หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๓ ๖๖๕๑

รองเจ้าคณะภาค ๙ รูปที่ ๑
พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๘๑๔๗ , ๐๘ ๙๖๖๐ ๑๔๖๔

เลขานุการ
พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๘๓๔๕

กาฬสินธุ์

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๖๒)
พระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์ ธมฺมจาโร ป.ธ.๔)
วัดสว่างคงคา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)
วัดป่าพุทธมงคล
โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๙๑๑ , ๐๘ ๑๒๖๓ ๖๗๗๘

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๖๑)
พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร)
วัดเหนือ
โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ ๕๒๖๙

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พระครูจันทธรรมานุวัตร (มะลิ จนฺทโชโต)
วัดป่ากล้วย

เลขานุการ
พระประยุทธ จนฺทโชโต
วัดป่ากล้วย

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พระครูปริยัติพุทธิคุณ (ยืน ป.ธ.๔)
วัดใต้โพธิ์ค้ำ

เลขานุการ
พระสมุห์ บุญมี ธมฺมสาโร
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองกาฬสินธุ์
พระครูวิจัยธรรมโกวิท (เอกคุน ธมฺมจวิโย)
วัดป่าพุทธมงคล

เจ้าคณะตำบลกลางหมื่น
พระครูวาปีวนาภรณ์ (ประสาร )
วัดหนองไหลวนาราม

เจ้าคณะตำบลภูดิน
พระครูสิทธิชยานุรักษ์ (บุญสอน )
วัดสิทธิไชยาราม

เจ้าคณะตำบลห้วยโพธิ์
พระครูถิรปัญโญภาส (วิชัย )
วัดดงสวางใน

เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ
พระครูปัญญาสีลาภรณ์ (แสงจันทร์ )
วัดอัมพวันแกน้อย

เจ้าคณะตำบลลำพาน
พระครูประทีปปัญญาธร
วัดเกาะแก้วพิศดาร

เจ้าคณะตำบลไผ่
พระครูพุทธิวนาภิรม (บุญสงค์ )
วัดโนนไฮวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาจารย์
พระปลัด ณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี
วัดเหนือ

เจ้าคณะตำบลเหนือ
พระครูวิมลพัชรญาณ
วัดเศวตวันวนาราม

เจ้าคณะตำบลลำปาว
พระครูสิทธิชยาภิวัฒน์
วัดประสิทธิ์ไชยาราม

เจ้าคณะตำบลภูปอ
พระครูอินทพัฒนคุณ (ล้วน วรธมฺโม)
วัดอินทร์ประทานพร

เจ้าคณะตำบลขมิ้น
พระครูสิทธิชยาภรณ์
วัดชัยสิทธาราม

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูอรุณธรรมโสภณ
วัดสว่างสามัคคี

เจ้าคณะตำบลหลุบ
พระครูสุตกิจวิวัฒน์ (รุ่งโรจน์ จารุวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดดอนสนวน

เจ้าคณะตำบลบึงวิชัย
พระครูสถิตปริยัติคุณ
วัดวิเศษไชยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูเวฬุวันวรกิจ
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลลำคลอง
พระครูประสิทธิปัญญาธร (สรรพ์ )
วัดประสิทธิ์ไชยาราม

เจ้าคณะอำเภอดอนจาน
พระครูปริยัติพัฒนกิจ (เจริญ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกลาง

เลขานุการ
พระมหาวุฒิจักร จกฺกวโร ป.ธ.๔
วัดดอยดงเย็น

เจ้าคณะตำบลม่วงนา
พระครูโพธิจันทคุณ (เกศรินทร์ )
วัดศรีจันทร์โพธาราม

เจ้าคณะตำบลดงพยุง
พระครูสุตธรรมสถิตย์ (สมบูรณ์ ป.ธ.๓)
วัดดงพยุงกลาง

เจ้าคณะตำบลดอนจาน
พระครูสุนทรกิตติ (เหรียญ )
วัดอนงคาศรี

เจ้าคณะตำบลนาจำปา
พระครูสุชัยมงคลกิจ (ทองสุข สุคโต)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลสะอาดไชยศรี
พระครูธรรมจักรสมาธิคุณ (วิโรจน์ จกฺกวโร)
วัดยอดพระธรรมน้ำทิพย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะอาดไชยศรี (๒๕๕๕)
พระครูสุทธิสมณวัตร (สมชาย วิมโล)
วัดสะอาดไชยศรี

เจ้าคณะอำเภอนามน
พระครูวิบูลวุฒิกร (สวัสดิ์ ป.ธ.๔)
วัดอโศการาม

เลขานุการ
พระมหาสุนทร ชาตเมธี ป.ธ.๓
วัดอโศการาม

รองเจ้าคณะอำเภอนามน
พระครูสุเขตธรรมาภิรม (ประสพ )
วัดศรีสะอาดนามน

เลขานุการ
พระวรายุทธ อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสะอาดนามน

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูปิยโพธิธรรมธร (อัมพรชัย )
วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง

เจ้าคณะตำบลยอดแกง
พระครูวรธรรมนันท์
วัดหนองหญ้าปล้อง

เจ้าคณะตำบลหลักเหลี่ยม
พระครูวรวรรณพัฒนกิจ (ทองสา )
วัดสังคมพัฒนา

เจ้าคณะตำบลสงเปลือย
พระครูเตชปุญญากร (ประสาท )
วัดศรีสุมังคลาราม

รองเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์
พระครูศรีธรรมโกศล (สุธางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๖)
วัดสิมนาโก

เลขานุการ
พระมหาครรชิต อภิวณฺโณ
วัดอัมพวันบ้านชาด

รองเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์
พระครูกิตติธรรมาภินันท์ (ที )
วัดสิมนาโก

เลขานุการ
พระครูสังวรจิตตานุรักษ์ (ไพจิตร )
วัดกลางอุดมวารี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ (๒๕๖๑)
พระครูเมตตาคุณาภรณ์ (เนียม อหึสโก ป.ธ.๓)
วัดสิมนาโก

เจ้าคณะตำบลนาโก
พระครูโกวิทชัยคุณ (เฉลิมชัย )
วัดหลักสิบ

เจ้าคณะตำบลบัวขาว เขต ๑
พระครูปิยธรรมานุยุต
วัดบ้านกกตาล

เจ้าคณะตำบลบัวขาว เขต ๒
พระครูบุณฑริกธรรมรักษ์
วัดบุณฑริกาวาส

เจ้าคณะตำบลสามขา เขต ๑
พระครูอุบลสุกกาธิคุณ (กมล )
วัดบุณฑริกาวาส

เจ้าคณะตำบลสามขา เขต ๒
พระครูปริยัติวิริยาภรณ์ (สุภาพ พุทธวิริโย ป.ธ.๓)
วัดป่านาคำ

เจ้าคณะตำบลกุดค้าว
พระครูปริยัติปัญญากร
วัดบ้านหนองโง้ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูสังวรสีลสาร (ไปล่ สญฺญโม)
วัดหอไตรเหล่าใหญ่

เจ้าคณะตำบลแจนแลน
พระครูปราโมทย์ศีลาภรณ์
วัดแจนแลนใต้

เจ้าคณะตำบลหนองห้าง
พระครูสถิตธรรมาภรณ์
วัดบูรพาวนาราม

เจ้าคณะตำบลกุดหว้า
พระครูโอภาสธรรมประยุต
วัดบ้านวังมน

เจ้าคณะตำบลจุมจัง
พระครูจันทคุณาภรณ์
วัดพร้าวศรีสำราญ

เจ้าคณะตำบลเหล่าไฮงาม
พระครูสุกิจธรรมานุยุต (มณี )
วัดบ้านโนนยาง

เจ้าคณะตำบลสมสะอาด
พระครูรัตนธรรมวิมล
วัดสมสะอาด

เจ้าคณะตำบลนาขาม
พระครูประโชติธรรมวงศ์
วัดสว่างบึงทอง

เจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง
พระครูปริยัติวราภิรักษ์ (วรวิทย์ ป.ธ.๔)
วัดหนองอีบุตร

เลขานุการ
พระปลัด สุพจน์ สุเมโธ
วัดปิยะมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง
พระครูภัทรโพธิคุณ (เที่ยง ภทฺทวโร)
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

เลขานุการ
พระบุญเริ่ม อภโย
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหนองอีบุตร
พระครูโกศลจิตตาภิรักษ์ (สีเทือง )
วัดสว่างหัวดง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๑
พระครูนิคมกิจจานุการ (นิยม ถิรจิตฺโต)
วัดนิคมห้วยผึ้ง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๒
พระครูจิรปัญญานุกูล (พุฒ )
วัดทุ่งสว่างไทรทอง

เจ้าคณะตำบลนิคมห้วยผึ้ง เขต ๓
เจ้าอธิการบรรจง จตฺตมโล
วัดแดนนาบุญ

เจ้าคณะตำบลคำบง เขต ๑
พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์ (ใครศรี ป.ธ.๔)
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลคำบง เขต ๒
เจ้าอธิการประทอม ชยธมฺโม
วัดสุทธาวาส

เจ้าคณะตำบลไค้นุ่น
พระครูปัญญาสีลวิสุทธิ์ (พวง )
วัดสุทธาวาสไค้นุ่น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาวง (๒๕๕๘)
พระครูถาวรบุญวัฒน์ (ตุ้ม ฐิตปุญฺโญ)
วัดหนองผือพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลคุ้มเก่า เขต ๑
พระครูสุทธิอินทคุณ
วัดอินทรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลคุ้มเก่า เขต ๒
พระครูสุนทรจันโทภาส
วัดกุดปลาค้าว

เจ้าคณะตำบลหนองผือ
พระครูจารุวรรณสุตกิจ (มิตรชัย )
วัดส้มป่อยโพธาราม

เจ้าคณะตำบลสงเปลือย
เจ้าอธิการสมเกียรติ สุทฺธิสทฺโท
วัดบูรพาคุ้มใหม่

เจ้าคณะอำเภอนาคู
พระครูญาณประสิทธิ์ (คำม่วง )
วัดหนองแสง

เลขานุการ
พระฉัตรชัย วชิรญาโณ
วัดนาคูเหนือ

รองเจ้าคณะอำเภอนาคู
พระครูปริยัติกิจจานุยุต
วัดกลางภูแล่นช้าง

เลขานุการ
พระพุทธิพงษ์ ปญฺญาวโร
วัดนากุดสิม

เจ้าคณะตำบลภูแล่นช้าง เขต ๑
พระครูบรรพตสิทธิคุณ
วัดกลางภูแล่นช้าง

เจ้าคณะตำบลภูแล่นช้าง เขต ๒
เจ้าอธิการปฏิวัติ รตินฺธโร
วัดม่วงนาดี

เจ้าคณะตำบลนาคู
พระครูสันตธรรมโสภณ (สีใคร )
วัดนาคูเหนือ

เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
พระครูรัตนศีลสังวร
วัดบ่อแก้ว

เจ้าคณะตำบลสายนาวัง
พระครูสุวรรณธรรมาภิบาล (ทองพันธ์ )
วัดนากระเดา

เจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
พระมหาอนันต์ นิมฺมโล ป.ธ.๘
วัดเกษมาคม

เลขานุการ
พระอำนาจ อตฺตทโม
วัดเกษมาคม

รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
พระมหาธานินทร์ อาทิตฺตวโร ป.ธ.๘
วัดดอนทองวราราม

เลขานุการ
พระมหารัตนา รตนสิริ
วัดดอนทองวราราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย (๒๕๖๑)
พระครูโกศลปัญญาธร (บุญมา ปญฺญาธโร)
วัดโคกล่าม

เจ้าคณะตำบลหลักเมือง เขต ๑
พระมหาธีรภัทร์ ปภสฺสโร
วัดปฐมเกษาราม

เจ้าคณะตำบลหลักเมือง เขต ๒
พระครูสาทรวชิรคุณ (วัชรากร )
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสมบูรณ์
พระครูกิตติจันทคุณ
วัดหนองอีกุ้ม

เจ้าคณะตำบลธัญญา เขต ๑
เจ้าอธิการยุทธ จนฺทสาโร
วัดป่าวิเวกธรรม

เจ้าคณะตำบลธัญญา เขต ๒
พระครูสิริโพธิชัย (สมชาย )
วัดโพธิ์ศรีหัวแฮด

เจ้าคณะตำบลเจ้าท่า
พระครูวรดิตถ์สารคุณ
วัดบ้านท่ากลาง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน (๒๕๖๑)
พระครูโอภาสวราภรณ์ (คำแสน มหาปุญฺโญ)
วัดสว่างอรุณนาบึง

เจ้าคณะตำบลดงลิง เขต ๑
พระครูวรกิจสารธรรม
วัดบ้านเมย

เจ้าคณะตำบลดงลิง เขต ๒
พระครูสุนทรจริยาภิรักษ์
วัดท่าเหมือดแอ่

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูโกศลธรรมพิจิตร (กิตติ )
วัดโพนงาม

เจ้าคณะอำเภอฆ้องชัย
พระครูบวรปริยัติธรรม (สมจิตร ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศโนนทัน

เลขานุการ
พระอำนาจ มหาปุญฺโญ
วัดศิริอัมพวันวังยาง

รองเจ้าคณะอำเภอฆ้องชัย
พระครูโอภาสชยานุกูล (ประยงค์ )
วัดสว่างชัยศรีโนนชัย

เจ้าคณะตำบลกุดฆ้องชัย เขต ๑
พระครูสุเขตวรคุณ (ประสิทธิ์ )
วัดหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลกุดฆ้องชัย เขต ๒
พระครูปริยัติวรธรรม
วัดอุทัยโนนขวา

เจ้าคณะตำบลลำชี เขต ๑
พระครูอุดรธรรมวัฒน์
วัดโนนแดงเหนือ

เจ้าคณะตำบลลำชี เขต ๒
พระครูบวรวรรณสถิตย์ (สมพร )
วัดบวรดิตถาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
พระครูโพธิรัชดาภรณ์
วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูอรุณรัตนธรรม (เที่ยง )
วัดนาสีนวล

เจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูศรีปริยัติโชติธรรม (ชนชัย อคฺคธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดสว่างหัวนาคำ

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัติโพธิคุณ (สมควร ทนฺตาจาโร ป.ธ.๖)
วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ

รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูอนุกูลปริยัติการ (สุรเวช วชิโร)
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

เลขานุการ
พระศักดิ์ดา อิทฺธิญาโณ
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูกิตติการโกวิท (อวยชัย )
วัดสามัคคีดงบ่อ

เลขานุการ
พระมหากอบกฤต โสภณปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสว่างหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลยางตลาด เขต ๑
พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล )
วัดสามัคคีดงบ่อ

เจ้าคณะตำบลยางตลาด เขต ๒
พระครูอุทัยโชติคุณ
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

เจ้าคณะตำบลคลองขาม
พระครูสุวรรณธรรมาภิวัฒน์
วัดสามัคคีบ้านขาม

เจ้าคณะตำบลหนองอีเฒ่า เขต ๑
พระครูกิตติปัญญากร
วัดสว่างโนนทัน

เจ้าคณะตำบลหนองอีเฒ่า เขต ๒
พระครูอุทัยธรรมประโชติ
วัดสุธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลอีตื้อ เขต ๒
พระครูประโชติสารคุณ
วัดสว่างโนนสูง

เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ
พระครูสุตประภากร (ประยุทธ อนุตฺตโร ป.ธ.๔)
วัดสว่างหัวนาคำ

เจ้าคณะตำบลเขาพระนอน
พระครูปริยัติธรรมวรากร (อภิสิทธิ์ ป.ธ.๓)
วัดสว่างนิวรณ์นาแก

เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต ๑
พระครูโพธิชยานุโยค
วัดโพธิ์ชัยบ้านตูม

เจ้าคณะตำบลบัวบาน เขต ๒
พระครูประภัศร์ธรรมาภิรัต
วัดหนองกาวราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลดอนสมบูรณ์
พระครูประสุตธรรมสุนทร (สุวรรณ์ )
วัดดอนยานาง

เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก
พระมหามีชัย กิจฺจสาโร ป.ธ.๗
วัดธรรมพิทักษ์

เลขานุการ
พระมหาบัวสอน ชุตินฺธโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก
พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน ป.ธ.๙
วัดนางนวล

เลขานุการ
พระเทียนชัย ฐานวโร
วัดคำเหมือดแก้ว

เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๑
พระครูวีรธรรมญาณ
วัดมงคลหนองแสง

เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๒
พระครูรัตนคุณาภิวัฒน์ (สุปัน อภิปุญฺโญ)
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

เจ้าคณะตำบลบึงนาเรียง
พระครูภูริปัญโญภาส
วัดพิชัยส่างท่าลือ

เจ้าคณะตำบลคำใหญ่
พระครูสถิตธรรมาภิราม
วัดศรีนวลทรายทอง

เจ้าคณะตำบลกุดโดน
พระครูโสภิตธรรมวิมล
วัดอุทัยกุดโดน

เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
พระครูกัลยาณทิวากร (ทิวา ทิวากโร)
วัดกัลยาณบริหาร

เลขานุการ
พระมหาแหลมทอง สุวณฺณชาโต
วัดถ้ำปลา

รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ (นำพล ป.ธ.๕)
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระมหาลำพันธ์ กลฺยาโณ
วัดไตรภูมิ

เจ้าคณะตำบลนามะเขือ
เจ้าอธิการสมยศ สติสมฺปนฺโน
วัดสว่างอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูกันตธรรมาภรณ์ (ประสงค์ )
วัดม่วงเหนือ

เจ้าคณะตำบลภูสิงห์
เจ้าอธิการชยุตม์ ชยุตฺตโม
วัดกัลยาณบริหาร

เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์
พระครูรังสรรค์สหัสคุณ (จำเริญ พิมฺสาโร)
วัดถ้ำปลา

เจ้าคณะตำบลโนนแหลมทอง
พระครูกาญจนกัลยาณคุณ
วัดคำเชียงวัน

เจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูโพธิ์ชัยพัฒนคุณ (หนูไพร )
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน

เลขานุการ
พระณัฐพร อภินนฺโท
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน

รองเจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูถาวรสมณวัตร (สถาพร )
วัดหนองยางเหนือ

รองเจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูโอภาสกัลยาณคุณ
วัดสว่างคงคา

เจ้าคณะตำบลโพน
พระครูอิทธิโชติวรคุณ (วิเวท )
วัดโพธิ์ศรีวิลัย

เจ้าคณะตำบลเนินยาง
พระครูอุดมธรรมวุฒิ (ศักดิ์เรนณ์ นราสโภ)
วัดหนองยางเหนือ

เจ้าคณะตำบลนาบอน เขต ๑
เจ้าอธิการวีระ คุตฺตจิตฺโต
วัดจันทร์หอมอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลนาบอน เขต ๒
พระครูสุเทพธรรมรังษี
วัดเทพรังษีศิลาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งคลอง เขต ๒
พระครูอรัญธรรมฐิติ (อนุรักษ์ )
วัดป่ายูคา

เจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๑
พระครูสันติวรจิตตาภิรม (กอง )
วัดศรีษะเกษวราราม

เจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๒
พระครูสุวัฒนธรรมประโชติ (อุทัย )
วัดนาตาล

เจ้าคณะตำบลนาทัน เขต ๓
พระครูอุตตมปัญโญภาส (ไพฑูรย์ )
วัดจำปาทอง

เจ้าคณะตำบลดินจี่
พระครูไพศาลวรกิจ
วัดภูพานทอง

เจ้าคณะอำเภอสามชัย
พระครูอโศกธรรมาภรณ์
วัดอโศกธรรมมาราม

เลขานุการ
พระถาวร อคฺคธมฺโม
วัดอโศกธรรมมาราม

เจ้าคณะตำบลสำราญใต้ เขต ๑
พระครูวรดิตถ์จันทคุณ
วัดท่าช้าง

เจ้าคณะตำบลสำราญใต้ เขต ๒
พระครูจันทสุธรรมวงศ์ (เพลิน )
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลคำสร้างเที่ยง
พระครูโอภาสลีลาภรณ์
วัดโพธิ์สว่างกุดแห่

เจ้าคณะตำบลสำราญ
พระครูสุวัฒนธรรมาภิรม
วัดหนองแซง

เจ้าคณะตำบลหนองช้าง
พระครูโอภาสโพธินันท์ (อำนาจ ปริปุณฺโณ)
วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง

เจ้าคณะอำเภอท่าคันโท
พระครูสุนทรสีลธรรม (ประจวบ )
วัดขอนแก่น

เลขานุการ
พระอธิการถาวร ปภสฺสโร
วัดนาตาล

รองเจ้าคณะอำเภอท่าคันโท
พระครูสันติธรรมวิธาน
วัดสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลกุงเก่า
พระครูสุวัฒน์วรคุณ
วัดคำจันทร์เพ็ญ

เจ้าคณะตำบลท่าคันโท
พระครูธรรมสิริโสภณ (อุไร )
วัดขอนแก่น

เจ้าคณะตำบลยางอุ้ม เขต ๑
เจ้าอธิการสีนวล สจฺจวโร
วัดยางอุ้ม

เจ้าคณะตำบลยางอุ้ม เขต ๒
พระครูสุธรรมสัจจคุณ (ทุย )
วัดยางอุ้ม

เจ้าคณะตำบลกุดจิก
เจ้าอธิการคิด ยโสธโร
วัดท่าคันโท

เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี
พระครูปทุมสมณวัตร
วัดหนองบัว

เลขานุการ
พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลหนองกุงศรี
เจ้าอธิการสายยนต์ จนฺทธมฺโม
วัดสะอาดนาดี

เจ้าคณะตำบลโคกเครือ
พระครูสุนทรจิรธรรม
วัดห้วยยางดง

เจ้าคณะตำบลเสาเล้า เขต ๑
พระครูรัตนจันโทภาส (จันทร์ )
วัดคำจั่นแก้ววนาราม

เจ้าคณะตำบลเสาเล้า เขต ๒
พระมหาบุญเที่ยง ปญฺญาวุโธ
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูสุตวชิโรภาส
วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองหิน
พระครูภัทรปัญโญภาส (คำผับ )
วัดหนองหิน

เจ้าคณะตำบลดงมูล
พระครูปริยัติสุตตานุยุติ
วัดหนองสามขา

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูรังสีธรรมประโชติ
วัดแสงทองบูรณาราม

เจ้าคณะตำบลลำหนองแสน
พระครูประภัสสรสันติธรรม (สุริยา )
วัดสว่างคงคา

เจ้าคณะตำบลสมเด็จ
พระครูวิบูลจิตตานุรักษ์ (ทองพูล )
วัดรังษีชัชวาลย์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระมหาอุทัย วชิรเมธี ป.ธ.๖
วัดวงศ์สว่างธิวราราม

เจ้าคณะตำบลลำห้วยหลัว
พระครูวินัยธร แสวง สุมงฺคโล ป.ธ.๔
วัดสี่แยกสมเด็จ

เจ้าคณะตำบลมหาไชย
พระครูปริยัตยาภรณ์ (ธีรวัฒน์ ธีรวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดมัชฌิมาวาส

เจ้าคณะตำบลผาเสวย
พระครูสุจิตปุญญาภิรม
วัดหนองแวงศิลาราม

เจ้าคณะตำบลแซงบาดาล
เจ้าอธิการสนิท นนฺทโก
วัดมุจรินทราราม

เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๑
พระครูพิชัยวรญาณ
วัดแก่งพิชัย

เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
เจ้าอธิการจุลลา ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดศรีเมืองจันทร์

เจ้าคณะอำเภอร่องคำ
พระครูสิริภัทรโสภณ (จันดี กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
วัดสว่างใต้

เลขานุการ
พระสมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดสองห้อง

เจ้าคณะตำบลร่องคำ
พระครูกิตติพัฒนานุกูล (พันศักดิ์ )
วัดสว่างใต้

เจ้าคณะตำบลเหล่าอ้อย
พระครูประภาสรัตนคุณ
วัดกระยอม

เจ้าคณะตำบลสามัคคี
เจ้าอธิการทองมี อนุตฺตโร
วัดศรีสำราญ

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๓๑๙๒ , ๐๘ ๙๕๑๕ ๐๓๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙)
วัดป่าแสงอรุณ
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๓๒ , ๐๘ ๑๔๘๖ ๕๔๗๕

กาฬสินธุ์

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๓๐)
พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดประชานิยม
โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๕๗๖ , ๐๘ ๑๘๗๓ ๗๖๗๖

เลขานุการ
พระครูวิจิตรปัญญาโกศล (ปัญญา กุสลจิตฺโต)
วัดประชานิยม

รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๔๖)
พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ)
วัดวีระวงศาวาส
โทร. ๐๘ ๙๘๖๑ ๖๓๒๔

เลขานุการ
พระอุบล ฐิติโก
วัดวีระวงศาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๔๕)
พระญาณวิสาลเถร วิ. (หา สุภโร)
วัดสักกะวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๕๖๐)
พระครูกมลาสยคุณ (โสภา ธมฺมิโก)
วัดป่าเครือวัลย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พระครูปัญญาวราวุธ (หนูพลอย )
วัดดอนประชาอุทิศ

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ วีระพงษ์ จารุวณฺโณ
วัดดอนประชาอุทิศ

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูชินวงศ์โสภณ (วุฒิเวช )
วัดประชาสามัคคี

เจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์
พระครูวรจิตตานุรักษ์ (สงวน ปาลจิตฺโต)
วัดป่าไม้แดง

เจ้าคณะตำบลลำปาว
พระครูสิริปุญญารักษ์ (บุญเกิด )
วัดอัมพวันม่วงน้อย

เจ้าคณะตำบลม่วงนา
พระครูจันทธรรมาภรณ์ (หนูเกณฑ์ )
วัดป่าทองประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลลำพาน
พระครูสุทธิธรรมรังสี (สุทธิวรรธน์ สุทฺธิรํสี)
วัดป่ามัชฌิมาวาส

เจ้าคณะตำบลดอนจาน
พระครูพลญาณพิสุทธิ์ (สุรพล )
วัดป่าอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลภูดิน
พระครูอุดมปัญญาทร (สุดใจ )
วัดป่าช้างแก้ว

เจ้าคณะตำบลกมลาไสย
พระครูสุนทรบุญสาร (บุญเพ็ง )
วัดโนนไผ่ล้อม

เจ้าคณะตำบลร่องคำ
พระครูพิพัฒน์ปัญญาภรณ์ (ทองสุข )
วัดป่าสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลหลักเมือง
พระครูศีลสารวิมล (ประกอบ )
วัดป่ารัตนธรรมคุณ

เจ้าคณะตำบลดงลิง
พระครูบุญศาสนโกศล (ทองสุข )
วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรม

เจ้าคณะอำเภอคำม่วง
พระครูพินิจประชานาถ (ประพิศ )
วัดป่าดอนปู่ตาดงปอ

เลขานุการ
พระเลิน อภิวฑฺฒโน
วัดป่าดอนปู่ตาดงปอ

เจ้าคณะตำบลโพน
พระครูสิริบุญสารคุณ (บุญศรี )
วัดอรุณราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลทุ่งคลอง
พระครูสุตตกิจโกศล (จำปา )
วัดศรัทธาธรรมานุสรณ์

เจ้าคณะอำเภอท่าคันโท
พระครูชัยวงศ์โสภณ (ผ่าน )
วัดชัยวงษ์จันทร์

เลขานุการ
พระมงคลศักดิ์ ยุตฺตธมฺโม
วัดชัยวงษ์จันทร์

เจ้าคณะตำบลท่าคันโท เขต ๑
พระครูอริยานุรักษ์ (สมัย )
วัดอริยทรัพย์

เจ้าคณะตำบลท่าคันโท เขต ๒
พระครูภาวนาวรธรรม (ชัยยันต์ )
วัดถ้ำไทรทอง

เจ้าคณะอำเภอนามน
พระครูจิตตสังวรคุณ (สนิท จิตฺตวโร)
วัดป่าพัฒนาราม

เลขานุการ
พระมณี กิตฺติญาโณ
วัดป่าพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลยอดแกง
พระครูวินัยธร เชษฐา เขมจาโร
วัดป่าพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลนามน
พระครูอาทรปัญญาพิมล (นิกร อภินนฺโท)
วัดป่าพัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภอนาคู
พระครูกมลธรรมรังสี (เหนอ )
วัดปทุมรังษี

เลขานุการ
พระมหาวิทมนต์ กุสลจิตฺโต
วัดปทุมรังษี

เจ้าคณะตำบลภูแล่นช้าง
พระครูสุธรรมคุณาธาร (ประมวล )
วัดป่ามุจลินท์

เจ้าคณะตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
พระครูสิริวัฒนคุณ (ชัยยศ )
วัดผาเจริญธรรม

เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (๒๕๕๕)
พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (เวิน คุเณสโก)
วัดบูรพาโคกเครือ

เลขานุการ
พระทองร่วม โอภาโส
วัดบูรพาโคกเครือ

รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
พระครูมงคลญาณสุนทร (เรณู )
วัดขวัญเมือง

เลขานุการ
พระกิตติชัย สิริภทฺโท
วัดขวัญเมือง

เจ้าคณะตำบลยางตลาด
พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวโร
วัดป่าบ้านหัวงัว

เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า เขต ๑
พระครูอุดมธรรมธาดา (ประดิษฐ์ )
วัดโพธิ์ชัยโคกศรี

เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า เขต ๒
พระครูโพธิชัยวัฒน์ (ทองไสย์ )
วัดโพธิ์ชัยคำม่วง

เจ้าคณะตำบลนาดี
พระครูสันติคุณาทร (บุญมี )
วัดป่าสันติสุข

เจ้าคณะตำบลหัวงัว
พระครูอุดมธรรมธัช (อนุ )
วัดบึงบ้านเสียว

เจ้าคณะตำบลเขาพระนอน
พระครูพิทักษ์ธรรมสุนทร (ทองขุน )
วัดป่าเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลเว่อ
พระครูสันตจิตตานุรักษ์ (ถาวร )
วัดศรีวิริยะสัมมาราม

เจ้าคณะตำบลนาเชือก
พระครูวิบูลปัญญาวัฒน์ (บรรจง )
วัดจันทวารี

เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
พระครูสิทธิวราคม (นิคม )
วัดเวฬุวัน

เลขานุการ
พระธานินท์ ธมฺมทินฺโน
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลภูสิงห์
พระครูอรุณธรรมรักษ์ (วิรัตน์ )
วัดอรุณรังษีวราราม

เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์
พระครูวิวิธปัญญาธร (สำรอง )
วัดป่ากล้วยสุทธาราม

เจ้าคณะตำบลโนนบุรี
พระครูบุญโชตยาภรณ์ (บุญโชติ )
วัดโป่งเชือกชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลนามะเขือ
พระครูอมรธรรมวิสุทธิ์ (อมรเดช )
วัดป่ามงคลธรรมรังษี

เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ
พระครูปัญญาภิวัฒน์ (ทองมา )
วัดบรรพตสันติวัน

เลขานุการ
พระครูพิพิธชัยโชติ (ทนงชัย อภิชโย)
วัดป่าวารีวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสมเด็จ (๒๕๖๐)
พระครูจารุธรรมสุนทร (นิยม จารุวณฺโณ)
วัดป่าศรัทธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสมเด็จ (๒๕๕๕)
พระครูศีลสารโสภณ (ทองม้วน จนฺทโชโต)
วัดป่าศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลมหาไชย
พระครูวารีวนาพิทักษ์ (เนาว์ )
วัดป่าวารีวัน

เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี
พระครูสุธีวรสาร (อุธ ป.ธ.๔)
วัดหนองสวง

เลขานุการ
พระวัชรพงษ์ อนุตฺตโร
วัดหนองสวง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (๒๕๖๑)
พระครูอาทรธรรมานุศาสน์ (อุทัย ติกฺขญาโณ)
วัดป่าประเสริฐธรรม

เจ้าคณะตำบลหนองสรวง
พระครูสุนทรศาสนกิจ (ทองหล่อ )
วัดป่าสนามชัย

เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก
พระครูสิริวรวัฒน์ (บุญเลิศ อาจาโร ป.ธ.๔)
วัดป่าอัมพวัน

เลขานุการ
พระวีระศักดิ์ ธมฺมรโต
วัดป่าอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๑
พระครูวินัยกรณ์โกศล (เจริญ )
วัดชัยมงคลโคกค่าย

เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๒
พระครูธรรมวรโสภิต (ประมัย เตชธมฺโม)
วัดป่าอนุสรณ์

เจ้าคณะตำบลคำใหญ่
พระครูโสภณธรรมอุดม (สมคิด อนุตตโร)
วัดโพธิพุทธคุณ

เจ้าคณะตำบลกุดโดน
พระครูขันติธรรมาภรณ์ (วิจิตร )
วัดป่ากู่เหล่างาม

เจ้าคณะอำเภอฆ้องชัย
พระครูโพธิวราจารย์ (สนิท ชวนธมฺโม)
วัดสว่างโพธิ์ทอง

เลขานุการ
พระครูวินัยธร หาญณรงค์ สิริคุตฺโต
วัดโนนศิลา

เจ้าคณะตำบลฆ้องชัย
พระครูปุญญศาสนโสภณ (จำรัส )
วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม

เจ้าคณะตำบลโนนศิลาเลิง
พระครูอรรคธรรมสุนทร (วันชัย )
วัดดอนม่วง


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - พระสังฆาธิการ