หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี ป.ธ.๙)
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐๘ ๑๙๒๓ ๖๖๕๑

รองเจ้าคณะภาค ๙ รูปที่ ๑
พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๘๑๔๗ , ๐๘ ๙๖๖๐ ๑๔๖๔

เลขานุการ
พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก ป.ธ.๔)
วัดหนองแวง
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๖๖๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๘๓๔๕

ร้อยเอ็ด

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
วัดบ้านเปลือยใหญ่
โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๕๐๐๐ , ๐๘ ๑๙๕๔ ๘๒๕๖

เลขานุการ
พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดบ้านอ้น

รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รูปที่ ๑
พระสุขุมวาทเวที (สถาพร โชติธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดบูรพาภิราม
โทร. ๐๘ ๗๙๖๑ ๕๖๕๕ , ๐๘ ๙๕๘๐ ๖๒๘๑

เลขานุการ
พระครูศรีปริยัติวราทร (วิรัตน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพาภิราม

รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รูปที่ ๒ (๒๕๕๕)
พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ถาวร อมโร ป.ธ.๔)
วัดบ้านยางเครือ
โทร. ๐๖ ๑๐๗๑ ๒๔๕๔ , ๐๖ ๑๐๗๑ ๒๔๕๕

เลขานุการ
พระครูสุตกิจวิมล (บุญสม ติสฺสวํโส ป.ธ.๔)
วัดกลาง

เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พระครูสุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๔)
วัดสระทอง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติวัฒนโชติ (สุภีร์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (๒๕๖๑)
พระครูปิยชัยกิจจานุกูล (สรสิช )
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
พระครูสุตพัฒนโชติ (เติม สารเมธี ป.ธ.๓)
วัดสว่างอารมย์

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
พระครูสันติปัญญาคุณ (บุญหนา ติกฺขปญฺโญ)
วัดป่าเรไร

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๑
พระครูจารุธรรมรัต
วัดบ้านรอบเมือง

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๒
พระครูเวฬุวันกิจจาทร (วรากร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดเวฬุวัน

เจ้าคณะตำบลโนนรัง
พระครูไพโรจน์ญาณคุณ ( รตนโกสโล)
วัดป่าโนนรัง

เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๑
พระครูอัมพวนาภิบาล
วัดอัมพวนาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูวิเศษอาภากร (บรรจง อาภากโร)
วัดบ้านป่ายาง

เจ้าคณะตำบลแคนใหญ่
พระครูฐิติญาณธรรม (ฉวี ฐิตธมฺโม)
วัดธรรมจารีนิวาส

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูนิเทศธรรมวิมล (เรียม ยโสธโร)
วัดนิเทศสุนทราราม

เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๒
พระครูวรธรรมานุรักษ์
วัดอุบลนิวาส

เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์ เขต ๑
พระครูสถิตวรธรรมสาร (ถาวร ธมฺมิโก)
วัดศิริไพรวาส

เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์ เขต ๒
พระครูคัมภีร์สราภิวัฒน์
วัดสระพังทอง

เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
พระครูขันติโพธิคุณ (คำเตือน ขนฺติโก)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด

เจ้าคณะตำบลเมืองทอง
พระครูไพศาลสิริธรรม (วัฒนา สิริธมฺโม)
วัดโนนสูง

เจ้าคณะตำบลขอนแก่น เขต ๑
พระครูกันตธรรมาภิวัฒน์ (น้อย กนฺตธมฺโม)
วัดขอนแก่นเหนือ

เจ้าคณะตำบลขอนแก่น เขต ๒
พระครูวิสารธรรมวิจิตร (พิมพา วิปฺปวาโส)
วัดป่าสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลปอภาร
พระครูวิศิษฎ์วนากร (ทิเวช สุจิตฺโต)
วัดไตรรังสฤษฏิ์รักขิตวัน

เจ้าคณะตำบลสีแก้ว เขต ๑
พระครูนิรุตวุฒิธรรม
วัดหัวหนอง

เจ้าคณะตำบลสีแก้ว เขต ๓
พระครูศรีปริยัติวราทร (วิรัตน์ ป.ธ.๖)
วัดบูรพาภิราม

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
พระครูปัญญาวรประยุต
วัดหนองหิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒ (๒๕๖๑)
พระครูอุดมกิตติประยุต (สุดชา อุตฺตโม)
วัดบ้านฝาง

เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (๒๕๓๙)
พระครูสุวรรณโพธาภิบาล (วิทัย อคฺคปญฺโญ)
วัดโพธิ์ร้อยต้น

เลขานุการ
พระพรทิพย์ สนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ร้อยต้น

รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง
พระครูพินิตยติการ (คัมภีร์ กิตฺติญาโณ)
วัดเทพยุดาราม

เลขานุการ
พระปลัด ยุทธ ชุตินฺธโร
วัดโพธิ์ร้อยต้น

รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง
พระครูวรปัญญาประสุต (สุนทร ป.ธ.๓)
วัดศรีวิลัยมงคล

เลขานุการ
พระอธิการอนันต์ อภินนฺโท
วัดสว่างหนองหิน

เจ้าคณะตำบลแวง
พระครูนิคมคณานุกูล
วัดนิคมคณาราม

เจ้าคณะตำบลสระนกแก้ว
พระครูปริยัติวราภิรม (ผลา ป.ธ.๓)
วัดอุทกวราราม

เจ้าคณะตำบลโนนชัยศรี เขต ๑
พระครูสุมณฑ์จันโทภาส (จำปา )
วัดศรีจันทราราม

เจ้าคณะตำบลโนนชัยศรี เขต ๒
พระครูอรุณสิริโชติ (อุดม อาภากโร)
วัดอรุณสิงห์คาราม

เจ้าคณะตำบลวังสามัคคี
พระครูอุดมบูรพาภิรักษ์ (สายันต์ )
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลสว่าง
พระครูสุตธรรมคุณ
วัดสิริมงคล

เจ้าคณะตำบลโคกกกม่วง
พระครูอรุณธรรมกิจ
วัดพรหมจริยาราม

เจ้าคณะตำบลพรมสวรรค์
เจ้าอธิการมนตรี ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๑
พระครูขันติธรรมานุยุต
วัดโคกก่อง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๒
พระครูปริยัตยาภิธาน (วิน ป.ธ.๓)
วัดสว่างหนองหิน

เจ้าคณะตำบลคำนาดี
พระใบฎีกา กิตติพงษ์ กิตฺติโสภโณ
วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาอุดม (๒๕๖๐)
พระครูสุวีรธรรมากร (บุญน้อย ธมฺมวีโร)
วัดอนุราชคณาราม

เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า
พระครูชัยธรรมสิริคุณ (สมพร )
วัดศิริชัยธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ เขต ๑
พระครูโกศลโพธิคุณ (คำปอน )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ เขต ๒
พระครูวุฒิกิจจาภรณ์ (วีระ )
วัดดอนชาดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลโคกสูง
พระครูประภัศร์สราภิรักษ์ (นพพร )
วัดหนองโก

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
พระครูปริยัติธรรมากร (สุพรม ป.ธ.๔)
วัดธาตุอุปมุง

เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูโสภิตปัญญาภรณ์ (ชาย ป.ธ.๓)
วัดเหนือเสลภูมิ

เลขานุการ
พระครูภัทรจิตตาภิรม (ประเด็จ )
วัดสำราญรมย์

รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูวิเวกสุตาภรณ์ (สมเดช ป.ธ.๓)
วัดโนนสว่าง

เลขานุการ
พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท
วัดโนนสว่าง

รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
พระครูขันติวราภิรม (อำนวย )
วัดขันตินิวาส

เลขานุการ
พระสมุห์ จันที จนฺทสาโร
วัดขันตินิวาส

เจ้าคณะตำบลกลาง
พระครูจันทธรรมรักษ์
วัดโพธิ์ศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว เขต ๑
พระครูอรุณวุฒิธรรม (อุทัย จนฺทสีโล)
วัดโพธิ์ศรีสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว เขต ๒
พระครูกันตสารวิมล
วัดตาลวนาราม

เจ้าคณะตำบลขวาว เขต ๑
พระครูวีรธรรมาภินันท์ (สามารถ อานนฺโท)
วัดบูรพา

เจ้าคณะตำบลขวาว เขต ๒
พระปลัด คงศักดิ์ คุณวนฺโต
วัดธรรมประดิษฐาราม

เจ้าคณะตำบลขวัญเมือง
พระครูวิชิตเสลคุณ (จันทา อชิโต)
วัดเสลภูมิวนาราม

เจ้าคณะตำบลท่าม่วง
พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล)
วัดป่าสักดาราม

เจ้าคณะตำบลนาเมือง เขต ๑
พระครูจารุวรรณากร (สุบิน )
วัดศรีทองนพคุณ

เจ้าคณะตำบลนาเมือง เขต ๒
เจ้าอธิการเทียน ปญฺญาวโร
วัดศิลาอาสน์

เจ้าคณะตำบลนาแซง
พระครูสุตรัตนวิสุทธิ์ (วิษณุ ป.ธ.๓)
วัดเกาะแก้วเจติยาราม

เจ้าคณะตำบลนาเลิง
พระครูโพธิธรรมปัญญา
วัดโพธิ์ศรีทอง

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
พระครูสุเทพวนาภิรม (ทองใบ )
วัดป่าธรรมารมณ์

เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
พระครูภัทรจิตตาภิรม (ประเด็จ )
วัดสำราญรมย์

เจ้าคณะตำบลบึงเกลือ
พระครูวิมลโพธิรังษี (จรูญ )
วัดโพธิ์รังษี

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง
พระครูโพธิธรรมาทร (ชารี )
วัดโพธิ์ศรีทอง

เจ้าคณะตำบลพรสวรรค์
พระครูสุภัทจันทคุณ (การุณ )
วัดศรีสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลภูเงิน เขต ๑
พระครูใบฎีกา ประพล อติพโล
วัดสระแก้ว

เจ้าคณะตำบลภูเงิน เขต ๒
พระครูสุธรรมชัยวัฒน์ (ผดุง )
วัดมะหรี่ชัยพร

เจ้าคณะตำบลเมืองไพร เขต ๑
พระครูสถิตเทวาพิทักษ์ (บพิตร ฐานวโร)
วัดเทพธิดาเทวิน

เจ้าคณะตำบลเมืองไพร เขต ๒
พระครูปริยัติวรคุณ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดจันทร์ศิริมังคลาราม

เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต ๑
พระครูชัยมงคลพิพัฒน์ (เศรษฐสิริ พฺรหฺมสโร)
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต ๒
พระครูสุวิชานเสลคุณ (ปรีชา ปริชาโน)
วัดบ้านหนองขุ่น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีวิลัย (๒๕๖๑)
พระครูโพธิธรรมรัต (บุญจันทร์ จนฺทวํโส)
วัดโพธิ์บุปผาราม

เจ้าคณะตำบลเหล่าน้อย
พระครูนวการโสภิต
วัดจันทรังษี

เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
พระครูอุดมปัญญาสาร (พุทธ ฐานุตตโร)
วัดบ้านหนองเรือ

เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูสุตกิจวิมล (บุญสม ติสฺสวํโส ป.ธ.๔)
วัดกลาง

รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูสุนทรปัญญาวิมล
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระมหาอภิชาติ อภิชาโต
วัดเหนือเสลภูมิ

รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูปริยัติกิจจารักษ์
วัดธาตุนาใหญ่

เลขานุการ
พระมหาทรงฤทธิ์ โฆสิตปญฺโญ
วัดธาตุนาใหญ่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูประโชติธรรมานุกูล (สุดใจ โชติปญฺโญ)
วัดใต้วิไลธรรม

เจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๒
พระครูสุวัฒนปัญญาวุธ (วิเชียร วชิโร)
วัดเจริญราษฎร์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งกุลา (๒๕๖๑)
พระครูจันทชัยการ (ทองอินทร์ จนฺทปญฺโญ)
วัดสระเคียนชัย

เจ้าคณะตำบลน้ำคำ
พระครูวิจิตรปทุมรัต
วัดสระบัว

เจ้าคณะตำบลบ่อพันขัน เขต ๑
พระครูมงคลปัญญาภรณ์
วัดปลาข้าว

เจ้าคณะตำบลบ่อพันขัน เขต ๒
พระครูนิวิฐวรโชติ
วัดกลางมิ่งเมือง

เจ้าคณะตำบลห้วยหินลาด
พระครูปัญญาเขมาภิรัต (คุณนะ ปญฺญาธโร)
วัดเขมาราม

เจ้าคณะตำบลทุ่งศรีเมือง
เจ้าอธิการธวัช ติกฺขวีโร
วัดบ้านหว่าน

เจ้าคณะตำบลดอกไม้
พระครูไพศาลธรรมาภรณ์
วัดนิกรบำรุง

เจ้าคณะตำบลหินกอง
พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ (เคน )
วัดสุทธาวิลัย

เจ้าคณะตำบลเมืองทุ่ง
พระครูถาวรกิจจานุกิจ
วัดหนองสิม

เจ้าคณะตำบลช้างเผือก
พระครูประทีปจันทาภรณ์ (เป็งศูลย์ )
วัดบ้านค้อ

เจ้าคณะตำบลหัวโทน
พระครูอาทรปริยัตยานุกิจ
วัดเหนือสุวรรณภูมิ

เจ้าคณะตำบลเปลือย
พระครูอุดมจันทสาร
วัดโพนทัน

เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
พระมหาลำใย ฉนฺทโก
วัดคูดินทราย

เจ้าคณะตำบลนาใหญ่
พระครูชัยสิทธิสุนทร (สุนทร )
วัดชัยอำนาจ

เจ้าคณะอำเภอพนมไพร
พระครูปริยัติสันติธรรม (วานิช ป.ธ.๔)
วัดบ้านชาติ

เลขานุการ
พระปลัด พิทยา อาภสฺสโร
วัดบ้านชาติ

รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร
พระครูปริยัติคุณานุกูล (แสงจันทร์ ป.ธ.๔)
วัดหนองผือ

เลขานุการ
พระอลงกรณ์ จิตฺตธมฺโม
วัดหนองผือ

เจ้าคณะตำบลพนมไพร เขต ๑
พระครูอดุลจันทคุณ
วัดกลางอุดมเวทย์

เจ้าคณะตำบลพนมไพร เขต ๒
เจ้าอธิการคัมภีรภาพ จารุวณฺโณ
วัดขุมเงิน

เจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส
พระครูไพโรจน์ธรรมประยุต
วัดบ้านกุดน้ำใส

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่ เขต ๑
เจ้าอธิการสนิท สุธมฺโม
วัดศิริมงคล

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่ เขต ๒
พระครูจิรธรรมาภินันท์ (อนันต์ )
วัดสิงห์สมทองสามัคคี

เจ้าคณะตำบลแสนสุข
พระครูอุดมวชิรญาณ (วิเชียร )
วัดอุดมวารี

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูปริยัติอัตถากร
วัดท่าวารี

เจ้าคณะตำบลหนองทัพไทย
พระครูปทุมปัญญากร (ใหม )
วัดหนองบัวน้อย

เจ้าคณะตำบลชานุวรรณ
พระครูประโชติฐิติคุณ (พุทธา )
วัดหนองหิน

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
พระอธิการพิมพา ปญฺญาวโร
วัดสระแคน

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ (ทองคำ )
วัดหนองเหล็ก

เจ้าคณะตำบลวารีสวัสดิ์
พระครูปริยัติบุญญาธร (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔)
วัดสว่างแสงจันทร์

เจ้าคณะตำบลคำไฮ
พระครูปัญญาประโชติคุณ
วัดท่าสำราญ

เจ้าคณะตำบลนานวล
พระครูจารุโพธิคุณ
วัดขะยอม

เจ้าคณะตำบลค้อใหญ่
พระครูมุจลินท์บุญญารักษ์ (บุญเลี้ยง )
วัดแจ้ง

เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูปุญวราภรณ์ (บุญมี ป.ธ.๓)
วัดป่ายาง

เลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ อมโร ป.ธ.๕
วัดป่ายาง

รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูสุวัฒนวีรธรรม (สวัสดิ์ )
วัดไทรทอง

เลขานุการ
พระสราวุฒิ วิสารโท
วัดไทรทอง

รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูวิโรจน์คุณากร (จำรัส อติสโย)
วัดเหล่าเสือ

เลขานุการ
พระเหรียญ อคฺคธมฺโม
วัดเหล่าเสือ

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๑
พระครูสุตเจติยาภิบาล (จรูญโรจน์ กวิวํโส)
วัดธาตุ

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๒
พระครูปริยัติธรรโมภาส (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
วัดป่าสันติธรรม

เจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัย เขต ๓
พระครูเกษมกิจจาภรณ์
วัดสำราญ

เจ้าคณะตำบลเมืองบัว
พระครูวีรธรรมาทร
วัดศรีอริยวงศ์

เจ้าคณะตำบลกู่กาสิงห์
พระครูผาสุธรรมประโชติ (สังคม )
วัดสว่างอารมณ์กู่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกู่กาสิงห์ (๒๕๖๑)
พระครูสถิตบูรพานุรักษ์ (หมุน มงฺคลิโก)
วัดบูรพากู่กาสิงห์

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
พระครูกันตสีลาภิราม (เลิม )
วัดหัวหนองแวง

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
พระครูเวฬุวนานุกูล (สุดใจ ปิยธมฺโม)
วัดเวฬุวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๓
พระครูสุปัญญารัตน์
วัดสระทอง

เจ้าคณะตำบลสิงห์โคก
พระครูสุวรรณปัญญาวัฒน์ (คำสอน )
วัดเหล่ากลาง

เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
พระมหาสมศรี ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลเหล่าหลวง
พระครูวิสุทธิสมณกิจ
วัดโพนสะอาด

เจ้าคณะตำบลโนนสว่าง
พระครูจารุวรรณาภิรม (ชูศักดิ์ )
วัดส้มโฮง

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๑
พระครูสีลพรหมประภาต
วัดพรหมศรีสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๒
พระครูประภากรพิลาส (จุลทัศน์ )
วัดหัวดอนชาด

เจ้าคณะตำบลกำแพง เขต ๑
พระครูศรีปริยัตยานุวัตร (ขาน ป.ธ.๗)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลกำแพง เขต ๒
พระมหาทองมาก อจฺจาทโร ป.ธ.๕
วัดบ้านดอนรัก

เจ้าคณะตำบลดงครั่งใหญ่
พระครูกิตติธรรมประยุต (คลาด )
วัดบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลดงครั่งน้อย
พระครูโอภาสเขตตรังษี (ไพฑูรย์ )
วัดสว่างทุ่งรังษี

เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
พระครูธำรงวรธรรม (สุรพันธ์ )
วัดชิโนวาทธำรง

เจ้าคณะอำเภออาจสามารถ
พระครูโอภาสพิพัฒน์
วัดเสมาท่าค้อ

เลขานุการ
พระครูภัทรปุญโญภาส (บุญศักดิ์ )
วัดราศรีไสล

รองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถ (๒๕๓๖)
พระครูอุบลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์ เขมจาโร ป.ธ.๔)
วัดอุบลบรทิพย์

เลขานุการ
พระสมชาย ธมฺมสํวโร
วัดอุบลบรทิพย์

รองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถ
พระครูประพัฒน์วรธรรม
วัดกลางขี้เหล็ก

เลขานุการ
พระแพงศรี อภินนฺโท
วัดกลางขี้เหล็ก

เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ เขต ๑
เจ้าอธิการประสิทธิ์ กิตฺติโสภโณ
วัดใหม่ไชยสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ เขต ๒
พระครูธรรมสุทธิคุณ (สมัย )
วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์

เจ้าคณะตำบลหน่อม เขต ๑
พระครูโพธิชัยประสุต
วัดโพธิ์ชัย

เจ้าคณะตำบลหน่อม เขต ๒
พระครูรัตนขันติธรรม (วิฑูรย์ )
วัดทุ่งสว่าง

เจ้าคณะตำบลบ้านแจ้ง
พระครูโพธิประภากร (บุญมี ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลบ้านดู่
พระครูสุวรรณธีราภรณ์ (กิมทอง )
วัดทุ่งสว่างสำโรง

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
พระครูประภัสร์โพธานุรักษ์ (โพธิ์คิน )
วัดอุดรเหล่าอารีย์

เจ้าคณะตำบลโหรา เขต ๑
พระครูโอภาสปุญญาทร
วัดสว่างโหรา

เจ้าคณะตำบลโหรา เขต ๒
พระครูพิพัฒน์วรวิธาน
วัดท่ายางชุมน้ำเงิน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๑ (๒๕๖๑)
พระครูประทีปปัญญาคุณ (พรหม ปญฺญาทีโป)
วัดโพธิ์ทอง

เจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๒
พระครูวินิตศาสนการ (ดี )
วัดท่าบ่อ

เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๑
พระครูสุตญาณพิมล (วินัย ป.ธ.๓)
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๒
พระมหาสุวิทย์ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๕
วัดกลางบ้านเหล่า

เจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน เขต ๑
พระครูสุตวรธรรมกิจ
วัดป่าหว่านไฟ

เจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน เขต ๒
พระครูภัทรปุญโญภาส (บุญศักดิ์ )
วัดราศรีไสล

เจ้าคณะตำบลหนองบัว
พระครูปริยัติสุทธิคุณ (ลันดอน ป.ธ.๔)
วัดบูรพา

เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี
พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ (สมเดช ฐิตวีโร ป.ธ.๔)
วัดบูรพาภิราม

เลขานุการ
พระอธิการพงษ์พิภักดิ์ วิสุทฺโธ
วัดท่าเยี่ยม

รองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี
พระครูบัณฑิตานุรักษ์
วัดโกศลรังสฤษดิ์

เลขานุการ
พระสายัญ โอภาโส
วัดโกศลรังสฤษดิ์

รองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี
พระครูอุดมชวนกิจ (สมบูรณ์ ยโสธโร)
วัดอุดม

เจ้าคณะตำบลอุ่มเม้า
พระครูโกศลบุญวัฒน์ (แสวง )
วัดขี้เหล็ก

เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
พระมหาสมบูรณ์ สีลวํโส
วัดอีหลุบ

เจ้าคณะตำบลบึงนคร
พระครูธวัชวรรณคุณ (ธงชัย )
วัดละมัยบำรุง

เจ้าคณะตำบลไพศาล
พระครูประคุณวรธรรม
วัดดู่กลาง

เจ้าคณะตำบลมะอึ
พระครูสุวรรณจันทรังสี (ทองจันทร์ )
วัดมะอึ

เจ้าคณะตำบลธงธานี
พระครูปริยัติวรศาสน์ (ชำนิ ป.ธ.๔)
วัดสันติวิหาร

เจ้าคณะตำบลเขวาทุ่ง
พระครูประภัศร์สโรภาส
วัดบ้านหนองบั่ว

เจ้าคณะตำบลเมืองน้อย
พระครูสุจิตธรรมธัช
วัดเมืองน้อย

เจ้าคณะตำบลราชธานี
พระครูเวฬุวนาภิบาล
วัดหนองไผ่

เจ้าคณะตำบลธวัชบุรี
พระครูประวิทย์สารกิจ
วัดปิปผลิวนาราม

เจ้าคณะตำบลนิเวศน์ เขต ๑
พระครูสุตกิตติสาร ป.ธ.๓
วัดเอกสัตย์บำรุง

เจ้าคณะตำบลหนองพอก
พระครูปัญญาสิทธิการ
วัดดอนชัย

เจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน
พระครูประภัสร์สิทธิคุณ
วัดหนองคู

เลขานุการ
พระระพิน ฐิตธมฺโม
วัดหนองคู

รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน
พระครูศุภจริยาภิวัฒน์ (สมพิษ )
วัดไตรภูมิ

เลขานุการ
พระปลัด หนูกัน ถาวโร
วัดไตรภูมิ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน (๒๕๖๑)
พระมหาสมพงษ์ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดโคกมอน

เจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า
พระครูพิธานอดุลกิจ (คานสี )
วัดพิพิธมาลี

เจ้าคณะตำบลดู่น้อย
พระครูสุคนธ์สีลาภรณ์ (บุญช่วย )
วัดสุคันธาวาส

เจ้าคณะตำบลดงแดง
พระครูสุธรรมวุฒิคุณ (สมชาย )
วัดบ้านเขวา

เจ้าคณะตำบลเมืองหงส์
พระครูรังสรรค์ประชาทร
วัดราษฎร์สามัคคี

เจ้าคณะตำบลอี่ง่อง
พระครูวรกิจโสภณ
วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลศรีโคตร
พระครูรังษีธรรมสุนทร (บุญเด็จ )
วัดรังษี

เจ้าคณะตำบลหัวช้าง
พระครูอมรวรคุณ
วัดสุทัศน์

เจ้าคณะตำบลป่าสังข์ เขต ๑
พระครูสุตปัญญาภรณ์ (ฉลาด )
วัดดอนแคน

เจ้าคณะตำบลป่าสังข์ เขต ๒
พระครูเมตตากิตติวิมล (อภัย อภโย)
วัดบ้านสวนมอน

เจ้าคณะตำบลโคมล่าม
พระครูประดิษฐ์สมณคุณ (สมาน ฐานทตฺโต)
วัดหนองผือน้อย

เจ้าคณะตำบลหนองผือ
พระครูนิเทศวรธรรม (ปรีชา ปริญญาโณ)
วัดหนองหอย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองผือ (๒๕๕๔)
พระครูสุวัฒน์ธรรมสาร (เสาร์ ธมฺมสุทฺโธ)
วัดโพธิ์ศรีไสล

เจ้าคณะตำบลน้ำใส
พระครูพิพัฒน์ปัญญาวุธ (สุทธา )
วัดสาครพัฒนาราม

เจ้าคณะตำบลดงกลาง
พระมหาชนินทร์ ชวนปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดอุตมพิชัย

เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ (๒๕๕๐)
พระครูโพธิวีรคุณ (สมศรี คุณวีโร)
วัดโพธิการาม

เลขานุการ
พระสมศักดิ์ ปภาโส
วัดโพธิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
พระครูดิตถธรรมานุกูล (ถวิน )
วัดท่าม่วง

เลขานุการ
พระณัฐพล ชยานนฺโท
วัดโพธิการาม

รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
พระครูประทุมกิจวิมล
วัดบ้านสระบัว

เลขานุการ
พระธงชัย ถิรญาโณ
วัดสว่างวนาราม

เจ้าคณะตำบลโนนสวรรค์ เขต ๑
พระครูธรรมจักรวรคุณ (ถวิล จกฺกธมฺโม)
วัดหัวช้าง

เจ้าคณะตำบลโนนสวรรค์ เขต ๒ (๒๕๖๐)
พระครูกิตติสารธรรมคุณ (ยนต์ )
วัดบ้านบักตู้

เจ้าคณะตำบลหนองแคน เขต ๑
พระครูสุนทรวนาภิรม
วัดป่าอุทยาน

เจ้าคณะตำบลหนองแคน เขต ๒
พระครูวิมลโชตยาภรณ์ (สมชาย )
วัดศรีประดู่

เจ้าคณะตำบลสระบัว เขต ๑
พระสมุห์ บุญมี ยโสธโร
วัดโนนท่อน

เจ้าคณะตำบลสระบัว เขต ๒
พระครูธรรมญาณโสภณ
วัดสะแบง

เจ้าคณะตำบลดอกล้ำ เขต ๑
พระครูอรุณธรรโมภาส (ธวัช )
วัดแสงอรุณราษฎร์

เจ้าคณะตำบลดอกล้ำ เขต ๒
พระใบฎีกา สมศักดิ์ ขนฺติโก
วัดสีดาราม

เจ้าคณะตำบลบัวแดง
พระครูโสภณสุวรรณกิจ (บุญเลื่อน จนฺทโสภโณ)
วัดบ้านโคกทม

เจ้าคณะตำบลโนนสง่า
พระครูกัลยาณ์สารคุณ
วัดอินทาราม

เจ้าคณะตำบลโพนสูง (๒๕๖๐)
พระครูปทุมพิทยาธร (สมหมาย )
วัดโคกก่อง

เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
พระครูกิตติญาณพิมล
วัดบ้านโพนทอง

เจ้าคณะอำเภอหนองพอก
พระครูพรหมสีลสังวร (พรมมา )
วัดแสงอรุณผดุงสันติ์

เลขานุการ
พระอธิการรัศมี สมานฉนฺโท
วัดแสงอรุณผดุงสันติ์

รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก
พระครูสุจิตธรรมโสภณ (สมาน )
วัดศรีสว่าง

เลขานุการ
พระอธิการบัญชา ปภสฺสโร
วัดผดุงสาตยาราม

รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก
พระครูอรุณสิริวัฒน์ (สมศักดิ์ อคฺคเตโช)
วัดแสงอรุณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองพอก (๒๕๖๐)
พระครูวิจิตรจันโทภาส (อุดม สิริจนฺโท)
วัดนันทิยาวาส

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๑
พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต (อารี )
วัดหนองโมงบูรพาราม

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๒
พระครูพุทธิวรธรรม
วัดพุทธธรรมน้ำพุ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองพอก (๒๕๖๐)
พระครูขันติวรวัฒน์ (สม ขนฺติโก)
วัดทุ่งเจริญ

เจ้าคณะตำบลกกโพธิ์
พระครูอรุณธรรมานุกูล
วัดสว่างชัยศรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบึงงาม (๒๕๖๐)
พระครูสิทธิธรรมประโชติ (ทอง ชิตมาโร)
วัดป่าสามัคคีธรรม

เจ้าคณะตำบลภูเขาทอง เขต ๑
พระครูบรรพตโพธิธรรม
วัดทรายเขาทอง

เจ้าคณะตำบลหนองขุ่นใหญ่
เจ้าอธิการสมพัฒน์ ธีรญาโน
วัดศิริวนาราม

เจ้าคณะตำบลท่าสีดา
เจ้าอธิการทวี ปุญฺญสิริ
วัดโพนโสภาราม

เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
พระอำนวย ฐิตคุโณ
วัดชัยมงคล

เจ้าคณะตำบลผาน้ำย้อย
พระครูวิริยจันโทภาส (ขยัน )
วัดสามัคคีธรรมวนาราม

เจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
พระครูปริยัติธรรมกิจ
วัดใต้สูงยาง

เลขานุการ
พระครูปริยัติวรเมธี (อชิรวิชญานันท์ อริยเมธิโก ป.ธ.๔)
วัดคูเมือง

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
พระครูวรธรรโมภาส ป.ธ.๔
วัดบ้านผำใหญ่

เลขานุการ
พระบรรจง จิตฺตกโร
วัดบ้านผำใหญ่

เจ้าคณะตำบลคูเมือง
พระครูปริยัติกัลยาณกิจ (บุญ กลฺยาโณ ป.ธ.๔)
วัดปทุมวนาราม

เจ้าคณะตำบลหนองหิน
พระครูพิสิฐวชิรวงศ์ (บุญช่วย วชิรวํโส)
วัดศรีสุขบ้านข่อย

รองเจ้าคณะตำบลหนองหิน
พระครูปริยัติเขมาภรณ์ (โยธิน เขมชาโต ป.ธ.๓)
วัดหนองหินใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองผือ
พระมหาสาคร สาคโร ป.ธ.๕
วัดเมืองสรวงเก่า

เจ้าคณะตำบลเมืองสรวง
พระครูสิริธรรมประโชติ (วชิระ ชุติปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดเมืองสรวงใหญ่

เลขานุการ
พระประทีป ปญฺญาปทีโป
วัดเมืองสรวงใหญ่

เจ้าคณะตำบลกกกุง
พระครูปริยัติโชติยาภรณ์ (หนูพร จารุวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดท่าสว่าง

เลขานุการ
พระครูอุดมปทุมาภิรักษ์ (สมบัติ ปิยสีโล)
วัดบัวสูง

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย
พระครูสุจิตวิริยาภรณ์
วัดสุวรรณาราม

รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย
พระมหาประสาร ภทฺรเวที ป.ธ.๗
วัดป่ามหาศาล

รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย (๒๕๖๑)
พระครูปทุมสราภิรักษ์ (เส )
วัดสระปทุม

รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย
พระครูปลัด ธรรมสรณ์ จตฺตมโล
วัดสว่างสระทอง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย (๒๕๕๔)
พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร)
วัดป่าเมตตาธรรม

เจ้าคณะตำบลคำผอุง
พระครูปัญญาวิริยสุนทร (ทองปาน )
วัดป่าปัญญาวิริยาราม

เจ้าคณะตำบลอัคคะคำ เขต ๑
พระครูมนูญสีลวัตร
วัดพุทธศิริธัญญาราม

เจ้าคณะตำบลอัคคะคำ เขต ๒
เจ้าอธิการสมทรง ธมฺมสาโร
วัดป่าชัยมงคลมิ่งเมือง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงใหม่ (๒๕๕๙)
พระครูปัญญาวัฒนวงศ์ (ศรีลา ปญฺญาวฑฺฒโก)
วัดกลาง

เจ้าคณะตำบลดอนโอง
พระครูสุวรรณวารีพิทักษ์ (สุขศิลป์ )
วัดท่าวารี

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรี
พระครูวาปีรัชดานุรักษ์ (อ่อน )
วัดหนองขุมเงิน

เจ้าคณะตำบลบัวคำ
พระครูปลัด ชูเกียรติ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๔
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลหนองตาไก้
พระครูประทีปโพธิคุณ (พรหมมา )
วัดโพธาราม

เจ้าคณะตำบลสะอาด
พระครูปราโมทสิริวรรณ์
วัดท่าสำราญ

เจ้าคณะอำเภอโพนทราย
พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๓
วัดบ้านอ้น

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนทราย (๒๕๖๐)
พระครูประภัสร์ศาสนกิจ (มาย ปภสฺสโร)
วัดบ่อแก้ว

เจ้าคณะตำบลโพนทราย
พระครูบวรวารีพิทักษ์ (ณรงศักดิ์ อริยวํโส ป.ธ.๓)
วัดวารีกุฎาราม

เจ้าคณะตำบลยางคำ
พระครูประดิษฐ์รัตนากร (คำใบ ฐิตธมฺโม)
วัดบ่อแก้ว

เจ้าคณะตำบลสามขา
พระครูกิตติพิพัฒน์ (ดวง )
วัดสว่างอารมณ์

เจ้าคณะตำบลท่าหาดยาว
พระครูวรดิตถ์คุณากร (สมจิตร )
วัดบ้านปลาคูณ

เจ้าคณะตำบลศรีสว่าง
พระครูสิทธิธรรมวิบูล
วัดบุปผาราม

เจ้าคณะอำเภอเมยวดี
พระครูสันติประภากร (วิรัช )
วัดสว่างอรุณ

เลขานุการ
พระปลัด อดิศร อนาลโย
วัดสว่างอรุณ

เจ้าคณะตำบลชุมพร
พระครูสุนทรโพธิคุณ
วัดประสิทธิ์โพธาราม

เจ้าคณะตำบลบุ่งเลิศ
พระครูอินทสมาธิคุณ (สีทา )
วัดโพธิ์ศรีชัย

เจ้าคณะตำบลชมสะอาด
พระครูสุทธิชัยสุนทร (สมร )
วัดโพธิ์ชัยศรี

เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ
พระครูโกศลบวรกิจ (อ่อนสี )
วัดหนองใหญ่

เลขานุการ
พระครูโสภณมหิทธิธรรม (อ่อน มหิทฺธิโถ)
วัดหนองใหญ่

รองเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ
พระครูปริยัติธรรมวัตร (วันดี กนฺตวีโร ป.ธ.๔)
วัดโสกเชือก

เลขานุการ
พระปลัด ชัยยะ โกมโล
วัดบ้านกล้วย

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง
พระครูนิวาตขันติคุณ (ตุ๊ ตาปโส)
วัดเหล่าใหญ่

เจ้าคณะตำบลหนองแวงควง
พระครูวาปีวิริยคุณ (สมบัติ )
วัดหนองแวงควง

เจ้าคณะตำบลบ้านบาก
พระครูคัมภีรปัญญารัตน์ (สวัสดิ์ )
วัดบ้านบาก

เจ้าคณะตำบลศรีสมเด็จ
พระครูโสภณสิทธิวัฒน์
วัดเหล่าล้อ

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
พระครูวิจิตรธรรมปภัศร์ (เฉลิม )
วัดบ้านโนนสีดา

เจ้าคณะตำบลเมืองเปลือย
พระครูวิสารัทธรรมาภรณ์ (วัน )
วัดเมืองเปลือย

เจ้าคณะตำบลโพธิ์สัย เขต ๑
พระครูโพธิสีลคุณ (อนันต์ อิสุกาโร)
วัดบ้านหนองหญ้าคา

เจ้าคณะตำบลโพธิ์สัย เขต ๒
พระครูอุดมปัญโญภาส (วัลลภ อคฺคปญฺโญ)
วัดบ้านกล้วย

เจ้าคณะตำบลสวนจิก เขต ๑
พระครูรัตนปภากร (ทองแดง รตนวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดหนองคูคำ

เจ้าคณะตำบลสวนจิก เขต ๒
พระครูโสภณวรากร (ฉวี )
วัดดอนน้ำคำ

เจ้าคณะอำเภอจังหาร
พระครูจันทสารวิมล (สมภาร )
วัดวารีสวาท

เลขานุการ
พระครูปลัด ธนากร ญาณกาโร
วัดบ้านเหล่างิ้ว

รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร
พระครูสันติธรรมรัตน์ (สงบ ยโสธโร)
วัดจังหาร

เลขานุการ
พระครูโกวิทปิยธรรม (ฉลาด )
วัดจังหาร

รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร (๒๕๖๑)
พระครูสิริประชานุกูล (กวี )
วัดป่าพระศรีศากยประชาบำรุง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหาร (๒๕๖๐)
พระครูผาสุกิจจาทร (แหวน อคฺคปญฺโญ)
วัดสำราญนิวาส

เจ้าคณะตำบลดินดำ เขต ๑
พระครูวิมลธรรมานุกิจ (วสันต์ )
วัดดอนแคน

เจ้าคณะตำบลปาฝา เขต ๑
พระครูบวรโพธารักษ์ (คำซาว )
วัดบ้านปาฝา

เจ้าคณะตำบลปาฝา เขต ๒
พระครูสุตวิมล (ประพันธ์ ป.ธ.๓)
วัดอัมพวนาราม

เจ้าคณะตำบลจังหาร เขต ๑
พระครูถาวรวนานุรักษ์ (สิมมา )
วัดสีมาราษฎร์วนาราม

เจ้าคณะตำบลจังหาร เขต ๒
พระครูปลัด ธนากร ญาณกาโร
วัดบ้านเหล่างิ้ว

เจ้าคณะตำบลดงสิงห์ เขต ๑
พระครูศรีเทวาพิทักษ์ (สมพร วรชยเมธี ป.ธ.๖)
วัดราษฎร์บำรุง

เจ้าคณะตำบลดงสิงห์ เขต ๒
พระครูสุเทพวรคุณ (พรหมา )
วัดเทวาประสาท

เจ้าคณะตำบลม่วงลาด เขต ๑
พระครูโพธิบุญญาภิบาล (บุญทัน กตปุญฺโญ)
วัดโพธิ์ศรีม่วงลาด

เจ้าคณะตำบลม่วงลาด เขต ๒
พระครูปริยัติธรรมวิสุทธิ์ (สมพร ป.ธ.๔)
วัดศรีบุญเรือง

เจ้าคณะตำบลผักแว่น เขต ๑
พระครูสุนทรปิโยภาส (ต่วน )
วัดบ้านอนามัย

เจ้าคณะตำบลผักแว่น เขต ๒
พระครูสุเทพธรรมรักษ์ (ประดิษฐ์ )
วัดเทวาพิทักษ์

เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ
พระครูสิริสาธุวัฒน์ (วิมล ป.ธ.๕)
วัดเปลือยนอก

เลขานุการ
พระมหาเฉลิมพล โชติโก
วัดเปลือยนอก

รองเจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ
พระครูวิเวกธรรมานุศาสก์ (จำรัส )
วัดดอนวิเวก

เจ้าคณะตำบลเชียงขวัญ
พระครูโพธิธรรมรักษ์ (ดาวเรือง )
วัดศรีรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลพลับพลา
พระครูอินทวรญาณ (ทองดี )
วัดบ้านงิ้ว

เจ้าคณะตำบลพระธาตุ
พระครูสันติธรรมสุนทร (คณิต )
วัดวังปากบุ่ง

เจ้าคณะตำบลพระเจ้า
พระครูไพโรจน์สีลสังวร (ไพรัตน์ โชติวโร)
วัดเหนือ

เจ้าคณะตำบลบ้านเขือง
พระครูโพธิปัญญาประยุต (ไพบูลย์ ปญฺญาวโร)
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง
พระครูสิริธรรมโกวิท (สายทอง สิริธมฺโม)
วัดดอนเกลือ

เลขานุการ
พระปลัด อรรถพล อตฺถพโล
วัดดอนเกลือ

รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง
พระครูสุทธิวโรภาส (สะอาด )
วัดท่าสะแบง

เลขานุการ
พระครูสุตกิจวรานุกูล (ทองจันทร์ กมโล ป.ธ.๓)
วัดท่าสะแบง

เจ้าคณะตำบลทุ่งเขาหลวง
พระครูอัมพวนาภิรักษ์ (อนุวัฒน์ )
วัดอัมพวัน

เจ้าคณะตำบลเทอดไทย
พระครูสุทธิธรรมาภิบาล (สังวาลย์ )
วัดอินทราราม

เจ้าคณะตำบลบึงงาม
พระครูสถิตสีลาภิรักษ์ (สุระ )
วัดดอนเกลือ

เจ้าคณะตำบลมะบ้า
พระครูประดิษฐ์ธรรมโสภณ (ประยูร )
วัดโสภณวิหาร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่า (๒๕๕๙)
พระครูประโชติวชิราภรณ์ (เพชร )
วัดสามัคคีศรัทธาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองฮี (๒๕๖๒)
พระครูนันทสีลาภรณ์ (สำเริง เตชสีโล)
วัดดงเย็นมหาวิหาร

เจ้าคณะตำบลหนองฮี
พระครูวีรธรรมประยุต
วัดสุวรรณาราม

เจ้าคณะตำบลดูกอึ่ง
พระครูขันติพัฒโนภาส (ประคอง )
วัดดูกอึ่ง

เจ้าคณะตำบลเด่นราษฎร์
พระครูนิโครธธรรมโสภณ
วัดไทรทอง

คณะธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๑
พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

เลขานุการ รูปที่ ๒
พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

ภาค ๙

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๓๑๙๒ , ๐๘ ๙๕๑๕ ๐๓๑๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙)
วัดป่าแสงอรุณ
โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๓๒ , ๐๘ ๑๔๘๖ ๕๔๗๕

ร้อยเอ็ด

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔)
วัดมิ่งเมือง
โทร. ๐๘ ๓๑๔๙ ๗๐๐๙ , ๐๘ ๙๒๐๕ ๓๒๕๙

เลขานุการ
พระครูปริยัติวรกิจจาทร (สุริยา จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดมิ่งเมือง

รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (๒๕๖๑)
พระญาณวิลาศ (สงวน ปเทสโก ป.ธ.๓)
วัดป่าทรงธรรม
โทร. ๐๘ ๑๑๑๗ ๘๙๐๙

เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พระปริยัติธีรวงศ์ (บุญเกิด กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)
วัดบึงพระลานชัย

เลขานุการ
พระโกมล วชิรญาโณ
วัดบึงพระลานชัย

เจ้าคณะตำบลในเมือง
พระครูวิกรมธรรมธัช (พีระ )
วัดเหนือ

เจ้าคณะตำบลเหนือเมือง
พระมหาธีรานุวัฒน์ ธีรญาโณ ป.ธ.๓
วัดบึงพระลานชัย

เจ้าคณะตำบลรอบเมือง
พระครูสังฆรักษ์ ประดิษฐ์ จนฺทวํโส
วัดป่าสวรรค์สามัคคีธรรม

เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย
พระครูมงคลวชิรคุณ (วิชชา ป.ธ.๔)
วัดป่าศรีไพรวัน

เลขานุการ
พระมหาเรืองชัย วชิรญาโณ
วัดมิ่งเมือง

เจ้าคณะตำบลศรีโคตร
พระครูสุทัศนวิสุทธิ์ (สุทัศน์ )
วัดป่าเหล่าเสือ

เจ้าคณะตำบลเหล่าหลวง
พระครูวรสารโชติวัฒน์ (ประพันธ์ )
วัดป่าเหล่าหลวง

เจ้าคณะอำเภอจังหาร
พระครูวิริยธรรมคุณ (บุญโฮม )
วัดฐิตวิริยาวนาราม

เลขานุการ
พระครรชิต ขนฺติโก
วัดฐิตวิริยาวนาราม

เจ้าคณะตำบลจังหาร
พระปลัด สมเกียรติ สมกิตฺติ
วัดบ้านหนองแซง

เจ้าคณะตำบลดินดำ
พระครูสิริจันทรคุณ (สวาท )
วัดป่าดอนสวรรค์

เจ้าคณะตำบลธงธานี
พระครูนันทกิจจาทร (ณันธศักดิ์ )
วัดสุวารีวิหาร

เจ้าคณะตำบลธวัชบุรี
พระครูกิตติคุณารักษ์ (สมชาย )
วัดโพธิ์ศรี

เจ้าคณะตำบลทุ่งเขาหลวง
พระครูขันติยาภิรักษ์ (ชาติชาย )
วัดป่าสามัคคีธรรม

เจ้าคณะอำเภอพนมไพร
พระครูวัฒนธรรมาภรณ์ (ศักดิ์ชัย )
วัดป่าโพธิ์ศรี

เลขานุการ
พระกฤษฎาธร จนฺทโชโต
วัดแสนระลึกวนาราม

เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
พระครูสิริสารโสภณ (ทองหล่อ )
วัดไทยสมบูรณ์ประชาสรรค์

เจ้าคณะตำบลแสนสุข
พระครูพุทธธรรมวัฒน์ (ศรชัย )
วัดศรีเจริญ

เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (๒๕๔๗)
พระครูศรีธรรมปาลคุณ (ชินพรรธน์ ธมฺมปาโล)
วัดป่าศรีโพนทอง
โทร. ๐๘ ๑๑๘๓ ๒๓๕๕

เลขานุการ (๒๕๕๒)
พระชัย ชุตินฺธโร
วัดป่าศรีโพนทอง
โทร. ๐๘ ๕๗๔๙ ๐๕๕๓

เจ้าคณะตำบลแวง (๒๕๔๖)
พระครูอาทรธรรมานุวัตร (บุญตา ฐิตธมฺโม)
วัดป่าศรีโพนทอง

เลขานุการ
พระพุฒศิษฐ์ สิริปญฺโญ
วัดป่าศรีโพนทอง
โทร. ๐๙ ๙๖๕๘ ๖๒๘๐

เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ (๒๕๖๑)
พระครูอนันตสารโสภณ (อนันต์ อุชุจาโร)
วัดป่าหนองแสงทุ่ง
โทร. ๐๙ ๘๑๗๕ ๒๓๘๑

เลขานุการ
พระนิกร จารุวณฺโณ
วัดป่าหนองแสงทุ่ง

เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง
เจ้าอธิการวัชรพงษ์ ธมฺมวีโร
วัดป่าเขมสารสุธี
โทร. ๐๙ ๑๕๕๔ ๕๙๘๖

เลขานุการ
พระธรรมกิตติ์ ปญฺญาวชิโร
วัดป่าศรีโพนทอง
โทร. ๐๘ ๘๕๖๑ ๒๓๗๐

เจ้าคณะตำบลวังสามัคคี
เจ้าอธิการปรีชา จารุวํโส
วัดป่าวังธรรม
โทร. ๐๙ ๙๗๓๐ ๙๖๐๕

เลขานุการ
พระภูตะวัน ปิยธมฺโม
วัดโคกพัฒนา
โทร. ๐๘ ๒๕๐๒ ๕๒๒๐

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย
พระครูโพธิชัยคุณ (ศิริวัชรพล )
วัดป่าศรีโพธิ์ชัย

เลขานุการ
พระครูพุทธิธรรมคุณ (ประศาสตร์ )
วัดป่าม่วงหวาน

เจ้าคณะตำบลบัวคำ
พระครูปทุมวรรณาภรณ์ (วิทิตย์ )
วัดป่าเฉลิมราชพัฒนา

เจ้าคณะตำบลคำพะอุง
พระครูสุนทรธรรมาภินันท์ (อุเทน )
วัดถ้ำภูมวย

เจ้าคณะอำเภอโพนทราย
พระครูสิริธรรมารักษ์ (บุญเฮ้า สุเมโธ)
วัดป่าบ้านโพนทอง

เลขานุการ
พระคำสอน อจโล
วัดป่าธรรมรัตนาราม

เจ้าคณะตำบลโพนทราย
เจ้าอธิการพลจิตร กตปุญฺโญ
วัดป่าหนองชำวิมลรัตนโกสินทร์

เจ้าคณะตำบลหนองฮี
พระครูพุทธวรคุณ (ศรัญญู )
วัดป่าม่วงหวาน

เจ้าคณะอำเภอเมยวดี
พระครูชุมพรศีลโสภิต (บุดสา )
วัดป่าศรีเมยวดี

เลขานุการ
พระสมบัติ สารธมฺโม
วัดป่าศรีเมยวดี

เจ้าคณะตำบลเมยวดี
พระครูสิริธรรมวดี (จันทา )
วัดป่าศรีเมยวดี

เจ้าคณะตำบลพรมสวรรค์
พระครูโอภาสวรากร (ดุสิต )
วัดป่าดอนม่วย
โทร. ๐๙ ๓๕๐๒ ๘๙๑๔

เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ
พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ (ลิขิต ป.ธ.๓)
วัดป่าศรีรัตนวนาราม

เลขานุการ
พระครูกิตติวราทร (อุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร)
วัดเหนือ

เจ้าคณะตำบลศรีสมเด็จ
เจ้าอธิการพันธ์ศักดิ์ ฐิตสีโล
วัดประชาคมวนาราม

เจ้าคณะตำบลสวนจิก
พระครูจิรวัฒนาทร (ทวีศักดิ์ )
วัดป่าศรีเลิงชัย

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ (๒๕๖๑)
พระครูประภาสธรรมคุณ (ประสาท ปภาโส)
วัดสามัคคี

เจ้าคณะตำบลกลาง
พระครูปริยัติสุตาภรณ์ (จักรกฤษ )
วัดสุปัญญาราม

เจ้าคณะตำบลนาเมือง
พระครูวิจิตรคณานุศาสน์ (วันชัย )
วัดป่านาเมือง

เจ้าคณะตำบลเมืองไพร
พระครูพิพิธสังฆานุกูล (มนตรี จนฺทสาโร)
วัดป่าประชานุกูล

เจ้าคณะตำบลนาแซง
พระครูโพธิธรรมประยุต (ประสาท จิตฺตคุตฺโต)
วัดป่าโพธิ์สวรรค์

เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ
พระครูสุวรรณโชติวัฒน์ (ทวีโชค )
วัดโคกสมบูรณ์

เลขานุการ
พระมหาอเนก อมรเวโช ป.ธ.๓
วัดบึงพระลานชัย

เจ้าคณะตำบลสระคู
พระครูถาวรบุญสถิต (บุญมา )
วัดป่าสุขสวัสดิ์

เจ้าคณะตำบลดอกไม้
พระครูนิติธรรมโกศล (นิติพล )
วัดป่าน้ำคำพัฒนา

เจ้าคณะตำบลจำปาขัน
พระครูปุญญาภิวัฒนากร (ชัยวัฒน์ )
วัดโคกสมบูรณ์

เจ้าคณะอำเภอหนองพอก
พระครูทิพยธรรมาภรณ์ (ไสว )
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

เลขานุการ
พระนพรัตน์ อภิปุญฺโญ
วัดศรีธรรมาวาส

เจ้าคณะตำบลผาน้ำย้อย
พระครูปริยัติวัฒนาภรณ์ (เรียน )
วัดผาน้ำจ้าก

เจ้าคณะตำบลภูเขาทอง
พระครูสิริพิพัฒนาทร (ประยนต์ )
วัดป่าศรีพัฒนาราม

เจ้าคณะอำเภออาจสามารถ
พระครูโชติศีลาภรณ์ (ไสว )
วัดศรีนาชมวนาราม

เลขานุการ
พระทักษิณ ทินฺนปญฺโญ
วัดมิ่งเมือง

เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ
เจ้าอธิการกฤษณพงษ์ กิตฺติสาโร
วัดป่าศรีดอนกลาง

เจ้าคณะตำบลนาใหญ่
พระครูโอภาสศาสนกิจ (ประทวน )
วัดป่าพุทธาวาส


ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากปฏิทินศาสนา ๒๕๖๐ และปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเป็นปัจจุบัน
แจ้งปรับปรุงข้อมูล info@sangkhatikan.com

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

เขตปกครองสงฆ์ จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ