หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๓ ๖๖๕๑

รองเจ้าคณะภาค ๙ รูปที่ ๑
พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๘๑๔๗ , ๐๘ ๙๖๖๐ ๑๔๖๔

เลขานุการ
พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๘๓๔๕

ขอนแก่น

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๗)
พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖)
วัดหนองกุง
โทร. ๐ ๔๓๔๓ ๑๓๕๖ , ๐๘ ๓๓๒๖ ๗๑๗๑

เลขานุการ
พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔)
วัดศรีจันทร์

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๑ (๒๕๔๖)
พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดเทพปูรณาราม
โทร. ๐ ๔๓๒๖ ๑๐๖๐ , ๐๘ ๗๒๓๐ ๓๘๑๕

เลขานุการ
พระมหาปพน กตสาโร ป.ธ.๖
วัดเทพปูรณาราม

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๒ (๒๕๕๗)
พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ)
วัดธาตุ
โทร. ๐๘ ๔๔๐๓ ๙๑๖๗ , ๐๘ ๗๑๐๘ ๑๕๘๖ โทรสาร. ๐ ๔๓๓๒ ๐๙๐๑

เลขานุการ
พระมหาภิรัฐกร อํสุมาลี ป.ธ.๙
วัดธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูปริยัติสารโกศล (สอน รวิวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูสิริสุตาคม (หนูไหล นิทฺทโร ป.ธ.๕)
วัดหนองกุง

เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.๔)
วัดวุฒาราม

เลขานุการ
พระปลัด นัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดธาตุ

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูสุธีกิตติวรญาณ (อดุลย์ กิตฺติญาณเมธี ป.ธ.๖)
วัดหนองแวง

เลขานุการ
พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล (ดชานนท์ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกลาง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ ปสุโต ป.ธ.๖)
วัดธาตุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูสุนทรศีลวงศ์ (บุญศรี สจฺจวโร ป.ธ.๕)
วัดบ้านหนองตูม

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล)
วัดโพธิ์

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ (วุฒิพัน โสภโณ)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓ (๒๕๖๑)
พระครูสุเมธธรรมสาร (วรรณ สุเมโธ)
วัดมรรคสำราญ

เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
พระครูปริยัติสารสุนทร (สุธรรม ป.ธ.๕)
วัดธาตุกุดกว้าง

เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต ๑
พระครูจันทสิริสาร (สุดสาคร จนฺทสิริ)
วัดท่าบึง

เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต ๒
พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ (วาสนา อนาลโย)
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลพระลับ (๒๕๖๒)
พระมหาบุญส่ง ปสุโก
วัดตาลเรียง

เจ้าคณะตำบลบึงเนียม
พระครูสิริสารวุฒิคุณ (หนูเต็ม ป.ธ.๔)
วัดวุฒาราม

เจ้าคณะตำบลท่าพระ เขต ๑
พระครูปริยัติบุญญาภรณ์ (อนงค์ กตปุญโญ ป.ธ.๔)
วัดหัวหิน

เจ้าคณะตำบลท่าพระ เขต ๒
พระครูโพธิวรธรรมคุณ (วิลัย สิริธมฺโม)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลดอนหัน
พระครูโฆษิตจารุวรรณ (กังวาฬ จารุวณฺโณ)
วัดนวลจันทร์

เจ้าคณะตำบลโคกสี
พระครูสมุห์ สำรวย รกฺขิตจิตฺโต
วัดท่ายางชุม

เจ้าคณะตำบลหนองตูม
พระมหาบุญชู มหาวีโร ป.ธ.๓
วัดบ้านหนองตูม

เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๑
พระครูพิเศษสารคุณ (ประพันธ์ ฐานจาโร ป.ธ.๗)
วัดวุฒาราม

เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๒
พระครูอดุลสีลาภรณ์ (สมพร ป.ธ.๖)
วัดตราชูวนาราม

เจ้าคณะตำบลสำราญ
พระครูเขมาภิยุต (เฉลิม )
วัดไตรคามบำรุง

เจ้าคณะตำบลสำราญ เขต ๒
พระครูสุตธรรมวิจารณ์ (สงการนต์ ธมฺมทินฺโน)
วัดวิจารณ์สว่างโศก

เจ้าคณะตำบลโนนท่อน
พระครูเกษมวีราภรณ์ (สง่า เขมวีโร)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑
พระครูประทีปธรรมโกศล (สมเกียรติ ทีปธมฺโม)
วัดโพธิ์งาม

เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๒
พระครูสิริรัตนานุกูล (แหลมทอง )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลแดงใหญ่ (๒๕๕๖)
พระครูวินัยธร อดิศักดิ์ อติชาคโร
วัดศรีดอนกลาง

เจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม
พระครูประโชติรัตนธรรม (ไพรฑูรย์ )
วัดยอดแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านหว้า
พระครูปลัด โสภา กจฺจสาโร
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลดอนช้าง (๒๕๖๑)
พระครูวุฒิธรรมาภิราม (สุบิน )
วัดวุฒาราม

เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๑
พระครูบุญชยากร (วสันต์ )
วัดไชยศรี

เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๒
พระครูสิริบุญวิโรจน์ (หนูแดง )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธเนโส ป.ธ.๔)
วัดจอมแจ้ง

เลขานุการ
พระวัชระ วิสุทฺธิวิริโย
วัดนามูลพุทธาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูปริยัติสุวิธาน (ณัฐพงศ์ รกฺขิโต ป.ธ.๔)
วัดนามูลพุทธาวาส

เลขานุการ
พระครูใบฎีกา วิเชียร มหาวชิรปญฺโญ
วัดศรีจันทร์

รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
พระครูประภากรสารกิจ (ทองม้วน )
วัดศรีสว่าง

เลขานุการ
พระมหาบุญทัน ทีปธมฺโม ป.ธ.๓
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต ๑
พระครูประโชติกิจจาทร (คำผัน )
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต ๒
พระครูนิมิตวีราภรณ์
วัดนิมิตรรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระมหาสมศักดิ์ จนฺทธมฺโม
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
พระครูอรัญธรรมสุนทร (เสาร์ )
วัดป่าประชาบำรุง

เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ
พระครูใบฎีกา วิเชียร มหาวชิรปญฺโญ
วัดศรีจันทร์

เจ้าคณะตำบลดูนสาด
พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔)
วัดศรีจันทร์

เจ้าคณะตำบลหนองกุงใหญ่
พระครูกันตวิหารธรรม (สัญชัย )
วัดพรหมวิหารธรรม

เจ้าคณะตำบลห้วยโจด เขต ๑
พระครูไพศาลรัตโนบล
วัดสว่าง

เจ้าคณะตำบลห้วยโจด เขต ๒
พระครูสุทธิกิตติสาร (สุนา อนุตฺตโร)
วัดศิริชัยโย

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
พระมหาเฉลิมชัย กิตฺติสาโร
วัดพัฒนาสีลา

เจ้าคณะตำบลหนองโน
พระครูสุตสุนทรธรรม (สมควร ป.ธ.๔)
วัดนาเลาะ

เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
พระครูญาณสารโสภณ (เสาวภาคย์ )
วัดบัวระพา

เลขานุการ
พระปลัด อิงฤทธิ์ อุตฺตโม
วัดมรรคผดุงศรี

รองเจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล )
วัดศิริพนปุญญาวาส

เลขานุการ
พระปลัด ไพฑูรย์ ปิยสีโล
วัดศิริพนปุญญาวาส

เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง เขต ๑
พระครูกิตติสารญาณ (บุญ )
วัดสระกัญญาราช

เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง เขต ๒
พระครูอาทรสารกิจ (สมเดช )
วัดหัตถวิชัย

เจ้าคณะตำบลคำม่วง
พระครูประสิทธิวรคุณ (รันดร )
วัดทางพาด

เจ้าคณะตำบลดงเมืองแอม เขต ๑
พระครูประภากรธรรมสิริ
วัดยางคำทุ่งบ่อ

เจ้าคณะตำบลดงเมืองแอม เขต ๒
พระครูปริยัติปัญญาประโชติ (กสัน )
วัดศิริพนปุญญาวาส

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระครูสมบูรณ์ธรรมสาร
วัดโนนพลทอง

เจ้าคณะตำบลนางิ้ว
พระครูโพธิธรรมพิมล
วัดนาง้อง

เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิร )
วัดมัชฌิมาวาส

เลขานุการ
พระปลัด สำราญ สิริธมฺโม
วัดสระทอง

รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พระครูสุวรรณสารสิทธิ์
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูสุวรรณสารสุนทร
วัดทุ่งสว่าง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาแพง (๒๕๕๙)
พระครูธรรมสารสถิต (คำบุญ ฐานธมฺโม)
วัดอัมพาผล

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไชย
พระปลัด สำราญ สิริธมฺโม
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลซับสมบูรณ์
พระครูสารธรรมประโชติ
วัดเกษามคม

เจ้าคณะอำเภอชนบท
พระครูปริยัติธรรมมงคล (บุญธรรม ป.ธ.๔)
วัดบึงแก้ว

เลขานุการ
พระสุวรรณ จิตฺตกาโร
วัดบึงแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอชนบท
พระครูอุเทศธรรมสาร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เลขานุการ
พระอิศเรศ อคฺคธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลชนบท
พระครูบูรพาธรรมประโชติ
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลโนนพะยอม
พระครูฉันทกิจวิมล (อาคม )
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลวังแสง
พระครูอุดมธรรมสโรภาส
วัดแท่นศิลา

เจ้าคณะตำบลห้วยแก
พระครูวิบูลสารโสภณ
วัดศรีภูบาล

เจ้าคณะตำบลกุดเพียงขอม
เจ้าอธิการนิคม วิสุทฺธสีโล
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น
พระครูรัตนสรานุกิจ (บุญถิ่น )
วัดธรรมณี

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระครูรังษีธรรมสาร (จูม )
วัดราษี

เลขานุการ
พระครูสุตรัตนานุกิจ (วุฒิกรณ์ ปทุมวโร ป.ธ.๓)
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
พระครูศรีทัศนคุณ ป.ธ.๖
วัดกลางสว่าง

เลขานุการ
พระมหาธานินทร์ นนฺทกวี ป.ธ.๓
วัดแจ้งสว่างนอก

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๑
พระครูประดิษฐ์บุญธรรม (สมคิด ป.ธ.๓)
วัดบุญบาลประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๒
พระครูวีระกิจจานุกูล
วัดป่าสว่างรังสรรค์

เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๓
พระครูประจักษ์ธรรมสาร (ทนงศักดิ์ )
วัดสว่างหนองบัว

เจ้าคณะตำบลไชยสอ เขต ๑
พระครูสุตปัญญาสาร
วัดบรม

เจ้าคณะตำบลไชยสอ เขต ๒
พระครูสุทธิบุญสาร
วัดบริบูรณ์

เจ้าคณะตำบลหนองเสาเล้า
พระครูสุภัทร์สารกิจ
วัดสามัคคีชัย

เจ้าคณะตำบลโนนอุดม
พระครูอุดมสารวิโรจน์
วัดทาม

เจ้าคณะตำบลขัวเรียง
พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ (กฤษณะพงษ์ )
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลนาเพียง เขต ๑
พระครูอาทรบุญเขต (ศักดิ์ดา )
วัดอิสาณ

เจ้าคณะตำบลนาเพียง เขต ๒
พระครูโกสุมสังฆกิจ
วัดโกสุมภาราม

เจ้าคณะตำบลวังหินลาด
พระครูสุตสารพิมล (พิมพา ธฺมมทินฺโน ป.ธ.๓)
วัดโนนศิลา

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๑
พระครูวัชรธรรมาภิรม (สมเพชร )
วัดประจันตวราราม

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๒
พระครูสุตคุณวัตร
วัดโพธิ์ก่อง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๓
พระครูอรุณกิจจาภรณ์ (อำนาจ )
วัดสว่างโนนงาม

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๑
พระมหาธานินทร์ นนฺทกวี ป.ธ.๓
วัดแจ้งสว่างนอก

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติโมฬี
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลโนนหัน
พระครูอุดมคุณาทร (บัวเงิน )
วัดแจ้งสว่าง

เจ้าคณะตำบลหนองเขียด เขต ๑
พระครูปริยัติวชิรญาณ (ดำรง ป.ธ.๓)
วัดใหม่สามัคคี

เจ้าคณะตำบลหนองเขียด เขต ๒
เจ้าอธิการสุทธิพงษ์ ฐิตเมธี
วัดโนนสำราญ

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๑
พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู
วัดโกวสินธุ์วนาราม

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๒
พระครูวุฒิธรรมภิวัฒน์ (บุญธรรม )
วัดมิ่งมงคล

เจ้าคณะอำเภอซำสูง
พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน ปภสฺสโร)
วัดโพธิ์ชัย

เลขานุการ
พระมหาวันชัย สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลกระนวน
พระครูพรหมญาณธรรมวินิฐ (ไกร )
วัดป่าศิริธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลคูคำ
พระครูสารสมาจาร
วัดพุทธชาฎา

เจ้าคณะตำบลคำแมด
พระมหาวันชัย สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลห้วยเตย
พระครูศีลสารโสภิต
วัดศรีสำราญ

เจ้าคณะตำบลบ้านโนน
พระสมุห์ อาทิตย์ อนุตฺตโร
วัดป่าพรมแพงศรัทธาราม

เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์ ชิโนรโส)
วัดสระชัย

เลขานุการ
พระครูประภาสธำรงธรรม (วุฒิชัย )
วัดศรีบุญเรือง

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระครูสุตศาสนการ (ไพฑูรย์ เขมธโร ป.ธ.๔)
วัดพุทธเกษม

เลขานุการ
พระมหาพงษ์พัฒน์ จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๖
วัดชัยศรี

รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
พระมงคลปริยัติธาดา (อุเทียน จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดชัยศรี
โทร. ๐๘ ๑๐๕๔ ๐๑๔๓

เลขานุการ
พระครูศรีภัทราภิรักษ์ (ชัยภัทร ชินทตฺโต ป.ธ.๖)
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลน้ำพอง เขต ๒
เจ้าอธิการสุรวิทย์ สุนฺทโร
วัดสีลาขันธ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส (๒๕๖๐)
พระครูสุนทรสารานุกูล (บุญกอง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๓)
วัดสีสปาวัน

เจ้าคณะตำบลสะอาด เขต ๑
พระครูรัตนสารธรรม
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลสะอาด เขต ๒
เจ้าอธิการโยธี ยโสธโร
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลบัวเงิน เขต ๑
พระครูประภัสร์สุวรรณคุณ
วัดโพนทอง

เจ้าคณะตำบลบัวเงิน เขต ๒
พระครูถาวรพัฒนกิจ
วัดนวการาม

เจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๑
พระครูปิยธรรมวิศิษฐ์ (สุพันธ์ ป.ธ.๓)
วัดป่าปิยะราช

เจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๒
พระครูสุวรรณญาณวัฒน์ (คำใบ )
วัดมุกดาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านขาม
พระครูวรธรรมวินิฐ
วัดสองคอน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิมลสารภาร (จวน นิมฺมโล)
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒
พระครูประภาชัยคุณ (สมชาย )
วัดกู่ประภาชัย

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน เขต ๑
พระครูสุตสารวิมล (สังทอง ป.ธ.๔)
วัดเลียบ

เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน เขต ๒
พระครูปริยัติสารการ
วัดท่าน้ำพอง

เจ้าคณะตำบลพังทุย
พระครูสิริปริยัตยาภิวัฒน์
วัดสมศรี

เจ้าคณะตำบลท่ากระเสริม
พระครูประโชติเขตตานุรักษ์
วัดอุทุมพร

เจ้าคณะตำบลวังชัย
พระครูปริยัติปัญญาทร (วีระศิลป์ ป.ธ.๔)
วัดพิชัยพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูฉันทสารคุณ (สมศักดิ์ )
วัดหนองนกเขียน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนศิลา (๒๕๖๒)
พระครูศีลสารสังวร (ถาวร ติสฺสวโร)
วัดศรีประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูจันทธรรมสาร (บุญมี )
วัดศรีสง่าวราราม

เจ้าคณะตำบลเปือยใหญ่ - หนองปลาหมอ
พระครูพิมลปัญญาสาร (จันทรา )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลโนนแดง
พระครูสุธรรมมงคล (มนูญ )
วัดศรีสุธรรม

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ธรรมานุการ (เจียม ฐานธมฺโม)
วัดศรีประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๒
พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ ป.ธ.๕)
วัดสว่างน้ำใส

เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๓
พระครูชัยมงคลรัตน์ (ถาวร )
วัดแก้วกู่ชัยมงคล

เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง )
วัดศิริชัยมงคล

เลขานุการ
พระปลัด ไกรศิลป์ สุพฺพโต
วัดศิริชัยมงคล

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูปริยัติประสิทธิคุณ (สุเนตร ป.ธ.๔)
วัดจันทรประสิทธิ์

เลขานุการ
พระครูประสิทธิกิตติญาณ (วีระ )
วัดจันทรประสิทธิ์

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ (ปิยะวัฒน์ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่ เขต ๑
พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภณ
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่ เขต ๒
พระครูอานันท์สารคุณ
วัดสว่างทุ่งมน

เจ้าคณะตำบลบ้านลาน เขต ๑
พระครูโชติธรรมสาร (ไมย์ )
วัดมัชฌิมวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านลาน เขต ๒
พระครูสุทธิโพธิคุณ (สุวิทย์ )
วัดสะอาดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุทธิธรรมสาร (ไสว )
วัดสะอาดโนนงาม

เจ้าคณะตำบลหัวหนอง
พระครูโพธิวรรณากร (นิมิตร )
วัดโพธิ์กลาง

เจ้าคณะตำบลเมืองเฟีย
พระครูปริยัติปัญญารัตน์ (โสภรรณ ป.ธ.๔)
วัดมงคลหลวง

เจ้าคณะตำบลแคนเหนือ
พระครูโฆษิตธรรมสาร (ถวิล )
วัดธรรมเจดีย์

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๑
พระครูวีรสารธรรมากร (แหวน )
วัดหนองนกเขียน

เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๒
พระครูจันทวรรโณภาส (บุญช่วย )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลป่าปอ
พระครูพิมลรัตโนภาส (อ่อนสา )
วัดบุปผาราม

เจ้าคณะตำบลภูเหล็ก
พระครูนิวาสอรัญญเขต
วัดอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๑
เจ้าอธิการสีทน สิริธมฺโม
วัดพรหมวิหาริการาม

เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๒
พระครูสุจินต์ธรรมวิมล (สมจิตร )
วัดป่าอาสภาวาส

เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร)
วัดเกาะแก้ว

เลขานุการ
พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ (จรัส จนฺทรํสี)
วัดเกาะแก้ว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง (๒๕๖๒)
พระครูพิศาลสารโสภณ (หวด ขนฺติพโล)
วัดสว่างธรรมวราราม

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
พระครูโอภาสกิจจานุรักษ์ (ผดุง )
วัดโนนศรีเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูโสภณสมานคุณ (คิด )
วัดโสกม่วงสามัคคี

เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๑
พระครูกิตติวราภินันท์ (สมบูรณ์ )
วัดโพนเลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูเกษมกิจวิธาน
วัดโพธิ์ตาล

เจ้าคณะตำบลโนนฆ้อง
พระครูวิจารณ์ธรรมโฆษิต (เสียงระพน )
วัดสมบูรณ์

เจ้าคณะตำบลป่ามะนาว
พระครูวิมลสุวรรณสาร
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลป่าหวายนั่ง
พระครูกิตติวัฒนาภรณ์
วัดอัมพวนาราม

เจ้าคณะตำบลโคกงาม
พระครูสิริคุณสาร
วัดศรีพนาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี )
วัดพิมลธรรมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด (๒๕๖๑)
พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
วัดศรีนวล

เจ้าคณะตำบลหนองแซง
พระครูโชติสารโสภณ (บุญเกิด )
วัดธรณีธงชัย

เจ้าคณะตำบลโคกสำราญ เขต ๑
พระครูประภาสกิจจานุกูล (ระเบียบ ธมฺมทินฺโน)
วัดสว่างสำราญ

เจ้าคณะตำบลโคกสำราญ เขต ๒
พระครูชุมพลคุณสาร (สุรินทร์ )
วัดศรีชุมพล

เจ้าคณะตำบลบ้านแฮด
พระใบฎีกา สิริเขต ฐานธมฺโม
วัดสวรรค์

เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
พระปลัด เล็ก อานนฺโท
วัดศรีนวล

เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
พระครูไพศาลสารกิจ
วัดโชติการาม

เลขานุการ
พระอุทิศ กตสาโร
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลขามป้อม
พระครูพิทักษ์บุญญากร (สมโภชน์ )
วัดมาลา

เลขานุการ
พระมหาเจมรบ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓
วัดเลียบโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลเปือยน้อย
พระครูประโชติสารนิวิฐ (สุเมธ )
วัดโชติการาม

เจ้าคณะตำบลวังม่วง
พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูประโชติโพธิสาร (ประดิษฐ์ )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะอำเภอพระยืน
พระครูสิริปริยัติวราภรณ์ ป.ธ.๕
วัดเจดีย์

เลขานุการ
พระครูปรีชาธรรมภิวัฒน์ (บุญถึง )
วัดสระโนน

รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน
พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ ป.ธ.๔)
วัดศรีตาล

เจ้าคณะตำบลพระยืน เขต ๒
พระครูวรชายนุกูล
วัดไชโย

เจ้าคณะตำบลพระบุ
เจ้าอธิการเสริฐ รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระบุ (๒๕๕๘)
พระครูวิบูลสารสุนทร (เสงี่ยม เวปุลฺโล)
วัดบริบูรณ์

เจ้าคณะตำบลบ้านโต้น
พระครูพิมลกิจจานุกูล
วัดศรีพิมล

เจ้าคณะตำบลขามป้อม
พระครูปรีชาธรรมภิวัฒน์ (บุญถึง )
วัดสระโนน

เจ้าคณะตำบลหนองแวง (๒๕๕๔)
พระครูอมรธรรมสาร (สกล )
วัดจอมศรีมุนี

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
พระครูอมรธรรมสาร
วัดจอมศรีมุนี

เจ้าคณะอำเภอพล
พระมหาสวัสดิ์ สจฺจวาที ป.ธ.๕
วัดสว่างอารมณ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพล (๒๕๕๙)
พระครูสิริปัญญาคม (คำสิงห์ อตฺตาคโม)
วัดมิ่งเมืองพลาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนข่า (๒๕๕๙)
พระครูสารธรรมานุวัตร (เสาร์ สุจิตโต)
วัดครองธรรมิการาม

เจ้าคณะตำบลโสกนกเต็น
พระครูธีรธรรมสาร
วัดศรีหงษ์ทอง

เจ้าคณะตำบลลอมคอม
พระครูสุวรรณสารประยุต
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลโจดหนองแก
พระครูสุทธิเขมากร (สุภัทร เขมาภิรโต)
วัดสีสะปาวัน

เจ้าคณะตำบลหนองแวงนางเบ้า
พระครูประภัศร์ธรรมนิเทศ
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลเพ็กใหญ่
พระครูวรสารธรรม
วัดไทยสถิตย์

เจ้าคณะตำบลหัวทุ่ง
พระครูปิยคุณวัฒน์ (สายศิลป์ )
วัดมาลัยจันทร์

เจ้าคณะตำบลเมืองพล
เจ้าอธิการบุญถิ่น ธมฺมกาโม
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลหนองแวงโสกพระ
พระครูสิริธรรมประภัศร์ (บัวทอง ป.ธ.๕)
วัดชุมพลบุรี

เจ้าคณะตำบลโคกสง่า
พระครูจารุธรรมโชติคุณ
วัดแสงธรรม

เจ้าคณะตำบลเก่างิ้ว
พระครูศรีปริยัตยาภินันท์ (สงกรานต์ ป.ธ.๖)
วัดมิ่งเมืองพลาราม

เจ้าคณะตำบลหนองมะเขือ
เจ้าอธิการควิน ธมฺมทินฺโน
วัดเนกขัมมาภิรมย์

เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
พระครูอมรสารคุณ
วัดท่ากระบือ

เลขานุการ
พระครูเกษมธรรมสุนทร (กฤษณพล เขมธมฺโม)
วัดถ้ำเทพนิมิต

รองเจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
พระครูปัญญาวรดิตถ์ (คำภา )
วัดท่ากระบือ

เจ้าคณะตำบลภูผาม่าน เขต ๒
พระครูนันทพัฒนานุกิจ (สุรินทร์ )
วัดท่ากระบือ

เจ้าคณะตำบลวังสวาบ เขต ๑
พระครูบรรพตเขตตานุรักษ์ (สมัย )
วัดป่าเจริญผล

เจ้าคณะตำบลวังสวาบ เขต ๒
พระครูนวกรรมกิจจาทร (สุวิทย์ )
วัดเฉลียงทอง

เจ้าคณะตำบลโนนคอม
พระครูปฎิภาณธรรมรังษี (จิตอนงค์ )
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เจ้าคณะตำบลนาฝาย
พระครูเกษมธรรมสุนทร (กฤษณพล เขมธมฺโม)
วัดถ้ำเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
พระครูพิพัฒน์มงคลธรรม (สมบูรณ์ )
วัดห้วยซ้อ

เจ้าคณะอำเภอภูเวียง
พระครูสารพัฒนาทร
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

เลขานุการ
พระทินกร สุขเวสโก
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง
พระครูศรีชยานุวัตร (ไพจิตร ป.ธ.๖)
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

เลขานุการ
พระนภดล นรินฺโท
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง (๒๕๖๐)
พระครูปัญญาสารโชติ (ปฏิคม )
วัดสว่างเลิงแสง

เจ้าคณะตำบลภูเวียง
พระครูสุวัฒน์กิจจานุกิจ (สืบศักดิ์ )
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเรือ (๒๕๕๙)
พระครูโอภาสธรรมานุโยค (คำพอง ปโยโค)
วัดศรีชมชื่น

เจ้าคณะตำบลกุดขอนแก่น เขต ๑
พระครูสิริสารานุยุต (สี สิริธมฺโม)
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลทุ่งชมพู
พระครูธรรมจักรสารคุณ
วัดโพนทองดอนไข

เจ้าคณะตำบลหว้าทอง
พระครูสารธรรมมงคล
วัดศาลา

เจ้าคณะตำบลนาหว้า
พระครูประโชติจารุธรรม (จำนงค์ จรณธมฺโม)
วัดสว่างวิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร เขต ๒
พระครูสุวรรณชัยคุณ
วัดสว่างโนนรัง

เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง
พระมหาโกศล โกสโล ป.ธ.๔
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลดินดำ
พระครูวีรธรรมประคุณ
วัดวารินทร์

เจ้าคณะตำบลหนองกุงเซิน
พระครูวิมลสารสุนทร (มานิตย์ )
วัดสว่างหนองกุง

เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูอนุกูลสารธรรม ( ถิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์กลาง

เลขานุการ
พระครูปริยัติปัญญารังษี (สังคม ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูสารปิยธรรม ( ปิยธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

เลขานุการ
พระมหาปรีชา อตฺตคุตฺโต ป.ธ.๔
วัดสะอาด

รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูอรุณสารเขต ( อรุโณ)
วัดโนนทอง

เลขานุการ
พระสมชาติ สุภจิตฺโต
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลกุดเค้า เขต ๓
พระครูกันตสีลานุยุต (กาวี )
วัดป่ามัญจาคีรี

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๒
พระมหาปรีชา อตฺตคุตฺโต ป.ธ.๔
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๓
พระครูสันติสารสุนทร (เสริม )
วัดสวัสดี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูวิสุทธิธรรมานุวัฒน์ (น้อย วีตาลโย)
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๒
พระครูวิมลธรรมานันท์
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลคำแคน เขต ๒
พระครูธรรมสารเสวี
วัดสะอาด

เจ้าคณะตำบลโพนเพ็ก เขต ๑
พระครูวิรัชพัฒนาทร (วิลาส )
วัดศรีสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลโพนเพ็ก เขต ๒
พระมหาทองล้วน อตฺถกาโม ป.ธ.๓
วัดท่าแขก

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เขต ๑
พระสมุห์ สำเนียง ยโสธโร
วัดชนะชัย

เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เขต ๒
เจ้าอธิการมณี มหาวีโร
วัดฉิมพลี

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
พระครูถาวรมงคลจิต (หนูกิจ )
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูปริยัติปัญญารังษี (สังคม ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
วัดสะอาด

เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า
พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน ป.ธ.๓)
วัดนายมวราราม

เลขานุการ
พระปลัด รณชัย สิริวณฺโณ
วัดนายมวราราม

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอธิการบุญรอด ฐานวโร
วัดหนองนาคำ

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูปิยสารสุนทร
วัดสะพานยาว

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูปทุมสิทธิคุณ (ทวีศักดิ์ )
วัดศรีประทุม

เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูโกศลปริยัติกิจ
วัดเทวราช

เลขานุการ
พระมหาประจักร ปิยทสฺสี
วัดเทวราช

รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
พระครูเกษมนันทสาร (ณรงค์ )
วัดท่าละหาน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย (๒๕๕๘)
พระครูญาณกิจวิวัฒน์ (คูณ ญาณจาโร)
วัดบูรณ์

เจ้าคณะตำบลแวงน้อย
พระครูโฆสิตปัญญาวิกรม (บุญจันทร์ )
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลท่าวัด
พระครูโสตถิบุญวัฒน์ (หนูแดง )
วัดศรีสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลละหานนา
พระครูปิยคุณาธาร
วัดเรไร

เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
พระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์ )
วัดเกาะศิริ

เจ้าคณะตำบลทางขวาง
พระครูถิรสารสุนทร (เสถียร )
วัดมัคคาลัย

เจ้าคณะตำบลท่านางแมว
พระครูสถิตธรรมวรคุณ (สนิท )
วัดทรงศิลา

เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
พระครูสารธรรมาภรณ์
วัดสระเกษ

รองเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน
วัดลัฎฐิวัน

เจ้าคณะตำบลแวงใหญ่
พระครูประโชติขันตยาภรณ์
วัดจิตตปริวนาราม

เจ้าคณะตำบลคอนฉิม
พระครูสุมนจันทสารคุณ (มะนัส จนฺทสโร)
วัดโนนสัมพันธ์

เจ้าคณะตำบลใหม่นาเพียง
พระครูสุพัฒน์สารวิมล (จำเริญ )
วัดนาคสงเคราะห์

เจ้าคณะตำบลใหม่นาเพียง เขต ๒
พระครูจันทสารบุญโชติ (สุพจน์ จนฺทโชโต)
วัดมหรรณพาราม

เจ้าคณะตำบลโนนทอง
พระครูอาคมบุญรักษ์ (บุญมา )
วัดสาลวัน

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
พระครูสุวรรณาธิคุณ (สมานชัย )
วัดสิงห์ขรณ์

เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
พระครูโสภณวชิรธรรม
วัดสีชมพู

เลขานุการ
พระวรวุฒิ กิตติญาโณ
วัดสีชมพู

รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู
พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๔
วัดสามัคคยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสีชมพู เขต ๑ (๒๕๖๐)
พระครูสิริชัยสาร (สายทอง ยโสธโร)
วัดศรีชัยวราราม

เจ้าคณะตำบลสีชมพู เขต ๒
พระครูสุมณฑ์สุนทรธรรม (ประมวล )
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลวังเพิ่ม
พระครูบวรอรัญญเขต (บุญทัน )
วัดอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๑
พระครูพิศาลสารกิจ (ถวิล )
วัดพิศาล

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๒
พระครูพิบูลธรรมทาน (หนูจันทร์ )
วัดพิบูลย์

เจ้าคณะตำบลนาจาน
พระครูกิตติสาโรภาส
วัดศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลซำยาง
พระมหาทองพูน อายปุณฺโณ
วัดศรีสำราญ

เจ้าคณะตำบลหนองแดง
เจ้าอธิการสุวรรณ ถาวโร
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลดงลาน
เจ้าอธิการชัยยัน อิสฺสรธมฺโม
วัดป่าแก้วโกศล

เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
พระครูสุนทรสารญาณ
วัดโนนงาม

เลขานุการ
พระประวัติ ปภสฺสโร
วัดโนนงาม

เจ้าคณะตำบลกุดธาตุ
พระครูสันติโพธิธรรม
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลขนวน
พระครูสารโชติคุณ
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระครูถิรญาณสุนทร (รังสรรค์ )
วัดศรีโพธิ์ชัย

เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ป.ธ.๗
วัดโพธิ์ทอง

เลขานุการ
พระครูปริยัติพิพัฒนาภรณ์ (วิชยุตม์ ป.ธ.๔)
วัดป่านันทิกวัน

รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระครูสิทธิสารโสภิต (อร่าม ป.ธ.๔)
วัดสิทธิการาม

เลขานุการ
พระประเสริฐ ฐิตคุโณ
วัดสิทธิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระครูปริยัติรัโนภาส ป.ธ.๔
วัดสระโอภาวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ (๒๕๕๐)
พระครูวิโรจน์สารคุณ (อ่อนจันทร์ ชุตินฺธโร)
วัดมงคลนิมิต

เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๑
พระครูโพธิธรรมสาร
วัดตระคลองโพธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๒
พระครูสิทธิอรรถสาร
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลบ้านกง เขต ๑
พระครูสิริปริยัติสุธี (สุริยัน จนฺทนาโม ป.ธ.๖)
วัดป่านันทิกวัน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านกง เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูบวรปัญญาคุณ (บุญทา ปญฺญาปวโร)
วัดมงคลนิมิต

เจ้าคณะตำบลจระเข้
พระครูจันทคุณสาร
วัดถาวรนิมิตร

เจ้าคณะตำบลยางคำ
พระครูกิตติพีรานุวัฒน์
วัดสวรรคงคา

เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๑
พระครูวรจิตตาภิรม
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๒
พระครูสิริโพธิวัฒน์
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลโนนทัน
พระครูโพธิ์ชัยวุฒิสาร
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลกุดกว้าง เขต ๑
พระครูสถิตปุญญสาร
วัดตลาดหนองเรือ

เจ้าคณะตำบลกุดกว้าง เขต ๒
พระครูผาสุกสารวิมล
วัดป่าเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๑
พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร (วันชัย วิสารโท)
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร

เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
พระครูโอภาสวรธรรมสาร (สังวรณ์ )
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร

เจ้าคณะตำบลบ้านเม็ง เขต ๑
พระครูปริยัติชัยกิจ (คำพอง ป.ธ.๔)
วัดเวียงไชย์

เจ้าคณะตำบลบ้านเม็ง เขต ๒
พระครูศรีปริยัติมงคล
วัดร่มประดู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านผือ (๒๕๖๒)
พระครูวิจารณ์สารกิจ (คำเฟือง กตวโร)
วัดตะคลองหัน

เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
พระครูสุทธปุญญสาร
วัดสุทธิจิตตาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง (๒๕๕๙)
พระครูสุนทรสิริสาร (ชาย เตชวโร)
วัดชัยศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง (๒๕๖๑)
พระครูวิบูลสารการ (ภู ปญฺญาธโร)
วัดสระบัวแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง เขต ๑
เจ้าอธิการสุนัน สุจิตฺโต
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง เขต ๒
พระครูสถิตญาณสาร
วัดเสลบูรณ์

เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า
พระครูปริยัติสารวิมล (สุภาพ ป.ธ.๔)
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะตำบลดงเค็ง
พระครูสิริสีลคุณ
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ
พระครูกันตธรรมสาร (ประเสริฐ )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลหันโจด
พระครูปัญญาสรานุกิจ (ทองพูน )
วัดสระบัวแก้ว

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก
พระครูจารุธรรมสาร (สายทอง )
วัดไทยนิยม

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูวิโรจน์กิตติคุณ (จรูญ )
วัดสกุณาวาส

เจ้าคณะตำบลคึมชาด
พระครูนิมิตธีรคุณ
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลดอนดั่ง
พระครูสิทธิวรดิษฐ์ (สมศักดิ์ )
วัดสุทธาราม

เจ้าคณะตำบลดอนดู่ เขต ๑
พระครูวิมลสารภาณ
วัดศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลดอนดู่ เขต ๒
พระครูรัตโนภาสวิมล
วัดนิรันดร

เจ้าคณะตำบลวังหิน
เจ้าอธิการประภากรณ์ ปภสฺสรจิตฺโต
วัดโนนทอง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ล้อม
พระครูอดุลสารกิจ (บัวลา )
วัดนิเวศน์วิทยาราม

เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี ป.ธ.๗
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

เลขานุการ
พระครูปริยัติรัตโนบล (เทพา ป.ธ.๔)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

รองเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
พระครูวุฒิสารวิมล (เขียน )
วัดโพธิ์สง่า

เลขานุการ
พระมหาธีระยุทธ ธีรภทฺโท ป.ธ.๗
วัดยางคำ

เจ้าคณะตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
พระครูปริยัติรัตโนบล (เทพา ป.ธ.๔)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

เจ้าคณะตำบลทุ่งโป่ง
พระครูโพธิธรรมวรากร (ฉัตร )
วัดโพธิ์สง่า

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูสิริปริยัติวรากร (วรจักร ป.ธ.๕)
วัดเขื่อนอุบลรัตน์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูปัญญาสารวิจิตร (สวย ปญฺญาวโร)
วัดบารมีชัย

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
พระครูวิริยธรรมโสภณ (บุญมาก ยสปาโล)
วัดอุตสาหะ

เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๓
พระครูอุบลธรรมรัตน์ (สากล )
วัดโนนทัน

เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
พระครูประภาตนวการ (ไพบูรณ์ )
วัดนาคำ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูสุวรรณสารธรรม (สมพร จนฺทโชโต)
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๑
พระครูโฆสิตธรรมพินิจ (เผด็จ )
วัดป่าวิลัยวรรณ

เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๒
เจ้าอธิการสมพาน สีลเตโช
วัดอัมพวัน

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๓๑๙๒ , ๐๘ ๙๕๑๕ ๐๓๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙)
วัดป่าแสงอรุณ
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๓๒ , ๐๘ ๑๔๘๖ ๕๔๗๕

ขอนแก่น

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๒)
พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
วัดศรีจันทร์
โทร. ๐๘ ๑๘๔๒ ๗๒๐๘

เลขานุการ
พระครูธรรมาภิสมัย (สมัย ผาสุโก ป.ธ.๓)
วัดศรีจันทร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (๒๕๔๙)
พระราชวุฒาจารย์ (ปรีชา สุปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดศรีจันทร์
โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๓๙๘๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร)
วัดศรีจันทร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (๒๕๖๒)
พระครูธรรมสารพินิจ (พรหม ธมฺมสาโร)
วัดโนนชัยวนาราม

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูสุทธิจิตติมงคล (จิตติพงษ์ ป.ธ.๓)
วัดป่าวิเวกธรรม

เจ้าคณะตำบลพระลับ
พระครูพิริยสารคุณ (วีระ จนฺทวีโร)
วัดมิ่งโพธิ์วนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระลับ (๒๕๖๒)
พระครูโอภาสธรรมพิเชษฐ์ (พิเชษฐ์ ฐิตธมฺโม)
วัดสว่างหนองไฮ

เจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม
พระครูวินัยธร วรชัต ปยุตโต
วัดป่ารัตนมงคล

เจ้าคณะตำบลบ้านหว้า
พระครูปัญญาสารโกศล (ภคินทร์ ป.ธ.๓)
วัดศรีจันทร์

เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ป.ธ.๕
วัดป่าแสงอรุณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ (๒๕๖๒)
พระครูอนันตสารคุณ (จุฬา สุธมฺโม)
วัดป่าอนันตคุณ

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
พระครูพิศาลปัญญาคุณ
วัดศรีประทุมวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูเกษมปริยัติกิจ (ไสว )
วัดคีรีวัน

เจ้าคณะตำบลโนนทอง
พระครูปุณยปภากรโกวิท (บุญช่วย )
วัดกุเวียน

เจ้าคณะตำบลจระเข้
พระครูสถาพรธรรมสาร
วัดจันทร์

เจ้าคณะตำบลยางคำ
เจ้าอธิการยุทธนา ปภากโร
วัดป่าชุมหลวงนาราม

เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์-น้ำพอง-กระนวน-เขาสวนกวาง-ซำสูง
พระครูจิตตโสภณ (โสม สุจิตโต)
วัดพระบาทภูพานคำ

เลขานุการ
พระครูโอภาสธรรมรัตน์ (อนุยุต ฐิโตภาโส)
วัดพระบาทภูพานคำ

เจ้าคณะตำบลวังชัย เขต ๑
พระครูพิพัฒนสารสิทธิ (บรรลุ นาคสีโล)
วัดมหาชัย

เจ้าคณะตำบลวังชัย เขต ๒
พระชาญชัย เตชวโร
วัดมหาชัย

เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง
พระครูวิบูลธรรมวัฒน์
วัดหนองสองห้อง

เจ้าคณะตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
พระครูโอภาสธรรมรัตน์ (อนุยุต ฐิโตภาโส)
วัดพระบาทภูพานคำ

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
พระครูโสภณธรรมกิจ (โกศล )
วัดซำขามถ้ำยาว

เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ (บัวทอง ทมโก)
วัดคุ้มจัดสรรค์

เลขานุการ
พระสมุห์ ชาคริณ พุทฺธสาโร
วัดคุ้มจัดสรรค์

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูบริหารวัฒนกิจ (บุญธรรม )
วัดป่าสุมนามัย

เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่
เจ้าอธิการโกมินทร์ กนฺตสีโล
วัดคุ้มจัดสรรค์

เจ้าคณะตำบลบ้านแฮด
พระครูวิบูลธรรมประโชติ
วัดหนองฮี

เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
พระครูชัยวัฒน์พิศาล (สุริยา )
วัดป่าภูเขาดิน

เจ้าคณะอำเภอชนบท
พระครูกันตธรรมานุรักษ์
วัดศรีสุมังคล์

เลขานุการ
พระรุ่งเรือง จนฺทโชโต
วัดป่าฟ้าระงึม

เจ้าคณะตำบลชนบท
เจ้าอธิการวิเชียร สุมโน
วัดแสงธรรม

เจ้าคณะตำบลศรีบุญเรือง
พระครูปุณณธรรมาภรณ์ (ดำรง )
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลปอแดง
พระครูโอภาสธรรมปโพธ
วัดป่าธรรมวิเวก

เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น
พระครูกิตติชัยคุณ (ชนะ )
วัดป่าอรุณวนาราม

เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
พระครูสถิตสมณคุณ (สมาน )
วัดโนนสำนัก

เลขานุการ
พระศราวุฒิ วิชฺชากโร
วัดโนนสำนัก

เจ้าคณะตำบลกุดเค้า
พระครูสุทธิชยาภรณ์
วัดวงกฎคีรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดเค้า (๒๕๖๒)
พระครูนิวิฐสมณวัตร (นงค์ ปคุโณ)
วัดอุดมคงคาคีรีเขต

เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
พระผุย วิชาโน
วัดโนนสำนัก

เจ้าคณะตำบลสวนหม่อน
พระกิตติพงษ์ ถาวโร
วัดป่าเหล่าใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสวนหม่อน (๒๕๖๒)
พระครูศีลคุณาภิวัฒน์ (หนูสินธุ์ รกฺขิตสีโล)
วัดป่าวิโมกขาราม

เจ้าคณะอำเภอพล
พระมงคลกิตติวงศ์ (ทองพูน อุตฺตโม)
วัดสระจันทราวาส
โทร. ๐๘ ๖๐๓๘ ๒๕๒๖

เลขานุการ
พระครูคัมภีร์ปัญญากร
วัดสระจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลเมืองพล
เจ้าอธิการสุพิน สุวณฺโณ
วัดสระจันทราวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองพล (๒๕๖๒)
พระครูวิบูลธรรมรส (วิรัตน์ ธมฺมรโส)
วัดจันทรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลเก่างิ้ว
เจ้าอธิการบุญเพ็ง สุมโน
วัดป่าสุริยาเย็น

เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง
พระครูปิยธรรมโสภณ
วัดโพธิธรรมบ้านเมย

เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า
พระครูเกษมสุขวัฒน์ (ทองจันทร์ )
วัดเกาะสะอาด

เจ้าคณะตำบลแวงน้อย
พระครูอุดมสารสุธี
วัดป่าศรีอุดมสมพร

เจ้าคณะตำบลแวงใหญ่
พระครูถาวรธรรมรัตน์
วัดรัตนมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอภูเวียง - หนองนาคำ (๒๕๖๒)
พระครูญาณวรวิสุทธิ์ (ปรีชา อนลโส)
วัดสันติการาม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองเก่าพัฒนา (๒๕๖๒)
พระครูพิพัฒน์ธรรมาภิบาล (ประไพ ธมฺมปาโล)
วัดจันทร์เขมาราม

เจ้าคณะตำบลสงเปือย
พระปรีชา ผลญาโณ
วัดบริบูรณ์วราราม

เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
พระครูเกษมธรรมจารี (วิจัย )
วัดจันทร์เขมาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านเรือ
พระครูเขมาวุฒิกร
วัดศรีภูเวียง

เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง
พระครูโฆษิตธรรมสาร
วัดไตรมิตติการาม

เจ้าคณะตำบลหว้าทอง
พระครูวิวิธธรรมคุณ
วัดศรีภูเวียง

เจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร
พระครูวิบูลศีลโสภณ (มณเฑียร )
วัดป่าศิริสมบัติ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร (๒๕๖๒)
พระครูสันตาจารคุณ (ประเวช สนฺตจิตฺโต)
วัดอาคเนย์

เจ้าคณะอำเภอชุมแพ - ภูผาม่าน
พระครูโสภณกิตติสาร (เสกสรร )
วัดป่าศรีบุรี

เลขานุการ
พระทรงพล คุณสํวโร
วัดป่าศรีบุรี

เจ้าคณะตำบลขัวเรียง
พระครูถาวรธรรมธาดา (วิชาญ )
วัดโนนคูณ

เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม
พระชำนาญ ฐิติธมฺโม
วัดป่าศรีบุรี

เจ้าคณะตำบลนาฝอย
พระครูอิสรธรรมคุณ (พิชัย )
วัดป่านาหนองทุ่ม

เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
พระครูกิตติมงคลคุณ (บุญธรรม )
วัดศรีแก้ว

เจ้าคณะตำบลสีชมพู
เจ้าอธิการทองดี สุวีโร
วัดป่าสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลนาจาน
พระครูสิริกัลยาณคุณ
วัดสุวรรณรังษี

เจ้าคณะตำบลหนองแดง
พระครูวินัยสารพิลาส (วนิตย์ จนฺทวํโส)
วัดป่าหนองแดง

เจ้าคณะตำบลดงลาน
พระครูไพศาลสารธรรม (วิรัตน์ )
วัดป่าสันติสุข

เจ้าคณะตำบลวังเพิ่ม
พระครูพิศาลปัญญาวัฒน์ (ประหยัด )
วัดสว่างโนนงาม


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น - พระสังฆาธิการ