หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๓ ๖๖๕๑

รองเจ้าคณะภาค ๙ รูปที่ ๑
พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๘๑๔๗ , ๐๘ ๙๖๖๐ ๑๔๖๔

เลขานุการ
พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๘๓๔๕

มหาสารคาม

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๕)
พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)
วัดมหาชัย
โทร. ๐ ๔๓๗๑ ๑๒๗๔ , ๐๘ ๑๒๖๐ ๐๘๓๐

เลขานุการ
พระมหาประกาศ อาภากโร ป.ธ.๕
วัดบ้านเสือกินวัว

รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม รูปที่ ๑ (๒๕๕๗)
พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต ป.ธ.๕)
วัดสว่างวารี
โทร. ๐๘ ๙๗๑๒ ๕๑๔๕

เลขานุการ
พระมหาสมพร จนฺทวํโส ป.ธ.๗
วัดมหาชัย

รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม รูปที่ ๒ (๒๕๖๐)
พระครูพิสัยสารคุณ (ถวิล ฐิติญาโณ)
วัดกลางโกสุม

เลขานุการ (๒๕๕๘)
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙
วัดมหาชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๓)
พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
วัดอภิสิทธิ์
โทร. ๐ ๔๓๗๒ ๒๖๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๖)
พระศรีวรญาณ วิ. (ไหล โฆสโก ป.ธ.๙)
วัดป่าหนองคู
โทร. ๐๘ ๑๐๕๑ ๐๙๔๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๘)
พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก)
วัดสุวรรณมงคล

เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูวรกิจสุนทร (สุบิน ป.ธ.๓)
วัดอภิสิทธิ์

เลขานุการ
พระครูปลัด ภูมินทร์ วรโท
วัดอภิสิทธิ์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูถาวรบุญโชติ (บุญทอด )
วัดอภิสิทธิ์

เลขานุการ
พระครูสิทธิวีรานุกูล (จำเริญ ญาณวีโร)
วัดอภิสิทธิ์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต)
วัดขุนพรหมดำริ

เลขานุการ
พระมหาภัศดา พฺรหฺมทสฺสี ป.ธ.๖
วัดขุนพรหมดำริ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม (๒๕๕๕)
พระครูศรีปริยัติโสภิต (บุญช่วย กิตฺติญาโณ ป.ธ.๕)
วัดศรีสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๑
พระครูสิริสารโกวิท (สัม ฐานุตฺตโม ป.ธ.๖)
วัดอุทัยทิศ

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
พระครูอรุณชยานุวัตร (อุทัย )
วัดมหาชัย

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๓
พระครูรัตนปัญญาธร (ทิว )
วัดส่องเหนือ

เจ้าคณะตำบลโคกก่อ
พระครูโสภณสังวราภิวัฒน์ (วรายุ จิตฺตสํวโร)
วัดท่างาม

เจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๑
พระครูวิจิตรวนสาร (บุญสวย สุจิตฺโต)
วัดกุญชรวนาราม

เจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๒
พระครูผาสุกสารธรรม (ที )
วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม

เจ้าคณะตำบลแวงน่าง
พระครูคัมภีร์วรธรรม (คำไพ คมฺภีโร)
วัดเหนือดงน้อย

เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต ๑
พระครูประโชติธรรมสุนทร (คาน )
วัดเม่นใหญ่

เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต ๒
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ (อำนวย )
วัดท่าแร่คงคาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลิง (๒๕๕๙)
พระครูประภัศร์สิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปภสฺสโร)
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง

เจ้าคณะตำบลเกิ้ง
พระครูวิจิตรธรรมประโชติ (สุวิทย์ )
วัดโนนตูม

เจ้าคณะตำบลลาดพัฒนา
พระครูวรดิตถ์ธรรมสาร (ทอน )
วัดท่างาม

เจ้าคณะตำบลเขวา เขต ๑
พระครูสุวรรณธรรมสถิต (แดง ป.ธ.๔)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลเขวา เขต ๒
พระครูปริยัติกิจจาภรณ์ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดปรมัยยิกาวาส

เจ้าคณะตำบลท่าตูม
พระครูภาวนาสิทธิการ (บรรจบ ปทุโม)
วัดท่าสำราญธรรม

เจ้าคณะตำบลห้วยแอ่ง
พระครูสิทธิชัยธรรม (บุญยศ )
วัดอภิสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองโน
พระครูประโชติวรคุณ (สติ )
วัดเทพวิหก

เจ้าคณะตำบลบัวค้อ
พระครูจันทกิจวิมล (แสวง )
วัดจันทราวาส

เจ้าคณะตำบลดอนหว่าน
พระครูกิตติเหมคุณ (คำพันธ์ )
วัดโพธิ์ศรีจินาราม

เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พระครูปริยัติพัฒโนดม (ธเนศ ยโสธโร ป.ธ.๔)
วัดพยัคฆภูมิวราราม

เลขานุการ
พระครูสมุห์ อนุวัฒน์ จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวราราม

รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พระมหาประกิต ฐิตญาโณ ป.ธ.๗
วัดทองนพคุณ

เลขานุการ
พระนัฒพงษ์ ญาณพโล
วัดทองนพคุณ

รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พระมหาสุภาพร จนฺทวโร ป.ธ.๘
วัดดอนหลี่

เลขานุการ
พระเอกชิต อนุตฺตโร
วัดรัตนมานิตย์

เจ้าคณะตำบลก้ามปู
เจ้าอธิการวิเชียร จิตฺตสาโร
วัดโนนรัง

เจ้าคณะตำบลลานสะแก
พระครูปัญญาสราธิคุณ (ชัยพงษ์ ป.ธ.๓)
วัดหนองแก

เจ้าคณะตำบลเมืองเสือ
พระครูประจักษ์สีลากร (เฮ็ง )
วัดเมืองเสือสุขุมาราม

เจ้าคณะตำบลเวียงสะอาด
พระครูสิริปัญญาภรณ์ (สุธีร์ ป.ธ.๔)
วัดหนองยาง

เจ้าคณะตำบลเวียงชัย
พระครูกิตติคุณโสภณ (บุญศรี )
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลเมืองเตา เขต ๑
พระครูวิโรจน์ธรรมสาร (ไพฑูรย์ )
วัดบ้านหนองฮี

เจ้าคณะตำบลเมืองเตา เขต ๒
พระสมุห์ นิสัย กุสโล
วัดโนนจาน

เจ้าคณะตำบลราษฎร์เจริญ เขต ๒
เจ้าอธิการลาย สีลเตโช
วัดสระแคนใต้

เจ้าคณะตำบลนาสีนวล เขต ๑
เจ้าอธิการพิศาล เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาสีนวล เขต ๒ (๒๕๕๙)
พระครูประดิษฐ์สิริคุณ (ปุ่น ฐิตธมฺโม)
วัดศรีมงคล

เจ้าคณะตำบลเม็กดำ เขต ๑
พระมหาฐิติพงษ์ ฐิติญาโณ ป.ธ.๓
วัดบ้านตาลอก

เจ้าคณะตำบลเม็กดำ เขต ๒
พระครูโสภณนวกิจ
วัดขามเรียน

เจ้าคณะตำบลหนองบัวแก้ว เขต ๒
พระครูเกษมวีรธรรม (วิทยา )
วัดบ้านป่าชาด

เจ้าคณะตำบลราษฎร์พัฒนา
พระครูรัตนวนาภิวัฒน์ (คำผง )
วัดรัตนวัน

เจ้าคณะตำบลภารแอ่น
พระครูพิสัยปัญญาภรณ์ (รันดร ฐิตปุญฺโญ)
วัดบ้านดงบาก

เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
พระครูญาณโพธารักษ์ (สมชาย อภิญาโณ)
วัดโพธาราม

เลขานุการ
พระสมพร ฉนฺทสีโล
วัดโพธาราม

รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
พระครูสุวรรณวราภิรักษ์ (ดาวเรือง เตชวโร)
วัดโคกสีนอก

เลขานุการ
พระครูสมุห์ วีรพงศ์ ถาวโร
วัดโสมนัสประดิษฐ์

รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๖๒)
พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙
วัดมหาชัย

เลขานุการ
พระครูปลัด ธีระพงษ์ จิตฺตทนฺโต
วัดโสมนัสประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๕๙)
พระครูสถิตรัตนโสภณ (พิทยาธร จิรายุโก)
วัดรัตนโสภา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม (๒๕๖๑)
พระครูวรพรตสิทธิการ (สัมฤทธิ์ ชินวโร)
วัดโสมนัสประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๑
พระครูวาปีกันตสาร (จั้น )
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒
พระครูประภัสร์อัครธรรม (สมชาย )
วัดสองห้องใต้

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๓
พระครูวาปีมัชฌิมาภรณ์ (แสวง )
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลหนองทุ่ม
พระครูมิถิลาธรรมพิทักษ์ (สัมฤทธิ์ เทวธมฺโม)
วัดกู่มิถิลา

เจ้าคณะตำบลดงใหญ่
พระครูโพธิฐานธรรม (พยุงศักดิ์ )
วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลงัวบา (๒๕๖๑)
พระครูวาปีสุภัทรธรรม (แสง สุภทฺโท)
วัดโนนทัน

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ เขต ๑
พระครูสุธรรมจารี (ประพันธ์ )
วัดสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ เขต ๒
พระครูอุดมเขมาภรณ์ (คำจวน )
วัดประดู่ทรงธรรม

เจ้าคณะตำบลหวาย เขต ๑
พระครูอดุลศีลพรต (จันดี )
วัดบ้านเปลือย

เจ้าคณะตำบลหวาย เขต ๒
พระครูกันตศีลวิมล (หนูกัน )
วัดหนองคลอง

เจ้าคณะตำบลนาข่า
พระครูพิทักษ์ลัฏฐิวัน (คำปลิว )
วัดลัฏฐิวัน

เจ้าคณะตำบลแคน เขต ๑
พระครูวรพจน์พิศาล (ดิเรก )
วัดสระแคน

เจ้าคณะตำบลแคน เขต ๒
พระครูโกวิทธรรมาภรณ์ (หนูไกร )
วัดแวงชัยวนาราม

เจ้าคณะตำบลขามป้อม เขต ๑
พระครูโสภณวิริยาภรณ์ (ถาวร )
วัดหนองบก

เจ้าคณะตำบลขามป้อม เขต ๒
พระครูวาปีสุเมธาภรณ์ (มานิต สุเมโธ)
วัดโนนงิ้ว

เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
พระครูปัญญาสารนิเทศ (บุญเลิศ อธิปฺญโญ)
วัดหนองไฮ

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
พระครูวาปีโพธาภิวัฒน์ (บรรจง สิริวฑฺฒโน)
วัดโพธิ์ชัยศรี

เจ้าคณะตำบลประชาพัฒนา
พระครูปทุมปัญญาภรณ์ (ทวี ป.ธ.๓)
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลเสือโก้ก
พระครูสุตธรรมนิวิฐ (อุทัย ป.ธ.๓)
วัดเทพศิริหนองกุง

เจ้าคณะตำบลหนองแสน
พระครูวาปีธรรมฐิติ (ศุภักษร )
วัดหนองแสนเหนือ

เจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูปัญญานันทคุณ (เหลา ปญญานนฺโท)
วัดบรบือสราราม

รองเจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูพิศาลชัยธรรม (อวยชัย )
วัดบ้านค้อ

เลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์ ไพรัตน์ เตชปญฺโญ
วัดดอนงัว

รองเจ้าคณะอำเภอบรบือ
พระครูวีรธรรมานุศาสน์ (ประมวล )
วัดบรบือสราราม

เจ้าคณะตำบลบรบือ
พระครูเกษมปุญญาภิวัฒน์ (เก่ง )
วัดซำแฮด

เจ้าคณะตำบลหนองสิม
พระครูเวฬุวันธรรมโชติ (บุญถิ่น )
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองคูขาด
พระครูวิบูลสันติคุณ (ประเจน )
วัดหัวนาไทย

เจ้าคณะตำบลบ่อใหญ่
พระครูจันทสุทธาภรณ์ (ทองดา จนฺทสุทฺโธ)
วัดดงเค็ง

เจ้าคณะตำบลหนองม่วง
เจ้าอธิการจำรัส จนฺทวํโส
วัดโคกใหญ่

เจ้าคณะตำบลวังไชย
พระครูวิจิตรธรรมสังวร (ประยุทธ )
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลโนนแดง เขต ๑
พระครูวิบูลวุฒิสาร (บุญเลิศ )
วัดโนนแดง

เจ้าคณะตำบลโนนแดง เขต ๒
พระครูสุวรรณธรรมคุณ (อ้วน อาภสฺสโร)
วัดโนนทอง

เจ้าคณะตำบลวังใหม่
พระครูสุคนธ์ธรรมคุณ (วิจิตร จกฺกวโร)
วัดสุคันธาราม

เจ้าคณะตำบลกำพี้
พระครูโกวิทสารคุณ (สำลี )
วัดกำพี้

เจ้าคณะตำบลโนนราษี เขต ๑
พระครูวรสีลคุณ (หนูเบา )
วัดโนนราษี

เจ้าคณะตำบลโนนราษี เขต ๒
พระครูอมรธรรมสาร (คมสันต์ )
วัดแก่นเท่า

เจ้าคณะตำบลยาง
พระครูสุตพัฒนสารกิจ (โสพรรค )
วัดป่ามอดินแดง

เจ้าคณะตำบลบัวมาศ
เจ้าอธิการแพรทอง สนฺติมโน
วัดป่าชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลหนองโก
พระครูสันติสังฆการ (สำราญ สนฺติกโร)
วัดบ้านเปลือย

เจ้าคณะตำบลหนองจิก เขต ๑
พระครูบวรประสิทธิคุณ (ตุ้ย )
วัดดอนบม

เจ้าคณะตำบลหนองจิก เขต ๒
เจ้าอธิการสุริศักดิ์ โสภณจิตฺโต
วัดโคกลี่

เจ้าคณะตำบลดอนงัว
พระครูสุวัฒนธรรมสาร (บุญถิ่น )
วัดเหล่ายาว

เจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
พระครูโกสุมวิหารการ (อภิชาติ อภิชาโต)
วัดกลางโกสุม

เลขานุการ
พระปลัด ศรายุทธ มหานรินฺโท
วัดกลางโกสุม

รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย (๒๕๖๐)
พระครูศรีวุฒิเมธี (เฉลิมวุฒิ อารยธมฺโม ป.ธ.๖)
วัดอรัญญิการาม

เลขานุการ
พระใบฎีกา วิทยา ปญฺญาวฑฒฺโน
วัดกลางโกสุม

รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
พระครูจารุวรรณธรรมสถิต (มานพ จารุวณฺโณ)
วัดโนนสูง

เลขานุการ
พระปลัด อรรถพงษ์ กตปุญโญ
วัดกลางโกสุม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
พระครูสุวรรณประโชติ (จันทา อรุโณ)
วัดสุวรรณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย (๒๕๕๙)
พระครูสิริธรรมวิจิตร (วิรัช สิริธมฺโม)
วัดหนองบอน

เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต ๑
พระครูอนุกูลสังฆกิจ (ไสว สิริปญฺโญ)
วัดใต้โกสุม

เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต ๒
เจ้าอธิการขวัญชัย สญฺญจิตฺโต
วัดสังข์ทองวนาราม

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองบอน
พระครูปัญญาโชติวัตร (สมเดช มหาปญฺโญ)
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลแพง เขต ๑
พระครูสุคนธ์ธรรมวนาสัย (ทองพูน สุคนฺโธ)
วัดป่าสามัคคีธรรม

รองเจ้าคณะตำบลแพง เขต ๑
พระครูมงคลชัยคุณ (ถนอม ฐานคโร)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลแพง เขต ๒
พระครูพิทักษ์อัมพวัน (สั่น อติชาคโร)
วัดอัมพวนาราม

เจ้าคณะตำบลวังยาว
พระปลัด ศรายุทธ มหานรินฺโท
วัดกลางโกสุม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาว
พระครูสุวรรณโชติคุณ (สมศักดิ์ ชุติมนฺโต)
วัดสุวรรณาวาส

เจ้าคณะตำบลดอนกลาง
พระครูพิธานวรพรต (สุพจน์ กตธุโร)
วัดดอนกลาง

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑
พระมหาพรพิพัฒน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๓
วัดเทพประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูอมรธรรมสถิต (ถวัลย์ อมโร)
วัดโนนภาษี

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒
เจ้าอธิการเสฎฐวุฒิ สนฺตจิตฺโต
วัดสีแสงสิงห์มีพร

เลขานุการ
พระราชัย ชยธมฺโม
วัดศรีอรัญญาวาส

เจ้าคณะตำบลโพนงาม
พระครูประภัศรธรรมโสภณ (รัญจวน ปภสฺสโร)
วัดเก่าบ้านโพนงาม

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูวิบูลย์จันทาภรณ์ (ส่วย สมฺปณฺโณ)
วัดจันทราราม

เจ้าคณะตำบลยางท่าแจ้ง
พระครูรัตนวรรโณภาส (ทองไทย รตนวณฺโณ)
วัดสุวรรณคงคา

เจ้าคณะตำบลเขื่อน
พระครูอุทัยจันทคุณ (เฉลย ปภสฺสโร)
วัดจันทอุทัย

เจ้าคณะตำบลยางน้อย
เจ้าอธิการณรงค์ มหาญาโณ
วัดศรีชุมพร

เจ้าคณะตำบลแห่ใต้
พระครูอัมพวราภิรักษ์ (สมศักดิ์ วรปญฺโณ)
วัดอัมพวัน

รองเจ้าคณะตำบลแห่ใต้
พระอธิการรักชาติ ฐิตโสภโณ
วัดสว่างชัยศรี

เจ้าคณะตำบลแก้งแก
พระครูสุวรรณมงคลนิมิต (ทองสุข สุมงฺคโล)
วัดเทพนิมิต

เจ้าคณะตำบลเหล่า
พระครูสีตลธรรมประโชติ (ทองเย็น ถาวโร)
วัดบ้านแท่น

รองเจ้าคณะตำบลเหล่า
พระอธิการสมพร จรณธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีนวล

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์
พระอธิการภา ผาสุโก
วัดหนองกุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์ (๒๕๖๒)
พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์ (สาคร สุมงฺคโล)
วัดชัยประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลหนองเหล็ก เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรโมภาส (คะนอง พุทฺธสโร)
วัดดู่เหนือ

เจ้าคณะตำบลหนองเหล็ก เขต ๒
พระครูวิจิตรธรรมานุยุต (อภินันท์ อธิจิตฺโต)
วัดหนองหญ้าม้า

เจ้าคณะตำบลเลิงใต้
พระครูโสภณจิรวัฒน์ (ศุภชิต สุภชิโต)
วัดเลิงใต้

เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูพิศาลโพธิธรรม (อภิชาติ อภิชาโต)
วัดศรีมหาโพธิ์

เลขานุการ
พระมหาณัฐวัตร ขนฺติธโร ป.ธ.๖
วัดสว่างวารี

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูปริยัติคณาทร (ยุทธพล ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณาวาส

เลขานุการ
พระสุพิชชา ปญฺญาวโร
วัดสุวรรณาวาส

รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูอนุรักษ์พุทธมงคล (สำราญ )
วัดพุทธมงคล

เจ้าคณะตำบลโคกพระ
พระมหาทองสุข ธมฺมสุนทโร ป.ธ.๕
วัดปทุมวนาราม

เจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต ๑
พระครูโพธิชัยรักษ์ (คำสิงห์ )
วัดโพธิ์มี

เจ้าคณะตำบลนาสีนวน เขต ๒
พระครูโสภณธรรมนิมิต (ประสิทธิ์ )
วัดธรรมนิมิต

เจ้าคณะตำบลท่าขอนยาง
พระครูอุดมวัฒนคุณ (อุดร )
วัดเจริญผล

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๑
พระมหาถวิล สิริวณฺโณ ป.ธ.๗
วัดบวรมงคล

เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๒
พระครูสุตธรรมมงคล (อนันต์ ป.ธ.๓)
วัดสุวรรณมงคล

เจ้าคณะตำบลขามเรียง เขต ๑
พระมหาณัฐวัตร ขนฺติธโร ป.ธ.๖
วัดสว่างวารี

เจ้าคณะตำบลขามเรียง เขต ๒
เจ้าอธิการมงคล ขนฺติสาโร
วัดจันทร์ประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลกุดใส้จ่อ
เจ้าอธิการอนุเทพ ขนฺติพโล
วัดศรีมหาโพธิ์

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา เขต ๑
พระครูรัตนสุวรรณากร (สมพร )
วัดศรีโสภณ

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา เขต ๒
พระครูปภัสร์ธรรมมงคล (อุดม )
วัดธรรมมงคล

เจ้าคณะตำบลเขวาใหญ่ เขต ๑
พระครูปริยัติคุณานุยุต (เรืองยศ )
วัดแสงอุทัย

เจ้าคณะตำบลเขวาใหญ่ เขต ๒
เจ้าอธิการปรีชา ปญฺญาสาโร
วัดศรีสุธรรมมาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑ (๒๕๖๒)
พระครูวิชิตปุญโญภาส (สุรชัย นาถปุญโญ)
วัดกุดเวียน

เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
พระครูเขมวัฒนาภรณ์ (สำเริง )
วัดเสริมสุขคงคา

เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูโกศลวรคุณ (สมจิต กุสโล)
วัดป่าทัพม้า

เลขานุการ
พระครูสุตวิชัยธรรม (ชนะ ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดกลางเชียงยืน

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูปริยัติจันทสาร (เสถียร จนฺทสิริ ป.ธ.๔)
วัดวิเศษสมบูรณ์

เลขานุการ
พระณรงค์ฤทธิ์ สุขิโต
วัดวิเศษสมบูรณ์

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
พระครูชัยธรรมโมภาส (ลำเพย ชยาภาโส ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์สังคม

เลขานุการ
พระมหาวสันต์ รตนชโย
วัดราษฎร์สังคม

เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๑
พระครูสิริปัญญาภิวัฒน์ (ก้องเกียรติ อธิปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดเชียงยืน

เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๒
พระครูสุตวิชัยธรรม (ชนะ ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดกลางเชียงยืน

เจ้าคณะตำบลดอนเงิน
พระครูรัชฎาธรรมานันท์ (สมชาติ ธมฺมธโร)
วัดดอนเงิน

เจ้าคณะตำบลนาทอง
พระครูสุชัยธรรมสถิตย์ (สุนทร อนุตฺตโร)
วัดไชยสถานธรรม

เจ้าคณะตำบลกู่ทอง
พระครูปริยัติสิริวรรณ (วิรัตน์ สิริวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์หนองบุญชู

รองเจ้าคณะตำบลกู่ทอง
พระครูสุเมธสิริธรรม
วัดบ้านกู่ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองซอน
พระครูภัทรธรรมานุกูล (ธีรภัทร์ อติภทฺโท ป.ธ.๓)
วัดราษฎร์สังคม

เจ้าคณะตำบลโพนทอง
พระครูโฆสิตธรรมวิมล (วิมล อคฺคธมฺโม)
วัดราษฎร์พิสัย

เจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๑
เจ้าอธิการประถม รกขติธมฺโม
วัดหนองสระพัง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๑ (๒๕๕๙)
พระครูรังษีธรรมกิจ (เดช อิทฺธิโชโต)
วัดสว่างศรีวิลัย

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเสือเฒ่า เขต ๒
พระอธิการประพจน์ ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีบ้านเข็ง

เจ้าคณะตำบลเหล่าบัวบาน
พระครูสุทธิธรรมญาณ (คำภา จกฺกธมฺโม)
วัดศรีสุทธาราม

เจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูอรรถสารโสภิต (สมหมาย อตฺถโกวิโท)
วัดกุดรังสุทธาราม

เลขานุการ
พระสวาสดิ์ รตนปญฺโญ
วัดกุดรังสุทธาราม

รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูประจักษ์สันติคุณ (ประเจน )
วัดหนองเลา

เลขานุการ
พระนิพนธ์ ฐิตญาโณ
วัดเหล่ากว้าง

รองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พระครูสถิตบุญโชติ (บุญเรือง )
วัดทรงศิลา

เลขานุการ
พระมหาชัยวัฒน์ ญาณเมธี ป.ธ.๓
วัดทรงศิลา

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๑
พระครูทักษิณธรรมานุวัฒน์ (จุล )
วัดทักษิณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูโสภณสราธิการ (ขำ เกสโร)
วัดหนองแดง

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๒
พระครูปริยัติญาณกวี (อัครา ป.ธ.๔)
วัดหนองกุง

เจ้าคณะตำบลนาเชือก - หนองกุง เขต ๓
พระครูสุจิตบูรพาภิรักษ์ (สมัย )
วัดบูรพา (หัวช้าง)

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก เขต ๑
พระครูวิจักษ์สีลคุณ (สงกา )
วัดหนองเม็ก

เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก เขต ๒
พระครูวิสิฐธรรมาภรณ์ (ประเสริฐพร )
วัดเหล่าอีหมัน

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑
พระครูวิจิตรธรรมวิสาร์ท (ลอง )
วัดบูรพาห้วยหลาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒ (๒๕๖๒)
พระครูปัญญาคุณาภรณ์ (กัณหา ปญญาวุฑฺโฒ)
วัดหนองบัวแดง

เจ้าคณะตำบลสำโรง
พระครูวิสิฐธรรมกิจ (อุดม )
วัดโนนหมากเหลี่ยม

เจ้าคณะตำบลปอพาน
พระครูคุณวัฒน์โสภณ (สำพัน )
วัดเหล่าค้อ

เจ้าคณะตำบลหนองโพธิ์
พระครูโพธิธรรมาภิบาล (ประจิต อคฺคธมฺโม)
วัดป่าโพธิ์เงิน

เจ้าคณะตำบลหนองแดง
พระครูวินิฐธรรมวิสุทธิ์ (ดุษฎี )
วัดเก่าใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองเรือ
พระครูประโชติพรหมคุณ (พรหมา )
วัดป่าโน

เจ้าคณะตำบลสันป่าตอง
พระครูสุตศีลวุฒิ (ธรรมวุฒิกร อธิปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดทรงศิลา

เจ้าคณะอำเภอนาดูน
พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ (หนูพิน )
วัดพระธาตุนาดูน

เลขานุการ
พระสุชาติ สุรปญฺโญ
วัดแดงโพง

รองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
พระครูโกวิทจันทคุณ (บุญจันทร์ )
วัดหนองทุ่ม

เลขานุการ
พระกล้าหาญ สิริวฑฺฒโน
วัดยางอิไล

รองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
พระมหาอุทัย ฐานจาโร ป.ธ.๙
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลนาดูน
เจ้าอธิการถวิล สนฺตจิตฺโต
วัดนาดูนพัฒนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกู่สันตรัตน์ (๒๕๕๙)
พระครูสันติรัตนาภรณ์ (ประสิทธิ์ สนฺติกโร)
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลดงดวน
พระครูสถิตถาวรธรรม (วีระ )
วัดแดงโพง

เจ้าคณะตำบลดงบัง
พระครูถาวรโพธารักษ์ (สวัสดิ์ )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลดงยาง
พระครูวิโรจน์ปัญญาวุธ (ทองมี )
วัดหนองผง

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระครูกัลยาณกิจจานุกิจ (พิรพล )
วัดดาวประดิษฐ์

เจ้าคณะตำบลหนองคู
พระครูบรรพตบริหาร (จำนงค์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดบ้านโพนทอง

เจ้าคณะตำบลหัวดง
พระครูอรุณประสิทธิคุณ (อุทัย )
วัดหนองซำข่า

เจ้าคณะอำเภอแกดำ
พระครูอาทรโพธิกิจ (กัณหา )
วัดโพธิ์ศรีแกดำ

เลขานุการ
พระใบฎีกา อนุวัฒน์ พฺรหฺมโชโต
วัดโพธิ์ศรีแกดำ

รองเจ้าคณะอำเภอแกดำ
พระครูประโชติพิพัฒนกิจ (เรืองศิลป์ )
วัดบูรพาหนองบัว

เลขานุการ
พระสมุห์ สมเพชร อตฺตทีโป
วัดศิริบุรีวังแสง

เจ้าคณะตำบลแกดำ
พระครูวิสิฐสังฆการ (ลำพัง ญาณธโร)
วัดหัวขัว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังแสง (๒๕๖๑)
พระครูขันติกิจจาภรณ์ (รุ่ง ขนฺติธมฺโม)
วัดราชพฤกษ์สิงขร

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๑
พระครูบวรธรรมปคุณ (นิวัฒน์ จกฺกวโร)
วัดหนองหูลิง

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๒
พระครูนันทธรรมรังษี (ประจักษ์ )
วัดป่าแดง

เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต ๓
พระมหาประกาศ อาภากโร ป.ธ.๕
วัดบ้านเสือกินวัว

เจ้าคณะตำบลหนองกุง
พระครูสมณกิจโสภณ (บุญสม เตชธมฺโม)
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลโนนภิบาล
พระครูสุนทรกิจจาภิบาล (วาทิต )
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
พระครูสุตธรรมโสภิต (ประเวศน์ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดดงเมืองน้อย

เลขานุการ
พระปลัด ญาณกวี พทฺธธมฺโม
วัดสะเดาหวาน

รองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท ป.ธ.๙
วัดหนองหน่อง

เจ้าคณะตำบลยางสีสุราช
พระครูกิตติญาณประสุต (คำพันธ์ )
วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม

เจ้าคณะตำบลบ้านกู่
พระครูจารุธรรโมภาส (ทองพูล )
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลแวงดง
พระครูวีรธรรมาภิบาล (สุริยัน )
วัดดงแดน

เจ้าคณะตำบลนาภู
พระครูอุดมบุญโชติ (บุญชู )
วัดสะเดาหวาน

เจ้าคณะตำบลหนองบัวสันตุ
พระครูปทุมสันติธรรม (สวัสดิ์ )
วัดหนองบัวสันตุ

เจ้าคณะตำบลสร้างแซ่ง
พระครูอมรปัญญาคุณ (สอง )
วัดหูลิง

เจ้าคณะตำบลดงเมือง
พระครูกัลยาณสราภิรักษ์ (มงคล )
วัดหนองแปน

เจ้าคณะอำเภอกุดรัง
พระครูสารกิจจานุยุต (พรมมา )
วัดกลางกุดรัง

เลขานุการ
พระครูปริยัติพัฒนคุณ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดหัวช้าง

รองเจ้าคณะอำเภอกุดรัง
พระครูวรปัญญาภินันท์ (อนนท์ )
วัดศรีอรุณ

เลขานุการ
พระสุรศักดิ์ ทีปธมฺโม
วัดศรีอรุณ

เจ้าคณะตำบลกุดรัง
พระครูปริยัติพัฒนคุณ (สมบัติ ป.ธ.๔)
วัดหัวช้าง

เจ้าคณะตำบลห้วยเตย
พระครูธรรมคุณสถิต (สมพงษ์ )
วัดหนองบัว

เจ้าคณะตำบลเลิงแฝก
พระครูสุวรรณปัญญาวุธ (คำสิงห์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
วัดโสกคลอง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เขต ๑
พระครูสุวรรณคุณาธาร (สังข์ทอง )
วัดหนองแหน

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เขต ๒
พระครูวาปีธรรมาทร (ภูมี )
วัดสว่างอารมณ์หนองโดน

เจ้าคณะตำบลหนองแวง
เจ้าอธิการลมกต ชาตเมโธ
วัดบ้านห้วยแคน

เจ้าคณะอำเภอชื่นชม
พระครูประดิษฐ์วิริยาภรณ์ (แฉล้ม วิริโย)
วัดพุทธประดิษฐ์

เลขานุการ
พระธีระพงษ์ ธีรปญฺโญ
วัดพุทธประดิษฐ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้ (๒๕๖๑)
พระครูปัญญานวกิจ (สุนทร อริยปญฺโญ)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลชื่นชม
พระครูวิชัยสันติคุณ (เหมือน )
วัดชัยศรี

เจ้าคณะตำบลกุดปลาดุก
พระมหากิตติ กิตฺติโก ป.ธ.๗
วัดบูรพา

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๓๑๙๒ , ๐๘ ๙๕๑๕ ๐๓๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙)
วัดป่าแสงอรุณ
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๓๒ , ๐๘ ๑๔๘๖ ๕๔๗๕

มหาสารคาม

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (๒๕๕๕)
พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม)
วัดป่าวังเลิง
โทร. ๐ ๔๓๗๒ ๓๖๐๗ , ๐๘ ๔๔๒๘ ๒๗๘๑

เลขานุการ
พระมหาปรีชา ฐิตพโล ป.ธ.๖
วัดประชาบำรุง

เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พระครูโกวิทปริยัติกิจ (แมนชัย ตนฺติสาโร ป.ธ.๓)
วัดประชาบำรุง

เลขานุการ
พระสมุห์ ศุภร วิสุทฺธิธมฺโม
วัดป่าวังเลิง

เจ้าคณะตำบลพระธาตุ
พระปลัด นิยม นิยมาคโม
วัดป่าโนนสะอาด

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๑
เจ้าอธิการสุริยันต์ รตนโชโต
วัดป่าดอนหนาด

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๒
พระครูสันตยาภิรัต (โยธิน จาครโต)
วัดป่าหนองสิม

เจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๓
เจ้าอธิการสมัย ญาณวโร
วัดป่าบ้านเขวา

เจ้าคณะตำบลโคกก่อ
พระครูโชติปัญญาคุณ (ชัชวาล จตฺตมโล)
วัดป่าหนองหิน

เจ้าคณะตำบลหนองจิก
พระครูอาคมประชานาถ (ประนอม )
วัดป่ากุดแดงไทรงาม

เจ้าคณะตำบลบรบือ
พระมหาสมบูรณ์ คุณสมฺปนฺโน
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย - เชียงยืน
พระครูโชติวรคุณ (ปฏิภาณ โชติญาโณ)
วัดป่าหนองซอน

เลขานุการ
พระวรลักษณ์ ปญฺญาวโร
วัดป่าหนองซอน

เจ้าคณะตำบลหัวขวาง (๒๕๔๘)
พระครูปัญญาศีลคุณ (สุวิทย์ ปมุตฺโต)
วัดแก่งโกสุม

เจ้าคณะตำบลหนองเหล็ก
พระครูวิวัฒนธรรมาภรณ์ (บันดล จิตฺตญาโณ)
วัดป่าบ้านแบก

เจ้าคณะตำบลกู่ทอง
พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ (สิทธิชัย )
วัดกู่ทอง

เจ้าคณะตำบลกุดรัง
พระครูปลัด สุกัณจ์ ถาวรจิตฺโต
วัดป่าโพธิญาณ

เจ้าคณะตำบลหนองซอน
พระครูสมุห์ หนูเกียง จกฺกวโร
วัดป่าหนองซอน

เจ้าคณะตำบลเขวาไร่
พระครูวีรธรรมประดิษฐ์ (วีระศักดิ์ )
วัดป่าบะหลวง

เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย
พระครูโสภณพิพัฒนโกศล (บุญทวี )
วัดอรัญญิกาวาส

เลขานุการ
พระวีรวัฒน์ วิปุโล
วัดป่าวังเลิง

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๑
พระครูวิวัฒน์ธรรมโกศล (โกศล ธมฺมปาโล)
วัดหนองใต้

เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒
พระครูบวรธรรมคุณ (ฉัตรอุดม ฉินฺนาลโย)
วัดศรีสุราษฎร์

เจ้าคณะตำบลแกดำ
พระครูนันทปัญญาภรณ์
วัดป่าอุดมมงคล

เจ้าคณะตำบลหัวเรือ
พระครูไพศาลธีรคุณ (ธีระพงศ์ )
วัดป่าโคกช้าง

เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนูญญพโล)
วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

เลขานุการ
พระใบฎีกา สุดเขต ชุตินฺธโร
วัดโพธิไชยาราม

เจ้าคณะตำบลโคกพระ เขต ๑
พระครูวรธรรมานุศาสน์ (อุทิศ ปญฺญาวโร)
วัดป่าเจริญธรรม

เจ้าคณะตำบลโคกพระ เขต ๒
พระครูรัตนาภิรมย์ (ภิรมย์ ผลิโก)
วัดกู่แก้ว

เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าพัฒนา
พระครูวินัยกิจโกศล (อุทัย )
วัดป่าวังน้ำเย็น


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดมหาสารคาม - พระสังฆาธิการ
instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın