หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๘๔๔๑ , ๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖

รองเจ้าคณะภาค ๗ รูปที่ ๑
พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๕๐๐๒-๓

เลขานุการ
พระครูสิริเจติยานุกูล (นิกร สิริปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๗ รูปที่ ๒
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๙๐๐ , ๐๘ ๑๙๘๔ ๒๔๖๕

เลขานุการ
พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙
วัดปากน้ำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๖๖๔ , ๐๘ ๙๘๕๐ ๐๑๐๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดศรีโสดา
โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๙๐๙ , ๐๘ ๖๒๔๐ ๗๑๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระราชกิตติสุนทร (บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์งาม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๔ ๔๒๒๐ , ๐ ๕๓๓๘ ๒๑๔๔

เชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (๒๕๕๘)
พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)
วัดเจ็ดยอด
โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๙๔๗ , ๐๘ ๑๗๘๓ ๘๕๖๗

เลขานุการ
พระครูสถาพรเขมกิจ (เกษม ฐิตญาโณ)
วัดพันตอง

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รูปที่ ๑ (๒๕๕๒)
พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ)
วัดท่าตอน
โทร. ๐ ๕๓๐๕ ๓๖๐๙ , ๐๘ ๑๘๘๒ ๙๑๙๙

เลขานุการ
พระครูวิสิฐสุตานุกูล (โอรส วชิรเมธี ป.ธ.๓)
วัดท่าตอน

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รูปที่ ๒
พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๓๗๐๓ , ๐๘ ๑๘๘๓ ๘๗๕๒

เลขานุการ
พระครูโสภณปริยัติ (ชรินทร์ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดสวนดอก
โทร. ๐๘ ๑๗๒๔ ๒๔๖๑

เลขานุการ
พระมหาสุมิตร ธมฺมชีวี ป.ธ.๙
วัดสวนดอก

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
พระครูวิทิตศาสนาทร (เกษม อุปสนฺโต)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูสมุห์ อานนท์ ปญฺญาปโชโต
วัดจอมแจ้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ (๒๕๖๒)
พระครูปริยัตยานุศาสตร์ (ไสว เทวปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดฝายหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูสิทธิวรคุณ (ดวงทิพย์ สิริภทฺโท)
วัดเมธัง

เจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๒
พระครูบุญยากรวิโรจน์
วัดพันเตา

เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๑
พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ (ธีรพงษ์ สิรินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดป่าแดงมหาวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูอุดมธรรมรักขิต (ธวัชชัย อาทิจฺจวํโส)
วัดผาบ่อง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูโสภิตสีลาจาร (ธีระศักดิ์ ญาณวีโร)
วัดดอกเอื้อง

เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต ๓
พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ศรศักดิ์ จนฺทรํสี)
วัดกู่เต้า

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างม่อย (๒๕๖๑)
พระครูพิพัฒน์สมาจาร (มานัส ธมฺมวุฑฺโฒ)
วัดชมพู

เจ้าคณะตำบลช้างคลาน
พระครูพัทธนาธิมุต (ประพันธ์ )
วัดอุปคุต

เจ้าคณะตำบลหนองป่าครั่ง - ท่าศาลา
พระครูสุพัฒนกิจโสภณ
วัดหนองป่าครั่ง

เจ้าคณะตำบลช้างเผือก - ป่าตัน
พระครูผาสุกศุภการ
วัดเมืองลัง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างเผือก - ป่าตัน (๒๕๖๒)
พระครูพิศิษฎ์พิพิธการ (บุญปั๋น ปญฺญาธโร)
วัดข่วงสิงห์

เจ้าคณะตำบลป่าแดด
พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)
วัดวังสิงห์คำ

เจ้าคณะตำบลวัดเกตุ
พระครูรัตนสุตสุนทร (อิ่นแก้ว สุวโจ)
วัดสันป่าข่อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัดเกต (๒๕๕๕)
พระครูสุวัฒนวรคุณ (ทองคำ จนฺทวณฺโณ)
วัดสันป่าข่อย

เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ
พระครูประภาสปริยัติวิมล (อรุณ ป.ธ.๔)
วัดป่าข่อยใต้

เจ้าคณะตำบลหายยา (๒๕๓๘)
พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ)
วัดธาตุคำ

เจ้าคณะตำบลแม่เหียะ
พระครูอาภัสรัตนธาดา (วิรัตน์ )
วัดต้นปิน

เจ้าคณะตำบลฟ้าฮ่าม
พระครูปรีชานิภากร
วัดฟ้าฮ่าม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลฟ้าฮ่าม (๒๕๕๙)
พระมหาเกษม เขมาภินนฺโท ป.ธ.๗
วัดท่าสะต๋อย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย (๒๕๖๑)
พระครูรัตนชัยธรรม (ชัยรัตน์ ชยธมฺโม)
วัดเมืองสาตรหลวง

เจ้าคณะอำเภอสารภี
พระครูสาทรกิจโกศล (ชาญ ชวนปญฺโญ)
วัดสารภี

เลขานุการ
พระใบฎีกา รณชัย ถิรปุญโญ
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่

รองเจ้าคณะอำเภอสารภี
พระครูประภัสสรการ (บวร )
วัดบวกครกเหนือ

เลขานุการ
พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต
วัดบวกครกเหนือ

รองเจ้าคณะอำเภอสารภี
พระครูปริยัติกิจมงคล (มงคล ป.ธ.๔)
วัดช่างเคิ่ง

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ รักษ์ สิริเมธี
วัดหวลการณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสารภี (๒๕๕๙)
พระครูสุจิตบุญญาภรณ์ (บุญชุม จิตฺตสุโภ)
วัดหนองแฝก

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลสารภี - หนองแฝก
พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม)
วัดกอประจำโฮง

เจ้าคณะตำบลยางเนิ้ง
พระครูปลัด โกวิท ถาวโร
วัดสารภี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองผึ้ง (๒๕๖๒)
พระครูสิริจันทวิสุทธิ์ (บุญมา สิริจนฺโท)
วัดกองทราย

เจ้าคณะตำบลชมภู
พระครูพิทักษ์วีรคุณ (วิเชียร )
วัดพญาชมภู

เจ้าคณะตำบลไชยสถาน
พระครูประจักษ์สังวรคุณ (ณรงค์ )
วัดอุโบสถ

เจ้าคณะตำบลป่าบง
พระครูสังวรสีลานุรักษ์ (อนุรักษ์ )
วัดป่าบงหลวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าบง (๒๕๖๐)
พระครูประดิษฐ์บุญสาร (มงคล ฐิตปุญฺโญ)
วัดกองทราย

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลท่าวังตาล
พระครูโกวิทวิหารการ
วัดบ้านกลาง

เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว - ท่ากว้าง
พระครูชาคริยานุวัตร
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขัวมุง (๒๕๖๒)
พระครูวิสุทธิ์ประภากร (อินสม ปภากโร)
วัดหัวดง

เจ้าคณะตำบลสันทราย
เจ้าอธิการพงษ์มิตร วิสุทฺธสีโล
วัดปากคลอง

เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูวิมลญาณประยุต (บุญชู ปญฺญาปชฺโชโต)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ชัชวาล ชวนปญฺโญ
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง (๒๕๕๑)
พระครูปิยธรรมทัต (ทองอินทร์ ปิยธมฺโม)
วัดทุ่งต้อม

รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูวิสุทธิเขมรัต
วัดป่าตึง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันกำแพง (๒๕๖๐)
พระครูอุดมธรรมพิลาส (ไพบูลย์ อคฺคธมฺโม)
วัดบ้านน้อย

เจ้าคณะตำบลทรายมูล
พระครูสุนทรธรรมวิจิตร
วัดดอนมูล

เจ้าคณะตำบลแช่ช้าง
พระครูวรวุฒิคุณ (สุวัฒน์ )
วัดดงขี้เหล็ก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบวกค้าง (๒๕๖๐)
พระครูอดุลจันทโชติ (ถวิล จนฺทสโร)
วัดบวกค้าง

เจ้าคณะตำบลต้นเปา
พระครูสุคนธ์คุณธาดา (วิฑูรย์ คนฺธวํโส)
วัดต้นผึ้ง

เจ้าคณะตำบลสันกลาง
พระครูวิสิฐธรรมากร (วิบาล )
วัดสีมาราม

เจ้าคณะตำบลแม่ปูคา
พระครูประภัสสรนิรันดร์ (นิรันดร์ ปภสฺสโร)
วัดปูคาเหนือ

เจ้าคณะตำบลร้องวัวแดง
พระครูอดุลญาณประยุต
วัดม่วงม้าใต้

เจ้าคณะตำบลห้วยทราย
พระครูรัตนวิบูลย์ (ดวงแก้ว )
วัดป่าตึง

เจ้าคณะตำบลออนใต้
พระครูอินทคุณาภรณ์
วัดบ้านโห้ง

เจ้าคณะอำเภอแม่ออน (๒๕๕๑)
พระครูวินิจสุภาจาร (ชัยวรรณ สุภาจาโร)
วัดสันกำแพง

เลขานุการ
พระครูสิริสุตานุสิฐ
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว
พระอธิการสุเทพ จนฺทสโร
วัดห้วยแก้ว

เจ้าคณะตำบลออนกลาง
พระครูสิริสุตานุสิฐ
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง

เจ้าคณะตำบลออนเหนือ
พระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต
วัดถ้ำเมืองออน

เจ้าคณะตำบลแม่ทา - ทาเหนือ
พระครูอมรธรรมวงศ์
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
โทร. ๐ ๕๓๔๙ ๕๐๖๕ , ๐๘ ๖๑๙๒ ๙๐๒๒

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ประจวบ วุฑฺฒิจารี
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
พระครูมงคลศีลวงศ์
วัดสารคามรังสรรค์

เลขานุการ
พระใบฎีกา สหรัฐ นนฺทเมธี
วัดรังษีสุทธาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
พระครูสุมนประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
วัดมหาวนาภิมุข

เลขานุการ
พระครูประพัฒน์ชินวงศ์ (ผดุง )
วัดป่าเหมือด

เจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๑
พระครูธีรปัญญานุโยค
วัดนิวาสไพรสณฑ์

เจ้าคณะตำบลลวงเหนือ
พระครูโสภณกิตติคุณ
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ

เจ้าคณะตำบลป่าป้อง - สง่าบ้าน
พระครูพิทักษ์อรัญวัตร (คำมูล )
วัดป่าฝาง

เจ้าคณะตำบลป่าลาน - ตลาดขวัญ
พระครูวรวรรณวิทิต (มนตรี )
วัดป่าลาน

เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต ๑
พระครูสถาพรธรรมประโชติ
วัดดอนชัย

เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต ๒
พระครูประภัศร์ชัยคุณ (นิเวศน์ ปภงฺกโร)
วัดชัยสถาน

เจ้าคณะตำบลสำราญราษฎร์
พระครูอัมพวนานุรักษ์ (อุดม อานนฺโท)
วัดสันต้นม่วงเหนือ

เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่
เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ ปญฺญาวชิโร
วัดมหาวนาภิมุข

เจ้าคณะตำบลแม่คือ
พระครูถาวรบุญรังสี (บุญเรือง )
วัดป่าแพ่ง

เจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน
พระครูพุทธิธรรมรักษ์
วัดกัญจน์นิธยาราม

เจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยง - เทพเสด็จ
พระครูโสภณบุญวัตร
วัดกำแพงหิน

เจ้าคณะอำเภอสันทราย
พระครูโกศลธรรมวิจัย (สุวรรณ ธมฺมวิจาโร)
วัดข้าวแท่นหลวง

เลขานุการ
พระครูบัณฑิตปริยัตยาทร (ประเวศ ป.ธ.๔)
วัดข้าวแท่นหลวง

รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย
พระครูโอภาสวิหารกิจ (บุญเลิศ อาสโภ)
วัดสันคะยอม

เลขานุการ
พระครูปลัด ลอง ญาณวโร
วัดแม่โจ้

รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย
พระครูสถาพรพิพัฒน์
วัดเมืองขอน

เลขานุการ
พระครูวรสัจจานุกูล
วัดเมืองขอน

เจ้าคณะตำบลสันทรายหลวง
พระมหาบุญธรรม ธมฺมสิริ ป.ธ.๔
วัดป่าลาน

เจ้าคณะตำบลสันนาเม็ง
พระครูมนูญพัฒนโกวิท (สว่าง )
วัดหลักพัน

เจ้าคณะตำบลสันป่าเปา
เจ้าอธิการประพันธ์ อตฺตทนฺโต
วัดสันต้นเปา

เจ้าคณะตำบลหนองแหย่ง
พระครูโกวิทธรรมโสภณ
วัดร้องเม็ง

เจ้าคณะตำบลเมืองเล็น
พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร (สังวร สํวโร)
วัดสันทรายมูล

เจ้าคณะตำบลป่าไผ่
พระครูสุนทรญาณรังษี (สุรินทร์ วชิรญาณโณ)
วัดหนองเต่าคำ

เจ้าคณะตำบลหนองจ๊อม
พระครูประภากรกิจโกศล (อื่นคำ )
วัดท่าเกวียน

เจ้าคณะตำบลหนองหาร
พระครูสุธรรมานุสิฐ
วัดห้วยเกี๋ยง

เจ้าคณะตำบลแม่แฝก เขต ๑
พระครูวิสุทธิศีลโสภณ (สุวิน ชีวสุทฺโธ)
วัดบ้านโป่ง

เจ้าคณะตำบลแม่แฝก เขต ๒
พระครูสถิตเจติยารักษ์
วัดเจดีย์แม่ครัว

เจ้าคณะตำบลสันทรายน้อย - สันพระเนตร
พระครูวินัยสารโสภิต (ดวงจันทร์ กนฺตสาโร)
วัดสันศรี

เจ้าคณะอำเภอแม่ริม
พระครูปัญญาวิเชียร (ถาวร )
วัดแม่ริม

เลขานุการ
พระใบฎีกา พิมพ์ อินฺทวีโร
วัดร่มไทรคำ

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
พระครูสิริอาภากร
วัดศรีบุญเรือง

เลขานุการ
พระครูสุตพัฒโนดม (วรเมศร์ จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดเจ็ดยอด

รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
พระครูมนูญบุญญากร (คมสัน สิริปญฺโญ)
วัดเจดีย์สถาน

เลขานุการ
พระครูมณีวรรณประดิษฐ์ (บรรพต )
วัดมณีประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลริมใต้
พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์
วัดลัฎฐิวัน

เจ้าคณะตำบลสันโป่ง
พระครูประทีปธรรมภิรัต
วัดนันทาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยทราย
พระครูนิมิตธรรมวัชร์ (ธวัช วชิโร)
วัดตำหนักธรรมนิมิตร

เจ้าคณะตำบลสะลวง
พระครูสุปุญญานุยุต (บุญชู )
วัดสะลวง

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
พระครูศาสนกิจโกศล (ศรายุทธ )
วัดอินทราราม

เจ้าคณะตำบลโป่งแยง
พระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์ (ผดุงพันธ์ ป.ธ.๓)
วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าคณะตำบลเหมืองแก้ว
พระครูมงคลสิริวงศ์ (สุชาติ )
วัดดอนตัน

เจ้าคณะตำบลแม่สา
พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์
วัดสว่างบรรเทิง

เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว
พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์
วัดพระนอน

เจ้าคณะตำบลแม่แรม
พระครูสถาพรพัฒนวงศ์ (ฐาปนพงศ์ ฐิตวฑฺฒโณ)
วัดน้ำตกแม่สา

เจ้าคณะตำบลริมเหนือ
เจ้าอธิการบรรดล พุทฺธสาโร
วัดเจดีย์สถาน

เจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูกัลยาณวัตรสุนทร (ไมตรี )
วัดสันปูเลย

เลขานุการ
พระครูวิสิฐสุตากร (วินัย ธมฺมวิชโย ป.ธ.๓)
วัดปากทาง

รองเจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูพิศาลธรรมวงศ์
วัดหนองหล่ม

เลขานุการ
พระสถิตย์ สิริวิชโย
วัดหนองหล่ม

รองเจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูนันทเจติยาภิบาล (สักขี )
วัดพระธาตุสุนันทา

เลขานุการ
พระครูสุเมธพนารักษ์
วัดป่าตึงงาม

เจ้าคณะตำบลสันมหาพน
พระครูจิรธรรมประภัศร์ (นิรันดร์ )
วัดแม่แตง

เจ้าคณะตำบลแม่แตง
พระครูวิธานนวกรรม (อินสอน )
วัดแม่กะหลวง

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก เขต ๑ (๒๕๔๗)
พระครูพิศาลวิริยกิจ (ประเสริฐ มหาวิริโย)
วัดมะองค์นก

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก เขต ๒
พระครูสังวรประชานุสิฐ (นิกร )
วัดทรายมูล

เจ้าคณะตำบลบ้านช้าง - กื๊ดช้าง
พระครูปิยคุณธาดา (อภิชาติ )
วัดห้วยไร่

เจ้าคณะตำบลสบเปิง
พระครูสันติธรรมโชติ
วัดท่าข้าม

เจ้าคณะตำบลเมืองก๋าย
พระครูสุพัฒนเขต (สุวัตสาร )
วัดบ้านออบ

เจ้าคณะตำบลสันป่ายาง
พระครูสุวัฒนกิตติสาร
วัดหนองบัวหลวง

เจ้าคณะตำบลป่าแป๋ เขต ๑
พระครูประจักษ์เขมคุณ (วิจารณ์ )
วัดป่าแป๋

เจ้าคณะตำบลป่าแป๋ เขต ๒
พระครูสถิตธรรมาวุธ (จวน )
วัดปางฮ่าง

เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต ๑
พระครูถาวรสังฆกิจ (ประมวล อธิจิตฺโต)
วัดวังแดง

เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต ๒
พระครูปิยสีลธัช (เกตุ กนฺตสีโล)
วัดบ้านปง

เจ้าคณะตำบลช่อแล
พระครูโสภิตพัฒนโชติ (สุพรรณ )
วัดช่อแลพระงาม

เจ้าคณะตำบลแม่หอพระ เขต ๑
พระครูอินทรัตโนภาส (จันทร์แก้ว )
วัดแม่นาป๊าก

เจ้าคณะตำบลแม่หอพระ เขต ๒
พระครูปัญญาดุสิตาภรณ์ (ดุสิต )
วัดเหล่าก๋อง

เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
พระครูบุรีตารกานุรักษ์ (บุญทา วชิรปาโล)
วัดอินทาราม

เลขานุการ
พระครูปลัด รัฐกร สนฺตจิตฺโต
วัดแม่อีด

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
พระครูบุญญาภิวัฒน์
วัดอุตตาราม

เลขานุการ
พระสมุห์ นัสฐพงษ์ สุรปญฺโญ
วัดดอนศรีสะอาด

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
พระครูโอภาสศีลวิบูลย์
วัดห้วยไส้

เลขานุการ
พระอธิการนรินทร์ คมฺภีรปญฺโญ
วัดทุ่งหลุก

เจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต ๑
พระครูพิทักษ์พัฒนาทร (จรูญ )
วัดจรูญวัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต ๒
พระครูประพัฒน์สังฆกิจ (ดวงจันทร์ )
วัดอุตตาราม

เจ้าคณะตำบลแม่นะ เขต ๑
พระครูวิศาลบุญโญภาส (บุญ อธิปญฺโญ)
วัดศรีดอนชัย

เจ้าคณะตำบลแม่นะ เขต ๒
พระครูโกศลสังฆพิทักษ์ (มนตรี )
วัดพระนอนสบคาบ

เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เขต ๑
พระครูเกษมจริยานุกูล (กิตติชัย เขมจารี)
วัดปางมะกง

เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เขต ๒
พระครูวิบูลกมลธรรม (กมล กมโล)
วัดปางเฟือง

เจ้าคณะตำบลเมืองงาย
พระมหาเคน สนฺติกโร
วัดสะอาดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลทุ่งข้าวพวง เขต ๑
พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปัญญา ปิยธมฺโม)
วัดห้วยเป้า

เจ้าคณะตำบลทุ่งข้าวพวง เขต ๒
พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ (กรกต )
วัดสว่างมงคล

เจ้าคณะตำบลเมืองนะ
พระครูพิมลสุตกิจ (ผ่อง ป.ธ.๓)
วัดนาหวาย

เจ้าคณะตำบลเมืองคอง
พระครูประจักษ์กิจจานุวัตร (สมบูรณ์ อภโย)
วัดอินทาราม

เจ้าคณะอำเภอเวียงแหง
พระครูกันตศีลานุยุต
วัดกองลม

เลขานุการ
พระปลัด วีรยุทธ ธีรวํโส
วัดกองลม

เจ้าคณะตำบลเมืองแหง
พระครูปราการวรศาสน์ (นพดล )
วัดกำแพงใหม่

เจ้าคณะตำบลแสนไห
พระครูประพัฒโนทัย (มนตรี )
วัดอุทัยธาราม

เจ้าคณะตำบลเปียงหลวง
พระครูธีรกิจโกศล
วัดห้วยไคร้

เจ้าคณะอำเภอพร้าว
พระครูวิมลธรรมานุศาสน์ (สุนันท์ สุนนฺโท)
วัดเขื่อนผาก

เลขานุการ
พระครูโกวิทธรรมาวุธ (คธา ธมฺมธีโร)
วัดโล๊ะปูเลย

รองเจ้าคณะอำเภอพร้าว
พระครูวชิรปัญญาวิมล
วัดแม่แวน

เลขานุการ
เจ้าอธิการสยาม ธีรวํโส
วัดหนองบัวไชยมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอพร้าว
พระครูอาทรธรรมสารัตถ์
วัดทุ่งน้อย

เลขานุการ
พระครูประสิทธิ์พุทธศาสน์ (กฤษฎา สิริวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดกลางเวียง

เจ้าคณะตำบลเวียง - ทุ่งหลวง
พระครูโสภณกิตติญาณ
วัดหนองอ้อ

เจ้าคณะตำบลป่าตุ้ม เขต ๑
พระครูขันตยากรมานิต (มานิตย์ ขนฺติโก)
วัดต้นกอก

เจ้าคณะตำบลป่าตุ้ม เขต ๒
พระครูวิวัฒน์สุภาคม (อาคม อภิวฑฺฒโน)
วัดแม่กอย

เจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต ๑
พระครูโกวิทธรรมาวุธ (คธา ธมฺมธีโร)
วัดโล๊ะปูเลย

เจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต ๒
พระครูอมรสาธุวัตร (อินสม อินฺทปญฺโญ)
วัดท้าวพญาผาบ

เจ้าคณะตำบลสันทราย
พระครูโสภิตมันตาภรณ์ (วัลลภ )
วัดสันปง

เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
พระครูวิสุทธิ์ปัญญาคุณ
วัดป่าลัน

เจ้าคณะตำบลน้ำแพร่
พระครูปิยกิจจาภรณ์
วัดน้ำแพร่

เจ้าคณะตำบลเขื่อนผาก - แม่แวน
เจ้าอธิการสยาม ธีรวํโส
วัดหนองบัวไชยมงคล

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง เขต ๑
พระครูรัตนปัญญาวัฒน์ (ชุมพล )
วัดแม่แพง

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง เขต ๒
พระครูสุนทรปิยวรรณ (ศตายุ )
วัดบ้านหม้อ

เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด
พระครูวรวรรณวิวัฒน์ (นพบุรี )
วัดบ้านหลวง

เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ
พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม ( คมฺภีรธมฺโม)
วัดอรัญญวาสี

เลขานุการ
พระสมุห์ อนันต์ กลฺยาณเมธี
วัดป่าไม้แดง

รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์
วัดป่าไม้แดง

เลขานุการ
พระครูสุทธิวนาพิทักษ์
วัดป่าไม้แดง

เจ้าคณะตำบลปงตำ
พระครูสิริธรรมวิทิต (อำนวย )
วัดปงตำ

เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เขต ๑
พระครูพินิตปัญญาธร
วัดศรีดงเย็น

เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เขต ๒
พระครูวิมลบุญญาคม ( อคฺคปุญโญ)
วัดสันต้นเปา

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสีลสังวรประยุต (อำนวย )
วัดต้นโชค

เจ้าคณะตำบลแม่ทะลบ
พระครูพิพิธปุญโญภาส
วัดฉิมพลีวัน

เจ้าคณะอำเภอฝาง
พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แก้ว ทนฺตจิตฺโต)
วัดพระบาทอุดม

เลขานุการ
พระสมุห์ สุคำ ถิรจิตฺโต
วัดต้นรุง

รองเจ้าคณะอำเภอฝาง
พระครูอดุลธรรมโสภิต (สิงหวรรณ์ )
วัดประทุมมาวาส

เลขานุการ
พระครูสถาพรธรรมพิศิษฎ์
วัดเทพอำนวย

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
พระครูขันติสราภิรักษ์ (สามารถ )
วัดสระนิคม

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
พระครูวิสุทธิธรรมรักษ์ (สมชาย )
วัดปัณณาราม

เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๓
พระครูวิบูลสุวัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ )
วัดศรีดอนชัย

เจ้าคณะตำบลสันทราย
พระครูวิสิฐปุญญาภรณ์
วัดนันทาราม

เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน
พระครูสถาพรธรรมพิศิษฎ์
วัดเทพอำนวย

เจ้าคณะตำบลแม่คะ
พระครูวิจิตรกรรมโกศล
วัดหนองยาว

เจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น
พระครูวรานุวัตร
วัดโสตยาราม

เจ้าคณะตำบลแม่สูน
พระครูสังวรธรรมนันท์ (บุญปั้น )
วัดแม่สูน

เจ้าคณะตำบลแม่ข่า
พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์ (สุทัศน์ )
วัดศรีบัวเงิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่งอน (๒๕๖๒)
พระครูสังวรประภัศร์ (คำปัน ปภสฺสโร)
วัดพระธาตุดอยแก้ว

เจ้าคณะอำเภอแม่อาย
พระครูวิธานธรรมโสภณ (คำอ้าย ป.ธ.๔)
วัดแม่อายหลวง

เลขานุการ
พระครูรัตนสุตาภิมณฑ์ (นิรันดร์ รตนปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดปางต้นเดื่อ

รองเจ้าคณะอำเภอแม่อาย
พระครูโอภาสมงคลธรรม (สุทัศน์ )
วัดสว่างไพบูลย์

เลขานุการ
พระใบฎีกา ชัยรัตน์ ชยโสภโณ
วัดรัตนาวาส

เจ้าคณะตำบลแม่อาย เขต ๑
พระครูปลัด ปรีชา สุปญฺโญ
วัดพระธาตุปูแช่

เจ้าคณะตำบลแม่อาย เขต ๒ (มะลิกา)
พระสมุห์ ศิริชัย กนฺตปญฺโญ
วัดสันผักหละ

เจ้าคณะตำบลท่าตอน
พระครูขันตยาลังการ
วัดสันต้นดู่

เจ้าคณะตำบลสันต้นหมื้อ
พระมหาวารินทร์ นรินฺโท
วัดสันต้นหมื้อ

เจ้าคณะตำบลแม่สาว
พระครูรัตวรานุรักษ์
วัดกาวีละ

เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง
พระครูชัยมังคลารักษ์ (พิรุณ สิริจนฺโท)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
พระครูใบฎีกา อาทิตย์ อภินนฺโท
วัดม่วงสามฮ้อย

เจ้าคณะอำเภอหางดง
พระครูอาทรวิสุทธิคุณ (บุญตัน )
วัดหนองตอง

เลขานุการ
พระครูธีรกิจจารักษ์ (รักษ์ )
วัดจอมทอง

รองเจ้าคณะอำเภอหางดง
พระครูรัตนธรรมพินิต (สิงห์แก้ว ธมฺมธีโร)
วัดกำแพงงาม

เลขานุการ
พระประชากร สุทฺธิญาโณ
วัดกำแพงงาม

รองเจ้าคณะอำเภอหางดง
พระครูปัญญาวัชราวุธ (สมเพชร ปญฺญาวโร)
วัดศรีสุพรรณ

เลขานุการ
พระครูสุสีลานุรักษ์ (นิพันธ์ รกฺขิตสีโล)
วัดขุนคง

เจ้าคณะตำบลหางดง
พระครูสุกิจสารนิวิฐ (แสวง )
วัดหางดง

เจ้าคณะตำบลน้ำแพร่
พระครูวิรัชปัญญากร
วัดจำปาลาว

เจ้าคณะตำบลบ้านแหวน
พระครูชัยธรรมวุฒิ
วัดชัยวุฒิ

เจ้าคณะตำบลหนองควาย เขต ๑
พระครูสถิตปุญญาภินันท์ (สมพงษ์ )
วัดดอยแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองควาย เขต ๒
พระครูวิสิฐธรรมจารี (จำเนียร )
วัดขุนเส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านปง (๒๕๖๐)
พระครูพิมลศีลสุนทร (สมบูรณ์ สีลเตโช)
วัดเวียงด้ง

เจ้าคณะตำบลสันผักหวาน
พระครูอุดมกิตยากร (ศรจันทร์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดลัฏฐิวนาราม

เจ้าคณะตำบลขุนคง - สบแม่ข่า
พระครูถาวรปุญญาภินันท์ (นิเวศน์ เตชปุญฺโญ)
วัดจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลหนองแก๋ว
พระครูวิทิตปัญญาคุณ (ถนอม ปัญญา)
วัดละโว้

เจ้าคณะตำบลหารแก้ว
พระครูโสภณบุญโญภาส (บุญต่อ )
วัดศรีสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูวรคุณสถิต (ทองดี คุณวโร)
วัดวาฬุการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาภิมณฑ์ (บุญปั๋น ปญฺญาวโร)
วัดพฤกษาราม

เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
พระครูสุนทรขันติรัต (คำนึง ขนฺติพโล)
วัดศรีเกิด

เลขานุการ
พระครูอุเทนปัญญารังษี (ภานุพงศ์ )
วัดบ้านเปียง

รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
พระครูสิริวุฒิกร
วัดโรงวัว

เลขานุการ
พระมหาจรัญ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔
วัดมะขุนหวาน

รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ )
วัดอินทวิชัย

เลขานุการ
พระครูปลัด ศิวภัช ภทฺรญาโณ
วัดป่างิ้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง (๒๕๕๗)
พระครูธรรมาภิรม (อินถา วรธมฺโม)
วัดน้ำบ่อหลวง

เจ้าคณะตำบลยุหว่า เขต ๑
พระครูวิสาลธรรมานุยุต (นวล )
วัดมะกับตอง

เจ้าคณะตำบลยุหว่า เขต ๒
เจ้าอธิการบุญธรรม จตฺตมโล
วัดสันป่าตอง

เจ้าคณะตำบลบ้านแม เขต ๑
พระครูพิพัฒนกิจโกศล (เจริญ )
วัดบ้านดง

เจ้าคณะตำบลบ้านแม เขต ๒
พระครูกัลยาณกิตติรัต (สัมพันธ์ )
วัดบ้านสัน

เจ้าคณะตำบลท่าวังพร้าว
พระครูสาทรวีรกิจ
วัดสันควงคำ

เจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๑
พระครูปัญญาคุณโสภิต
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๒
พระครูไพจิตปัญญาภิรัต
วัดทุ่งเกี๋ยง

เจ้าคณะตำบลทุ่งต้อม
พระครูสุวรรณปัญญาโสภิต (คำปัน สิริปญฺโญ)
วัดก่อเก๊า

เจ้าคณะตำบลแม่ก๊า เขต ๑
พระครูวรกิจจาภรณ์ (สวัสดิ์ ญาณวโร)
วัดแม่ก๊า

เจ้าคณะตำบลแม่ก๊า เขต ๒
พระครูสังวรสีลพิพัฒน์
วัดสันกาวาฬ

เจ้าคณะตำบลมะขามหลวง เขต ๑
พระครูวัชรปัญญาวิบูลย์ (ไพบูลย์ ปญฺญาวชิโร)
วัดมะขามหลวง

เจ้าคณะตำบลมะขามหลวง เขต ๒
พระครูวาปีจันโทภาส (ทรัพย์ )
วัดหนองอึ่ง

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
พระครูประภัศร์พุทธิคุณ (สนิท )
วัดสันห่าว

เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๒
พระครูถาวรนพรัฐ
วัดศรีนวรัฐ

เจ้าคณะตำบลมะขุนหวาน เขต ๑
พระมหาจรัญ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔
วัดมะขุนหวาน

เจ้าคณะตำบลมะขุนหวาน เขต ๒
พระครูวีรปุณณเขต
วัดสันทรายมูล

เจ้าคณะตำบลสันกลาง
พระครูสุจิตพัฒนสาร (สนิท )
วัดบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลน้ำบ่อหลวง
พระครูปรีชาปริยัตยาทร (ศรัญญู ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)
วัดน้ำบ่อหลวง

เจ้าคณะอำเภอแม่วาง
พระครูสุทธิญาณรังษี
วัดรังษีสุทธาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา สงกรานต์ ญาณิสฺสโร
วัดบ้านใหม่ปางเติม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง (๒๕๖๒)
พระครูรัตนสุภาจาร (จันทร์แก้ว เขมรํสี)
วัดดอนแก้ว

เจ้าคณะตำบลทุ่งปี้
พระครูอินทคุโณภาส
วัดใหม่สวรรค์

เจ้าคณะตำบลดอนเปา เขต ๑
พระครูสุเมธธรรมวงศ์ (อุดม )
วัดดอนเปา

เจ้าคณะตำบลดอนเปา เขต ๒
พระครูสุตกิจจาภิรม (อุทัย อาทิจฺโจ ป.ธ.๓)
วัดดอยสัพพัญญู

เจ้าคณะตำบลบ้านกาด
พระครูสุนทรธรรมโชติ (ทวนทอง ทีปธมฺโม)
วัดจำลอง

เจ้าคณะตำบลแม่วิน
พระครูสุชาตธรรมาวุธ
วัดบ้านใหม่ปางเติม

เจ้าคณะตำบลทุ่งรวงทอง
พระครูวรกิจพิธาน
วัดสารภี

เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
พระครูสุนทรธรรมานุโยค (สมพงษ์ เกสโร)
วัดพระธาตุโขงขาว

เลขานุการ
พระครูปัญญาพิสุทธิ์ (จรัญ )
วัดทุ่งท้อ

รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
พระครูสาธุกิจจานันท์
วัดพระธาตุดอยน้อย

เลขานุการ
พระอธิการสุรสีห์ ญาณาสโย
วัดเหล่าเป้า

เจ้าคณะตำบลสันติสุข
พระครูสุคนธ์บุญญากร
วัดคันธาวาส

เจ้าคณะตำบลยางคราม
พระครูสถาพรพัฒนรังษี (อังคาร )
วัดใหม่พัฒนา

เจ้าคณะตำบลสองแคว
พระครูปัญญาพิสุทธิ์ (จรัญ )
วัดทุ่งท้อ

เจ้าคณะตำบลดอยหล่อ เขต ๑
พระครูวิภาตวรคุณ
วัดอรัญญวาส

เจ้าคณะตำบลดอยหล่อ เขต ๒
พระครูปิยกิจปรีชา
วัดฟ้าหลั่ง

เจ้าคณะอำเภอจอมทอง
พระครูอินทญาณรังษี (มา )
วัดพุทธนิมิตร

เลขานุการ
พระครูสุจิตปัญญารัตน์ (นิกร จิตฺตปญฺโญ)
วัดบ้านแปะ

รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง
พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๖๒๓ , ๐๘ ๑๗๘๓ ๐๒๑๕

เลขานุการ
พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ (ยุวรัตน์ ยสิสฺสโร ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
พระราชปัญญาเวที (บุญเลิศ ธีรานนฺโท ป.ธ.๗)
วัดท่าตอน
โทร. ๐ ๕๓๐๕ ๓๖๐๙ , ๐๘ ๗๑๙๐ ๕๓๓๙

เจ้าคณะตำบลข่วงเปา
พระครูวิมลจันทรังษี (สมพร )
วัดขะแมด

เจ้าคณะตำบลดอยแก้ว
พระครูโสภณสุวรรณาทร (เพชร วชิรญาโณ)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลสบเตี๊ยะ เขต ๑
พระครูพิพิธปุญญาภิรม
วัดสบเตี๊ยะ

เจ้าคณะตำบลสบเตี๊ยะ เขต ๒
พระครูโสภิตปุญโญภาส
วัดหนองอาบช้าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่สอย (๒๕๖๑)
พระครูปัญญาพิลาศ (คำกอง โชติปญฺโญ)
วัดแม่สอย

เจ้าคณะตำบลบ้านแปะ เขต ๑
พระครูสุจิตปัญญารัตน์ (นิกร จิตฺตปญฺโญ)
วัดบ้านแปะ

เจ้าคณะตำบลบ้านแปะ เขต ๒
พระครูโสภิตชนาธิการ (นิกร )
วัดข่วงเปาใต้

เจ้าคณะอำเภอฮอด
พระครูวรญาณมงคล
วัดเมืองมาง

รองเจ้าคณะอำเภอฮอด
พระครูสังวรสิทธิโชติ
วัดบ้านขุน

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๘
วัดบ้านขุน

เจ้าคณะตำบลฮอด
พระครูสีลขันธ์สังวร (ประโยชน์ )
วัดหางดง

เจ้าคณะตำบลหางดง เขต ๑
พระครูประยุตขันติคุณ (สีมา )
วัดศิลานิมิตร

เจ้าคณะตำบลหางดง เขต ๒
พระครูธรรมรสวิจิตร (พิชัย )
วัดวังลุง

เจ้าคณะตำบลบ้านตาล
พระครูสุมณฑ์จันทสาร
วัดเด่นสารภี

เจ้าคณะตำบลบ่อหลวง
พระครูปริยัติธรรมพินิจ
วัดบ่อพะแวน

เจ้าคณะตำบลนาคอเรือ
พระครูพิศิษฏ์ปุญญาภิรักษ์ (เสาร์ )
วัดท่าข้าม

เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า
พระครูสุจิตธรรมสาร (สุใจ เขมจาโร)
วัดท่าครั่ง

เลขานุการ
พระปลัด สุรสิทธิ์ ธีรปญฺโญ
วัดบ้านไร่

เจ้าคณะตำบลดอยเต่า - โป่งทุ่ง
พระครูประดิษฐ์ชัยโกศล
วัดแปลงห้า

เจ้าคณะตำบลท่าเดื่อ
พระครูสันตจิตตาภิรัต (ประทิน อริยวํโส)
วัดประถมการาม

เจ้าคณะตำบลมืดกา
พระครูสุนทรจิรธรรม
วัดเด่นคา

เจ้าคณะตำบลบ้านแอ่น - บงตัน
พระครูอดุลญาณสุนทร (ประพันธ์ )
วัดบ้านน้อย

เจ้าคณะอำเภออมก๋อย
พระครูสุนทรวิภาต (สมบูรณ์ ธมฺมนนฺโท)
วัดแสนทอง

เลขานุการ
พระสมุห์ ทนงเดช จิตฺตสํวโร
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลอมก๋อย - ยางเปียง
พระครูโอภาสธรรมธารี
วัดบ้านหลวง

เจ้าคณะตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง
เจ้าอธิการศราวุฒิ โสภโณ
วัดสถิตบุญวาส

เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม
พระครูมงคลวิสิฐ (วิศิษฐ์ )
วัดบุปผาราม

เลขานุการ
พระใบฎีกา อุทัย อภิวฑฺฒโน
วัดบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลแม่ศึก - แม่นาจร
พระครูประภัศร์รัตนโชติ (โชติ ปภสฺสโร)
วัดแม่วาก

เจ้าคณะตำบลท่าผา
พระครูพุทธบทโสภิต (ทักษิณ )
วัดพระบาท

เจ้าคณะตำบลช่างเคิ่ง เขต ๑
พระครูอภิวัฒน์สวัสดิการ (สวัสดิ์ )
วัดห้วยริน

เจ้าคณะตำบลช่างเคิ่ง เขต ๒
พระครูวิบูลกัลยาณกิตติ์
วัดบนนา

เจ้าคณะอำเภอสะเมิง
พระครูสุวัฒน์วรธรรม
วัดงาแมง

เลขานุการ
พระครูอุปถัมภ์กิจจานุกูล (อนุรักษ์ )
วัดงาแมง

รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง
พระครูโอภาสปัญญาคม
วัดดับภัย

เลขานุการ
พระใบฎีกา เสาร์คำ ธีรธมฺโม
วัดสะเมิง

เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้ เขต ๑
พระครูโสรัจพัฒนคุณ
วัดทรายมูล

เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้ เขต ๒
พระครูขันติคุณาธาร
วัดแม่สาบเหนือ

เจ้าคณะตำบลสะเมิงเหนือ
พระครูเทพวรธรรม
วัดทุ่งล้อม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว (๒๕๖๑)
พระครูโกศลสังฆคุณ (วงค์เพชร ฐิติโก)
วัดแม่ขาน

เจ้าคณะตำบลแม่สาบ
พระครูชาคริยานุรักษ์ (ถนอม )
วัดแม่ตุงติง

เจ้าคณะตำบลยั้งเมิง
พระครูโกวิทชาครธรรม
วัดบ้านป้อก

เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา
พระวิมลมุนี (นนทพันธ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดศรีโสดา
โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๙๗๗๗ , ๐๘ ๑๘๘๕ ๒๔๕๓

เลขานุการ
พระครูวิสุทธิภัทรการ (ชินภัทร ชินภทฺโท)
วัดศรีโสดา

เจ้าคณะตำบลบ้านจันทร์ - แจ่มหลวง
พระอธิการนิคม กิจฺจสาโร
วัดจันทร์

เจ้าคณะตำบลแม่แดด - แจ่มหลวง
พระปลัด สุชาติ สุวฑฺฒโก
วัดห้วยบง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโยทิพยาราม
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
วัดป่าดาราภิรมย์
โทร. ๐ ๕๓๘๖ ๒๗๒๒ , ๐๘ ๗๑๘๗ ๔๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ ป.ธ.๕
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ - หางดง
พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๑๙๐ ๕๖๕๕

เลขานุการ
พระมหาอุดร ทีปวํโส ป.ธ.๕
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระสิงห์
พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร สมตฺถิโก)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๙๙ ๙๓๘๐

เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ)
วัดโรงธรรมสามัคคี

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ กำธร เขมจิตฺโต
วัดโรงธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลสันกำแพง
พระครูวิชิตวรคุณ (วิชิต )
วัดทิพวนาราม

เจ้าคณะอำเภอแม่ริม - สะเมิง
พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (คำหล้า )
วัดป่าน้ำริน

เลขานุการ
พระธนาคาร ธนากโร
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะตำบลริมใต้
พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ป.ธ.๙
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
วัดอรัญญวิเวก

เลขานุการ
พระศราวุธ สติสมฺปนฺโน
วัดอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลแม่แตง
พระครูปัญญาวรคุณ (ทองแดง วรปญฺโญ)
วัดดอยพระเจ้าตนหลวง

เจ้าคณะอำเภอฝาง
พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ สุเมโธ)
วัดสันติวนาราม

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ศรีวรรณ์ ชุติวณฺโณ
วัดสันติวนาราม

เจ้าคณะตำบลแม่คะ
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา )
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เจ้าคณะอำเภอพร้าว - เชียงดาว
พระครูสิริบุญญวัฒน์ (เสวต )
วัดเจติยบรรพต

เลขานุการ
พระธีรวัฒน์ กตปญฺโญ
วัดเจติยบรรพต

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง
พระครูโสภณพัฒนกิจ (โยธิน )
วัดป่าธาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอจอมทอง - สันป่าตอง
พระครูโสภณธรรมประทีป (ประทีป ธมฺมปทีโป)
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ

เลขานุการ
พระอภิเดช อภิญาโณ
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลข่วงเปา
พระครูสุวิมลวรการ (บุญเป็ง )
วัดป่าเจริญธรรม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน
พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓)
วัดสันติธรรม

เลขานุการ
พระมหาอมรเทพ อมรเทโว ป.ธ.๕
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลจังหวัดลำพูน
พระครูโสภณเจติยาภิบาล (บุญล้วน )
วัดหนองดู่

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม )
วัดแม่ปาง

เลขานุการ
พระโชติภัทร์ โชติภทฺโร
วัดแม่ปาง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (สำเริง )
วัดทุ่งเมืองปอน


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ - พระสังฆาธิการ