หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๘๔๔๑ , ๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖

รองเจ้าคณะภาค ๗ รูปที่ ๑
พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๕๐๐๒-๓

เลขานุการ
พระครูสิริเจติยานุกูล (นิกร สิริปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๗ รูปที่ ๒
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๙๐๐ , ๐๘ ๑๙๘๔ ๒๔๖๕

เลขานุการ
พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙
วัดปากน้ำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดศรีโสดา
โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๙๐๙ , ๐๘ ๖๒๔๐ ๗๑๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระราชกิตติสุนทร (บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์งาม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๔ ๔๒๒๐ , ๐ ๕๓๓๘ ๒๑๔๔

เชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (๒๕๕๘)
พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)
วัดเจ็ดยอด
โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๙๔๗ , ๐๘ ๑๗๘๓ ๘๕๖๗

เลขานุการ
พระครูสถาพรเขมกิจ (เกษม ฐิตญาโณ)
วัดพันตอง

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รูปที่ ๑ (๒๕๕๒)
พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ)
วัดท่าตอน
โทร. ๐ ๕๓๐๕ ๓๖๐๙ , ๐๘ ๑๘๘๒ ๙๑๙๙

เลขานุการ
พระครูวิสิฐสุตานุกูล (โอรส วชิรเมธี ป.ธ.๓)
วัดท่าตอน

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รูปที่ ๒
พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๓๗๐๓ , ๐๘ ๑๘๘๓ ๘๗๕๒

เลขานุการ
พระครูโสภณปริยัติ (ชรินทร์ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (๒๕๖๓)
พระครูธรรมาภิรม (อินถา วรธมฺโม)
วัดน้ำบ่อหลวง

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดสวนดอก
โทร. ๐๘ ๑๗๒๔ ๒๔๖๑

เลขานุการ
พระมหาสุมิตร ธมฺมชีวี ป.ธ.๙
วัดสวนดอก

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
พระครูวิทิตศาสนาทร (เกษม อุปสนฺโต)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูสมุห์ อานนท์ ปญฺญาปโชโต
วัดจอมแจ้ง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)
วัดร่ำเปิง
โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๘๖๒๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ (๒๕๖๒)
พระครูปริยัตยานุศาสตร์ (ไสว เทวปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดฝายหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูสิทธิวรคุณ (ดวงทิพย์ สิริภทฺโท)
วัดเมธัง

เจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๒
พระครูบุญยากรวิโรจน์
วัดพันเตา

เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๑
พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ (ธีรพงษ์ สิรินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดป่าแดงมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต ๓
พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ศรศักดิ์ จนฺทรํสี)
วัดกู่เต้า

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างม่อย (๒๕๖๑)
พระครูพิพัฒน์สมาจาร (มานัส ธมฺมวุฑฺโฒ)
วัดชมพู

เจ้าคณะตำบลช้างคลาน
พระครูพัทธนาธิมุต (ประพันธ์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดอุปคุต

เจ้าคณะตำบลหนองป่าครั่ง - ท่าศาลา
พระครูสุพัฒนกิจโสภณ
วัดหนองป่าครั่ง

เจ้าคณะตำบลช้างเผือก - ป่าตัน
พระครูผาสุกศุภการ
วัดเมืองลัง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างเผือก - ป่าตัน (๒๕๖๒)
พระครูพิศิษฎ์พิพิธการ (บุญปั๋น ปญฺญาธโร)
วัดข่วงสิงห์

เจ้าคณะตำบลป่าแดด
พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)
วัดวังสิงห์คำ

เจ้าคณะตำบลวัดเกตุ
พระครูรัตนสุตสุนทร (อิ่นแก้ว สุวโจ)
วัดสันป่าข่อย

เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ
พระครูประภาสปริยัติวิมล (อรุณ ป.ธ.๔)
วัดป่าข่อยใต้

เจ้าคณะตำบลหายยา (๒๕๓๘)
พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ)
วัดธาตุคำ

เจ้าคณะตำบลแม่เหียะ
พระครูอาภัสรัตนธาดา (วิรัตน์ )
วัดต้นปิน

เจ้าคณะตำบลฟ้าฮ่าม
พระครูปรีชานิภากร
วัดฟ้าฮ่าม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลฟ้าฮ่าม (๒๕๕๙)
พระมหาเกษม เขมาภินนฺโท ป.ธ.๗
วัดท่าสะต๋อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย (๒๕๖๑)
พระครูรัตนชัยธรรม (ชัยรัตน์ ชยธมฺโม)
วัดเมืองสาตรหลวง

เจ้าคณะอำเภอสารภี
พระครูสาทรกิจโกศล (ชาญ ชวนปญฺโญ)
วัดสารภี

เลขานุการ
พระใบฎีกา รณชัย ถิรปุญโญ
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่

รองเจ้าคณะอำเภอสารภี (๒๕๖๑)
พระครูประภัสสรการ (บวร )
วัดบวกครกเหนือ

เลขานุการ
พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต
วัดบวกครกเหนือ

รองเจ้าคณะอำเภอสารภี
พระครูปริยัติกิจมงคล (มงคล ป.ธ.๔)
วัดช่างเคิ่ง

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ รักษ์ สิริเมธี
วัดหวลการณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสารภี (๒๕๕๙)
พระครูสุจิตบุญญาภรณ์ (บุญชุม จิตฺตสุโภ)
วัดหนองแฝก

เจ้าคณะตำบลสารภี - หนองแฝก (๒๕๖๒)
พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม)
วัดกอประจำโฮง

เจ้าคณะตำบลยางเนิ้ง
พระครูปลัด โกวิท ถาวโร
วัดสารภี

เจ้าคณะตำบลชมภู
พระครูพิทักษ์วีรคุณ (วิเชียร )
วัดพญาชมภู

เจ้าคณะตำบลไชยสถาน
พระครูประจักษ์สังวรคุณ (ณรงค์ )
วัดอุโบสถ

เจ้าคณะตำบลป่าบง (๒๕๖๑)
พระครูสังวรสีลานุรักษ์ (อนุรักษ์ )
วัดป่าบงหลวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าบง (๒๕๖๐)
พระครูประดิษฐ์บุญสาร (มงคล ฐิตปุญฺโญ)
วัดกองทราย

เจ้าคณะตำบลท่าวังตาล (๒๕๖๒)
พระครูโกวิทวิหารการ
วัดบ้านกลาง

เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว - ท่ากว้าง
พระครูชาคริยานุวัตร
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม

เจ้าคณะตำบลสันทราย
เจ้าอธิการพงษ์มิตร วิสุทฺธสีโล
วัดปากคลอง

เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูวิมลญาณประยุต (บุญชู ปญฺญาปชฺโชโต)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ชัชวาล ชวนปญฺโญ
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง (๒๕๕๑)
พระครูปิยธรรมทัต (ทองอินทร์ ปิยธมฺโม)
วัดทุ่งต้อม

รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูวิสุทธิเขมรัต
วัดป่าตึง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันกำแพง (๒๕๖๐)
พระครูอุดมธรรมพิลาส (ไพบูลย์ อคฺคธมฺโม)
วัดบ้านน้อย

เจ้าคณะตำบลทรายมูล
พระครูสุนทรธรรมวิจิตร
วัดดอนมูล

เจ้าคณะตำบลต้นเปา
พระครูสุคนธ์คุณธาดา (วิฑูรย์ คนฺธวํโส)
วัดต้นผึ้ง

รองเจ้าคณะตำบลต้นเปา
พระครูสุตปัญญาวิทิต
วัดสันมะฮกฟ้า

เจ้าคณะตำบลสันกลาง
พระครูวิสิฐธรรมากร (วิบาล )
วัดสีมาราม

เจ้าคณะตำบลแม่ปูคา
พระครูประภัสสรนิรันดร์ (นิรันดร์ ปภสฺสโร)
วัดปูคาเหนือ

เจ้าคณะตำบลร้องวัวแดง
พระครูอดุลญาณประยุต
วัดม่วงม้าใต้

เจ้าคณะอำเภอแม่ออน (๒๕๕๑)
พระครูวินิจสุภาจาร (ชัยวรรณ สุภาจาโร)
วัดสันกำแพง

เลขานุการ
พระครูสิริสุตานุสิฐ
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว
พระอธิการสุเทพ จนฺทสโร
วัดห้วยแก้ว

เจ้าคณะตำบลออนกลาง
พระครูสิริสุตานุสิฐ
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

เจ้าคณะตำบลออนเหนือ
พระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต
วัดถ้ำเมืองออน

เจ้าคณะตำบลแม่ทา - ทาเหนือ
พระครูอมรธรรมวงศ์
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด (๒๕๓๔)
พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
โทร. ๐ ๕๓๔๙ ๕๐๖๕ , ๐๘ ๖๑๙๒ ๙๐๒๒

เลขานุการ (๒๕๕๖)
พระครูวิโรจน์จริยานุกูล (ประจวบ วุฑฺฒิจารี)
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
โทร. ๐๘ ๙๕๕๙ ๓๘๐๘

รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด (๒๕๓๕)
พระครูมงคลศีลวงศ์ (อนันต์ เตชธมฺโม)
วัดสารคามรังสรรค์

เลขานุการ
พระใบฎีกา สหรัฐ นนฺทเมธี
วัดรังษีสุทธาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด (๒๕๕๗)
พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สุมโน)
วัดมหาวนาภิมุข

เลขานุการ (๒๕๕๗)
พระครูประพัฒน์ชินวงศ์ (ผดุง ชินวํโส)
วัดป่าเหมือด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด (๒๕๕๖)
พระครูเขมาภิราม (ถวิลทอง ชุติปาโล)
วัดยางทอง

เจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๑ (๒๕๓๔)
พระครูธีรปัญญานุโยค (อินปั๋น ปญฺญาธีโร)
วัดนิวาสไพรสณฑ์

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูเกษมธรรมถาวร (จำนงค์ ฐิตธมฺโม)
วัดสุขเกษม

เจ้าคณะตำบลลวงเหนือ (๒๕๒๓)
พระครูโสภณกิตติคุณ (จันทร์ กิตฺติญาโณ)
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

เจ้าคณะตำบลป่าป้อง - สง่าบ้าน (๒๕๔๔)
พระครูพิทักษ์อรัญวัตร (คำมูล ติกฺขปญฺโญ)
วัดป่าฝาง

รองเจ้าคณะตำบลป่าป้อง - สง่าบ้าน
พระครูสมุห์ ประดิษฐ์ รกฺขิตธมฺโม
วัดชัยประดิษฐ์

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลป่าลาน - ตลาดขวัญ
พระครูขันติศุภการ (บรรจง ขนฺติธโร)
วัดศรีประดู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าลาน - ตลาดขวัญ
พระครูวรวรรณวิทิต (มนตรี อภิวณฺโณ)
วัดป่าลาน

เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต ๑ (๒๕๒๓)
พระครูสถาพรธรรมประโชติ (ปัญญา โชติธมฺโม)
วัดดอนชัย

เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต ๒ (๒๕๕๒)
พระครูประภัศร์ชัยคุณ (นิเวศน์ ปภงฺกโร)
วัดชัยสถาน

เจ้าคณะตำบลสำราญราษฎร์ (๒๕๔๙)
พระครูอัมพวนานุรักษ์ (อุดม อานนฺโท)
วัดสันต้นม่วงเหนือ

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ (๒๕๖๒)
พระใบฎีกา มงคล สติสมฺปนฺโน
วัดสุนทรศิริ

เจ้าคณะตำบลแม่คือ (๒๕๕๗)
พระครูถาวรบุญรังสี (บุญเรือง ฐานวุฑฺโฒ)
วัดป่าแพ่ง

เจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน (๒๕๕๕)
พระครูพุทธิธรรมรักษ์ (บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต)
วัดกัญจน์นิธยาราม

เจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยง - เทพเสด็จ (๒๕๕๒)
พระครูโสภณบุญวัตร (อุทัย จนฺทรํสี)
วัดกำแพงหิน

เจ้าคณะอำเภอสันทราย
พระครูโกศลธรรมวิจัย (สุวรรณ ธมฺมวิจาโร)
วัดข้าวแท่นหลวง

เลขานุการ
พระครูบัณฑิตปริยัตยาทร (ประเวศ ป.ธ.๔)
วัดข้าวแท่นหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย
พระครูสถาพรพิพัฒน์
วัดเมืองขอน

เลขานุการ
พระครูวรสัจจานุกูล
วัดเมืองขอน

รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย (๒๕๖๓)
พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร (สังวร สํวโร)
วัดสันทรายมูล

เจ้าคณะตำบลสันทรายหลวง
พระครูพิมลสุตากร (บุญธรรม ธมฺมสิริ ป.ธ.๔)
วัดป่าลาน

เจ้าคณะตำบลสันนาเม็ง
พระครูมนูญพัฒนโกวิท (สว่าง )
วัดหลักพัน

เจ้าคณะตำบลสันป่าเปา
พระครูโสภณจริยาภิรัต (ประพันธ์ อตฺตทนฺโต)
วัดสันต้นเปา

เจ้าคณะตำบลหนองแหย่ง
พระครูโกวิทธรรมโสภณ
วัดร้องเม็ง

เจ้าคณะตำบลป่าไผ่
พระครูสุนทรญาณรังษี (สุรินทร์ วชิรญาณโณ)
วัดหนองเต่าคำ

เจ้าคณะตำบลหนองจ๊อม
พระครูประภากรกิจโกศล (อื่นคำ )
วัดท่าเกวียน

เจ้าคณะตำบลหนองหาร
พระครูสุธรรมานุสิฐ
วัดห้วยเกี๋ยง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่แฝก เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิสุทธิศีลโสภณ (สุวิน ชีวสุทฺโธ)
วัดบ้านโป่ง

เจ้าคณะตำบลแม่แฝก เขต ๒
พระครูสถิตเจติยารักษ์
วัดเจดีย์แม่ครัว

เจ้าคณะตำบลสันทรายน้อย - สันพระเนตร
พระครูวินัยสารโสภิต (ดวงจันทร์ กนฺตสาโร)
วัดสันศรี

เจ้าคณะอำเภอแม่ริม
พระครูปัญญาวิเชียร (ถาวร )
วัดแม่ริม

เลขานุการ
พระใบฎีกา พิมพ์ อินฺทวีโร
วัดร่มไทรคำ

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
พระครูสิริอาภากร (บุญธรรม )
วัดศรีบุญเรือง

เลขานุการ
พระครูสุตพัฒโนดม (วรเมศร์ จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดเจ็ดยอด

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
พระครูมนูญบุญญากร (คมสัน สิริปญฺโญ)
วัดเจดีย์สถาน

เลขานุการ
พระครูมณีวรรณประดิษฐ์ (บรรพต )
วัดมณีประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลริมใต้
พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์
วัดลัฎฐิวัน

เจ้าคณะตำบลสันโป่ง
พระครูประทีปธรรมภิรัต
วัดนันทาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยทราย
พระครูนิมิตธรรมวัชร์ (ธวัช วชิโร)
วัดตำหนักธรรมนิมิตร

เจ้าคณะตำบลสะลวง
พระครูสุปุญญานุยุต (บุญชู )
วัดสะลวง

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
พระครูศาสนกิจโกศล (ศรายุทธ )
วัดอินทราราม

เจ้าคณะตำบลโป่งแยง
พระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์ (ผดุงพันธ์ ป.ธ.๓)
วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าคณะตำบลเหมืองแก้ว
พระครูมงคลสิริวงศ์ (สุชาติ )
วัดดอนตัน

เจ้าคณะตำบลแม่สา
พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์
วัดสว่างบรรเทิง

เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว
พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์
วัดพระนอน

เจ้าคณะตำบลแม่แรม
พระครูสถาพรพัฒนวงศ์ (ฐาปนพงศ์ ฐิตวฑฺฒโณ)
วัดน้ำตกแม่สา

เจ้าคณะตำบลริมเหนือ
เจ้าอธิการบรรดล พุทฺธสาโร
วัดเจดีย์สถาน

เจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูกัลยาณวัตรสุนทร (ไมตรี )
วัดสันปูเลย

เลขานุการ
พระครูวิสิฐสุตากร (วินัย ธมฺมวิชโย ป.ธ.๓)
วัดปากทาง

รองเจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูพิศาลธรรมวงศ์
วัดหนองหล่ม

เลขานุการ
พระสถิตย์ สิริวิชโย
วัดหนองหล่ม

รองเจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูนันทเจติยาภิบาล (สักขี )
วัดพระธาตุสุนันทา

เลขานุการ
พระครูสุเมธพนารักษ์
วัดป่าตึงงาม

เจ้าคณะตำบลสันมหาพน
พระครูจิรธรรมประภัศร์ (นิรันดร์ )
วัดแม่แตง

เจ้าคณะตำบลแม่แตง
พระครูวิธานนวกรรม (อินสอน )
วัดแม่กะหลวง

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก เขต ๑ (๒๕๔๗)
พระครูพิศาลวิริยกิจ (ประเสริฐ มหาวิริโย)
วัดมะองค์นก

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก เขต ๒
พระครูสังวรประชานุสิฐ (นิกร )
วัดทรายมูล

เจ้าคณะตำบลบ้านช้าง - กื๊ดช้าง
พระครูปิยคุณธาดา (อภิชาติ )
วัดห้วยไร่

เจ้าคณะตำบลสบเปิง
พระครูสันติธรรมโชติ
วัดท่าข้าม

เจ้าคณะตำบลเมืองก๋าย
พระครูสุพัฒนเขต (สุวัตสาร )
วัดบ้านออบ

เจ้าคณะตำบลสันป่ายาง
พระครูสุวัฒนกิตติสาร
วัดหนองบัวหลวง

เจ้าคณะตำบลป่าแป๋ เขต ๑
พระครูประจักษ์เขมคุณ (วิจารณ์ )
วัดป่าแป๋

เจ้าคณะตำบลป่าแป๋ เขต ๒
พระครูสถิตธรรมาวุธ (จวน )
วัดปางฮ่าง

เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต ๑
พระครูถาวรสังฆกิจ (ประมวล อธิจิตฺโต)
วัดวังแดง

เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต ๒
พระครูปิยสีลธัช (เกตุ กนฺตสีโล)
วัดบ้านปง

เจ้าคณะตำบลช่อแล
พระครูโสภิตพัฒนโชติ (สุพรรณ )
วัดช่อแลพระงาม

เจ้าคณะตำบลแม่หอพระ เขต ๑
พระครูอินทรัตโนภาส (จันทร์แก้ว )
วัดแม่นาป๊าก

เจ้าคณะตำบลแม่หอพระ เขต ๒
พระครูปัญญาดุสิตาภรณ์ (ดุสิต )
วัดเหล่าก๋อง

เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
พระครูบุรีตารกานุรักษ์ (บุญทา วชิรปาโล)
วัดอินทาราม

เลขานุการ
พระครูปลัด รัฐกร สนฺตจิตฺโต
วัดแม่อีด

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
พระครูโอภาสศีลวิบูลย์
วัดห้วยไส้

เลขานุการ
พระอธิการนรินทร์ คมฺภีรปญฺโญ
วัดทุ่งหลุก

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว (๒๕๖๓)
พระครูโกศลสังฆพิทักษ์ (มนตรี )
วัดพระนอนสบคาบ

เจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต ๑
พระครูพิทักษ์พัฒนาทร (จรูญ )
วัดจรูญวัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต ๒
พระครูประพัฒน์สังฆกิจ (ดวงจันทร์ )
วัดอุตตาราม

เจ้าคณะตำบลแม่นะ เขต ๑
พระครูวิศาลบุญโญภาส (บุญ อธิปญฺโญ)
วัดศรีดอนชัย

เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เขต ๑
พระครูเกษมจริยานุกูล (กิตติชัย เขมจารี)
วัดปางมะกง

เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เขต ๒
พระครูวิบูลกมลธรรม (กมล กมโล)
วัดปางเฟือง

เจ้าคณะตำบลเมืองงาย
พระมหาเคน สนฺติกโร
วัดสะอาดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลทุ่งข้าวพวง เขต ๑
พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปัญญา ปิยธมฺโม)
วัดห้วยเป้า

เจ้าคณะตำบลทุ่งข้าวพวง เขต ๒
พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ (กรกต )
วัดสว่างมงคล

เจ้าคณะตำบลเมืองนะ
พระครูพิมลสุตกิจ (ผ่อง ป.ธ.๓)
วัดนาหวาย

เจ้าคณะตำบลเมืองคอง
พระครูประจักษ์กิจจานุวัตร (สมบูรณ์ อภโย)
วัดอินทาราม

เจ้าคณะอำเภอเวียงแหง
พระครูกันตศีลานุยุต
วัดกองลม

เลขานุการ
พระปลัด วีรยุทธ ธีรวํโส
วัดกองลม

เจ้าคณะตำบลเมืองแหง
พระครูปราการวรศาสน์ (นพดล )
วัดกำแพงใหม่

เจ้าคณะตำบลแสนไห
พระครูประพัฒโนทัย (มนตรี )
วัดอุทัยธาราม

เจ้าคณะตำบลเปียงหลวง
พระครูธีรกิจโกศล
วัดห้วยไคร้

เจ้าคณะอำเภอพร้าว
พระครูวิมลธรรมานุศาสน์ (สุนันท์ สุนนฺโท)
วัดเขื่อนผาก

เลขานุการ
พระครูโกวิทธรรมาวุธ (คธา ธมฺมธีโร)
วัดโล๊ะปูเลย

รองเจ้าคณะอำเภอพร้าว
พระครูวชิรปัญญาวิมล
วัดแม่แวน

เลขานุการ
เจ้าอธิการสยาม ธีรวํโส
วัดหนองบัวไชยมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอพร้าว
พระครูอาทรธรรมสารัตถ์
วัดทุ่งน้อย

เลขานุการ
พระครูประสิทธิ์พุทธศาสน์ (กฤษฎา สิริวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดกลางเวียง

เจ้าคณะตำบลเวียง - ทุ่งหลวง
พระครูโสภณกิตติญาณ
วัดหนองอ้อ

เจ้าคณะตำบลป่าตุ้ม เขต ๑
พระครูขันตยากรมานิต (มานิตย์ ขนฺติโก)
วัดต้นกอก

เจ้าคณะตำบลป่าตุ้ม เขต ๒
พระครูวิวัฒน์สุภาคม (อาคม อภิวฑฺฒโน)
วัดแม่กอย

เจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต ๑
พระครูโกวิทธรรมาวุธ (คธา ธมฺมธีโร)
วัดโล๊ะปูเลย

เจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต ๒
พระครูอมรสาธุวัตร (อินสม อินฺทปญฺโญ)
วัดท้าวพญาผาบ

เจ้าคณะตำบลสันทราย
พระครูโสภิตมันตาภรณ์ (วัลลภ )
วัดสันปง

เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
พระครูวิสุทธิ์ปัญญาคุณ
วัดป่าลัน

เจ้าคณะตำบลน้ำแพร่
พระครูปิยกิจจาภรณ์
วัดน้ำแพร่

เจ้าคณะตำบลเขื่อนผาก - แม่แวน
เจ้าอธิการสยาม ธีรวํโส
วัดหนองบัวไชยมงคล

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง เขต ๑
พระครูรัตนปัญญาวัฒน์ (ชุมพล )
วัดแม่แพง

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง เขต ๒
พระครูสุนทรปิยวรรณ (ศตายุ )
วัดบ้านหม้อ

เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด
พระครูวรวรรณวิวัฒน์ (นพบุรี )
วัดบ้านหลวง

เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ (๒๕๓๙)
พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม (ปิน คมฺภีรธมฺโม)
วัดอรัญญวาสี

เลขานุการ
พระสมุห์ อนันต์ กลฺยาณเมธี
วัดป่าไม้แดง

รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์
วัดป่าไม้แดง

เลขานุการ
พระครูสุทธิวนาพิทักษ์
วัดป่าไม้แดง

เจ้าคณะตำบลปงตำ
พระครูสิริธรรมวิทิต (อำนวย )
วัดปงตำ

เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เขต ๑
พระครูพินิตปัญญาธร
วัดศรีดงเย็น

เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เขต ๒
พระครูวิมลบุญญาคม ( อคฺคปุญโญ)
วัดสันต้นเปา

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสีลสังวรประยุต (อำนวย )
วัดต้นโชค

เจ้าคณะตำบลแม่ทะลบ
พระครูพิพิธปุญโญภาส
วัดฉิมพลีวัน

เจ้าคณะอำเภอฝาง (๒๕๔๔)
พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แก้ว ทนฺตจิตฺโต)
วัดพระบาทอุดม

เลขานุการ
พระครูถาวรสุวรรณวัตร (สุคำ ถิรจิตฺโต)
วัดต้นรุง

รองเจ้าคณะอำเภอฝาง
พระครูอดุลธรรมโสภิต (สิงหวรรณ์ )
วัดประทุมมาวาส

เลขานุการ
พระครูสถาพรธรรมพิศิษฎ์
วัดเทพอำนวย

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูขันติสราภิรักษ์ (สามารถ )
วัดสระนิคม

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูวิสุทธิธรรมรักษ์ (สมชาย )
วัดปัณณาราม

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๓
พระครูวิบูลสุวัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ )
วัดศรีดอนชัย

เจ้าคณะตำบลสันทราย
พระครูวิสิฐปุญญาภรณ์
วัดนันทาราม

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน
พระครูสถาพรธรรมพิศิษฎ์
วัดเทพอำนวย

เจ้าคณะตำบลแม่คะ
พระครูวิจิตรกรรมโกศล
วัดหนองยาว

เจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น
พระครูวรานุวัตร
วัดโสตยาราม

เจ้าคณะตำบลแม่สูน
พระครูสังวรธรรมนันท์ (บุญปั้น )
วัดแม่สูน

เจ้าคณะตำบลแม่ข่า
พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์ (สุทัศน์ )
วัดศรีบัวเงิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่งอน (๒๕๖๒)
พระครูสังวรประภัศร์ (คำปัน ปภสฺสโร)
วัดพระธาตุดอยแก้ว

เจ้าคณะอำเภอแม่อาย
พระครูวิธานธรรมโสภณ (คำอ้าย สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดแม่อายหลวง

เลขานุการ
พระครูรัตนสุตาภิมณฑ์ (นิรันดร์ รตนปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดปางต้นเดื่อ

รองเจ้าคณะอำเภอแม่อาย
พระครูโอภาสมงคลธรรม (สุทัศน์ )
วัดสว่างไพบูลย์

เลขานุการ
พระใบฎีกา ชัยรัตน์ ชยโสภโณ
วัดรัตนาวาส

เจ้าคณะตำบลแม่อาย เขต ๑
พระครูปลัด ปรีชา สุปญฺโญ
วัดพระธาตุปูแช่

เจ้าคณะตำบลแม่อาย เขต ๒ (มะลิกา)
พระครูกันตชัยสิทธิ์ (ศิริชัย กนฺตปญฺโญ)
วัดสันผักหละ

เจ้าคณะตำบลท่าตอน
พระครูขันตยาลังการ
วัดสันต้นดู่

เจ้าคณะตำบลสันต้นหมื้อ
พระมหาวารินทร์ นรินฺโท
วัดสันต้นหมื้อ

เจ้าคณะตำบลแม่สาว
พระครูรัตวรานุรักษ์
วัดกาวีละ

เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง
พระครูชัยมังคลารักษ์ (พิรุณ สิริจนฺโท)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
พระครูใบฎีกา อาทิตย์ อภินนฺโท
วัดม่วงสามฮ้อย

เจ้าคณะอำเภอหางดง
พระครูอาทรวิสุทธิคุณ (บุญตัน )
วัดหนองตอง

เลขานุการ
พระครูธีรกิจจารักษ์ (รักษ์ )
วัดจอมทอง

รองเจ้าคณะอำเภอหางดง
พระครูรัตนธรรมพินิต (สิงห์แก้ว ธมฺมธีโร)
วัดกำแพงงาม

เลขานุการ
พระประชากร สุทฺธิญาโณ
วัดกำแพงงาม

รองเจ้าคณะอำเภอหางดง
พระครูปัญญาวัชราวุธ (สมเพชร ปญฺญาวโร)
วัดศรีสุพรรณ

เลขานุการ
พระครูสุสีลานุรักษ์ (นิพันธ์ รกฺขิตสีโล)
วัดขุนคง

เจ้าคณะตำบลหางดง
พระครูสุกิจสารนิวิฐ (แสวง )
วัดหางดง

เจ้าคณะตำบลน้ำแพร่
พระครูวิรัชปัญญากร
วัดจำปาลาว

เจ้าคณะตำบลบ้านแหวน
พระครูชัยธรรมวุฒิ
วัดชัยวุฒิ

เจ้าคณะตำบลหนองควาย เขต ๑
พระครูสถิตปุญญาภินันท์ (สมพงษ์ )
วัดดอยแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองควาย เขต ๒
พระครูวิสิฐธรรมจารี (จำเนียร )
วัดขุนเส

เจ้าคณะตำบลสันผักหวาน
พระครูอุดมกิตยากร (ศรจันทร์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดลัฏฐิวนาราม

เจ้าคณะตำบลขุนคง - สบแม่ข่า
พระครูถาวรปุญญาภินันท์ (นิเวศน์ เตชปุญฺโญ)
วัดจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลหนองแก๋ว
พระครูวิทิตปัญญาคุณ (ถนอม ปัญญา)
วัดละโว้

เจ้าคณะตำบลหารแก้ว
พระครูโสภณบุญโญภาส (บุญต่อ )
วัดศรีสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูวรคุณสถิต (ทองดี คุณวโร)
วัดวาฬุการาม

เจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูพิศิษฏ์ปทุมวัฒน์ (วงศกร )
วัดหนองบัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาภิมณฑ์ (บุญปั๋น ปญฺญาวโร)
วัดพฤกษาราม

เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
พระครูสุนทรขันติรัต (คำนึง ขนฺติพโล)
วัดศรีเกิด

เลขานุการ
พระครูอุเทนปัญญารังษี (ภานุพงศ์ )
วัดบ้านเปียง

รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
พระครูสิริวุฒิกร ป.ธ.๕
วัดโรงวัว

เลขานุการ
พระครูวิจิตรสุตาภรณ์ (จรัญ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔)
วัดมะขุนหวาน

รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ )
วัดอินทวิชัย

เลขานุการ
พระครูปลัด ศิวภัช ภทฺรญาโณ
วัดป่างิ้ว

เจ้าคณะตำบลยุหว่า เขต ๑
พระครูวิสาลธรรมานุยุต (นวล )
วัดมะกับตอง

เจ้าคณะตำบลยุหว่า เขต ๒
เจ้าอธิการบุญธรรม จตฺตมโล
วัดสันป่าตอง

เจ้าคณะตำบลบ้านแม เขต ๑
พระครูพิพัฒนกิจโกศล (เจริญ )
วัดบ้านดง

เจ้าคณะตำบลบ้านแม เขต ๒
พระครูกัลยาณกิตติรัต (สัมพันธ์ )
วัดบ้านสัน

เจ้าคณะตำบลท่าวังพร้าว
พระครูสาทรวีรกิจ
วัดสันควงคำ

เจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๑
พระครูปัญญาคุณโสภิต
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๒
พระครูไพจิตปัญญาภิรัต
วัดทุ่งเกี๋ยง

เจ้าคณะตำบลทุ่งต้อม
พระครูสุวรรณปัญญาโสภิต (คำปัน สิริปญฺโญ)
วัดก่อเก๊า

เจ้าคณะตำบลแม่ก๊า เขต ๑
พระครูวรกิจจาภรณ์ (สวัสดิ์ ญาณวโร)
วัดแม่ก๊า

เจ้าคณะตำบลแม่ก๊า เขต ๒
พระครูสังวรสีลพิพัฒน์
วัดสันกาวาฬ

เจ้าคณะตำบลมะขามหลวง เขต ๒
พระครูวาปีจันโทภาส (ทรัพย์ )
วัดหนองอึ่ง

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
พระครูประภัศร์พุทธิคุณ (สนิท )
วัดสันห่าว

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๒
พระครูถาวรนพรัฐ (สุเทพ )
วัดศรีนวรัฐ

เจ้าคณะตำบลมะขุนหวาน เขต ๑
พระครูวิจิตรสุตาภรณ์ (จรัญ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔)
วัดมะขุนหวาน

เจ้าคณะตำบลมะขุนหวาน เขต ๒
พระครูวีรปุณณเขต
วัดสันทรายมูล

เจ้าคณะตำบลสันกลาง
พระครูสุจิตพัฒนสาร (สนิท )
วัดบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำบ่อหลวง
พระครูปรีชาปริยัตยาทร (ศรัญญู ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)
วัดน้ำบ่อหลวง

เจ้าคณะอำเภอแม่วาง
พระครูสุทธิญาณรังษี
วัดรังษีสุทธาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา สงกรานต์ ญาณิสฺสโร
วัดบ้านใหม่ปางเติม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง (๒๕๖๒)
พระครูรัตนสุภาจาร (จันทร์แก้ว เขมรํสี)
วัดดอนแก้ว

เจ้าคณะตำบลทุ่งปี้
พระครูอินทคุโณภาส
วัดใหม่สวรรค์

เจ้าคณะตำบลดอนเปา เขต ๑
พระครูสุเมธธรรมวงศ์ (อุดม )
วัดดอนเปา

เจ้าคณะตำบลดอนเปา เขต ๒
พระครูสุตกิจจาภิรม (อุทัย อาทิจฺโจ ป.ธ.๓)
วัดดอยสัพพัญญู

เจ้าคณะตำบลบ้านกาด
พระครูสุนทรธรรมโชติ (ทวนทอง ทีปธมฺโม)
วัดจำลอง

เจ้าคณะตำบลแม่วิน
พระครูสุชาตธรรมาวุธ
วัดบ้านใหม่ปางเติม

เจ้าคณะตำบลทุ่งรวงทอง
พระครูวรกิจพิธาน
วัดสารภี

เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
พระครูสุนทรธรรมานุโยค (สมพงษ์ เกสโร)
วัดพระธาตุโขงขาว

เลขานุการ
พระครูปัญญาพิสุทธิ์ (จรัญ )
วัดทุ่งท้อ

รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
พระครูสาธุกิจจานันท์ (อุดม )
วัดพระธาตุดอยน้อย

เลขานุการ
พระอธิการสุรสีห์ ญาณาสโย
วัดเหล่าเป้า

เจ้าคณะตำบลสันติสุข
พระครูสุคนธ์บุญญากร
วัดคันธาวาส

เจ้าคณะตำบลยางคราม
พระครูสถาพรพัฒนรังษี (อังคาร )
วัดใหม่พัฒนา

เจ้าคณะตำบลสองแคว
พระครูปัญญาพิสุทธิ์ (จรัญ )
วัดทุ่งท้อ

เจ้าคณะตำบลดอยหล่อ เขต ๑
พระครูวิภาตวรคุณ
วัดอรัญญวาส

เจ้าคณะตำบลดอยหล่อ เขต ๒
พระครูปิยกิจปรีชา
วัดฟ้าหลั่ง

เจ้าคณะอำเภอจอมทอง (๒๕๖๓)
พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๖๒๓ , ๐๘ ๑๗๘๓ ๐๒๑๕

รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง (๒๕๖๓)
พระครูสุจิตปัญญารัตน์ (นิกร จิตฺตปญฺโญ)
วัดบ้านแปะ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทอง (๒๕๖๒)
พระครูอินทญาณรังษี (มา ปญฺญาวโร)
วัดพุทธนิมิตร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
พระราชปัญญาเวที (บุญเลิศ ธีรานนฺโท ป.ธ.๗)
วัดท่าตอน
โทร. ๐ ๕๓๐๕ ๓๖๐๙ , ๐๘ ๗๑๙๐ ๕๓๓๙

เจ้าคณะตำบลข่วงเปา
พระครูวิมลจันทรังษี (สมพร )
วัดขะแมด

เจ้าคณะตำบลดอยแก้ว
พระครูโสภณสุวรรณาทร (เพชร วชิรญาโณ)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลสบเตี๊ยะ เขต ๑
พระครูพิพิธปุญญาภิรม
วัดสบเตี๊ยะ

เจ้าคณะตำบลสบเตี๊ยะ เขต ๒
พระครูโสภิตปุญโญภาส
วัดหนองอาบช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่สอย (๒๕๖๑)
พระครูปัญญาพิลาศ (คำกอง โชติปญฺโญ)
วัดแม่สอย

เจ้าคณะตำบลบ้านแปะ เขต ๒
พระครูโสภิตชนาธิการ (นิกร )
วัดข่วงเปาใต้

รองเจ้าคณะอำเภอฮอด
พระครูสังวรสิทธิโชติ (วิชาญ อิทฺธินาโค)
วัดบ้านขุน

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๘
วัดบ้านขุน

เจ้าคณะตำบลฮอด
พระครูสีลขันธ์สังวร (ประโยชน์ )
วัดหางดง

เจ้าคณะตำบลหางดง เขต ๑
พระครูประยุตขันติคุณ (สีมา )
วัดศิลานิมิตร

เจ้าคณะตำบลหางดง เขต ๒
พระครูธรรมรสวิจิตร (พิชัย )
วัดวังลุง

เจ้าคณะตำบลบ้านตาล
พระครูสุมณฑ์จันทสาร
วัดเด่นสารภี

เจ้าคณะตำบลบ่อหลวง
พระครูปริยัติธรรมพินิจ
วัดบ่อพะแวน

เจ้าคณะตำบลนาคอเรือ
พระครูพิศิษฏ์ปุญญาภิรักษ์ (เสาร์ )
วัดท่าข้าม

เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า
พระครูสุจิตธรรมสาร (สุใจ เขมจาโร)
วัดท่าครั่ง

เลขานุการ
พระปลัด สุรสิทธิ์ ธีรปญฺโญ
วัดบ้านไร่

เจ้าคณะตำบลดอยเต่า - โป่งทุ่ง
พระครูประดิษฐ์ชัยโกศล
วัดแปลงห้า

เจ้าคณะตำบลท่าเดื่อ
พระครูสันตจิตตาภิรัต (ประทิน อริยวํโส)
วัดประถมการาม

เจ้าคณะตำบลมืดกา
พระครูสุนทรจิรธรรม
วัดเด่นคา

เจ้าคณะตำบลบ้านแอ่น - บงตัน
พระครูอดุลญาณสุนทร (ประพันธ์ )
วัดบ้านน้อย

เจ้าคณะอำเภออมก๋อย
พระครูสุนทรวิภาต (สมบูรณ์ ธมฺมนนฺโท)
วัดแสนทอง

เลขานุการ
พระสมุห์ ทนงเดช จิตฺตสํวโร
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลอมก๋อย - ยางเปียง
พระครูโอภาสธรรมธารี ( อาภาธโร)
วัดบ้านหลวง

เจ้าคณะตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง
พระครูสถิตบุญญาวาส (ศราวุฒิ โสภโณ)
วัดสถิตบุญวาส

เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม
พระครูมงคลวิสิฐ (วิศิษฐ์ )
วัดบุปผาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา อุทัย อภิวฑฺฒโน
วัดบุปผาราม

รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕)
วัดพันแหวน

เจ้าคณะตำบลแม่ศึก - แม่นาจร
พระครูประภัศร์รัตนโชติ (โชติ ปภสฺสโร)
วัดแม่วาก

เจ้าคณะตำบลท่าผา
พระครูพุทธบทโสภิต (ทักษิณ )
วัดพระบาท

เจ้าคณะตำบลช่างเคิ่ง เขต ๑
พระครูอภิวัฒน์สวัสดิการ (สวัสดิ์ )
วัดห้วยริน

เจ้าคณะตำบลช่างเคิ่ง เขต ๒
พระครูวิบูลกัลยาณกิตติ์
วัดบนนา

เจ้าคณะอำเภอสะเมิง
พระครูสุวัฒน์วรธรรม (เจริญ ฐานวโร)
วัดงาแมง

เลขานุการ
พระครูอุปถัมภ์กิจจานุกูล (อนุรักษ์ )
วัดงาแมง

รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง
พระครูโอภาสปัญญาคม (ทวี ปริชาโน)
วัดดับภัย

เลขานุการ
พระใบฎีกา เสาร์คำ ธีรธมฺโม
วัดสะเมิง

เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้ เขต ๑ (๒๕๓๕)
พระครูโสรัจพัฒนคุณ (เสงี่ยม จิรวฒฺฑโณ)
วัดทรายมูล

เจ้าคณะตำบลสะเมิงเหนือ (๒๕๓๐)
พระครูเทพวรธรรม (ดี เทวธมฺโม)
วัดทุ่งล้อม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว (๒๕๖๑)
พระครูโกศลสังฆคุณ (วงค์เพชร ฐิติโก)
วัดแม่ขาน

เจ้าคณะตำบลแม่สาบ (๒๕๔๙)
พระครูชาคริยานุรักษ์ (ถนอม ชาคโร)
วัดแม่ตุงติง

เจ้าคณะตำบลยั้งเมิง (๒๕๔๘)
พระครูโกวิทชาครธรรม (ธีรศักดิ์ ชาคโร)
วัดบ้านป้อก

เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา
พระวิมลมุนี (นนทพันธ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดศรีโสดา
โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๙๗๗๗ , ๐๘ ๑๘๘๕ ๒๔๕๓

เลขานุการ
พระครูวิสุทธิภัทรการ (ชินภัทร ชินภทฺโท)
วัดศรีโสดา

เจ้าคณะตำบลบ้านจันทร์ - แจ่มหลวง
พระครูจันทรกิจจารักษ์ (นิคม กิจฺจสาโร)
วัดจันทร์

เจ้าคณะตำบลแม่แดด - แจ่มหลวง
พระปลัด สุชาติ สุวฑฺฒโก
วัดห้วยบง

ลำพูน

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๒๐๙ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๒๔๖๖

เลขานุการ
พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ (นิเวศน์ ป.ธ.๔)
วัดแม่สารป่าขาม

รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน (๒๕๕๓)
พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ)
วัดบ้านตอง

รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน (๒๕๖๑)
พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.๙)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๐๖๙๓ , ๐๘ ๑๘๘๒ ๒๘๑๕

เลขานุการ
พระครูสุตสารประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุดอยแต

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
พระครูจิรวัฒนโสภณ (ชวลิต ป.ธ.๔)
วัดช่างฆ้อง

เลขานุการ
พระมหาศิริศักดิ์ สิกฺขาสโภ ป.ธ.๗
วัดสันหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ถนอม กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดประตูป่า

เลขานุการ
พระปฏิภาณ ภูริปญฺโญ
วัดประตูป่า

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน (๒๕๖๐)
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี ป.ธ.๕)
วัดป่าเห็ว

รองเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูพิศาลเจติยานุกูล (สิงห์ชัย ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูนิวิฐธรรมโชติ (ประดิษฐ์ ปภสฺสโร)
วัดจามเทวี

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูโสภณจิตตาภิรักษ์ (สมชาย สมจิตฺโต)
วัดสวนดอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงยอง (๒๕๕๙)
พระครูวรธรรมาภิรม (เมืองอินทร์ วรธมฺโม)
วัดศรีเมืองยู้

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหมืองง่า (๒๕๕๙)
พระครูสิริปุญญากร (คำปัน อนาลโย ป.ธ.๔)
วัดศรีบุญยืน

เจ้าคณะตำบลต้นธง
พระครูสุวัตถิ์ธรรมกิจ (สวัสดิ์ ป.ธ.๓)
วัดพันตาเกิน

เจ้าคณะตำบลริมปิง
พระครูภัทรกิตติคุณ (จำรัส ป.ธ.๓)
วัดเจดีย์ขาว

เจ้าคณะตำบลอุโมงค์ เขต ๒
พระครูสุวัจน์ชัยสถิต (โอวาท )
วัดชัยสถาน

เจ้าคณะตำบลหนองช้างคืน
พระครูอมรธรรมรัตน์
วัดบ้านหลุก

เจ้าคณะตำบลประตูป่า
พระครูสุภัทรปริยัติกิจ (สมชาย ป.ธ.๔)
วัดต้นแงะ

เจ้าคณะตำบลบ้านแป้น
พระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ
วัดบ้านเส้ง

เจ้าคณะตำบลเหมืองจี้ เขต ๑
พระครูบรรพตพัฒนโกศล (วัฒนา )
วัดดอยกุศล

เจ้าคณะตำบลเหมืองจี้ เขต ๒
พระครูวรปัญญานุยุต
วัดเหมืองจี้หลวง

เจ้าคณะตำบลหนองหนาม
พระครูประภัศร์ศีลาภรณ์
วัดบ้านขว้าง

เจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑
พระอธิการนพรัตน์ เขมาภินนฺโท
วัดหนองซิว

รองเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑
พระอธิการภานุวัฒน์ ปิยธมฺโม
วัดหนองไซ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูอดิศัยบุญเขต (ชำนาญ กตปุญฺโญ)
วัดห้วยม้าโก้ง

เจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๒
พระครูจิตสารโสภณ
วัดสันป่าสัก

เจ้าคณะตำบลศรีบัวบาน
พระครูสิริวรธรรม (สุพจน์ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ (จรัล )
วัดร่องส้าว

เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต ๑
พระครูพิทักษ์ธรรมากร (สวัสดิ์ สีลสํวโร)
วัดบ้านแจ่ม

เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต ๒
พระครูจันทประชามานิต (มานิตย์ จนฺทธมฺโม)
วัดสะแล่ง

เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต ๓
พระครูวีรสิกขการ (เฉลิม )
วัดริมร่อง

เจ้าคณะอำเภอป่าซาง
พระพุทธบาทพิทักษ์ (ชวลิต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
โทร. ๐ ๕๓๕๒ ๑๙๖๑ , ๐๘ ๗๑๙๓ ๓๗๕๗

เลขานุการ
พระครูกัลยาณปริยัติกิจ (อำนาจ ป.ธ.๔)
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง
พระครูสัทธาภิมณฑ์
วัดมะกอก

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูไพศาลปริยัติกิจ (จิตรกร ป.ธ.๔)
วัดป่าซางงาม

เจ้าคณะตำบลม่วงน้อย
พระครูวิมลธรรมจารี (มานิตย์ ธมฺมจารี)
วัดสะปุ๋งหลวง

เจ้าคณะตำบลนครเจดีย์
พระครูวิรุฬห์สุตการ (บุญรอน ป.ธ.๓)
วัดหนองสมณธาดา

เจ้าคณะตำบลท่าตุ้ม
พระครูสุคนธสีลวิมล (ชัยวัฒน์ )
วัดป่าตองคันธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบ (๒๕๕๙)
พระครูสุนทรสิทธิธรรม (สินทร อายุวฑฺฒโก)
วัดน้ำดิบ

เจ้าคณะตำบลแม่แรง
พระครูพิลาศธรรมวินิต (สะอาด ป.ธ.๔)
วัดป่าเหียง

เจ้าคณะตำบลปากบ่อง
พระครูปริยัติกิจพิพัฒน์ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดท่าต้นงิ้ว

รักษาการเจ้าคณะตำบลบ้านเรือน
พระครูปริยัติกิจพิพัฒน์ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดท่าต้นงิ้ว

เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง
พระครูวิบูลเจติยาทร (จำเริญ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระอธิการลือชัย อินฺทยโส
วัดหล่ายแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง
พระครูวิวิธธรรมธาดา (บุญปั้น ธมฺมธโร)
วัดทุ่งม่าน

เลขานุการ
พระอดุลย์ อาภสฺสโร
วัดป่าพลู

เจ้าคณะตำบลบ้านโฮ่ง เขต ๑
พระครูสิริสุตาภิรัต (ธีรชัย ป.ธ.๕)
วัดห้วยกาน

เจ้าคณะตำบลบ้านโฮ่ง เขต ๒
พระครูสุมณฑ์ธรรมนิวิฐ (สุทัศน์ ป.ธ.๓)
วัดสันเจดีย์

เจ้าคณะตำบลป่าพลู
พระครูมานิตพัฒนสุนทร (วัฒนา มานิโต)
วัดแม่ลอบ

เจ้าคณะตำบลศรีเตี้ย
พระครูกัลยาณธรรมนิวิฐ (เสาร์คำ ถาวโร)
วัดศรีเตี้ย

เจ้าคณะตำบลหนองปลาสวาย
พระครูอินทวรรณทิพากร (จันทร์ทิพย์ )
วัดสันเจดีย์ริมปิง

เจ้าคณะอำเภอแม่ทา
พระครูโสภิตรัตนโชติ (หน่อแก้ว )
วัดผาตั้ง

เลขานุการ
พระครูวีรกิจสถาพร (เดชณรงค์ ฐิตญาโณ)
วัดทาสบเส้า

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทา
พระครูมนูญกิจจาทร (จรัญ กิตฺติปญฺโญ)
วัดทากาศ

เลขานุการ
พระครูธำรงวีรพิทักษ์ (ทรงศักดิ์ )
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลทากาศ
พระครูพิศิษฎ์ศุภการ
วัดทาหนองยางไคล

เจ้าคณะตำบลทาขุมเงิน
พระครูโกศลวรการ
วัดทาศรีป้าน

เจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เขต ๑
พระครูโสภณปิยาจาร
วัดทาร้องเรือ

เจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เขต ๒
พระครูประภัศร์รัตโนภาส (สมบูรณ์ ปภสฺสโร)
วัดทาดอยแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทาปลาดุก เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูพิบูลพัฒนพิธาน (บุญ เทวธมฺโม)
วัดทาปลาดุก

เจ้าคณะอำเภอลี้
พระครูอินทวุฒิคุณ
วัดบ้านกลาง

เลขานุการ
พระครูรัตนสารสุมณฑ์ (มนพิชัย )
วัดปางส้าน

รองเจ้าคณะอำเภอลี้
พระครูพุฒิธรรมสุนทร (โสดา ติกฺขวีโร)
วัดแม่ตืน

เลขานุการ
พระมนตรี ฐิตวิริโย
วัดแม่สารป่าขาม

รองเจ้าคณะอำเภอลี้ (๒๕๖๓)
พระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ (คําจันทร์ )
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต ๑
พระครูพิศิษฎ์สุมงคล
วัดลี้หลวง

เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต ๒
พระครูประภาสจันทเขต (มนตรี จนฺทโชโต)
วัดนากลาง

เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต ๓
พระครูไพบูลปิยกิจ (ปิยะ )
วัดแม่หว่างต้นผาง

เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๑
พระครูวิชิตชัยสิทธิ์
วัดนาเลี่ยง

เจ้าคณะตำบลป่าไผ่
พระครูสุกิจจาภรณ์ (ประสงค์ )
วัดป่าจี้

เจ้าคณะตำบลแม่ตืน เขต ๑
พระครูอุดมคุณวัฒน์ (ประสงค์ ธมฺมจารี)
วัดแม่ป้อก

เจ้าคณะตำบลแม่ตืน เขต ๒
เจ้าอธิการศรชัย กิตฺติโสภโณ
วัดสันป่าสัก

เจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้าง
พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย ป.ธ.๕)
วัดห้วยห้าง

เลขานุการ
พระครูสุนันท์กิจจาทร (ประสิทธิ์ )
วัดทุ่งเป็ด

เจ้าคณะตำบลทุ่งหัวช้าง
พระครูอินทสารพิพัฒน์
วัดทุ่งหัวช้าง

เจ้าคณะตำบลตะเคียนปม
พระครูวิธานกัลยาณกิจ
วัดห้วยไร่

เจ้าคณะตำบลบ้านปวง
พระครูวรวรรณวิศิษฏ์ (ณรงค์ สิริวณฺโน)
วัดทุ่งเป็ด

เจ้าคณะอำเภอบ้านธิ
พระครูอินทปัญญาวุธ
วัดป่าตาล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านธิ (๒๕๖๐)
พระครูโสภณรัตนสาร (อูปแก้ว ฐิตสาโร)
วัดป่าลาน

เจ้าคณะตำบลห้วยยาบ เขต ๑
พระครูอรัญชัยธัช (ธวัชชัย ป.ธ.๓)
วัดป่าค่าง

เจ้าคณะตำบลห้วยยาบ เขต ๒
พระครูวิเชียรธรรมโกวิท (ประวิน )
วัดศรีชัยชุม

เจ้าคณะตำบลบ้านธิ เขต ๑
พระครูภาวนาพินิจ
วัดพระธาตุดอยเวียง

เจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่อง (๒๕๕๑)
พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.๙)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๐๖๙๓ , ๐๘ ๑๘๘๒ ๒๘๑๕

เลขานุการ
พระครูสุตกัลยาณกิจ (จำลอง กลฺยาณสิริ ป.ธ.๓)
วัดบ้านดงหลวง

เจ้าคณะตำบลวังผาง
พระครูประทีปธรรมธาดา (สมศักดิ์ )
วัดร้องธาร

เจ้าคณะตำบลหนองล่อง
พระครูวิมลปริยัติคุณ (ทองสุข สจฺจญาโณ ป.ธ.๔)
วัดเหล่าดู่

เจ้าคณะตำบลหนองยวง
พระครูสุนทรปัญญารัตน์ (ศิริชัย ป.ธ.๔)
วัดป่ารกฟ้า

แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ (อนันต์ จนฺทาโภ ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุดอยกองมู
โทร. ๐๘ ๑๐๒๖ ๔๕๔๔

เลขานุการ
พระปลัด สุรเดช จิรธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู

รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี ป.ธ.๗
วัดทรายขาว

เลขานุการ
พระครูอนุสารสัทธานุกิจ (ทองสุข )
วัดหัวเวียง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวโร)
วัดหัวเวียง
โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๐๓ , ๐๘ ๔๘๑๐ ๖๙๑๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
พระครูอนุชิตสุตาทร (สวัสดิ์ ถาวรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดผาอ่าง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ (ชัยพร ปพฺพชิโต ป.ธ.๔)
วัดจองคำ

เลขานุการ
พระสุริยะ นนฺทภาโส
วัดจองคำ

เจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๑
พระครูอนุสารสัทธานุกิจ (ทองสุข )
วัดหัวเวียง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูอนุรักษ์ธรรมเจดีย์ (เล็ก ยุตฺตธมฺโม)
วัดดอนเจดีย์

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
พระครูอนุศาสน์สุตคุณ (นิยม ปญฺญาวโร ป.ธ.๓)
วัดก้ำก่อ

เจ้าคณะตำบลผาบ่อง
พระครูอนุกูลศีลสังวร
วัดผาบ่องใต้

เจ้าคณะตำบลปางหมู เขต ๑
พระครูอนุยุตสังฆกิจ (ปิยะศักดิ์ )
วัดปางหมู

เจ้าคณะตำบลปางหมู เขต ๒
เจ้าอธิการเสรี ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง

เจ้าคณะตำบลหมอกจำแป่
พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ
วัดหมอกจำแป่

เจ้าคณะตำบลห้วยผา
พระครูอนุสิฐเขมคุณ (เกษม อินฺทปญฺโญ)
วัดน้ำกัด

เจ้าคณะอำเภอขุนยวม
พระครูอนุศาสน์โกศล
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระปลัด สมศักดิ์ ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลขุนยวม - แม่เงา
พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ (กมล กลฺยาณวาโจ)
วัดต่อแพ

เจ้าคณะตำบลเมืองปอน
พระครูอนุวัตรสมณคุณ (อมรรัตน์ )
วัดเมืองปอน

เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า
พระครูอนุศาสน์โสภณ (อนุรัตน์ )
วัดม่วยต่อ

เลขานุการ
พระสมุห์ สมศักดิ์ ชนาสโภ
วัดม่วยต่อ

เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า
พระครูอนุกูลวิรัชกิจ (วิรัช วิริยธมฺโม)
วัดปางคาม

เจ้าคณะอำเภอปาย
พระครูอนุสารปุญญาคม
วัดแม่นาเติงใน

เลขานุการ
พระปลัด จอติ๊ ชยานนฺโท
วัดแม่นาเติงนอก

เจ้าคณะตำบลเวียงใต้
พระปลัด อมร จนฺทปญฺโญ
วัดน้ำฮู

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ - แม่ฮี้
พระใบฎีกา ณรงค์ ฐิตวุฑฒิ
วัดทรายขาว

เจ้าคณะตำบลทุ่งยาว
เจ้าอธิการจร ปภสฺสโร
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองแปง - โป่งสา
พระครูอนุสรณ์จารุวรรณ
วัดแม่ปิง

เจ้าคณะตำบลแม่นาเติง
เจ้าอธิการสงกรานต์ สุภทฺโท
วัดนาจลอง

เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
พระครูอนุกูลบุญกิจ
วัดชัยลาภ

เลขานุการ
พระสมุห์ จีระศักดิ์ จิรธมฺโม
วัดอมราวาส

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล (ไพศาล )
วัดสุพรรณรังษี

เลขานุการ
พระอิสระ ญาณธมฺโม
วัดสุพรรณรังษี

เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต ๑
พระครูอนารจารุวรรณ
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต ๒
พระครูอนุสิฐกิตติคุณ (สมาน สมานฉนฺโท)
วัดกิตติวงศ์

เจ้าคณะตำบลบ้านกาศ เขต ๑
พระสมุห์ จีระศักดิ์ จิรธมฺโม
วัดอมราวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านกาศ เขต ๒
พระครูอนุสิฐรัตนคุณ (ส่าเก สมจิตฺโต)
วัดบ้านแพะ

เจ้าคณะตำบลแม่คง - แม่ยวม
เจ้าอธิการเฉลิม สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง

เจ้าคณะอำเภอสบเมย
พระครูอนุรักษ์พัฒนคุณ ( ปภสฺสโร)
วัดผาผ่า

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ สุทิธิจาโค
วัดคอนผึ้ง

เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย
พระครูญาณสัมปยุต
วัดแม่ลาน้อย

เลขานุการ
พระสมุห์ ถวัลย์ ฐิตปญฺโญ
วัดแม่ลาน้อย

เจ้าคณะตำบลแม่ลาน้อย
พระครูอนุสิฐปริยัติโวหาร (เกตุแก้ว คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดโวหารคุณ

เจ้าคณะตำบลแม่ลาหลวง
พระครูอนุสิฐธีรคุณ
วัดแม่ลาหลวง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดเทพนิมิตสุดเขต
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

นครสวรรค์

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล กิจฺจปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๔๗๕ , ๐๙ ๖๔๔๖ ๔๖๔๕

เลขานุการ
พระชัยธวัช อภิวฒฺฑโน
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๘ ๘๑๗๖ ๑๗๐๔

เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
พระครูปลัด ชำนาญ เตชพโล
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๙๒๐ ๗๕๔๒

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ ฉนฺทโก
วัดพุทธนิมิต
โทร. ๐๙ ๐๔๒๙ ๖๖๖๑

เจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูมงคลเทพ (อมร )
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๔๗๑๒ ๘๕๖๗

เลขานุการ
พระวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๐๘๘ ๓๑๕๖

เจ้าคณะตำบลตาคลี
พระครูสังฆ์รักษ์ ไสว ชยธมฺโม
วัดคูหาโสภณ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๑๐๕๐

เลขานุการ
พระใบฏีกา วัลลภ คุณวโร
วัดเทพมงคลปานสาราม
โทร. ๐๘ ๐๘๔๑ ๑๕๑๓

เจ้าคณะอำเภอชุมแสง - เก้าเลี้ยว - บรรพตพิสัย
พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน ธมฺมวโร)
วัดเทพสถาพร
โทร. ๐๘ ๖๕๙๑ ๑๘๖๒

เจ้าคณะตำบลชุมแสง
พระครูธรรมสถาพร ( จตฺตมโล)
วัดใหม่หนองน้ำขุ่น
โทร. ๐๘ ๒๔๑๔ ๕๖๒๘

เพชรบูรณ์

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๔๕)
พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๘๒๓ , ๐๘ ๗๙๓๒ ๑๔๑๗

เลขานุการ
พระมหาอภิเชษฐ์ สจฺจญาโณ ป.ธ.๕
วัดสนธิกรประชาราม
โทร. ๐๘ ๓๔๑๐ ๗๖๘๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน )
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๖๒๑๐ ๙๓๓๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (๒๕๖๐)
พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธมฺมสาโร)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๐๐๗๓ , ๐๘ ๑๒๘๓ ๔๔๓๐

เลขานุการ
พระมหาพิเชษฐ์ โกวิโท ป.ธ.๗
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐๘ ๙๔๕๖ ๓๘๒๐

เจ้าคณะตำบลสะเดียง
พระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดไทรงาม
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๐๓๗๒

เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก
พระครูโสภิตพัชรธรรม (อาญาวุฒิ )
วัดติสสมหาวัน
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๐๗๗๓

เจ้าคณะตำบลนาป่า
พระครูวิบูลธรรมจารี (อรรฆพร )
วัดเฉลียงลับ
โทร. ๐๘ ๒๘๕๙ ๗๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เลขานุการ
พระครูสุนทรวรวัชร (สุนทร กตสาโร)
วัดป่าด่านแก้ว
โทร. ๐๘ ๙๙๖๑ ๖๑๖๔

เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น
พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ (ทนงค์ )
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๑๙๓ ๑๑๒๒

รักษาการเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
วัดป่าสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๑๔๗๔ ๖๒๖๐

เจ้าคณะตำบลพุเตย
พระครูสุวรรณรังษี (สมพงษ์ )
วัดป่าแสงทอง
โทร. ๐๘ ๒๗๑๙ ๒๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล)
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๙๒๘๕ ๗๐๙๒

เลขานุการ
พระจิรพงค์ จิรสุโภ
วัดเขาเจริญธรรม
โทร. ๐๘ ๑๖๔๐ ๔๖๘๘

เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน
พระครูสิริวัชราภรณ์ (ศิริ )
วัดสิริจันทาวาส
โทร. ๐๘ ๗๑๙๗ ๖๐๒๙

เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ - วังโป่ง
พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)
วัดป่าไชยชุมพล
โทร. ๐๘ ๙๙๐๑ ๖๐๖๐

เลขานุการ
เจ้าอธิการวิฑูรย์​ เขมิโย
วัดเขาตะเคียนโง๊ะ
โทร. ๐๘ ๕๗๖๕ ๘๑๙๒

เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า - น้ำหนาว (๒๕๖๐)
พระครูวินัยคุณโสภณ (สุพล สํวโร)
วัดสีบานเย็น
โทร. ๐๘ ๑๖๗๕ ๔๓๐๓

เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
พระครูวิชัยพัชรกิจ (ฉอ้อน )
วัดป่าศิลาวดี
โทร. ๐๘ ๔๕๙๗ ๓๓๐๘

เจ้าคณะตำบลหินฮาว - น้ำหนาว
เจ้าอธิการเกรียงศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต
วัดดอนไชย
โทร. ๐๘ ๙๒๙๑ ๔๐๔๗

เจ้าคณะตำบลศิลา - นาซำ
เจ้าอธิการชัยณรงค์ อมโร
วัดพระธาตุภูผาชัย
โทร. ๐๘ ๓๕๔๙ ๘๑๓๙

เจ้าคณะอำเภอชนแดน (๒๕๖๐)
พระครูพิพัฒนมงคล (พิพัฒน์ กิตฺติภทฺโท)
วัดเทพธรรมรังษี
โทร. ๐๘ ๑๐๗๑ ๕๕๘๗

เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก (๒๕๖๐)
พระมหาฉลอง อริยวํโส ป.ธ.๖
วัดสันติวัฒนา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก - เขาค้อ
พระวินัยวงศาจารย์ (เปรื่อง ฐานงฺกโร)
วัดสันติวัฒนา
โทร. ๐ ๕๖๘๒ ๘๕๓๔ , ๐๘ ๙๒๗๒ ๑๖๖๑

เจ้าคณะตำบลหล่มสัก
พระมหาอริญชย์วรรธน์ วีตาลโย
วัดสามัคคีวัฒนา

เจ้าคณะตำบลสักหลง
พระครูมงคลวัชรคุณ (ยงยุทธ )
วัดนาแซงน้อย
โทร. ๐๘ ๙๗๐๓ ๓๔๖๔

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่​
พระครูขันติธรรมโสภณ (จำนงค์ )
วัดป่าบ้านหัวโตก
โทร. ๐๙ ๗๙๓๕ ๕๓๙๗

กำแพงเพชร-พิจิตร

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (๒๕๖๒)
พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๒๐๐

เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๑๓๐ , ๐๘ ๑๗๒๗ ๒๓๘๒

เลขานุการ
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย โกวิโท)
วัดเด่นแก้วพัฒนา
โทร. ๐๙ ๕๒๔๕ ๙๙๘๒

เจ้าคณะตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
วัดพัฒนานิคม
โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๖๐๓๐ , ๐๘ ๙๙๕๘ ๓๘๗๔

เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง
พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ )
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๑๐๙ , ๐๙ ๙๘๘๗ ๘๘๘๕

เลขานุการ
พระอนุชา ฐานิสฺสโร
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๔๗๑๐ ๗๓๙๒

เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล
พระครูวัชรวรธรรม (จตุรงค์ ติสฺสวโร)
วัดไพรสณฑ์รัตนาราม
โทร. ๐๙ ๗๙๖๐ ๐๘๙๙

เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
พระครูญาณฐิติคุณ (บุญมา ฐิตญาโณ)
วัดโนนสมบูรณ์
โทร. ๐๙ ๙๑๓๖ ๒๗๑๖

เลขานุการ
พระบุญ ชิตมาโร
วัดกรุแก้ว
โทร. ๐๘ ๗๑๐๕ ๐๕๔๐

เจ้าคณะตำบลโกสัมพี
พระครูบวรวัชรธรรม (อำนาจ คุตฺตธมฺโม)
วัดเขาวังเจ้า
โทร. ๐๘ ๒๘๗๗ ๗๗๒๑

เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี - จังหวัดพิจิตร
พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ รกฺขิตสจฺโจ)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๘ ๒๗๙๓ ๕๖๔๕

เลขานุการ
พระอุทัย เตชปญฺโญ
วัดนาควัชรโสภณ
โทร. ๐๘ ๔๘๑๘ ๑๕๒๐

เจ้าคณะตำบลแสนตอ - จังหวัดพิจิตร
พระครูจันทรวัชรคุณ (นพพล จนฺทสาโร)
วัดเด่นสะเดา
โทร. ๐๙ ๘๘๙๒ ๕๑๖๕

สุโขทัย-ตาก

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก
พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๘๖ , ๐๘ ๖๙๘๖ ๘๕๔๙

เลขานุการ
พระชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๗๙๓๑ ๗๗๐๐

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (๒๕๕๖)
พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม)
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๗๐๖๕ ๓๓๑๗

เลขานุการ
พระมหาธิติ สุรธิติ ป.ธ.๕
วัดป่าบนเนิน
โทร. ๐๘ ๘๒๑๑ ๒๐๓๖ , ๐๘ ๘๒๕๘ ๘๔๐๖

เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุโขทัย
พระครูโกวิทธรรมมงคล (อานนท์ อานนฺทคุโณ ป.ธ.๓)
วัดป่านาบุญ
โทร. ๐๘ ๙๕๖๐ ๖๑๖๕

เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๘๙๙ ๙๔๒๓

เลขานุการ
พระวิเชียร ขนฺติวชิโร
วัดสีตลาราม
โทร. ๐๘ ๒๑๖๐ ๕๗๓๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก (๒๕๖๓)
พระครูสีตลาภิรัต (ปราการ )
วัดสีตลาราม
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๘๖

เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
วัดถ้ำดอยลาน
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๒๐๘๖

เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ )
วัดป่าขะเนจื้อ
โทร. ๐๘ ๑๐๔๖ ๗๖๕๑

พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๐๔๐ ๐๐๖๔

เลขานุการ
พระมหาสวน อุฬาโร
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๕๔๐๔ ๕๐๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์ยอดทอง
โทร. ๐๘ ๗๕๗๑ ๙๐๙๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (๒๕๖๒)
พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
วัดวชิรธรรมาวาส
โทร. ๐๘ ๙๖๓๙ ๓๑๐๙

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๘ ๑๗๔๕ ๗๐๓๓

เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
วัดบางระกำ
โทร. ๐๘ ๗๘๔๑ ๓๘๗๓

เลขานุการ
พระครูสุวรรณสุนทร
วัดป่าธารทอง
โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๖๗๙๔

เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอธิการสันติ หิริธมฺโม
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๙ ๘๘๑๙ ๐๔๕๖

เจ้าคณะอำเภอนครไทย
พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
วัดอภัยสุพรรณภูมิ
โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๖๕๘๗

เลขานุการ
พระธีระ ฐิตเมโธ
วัดป่าศรีถาวร
โทร. ๐๖ ๒๔๙๒ ๕๐๔๕

เจ้าคณะตำบลบ่อโพธิ์
เจ้าอธิการปิยวัชร พนฺธมุตฺโต
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา
โทร. ๐๘ ๑๑๔๐ ๕๓๒๑

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูพิจิตรธรรมสุนทร (ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๘ ๑๗๔๓ ๖๖๕๗

เลขานุการ
พระกฤษณพงศ์ กิตฺติโก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
โทร. ๐๙ ๐๐๔๓ ๔๘๕๑

เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์
พระครูภาวนารัตยาธิคุณ (แสวง )
วัดบึงสัมพันธ์
โทร. ๐๘ ๐๘๕๒ ๔๑๗๖

ลำปาง-แพร่

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่
พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์ เมตฺตจิตฺโต)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๒ ๘๑๘๑ , ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕ , ๐๘ ๖๔๒๙ ๒๗๓๗

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (๒๕๕๖)
พระครูวิสุทธิสีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ)
วัดสามัคคีบุญญาราม

เลขานุการ
พระตุ๋ย สนฺตุสฺสโก
วัดสามัคคีบุญญาราม

เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์ นนฺทโก)
วัดถ้ำพระสบาย

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล)
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

เลขานุการ
พระมหาวีรชน อคฺคธมฺโม ป.ธ.๔
วัดพุทธบาทสุทธาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไหล่หิน (๒๕๕๖)
พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)
วัดสันตินิคม

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา
พระครูปลัด อุทินเทพ อติธมฺโม
วัดป่าปงสนุก

เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ สุวีโร ป.ธ.๓)
วัดจำทรายมูล

เลขานุการ
พระครูสมุห์ สรวิทย์ มตฺตคุตฺโต
วัดจำทรายมูล

เจ้าคณะตำบลปงยางคก
พระครูฐิติธรรมปโพธิ (สมโพธิ สคารโว)
วัดม่อนหินขาว

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่
พระครูภาวนาปัญญาคุณ (สมพงษ์ สุปญฺโญ)
วัดป่าเวียงทอง

เลขานุการ
พระสมเพชร ผลปุญฺโญ
วัดป่าเวียงทอง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแพร่
พระปลัด เอกราช เขมานนฺโท
วัดแพร่ธรรมาราม

พะเยา-น่าน

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา - น่าน
พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล ชิตมาโร)
วัดรัตนวนาราม
โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๑๑๗๑

เลขานุการ
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์ เมตฺตจิตฺโต)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๖๐๒ ๘๑๘๑ , ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕ , ๐๘ ๖๔๒๙ ๒๗๓๗

เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง
พระมหาญาณพงศ์ สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ
พระครูปุณณธรรมรักขิต (สมบูรณ์ อติธมฺโม)
วัดถ้ำบุญนาค

เลขานุการ
พระมนูน ปสุโต
วัดถ้ำบุญนาค

เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พระครูพิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (วิรัตน์ )
วัดนาเจริญ

เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ - จังหวัดน่าน
พระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย สุตธมฺโม)
วัดดอยหลวง

เลขานุการ
พระมหาวรพัทธ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดอนาลโยทิพยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ - จังหวัดน่าน
พระมหาสุวรรณ ขนฺติโก ป.ธ.๘
วัดอนาลโยทิพยาราม

เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (๒๕๖๑)
พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ กนฺตธมฺโม)
วัดบ้านเหล่า

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พระครูเขมสุทธิธรรม (ศตศักดิ์ )
วัดเม็งรายมหาราช

เจ้าคณะตำบลรอบเวียง
พระครูพิจิตรมงคลวัฒน์ (มงคล )
วัดป่าหัวดอย

เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน
พระครูเขมสุทธิธรรม (ศตศักดิ์ )
วัดเม็งรายมหาราช

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ สยาม คุณวโร
วัดเม็งรายมหาราช

เจ้าคณะตำบลโยนก
พระมหาจำนงค์ นราสโภ ป.ธ.๓
วัดป่าอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลทุ่งก่อ
พระครูวิบูลธรรมนิติ (นิรันดร์ นิรนฺตโร)
วัดบ้านเหล่า

เจ้าคณะอำเภอป่าแดด
พระครูปภัสสราธิการ (เผด็จ )
วัดถ้ำผาจรุย

เลขานุการ
พระชลทรัพย์ เกตุธมฺโม
วัดถ้ำผาจรุย

เจ้าคณะตำบลป่าแงะ
พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์ (บุญธรรม )
วัดเทิงเสาหิน

เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า - พญาเม็งราย
พระครูวรธรรมฐิติคุณ (เดชา )
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม

เลขานุการ
พระทวีพร ตปโส
วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลเม็งราย
พระครูอุดมสิริคุณ (อินแล )
วัดสันติอุดมธรรม

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
วัดป่าดาราภิรมย์
โทร. ๐ ๕๓๘๖ ๒๗๒๒ , ๐๘ ๗๑๘๗ ๔๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ ป.ธ.๕
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ - หางดง
พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๑๙๐ ๕๖๕๕

เลขานุการ
พระมหาอุดร ทีปวํโส ป.ธ.๕
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระสิงห์
พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร สมตฺถิโก)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๙๙ ๙๓๘๐

เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ)
วัดโรงธรรมสามัคคี

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ กำธร เขมจิตฺโต
วัดโรงธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลสันกำแพง
พระครูวิชิตวรคุณ (วิชิต )
วัดทิพวนาราม

เจ้าคณะอำเภอแม่ริม - สะเมิง
พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (คำหล้า )
วัดป่าน้ำริน

เลขานุการ
พระธนาคาร ธนากโร
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะตำบลริมใต้
พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ป.ธ.๙
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
วัดอรัญญวิเวก

เลขานุการ
พระศราวุธ สติสมฺปนฺโน
วัดอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลแม่แตง
พระครูปัญญาวรคุณ (ทองแดง วรปญฺโญ)
วัดดอยพระเจ้าตนหลวง

เจ้าคณะอำเภอฝาง
พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ สุเมโธ)
วัดสันติวนาราม

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ศรีวรรณ์ ชุติวณฺโณ
วัดสันติวนาราม

เจ้าคณะตำบลแม่คะ
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา )
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เจ้าคณะอำเภอพร้าว - เชียงดาว
พระครูสิริบุญญวัฒน์ (เสวต )
วัดเจติยบรรพต

เลขานุการ
พระธีรวัฒน์ กตปญฺโญ
วัดเจติยบรรพต

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง
พระครูโสภณพัฒนกิจ (โยธิน )
วัดป่าธาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอจอมทอง - สันป่าตอง
พระครูโสภณธรรมประทีป (ประทีป ธมฺมปทีโป)
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ

เลขานุการ
พระอภิเดช อภิญาโณ
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลข่วงเปา
พระครูสุวิมลวรการ (บุญเป็ง )
วัดป่าเจริญธรรม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน
พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓)
วัดสันติธรรม

เลขานุการ
พระมหาอมรเทพ อมรเทโว ป.ธ.๕
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม )
วัดแม่ปาง

เลขานุการ
พระโชติภัทร์ โชติภทฺโร
วัดแม่ปาง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (สำเริง )
วัดทุ่งเมืองปอน


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ ภาค๗ - พระสังฆาธิการ