมงค์คำ
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๑๖๘๔ , ๐๘ ๑๐๒๓ ๓๗๔๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส)
วัดจองคำ
โทร. ๐ ๕๔๒๔ ๗๗๓๐ , ๐๘ ๗๐๘๐ ๖๔๙๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบุญเกิด
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๒๔๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบุญวาทย์วิหาร

แพร่

เจ้าคณะจังหวัดแพร่ (๒๕๕๔)
พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต ป.ธ.๙)
วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๑๔๗๕ , ๐๘ ๙๘๕๔ ๖๕๔๔

เลขานุการ
พระครูโกศัยสุนทรกิจ (สายัน จนฺทวณฺโณ)
วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร

รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดพระธาตุช่อแฮ
โทร. ๐ ๕๔๕๙ ๙๒๐๙ , ๐๘ ๑๙๙๓ ๐๑๓๗

เลขานุการ
พระครูศรีกิตติวงศ์ (วรพงษ์ ป.ธ.๗)
วัดเสด็จ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งกวาว
โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๙๔๔ , ๐๘ ๙๘๕๐ ๐๗๕๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่
พระครูพิบูลพัฒนโกศล (ประเสริฐ ป.ธ.๕)
วัดโศภนาลัย

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๑
พระครูอมรพุทธิคุณ
วัดร่องซ้อ

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๒ (๒๕๔๓)
พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดหลวง

เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต ๓
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว (๒๕๕๔)
พระครูสิทธิชยาภิรัต (ปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท)
วัดสวรรคนิเวศ

เจ้าคณะตำบลทุ่งโฮ้ง - วังธง
พระครูบวรธรรมกิติ์
วัดร่องฟอง

เจ้าคณะตำบลป่าแมต
พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต (พรหมเรศ โชติวโร)
วัดหนองใหม่

เจ้าคณะตำบลนาจักร
พระครูบุญสาราธิคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดบ้านเหล่า

เจ้าคณะตำบลป่าแดง เขต ๑
พระครูถาวรปัญญาคุณ
วัดหนองแขม

เจ้าคณะตำบลป่าแดง เขต ๒
พระครูสุวิมลพัฒนาภรณ์ (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน)
วัดธรรมเมือง

เจ้าคณะตำบลบ้านถิ่น
พระครูพิศาลปิยศีล
วัดโป่งศรี

เจ้าคณะตำบลสวนเขื่อน
พระครูวิจิตรศิลปาคม
วัดดงเหนือ

เจ้าคณะตำบลห้วยม้า - น้ำชำ
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ)
วัดสุนทรนิวาส

เจ้าคณะตำบลแม่หล่าย - แม่คำมี
พระครูสุวิมลธรรมานุศาสก์
วัดศรีภูมิ

เจ้าคณะตำบลวังหงส์ - ท่าข้าม
พระครูวิมลขันติพลากร
วัดวังหงส์ใต้

เจ้าคณะตำบลเหมืองหม้อ
พระครูอดุลพัฒนโสภณ
วัดปทุม

เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น
พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (เสนาะ กตสาโร)
วัดปงท่าข้าม

เลขานุการ
พระใบฎีกา พงศ์ภรณ์ ภทฺทาจาโร
วัดปงท่าข้าม

รองเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น
พระครูวิจิตรธรรมภาณี (สมจันทร์ ป.ธ.๕)
วัดน้ำบ่อ

เลขานุการ
พระมหาวัชรานันท์ วรธมฺโม ป.ธ.๓
วัดดอนทัน

เจ้าคณะตำบลสูงเม่น - หัวฝาย
พระครูวิบูลสาธุกิจ (ประวัติ )
วัดทุ่งเจริญ

เจ้าคณะตำบลน้ำชำ
พระครูประภัศรสาธุกิจ
วัดร่องแค

เจ้าคณะตำบลบ้านปง - สบสาย
พระครูกิตติธีรสาร (ธีรพงษ์ กตสาโร)
วัดสบสาย

เจ้าคณะตำบลบ้านกาศ
พระครูอุปถัมภ์จริยคุณ (ถวิล จรณธมฺโม)
วัดกาศเหนือ

เจ้าคณะตำบลร่องกาศ
พระครูวิธานวิริยคุณ (ชนาธิป )
วัดดอนทัน

เจ้าคณะตำบลดอนมูล - พระหลวง
พระครูวีรการโกวิท (กิจเมธี )
วัดดอนมูล

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า - บ้านกวาง
พระครูบุญบาลนิมิต (จันทร์บาล )
วัดกุญชรนิมิต

เจ้าคณะตำบลเวียงทอง
พระครูวิจารณ์ธรรมาภิวัฒน์ (อนันต์ )
วัดไชยามาตย์

เลขานุการ
พระครูสมุห์ พนมไพร สิริธมฺโม
วัดไชยามาตย์

เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง
พระครูกิตติชัยวัฒน์ (เหลือง )
วัดวังหม้อ

เลขานุการ
พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์ (สีนวล )
วัดวังหม้อ

รองเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง
พระครูวิทิตธรรมวิมล
วัดแม่ยางเปี้ยว

เลขานุการ
พระครูไพบูลย์ธรรมารักษ์ (เอกรักษ์ )
วัดพระธาตุเลาใต้

เจ้าคณะตำบลร้องกวาง
พระครูสิริวรรณรัชต์ (สมบัติ ป.ธ.๕)
วัดร้องกวาง

เจ้าคณะตำบลแม่ยาง
พระครูไพโรจน์ปรีชากร
วัดแม่ยางกวาว

เจ้าคณะตำบลแม่ยางร้อง
พระครูพิศาลพัฒนโชติ (สุมนต์ )
วัดแม่ยางยวง

เจ้าคณะตำบลน้ำเลา - บ้านเวียง
พระครูกิตติภัทรวิมล
วัดไผ่ย้อย

เจ้าคณะตำบลไผ่โทน
พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์ (สีนวล )
วัดวังหม้อ

เจ้าคณะอำเภอลอง
พระครูบัณฑิตานุกูล (เมธี )
วัดดงลาน

เลขานุการ
พระครูปัญญาปริยัติสาทร (สนธยา ป.ธ.๔)
วัดดงลาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลอง (๒๕๖๒)
พระครูบุญสารประสิทธิ์ (บุญยัง ชยมงฺคโล)
วัดเชตวัน

เจ้าคณะตำบลห้วยอ้อ เขต ๑
พระครูสิริวรโสภิต (พิรุณ ป.ธ.๕)
วัดศรีดอนคำ

เจ้าคณะตำบลห้วยอ้อ เขต ๒
พระครูสุสีลสังวราภิรัต (มิ่ง )
วัดสะแล่ง

เจ้าคณะตำบลหัวทุ่ง
พระครูบุณยาภิชัย (วิชัย อภิปุญโญ)
วัดนาตุ้ม

เจ้าคณะตำบลเวียงต้า
พระครูสิริสุเมธากร (อ้ม ฐิตเมโธ ป.ธ.๕)
วัดบ้านปง

เจ้าคณะตำบลบ้านปิน
พระครูนิวิฐจิตสังวร (นิโรธ )
วัดโพธิบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลปากกาง
พระครูอุดมพิพัฒนาภรณ์ (คำมูล )
วัดบุญเย็น

เจ้าคณะตำบลต้าผามอก
พระครูสุวิมลพัฒนากร (บุญเป็ง )
วัดน้ำริน

เจ้าคณะตำบลทุ่งแล้ง
พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ)
วัดทุ่งแล้ง

เจ้าคณะอำเภอสอง (๒๕๔๙)
พระครูวรธรรมสาร (สมพร สุจิตฺโต)
วัดทุ่งน้าว

เลขานุการ
พระครูคัมภีรปัญญานุยุต (สุรศักดิ์ )
วัดทุ่งน้าว

รองเจ้าคณะอำเภอสอง
พระครูมงคลธรรมรักษ์
วัดคุ้มครองธรรม

เลขานุการ
พระครูประจักษ์คุณานุกูล (สุดใจ จนฺทวํโส)
วัดคุ้มครองธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง - เตาปูน
พระครูกันตสีลพิธาน (นิพนธ์ กนฺตสีโล)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลบ้านหนุน
พระครูประสิทธิ์คุณาธาร (สมฤทธิ์ ป.ธ.๓)
วัดหนุนเหนือ

เจ้าคณะตำบลห้วยหม้าย
พระครูศรีธรรมวิภัช (บุญหมั้น ป.ธ.๖)
วัดห้วยหม้าย

เจ้าคณะตำบลหัวเมือง
พระครูประจักษ์สุนทรกิจ (สมศักดิ์ ปญฺญาธีโร)
วัดแดนชุมพล

เจ้าคณะตำบลสะเอียบ
พระครูวิธานนพกิจ (มานพ ติกฺขวีโร)
วัดพระธาตุหนองจันทร์

เจ้าคณะตำบลทุ่งน้าว - แดนชุมพล
พระครูพินิจสารการ
วัดร่องเย็น

เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย
พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ (กิตติพงษ์ )
วัดพงป่าหวาย

เลขานุการ
พระปลัด กิตติพันธ์ สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย

เจ้าคณะตำบลเด่นชัย เขต ๑
พระครูสิริปัญญาสาร (สุทัศน์ ป.ธ.๕)
วัดชัยเขต

เจ้าคณะตำบลเด่นชัย เขต ๒
พระครูนิสิฐธรรมาวุธ
วัดเด่นชัย

เจ้าคณะตำบลเด่นชัย เขต ๓
พระครูประดิษฐพัฒนคุณ (นิคม )
วัดแม่ยุ้น

เจ้าคณะตำบลเด่นชัย เขต ๔
เจ้าอธิการกรพัศ ปิยธมฺโม
วัดน้ำพร้าว

เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น
พระครูวิจิตรธรรมสาธก (ชาญชัย ป.ธ.๓)
วัดสัมฤทธิบุญ

เจ้าคณะตำบลวังชิ้น
พระครูพินิจสาธุการ
วัดแม่แปง

เจ้าคณะตำบลสรอย
พระครูปัญญาพลากร
วัดศรีบุญนำ

เจ้าคณะตำบลแม่พุง เขต ๑
พระครูประภัสสรธรรม
วัดวังกวาง

เจ้าคณะตำบลแม่พุง เขต ๒
พระครูโสภณวรกิจ (ครรชิตภณ วรชิโต)
วัดป่าม่วง

เจ้าคณะตำบลนาพูน
พระครูวรกิจพิศาล (จันทร์พร )
วัดดอนกว้าง

เจ้าคณะตำบลแม่ป้าก
พระครูจารุศีลากร (ไกรเลิศ )
วัดแช่ฟ้า

เจ้าคณะตำบลป่าสัก
พระครูวิวิตจิตตาภิรม (มานิตย์ จิตฺตสํวโร)
วัดจิตตวิเวการาม

เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่
พระครูวิจิตรพัฒนพิมล (เจตน์ )
วัดแม่คำมี

เจ้าคณะตำบลหนองม่วงไข่
พระครูนิทัศน์ธรรมคุณ
วัดทุ่งแค้ว

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

ลำปาง-แพร่

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่
พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์ เมตฺตจิตฺโต)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๒ ๘๑๘๑ , ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕ , ๐๘ ๖๔๒๙ ๒๗๓๗

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (๒๕๕๖)
พระครูวิสุทธิสีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ)
วัดสามัคคีบุญญาราม

เลขานุการ
พระตุ๋ย สนฺตุสฺสโก
วัดสามัคคีบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์ นนฺทโก)
วัดถ้ำพระสบาย

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล)
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาวีรชน อคฺคธมฺโม ป.ธ.๔
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไหล่หิน (๒๕๕๖)
พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)
วัดสันตินิคม

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา
พระครูปลัด อุทินเทพ อติธมฺโม
วัดป่าปงสนุก

เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ สุวีโร ป.ธ.๓)
วัดจำทรายมูล

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สรวิทย์ มตฺตคุตฺโต
วัดจำทรายมูล

เจ้าคณะตำบลปงยางคก
พระครูฐิติธรรมปโพธิ (สมโพธิ สคารโว)
วัดม่อนหินขาว

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่
พระครูภาวนาปัญญาคุณ (สมพงษ์ สุปญฺโญ)
วัดป่าเวียงทอง

เลขานุการ
พระสมเพชร ผลปุญฺโญ
วัดป่าเวียงทอง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแพร่
พระปลัด เอกราช เขมานนฺโท
วัดแพร่ธรรมาราม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดแพร่ - พระสังฆาธิการ