หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ

ภาค ๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗)
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๒ ๘๔๔๑ , ๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๕ ๙๒๐๖

รองเจ้าคณะภาค ๗ รูปที่ ๑
พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๕๐๐๒-๓

เลขานุการ
พระครูสิริเจติยานุกูล (นิกร สิริปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

รองเจ้าคณะภาค ๗ รูปที่ ๒
พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
วัดปากน้ำ
โทร. ๐ ๒๔๕๗ ๕๙๐๐ , ๐๘ ๑๙๘๔ ๒๔๖๕

เลขานุการ
พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙
วัดปากน้ำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดศรีโสดา
โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๙๐๙ , ๐๘ ๖๒๔๐ ๗๑๕๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
พระราชกิตติสุนทร (บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗)
วัดเจดีย์งาม
โทร. ๐๘ ๑๗๖๔ ๔๒๒๐ , ๐ ๕๓๓๘ ๒๑๔๔

แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ (อนันต์ จนฺทาโภ ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุดอยกองมู
โทร. ๐๘ ๑๐๒๖ ๔๕๔๔

เลขานุการ
พระปลัด สุรเดช จิรธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู

รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี ป.ธ.๗
วัดทรายขาว

เลขานุการ
พระครูอนุสารสัทธานุกิจ (ทองสุข )
วัดหัวเวียง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวโร)
วัดหัวเวียง
โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๐๓ , ๐๘ ๔๘๑๐ ๖๙๑๔

เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
พระครูอนุชิตสุตาทร (สวัสดิ์ ถาวรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดผาอ่าง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ (ชัยพร ปพฺพชิโต ป.ธ.๔)
วัดจองคำ

เลขานุการ
พระสุริยะ นนฺทภาโส
วัดจองคำ

เจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๑
พระครูอนุสารสัทธานุกิจ (ทองสุข )
วัดหัวเวียง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูอนุรักษ์ธรรมเจดีย์ (เล็ก ยุตฺตธมฺโม)
วัดดอนเจดีย์

เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
พระครูอนุศาสน์สุตคุณ (นิยม ปญฺญาวโร ป.ธ.๓)
วัดก้ำก่อ

เจ้าคณะตำบลผาบ่อง
พระครูอนุกูลศีลสังวร
วัดผาบ่องใต้

เจ้าคณะตำบลปางหมู เขต ๑
พระครูอนุยุตสังฆกิจ (ปิยะศักดิ์ )
วัดปางหมู

เจ้าคณะตำบลปางหมู เขต ๒
เจ้าอธิการเสรี ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง

เจ้าคณะตำบลหมอกจำแป่
พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ
วัดหมอกจำแป่

เจ้าคณะตำบลห้วยผา
พระครูอนุสิฐเขมคุณ (เกษม อินฺทปญฺโญ)
วัดน้ำกัด

เจ้าคณะอำเภอขุนยวม
พระครูอนุศาสน์โกศล
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระปลัด สมศักดิ์ ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลขุนยวม - แม่เงา
พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ (กมล กลฺยาณวาโจ)
วัดต่อแพ

เจ้าคณะตำบลเมืองปอน
พระครูอนุวัตรสมณคุณ (อมรรัตน์ )
วัดเมืองปอน

เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า
พระครูอนุศาสน์โสภณ (อนุรัตน์ )
วัดม่วยต่อ

เลขานุการ
พระสมุห์ สมศักดิ์ ชนาสโภ
วัดม่วยต่อ

เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า
พระครูอนุกูลวิรัชกิจ (วิรัช วิริยธมฺโม)
วัดปางคาม

เจ้าคณะอำเภอปาย
พระครูอนุสารปุญญาคม
วัดแม่นาเติงใน

เลขานุการ
พระปลัด จอติ๊ ชยานนฺโท
วัดแม่นาเติงนอก

เจ้าคณะตำบลเวียงใต้
พระปลัด อมร จนฺทปญฺโญ
วัดน้ำฮู

เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ - แม่ฮี้
พระใบฎีกา ณรงค์ ฐิตวุฑฒิ
วัดทรายขาว

เจ้าคณะตำบลทุ่งยาว
เจ้าอธิการจร ปภสฺสโร
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองแปง - โป่งสา
พระครูอนุสรณ์จารุวรรณ
วัดแม่ปิง

เจ้าคณะตำบลแม่นาเติง
เจ้าอธิการสงกรานต์ สุภทฺโท
วัดนาจลอง

เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
พระครูอนุกูลบุญกิจ
วัดชัยลาภ

เลขานุการ
พระสมุห์ จีระศักดิ์ จิรธมฺโม
วัดอมราวาส

รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล (ไพศาล )
วัดสุพรรณรังษี

เลขานุการ
พระอิสระ ญาณธมฺโม
วัดสุพรรณรังษี

เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต ๑
พระครูอนารจารุวรรณ
วัดจอมแจ้ง

เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต ๒
พระครูอนุสิฐกิตติคุณ (สมาน สมานฉนฺโท)
วัดกิตติวงศ์

เจ้าคณะตำบลบ้านกาศ เขต ๑
พระสมุห์ จีระศักดิ์ จิรธมฺโม
วัดอมราวาส

เจ้าคณะตำบลบ้านกาศ เขต ๒
พระครูอนุสิฐรัตนคุณ (ส่าเก สมจิตฺโต)
วัดบ้านแพะ

เจ้าคณะตำบลแม่คง - แม่ยวม
เจ้าอธิการเฉลิม สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง

เจ้าคณะอำเภอสบเมย
พระครูอนุรักษ์พัฒนคุณ ( ปภสฺสโร)
วัดผาผ่า

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ สุทิธิจาโค
วัดคอนผึ้ง

เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย
พระครูญาณสัมปยุต
วัดแม่ลาน้อย

เลขานุการ
พระสมุห์ ถวัลย์ ฐิตปญฺโญ
วัดแม่ลาน้อย

เจ้าคณะตำบลแม่ลาน้อย
พระครูอนุสิฐปริยัติโวหาร (เกตุแก้ว คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดโวหารคุณ

เจ้าคณะตำบลแม่ลาหลวง
พระครูอนุสิฐธีรคุณ
วัดแม่ลาหลวง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๔-๕-๖-๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๐๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดเทพนิมิตสุดเขต
โทร. ๐๘ ๑๙๖๐ ๑๑๕๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)
วัดเพชรวราราม
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๑๑๑๕ , ๐ ๕๖๗๒ ๒๖๗๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
โทร. ๐ ๕๓๘๒ ๖๙๙๙ , ๐๘ ๑๑๗๙ ๙๙๓๘

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (๒๕๕๘)
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
วัดป่าดาราภิรมย์
โทร. ๐ ๕๓๘๖ ๒๗๒๒ , ๐๘ ๗๑๘๗ ๔๙๕๐

เลขานุการ
พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ ป.ธ.๕
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ - หางดง
พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๑๙๐ ๕๖๕๕

เลขานุการ
พระมหาอุดร ทีปวํโส ป.ธ.๕
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

เจ้าคณะตำบลพระสิงห์
พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร สมตฺถิโก)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทร. ๐๘ ๙๙๙๙ ๙๓๘๐

เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ)
วัดโรงธรรมสามัคคี

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ กำธร เขมจิตฺโต
วัดโรงธรรมสามัคคี

เจ้าคณะตำบลสันกำแพง
พระครูวิชิตวรคุณ (วิชิต )
วัดทิพวนาราม

เจ้าคณะอำเภอแม่ริม - สะเมิง
พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (คำหล้า )
วัดป่าน้ำริน

เลขานุการ
พระธนาคาร ธนากโร
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะตำบลริมใต้
พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ป.ธ.๙
วัดป่าดาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอแม่แตง
พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
วัดอรัญญวิเวก

เลขานุการ
พระศราวุธ สติสมฺปนฺโน
วัดอรัญญวิเวก

เจ้าคณะตำบลแม่แตง
พระครูปัญญาวรคุณ (ทองแดง วรปญฺโญ)
วัดดอยพระเจ้าตนหลวง

เจ้าคณะอำเภอฝาง
พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ สุเมโธ)
วัดสันติวนาราม

เลขานุการ
พระครูวินัยธร ศรีวรรณ์ ชุติวณฺโณ
วัดสันติวนาราม

เจ้าคณะตำบลแม่คะ
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา )
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เจ้าคณะอำเภอพร้าว - เชียงดาว
พระครูสิริบุญญวัฒน์ (เสวต )
วัดเจติยบรรพต

เลขานุการ
พระธีรวัฒน์ กตปญฺโญ
วัดเจติยบรรพต

เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง
พระครูโสภณพัฒนกิจ (โยธิน )
วัดป่าธาราภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอจอมทอง - สันป่าตอง
พระครูโสภณธรรมประทีป (ประทีป ธมฺมปทีโป)
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ

เลขานุการ
พระอภิเดช อภิญาโณ
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลข่วงเปา
พระครูสุวิมลวรการ (บุญเป็ง )
วัดป่าเจริญธรรม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน
พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓)
วัดสันติธรรม

เลขานุการ
พระมหาอมรเทพ อมรเทโว ป.ธ.๕
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม )
วัดแม่ปาง

เลขานุการ
พระโชติภัทร์ โชติภทฺโร
วัดแม่ปาง

เจ้าคณะตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (สำเริง )
วัดทุ่งเมืองปอน


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน - พระสังฆาธิการ