หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๘๔๔๑ , ๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖

รองเจ้าคณะภาค ๗ รูปที่ ๑
พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๕๐๐๒-๓

เลขานุการ
พระครูสิริเจติยานุกูล (นิกร สิริปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๗ รูปที่ ๒
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๙๐๐ , ๐๘ ๑๙๘๔ ๒๔๖๕

เลขานุการ
พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙
วัดปากน้ำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดศรีโสดา
โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๙๐๙ , ๐๘ ๖๒๔๐ ๗๑๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระราชกิตติสุนทร (บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์งาม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๔ ๔๒๒๐ , ๐ ๕๓๓๘ ๒๑๔๔

ลำพูน

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๑๒๐๙ , ๐๘ ๑๗๙๖ ๒๔๖๖

เลขานุการ
พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ (นิเวศน์ ป.ธ.๔)
วัดแม่สารป่าขาม

รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน (๒๕๕๓)
พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ)
วัดบ้านตอง

รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน (๒๕๖๑)
พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.๙)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๐๖๙๓ , ๐๘ ๑๘๘๒ ๒๘๑๕

เลขานุการ
พระครูสุตสารประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุดอยแต

เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
พระครูจิรวัฒนโสภณ (ชวลิต ป.ธ.๔)
วัดช่างฆ้อง

เลขานุการ
พระมหาศิริศักดิ์ สิกฺขาสโภ ป.ธ.๗
วัดสันหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ถนอม กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดประตูป่า

เลขานุการ
พระปฏิภาณ ภูริปญฺโญ
วัดประตูป่า

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน (๒๕๖๐)
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี ป.ธ.๕)
วัดป่าเห็ว

รองเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูพิศาลเจติยานุกูล (สิงห์ชัย ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูนิวิฐธรรมโชติ (ประดิษฐ์ ปภสฺสโร)
วัดจามเทวี

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูโสภณจิตตาภิรักษ์ (สมชาย สมจิตฺโต)
วัดสวนดอก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงยอง (๒๕๕๙)
พระครูวรธรรมาภิรม (เมืองอินทร์ วรธมฺโม)
วัดศรีเมืองยู้

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหมืองง่า (๒๕๕๙)
พระครูสิริปุญญากร (คำปัน อนาลโย ป.ธ.๔)
วัดศรีบุญยืน

เจ้าคณะตำบลต้นธง
พระครูสุวัตถิ์ธรรมกิจ (สวัสดิ์ ป.ธ.๓)
วัดพันตาเกิน

เจ้าคณะตำบลริมปิง
พระครูภัทรกิตติคุณ (จำรัส ป.ธ.๓)
วัดเจดีย์ขาว

เจ้าคณะตำบลอุโมงค์ เขต ๒
พระครูสุวัจน์ชัยสถิต (โอวาท )
วัดชัยสถาน

เจ้าคณะตำบลหนองช้างคืน
พระครูอมรธรรมรัตน์
วัดบ้านหลุก

เจ้าคณะตำบลประตูป่า
พระครูสุภัทรปริยัติกิจ (สมชาย ป.ธ.๔)
วัดต้นแงะ

เจ้าคณะตำบลบ้านแป้น
พระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ
วัดบ้านเส้ง

เจ้าคณะตำบลเหมืองจี้ เขต ๑
พระครูบรรพตพัฒนโกศล (วัฒนา )
วัดดอยกุศล

เจ้าคณะตำบลเหมืองจี้ เขต ๒
พระครูวรปัญญานุยุต
วัดเหมืองจี้หลวง

เจ้าคณะตำบลหนองหนาม
พระครูประภัศร์ศีลาภรณ์
วัดบ้านขว้าง

เจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑
พระอธิการนพรัตน์ เขมาภินนฺโท
วัดหนองซิว

รองเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑
พระอธิการภานุวัฒน์ ปิยธมฺโม
วัดหนองไซ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูอดิศัยบุญเขต (ชำนาญ กตปุญฺโญ)
วัดห้วยม้าโก้ง

เจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต ๒
พระครูจิตสารโสภณ
วัดสันป่าสัก

เจ้าคณะตำบลศรีบัวบาน
พระครูสิริวรธรรม (สุพจน์ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งยาว

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ (จรัล )
วัดร่องส้าว

เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต ๑
พระครูพิทักษ์ธรรมากร (สวัสดิ์ สีลสํวโร)
วัดบ้านแจ่ม

เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต ๒
พระครูจันทประชามานิต (มานิตย์ จนฺทธมฺโม)
วัดสะแล่ง

เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต ๓
พระครูวีรสิกขการ (เฉลิม )
วัดริมร่อง

เจ้าคณะอำเภอป่าซาง
พระพุทธบาทพิทักษ์ (ชวลิต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
โทร. ๐ ๕๓๕๒ ๑๙๖๑ , ๐๘ ๗๑๙๓ ๓๗๕๗

เลขานุการ
พระครูกัลยาณปริยัติกิจ (อำนาจ ป.ธ.๔)
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง
พระครูวรพรตนิวิฐ
วัดแม่แรง

เลขานุการ
พระใบฎีกา ถนอม ถิรวํโส
วัดแม่แรง

รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง
พระครูสัทธาภิมณฑ์
วัดมะกอก

เจ้าคณะตำบลป่าซาง
พระครูไพศาลปริยัติกิจ (จิตรกร ป.ธ.๔)
วัดป่าซางงาม

เจ้าคณะตำบลม่วงน้อย
พระครูวิมลธรรมจารี (มานิตย์ ธมฺมจารี)
วัดสะปุ๋งหลวง

เจ้าคณะตำบลนครเจดีย์
พระครูวิรุฬห์สุตการ (บุญรอน ป.ธ.๓)
วัดหนองสมณธาดา

เจ้าคณะตำบลท่าตุ้ม
พระครูสุคนธสีลวิมล (ชัยวัฒน์ )
วัดป่าตองคันธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบ (๒๕๕๙)
พระครูสุนทรสิทธิธรรม (สินทร อายุวฑฺฒโก)
วัดน้ำดิบ

เจ้าคณะตำบลแม่แรง
พระครูพิลาศธรรมวินิต (สะอาด ป.ธ.๔)
วัดป่าเหียง

เจ้าคณะตำบลปากบ่อง
พระครูปริยัติกิจพิพัฒน์ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดท่าต้นงิ้ว

รักษาการเจ้าคณะตำบลบ้านเรือน
พระครูปริยัติกิจพิพัฒน์ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดท่าต้นงิ้ว

เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง
พระครูวิบูลเจติยาทร (จำเริญ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระอธิการลือชัย อินฺทยโส
วัดหล่ายแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง
พระครูวิวิธธรรมธาดา (บุญปั้น ธมฺมธโร)
วัดทุ่งม่าน

เลขานุการ
พระอดุลย์ อาภสฺสโร
วัดป่าพลู

เจ้าคณะตำบลบ้านโฮ่ง เขต ๑
พระครูสิริสุตาภิรัต (ธีรชัย ป.ธ.๕)
วัดห้วยกาน

เจ้าคณะตำบลบ้านโฮ่ง เขต ๒
พระครูสุมณฑ์ธรรมนิวิฐ (สุทัศน์ ป.ธ.๓)
วัดสันเจดีย์

เจ้าคณะตำบลป่าพลู
พระครูมานิตพัฒนสุนทร (วัฒนา มานิโต)
วัดแม่ลอบ

เจ้าคณะตำบลศรีเตี้ย
พระครูกัลยาณธรรมนิวิฐ (เสาร์คำ ถาวโร)
วัดศรีเตี้ย

เจ้าคณะตำบลหนองปลาสวาย
พระครูอินทวรรณทิพากร (จันทร์ทิพย์ )
วัดสันเจดีย์ริมปิง

เจ้าคณะอำเภอแม่ทา
พระครูโสภิตรัตนโชติ (หน่อแก้ว )
วัดผาตั้ง

เลขานุการ
พระครูวีรกิจสถาพร (เดชณรงค์ ฐิตญาโณ)
วัดทาสบเส้า

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทา
พระครูมนูญกิจจาทร (จรัญ กิตฺติปญฺโญ)
วัดทากาศ

เลขานุการ
พระครูธำรงวีรพิทักษ์ (ทรงศักดิ์ )
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลทากาศ
พระครูพิศิษฎ์ศุภการ
วัดทาหนองยางไคล

เจ้าคณะตำบลทาขุมเงิน
พระครูโกศลวรการ
วัดทาศรีป้าน

เจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เขต ๑
พระครูโสภณปิยาจาร
วัดทาร้องเรือ

เจ้าคณะตำบลทาสบเส้า เขต ๒
พระครูประภัศร์รัตโนภาส (สมบูรณ์ ปภสฺสโร)
วัดทาดอยแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทาปลาดุก เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูพิบูลพัฒนพิธาน (บุญ เทวธมฺโม)
วัดทาปลาดุก

เจ้าคณะอำเภอลี้
พระครูอินทวุฒิคุณ
วัดบ้านกลาง

เลขานุการ
พระครูรัตนสารสุมณฑ์ (มนพิชัย )
วัดปางส้าน

รองเจ้าคณะอำเภอลี้
พระครูพุฒิธรรมสุนทร (โสดา ติกฺขวีโร)
วัดแม่ตืน

เลขานุการ
พระมนตรี ฐิตวิริโย
วัดแม่สารป่าขาม

เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต ๑
พระครูพิศิษฎ์สุมงคล
วัดลี้หลวง

เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต ๒
พระครูประภาสจันทเขต (มนตรี จนฺทโชโต)
วัดนากลาง

เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต ๓
พระครูไพบูลปิยกิจ (ปิยะ )
วัดแม่หว่างต้นผาง

เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๑
พระครูวิชิตชัยสิทธิ์
วัดนาเลี่ยง

เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๒
พระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ (คําจันทร์ )
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

เจ้าคณะตำบลป่าไผ่
พระครูสุกิจจาภรณ์ (ประสงค์ )
วัดป่าจี้

เจ้าคณะตำบลแม่ตืน เขต ๑
พระครูอุดมคุณวัฒน์ (ประสงค์ ธมฺมจารี)
วัดแม่ป้อก

เจ้าคณะตำบลแม่ตืน เขต ๒
เจ้าอธิการศรชัย กิตฺติโสภโณ
วัดสันป่าสัก

เจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้าง
พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย ป.ธ.๕)
วัดห้วยห้าง

เลขานุการ
พระครูสุนันท์กิจจาทร (ประสิทธิ์ )
วัดทุ่งเป็ด

เจ้าคณะตำบลทุ่งหัวช้าง
พระครูอินทสารพิพัฒน์
วัดทุ่งหัวช้าง

เจ้าคณะตำบลตะเคียนปม
พระครูวิธานกัลยาณกิจ
วัดห้วยไร่

เจ้าคณะตำบลบ้านปวง
พระครูวรวรรณวิศิษฏ์ (ณรงค์ สิริวณฺโน)
วัดทุ่งเป็ด

เจ้าคณะอำเภอบ้านธิ
พระครูอินทปัญญาวุธ
วัดป่าตาล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านธิ (๒๕๖๐)
พระครูโสภณรัตนสาร (อูปแก้ว ฐิตสาโร)
วัดป่าลาน

เจ้าคณะตำบลห้วยยาบ เขต ๑
พระครูอรัญชัยธัช (ธวัชชัย ป.ธ.๓)
วัดป่าค่าง

เจ้าคณะตำบลห้วยยาบ เขต ๒
พระครูวิเชียรธรรมโกวิท (ประวิน )
วัดศรีชัยชุม

เจ้าคณะตำบลบ้านธิ เขต ๑
พระครูภาวนาพินิจ
วัดพระธาตุดอยเวียง

เจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่อง (๒๕๕๑)
พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.๙)
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๐๖๙๓ , ๐๘ ๑๘๘๒ ๒๘๑๕

เลขานุการ
พระครูสุตกัลยาณกิจ (จำลอง กลฺยาณสิริ ป.ธ.๓)
วัดบ้านดงหลวง

เจ้าคณะตำบลวังผาง
พระครูประทีปธรรมธาดา (สมศักดิ์ )
วัดร้องธาร

เจ้าคณะตำบลหนองล่อง
พระครูวิมลปริยัติคุณ (ทองสุข สจฺจญาโณ ป.ธ.๔)
วัดเหล่าดู่

เจ้าคณะตำบลหนองยวง
พระครูสุนทรปัญญารัตน์ (ศิริชัย ป.ธ.๔)
วัดป่ารกฟ้า

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
วัดป่าดาราภิรมย์
โทร. ๐ ๕๓๘๖ ๒๗๒๒ , ๐๘ ๗๑๘๗ ๔๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ ป.ธ.๕
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ - หางดง
พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๑๙๐ ๕๖๕๕

เลขานุการ
พระมหาอุดร ทีปวํโส ป.ธ.๕
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระสิงห์
พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร สมตฺถิโก)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๙๙ ๙๓๘๐

เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ)
วัดโรงธรรมสามัคคี

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ กำธร เขมจิตฺโต
วัดโรงธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลสันกำแพง
พระครูวิชิตวรคุณ (วิชิต )
วัดทิพวนาราม

เจ้าคณะอำเภอแม่ริม - สะเมิง
พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (คำหล้า )
วัดป่าน้ำริน

เลขานุการ
พระธนาคาร ธนากโร
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะตำบลริมใต้
พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ป.ธ.๙
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
วัดอรัญญวิเวก

เลขานุการ
พระศราวุธ สติสมฺปนฺโน
วัดอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลแม่แตง
พระครูปัญญาวรคุณ (ทองแดง วรปญฺโญ)
วัดดอยพระเจ้าตนหลวง

เจ้าคณะอำเภอฝาง
พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ สุเมโธ)
วัดสันติวนาราม

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ศรีวรรณ์ ชุติวณฺโณ
วัดสันติวนาราม

เจ้าคณะตำบลแม่คะ
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา )
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เจ้าคณะอำเภอพร้าว - เชียงดาว
พระครูสิริบุญญวัฒน์ (เสวต )
วัดเจติยบรรพต

เลขานุการ
พระธีรวัฒน์ กตปญฺโญ
วัดเจติยบรรพต

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง
พระครูโสภณพัฒนกิจ (โยธิน )
วัดป่าธาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอจอมทอง - สันป่าตอง
พระครูโสภณธรรมประทีป (ประทีป ธมฺมปทีโป)
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ

เลขานุการ
พระอภิเดช อภิญาโณ
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลข่วงเปา
พระครูสุวิมลวรการ (บุญเป็ง )
วัดป่าเจริญธรรม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน
พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓)
วัดสันติธรรม

เลขานุการ
พระมหาอมรเทพ อมรเทโว ป.ธ.๕
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม )
วัดแม่ปาง

เลขานุการ
พระโชติภัทร์ โชติภทฺโร
วัดแม่ปาง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (สำเริง )
วัดทุ่งเมืองปอน


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดลำพูน - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın