หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๓ ๖๖๕๑

รองเจ้าคณะภาค ๙ รูปที่ ๑
พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๘๑๔๗ , ๐๘ ๙๖๖๐ ๑๔๖๔

เลขานุการ
พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๘๓๔๕

ขอนแก่น

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๗)
พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖)
วัดหนองกุง
โทร. ๐ ๔๓๔๓ ๑๓๕๖ , ๐๘ ๓๓๒๖ ๗๑๗๑

เลขานุการ
พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔)
วัดศรีจันทร์

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๑ (๒๕๔๖)
พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดเทพปูรณาราม
โทร. ๐ ๔๓๒๖ ๑๐๖๐ , ๐๘ ๗๒๓๐ ๓๘๑๕

เลขานุการ
พระมหาปพน กตสาโร ป.ธ.๖
วัดเทพปูรณาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๒ (๒๕๕๗)
พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)
วัดธาตุ
โทร. ๐๘ ๔๔๐๓ ๙๑๖๗ , ๐๘ ๗๑๐๘ ๑๕๘๖ โทรสาร. ๐ ๔๓๓๒ ๐๙๐๑

เลขานุการ
พระมหาภิรัฐกร อํสุมาลี ป.ธ.๙
วัดธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูปริยัติสารโกศล (สอน รวิวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูสิริสุตาคม (หนูไหล นิทฺทโร ป.ธ.๕)
วัดหนองกุง

เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.๔)
วัดวุฒาราม

เลขานุการ
พระปลัด นัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูสุธีกิตติวรญาณ (อดุลย์ กิตฺติญาณเมธี ป.ธ.๖)
วัดหนองแวง

เลขานุการ
พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล (ดชานนท์ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกลาง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ ปสุโต ป.ธ.๖)
วัดธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรศีลวงศ์ (บุญศรี สจฺจวโร ป.ธ.๕)
วัดบ้านหนองตูม

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล)
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ (วุฒิพัน โสภโณ)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓ (๒๕๖๑)
พระครูสุเมธธรรมสาร (วรรณ สุเมโธ)
วัดมรรคสำราญ

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูปริยัติสารสุนทร (สุธรรม ป.ธ.๕)
วัดธาตุกุดกว้าง

เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต ๑
พระครูจันทสิริสาร (สุดสาคร จนฺทสิริ)
วัดท่าบึง

เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต ๒
พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ (วาสนา อนาลโย)
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลพระลับ (๒๕๖๒)
พระมหาบุญส่ง ปสุโก
วัดตาลเรียง

เจ้าคณะตำบลบึงเนียม
พระครูสิริสารวุฒิคุณ (หนูเต็ม ป.ธ.๔)
วัดวุฒาราม

เจ้าคณะตำบลท่าพระ เขต ๑
พระครูปริยัติบุญญาภรณ์ (อนงค์ กตปุญโญ ป.ธ.๔)
วัดหัวหิน

เจ้าคณะตำบลท่าพระ เขต ๒
พระครูโพธิวรธรรมคุณ (วิลัย สิริธมฺโม)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลดอนหัน
พระครูโฆษิตจารุวรรณ (กังวาฬ จารุวณฺโณ)
วัดนวลจันทร์

เจ้าคณะตำบลโคกสี
พระครูสมุห์ สำรวย รกฺขิตจิตฺโต
วัดท่ายางชุม

เจ้าคณะตำบลหนองตูม
พระมหาบุญชู มหาวีโร ป.ธ.๓
วัดบ้านหนองตูม

เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๑
พระครูพิเศษสารคุณ (ประพันธ์ ฐานจาโร ป.ธ.๗)
วัดวุฒาราม

เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๒
พระครูอดุลสีลาภรณ์ (สมพร ป.ธ.๖)
วัดตราชูวนาราม

เจ้าคณะตำบลสำราญ
พระครูเขมาภิยุต (เฉลิม )
วัดไตรคามบำรุง

เจ้าคณะตำบลสำราญ เขต ๒
พระครูสุตธรรมวิจารณ์ (สงการนต์ ธมฺมทินฺโน)
วัดวิจารณ์สว่างโศก

เจ้าคณะตำบลโนนท่อน
พระครูเกษมวีราภรณ์ (สง่า เขมวีโร)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑
พระครูประทีปธรรมโกศล (สมเกียรติ ทีปธมฺโม)
วัดโพธิ์งาม

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๒
พระครูสิริรัตนานุกูล (แหลมทอง )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลแดงใหญ่ (๒๕๕๖)
พระครูวินัยธร อดิศักดิ์ อติชาคโร
วัดศรีดอนกลาง

เจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม
พระครูประโชติรัตนธรรม (ไพรฑูรย์ )
วัดยอดแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านหว้า
พระครูปลัด โสภา กจฺจสาโร
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลดอนช้าง (๒๕๖๑)
พระครูวุฒิธรรมาภิราม (สุบิน )
วัดวุฒาราม

เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๑
พระครูบุญชยากร (วสันต์ )
วัดไชยศรี

เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๒
พระครูสิริบุญวิโรจน์ (หนูแดง )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธเนโส ป.ธ.๔)
วัดจอมแจ้ง

เลขานุการ
พระวัชระ วิสุทฺธิวิริโย
วัดนามูลพุทธาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูปริยัติสุวิธาน (ณัฐพงศ์ รกฺขิโต ป.ธ.๔)
วัดนามูลพุทธาวาส

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา วิเชียร มหาวชิรปญฺโญ
วัดศรีจันทร์

รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูประภากรสารกิจ (ทองม้วน )
วัดศรีสว่าง

เลขานุการ
พระมหาบุญทัน ทีปธมฺโม ป.ธ.๓
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต ๑
พระครูประโชติกิจจาทร (คำผัน )
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต ๒
พระครูนิมิตวีราภรณ์
วัดนิมิตรรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระมหาสมศักดิ์ จนฺทธมฺโม
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
พระครูอรัญธรรมสุนทร (เสาร์ )
วัดป่าประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ
พระครูใบฎีกา วิเชียร มหาวชิรปญฺโญ
วัดศรีจันทร์

เจ้าคณะตำบลดูนสาด
พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔)
วัดศรีจันทร์

เจ้าคณะตำบลหนองกุงใหญ่
พระครูกันตวิหารธรรม (สัญชัย )
วัดพรหมวิหารธรรม

เจ้าคณะตำบลห้วยโจด เขต ๑
พระครูไพศาลรัตโนบล
วัดสว่าง

เจ้าคณะตำบลห้วยโจด เขต ๒
พระครูสุทธิกิตติสาร (สุนา อนุตฺตโร)
วัดศิริชัยโย

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
พระมหาเฉลิมชัย กิตฺติสาโร
วัดพัฒนาสีลา

เจ้าคณะตำบลหนองโน
พระครูสุตสุนทรธรรม (สมควร ป.ธ.๔)
วัดนาเลาะ

เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
พระครูญาณสารโสภณ (เสาวภาคย์ )
วัดบัวระพา

เลขานุการ
พระปลัด อิงฤทธิ์ อุตฺตโม
วัดมรรคผดุงศรี

รองเจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล )
วัดศิริพนปุญญาวาส

เลขานุการ
พระปลัด ไพฑูรย์ ปิยสีโล
วัดศิริพนปุญญาวาส

เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง เขต ๑
พระครูกิตติสารญาณ (บุญ )
วัดสระกัญญาราช

เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง เขต ๒
พระครูอาทรสารกิจ (สมเดช )
วัดหัตถวิชัย

เจ้าคณะตำบลคำม่วง
พระครูประสิทธิวรคุณ (รันดร )
วัดทางพาด

เจ้าคณะตำบลดงเมืองแอม เขต ๑
พระครูประภากรธรรมสิริ
วัดยางคำทุ่งบ่อ

เจ้าคณะตำบลดงเมืองแอม เขต ๒
พระครูปริยัติปัญญาประโชติ (กสัน )
วัดศิริพนปุญญาวาส

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระครูสมบูรณ์ธรรมสาร
วัดโนนพลทอง

เจ้าคณะตำบลนางิ้ว
พระครูโพธิธรรมพิมล
วัดนาง้อง

เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิร )
วัดมัชฌิมาวาส

เลขานุการ
พระปลัด สำราญ สิริธมฺโม
วัดสระทอง

รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พระครูสุวรรณสารสิทธิ์
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูสุวรรณสารสุนทร
วัดทุ่งสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาแพง (๒๕๕๙)
พระครูธรรมสารสถิต (คำบุญ ฐานธมฺโม)
วัดอัมพาผล

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไชย
พระปลัด สำราญ สิริธมฺโม
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลซับสมบูรณ์
พระครูสารธรรมประโชติ
วัดเกษามคม

เจ้าคณะอำเภอชนบท
พระครูปริยัติธรรมมงคล (บุญธรรม ป.ธ.๔)
วัดบึงแก้ว

เลขานุการ
พระสุวรรณ จิตฺตกาโร
วัดบึงแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอชนบท
พระครูอุเทศธรรมสาร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เลขานุการ
พระอิศเรศ อคฺคธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลชนบท
พระครูบูรพาธรรมประโชติ
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลโนนพะยอม
พระครูฉันทกิจวิมล (อาคม )
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลวังแสง
พระครูอุดมธรรมสโรภาส
วัดแท่นศิลา

เจ้าคณะตำบลห้วยแก
พระครูวิบูลสารโสภณ
วัดศรีภูบาล

เจ้าคณะตำบลกุดเพียงขอม
เจ้าอธิการนิคม วิสุทฺธสีโล
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น
พระครูรัตนสรานุกิจ (บุญถิ่น )
วัดธรรมณี

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระครูรังษีธรรมสาร (จูม )
วัดราษี

เลขานุการ
พระครูสุตรัตนานุกิจ (วุฒิกรณ์ ปทุมวโร ป.ธ.๓)
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระครูศรีทัศนคุณ ป.ธ.๖
วัดกลางสว่าง

เลขานุการ
พระมหาธานินทร์ นนฺทกวี ป.ธ.๓
วัดแจ้งสว่างนอก

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๑
พระครูประดิษฐ์บุญธรรม (สมคิด ป.ธ.๓)
วัดบุญบาลประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๒
พระครูวีระกิจจานุกูล
วัดป่าสว่างรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๓
พระครูประจักษ์ธรรมสาร (ทนงศักดิ์ )
วัดสว่างหนองบัว

เจ้าคณะตำบลไชยสอ เขต ๑
พระครูสุตปัญญาสาร
วัดบรม

เจ้าคณะตำบลไชยสอ เขต ๒
พระครูสุทธิบุญสาร
วัดบริบูรณ์

เจ้าคณะตำบลหนองเสาเล้า
พระครูสุภัทร์สารกิจ
วัดสามัคคีชัย

เจ้าคณะตำบลโนนอุดม
พระครูอุดมสารวิโรจน์
วัดทาม

เจ้าคณะตำบลขัวเรียง
พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ (กฤษณะพงษ์ )
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาเพียง เขต ๑
พระครูอาทรบุญเขต (ศักดิ์ดา )
วัดอิสาณ

เจ้าคณะตำบลนาเพียง เขต ๒
พระครูโกสุมสังฆกิจ
วัดโกสุมภาราม

เจ้าคณะตำบลวังหินลาด
พระครูสุตสารพิมล (พิมพา ธฺมมทินฺโน ป.ธ.๓)
วัดโนนศิลา

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๑
พระครูวัชรธรรมาภิรม (สมเพชร )
วัดประจันตวราราม

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๒
พระครูสุตคุณวัตร
วัดโพธิ์ก่อง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๓
พระครูอรุณกิจจาภรณ์ (อำนาจ )
วัดสว่างโนนงาม

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๑
พระมหาธานินทร์ นนฺทกวี ป.ธ.๓
วัดแจ้งสว่างนอก

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติโมฬี
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลโนนหัน
พระครูอุดมคุณาทร (บัวเงิน )
วัดแจ้งสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองเขียด เขต ๑
พระครูปริยัติวชิรญาณ (ดำรง ป.ธ.๓)
วัดใหม่สามัคคี

เจ้าคณะตำบลหนองเขียด เขต ๒
เจ้าอธิการสุทธิพงษ์ ฐิตเมธี
วัดโนนสำราญ

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๑
พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู
วัดโกวสินธุ์วนาราม

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๒
พระครูวุฒิธรรมภิวัฒน์ (บุญธรรม )
วัดมิ่งมงคล

เจ้าคณะอำเภอซำสูง
พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน ปภสฺสโร)
วัดโพธิ์ชัย

เลขานุการ
พระมหาวันชัย สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลกระนวน
พระครูพรหมญาณธรรมวินิฐ (ไกร )
วัดป่าศิริธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลคูคำ
พระครูสารสมาจาร
วัดพุทธชาฎา

เจ้าคณะตำบลคำแมด
พระมหาวันชัย สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลห้วยเตย
พระครูศีลสารโสภิต
วัดศรีสำราญ

เจ้าคณะตำบลบ้านโนน
พระสมุห์ อาทิตย์ อนุตฺตโร
วัดป่าพรมแพงศรัทธาราม

เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์ ชิโนรโส)
วัดสระชัย

เลขานุการ
พระครูประภาสธำรงธรรม (วุฒิชัย )
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระครูสุตศาสนการ (ไพฑูรย์ เขมธโร ป.ธ.๔)
วัดพุทธเกษม

เลขานุการ
พระมหาพงษ์พัฒน์ จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๖
วัดชัยศรี

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระมงคลปริยัติธาดา (อุเทียน จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดชัยศรี
โทร. ๐๘ ๑๐๕๔ ๐๑๔๓

เลขานุการ
พระครูศรีภัทราภิรักษ์ (ชัยภัทร ชินทตฺโต ป.ธ.๖)
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลน้ำพอง เขต ๒
เจ้าอธิการสุรวิทย์ สุนฺทโร
วัดสีลาขันธ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรสารานุกูล (บุญกอง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๓)
วัดสีสปาวัน

เจ้าคณะตำบลสะอาด เขต ๑
พระครูรัตนสารธรรม
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลสะอาด เขต ๒
เจ้าอธิการโยธี ยโสธโร
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลบัวเงิน เขต ๑
พระครูประภัสร์สุวรรณคุณ
วัดโพนทอง

เจ้าคณะตำบลบัวเงิน เขต ๒
พระครูถาวรพัฒนกิจ
วัดนวการาม

เจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๑
พระครูปิยธรรมวิศิษฐ์ (สุพันธ์ ป.ธ.๓)
วัดป่าปิยะราช

เจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๒
พระครูสุวรรณญาณวัฒน์ (คำใบ )
วัดมุกดาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านขาม
พระครูวรธรรมวินิฐ
วัดสองคอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิมลสารภาร (จวน นิมฺมโล)
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒
พระครูประภาชัยคุณ (สมชาย )
วัดกู่ประภาชัย

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน เขต ๑
พระครูสุตสารวิมล (สังทอง ป.ธ.๔)
วัดเลียบ

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน เขต ๒
พระครูปริยัติสารการ
วัดท่าน้ำพอง

เจ้าคณะตำบลพังทุย
พระครูสิริปริยัตยาภิวัฒน์
วัดสมศรี

เจ้าคณะตำบลท่ากระเสริม
พระครูประโชติเขตตานุรักษ์
วัดอุทุมพร

เจ้าคณะตำบลวังชัย
พระครูปริยัติปัญญาทร (วีระศิลป์ ป.ธ.๔)
วัดพิชัยพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูฉันทสารคุณ (สมศักดิ์ )
วัดหนองนกเขียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนศิลา (๒๕๖๒)
พระครูศีลสารสังวร (ถาวร ติสฺสวโร)
วัดศรีประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูจันทธรรมสาร (บุญมี )
วัดศรีสง่าวราราม

เจ้าคณะตำบลเปือยใหญ่ - หนองปลาหมอ
พระครูพิมลปัญญาสาร (จันทรา )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลโนนแดง
พระครูสุธรรมมงคล (มนูญ )
วัดศรีสุธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ธรรมานุการ (เจียม ฐานธมฺโม)
วัดศรีประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๒
พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ ป.ธ.๕)
วัดสว่างน้ำใส

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๓
พระครูชัยมงคลรัตน์ (ถาวร )
วัดแก้วกู่ชัยมงคล

เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง )
วัดศิริชัยมงคล

เลขานุการ
พระปลัด ไกรศิลป์ สุพฺพโต
วัดศิริชัยมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูปริยัติประสิทธิคุณ (สุเนตร ป.ธ.๔)
วัดจันทรประสิทธิ์

เลขานุการ
พระครูประสิทธิกิตติญาณ (วีระ )
วัดจันทรประสิทธิ์

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ (ปิยะวัฒน์ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่ เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภณ
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่ เขต ๒
พระครูอานันท์สารคุณ
วัดสว่างทุ่งมน

เจ้าคณะตำบลบ้านลาน เขต ๑
พระครูโชติธรรมสาร (ไมย์ )
วัดมัชฌิมวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านลาน เขต ๒
พระครูสุทธิโพธิคุณ (สุวิทย์ )
วัดสะอาดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุทธิธรรมสาร (ไสว )
วัดสะอาดโนนงาม

เจ้าคณะตำบลหัวหนอง
พระครูโพธิวรรณากร (นิมิตร )
วัดโพธิ์กลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองเฟีย
พระครูปริยัติปัญญารัตน์ (โสภรรณ ป.ธ.๔)
วัดมงคลหลวง

เจ้าคณะตำบลแคนเหนือ
พระครูโฆษิตธรรมสาร (ถวิล )
วัดธรรมเจดีย์

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๑
พระครูวีรสารธรรมากร (แหวน )
วัดหนองนกเขียน

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๒
พระครูจันทวรรโณภาส (บุญช่วย )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลป่าปอ
พระครูพิมลรัตโนภาส (อ่อนสา )
วัดบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลภูเหล็ก
พระครูนิวาสอรัญญเขต
วัดอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๑
เจ้าอธิการสีทน สิริธมฺโม
วัดพรหมวิหาริการาม

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๒
พระครูสุจินต์ธรรมวิมล (สมจิตร )
วัดป่าอาสภาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร)
วัดเกาะแก้ว

เลขานุการ
พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ (จรัส จนฺทรํสี)
วัดเกาะแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง (๒๕๖๒)
พระครูพิศาลสารโสภณ (หวด ขนฺติพโล)
วัดสว่างธรรมวราราม

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
พระครูโอภาสกิจจานุรักษ์ (ผดุง )
วัดโนนศรีเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูโสภณสมานคุณ (คิด )
วัดโสกม่วงสามัคคี

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๑
พระครูกิตติวราภินันท์ (สมบูรณ์ )
วัดโพนเลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูเกษมกิจวิธาน
วัดโพธิ์ตาล

เจ้าคณะตำบลโนนฆ้อง
พระครูวิจารณ์ธรรมโฆษิต (เสียงระพน )
วัดสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลป่ามะนาว
พระครูวิมลสุวรรณสาร
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลป่าหวายนั่ง
พระครูกิตติวัฒนาภรณ์
วัดอัมพวนาราม

เจ้าคณะตำบลโคกงาม
พระครูสิริคุณสาร
วัดศรีพนาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี )
วัดพิมลธรรมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด (๒๕๖๑)
พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
วัดศรีนวล

เจ้าคณะตำบลหนองแซง
พระครูโชติสารโสภณ (บุญเกิด )
วัดธรณีธงชัย

เจ้าคณะตำบลโคกสำราญ เขต ๑
พระครูประภาสกิจจานุกูล (ระเบียบ ธมฺมทินฺโน)
วัดสว่างสำราญ

เจ้าคณะตำบลโคกสำราญ เขต ๒
พระครูชุมพลคุณสาร (สุรินทร์ )
วัดศรีชุมพล

เจ้าคณะตำบลบ้านแฮด
พระใบฎีกา สิริเขต ฐานธมฺโม
วัดสวรรค์

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระปลัด เล็ก อานนฺโท
วัดศรีนวล

เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
พระครูไพศาลสารกิจ
วัดโชติการาม

เลขานุการ
พระอุทิศ กตสาโร
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลขามป้อม
พระครูพิทักษ์บุญญากร (สมโภชน์ )
วัดมาลา

เลขานุการ
พระมหาเจมรบ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓
วัดเลียบโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลเปือยน้อย
พระครูประโชติสารนิวิฐ (สุเมธ )
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลวังม่วง
พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูประโชติโพธิสาร (ประดิษฐ์ )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะอำเภอพระยืน
พระครูสิริปริยัติวราภรณ์ ป.ธ.๕
วัดเจดีย์

เลขานุการ
พระครูปรีชาธรรมภิวัฒน์ (บุญถึง )
วัดสระโนน

รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน
พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ ป.ธ.๔)
วัดศรีตาล

เจ้าคณะตำบลพระยืน เขต ๒
พระครูวรชายนุกูล
วัดไชโย

เจ้าคณะตำบลพระบุ
เจ้าอธิการเสริฐ รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระบุ (๒๕๕๘)
พระครูวิบูลสารสุนทร (เสงี่ยม เวปุลฺโล)
วัดบริบูรณ์

เจ้าคณะตำบลบ้านโต้น
พระครูพิมลกิจจานุกูล
วัดศรีพิมล

เจ้าคณะตำบลขามป้อม
พระครูปรีชาธรรมภิวัฒน์ (บุญถึง )
วัดสระโนน

เจ้าคณะตำบลหนองแวง (๒๕๕๔)
พระครูอมรธรรมสาร (สกล )
วัดจอมศรีมุนี

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระครูอมรธรรมสาร
วัดจอมศรีมุนี

เจ้าคณะอำเภอพล
พระมหาสวัสดิ์ สจฺจวาที ป.ธ.๕
วัดสว่างอารมณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพล (๒๕๕๙)
พระครูสิริปัญญาคม (คำสิงห์ อตฺตาคโม)
วัดมิ่งเมืองพลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนข่า (๒๕๕๙)
พระครูสารธรรมานุวัตร (เสาร์ สุจิตโต)
วัดครองธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลโสกนกเต็น
พระครูธีรธรรมสาร
วัดศรีหงษ์ทอง

เจ้าคณะตำบลลอมคอม
พระครูสุวรรณสารประยุต
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลโจดหนองแก
พระครูสุทธิเขมากร (สุภัทร เขมาภิรโต)
วัดสีสะปาวัน

เจ้าคณะตำบลหนองแวงนางเบ้า
พระครูประภัศร์ธรรมนิเทศ
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลเพ็กใหญ่
พระครูวรสารธรรม
วัดไทยสถิตย์

เจ้าคณะตำบลหัวทุ่ง
พระครูปิยคุณวัฒน์ (สายศิลป์ )
วัดมาลัยจันทร์

เจ้าคณะตำบลเมืองพล
เจ้าอธิการบุญถิ่น ธมฺมกาโม
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองแวงโสกพระ
พระครูสิริธรรมประภัศร์ (บัวทอง ป.ธ.๕)
วัดชุมพลบุรี

เจ้าคณะตำบลโคกสง่า
พระครูจารุธรรมโชติคุณ
วัดแสงธรรม

เจ้าคณะตำบลเก่างิ้ว
พระครูศรีปริยัตยาภินันท์ (สงกรานต์ ป.ธ.๖)
วัดมิ่งเมืองพลาราม

เจ้าคณะตำบลหนองมะเขือ
เจ้าอธิการควิน ธมฺมทินฺโน
วัดเนกขัมมาภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
พระครูอมรสารคุณ
วัดท่ากระบือ

เลขานุการ
พระครูเกษมธรรมสุนทร (กฤษณพล เขมธมฺโม)
วัดถ้ำเทพนิมิต

รองเจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
พระครูปัญญาวรดิตถ์ (คำภา )
วัดท่ากระบือ

เจ้าคณะตำบลภูผาม่าน เขต ๒
พระครูนันทพัฒนานุกิจ (สุรินทร์ )
วัดท่ากระบือ

เจ้าคณะตำบลวังสวาบ เขต ๑
พระครูบรรพตเขตตานุรักษ์ (สมัย )
วัดป่าเจริญผล

เจ้าคณะตำบลวังสวาบ เขต ๒
พระครูนวกรรมกิจจาทร (สุวิทย์ )
วัดเฉลียงทอง

เจ้าคณะตำบลโนนคอม
พระครูปฎิภาณธรรมรังษี (จิตอนงค์ )
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลนาฝาย
พระครูเกษมธรรมสุนทร (กฤษณพล เขมธมฺโม)
วัดถ้ำเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
พระครูพิพัฒน์มงคลธรรม (สมบูรณ์ )
วัดห้วยซ้อ

เจ้าคณะอำเภอภูเวียง
พระครูสารพัฒนาทร
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

เลขานุการ
พระทินกร สุขเวสโก
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง
พระครูศรีชยานุวัตร (ไพจิตร ป.ธ.๖)
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

เลขานุการ
พระนภดล นรินฺโท
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาสารโชติ (ปฏิคม )
วัดสว่างเลิงแสง

เจ้าคณะตำบลภูเวียง
พระครูสุวัฒน์กิจจานุกิจ (สืบศักดิ์ )
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเรือ (๒๕๕๙)
พระครูโอภาสธรรมานุโยค (คำพอง ปโยโค)
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลกุดขอนแก่น เขต ๑
พระครูสิริสารานุยุต (สี สิริธมฺโม)
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลทุ่งชมพู
พระครูธรรมจักรสารคุณ
วัดโพนทองดอนไข

เจ้าคณะตำบลหว้าทอง
พระครูสารธรรมมงคล
วัดศาลา

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระครูประโชติจารุธรรม (จำนงค์ จรณธมฺโม)
วัดสว่างวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร เขต ๒
พระครูสุวรรณชัยคุณ
วัดสว่างโนนรัง

เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง
พระมหาโกศล โกสโล ป.ธ.๔
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลดินดำ
พระครูวีรธรรมประคุณ
วัดวารินทร์

เจ้าคณะตำบลหนองกุงเซิน
พระครูวิมลสารสุนทร (มานิตย์ )
วัดสว่างหนองกุง

เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูอนุกูลสารธรรม ( ถิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์กลาง

เลขานุการ
พระครูปริยัติปัญญารังษี (สังคม ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูสารปิยธรรม ( ปิยธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

เลขานุการ
พระมหาปรีชา อตฺตคุตฺโต ป.ธ.๔
วัดสะอาด

รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูอรุณสารเขต ( อรุโณ)
วัดโนนทอง

เลขานุการ
พระสมชาติ สุภจิตฺโต
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลกุดเค้า เขต ๓
พระครูกันตสีลานุยุต (กาวี )
วัดป่ามัญจาคีรี

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๒
พระมหาปรีชา อตฺตคุตฺโต ป.ธ.๔
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๓
พระครูสันติสารสุนทร (เสริม )
วัดสวัสดี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธิธรรมานุวัฒน์ (น้อย วีตาลโย)
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๒
พระครูวิมลธรรมานันท์
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลคำแคน เขต ๒
พระครูธรรมสารเสวี
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลโพนเพ็ก เขต ๑
พระครูวิรัชพัฒนาทร (วิลาส )
วัดศรีสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลโพนเพ็ก เขต ๒
พระมหาทองล้วน อตฺถกาโม ป.ธ.๓
วัดท่าแขก

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เขต ๑
พระสมุห์ สำเนียง ยโสธโร
วัดชนะชัย

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เขต ๒
เจ้าอธิการมณี มหาวีโร
วัดฉิมพลี

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
พระครูถาวรมงคลจิต (หนูกิจ )
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูปริยัติปัญญารังษี (สังคม ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า
พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน ป.ธ.๓)
วัดนายมวราราม

เลขานุการ
พระปลัด รณชัย สิริวณฺโณ
วัดนายมวราราม

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอธิการบุญรอด ฐานวโร
วัดหนองนาคำ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูปิยสารสุนทร
วัดสะพานยาว

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูปทุมสิทธิคุณ (ทวีศักดิ์ )
วัดศรีประทุม

เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูโกศลปริยัติกิจ
วัดเทวราช

เลขานุการ
พระมหาประจักร ปิยทสฺสี
วัดเทวราช

รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูเกษมนันทสาร (ณรงค์ )
วัดท่าละหาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย (๒๕๕๘)
พระครูญาณกิจวิวัฒน์ (คูณ ญาณจาโร)
วัดบูรณ์

เจ้าคณะตำบลแวงน้อย
พระครูโฆสิตปัญญาวิกรม (บุญจันทร์ )
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลท่าวัด
พระครูโสตถิบุญวัฒน์ (หนูแดง )
วัดศรีสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลละหานนา
พระครูปิยคุณาธาร
วัดเรไร

เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์ )
วัดเกาะศิริ

เจ้าคณะตำบลทางขวาง
พระครูถิรสารสุนทร (เสถียร )
วัดมัคคาลัย

เจ้าคณะตำบลท่านางแมว
พระครูสถิตธรรมวรคุณ (สนิท )
วัดทรงศิลา

เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
พระครูสารธรรมาภรณ์
วัดสระเกษ

รองเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน
วัดลัฎฐิวัน

เจ้าคณะตำบลแวงใหญ่
พระครูประโชติขันตยาภรณ์
วัดจิตตปริวนาราม

เจ้าคณะตำบลคอนฉิม
พระครูสุมนจันทสารคุณ (มะนัส จนฺทสโร)
วัดโนนสัมพันธ์

เจ้าคณะตำบลใหม่นาเพียง
พระครูสุพัฒน์สารวิมล (จำเริญ )
วัดนาคสงเคราะห์

เจ้าคณะตำบลใหม่นาเพียง เขต ๒
พระครูจันทสารบุญโชติ (สุพจน์ จนฺทโชโต)
วัดมหรรณพาราม

เจ้าคณะตำบลโนนทอง
พระครูอาคมบุญรักษ์ (บุญมา )
วัดสาลวัน

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
พระครูสุวรรณาธิคุณ (สมานชัย )
วัดสิงห์ขรณ์

เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
พระครูโสภณวชิรธรรม
วัดสีชมพู

เลขานุการ
พระวรวุฒิ กิตติญาโณ
วัดสีชมพู

รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู
พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๔
วัดสามัคคยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสีชมพู เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูสิริชัยสาร (สายทอง ยโสธโร)
วัดศรีชัยวราราม

เจ้าคณะตำบลสีชมพู เขต ๒
พระครูสุมณฑ์สุนทรธรรม (ประมวล )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลวังเพิ่ม
พระครูบวรอรัญญเขต (บุญทัน )
วัดอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๑
พระครูพิศาลสารกิจ (ถวิล )
วัดพิศาล

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๒
พระครูพิบูลธรรมทาน (หนูจันทร์ )
วัดพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลนาจาน
พระครูกิตติสาโรภาส
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลซำยาง
พระมหาทองพูน อายปุณฺโณ
วัดศรีสำราญ

เจ้าคณะตำบลหนองแดง
เจ้าอธิการสุวรรณ ถาวโร
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลดงลาน
เจ้าอธิการชัยยัน อิสฺสรธมฺโม
วัดป่าแก้วโกศล

เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
พระครูสุนทรสารญาณ
วัดโนนงาม

เลขานุการ
พระประวัติ ปภสฺสโร
วัดโนนงาม

เจ้าคณะตำบลกุดธาตุ
พระครูสันติโพธิธรรม
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลขนวน
พระครูสารโชติคุณ
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูถิรญาณสุนทร (รังสรรค์ )
วัดศรีโพธิ์ชัย

เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ทอง

เลขานุการ
พระครูปริยัติพิพัฒนาภรณ์ (วิชยุตม์ ป.ธ.๔)
วัดป่านันทิกวัน

รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระครูสิทธิสารโสภิต (อร่าม ป.ธ.๔)
วัดสิทธิการาม

เลขานุการ
พระประเสริฐ ฐิตคุโณ
วัดสิทธิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระครูปริยัติรัโนภาส ป.ธ.๔
วัดสระโอภาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ (๒๕๕๐)
พระครูวิโรจน์สารคุณ (อ่อนจันทร์ ชุตินฺธโร)
วัดมงคลนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๑
พระครูโพธิธรรมสาร
วัดตระคลองโพธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๒
พระครูสิทธิอรรถสาร
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลบ้านกง เขต ๑
พระครูสิริปริยัติสุธี (สุริยัน จนฺทนาโม ป.ธ.๖)
วัดป่านันทิกวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านกง เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูบวรปัญญาคุณ (บุญทา ปญฺญาปวโร)
วัดมงคลนิมิต

เจ้าคณะตำบลจระเข้
พระครูจันทคุณสาร
วัดถาวรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลยางคำ
พระครูกิตติพีรานุวัฒน์
วัดสวรรคงคา

เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๑
พระครูวรจิตตาภิรม
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๒
พระครูสิริโพธิวัฒน์
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลโนนทัน
พระครูโพธิ์ชัยวุฒิสาร
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลกุดกว้าง เขต ๑
พระครูสถิตปุญญสาร
วัดตลาดหนองเรือ

เจ้าคณะตำบลกุดกว้าง เขต ๒
พระครูผาสุกสารวิมล
วัดป่าเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๑
พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร (วันชัย วิสารโท)
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
พระครูโอภาสวรธรรมสาร (สังวรณ์ )
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร

เจ้าคณะตำบลบ้านเม็ง เขต ๑
พระครูปริยัติชัยกิจ (คำพอง ป.ธ.๔)
วัดเวียงไชย์

เจ้าคณะตำบลบ้านเม็ง เขต ๒
พระครูศรีปริยัติมงคล
วัดร่มประดู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านผือ (๒๕๖๒)
พระครูวิจารณ์สารกิจ (คำเฟือง กตวโร)
วัดตะคลองหัน

เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
พระครูสุทธปุญญสาร
วัดสุทธิจิตตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง (๒๕๕๙)
พระครูสุนทรสิริสาร (ชาย เตชวโร)
วัดชัยศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง (๒๕๖๑)
พระครูวิบูลสารการ (ภู ปญฺญาธโร)
วัดสระบัวแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง เขต ๑
เจ้าอธิการสุนัน สุจิตฺโต
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง เขต ๒
พระครูสถิตญาณสาร
วัดเสลบูรณ์

เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า
พระครูปริยัติสารวิมล (สุภาพ ป.ธ.๔)
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะตำบลดงเค็ง
พระครูสิริสีลคุณ
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ
พระครูกันตธรรมสาร (ประเสริฐ )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลหันโจด
พระครูปัญญาสรานุกิจ (ทองพูน )
วัดสระบัวแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก
พระครูจารุธรรมสาร (สายทอง )
วัดไทยนิยม

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูวิโรจน์กิตติคุณ (จรูญ )
วัดสกุณาวาส

เจ้าคณะตำบลคึมชาด
พระครูนิมิตธีรคุณ
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลดอนดั่ง
พระครูสิทธิวรดิษฐ์ (สมศักดิ์ )
วัดสุทธาราม

เจ้าคณะตำบลดอนดู่ เขต ๑
พระครูวิมลสารภาณ
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลดอนดู่ เขต ๒
พระครูรัตโนภาสวิมล
วัดนิรันดร

เจ้าคณะตำบลวังหิน
เจ้าอธิการประภากรณ์ ปภสฺสรจิตฺโต
วัดโนนทอง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ล้อม
พระครูอดุลสารกิจ (บัวลา )
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี ป.ธ.๗
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

เลขานุการ
พระครูปริยัติรัตโนบล (เทพา ป.ธ.๔)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

รองเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
พระครูวุฒิสารวิมล (เขียน )
วัดโพธิ์สง่า

เลขานุการ
พระมหาธีระยุทธ ธีรภทฺโท ป.ธ.๗
วัดยางคำ

เจ้าคณะตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
พระครูปริยัติรัตโนบล (เทพา ป.ธ.๔)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

เจ้าคณะตำบลทุ่งโป่ง
พระครูโพธิธรรมวรากร (ฉัตร )
วัดโพธิ์สง่า

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูสิริปริยัติวรากร (วรจักร ป.ธ.๕)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูปัญญาสารวิจิตร (สวย ปญฺญาวโร)
วัดบารมีชัย

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
พระครูวิริยธรรมโสภณ (บุญมาก ยสปาโล)
วัดอุตสาหะ

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๓
พระครูอุบลธรรมรัตน์ (สากล )
วัดโนนทัน

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
พระครูประภาตนวการ (ไพบูรณ์ )
วัดนาคำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูสุวรรณสารธรรม (สมพร จนฺทโชโต)
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๑
พระครูโฆสิตธรรมพินิจ (เผด็จ )
วัดป่าวิลัยวรรณ

เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๒
เจ้าอธิการสมพาน สีลเตโช
วัดอัมพวัน

มหาสารคาม

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๕)
พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)
วัดมหาชัย
โทร. ๐ ๔๓๗๑ ๑๒๗๔ , ๐๘ ๑๒๖๐ ๐๘๓๐

เลขานุการ
พระมหาประกาศ อาภากโร ป.ธ.๕
วัดบ้านเสือกินวัว

รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม รูปที่ ๑ (๒๕๕๗)
พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต ป.ธ.๕)
วัดสว่างวารี
โทร. ๐๘ ๙๗๑๒ ๕๑๔๕

เลขานุการ
พระมหาสมพร จนฺทวํโส ป.ธ.๗
วัดมหาชัย

รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม รูปที่ ๒ (๒๕๖๐)
พระครูพิสัยสารคุณ (ถวิล ฐิติญาโณ)
วัดกลางโกสุม

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙
วัดมหาชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๓)
พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดอภิสิทธิ์
โทร. ๐ ๔๓๗๒ ๒๖๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๖)
พระศรีวรญาณ วิ. (ไหล โฆสโก ป.ธ.๙)
วัดป่าหนองคู
โทร. ๐๘ ๑๐๕๑ ๐๙๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๘)
พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก)
วัดสุวรรณมงคล

เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูวรกิจสุนทร (สุบิน ป.ธ.๓)
วัดอภิสิทธิ์

เลขานุการ
พระครูปลัด ภูมินทร์ วรโท
วัดอภิสิทธิ์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูถาวรบุญโชติ (บุญทอด )
วัดอภิสิทธิ์

เลขานุการ
พระครูสิทธิวีรานุกูล (จำเริญ ญาณวีโร)
วัดอภิสิทธิ์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต)
วัดขุนพรหมดำริ

เลขานุการ
พระมหาภัศดา พฺรหฺมทสฺสี ป.ธ.๖
วัดขุนพรหมดำริ

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๑
พระครูสิริสารโกวิท (สัม ฐานุตฺตโม ป.ธ.๖)
วัดอุทัยทิศ

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
พระครูอรุณชยานุวัตร (อุทัย )
วัดมหาชัย

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๓
พระครูรัตนปัญญาธร (ทิว )
วัดส่องเหนือ

เจ้าคณะตำบลโคกก่อ
พระครูโสภณสังวราภิวัฒน์ (วรายุ จิตฺตสํวโร)
วัดท่างาม

เจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๑
พระครูวิจิตรวนสาร (บุญสวย สุจิตฺโต)
วัดกุญชรวนาราม

เจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๒
พระครูผาสุกสารธรรม (ที )
วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม

เจ้าคณะตำบลแวงน่าง
พระครูคัมภีร์วรธรรม (คำไพ คมฺภีโร)
วัดเหนือดงน้อย

เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต ๑
พระครูประโชติธรรมสุนทร (คาน )
วัดเม่นใหญ่

เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต ๒
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ (อำนวย )
วัดท่าแร่คงคาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลิง (๒๕๕๙)
พระครูประภัศร์สิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปภสฺสโร)
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง

เจ้าคณะตำบลเกิ้ง
พระครูวิจิตรธรรมประโชติ (สุวิทย์ )
วัดโนนตูม

เจ้าคณะตำบลลาดพัฒนา
พระครูวรดิตถ์ธรรมสาร (ทอน )
วัดท่างาม

เจ้าคณะตำบลเขวา เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมสถิต (แดง ป.ธ.๔)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลเขวา เขต ๒
พระครูปริยัติกิจจาภรณ์ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดปรมัยยิกาวาส

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูภาวนาสิทธิการ (บรรจบ ปทุโม)
วัดท่าสำราญธรรม

เจ้าคณะตำบลห้วยแอ่ง
พระครูสิทธิชัยธรรม (บุญยศ )
วัดอภิสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองโน
พระครูประโชติวรคุณ (สติ )
วัดเทพวิหก

เจ้าคณะตำบลบัวค้อ
พระครูจันทกิจวิมล (แสวง )
วัดจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลดอนหว่าน
พระครูกิตติเหมคุณ (คำพันธ์ )
วัดโพธิ์ศรีจินาราม

เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พระครูปริยัติพัฒโนดม (ธเนศ ยโสธโร ป.ธ.๔)
วัดพยัคฆภูมิวราราม

เลขานุการ
พระครูสมุห์ อนุวัฒน์ จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวราราม

รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พระมหาประกิต ฐิตญาโณ ป.ธ.๗
วัดทองนพคุณ

เลขานุการ
พระนัฒพงษ์ ญาณพโล
วัดทองนพคุณ

รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พระมหาสุภาพร จนฺทวโร ป.ธ.๘
วัดดอนหลี่

เลขานุการ
พระเอกชิต อนุตฺตโร
วัดรัตนมานิตย์

เจ้าคณะตำบลก้ามปู
เจ้าอธิการวิเชียร จิตฺตสาโร
วัดโนนรัง

เจ้าคณะตำบลลานสะแก
พระครูปัญญาสราธิคุณ (ชัยพงษ์ ป.ธ.๓)
วัดหนองแก

เจ้าคณะตำบลเมืองเสือ
พระครูประจักษ์สีลากร (เฮ็ง )
วัดเมืองเสือสุขุมาราม

เจ้าคณะตำบลเวียงสะอาด
พระครูสิริปัญญาภรณ์ (สุธีร์ ป.ธ.๔)
วัดหนองยาง

เจ้าคณะตำบลเวียงชัย
พระครูกิตติคุณโสภณ (บุญศรี )
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลเมืองเตา เขต ๑
พระครูวิโรจน์ธรรมสาร (ไพฑูรย์ )
วัดบ้านหนองฮี

เจ้าคณะตำบลเมืองเตา เขต ๒
พระสมุห์ นิสัย กุสโล
วัดโนนจาน

เจ้าคณะตำบลราษฎร์เจริญ เขต ๒
เจ้าอธิการลาย สีลเตโช
วัดสระแคนใต้

เจ้าคณะตำบลนาสีนวล เขต ๑
เจ้าอธิการพิศาล เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาสีนวล เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูประดิษฐ์สิริคุณ (ปุ่น ฐิตธมฺโม)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลเม็กดำ เขต ๑
พระมหาฐิติพงษ์ ฐิติญาโณ ป.ธ.๓
วัดบ้านตาลอก

เจ้าคณะตำบลเม็กดำ เขต ๒
พระครูโสภณนวกิจ
วัดขามเรียน

เจ้าคณะตำบลหนองบัวแก้ว เขต ๒
พระครูเกษมวีรธรรม (วิทยา )
วัดบ้านป่าชาด

เจ้าคณะตำบลราษฎร์พัฒนา
พระครูรัตนวนาภิวัฒน์ (คำผง )
วัดรัตนวัน

เจ้าคณะตำบลภารแอ่น
พระครูพิสัยปัญญาภรณ์ (รันดร ฐิตปุญฺโญ)
วัดบ้านดงบาก

เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
พระครูญาณโพธารักษ์ (สมชาย อภิญาโณ)
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสมพร ฉนฺทสีโล
วัดโพธาราม

รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
พระครูสุวรรณวราภิรักษ์ (ดาวเรือง เตชวโร)
วัดโคกสีนอก

เลขานุการ
พระครูสมุห์ วีรพงศ์ ถาวโร
วัดโสมนัสประดิษฐ์

รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๖๒)
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙
วัดมหาชัย

เลขานุการ
พระครูปลัด ธีระพงษ์ จิตฺตทนฺโต
วัดโสมนัสประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๕๙)
พระครูสถิตรัตนโสภณ (พิทยาธร จิรายุโก)
วัดรัตนโสภา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๖๑)
พระครูวรพรตสิทธิการ (สัมฤทธิ์ ชินวโร)
วัดโสมนัสประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๑
พระครูวาปีกันตสาร (จั้น )
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒
พระครูประภัสร์อัครธรรม (สมชาย )
วัดสองห้องใต้

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๓
พระครูวาปีมัชฌิมาภรณ์ (แสวง )
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลหนองทุ่ม
พระครูมิถิลาธรรมพิทักษ์ (สัมฤทธิ์ เทวธมฺโม)
วัดกู่มิถิลา

เจ้าคณะตำบลดงใหญ่
พระครูโพธิฐานธรรม (พยุงศักดิ์ )
วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลงัวบา (๒๕๖๑)
พระครูวาปีสุภัทรธรรม (แสง สุภทฺโท)
วัดโนนทัน

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ เขต ๑
พระครูสุธรรมจารี (ประพันธ์ )
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ เขต ๒
พระครูอุดมเขมาภรณ์ (คำจวน )
วัดประดู่ทรงธรรม

เจ้าคณะตำบลหวาย เขต ๑
พระครูอดุลศีลพรต (จันดี )
วัดบ้านเปลือย

เจ้าคณะตำบลหวาย เขต ๒
พระครูกันตศีลวิมล (หนูกัน )
วัดหนองคลอง

เจ้าคณะตำบลนาข่า
พระครูพิทักษ์ลัฏฐิวัน (คำปลิว )
วัดลัฏฐิวัน

เจ้าคณะตำบลแคน เขต ๑
พระครูวรพจน์พิศาล (ดิเรก )
วัดสระแคน

เจ้าคณะตำบลแคน เขต ๒
พระครูโกวิทธรรมาภรณ์ (หนูไกร )
วัดแวงชัยวนาราม

เจ้าคณะตำบลขามป้อม เขต ๑
พระครูโสภณวิริยาภรณ์ (ถาวร )
วัดหนองบก

เจ้าคณะตำบลขามป้อม เขต ๒
พระครูวาปีสุเมธาภรณ์ (มานิต สุเมโธ)
วัดโนนงิ้ว

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
พระครูปัญญาสารนิเทศ (บุญเลิศ อธิปฺญโญ)
วัดหนองไฮ

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
พระครูวาปีโพธาภิวัฒน์ (บรรจง สิริวฑฺฒโน)
วัดโพธิ์ชัยศรี

เจ้าคณะตำบลประชาพัฒนา
พระครูปทุมปัญญาภรณ์ (ทวี ป.ธ.๓)
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลเสือโก้ก
พระครูสุตธรรมนิวิฐ (อุทัย ป.ธ.๓)
วัดเทพศิริหนองกุง

เจ้าคณะตำบลหนองแสน
พระครูวาปีธรรมฐิติ (ศุภักษร )
วัดหนองแสนเหนือ

เจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูศรีนรินทรานุวัตร (ชินะ )
วัดวรินทราวาส

เลขานุการ
พระครูวีรธรรมานุศาสน์ (ประมวล )
วัดบรบือสราราม

รองเจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูพิศาลชัยธรรม (อวยชัย )
วัดบ้านค้อ

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ไพรัตน์ เตชปญฺโญ
วัดดอนงัว

รองเจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูปัญญานันทคุณ (เหลา ปญญานนฺโท)
วัดบรบือสราราม

เลขานุการ
พระครูวิจิตรธรรมสังวร (ประยุทธ )
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลบรบือ
พระครูเกษมปุญญาภิวัฒน์ (เก่ง )
วัดซำแฮด

เจ้าคณะตำบลหนองสิม
พระครูเวฬุวันธรรมโชติ (บุญถิ่น )
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองคูขาด
พระครูวิบูลสันติคุณ (ประเจน )
วัดหัวนาไทย

เจ้าคณะตำบลบ่อใหญ่
พระครูจันทสุทธาภรณ์ (ทองดา จนฺทสุทฺโธ)
วัดดงเค็ง

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
เจ้าอธิการจำรัส จนฺทวํโส
วัดโคกใหญ่

เจ้าคณะตำบลวังไชย
พระครูวิจิตรธรรมสังวร (ประยุทธ )
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลโนนแดง เขต ๑
พระครูวิบูลวุฒิสาร (บุญเลิศ )
วัดโนนแดง

เจ้าคณะตำบลโนนแดง เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมคุณ (อ้วน อาภสฺสโร)
วัดโนนทอง

เจ้าคณะตำบลวังใหม่
พระครูสุคนธ์ธรรมคุณ (วิจิตร จกฺกวโร)
วัดสุคันธาราม

เจ้าคณะตำบลกำพี้
พระครูโกวิทสารคุณ (สำลี )
วัดกำพี้

เจ้าคณะตำบลโนนราษี เขต ๑
พระครูวรสีลคุณ (หนูเบา )
วัดโนนราษี

เจ้าคณะตำบลโนนราษี เขต ๒
พระครูอมรธรรมสาร (คมสันต์ )
วัดแก่นเท่า

เจ้าคณะตำบลยาง
พระครูสุตพัฒนสารกิจ (โสพรรค )
วัดป่ามอดินแดง

เจ้าคณะตำบลบัวมาศ
เจ้าอธิการแพรทอง สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองโก
พระครูสันติสังฆการ (สำราญ สนฺติกโร)
วัดบ้านเปลือย

เจ้าคณะตำบลหนองจิก เขต ๑
พระครูบวรประสิทธิคุณ (ตุ้ย )
วัดดอนบม

เจ้าคณะตำบลหนองจิก เขต ๒
เจ้าอธิการสุริศักดิ์ โสภณจิตฺโต
วัดโคกลี่

เจ้าคณะตำบลดอนงัว
พระครูสุวัฒนธรรมสาร (บุญถิ่น )
วัดเหล่ายาว

เจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
พระครูโกสุมวิหารการ (อภิชาติ อภิชาโต)
วัดกลางโกสุม

เลขานุการ
พระปลัด ศรายุทธ มหานรินฺโท
วัดกลางโกสุม

รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย (๒๕๖๐)
พระครูศรีวุฒิเมธี (เฉลิมวุฒิ อารยธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดอรัญญิการาม

เลขานุการ
พระใบฎีกา วิทยา ปญฺญาวฑฒฺโน
วัดกลางโกสุม

รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
พระครูจารุวรรณธรรมสถิต (มานพ จารุวณฺโณ)
วัดโนนสูง

เลขานุการ
พระปลัด อรรถพงษ์ กตปุญโญ
วัดกลางโกสุม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
พระครูสุวรรณประโชติ (จันทา อรุโณ)
วัดสุวรรณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย (๒๕๕๙)
พระครูสิริธรรมวิจิตร (วิรัช สิริธมฺโม)
วัดหนองบอน

เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต ๑
พระครูอนุกูลสังฆกิจ (ไสว สิริปญฺโญ)
วัดใต้โกสุม

เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต ๒
เจ้าอธิการขวัญชัย สญฺญจิตฺโต
วัดสังข์ทองวนาราม

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูปัญญาโชติวัตร (สมเดช มหาปญฺโญ)
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลแพง เขต ๑
พระครูสุคนธ์ธรรมวนาสัย (ทองพูน สุคนฺโธ)
วัดป่าสามัคคีธรรม

รองเจ้าคณะตำบลแพง เขต ๑
พระครูมงคลชัยคุณ (ถนอม ฐานคโร)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลแพง เขต ๒
พระครูพิทักษ์อัมพวัน (สั่น อติชาคโร)
วัดอัมพวนาราม

เจ้าคณะตำบลวังยาว
พระปลัด ศรายุทธ มหานรินฺโท
วัดกลางโกสุม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาว
พระครูสุวรรณโชติคุณ (สมศักดิ์ ชุติมนฺโต)
วัดสุวรรณาวาส

เจ้าคณะตำบลดอนกลาง
พระครูพิธานวรพรต (สุพจน์ กตธุโร)
วัดดอนกลาง

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑
พระมหาพรพิพัฒน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๓
วัดเทพประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูอมรธรรมสถิต (ถวัลย์ อมโร)
วัดโนนภาษี

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒
เจ้าอธิการเสฎฐวุฒิ สนฺตจิตฺโต
วัดสีแสงสิงห์มีพร

เลขานุการ
พระราชัย ชยธมฺโม
วัดศรีอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูประภัศรธรรมโสภณ (รัญจวน ปภสฺสโร)
วัดเก่าบ้านโพนงาม

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูวิบูลย์จันทาภรณ์ (ส่วย สมฺปณฺโณ)
วัดจันทราราม

เจ้าคณะตำบลยางท่าแจ้ง
พระครูรัตนวรรโณภาส (ทองไทย รตนวณฺโณ)
วัดสุวรรณคงคา

เจ้าคณะตำบลเขื่อน
พระครูอุทัยจันทคุณ (เฉลย ปภสฺสโร)
วัดจันทอุทัย

เจ้าคณะตำบลยางน้อย
เจ้าอธิการณรงค์ มหาญาโณ
วัดศรีชุมพร

เจ้าคณะตำบลแห่ใต้
พระครูอัมพวราภิรักษ์ (สมศักดิ์ วรปญฺโณ)
วัดอัมพวัน

รองเจ้าคณะตำบลแห่ใต้
พระอธิการรักชาติ ฐิตโสภโณ
วัดสว่างชัยศรี

เจ้าคณะตำบลแก้งแก
พระครูสุวรรณมงคลนิมิต (ทองสุข สุมงฺคโล)
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลเหล่า
พระครูสีตลธรรมประโชติ (ทองเย็น ถาวโร)
วัดบ้านแท่น

รองเจ้าคณะตำบลเหล่า
พระอธิการสมพร จรณธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีนวล

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์
พระอธิการภา ผาสุโก
วัดหนองกุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์ (สาคร สุมงฺคโล)
วัดชัยประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองเหล็ก เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรโมภาส (คะนอง พุทฺธสโร)
วัดดู่เหนือ

เจ้าคณะตำบลหนองเหล็ก เขต ๒
พระครูวิจิตรธรรมานุยุต (อภินันท์ อธิจิตฺโต)
วัดหนองหญ้าม้า

เจ้าคณะตำบลเลิงใต้
พระครูโสภณจิรวัฒน์ (ศุภชิต สุภชิโต)
วัดเลิงใต้

เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูพิศาลโพธิธรรม (อภิชาติ อภิชาโต)
วัดศรีมหาโพธิ์

เลขานุการ
พระมหาณัฐวัตร ขนฺติธโร ป.ธ.๖
วัดสว่างวารี

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูปริยัติคณาทร (ยุทธพล ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาวาส

เลขานุการ
พระสุพิชชา ปญฺญาวโร
วัดสุวรรณาวาส

เจ้าคณะตำบลโคกพระ
พระมหาทองสุข ธมฺมสุนทโร ป.ธ.๕
วัดปทุมวนาราม

เจ้าคณะตำบลคันธารราษฎร์
พระครูอนุรักษ์พุทธมงคล (สำราญ )
วัดพุทธมงคล

เจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต ๑
พระครูโพธิชัยรักษ์ (คำสิงห์ )
วัดโพธิ์มี

เจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต ๒
พระครูโสภณธรรมนิมิต (ประสิทธิ์ )
วัดธรรมนิมิต

เจ้าคณะตำบลท่าขอนยาง
พระครูอุดมวัฒนคุณ (อุดร )
วัดเจริญผล

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๑
พระมหาถวิล สิริวณฺโณ ป.ธ.๗
วัดบวรมงคล

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๒
พระครูสุตธรรมมงคล (อนันต์ ป.ธ.๓)
วัดสุวรรณมงคล

เจ้าคณะตำบลขามเรียง เขต ๑
พระมหาณัฐวัตร ขนฺติธโร ป.ธ.๖
วัดสว่างวารี

เจ้าคณะตำบลขามเรียง เขต ๒
เจ้าอธิการมงคล ขนฺติสาโร
วัดจันทร์ประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลกุดใส้จ่อ
เจ้าอธิการอนุเทพ ขนฺติพโล
วัดศรีมหาโพธิ์

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา เขต ๑
พระครูรัตนสุวรรณากร (สมพร )
วัดศรีโสภณ

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา เขต ๒
พระครูปภัสร์ธรรมมงคล (อุดม )
วัดธรรมมงคล

เจ้าคณะตำบลเขวาใหญ่ เขต ๑
พระครูปริยัติคุณานุยุต (เรืองยศ )
วัดแสงอุทัย

เจ้าคณะตำบลเขวาใหญ่ เขต ๒
เจ้าอธิการปรีชา ปญฺญาสาโร
วัดศรีสุธรรมมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิชิตปุญโญภาส (สุรชัย นาถปุญโญ)
วัดกุดเวียน

เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
พระครูเขมวัฒนาภรณ์ (สำเริง )
วัดเสริมสุขคงคา

เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูโกศลวรคุณ (สมจิต กุสโล)
วัดป่าทัพม้า

เลขานุการ
พระครูสุตวิชัยธรรม (ชนะ ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดกลางเชียงยืน

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูปริยัติจันทสาร (เสถียร จนฺทสิริ ป.ธ.๔)
วัดวิเศษสมบูรณ์

เลขานุการ
พระณรงค์ฤทธิ์ สุขิโต
วัดวิเศษสมบูรณ์

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูชัยธรรมโมภาส (ลำเพย ชยาภาโส ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์สังคม

เลขานุการ
พระมหาวสันต์ รตนชโย
วัดราษฎร์สังคม

เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๑
พระครูสิริปัญญาภิวัฒน์ (ก้องเกียรติ อธิปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดเชียงยืน

เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๒
พระครูสุตวิชัยธรรม (ชนะ ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดกลางเชียงยืน

เจ้าคณะตำบลดอนเงิน
พระครูรัชฎาธรรมานันท์ (สมชาติ ธมฺมธโร)
วัดดอนเงิน

เจ้าคณะตำบลนาทอง
พระครูสุชัยธรรมสถิตย์ (สุนทร อนุตฺตโร)
วัดไชยสถานธรรม

เจ้าคณะตำบลกู่ทอง
พระครูปริยัติสิริวรรณ (วิรัตน์ สิริวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์หนองบุญชู

รองเจ้าคณะตำบลกู่ทอง
พระครูสุเมธสิริธรรม
วัดบ้านกู่ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองซอน
พระครูภัทรธรรมานุกูล (ธีรภัทร์ อติภทฺโท ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์สังคม

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูโฆสิตธรรมวิมล (วิมล อคฺคธมฺโม)
วัดราษฎร์พิสัย

เจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๑
เจ้าอธิการประถม รกขติธมฺโม
วัดหนองสระพัง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูรังษีธรรมกิจ (เดช อิทฺธิโชโต)
วัดสว่างศรีวิลัย

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๒
พระอธิการประพจน์ ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีบ้านเข็ง

เจ้าคณะตำบลเหล่าบัวบาน
พระครูสุทธิธรรมญาณ (คำภา จกฺกธมฺโม)
วัดศรีสุทธาราม

เจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูอรรถสารโสภิต (สมหมาย อตฺถโกวิโท)
วัดกุดรังสุทธาราม

เลขานุการ
พระสวาสดิ์ รตนปญฺโญ
วัดกุดรังสุทธาราม

รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูประจักษ์สันติคุณ (ประเจน )
วัดหนองเลา

เลขานุการ
พระนิพนธ์ ฐิตญาโณ
วัดเหล่ากว้าง

รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูสถิตบุญโชติ (บุญเรือง )
วัดทรงศิลา

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ ญาณเมธี ป.ธ.๓
วัดทรงศิลา

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๑
พระครูทักษิณธรรมานุวัฒน์ (จุล )
วัดทักษิณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูโสภณสราธิการ (ขำ เกสโร)
วัดหนองแดง

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๒
พระครูปริยัติญาณกวี (อัครา ป.ธ.๔)
วัดหนองกุง

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๓
พระครูสุจิตบูรพาภิรักษ์ (สมัย )
วัดบูรพา (หัวช้าง)

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก เขต ๑
พระครูวิจักษ์สีลคุณ (สงกา )
วัดหนองเม็ก

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก เขต ๒
พระครูวิสิฐธรรมาภรณ์ (ประเสริฐพร )
วัดเหล่าอีหมัน

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรมวิสาร์ท (ลอง )
วัดบูรพาห้วยหลาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูปัญญาคุณาภรณ์ (กัณหา ปญญาวุฑฺโฒ)
วัดหนองบัวแดง

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูวิสิฐธรรมกิจ (อุดม )
วัดโนนหมากเหลี่ยม

เจ้าคณะตำบลปอพาน
พระครูคุณวัฒน์โสภณ (สำพัน )
วัดเหล่าค้อ

เจ้าคณะตำบลหนองโพธิ์
พระครูโพธิธรรมาภิบาล (ประจิต อคฺคธมฺโม)
วัดป่าโพธิ์เงิน

เจ้าคณะตำบลหนองแดง
พระครูวินิฐธรรมวิสุทธิ์ (ดุษฎี )
วัดเก่าใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองเรือ
พระครูประโชติพรหมคุณ (พรหมา )
วัดป่าโน

เจ้าคณะตำบลสันป่าตอง
พระครูสุตศีลวุฒิ (ธรรมวุฒิกร อธิปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดทรงศิลา

เจ้าคณะอำเภอนาดูน
พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ (หนูพิน )
วัดพระธาตุนาดูน

เลขานุการ
พระสุชาติ สุรปญฺโญ
วัดแดงโพง

รองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
พระครูโกวิทจันทคุณ (บุญจันทร์ )
วัดหนองทุ่ม

เลขานุการ
พระกล้าหาญ สิริวฑฺฒโน
วัดยางอิไล

เจ้าคณะตำบลนาดูน
เจ้าอธิการถวิล สนฺตจิตฺโต
วัดนาดูนพัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกู่สันตรัตน์ (๒๕๕๙)
พระครูสันติรัตนาภรณ์ (ประสิทธิ์ สนฺติกโร)
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลดงดวน
พระครูสถิตถาวรธรรม (วีระ )
วัดแดงโพง

เจ้าคณะตำบลดงบัง
พระครูถาวรโพธารักษ์ (สวัสดิ์ )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลดงยาง
พระครูวิโรจน์ปัญญาวุธ (ทองมี )
วัดหนองผง

เจ้าคณะตำบลพระธาตุ
พระครูสุคนธ์โพธิพัทธ์ (สมหวัง )
วัดโพธารมณ์

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูกัลยาณกิจจานุกิจ (พิรพล )
วัดดาวประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลหนองคู
พระครูบรรพตบริหาร (จำนงค์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดบ้านโพนทอง

เจ้าคณะตำบลหัวดง
พระครูอรุณประสิทธิคุณ (อุทัย )
วัดหนองซำข่า

เจ้าคณะอำเภอแกดำ
พระครูอาทรโพธิกิจ (กัณหา )
วัดโพธิ์ศรีแกดำ

เลขานุการ
พระใบฎีกา อนุวัฒน์ พฺรหฺมโชโต
วัดโพธิ์ศรีแกดำ

รองเจ้าคณะอำเภอแกดำ
พระครูประโชติพิพัฒนกิจ (เรืองศิลป์ )
วัดบูรพาหนองบัว

เลขานุการ
พระสมุห์ สมเพชร อตฺตทีโป
วัดศิริบุรีวังแสง

เจ้าคณะตำบลแกดำ
พระครูวิสิฐสังฆการ (ลำพัง ญาณธโร)
วัดหัวขัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังแสง (๒๕๖๑)
พระครูขันติกิจจาภรณ์ (รุ่ง ขนฺติธมฺโม)
วัดราชพฤกษ์สิงขร

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๑
พระครูบวรธรรมปคุณ (นิวัฒน์ จกฺกวโร)
วัดหนองหูลิง

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๒
พระครูนันทธรรมรังษี (ประจักษ์ )
วัดป่าแดง

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๓
พระมหาประกาศ อาภากโร ป.ธ.๕
วัดบ้านเสือกินวัว

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูสมณกิจโสภณ (บุญสม เตชธมฺโม)
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลโนนภิบาล
พระครูสุนทรกิจจาภิบาล (วาทิต )
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
พระครูสุตธรรมโสภิต (ประเวศน์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดดงเมืองน้อย

เลขานุการ
พระปลัด ญาณกวี พทฺธธมฺโม
วัดสะเดาหวาน

รองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท ป.ธ.๙
วัดหนองหน่อง

เจ้าคณะตำบลยางสีสุราช
พระครูกิตติญาณประสุต (คำพันธ์ )
วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านกู่
พระครูจารุธรรโมภาส (ทองพูล )
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลแวงดง
พระครูวีรธรรมาภิบาล (สุริยัน )
วัดดงแดน

เจ้าคณะตำบลนาภู
พระครูอุดมบุญโชติ (บุญชู )
วัดสะเดาหวาน

เจ้าคณะตำบลหนองบัวสันตุ
พระครูปทุมสันติธรรม (สวัสดิ์ )
วัดหนองบัวสันตุ

เจ้าคณะตำบลสร้างแซ่ง
พระครูอมรปัญญาคุณ (สอง )
วัดหูลิง

เจ้าคณะตำบลดงเมือง
พระครูกัลยาณสราภิรักษ์ (มงคล )
วัดหนองแปน

เจ้าคณะอำเภอกุดรัง
พระครูสารกิจจานุยุต (พรมมา )
วัดกลางกุดรัง

เลขานุการ
พระครูปริยัติพัฒนคุณ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดหัวช้าง

รองเจ้าคณะอำเภอกุดรัง
พระครูวรปัญญาภินันท์ (อนนท์ )
วัดศรีอรุณ

เลขานุการ
พระสุรศักดิ์ ทีปธมฺโม
วัดศรีอรุณ

เจ้าคณะตำบลกุดรัง
พระครูปริยัติพัฒนคุณ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดหัวช้าง

เจ้าคณะตำบลห้วยเตย
พระครูธรรมคุณสถิต (สมพงษ์ )
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลเลิงแฝก
พระครูสุวรรณปัญญาวุธ (คำสิงห์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
วัดโสกคลอง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เขต ๑
พระครูสุวรรณคุณาธาร (สังข์ทอง )
วัดหนองแหน

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เขต ๒
พระครูวาปีธรรมาทร (ภูมี )
วัดสว่างอารมณ์หนองโดน

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
เจ้าอธิการลมกต ชาตเมโธ
วัดบ้านห้วยแคน

เจ้าคณะอำเภอชื่นชม
พระครูประดิษฐ์วิริยาภรณ์ (แฉล้ม วิริโย)
วัดพุทธประดิษฐ์

เลขานุการ
พระธีระพงษ์ ธีรปญฺโญ
วัดพุทธประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้ (๒๕๖๑)
พระครูปัญญานวกิจ (สุนทร อริยปญฺโญ)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลชื่นชม
พระครูวิชัยสันติคุณ (เหมือน )
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลกุดปลาดุก
พระมหากิตติ กิตฺติโก ป.ธ.๗
วัดบูรพา

กาฬสินธุ์

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๖๒)
พระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์ ธมฺมจาโร ป.ธ.๔)
วัดสว่างคงคา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)
วัดป่าพุทธมงคล
โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๙๑๑ , ๐๘ ๑๒๖๓ ๖๗๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๖๑)
พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร)
วัดเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ ๕๒๖๙

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พระครูจันทธรรมานุวัตร (มะลิ จนฺทโชโต)
วัดป่ากล้วย

เลขานุการ
พระประยุทธ จนฺทโชโต
วัดป่ากล้วย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พระครูปริยัติพุทธิคุณ (ยืน ป.ธ.๔)
วัดใต้โพธิ์ค้ำ

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญมี ธมฺมสาโร
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองกาฬสินธุ์
พระครูวิจัยธรรมโกวิท (เอกคุน ธมฺมจวิโย)
วัดป่าพุทธมงคล

เจ้าคณะตำบลกลางหมื่น
พระครูวาปีวนาภรณ์ (ประสาร )
วัดหนองไหลวนาราม

เจ้าคณะตำบลภูดิน
พระครูสิทธิชยานุรักษ์ (บุญสอน )
วัดสิทธิไชยาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยโพธิ์
พระครูถิรปัญโญภาส (วิชัย )
วัดดงสวางใน

เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ
พระครูปัญญาสีลาภรณ์ (แสงจันทร์ )
วัดอัมพวันแกน้อย

เจ้าคณะตำบลลำพาน
พระครูประทีปปัญญาธร
วัดเกาะแก้วพิศดาร

เจ้าคณะตำบลไผ่
พระครูพุทธิวนาภิรม (บุญสงค์ )
วัดโนนไฮวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาจารย์
พระปลัด ณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี
วัดเหนือ

เจ้าคณะตำบลเหนือ
พระครูวิมลพัชรญาณ
วัดเศวตวันวนาราม

เจ้าคณะตำบลลำปาว
พระครูสิทธิชยาภิวัฒน์
วัดประสิทธิ์ไชยาราม

เจ้าคณะตำบลภูปอ
พระครูอินทพัฒนคุณ (ล้วน วรธมฺโม)
วัดอินทร์ประทานพร

เจ้าคณะตำบลขมิ้น
พระครูสิทธิชยาภรณ์
วัดชัยสิทธาราม

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูอรุณธรรมโสภณ
วัดสว่างสามัคคี

เจ้าคณะตำบลหลุบ
พระครูสุตกิจวิวัฒน์ (รุ่งโรจน์ จารุวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดดอนสนวน

เจ้าคณะตำบลบึงวิชัย
พระครูสถิตปริยัติคุณ
วัดวิเศษไชยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูเวฬุวันวรกิจ
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลลำคลอง
พระครูประสิทธิปัญญาธร (สรรพ์ )
วัดประสิทธิ์ไชยาราม

เจ้าคณะอำเภอดอนจาน
พระครูปริยัติพัฒนกิจ (เจริญ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกลาง

เลขานุการ
พระมหาวุฒิจักร จกฺกวโร ป.ธ.๔
วัดดอยดงเย็น

เจ้าคณะตำบลม่วงนา
พระครูโพธิจันทคุณ (เกศรินทร์ )
วัดศรีจันทร์โพธาราม

เจ้าคณะตำบลดงพยุง
พระครูสุตธรรมสถิตย์ (สมบูรณ์ ป.ธ.๓)
วัดดงพยุงกลาง

เจ้าคณะตำบลดอนจาน
พระครูสุนทรกิตติ (เหรียญ )
วัดอนงคาศรี

เจ้าคณะตำบลนาจำปา
พระครูสุชัยมงคลกิจ (ทองสุข สุคโต)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลสะอาดไชยศรี
พระครูธรรมจักรสมาธิคุณ (วิโรจน์ จกฺกวโร)
วัดยอดพระธรรมน้ำทิพย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะอาดไชยศรี (๒๕๕๕)
พระครูสุทธิสมณวัตร (สมชาย วิมโล)
วัดสะอาดไชยศรี

เจ้าคณะอำเภอนามน
พระครูวิบูลวุฒิกร (สวัสดิ์ ป.ธ.๔)
วัดอโศการาม

เลขานุการ
พระมหาสุนทร ชาตเมธี ป.ธ.๓
วัดอโศการาม

รองเจ้าคณะอำเภอนามน
พระครูสุเขตธรรมาภิรม (ประสพ )
วัดศรีสะอาดนามน

เลขานุการ
พระวรายุทธ อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสะอาดนามน

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูปิยโพธิธรรมธร (อัมพรชัย )
วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง

เจ้าคณะตำบลยอดแกง
พระครูวรธรรมนันท์
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหลักเหลี่ยม
พระครูวรวรรณพัฒนกิจ (ทองสา )
วัดสังคมพัฒนา

เจ้าคณะตำบลสงเปลือย
พระครูเตชปุญญากร (ประสาท )
วัดศรีสุมังคลาราม

รองเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์
พระครูศรีธรรมโกศล (สุธางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๖)
วัดสิมนาโก

เลขานุการ
พระมหาครรชิต อภิวณฺโณ
วัดอัมพวันบ้านชาด

รองเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์
พระครูกิตติธรรมาภินันท์ (ที )
วัดสิมนาโก

เลขานุการ
พระครูสังวรจิตตานุรักษ์ (ไพจิตร )
วัดกลางอุดมวารี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ (๒๕๖๑)
พระครูเมตตาคุณาภรณ์ (เนียม อหึสโก ป.ธ.๓)
วัดสิมนาโก

เจ้าคณะตำบลนาโก
พระครูโกวิทชัยคุณ (เฉลิมชัย )
วัดหลักสิบ

เจ้าคณะตำบลบัวขาว เขต ๑
พระครูปิยธรรมานุยุต
วัดบ้านกกตาล

เจ้าคณะตำบลบัวขาว เขต ๒
พระครูบุณฑริกธรรมรักษ์
วัดบุณฑริกาวาส

เจ้าคณะตำบลสามขา เขต ๑
พระครูอุบลสุกกาธิคุณ (กมล )
วัดบุณฑริกาวาส

เจ้าคณะตำบลสามขา เขต ๒
พระครูปริยัติวิริยาภรณ์ (สุภาพ พุทธวิริโย ป.ธ.๓)
วัดป่านาคำ

เจ้าคณะตำบลกุดค้าว
พระครูปริยัติปัญญากร
วัดบ้านหนองโง้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูสังวรสีลสาร (ไปล่ สญฺญโม)
วัดหอไตรเหล่าใหญ่

เจ้าคณะตำบลแจนแลน
พระครูปราโมทย์ศีลาภรณ์
วัดแจนแลนใต้

เจ้าคณะตำบลหนองห้าง
พระครูสถิตธรรมาภรณ์
วัดบูรพาวนาราม

เจ้าคณะตำบลกุดหว้า
พระครูโอภาสธรรมประยุต
วัดบ้านวังมน

เจ้าคณะตำบลจุมจัง
พระครูจันทคุณาภรณ์
วัดพร้าวศรีสำราญ

เจ้าคณะตำบลเหล่าไฮงาม
พระครูสุกิจธรรมานุยุต (มณี )
วัดบ้านโนนยาง

เจ้าคณะตำบลสมสะอาด
พระครูรัตนธรรมวิมล
วัดสมสะอาด

เจ้าคณะตำบลนาขาม
พระครูประโชติธรรมวงศ์
วัดสว่างบึงทอง

เจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง
พระครูปริยัติวราภิรักษ์ (วรวิทย์ ป.ธ.๔)
วัดหนองอีบุตร

เลขานุการ
พระปลัด สุพจน์ สุเมโธ
วัดปิยะมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง
พระครูภัทรโพธิคุณ (เที่ยง ภทฺทวโร)
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

เลขานุการ
พระบุญเริ่ม อภโย
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองอีบุตร
พระครูโกศลจิตตาภิรักษ์ (สีเทือง )
วัดสว่างหัวดง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๑
พระครูนิคมกิจจานุการ (นิยม ถิรจิตฺโต)
วัดนิคมห้วยผึ้ง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๒
พระครูจิรปัญญานุกูล (พุฒ )
วัดทุ่งสว่างไทรทอง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๓
เจ้าอธิการบรรจง จตฺตมโล
วัดแดนนาบุญ

เจ้าคณะตำบลคำบง เขต ๑
พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์ (ใครศรี ป.ธ.๔)
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลคำบง เขต ๒
เจ้าอธิการประทอม ชยธมฺโม
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลไค้นุ่น
พระครูปัญญาสีลวิสุทธิ์ (พวง )
วัดสุทธาวาสไค้นุ่น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาวง (๒๕๕๘)
พระครูถาวรบุญวัฒน์ (ตุ้ม ฐิตปุญฺโญ)
วัดหนองผือพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลคุ้มเก่า เขต ๑
พระครูสุทธิอินทคุณ
วัดอินทรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลคุ้มเก่า เขต ๒
พระครูสุนทรจันโทภาส
วัดกุดปลาค้าว

เจ้าคณะตำบลหนองผือ
พระครูจารุวรรณสุตกิจ (มิตรชัย )
วัดส้มป่อยโพธาราม

เจ้าคณะตำบลสงเปลือย
เจ้าอธิการสมเกียรติ สุทฺธิสทฺโท
วัดบูรพาคุ้มใหม่

เจ้าคณะอำเภอนาคู
พระครูญาณประสิทธิ์ (คำม่วง )
วัดหนองแสง

เลขานุการ
พระฉัตรชัย วชิรญาโณ
วัดนาคูเหนือ

รองเจ้าคณะอำเภอนาคู
พระครูปริยัติกิจจานุยุต
วัดกลางภูแล่นช้าง

เลขานุการ
พระพุทธิพงษ์ ปญฺญาวโร
วัดนากุดสิม

เจ้าคณะตำบลภูแล่นช้าง เขต ๑
พระครูบรรพตสิทธิคุณ
วัดกลางภูแล่นช้าง

เจ้าคณะตำบลภูแล่นช้าง เขต ๒
เจ้าอธิการปฏิวัติ รตินฺธโร
วัดม่วงนาดี

เจ้าคณะตำบลนาคู
พระครูสันตธรรมโสภณ (สีใคร )
วัดนาคูเหนือ

เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
พระครูรัตนศีลสังวร
วัดบ่อแก้ว

เจ้าคณะตำบลสายนาวัง
พระครูสุวรรณธรรมาภิบาล (ทองพันธ์ )
วัดนากระเดา

เจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
พระมหาอนันต์ นิมฺมโล ป.ธ.๘
วัดเกษมาคม

เลขานุการ
พระอำนาจ อตฺตทโม
วัดเกษมาคม

รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
พระมหาธานินทร์ อาทิตฺตวโร ป.ธ.๘
วัดดอนทองวราราม

เลขานุการ
พระมหารัตนา รตนสิริ
วัดดอนทองวราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย (๒๕๖๑)
พระครูโกศลปัญญาธร (บุญมา ปญฺญาธโร)
วัดโคกล่าม

เจ้าคณะตำบลหลักเมือง เขต ๑
พระมหาธีรภัทร์ ปภสฺสโร
วัดปฐมเกษาราม

เจ้าคณะตำบลหลักเมือง เขต ๒
พระครูสาทรวชิรคุณ (วัชรากร )
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสมบูรณ์
พระครูกิตติจันทคุณ
วัดหนองอีกุ้ม

เจ้าคณะตำบลธัญญา เขต ๑
เจ้าอธิการยุทธ จนฺทสาโร
วัดป่าวิเวกธรรม

เจ้าคณะตำบลธัญญา เขต ๒
พระครูสิริโพธิชัย (สมชาย )
วัดโพธิ์ศรีหัวแฮด

เจ้าคณะตำบลเจ้าท่า
พระครูวรดิตถ์สารคุณ
วัดบ้านท่ากลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน (๒๕๖๑)
พระครูโอภาสวราภรณ์ (คำแสน มหาปุญฺโญ)
วัดสว่างอรุณนาบึง

เจ้าคณะตำบลดงลิง เขต ๑
พระครูวรกิจสารธรรม
วัดบ้านเมย

เจ้าคณะตำบลดงลิง เขต ๒
พระครูสุนทรจริยาภิรักษ์
วัดท่าเหมือดแอ่

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูโกศลธรรมพิจิตร (กิตติ )
วัดโพนงาม

เจ้าคณะอำเภอฆ้องชัย
พระครูบวรปริยัติธรรม (สมจิตร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศโนนทัน

เลขานุการ
พระอำนาจ มหาปุญฺโญ
วัดศิริอัมพวันวังยาง

รองเจ้าคณะอำเภอฆ้องชัย
พระครูโอภาสชยานุกูล (ประยงค์ )
วัดสว่างชัยศรีโนนชัย

เจ้าคณะตำบลกุดฆ้องชัย เขต ๑
พระครูสุเขตวรคุณ (ประสิทธิ์ )
วัดหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลกุดฆ้องชัย เขต ๒
พระครูปริยัติวรธรรม
วัดอุทัยโนนขวา

เจ้าคณะตำบลลำชี เขต ๑
พระครูอุดรธรรมวัฒน์
วัดโนนแดงเหนือ

เจ้าคณะตำบลลำชี เขต ๒
พระครูบวรวรรณสถิตย์ (สมพร )
วัดบวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูโพธิรัชดาภรณ์
วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูอรุณรัตนธรรม (เที่ยง )
วัดนาสีนวล

เจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูศรีปริยัติโชติธรรม (ชนชัย อคฺคธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดสว่างหัวนาคำ

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัติโพธิคุณ (สมควร ทนฺตาจาโร ป.ธ.๖)
วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ

รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูอนุกูลปริยัติการ (สุรเวช วชิโร)
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

เลขานุการ
พระศักดิ์ดา อิทฺธิญาโณ
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูกิตติการโกวิท (อวยชัย )
วัดสามัคคีดงบ่อ

เลขานุการ
พระมหากอบกฤต โสภณปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสว่างหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลยางตลาด เขต ๑
พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล )
วัดสามัคคีดงบ่อ

เจ้าคณะตำบลยางตลาด เขต ๒
พระครูอุทัยโชติคุณ
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

เจ้าคณะตำบลคลองขาม
พระครูสุวรรณธรรมาภิวัฒน์
วัดสามัคคีบ้านขาม

เจ้าคณะตำบลหนองอีเฒ่า เขต ๑
พระครูกิตติปัญญากร
วัดสว่างโนนทัน

เจ้าคณะตำบลหนองอีเฒ่า เขต ๒
พระครูอุทัยธรรมประโชติ
วัดสุธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลอีตื้อ เขต ๒
พระครูประโชติสารคุณ
วัดสว่างโนนสูง

เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ
พระครูสุตประภากร (ประยุทธ อนุตฺตโร ป.ธ.๔)
วัดสว่างหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลเขาพระนอน
พระครูปริยัติธรรมวรากร (อภิสิทธิ์ ป.ธ.๓)
วัดสว่างนิวรณ์นาแก

เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต ๑
พระครูโพธิชยานุโยค
วัดโพธิ์ชัยบ้านตูม

เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต ๒
พระครูประภัศร์ธรรมาภิรัต
วัดหนองกาวราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลดอนสมบูรณ์
พระครูประสุตธรรมสุนทร (สุวรรณ์ )
วัดดอนยานาง

เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก
พระมหามีชัย กิจฺจสาโร ป.ธ.๗
วัดธรรมพิทักษ์

เลขานุการ
พระมหาบัวสอน ชุตินฺธโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก
พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน ป.ธ.๙
วัดนางนวล

เลขานุการ
พระเทียนชัย ฐานวโร
วัดคำเหมือดแก้ว

เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๑
พระครูวีรธรรมญาณ
วัดมงคลหนองแสง

เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๒
พระครูรัตนคุณาภิวัฒน์ (สุปัน อภิปุญฺโญ)
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

เจ้าคณะตำบลบึงนาเรียง
พระครูภูริปัญโญภาส
วัดพิชัยส่างท่าลือ

เจ้าคณะตำบลคำใหญ่
พระครูสถิตธรรมาภิราม
วัดศรีนวลทรายทอง

เจ้าคณะตำบลกุดโดน
พระครูโสภิตธรรมวิมล
วัดอุทัยกุดโดน

เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
พระครูกัลยาณทิวากร (ทิวา ทิวากโร)
วัดกัลยาณบริหาร

เลขานุการ
พระมหาแหลมทอง สุวณฺณชาโต
วัดถ้ำปลา

รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ (นำพล ป.ธ.๕)
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระมหาลำพันธ์ กลฺยาโณ
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะตำบลนามะเขือ
เจ้าอธิการสมยศ สติสมฺปนฺโน
วัดสว่างอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูกันตธรรมาภรณ์ (ประสงค์ )
วัดม่วงเหนือ

เจ้าคณะตำบลภูสิงห์
เจ้าอธิการชยุตม์ ชยุตฺตโม
วัดกัลยาณบริหาร

เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์
พระครูรังสรรค์สหัสคุณ (จำเริญ พิมฺสาโร)
วัดถ้ำปลา

เจ้าคณะตำบลโนนแหลมทอง
พระครูกาญจนกัลยาณคุณ
วัดคำเชียงวัน

เจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูโพธิ์ชัยพัฒนคุณ (หนูไพร )
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน

เลขานุการ
พระณัฐพร อภินนฺโท
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน

รองเจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูถาวรสมณวัตร (สถาพร )
วัดหนองยางเหนือ

รองเจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูโอภาสกัลยาณคุณ
วัดสว่างคงคา

เจ้าคณะตำบลโพน
พระครูอิทธิโชติวรคุณ (วิเวท )
วัดโพธิ์ศรีวิลัย

เจ้าคณะตำบลเนินยาง
พระครูอุดมธรรมวุฒิ (ศักดิ์เรนณ์ นราสโภ)
วัดหนองยางเหนือ

เจ้าคณะตำบลนาบอน เขต ๑
เจ้าอธิการวีระ คุตฺตจิตฺโต
วัดจันทร์หอมอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลนาบอน เขต ๒
พระครูสุเทพธรรมรังษี
วัดเทพรังษีศิลาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งคลอง เขต ๒
พระครูอรัญธรรมฐิติ (อนุรักษ์ )
วัดป่ายูคา

เจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๑
พระครูสันติวรจิตตาภิรม (กอง )
วัดศรีษะเกษวราราม

เจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๒
พระครูสุวัฒนธรรมประโชติ (อุทัย )
วัดนาตาล

เจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๓
พระครูอุตตมปัญโญภาส (ไพฑูรย์ )
วัดจำปาทอง

เจ้าคณะตำบลดินจี่
พระครูไพศาลวรกิจ
วัดภูพานทอง

เจ้าคณะอำเภอสามชัย
พระครูอโศกธรรมาภรณ์
วัดอโศกธรรมมาราม

เลขานุการ
พระถาวร อคฺคธมฺโม
วัดอโศกธรรมมาราม

เจ้าคณะตำบลสำราญใต้ เขต ๑
พระครูวรดิตถ์จันทคุณ
วัดท่าช้าง

เจ้าคณะตำบลสำราญใต้ เขต ๒
พระครูจันทสุธรรมวงศ์ (เพลิน )
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลคำสร้างเที่ยง
พระครูโอภาสลีลาภรณ์
วัดโพธิ์สว่างกุดแห่

เจ้าคณะตำบลสำราญ
พระครูสุวัฒนธรรมาภิรม
วัดหนองแซง

เจ้าคณะตำบลหนองช้าง
พระครูโอภาสโพธินันท์ (อำนาจ ปริปุณฺโณ)
วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง

เจ้าคณะอำเภอท่าคันโท
พระครูสุนทรสีลธรรม (ประจวบ )
วัดขอนแก่น

เลขานุการ
พระอธิการถาวร ปภสฺสโร
วัดนาตาล

รองเจ้าคณะอำเภอท่าคันโท
พระครูสันติธรรมวิธาน
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลกุงเก่า
พระครูสุวัฒน์วรคุณ
วัดคำจันทร์เพ็ญ

เจ้าคณะตำบลท่าคันโท
พระครูธรรมสิริโสภณ (อุไร )
วัดขอนแก่น

เจ้าคณะตำบลยางอุ้ม เขต ๑
เจ้าอธิการสีนวล สจฺจวโร
วัดยางอุ้ม

เจ้าคณะตำบลยางอุ้ม เขต ๒
พระครูสุธรรมสัจจคุณ (ทุย )
วัดยางอุ้ม

เจ้าคณะตำบลกุดจิก
เจ้าอธิการคิด ยโสธโร
วัดท่าคันโท

เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี
พระครูปทุมสมณวัตร
วัดหนองบัว

เลขานุการ
พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลหนองกุงศรี
เจ้าอธิการสายยนต์ จนฺทธมฺโม
วัดสะอาดนาดี

เจ้าคณะตำบลโคกเครือ
พระครูสุนทรจิรธรรม
วัดห้วยยางดง

เจ้าคณะตำบลเสาเล้า เขต ๑
พระครูรัตนจันโทภาส (จันทร์ )
วัดคำจั่นแก้ววนาราม

เจ้าคณะตำบลเสาเล้า เขต ๒
พระมหาบุญเที่ยง ปญฺญาวุโธ
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสุตวชิโรภาส
วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองหิน
พระครูภัทรปัญโญภาส (คำผับ )
วัดหนองหิน

เจ้าคณะตำบลดงมูล
พระครูปริยัติสุตตานุยุติ
วัดหนองสามขา

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูรังสีธรรมประโชติ
วัดแสงทองบูรณาราม

เจ้าคณะตำบลลำหนองแสน
พระครูประภัสสรสันติธรรม (สุริยา )
วัดสว่างคงคา

เจ้าคณะตำบลสมเด็จ
พระครูวิบูลจิตตานุรักษ์ (ทองพูล )
วัดรังษีชัชวาลย์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระมหาอุทัย วชิรเมธี ป.ธ.๖
วัดวงศ์สว่างธิวราราม

เจ้าคณะตำบลลำห้วยหลัว
พระครูวินัยธร แสวง สุมงฺคโล ป.ธ.๔
วัดสี่แยกสมเด็จ

เจ้าคณะตำบลมหาไชย
พระครูปริยัตยาภรณ์ (ธีรวัฒน์ ธีรวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส

เจ้าคณะตำบลผาเสวย
พระครูสุจิตปุญญาภิรม
วัดหนองแวงศิลาราม

เจ้าคณะตำบลแซงบาดาล
เจ้าอธิการสนิท นนฺทโก
วัดมุจรินทราราม

เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๑
พระครูพิชัยวรญาณ
วัดแก่งพิชัย

เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
เจ้าอธิการจุลลา ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดศรีเมืองจันทร์

เจ้าคณะอำเภอร่องคำ
พระครูสิริภัทรโสภณ (จันดี กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
วัดสว่างใต้

เลขานุการ
พระสมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดสองห้อง

เจ้าคณะตำบลร่องคำ
พระครูกิตติพัฒนานุกูล (พันศักดิ์ )
วัดสว่างใต้

เจ้าคณะตำบลเหล่าอ้อย
พระครูประภาสรัตนคุณ
วัดกระยอม

เจ้าคณะตำบลสามัคคี
เจ้าอธิการทองมี อนุตฺตโร
วัดศรีสำราญ

ร้อยเอ็ด

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
วัดบ้านเปลือยใหญ่
โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๕๐๐๐ , ๐๘ ๑๙๕๔ ๘๒๕๖

เลขานุการ
พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดบ้านอ้น

รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รูปที่ ๑
พระสุขุมวาทเวที (สถาพร โชติธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบูรพาภิราม
โทร. ๐๘ ๗๙๖๑ ๕๖๕๕ , ๐๘ ๙๕๘๐ ๖๒๘๑

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัติวราทร (วิรัตน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพาภิราม

รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รูปที่ ๒ (๒๕๕๕)
พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ถาวร อมโร ป.ธ.๔)
วัดบ้านยางเครือ
โทร. ๐๖ ๑๐๗๑ ๒๔๕๔ , ๐๖ ๑๐๗๑ ๒๔๕๕

เลขานุการ
พระครูสุตกิจวิมล (บุญสม ติสฺสวํโส ป.ธ.๔)
วัดกลาง

เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พระครูสุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๔)
วัดสระทอง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติวัฒนโชติ (สุภีร์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (๒๕๖๑)
พระครูปิยชัยกิจจานุกูล (สรสิช )
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูสุตพัฒนโชติ (เติม สารเมธี ป.ธ.๓)
วัดสว่างอารมย์

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูสันติปัญญาคุณ (บุญหนา ติกฺขปญฺโญ)
วัดป่าเรไร

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๑
พระครูจารุธรรมรัต
วัดบ้านรอบเมือง

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๒
พระครูเวฬุวันกิจจาทร (วรากร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลโนนรัง
พระครูไพโรจน์ญาณคุณ ( รตนโกสโล)
วัดป่าโนนรัง

เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๑
พระครูอัมพวนาภิบาล
วัดอัมพวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูวิเศษอาภากร (บรรจง อาภากโร)
วัดบ้านป่ายาง

เจ้าคณะตำบลแคนใหญ่
พระครูฐิติญาณธรรม (ฉวี ฐิตธมฺโม)
วัดธรรมจารีนิวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูนิเทศธรรมวิมล (เรียม ยโสธโร)
วัดนิเทศสุนทราราม

เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๒
พระครูวรธรรมานุรักษ์
วัดอุบลนิวาส

เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์ เขต ๑
พระครูสถิตวรธรรมสาร (ถาวร ธมฺมิโก)
วัดศิริไพรวาส

เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูคัมภีร์สราภิวัฒน์
วัดสระพังทอง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูขันติโพธิคุณ (คำเตือน ขนฺติโก)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลเมืองทอง
พระครูไพศาลสิริธรรม (วัฒนา สิริธมฺโม)
วัดโนนสูง

เจ้าคณะตำบลขอนแก่น เขต ๑
พระครูกันตธรรมาภิวัฒน์ (น้อย กนฺตธมฺโม)
วัดขอนแก่นเหนือ

เจ้าคณะตำบลขอนแก่น เขต ๒
พระครูวิสารธรรมวิจิตร (พิมพา วิปฺปวาโส)
วัดป่าสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลปอภาร
พระครูวิศิษฎ์วนากร (ทิเวช สุจิตฺโต)
วัดไตรรังสฤษฏิ์รักขิตวัน

เจ้าคณะตำบลสีแก้ว เขต ๑
พระครูนิรุตวุฒิธรรม
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลสีแก้ว เขต ๓
พระครูศรีปริยัติวราทร (วิรัตน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพาภิราม

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
พระครูปัญญาวรประยุต
วัดหนองหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูอุดมกิตติประยุต (สุดชา อุตฺตโม)
วัดบ้านฝาง

เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (๒๕๓๙)
พระครูสุวรรณโพธาภิบาล (วิทัย อคฺคปญฺโญ)
วัดโพธิ์ร้อยต้น

เลขานุการ
พระพรทิพย์ สนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ร้อยต้น

รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง
พระครูพินิตยติการ (คัมภีร์ กิตฺติญาโณ)
วัดเทพยุดาราม

เลขานุการ
พระปลัด ยุทธ ชุตินฺธโร
วัดโพธิ์ร้อยต้น

รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง
พระครูวรปัญญาประสุต (สุนทร ป.ธ.๓)
วัดศรีวิลัยมงคล

เลขานุการ
พระอธิการอนันต์ อภินนฺโท
วัดสว่างหนองหิน

เจ้าคณะตำบลแวง
พระครูนิคมคณานุกูล
วัดนิคมคณาราม

เจ้าคณะตำบลสระนกแก้ว
พระครูปริยัติวราภิรม (ผลา ป.ธ.๓)
วัดอุทกวราราม

เจ้าคณะตำบลโนนชัยศรี เขต ๑
พระครูสุมณฑ์จันโทภาส (จำปา )
วัดศรีจันทราราม

เจ้าคณะตำบลโนนชัยศรี เขต ๒
พระครูอรุณสิริโชติ (อุดม อาภากโร)
วัดอรุณสิงห์คาราม

เจ้าคณะตำบลวังสามัคคี
พระครูอุดมบูรพาภิรักษ์ (สายันต์ )
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลสว่าง
พระครูสุตธรรมคุณ
วัดสิริมงคล

เจ้าคณะตำบลโคกกกม่วง
พระครูอรุณธรรมกิจ
วัดพรหมจริยาราม

เจ้าคณะตำบลพรมสวรรค์
เจ้าอธิการมนตรี ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๑
พระครูขันติธรรมานุยุต
วัดโคกก่อง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๒
พระครูปริยัตยาภิธาน (วิน ป.ธ.๓)
วัดสว่างหนองหิน

เจ้าคณะตำบลคำนาดี
พระใบฎีกา กิตติพงษ์ กิตฺติโสภโณ
วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาอุดม (๒๕๖๐)
พระครูสุวีรธรรมากร (บุญน้อย ธมฺมวีโร)
วัดอนุราชคณาราม

เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า
พระครูชัยธรรมสิริคุณ (สมพร )
วัดศิริชัยธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ เขต ๑
พระครูโกศลโพธิคุณ (คำปอน )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ เขต ๒
พระครูวุฒิกิจจาภรณ์ (วีระ )
วัดดอนชาดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูประภัศร์สราภิรักษ์ (นพพร )
วัดหนองโก

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
พระครูปริยัติธรรมากร (สุพรม ป.ธ.๔)
วัดธาตุอุปมุง

เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูโสภิตปัญญาภรณ์ (ชาย ป.ธ.๓)
วัดเหนือเสลภูมิ

เลขานุการ
พระครูภัทรจิตตาภิรม (ประเด็จ )
วัดสำราญรมย์

รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูวิเวกสุตาภรณ์ (สมเดช ป.ธ.๓)
วัดโนนสว่าง

เลขานุการ
พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท
วัดโนนสว่าง

รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูขันติวราภิรม (อำนวย )
วัดขันตินิวาส

เลขานุการ
พระสมุห์ จันที จนฺทสาโร
วัดขันตินิวาส

เจ้าคณะตำบลกลาง
พระครูจันทธรรมรักษ์
วัดโพธิ์ศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว เขต ๑
พระครูอรุณวุฒิธรรม (อุทัย จนฺทสีโล)
วัดโพธิ์ศรีสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว เขต ๒
พระครูกันตสารวิมล
วัดตาลวนาราม

เจ้าคณะตำบลขวาว เขต ๑
พระครูวีรธรรมาภินันท์ (สามารถ อานนฺโท)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลขวาว เขต ๒
พระปลัด คงศักดิ์ คุณวนฺโต
วัดธรรมประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลขวัญเมือง
พระครูวิชิตเสลคุณ (จันทา อชิโต)
วัดเสลภูมิวนาราม

เจ้าคณะตำบลท่าม่วง
พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล)
วัดป่าสักดาราม

เจ้าคณะตำบลนาเมือง เขต ๑
พระครูจารุวรรณากร (สุบิน )
วัดศรีทองนพคุณ

เจ้าคณะตำบลนาเมือง เขต ๒
เจ้าอธิการเทียน ปญฺญาวโร
วัดศิลาอาสน์

เจ้าคณะตำบลนาแซง
พระครูสุตรัตนวิสุทธิ์ (วิษณุ ป.ธ.๓)
วัดเกาะแก้วเจติยาราม

เจ้าคณะตำบลนาเลิง
พระครูโพธิธรรมปัญญา
วัดโพธิ์ศรีทอง

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
พระครูสุเทพวนาภิรม (ทองใบ )
วัดป่าธรรมารมณ์

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูภัทรจิตตาภิรม (ประเด็จ )
วัดสำราญรมย์

เจ้าคณะตำบลบึงเกลือ
พระครูวิมลโพธิรังษี (จรูญ )
วัดโพธิ์รังษี

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง
พระครูโพธิธรรมาทร (ชารี )
วัดโพธิ์ศรีทอง

เจ้าคณะตำบลพรสวรรค์
พระครูสุภัทจันทคุณ (การุณ )
วัดศรีสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลภูเงิน เขต ๑
พระครูใบฎีกา ประพล อติพโล
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลภูเงิน เขต ๒
พระครูสุธรรมชัยวัฒน์ (ผดุง )
วัดมะหรี่ชัยพร

เจ้าคณะตำบลเมืองไพร เขต ๑
พระครูสถิตเทวาพิทักษ์ (บพิตร ฐานวโร)
วัดเทพธิดาเทวิน

เจ้าคณะตำบลเมืองไพร เขต ๒
พระครูปริยัติวรคุณ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดจันทร์ศิริมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต ๑
พระครูชัยมงคลพิพัฒน์ (เศรษฐสิริ พฺรหฺมสโร)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต ๒
พระครูสุวิชานเสลคุณ (ปรีชา ปริชาโน)
วัดบ้านหนองขุ่น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีวิลัย (๒๕๖๑)
พระครูโพธิธรรมรัต (บุญจันทร์ จนฺทวํโส)
วัดโพธิ์บุปผาราม

เจ้าคณะตำบลเหล่าน้อย
พระครูนวการโสภิต
วัดจันทรังษี

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
พระครูอุดมปัญญาสาร (พุทธ ฐานุตตโร)
วัดบ้านหนองเรือ

เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูสุตกิจวิมล (บุญสม ติสฺสวํโส ป.ธ.๔)
วัดกลาง

รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูสุนทรปัญญาวิมล
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระมหาอภิชาติ อภิชาโต
วัดเหนือเสลภูมิ

รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูปริยัติกิจจารักษ์
วัดธาตุนาใหญ่

เลขานุการ
พระมหาทรงฤทธิ์ โฆสิตปญฺโญ
วัดธาตุนาใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูประโชติธรรมานุกูล (สุดใจ โชติปญฺโญ)
วัดใต้วิไลธรรม

เจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๒
พระครูสุวัฒนปัญญาวุธ (วิเชียร วชิโร)
วัดเจริญราษฎร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งกุลา (๒๕๖๑)
พระครูจันทชัยการ (ทองอินทร์ จนฺทปญฺโญ)
วัดสระเคียนชัย

เจ้าคณะตำบลน้ำคำ
พระครูวิจิตรปทุมรัต
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลบ่อพันขัน เขต ๑
พระครูมงคลปัญญาภรณ์
วัดปลาข้าว

เจ้าคณะตำบลบ่อพันขัน เขต ๒
พระครูนิวิฐวรโชติ
วัดกลางมิ่งเมือง

เจ้าคณะตำบลห้วยหินลาด
พระครูปัญญาเขมาภิรัต (คุณนะ ปญฺญาธโร)
วัดเขมาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งศรีเมือง
เจ้าอธิการธวัช ติกฺขวีโร
วัดบ้านหว่าน

เจ้าคณะตำบลดอกไม้
พระครูไพศาลธรรมาภรณ์
วัดนิกรบำรุง

เจ้าคณะตำบลหินกอง
พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ (เคน )
วัดสุทธาวิลัย

เจ้าคณะตำบลเมืองทุ่ง
พระครูถาวรกิจจานุกิจ
วัดหนองสิม

เจ้าคณะตำบลช้างเผือก
พระครูประทีปจันทาภรณ์ (เป็งศูลย์ )
วัดบ้านค้อ

เจ้าคณะตำบลหัวโทน
พระครูอาทรปริยัตยานุกิจ
วัดเหนือสุวรรณภูมิ

เจ้าคณะตำบลเปลือย
พระครูอุดมจันทสาร
วัดโพนทัน

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระมหาลำใย ฉนฺทโก
วัดคูดินทราย

เจ้าคณะตำบลนาใหญ่
พระครูชัยสิทธิสุนทร (สุนทร )
วัดชัยอำนาจ

เจ้าคณะอำเภอพนมไพร
พระครูปริยัติสันติธรรม (วานิช ป.ธ.๔)
วัดบ้านชาติ

เลขานุการ
พระปลัด พิทยา อาภสฺสโร
วัดบ้านชาติ

รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร
พระครูปริยัติคุณานุกูล (แสงจันทร์ ป.ธ.๔)
วัดหนองผือ

เลขานุการ
พระอลงกรณ์ จิตฺตธมฺโม
วัดหนองผือ

เจ้าคณะตำบลพนมไพร เขต ๑
พระครูอดุลจันทคุณ
วัดกลางอุดมเวทย์

เจ้าคณะตำบลพนมไพร เขต ๒
เจ้าอธิการคัมภีรภาพ จารุวณฺโณ
วัดขุมเงิน

เจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส
พระครูไพโรจน์ธรรมประยุต
วัดบ้านกุดน้ำใส

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่ เขต ๑
เจ้าอธิการสนิท สุธมฺโม
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่ เขต ๒
พระครูจิรธรรมาภินันท์ (อนันต์ )
วัดสิงห์สมทองสามัคคี

เจ้าคณะตำบลแสนสุข
พระครูอุดมวชิรญาณ (วิเชียร )
วัดอุดมวารี

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูปริยัติอัตถากร
วัดท่าวารี

เจ้าคณะตำบลหนองทัพไทย
พระครูปทุมปัญญากร (ใหม )
วัดหนองบัวน้อย

เจ้าคณะตำบลชานุวรรณ
พระครูประโชติฐิติคุณ (พุทธา )
วัดหนองหิน

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
พระอธิการพิมพา ปญฺญาวโร
วัดสระแคน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ (ทองคำ )
วัดหนองเหล็ก

เจ้าคณะตำบลวารีสวัสดิ์
พระครูปริยัติบุญญาธร (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดสว่างแสงจันทร์

เจ้าคณะตำบลคำไฮ
พระครูปัญญาประโชติคุณ
วัดท่าสำราญ

เจ้าคณะตำบลนานวล
พระครูจารุโพธิคุณ
วัดขะยอม

เจ้าคณะตำบลค้อใหญ่
พระครูมุจลินท์บุญญารักษ์ (บุญเลี้ยง )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูปุญวราภรณ์ (บุญมี ป.ธ.๓)
วัดป่ายาง

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ อมโร ป.ธ.๕
วัดป่ายาง

รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูสุวัฒนวีรธรรม (สวัสดิ์ )
วัดไทรทอง

เลขานุการ
พระสราวุฒิ วิสารโท
วัดไทรทอง

รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูวิโรจน์คุณากร (จำรัส อติสโย)
วัดเหล่าเสือ

เลขานุการ
พระเหรียญ อคฺคธมฺโม
วัดเหล่าเสือ

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๑
พระครูสุตเจติยาภิบาล (จรูญโรจน์ กวิวํโส)
วัดธาตุ

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๒
พระครูปริยัติธรรโมภาส (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดป่าสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๓
พระครูเกษมกิจจาภรณ์
วัดสำราญ

เจ้าคณะตำบลเมืองบัว
พระครูวีรธรรมาทร
วัดศรีอริยวงศ์

เจ้าคณะตำบลกู่กาสิงห์
พระครูผาสุธรรมประโชติ (สังคม )
วัดสว่างอารมณ์กู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกู่กาสิงห์ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตบูรพานุรักษ์ (หมุน มงฺคลิโก)
วัดบูรพากู่กาสิงห์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
พระครูกันตสีลาภิราม (เลิม )
วัดหัวหนองแวง

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
พระครูเวฬุวนานุกูล (สุดใจ ปิยธมฺโม)
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๓
พระครูสุปัญญารัตน์
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลสิงห์โคก
พระครูสุวรรณปัญญาวัฒน์ (คำสอน )
วัดเหล่ากลาง

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระมหาสมศรี ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลเหล่าหลวง
พระครูวิสุทธิสมณกิจ
วัดโพนสะอาด

เจ้าคณะตำบลโนนสว่าง
พระครูจารุวรรณาภิรม (ชูศักดิ์ )
วัดส้มโฮง

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๑
พระครูสีลพรหมประภาต
วัดพรหมศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๒
พระครูประภากรพิลาส (จุลทัศน์ )
วัดหัวดอนชาด

เจ้าคณะตำบลกำแพง เขต ๑
พระครูศรีปริยัตยานุวัตร (ขาน ป.ธ.๗)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลกำแพง เขต ๒
พระมหาทองมาก อจฺจาทโร ป.ธ.๕
วัดบ้านดอนรัก

เจ้าคณะตำบลดงครั่งใหญ่
พระครูกิตติธรรมประยุต (คลาด )
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลดงครั่งน้อย
พระครูโอภาสเขตตรังษี (ไพฑูรย์ )
วัดสว่างทุ่งรังษี

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูธำรงวรธรรม (สุรพันธ์ )
วัดชิโนวาทธำรง

เจ้าคณะอำเภออาจสามารถ
พระครูโอภาสพิพัฒน์
วัดเสมาท่าค้อ

เลขานุการ
พระครูภัทรปุญโญภาส (บุญศักดิ์ )
วัดราศรีไสล

รองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถ (๒๕๓๖)
พระครูอุบลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์ เขมจาโร ป.ธ.๔)
วัดอุบลบรทิพย์

เลขานุการ
พระสมชาย ธมฺมสํวโร
วัดอุบลบรทิพย์

รองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถ
พระครูประพัฒน์วรธรรม
วัดกลางขี้เหล็ก

เลขานุการ
พระแพงศรี อภินนฺโท
วัดกลางขี้เหล็ก

เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ เขต ๑
เจ้าอธิการประสิทธิ์ กิตฺติโสภโณ
วัดใหม่ไชยสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ เขต ๒
พระครูธรรมสุทธิคุณ (สมัย )
วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์

เจ้าคณะตำบลหน่อม เขต ๑
พระครูโพธิชัยประสุต
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหน่อม เขต ๒
พระครูรัตนขันติธรรม (วิฑูรย์ )
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านแจ้ง
พระครูโพธิประภากร (บุญมี ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านดู่
พระครูสุวรรณธีราภรณ์ (กิมทอง )
วัดทุ่งสว่างสำโรง

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
พระครูประภัสร์โพธานุรักษ์ (โพธิ์คิน )
วัดอุดรเหล่าอารีย์

เจ้าคณะตำบลโหรา เขต ๑
พระครูโอภาสปุญญาทร
วัดสว่างโหรา

เจ้าคณะตำบลโหรา เขต ๒
พระครูพิพัฒน์วรวิธาน
วัดท่ายางชุมน้ำเงิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูประทีปปัญญาคุณ (พรหม ปญฺญาทีโป)
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๒
พระครูวินิตศาสนการ (ดี )
วัดท่าบ่อ

เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๑
พระครูสุตญาณพิมล (วินัย ป.ธ.๓)
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๒
พระมหาสุวิทย์ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๕
วัดกลางบ้านเหล่า

เจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน เขต ๑
พระครูสุตวรธรรมกิจ
วัดป่าหว่านไฟ

เจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน เขต ๒
พระครูภัทรปุญโญภาส (บุญศักดิ์ )
วัดราศรีไสล

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูปริยัติสุทธิคุณ (ลันดอน ป.ธ.๔)
วัดบูรพา

เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี
พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ (สมเดช ฐิตวีโร ป.ธ.๔)
วัดบูรพาภิราม

เลขานุการ
พระอธิการพงษ์พิภักดิ์ วิสุทฺโธ
วัดท่าเยี่ยม

รองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี
พระครูบัณฑิตานุรักษ์
วัดโกศลรังสฤษดิ์

เลขานุการ
พระสายัญ โอภาโส
วัดโกศลรังสฤษดิ์

รองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี
พระครูอุดมชวนกิจ (สมบูรณ์ ยโสธโร)
วัดอุดม

เจ้าคณะตำบลอุ่มเม้า
พระครูโกศลบุญวัฒน์ (แสวง )
วัดขี้เหล็ก

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระมหาสมบูรณ์ สีลวํโส
วัดอีหลุบ

เจ้าคณะตำบลบึงนคร
พระครูธวัชวรรณคุณ (ธงชัย )
วัดละมัยบำรุง

เจ้าคณะตำบลไพศาล
พระครูประคุณวรธรรม
วัดดู่กลาง

เจ้าคณะตำบลมะอึ
พระครูสุวรรณจันทรังสี (ทองจันทร์ )
วัดมะอึ

เจ้าคณะตำบลธงธานี
พระครูปริยัติวรศาสน์ (ชำนิ ป.ธ.๔)
วัดสันติวิหาร

เจ้าคณะตำบลเขวาทุ่ง
พระครูประภัศร์สโรภาส
วัดบ้านหนองบั่ว

เจ้าคณะตำบลเมืองน้อย
พระครูสุจิตธรรมธัช
วัดเมืองน้อย

เจ้าคณะตำบลราชธานี
พระครูเวฬุวนาภิบาล
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะตำบลธวัชบุรี
พระครูประวิทย์สารกิจ
วัดปิปผลิวนาราม

เจ้าคณะตำบลนิเวศน์ เขต ๑
พระครูสุตกิตติสาร ป.ธ.๓
วัดเอกสัตย์บำรุง

เจ้าคณะตำบลหนองพอก
พระครูปัญญาสิทธิการ
วัดดอนชัย

เจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน
พระครูประภัสร์สิทธิคุณ
วัดหนองคู

เลขานุการ
พระระพิน ฐิตธมฺโม
วัดหนองคู

รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน
พระครูศุภจริยาภิวัฒน์ (สมพิษ )
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระปลัด หนูกัน ถาวโร
วัดไตรภูมิ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน (๒๕๖๑)
พระมหาสมพงษ์ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดโคกมอน

เจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า
พระครูพิธานอดุลกิจ (คานสี )
วัดพิพิธมาลี

เจ้าคณะตำบลดู่น้อย
พระครูสุคนธ์สีลาภรณ์ (บุญช่วย )
วัดสุคันธาวาส

เจ้าคณะตำบลดงแดง
พระครูสุธรรมวุฒิคุณ (สมชาย )
วัดบ้านเขวา

เจ้าคณะตำบลเมืองหงส์
พระครูรังสรรค์ประชาทร
วัดราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลอี่ง่อง
พระครูวรกิจโสภณ
วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลศรีโคตร
พระครูรังษีธรรมสุนทร (บุญเด็จ )
วัดรังษี

เจ้าคณะตำบลหัวช้าง
พระครูอมรวรคุณ
วัดสุทัศน์

เจ้าคณะตำบลป่าสังข์ เขต ๑
พระครูสุตปัญญาภรณ์ (ฉลาด )
วัดดอนแคน

เจ้าคณะตำบลป่าสังข์ เขต ๒
พระครูเมตตากิตติวิมล (อภัย อภโย)
วัดบ้านสวนมอน

เจ้าคณะตำบลโคมล่าม
พระครูประดิษฐ์สมณคุณ (สมาน ฐานทตฺโต)
วัดหนองผือน้อย

เจ้าคณะตำบลหนองผือ
พระครูนิเทศวรธรรม (ปรีชา ปริญญาโณ)
วัดหนองหอย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองผือ (๒๕๕๔)
พระครูสุวัฒน์ธรรมสาร (เสาร์ ธมฺมสุทฺโธ)
วัดโพธิ์ศรีไสล

เจ้าคณะตำบลน้ำใส
พระครูพิพัฒน์ปัญญาวุธ (สุทธา )
วัดสาครพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลดงกลาง
พระมหาชนินทร์ ชวนปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดอุตมพิชัย

เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ (๒๕๕๐)
พระครูโพธิวีรคุณ (สมศรี คุณวีโร)
วัดโพธิการาม

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ ปภาโส
วัดโพธิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
พระครูดิตถธรรมานุกูล (ถวิน )
วัดท่าม่วง

เลขานุการ
พระณัฐพล ชยานนฺโท
วัดโพธิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
พระครูประทุมกิจวิมล
วัดบ้านสระบัว

เลขานุการ
พระธงชัย ถิรญาโณ
วัดสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลโนนสวรรค์ เขต ๑
พระครูธรรมจักรวรคุณ (ถวิล จกฺกธมฺโม)
วัดหัวช้าง

เจ้าคณะตำบลโนนสวรรค์ เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูกิตติสารธรรมคุณ (ยนต์ )
วัดบ้านบักตู้

เจ้าคณะตำบลหนองแคน เขต ๑
พระครูสุนทรวนาภิรม
วัดป่าอุทยาน

เจ้าคณะตำบลหนองแคน เขต ๒
พระครูวิมลโชตยาภรณ์ (สมชาย )
วัดศรีประดู่

เจ้าคณะตำบลสระบัว เขต ๑
พระสมุห์ บุญมี ยโสธโร
วัดโนนท่อน

เจ้าคณะตำบลสระบัว เขต ๒
พระครูธรรมญาณโสภณ
วัดสะแบง

เจ้าคณะตำบลดอกล้ำ เขต ๑
พระครูอรุณธรรโมภาส (ธวัช )
วัดแสงอรุณราษฎร์

เจ้าคณะตำบลดอกล้ำ เขต ๒
พระใบฎีกา สมศักดิ์ ขนฺติโก
วัดสีดาราม

เจ้าคณะตำบลบัวแดง
พระครูโสภณสุวรรณกิจ (บุญเลื่อน จนฺทโสภโณ)
วัดบ้านโคกทม

เจ้าคณะตำบลโนนสง่า
พระครูกัลยาณ์สารคุณ